Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering fra borgmesteren 3. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 tillæg nr. 15 4. Endelig vedtagelse af Lokalplan GL41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18 5. Forslag til Lokalplan GL99.1 for etageboliger på Sydvestvej 57-59 (Smedegaardsgrunden) 6. Forslag til Lokalplan HL1.2 for en forlængelse af støjvolden mod Ring3 ved Stensbjerg 7. Ejendomsrenoveringspulje fremrykkede midler 2020 8. Ny affaldsplan 2021-2032 9. Statenevej 13 og Statenevej 15 - dispensation til ikke at genplante træer 10. Høring af planforslag for etageboliger på Smedeland 8A i Albertslund Kommune 11. Ansøgning om nyt plangrundlag for del af Paul Bergsøes Vej 17, matr.nr. 11ad, Hvessinge By, Glostrup 12. Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning 13. Ændring af aldersgrænsen til 30 år i Ungdomsrådets vedtægter 14. Godkendelse af afrapportering af kommunale afrapporteringer på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen 15. Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende 16. Status Cafe Fri 17. Godkendelse af lånerammen for Vestforbrænding 2021 18. Takster i henhold til Lov om Social Service 2021 19. Deltagelse i projektet "DK2020 - klimaplaner for hele Danmark" 20. Udskiftning af stålsandfiltre i svømmehallen 21. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE) 22. Endelig godkendelse af bevillinger vedr. salget af grunden Hovedvejen 98 (FOR LUKKEDE DØRE) 23. Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salget af storparcellerne på Cirkusgrunden (FOR LUKKEDE DØRE)

Deltagere:


John Engelhardt, V
Lisa Ward, A
Lars Thomsen, U
Søren Enemark, A
Flemming Ørhem, O
Palle Laustrup, F
Kasper Damsgaard, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Piet Papageorge, V
Pia Hagbarth Dahlin, O
Torben Jensen, A
Dan Kornbek Christiansen, C
Robert Sørensen, Ø
Marlene Frandsen, V
Gitte Wallin Limkilde, A
Ina-Maria Nielsen, V
Lars Høimark, A
Eva Nørgaard Wojtala, V


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  Borgmesteren foreslår, at punkterne 3 og 4 behandles samlet.

  Punkt 11 udgår, da begæringen om at indbringe punktet for kommunalbestyrelsen blev trukket tilbage.

  Dagsordenen blev herefter godkendt.

 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Sagsfremstilling

   

  Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsens medlemmer om aktuelle sager.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  Borgmesteren orienterede om:

  • Coronasituationen i Glostrup
  • at borgmesteren ikke genopstiller til næste kommunalvalg.

   

  Til orientering.

 3.  3. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 tillæg nr. 15

  Resumé

  Kommuneplantillæg nr. 15 muliggør en mindre bygningsforøgelse i form af tilbygninger og udestuer til rækkehusbebyggelsen på Anemonevej 1-15 og 2-18.

   

  Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 15 har været i offentlig høring og fremlægges til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Kommunalbestyrelse besluttede på mødet den 10. juni 2020 at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 i offentlig høring samt at forslaget til kommuneplantillægget ikke skulle miljøvurderes.

   

  Kommuneplantillægget omfatter rækkehusbebyggelsen Anemonevej 1-15 og 2-18 samt den nordlige del af Anemonevej ud for rækkehusene. I tillægget udlægges et nyt rammeområde GB50 for området, der udskilles fra det eksisterende og større rammeområde GB16, som samtidigt mindskes tilsvarende.

   

  Kommuneplantillægget muliggør en mindre bygningsforøgelse i form af tilbygninger og udestuer til rækkehusbebyggelsen på Anemonevej 1-15 og 2-18. Med tillægget fastholdes områdets anvendelse til tæt-lav boligområde. Bebyggelsesprocenten hæves fra 35 til 45 for den enkelte ejendom, og bygningshøjden ændres fra max 8,5 m fordelt på max to etager til max 5 m fordelt på max 1 etage i overensstemmelse med de eksisterende forhold.

   

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 har sammen med forslag til Lokalplan GL41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18 været i høring i perioden 16. juni - 25. august 2020. Jf. det sideløbende dagsordenspunkt for endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan GL41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18. I høringsperioden indkom en enkelt bemærkning til forslagene. Bemærkningen kom fra Seniorrådet, der roste forslaget med mulige tilbygninger til de små rækkehuse. Bemærkningen fremgår af bilaget Høringssvar.

   

  Bemærkningen medfører ingen forslag til ændringer, og administrationen foreslår derfor, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 vedtages endeligt uden ændringer.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 anbefales vedtaget endeligt uden ændringer.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 22-10-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Søren Enemark, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 4.  4. Endelig vedtagelse af Lokalplan GL41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18

  Resumé

  Lokalplan GL41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18 har været i offentlig høring og fremlægges til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

   

  Lokalplanen muliggør tilbygninger og udestuer langs facaden af de eksisterende rækkehuse på havesiden og fastlægger en zone til placering af småbygninger samt sikrer den eksisterende bebyggelsens arkitektoniske karakter og helhed.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Kommunalbestyrelse besluttede på mødet den 10. juni 2020 at sende forslag til Lokalplan GL41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18 i offentlig høring samt at forslaget til lokalplanen ikke skulle miljøvurderes.

  Lokalplanen omfatter rækkehusbebyggelsen Anemonevej 1-15 og 2-18 samt den nordlige del af Anemonevej ud for rækkehusene. Området ligger i den sydøstlige del af Glostrup.

   

  Lokalplanen er baseret på eksisterende forhold for det udbyggede rækkehusområde opført i 1939. Lokalplanen muliggør tilbygninger og udestuer langs facaden på rækkehusenes haveside, dog ikke langs de dybere ende-rækkehuse i syd. Terrasseoverdækninger kan etableres langs facader mod havesiden af samtlige rækkehuse. Lokalplanen fastlægger en zone i baghaverne, hvor småbygninger som skure, fritstående overdækninger og lign. skal placeres. Endeligt sikrer lokalplanen den eksisterende bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg og ensartede karakter mod vej, idet der er fastlagt nogle ensrettende og bevarende bestemmelser herfor.

   

  Forslag til Lokalplan GL41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18 har sammen med forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 været i høring i perioden 16. juni - 25. august 2020. Jf. det sideløbende dagsordenspunkt for endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 15. I høringsperioden indkom en enkelt bemærkning til forslagene. Bemærkningen kom fra Seniorrådet, der roste forslaget med mulige tilbygninger til de små rækkehuse. Bemærkningen fremgår af bilaget Høringssvar. Bemærkningen medfører ingen forslag til ændringer.

   

  Information om høring af forslaget til lokalplan og forslaget til kommuneplantillæg blev slået op på Facebook i gruppen ”Byudvikling i Glostrup” ved høringsperiodens start. Opslaget gav ikke anledning til nogen bemærkninger til planerne.

   

  Administrationen i Center for Miljø og Teknik har i løbet af høringsperioden fremkommet med nogle administrative præciseringer og mindre ændringer til bestemmelserne i lokalplanforslaget, som ikke nåede med i første omgang grundet 1. del af COVID-19 hjemsendelsesperioden. Administrationen ønsker at indarbejde præciseringerne og de mindre ændringer i lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse. Præciseringerne og de mindre ændringer har ingen større betydning for indholdet af planen men vil skabe mere entydige bestemmelser, der vil lette forståelsen og administrationen af planen efterfølgende. Præciseringerne og de mindre ændringer er beskrevet i bilaget Høringsskema og er til godkendelse som en del af indstillingen.

   

  Administrationen foreslår, at lokalplanforslaget vedtages endeligt med de af administrationen foreslåede præciseringer og mindre ændringer som beskrevet i bilaget Høringsskema.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at Lokalplan GL41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18 anbefales vedtaget endeligt med de administrative præciseringer og mindre ændringer som er beskrevet i bilaget Høringsskema.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 22-10-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Søren Enemark, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 5.  5. Forslag til Lokalplan GL99.1 for etageboliger på Sydvestvej 57-59 (Smedegaardsgrunden)

  Resumé

  Lokalplan GL99.1 skal godkendes som forslag forud for offentlig høring. Lokalplanen er en revision af den nylige Lokalplan GL99, der giver mulighed for en tæt boligbebyggelse på en tidligere erhvervsgrund langs jernbanen.

  Sagsfremstilling

  Lokalplan GL99 blev besluttet revideret af kommunalbestyrelsen på mødet 9. september 2020 på baggrund af Glostrup Kommunes ændring af kriterierne for stationsnærhed – altså de vilkår i kommuneplanen, der fastlægger særlige anvendelsesmuligheder i nærheden af stationer.

   

  Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 13. maj 2020 en ny figur for afgrænsning af stationsnærhed, hvor der også indtegnes 600 m afstand fra adgangsramper/perronender på letbanestationer.

   

  Den nye stationsnærhedsafgræsning har medført, at Smedegaardsgrunden er blevet stationsnært beliggende og dermed i princippet kan nøjes med 1 p-plads pr. bolig. Projektet har efterfølgende gennemført en beregning af parkeringsbehovet, som viser at 1 p-plads pr. bolig er tilstrækkeligt. Af den årsag er der udarbejdet en revision af Lokalplan GL99.

   

  Lokalplan GL99.1 indeholder ændrede og præciserede krav til p-kælderens indretning og er samtidig tilpasset med hensyn til krav til støjsikring mod jernbanen samt krav til opholdsarealer jf. Retningslinjer for nybyggeri, som fastlagt af Vækst- og Byudviklingsudvalget på mødet 16. september 2020.

   

  Herudover er der foretaget mindre justeringer/præciseringer i forhold til det reviderede projekt – herunder tilpasning af lokalplanens byggezoner til det konkrete bebyggelsesforslag. Øvrige forhold i lokalplanen er identiske med den tidligere godkendte Lokalplan GL99. Forslag til Lokalplan GL99.1 er vedhæftet denne dagsorden med synlige tilpasninger.

   

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af indholdet af lokalplanen, vedhæftet. Det er administrationens vurdering, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, da den samlede miljøbelastning af omgivende arealer ikke vurderes at ændres i negativ retning i forhold til de allerede planlagte anvendelsesmuligheder i området.

   

  Da ændringerne i lokalplanen har karakter af en justering foreslås en forkortet offentlig høringsperiode for lokalplanforslaget på 6 ugers varighed. Høringsperioden forventes gennemført fra medio november 2020 til ultimo december 2020.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at forslag til Lokalplan GL99.1 for etageboliger på Sydvestvej 57-59 (Smedegaardsgrunden) godkendes samt udsendes i forkortet offentlig høring i 6 uger                  
  2. at det besluttes, at der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, samt at denne beslutning bekendtgøres sammen med offentliggørelsen af lokalplansforslaget.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 22-10-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Søren Enemark, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Palle Laustrup (F) stiller ændringsforslag om, at mindst halvdelen af cykel p-pladsen skal overdækkes, og at der skal etableres ladestandere.

  For stemmer Palle Laustrup (F) og Robert Sørensen (Ø).

  Imod stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V) og Eva Nørgaard Wojtala (V).

  Undlader at stemme Kasper Damsgaard (A), Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A) og Flemming Ørhem (O).

  Ændringsforslaget falder.

   

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Frem til kommunalbestyrelsens møde skal LAR belyses.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer A,F,O,V og Ø med 17 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme C og U med 2 stemmer.

  Indstillingerne godkendt.

  Bilag

 6.  6. Forslag til Lokalplan HL1.2 for en forlængelse af støjvolden mod Ring3 ved Stensbjerg

  Resumé

  Lokalplan HL1.2 skal godkendes som forslag forud for offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for forlængelse af støjvolden ud for Stensbjerg.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Kommune arbejder målrettet på at finde løsninger på diverse støjgener i kommunen. Blandt andet har Glostrup Kommune politisk prioriteret at afsætte midler til en såkaldt støjpulje ligesom Glostrup Kommune via sit medlemskab af kommunesamarbejdet ”Silent City” forsøger at udvikle nye slags løsninger.

   

  Glostrup Kommune har i øjeblikket en del overskudsjord fra arbejderne ved Slotsherrensvej. Denne jord afventer et passende deponi, og vil med fordel kunne anvendes ved etablering af en støjvold.

   

  Glostrup Kommune har efter Hovedstadens Letbanes fældning af træer langs Ring3 modtaget henvendelser fra borgere i Hvissinge Vest. Borgerne føler sig generet af støj fra Ring3 og har et ønske om at der blev gjort noget ved støjen.

   

  Det vil derfor være en god løsning, hvis overskudsjorden fra arbejderne ved Slotsherrensvej kan bruges til at udbygge den eksisterende støjvold langs Ring 3, i dette tilfælde en forlængelse af volden ved Stensbjerg.

   

  Støjvolden ved Stensbjerg vil kun kunne udbygges, såfremt det tjener et miljømæssigt formål. Det er ikke lovligt blot at deponere overskudsjorden, fordi der er plads til det. Derfor har administrationen fået udarbejdet en støjundersøgelse for derved at kunne vurdere, om støjreduceringsønsket kan imødekommes ved at udbygge støjvolden langs Ring3 ud for Stensbjerg.

   

  Støjundersøgelsen har vist, at der vil kunne opnås en støjreduktion (ca. 2 dB) ved de nærmeste boligfacader. Det er en støjreduktion, der lige akkurat kan høres. Mere væsentligt vil en meget stor del af udearealerne mellem boligerne i Stensbjerg og Nordre Ringvej ligeledes opnå en lavere støjbelastning. Ca. 5.000 m² rekreativt udeareal vil efter forlængelse af støjvolden ikke længere være støjbelastet over de vejledende grænseværdier. Dette vurderes at være et meget positivt miljømæssigt resultat af en forlængelse af støjvolden. 

   

  Der er mange steder i Glostrup Kommune som lider af trafikstøj. Imidlertid er arealet ud for Stensbjerg det eneste sted, hvor der uden større forberedelse kan opbygges en jordvold. De fleste andre steder er der enten ikke plads til jordvolde eller andre tekniske anlæg vil skulle ombygges eller flyttes først. Derfor er der ikke umiddelbart mulighed for at udpege et alternativt sted til en støjvold i Glostrup Kommune.

   

  Udvidelse af den eksisterende støjvold ved Stensbjerg kan med stor fordel helt finde sted inden letbanearbejderne rigtigt går i gang i området, og derfor skal en ny lokalplan på plads hurtigst muligt. Af den årsag er der allerede udarbejdet et forslag til lokalplan som hermed fremlægges til godkendelse med henblik på offentlig høring.

   

  For at sikre det formelle grundlag for lokalplanen fremlægges denne i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 21. oktober med henblik på igangsættelse.

   

  Lokalplanen giver mulighed for forlængelse af den nuværende støjvold med ca. 70 m ind i det restareal, der er opstået efter HLs træfældning. Den stiforbindelse, der fører nord om den eksisterende vold foreslås omlagt og ført som et bugtet forløb gennem en åbning i volden. Det bugtede forløb vil fungere som en lydsluse og bremse støjens udbredelse langs stien. Lokalplanen sikrer, at stien kan anlægges med handicapvenlige stigninger. Volden vil efterfølgende blive beplantet og vil fortsat være fredskov.

   

  Det er lokalplanens konkrete formål:

  • at give mulighed for forlængelse af den eksisterende støjvold langs Ring3
  • at sikre at støjvoldens forlængelse beplantes med træer
  • at sikre, at den eksisterende øst-vestgående stiforbindelse føres igennem en forlænget støjvold.

   

  Forslag til Lokalplan HL1.2 er vedhæftet.

   

  Lokalplanen forudsætter andre myndigheders godkendelse. Derfor er der forud for udarbejdelse af lokalplanen søgt Miljøstyrelsen om dispensation fra Skovloven samt Energinet.dk om accept af overdækning af højspændingsledninger. Der er opnået tilladelse fra begge instanser til at forlænge støjvolden som vist i lokalplanen.

   

  Der foreslås en offentlig høringsperiode af minimum 8 ugers varighed. Høringsperioden forventes gennemført fra medio november 2020 til medio januar 2021.

   

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af indholdet af lokalplanen, vedhæftet. Det er administrationens vurdering, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, da den samlede miljøbelastning af omgivende arealer vurderes positiv i forhold til den nuværende indretning af området.

   

  Det kan oplyses, at et lokalt deponi af kommunal overskudsjord vil begrænse udgiften til transport og hvis deponiet kan udføres som en kommunal opgave, vil der ikke blive tale om deponeringsafgift. Overskudsjord fra arbejderne på Slotsherrensvejsbroen er taget i lokalt mellemdepot og udgiften til slutdeponi er indeholdt i anlægsbevillingen for broarbejderne.

  Økonomi

  Lokalplanen er i sig selv udgiftsneutral. I forhold til det konkrete anlægsarbejde vil der ikke skulle findes ekstra finansiering til etablering af støjvolden, da finansieringen allerede er indeholdt i anlægsbevillingen til renovering af Slotsherrensvejsbroen. Udgifterne til støjvolden vil således være mindre end det beløb, som der alternativt skal bruges til at aflevere overskudsjorden i et deponi andetsteds.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at forslag til Lokalplan HL1.2 for en forlængelse af støjvolden langs Ring3 ved Stensbjerg godkendes samt udsendes i offentlig høring i 8 uger
  2. at det besluttes, at der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, samt at denne beslutning bekendtgøres sammen med offentliggørelsen af lokalplansforslaget.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 22-10-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Søren Enemark, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 7.  7. Ejendomsrenoveringspulje fremrykkede midler 2020

  Resumé

  I budget 2020-2023 er der i hvert af årene afsat rådighedsbeløb til gennemførelse af større bygningsmæssige renoveringsprojekter. I april 2020 blev 3 mio. kr. fremrykket, og de foreslås til gennemførsel af renovering af Leragergård, ny solafskærmning og udarbejdelse af energimærkninger.

  Prioritering og fordeling af puljen forelægges nu til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Der er i 2020-2023 årligt afsat en særskilt pulje til gennemførelse af større bygningsmæssige renoveringsprojekter af genoprettende karakter.

  I forbindelse med fremrykning af midler til renoveringsprojekter foreslås i første omgang nedenstående projekt, som kan gennemføres i vinteren 2020/2021.

   

  Renovering af Leragergård

  Der søges hermed midler til renovering af Leragergård efter vandskade. Vandskaden har efter undersøgelser vist sig at være mere omfattende end først antaget. Skaden skyldes en utæt overliggende altan, og løsningen af problemet vil kræve en større bevilling. Vandskaden beløber sig forventeligt til 0,2 mio. kr.

   

  Samtidig søges om midler til en generel renovering af gårdens foreningslokaler og mødelokaler samt øvrige faciliteter. Bygningen bliver flittigt brugt af kommunens borgere og foreninger, og dette har sat sine tydelige tegn.

  Renoveringer af lokalerne består af udskiftning af toiletter, renovering af køkken, el-arbejde, maling og inventar mv. svarende til 0,35 mio. kr.

   

  Udvendig renovering består af murerarbejde, malerarbejde samt opretning af tegl mv. svarende til 0,3 mio. kr.

   

  Glostrup Ejendomme forventer en renoveringsperiode på 3-4 måneder.

  Der afsættes en pulje på 0,85 mio. kr. fordelt på 0,15 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021.

   

  Renovering af udskiftning af solafskærmning

  Solafskærmning, der er monteret på vinduerne på Rådhuset ved mødelokalerne i bygning Øst på 1. sal, er over længere tid blevet repareret. Teknikerne vurderer, at den ikke længere er mulig at reparere, og den skal derfor udskiftes. Solafskærmningen udskiftes, så den ligner det eksisterende.

  Der afsættes en pulje på 0,15 mio. kr. i 2020.

   

  Energimærkninger

  Energimærket er en opgørelse over bygningers energimæssige tilstand og skal synliggøre potentialet for energiforbedringer for bygningsejeren. Energimærket er lovpligtigt på alle offentlige bygninger med et areal over 60 m2. Ordningen administreres af Energistyrelsen.

  Energimærket er gældende i 10 år fra udstedelsesdatoen. Energimærket udføres af en beskikket energikonsulent.

  Offentlige bygninger på mellem 60-250 m2, der tidligere har fået udført et energimærke, skal kun energimærkes igen, hvis bygningen skal sælges eller udlejes.

  Offentlige bygninger over 250 m2 skal energimærkes regelmæssigt og skal fornys senest ved udløbet af udløbsdatoen angivet i det seneste energimærke.

   

  Et godt energimærke indikerer, at bygningen er billig at varme op og holder på varmen. Energimærket synliggør en bygnings energimæssige stand angivet med bogstaverne A-G, baseret på bygningens energiforbrug pr. m2. Energimærke A tildeles primært til nye bygninger, mens eksisterende ældre bygninger typisk har energimærket C-G.

   

  Desuden angiver energimærket også en række forslag til rentable energiforbedringer af bygningen. Forslagene er delt op i de tiltag, som er rentable at udføre her og nu, og de tiltag, som er rentable at udføre, hvis der alligevel skal udføres renoveringsarbejde det pågældende sted på bygningen.

   

  Hvert tiltag er angivet med en omkostning og energibesparelse og kan derfor benyttes til at give et samlet overblik over den energimæssige stand af en hel ejendomsportefølje. Tiltagene kan efterfølgende prioriteres, så de tiltag, der har den korteste tilbagebetalingstid, kan udføres først, for at give den største energibesparelse for færrest midler.

   

  De energibesparende tiltag angives også med en forventet CO2-besparelse baseret på selve energibesparelsen og hvilken opvarmningsform, bygningen har.

  Energimærkerne ligger offentligt tilgængelige og kan søges frem af alle. Der er også krav om, at energimærket i offentlige bygninger er synligt for brugerne af bygningen.

  Jf.  BEK nr. 793 af 07/08/2019 -  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/793

  Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. til udarbejdelse af energimærker i 2021 på ejendomme, hvor energimærket er lovpligtigt.

  Økonomi

  Der oprettes nye anlæg til de nævnte projekter, således at rådighedsbeløbet på projekt 013076 nulstilles og flyttes til de nye projekter. Der ansøges samtidig om anlægsbevilling for alle de nye projekter.

   

  Selvom puljen fordeles til nye projekter, ses den fortsat som en samlet ramme. Der kan derfor ske mindre justeringer mellem de enkelte områder undervejs. Den endelige fordeling af budgetterne vil blive forelagt og tilrettet i forbindelse med aflæggelse af samlet anlægsregnskab.

   

  Da en del af projekterne først udføres i 2021, deles beløbene op mellem 2020 og 2021, men set over begge år, påvirker det ikke kommunens kassebeholdning.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2020:

  Tekst/Projekt nr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  013076 Pulje til Ejendomsrenovering

   

  -3.000.200

  -3.000.200

  370055 Renovering af Leragergård

   

  150.000

  150.000

  650079 Rådhus, Øst - Udskiftning af solafskærmning

   

  150.000

  150.000

  I alt

   

  -2.700.200

  -2.700.000

  Netto 2.700.200 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2021:

  Tekst/Projekt nr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  370055 Renovering af Leragergård

   

  700.000

  700.000

  013082 Energimærkninger

   

  2.000.200

  2.000.200

  I alt

   

  2.700.200

  2.700.200

  Netto 2.700.200 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller:

   

  1. at prioriteringen af projekterne godkendes
  2. at udvalget anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3.000.200 kr. til projekt 013076 Pulje til ejendomsrenovering nulstilles i 2020, og at der indarbejdes rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 300.000 kr. i 2020 og 2.700.200 kr. i 2021 til de nye projekter, som beskrevet i bevillingsmæssige konsekvenser.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 22-10-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Søren Enemark, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
 8.  8. Ny affaldsplan 2021-2032

  Resumé

  Udkast til Affaldsplan 2021-2032 indeholder 11 indsatsområder for erhverv og private, der blandt andet indeholder nye ordninger for pap, drikkevare- og fødevarekarton, madaffald, tekstil og farligt affald. Den nye ordning for indsamling af madaffald og kravet om eldrevne renovationskøretøjer er tidligere besluttet af Miljø- og Teknik- og Ejendomsudvalget. Udkastet til affaldsplan 2021-2032 skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne udarbejde en affaldsplan omhandlende affaldshåndtering fra private og erhverv. Glostrup Forsynings kontrakt med den nuværende vognmand udløber i 2022 og kan ikke forlænges. Derfor skal arbejdsplanen færdiggøres nu, så de nye tiltag kan indgå i den nye kontraktperiode.

   

  I 2020 blev et flertal af Folketingets partier enige om en bred politisk aftale om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Aftalen har til formål at øge genanvendelsen gennem bedre sortering. Det vil mindske forbrændingen af affald og reducere CO2-udledningen herfra.

   

  Klimaplanens vision er at knække affaldskurven. Der skal være mindre spild og mere genbrug og genanvendelse. Fremover skal der på landsplan sorteres i de 10 affaldstyper: Mad, papir, pap, metal, glas, tekstil, drikke- og fødevarekarton, restaffald og farligt affald. Indsamlingen skal iværksættes senest juli 2021 eller når den eksisterende kontrakt udløber.

   

  Administrationens udkast til affaldsplan består af en hoveddel og nogle bilag, der indeholder kortlægning og prognoser mv. Hoveddelen er detaljeret i de første 6 år. Administrationen har indarbejdet de nye krav om sortering fra klimaplanen for en grønnere affaldssektor.

   

  Affaldsplanen er opdelt i 11 indsatsområder

  1. Madaffald

  -         Indsamling af madaffald fra villaer og etageboliger i 2022 og kolonihaver i 2023.

  1. Papir, glas, metal og plast

  -         Formidling om sortering og nuværende indsamling.

  1. Pap, karton og fødevarekarton: 

  -         Papbeholdere ved villaer og drikke-fødevarekarton fra alle boliger fra 2022.

  1. Bøger og tekstiler

  -         Indsamling af tekstil fra 2022 og undersøgelse af indsamling af bøger.

  1. Storskrald og haveaffald

  -         Mere genbrug og genanvendelse af storskrald.

  1. Farligt affald og klinisk risikoaffald

  -         Rød boks til farligt affald til villaer og miljøskabe eller rød boks til etageboliger fra 2022 og kolonihaver fra 2023.

  1. Genbrugsstationen

  -         Muligheder for mere direkte genbrug og undervisning.

  1. Bygge- og anlægsaffald

  -         Øget tilsyn med byggeaffald og information om nye regler på området.

  1. Glostrup Kommune

  -         Cirkulære indkøb og indsamling af minimum 10 affaldstyper ved rådhus, skoler, institutioner og ældrecentre mv. fra maj 2022.

  1. Drift og samarbejde

  -         Øget fokus på samarbejdet med skraldemænd, viceværter og mere info til borgerne

  1. Kommunikation og undervisning

  -         Fokus på info til borgerne. Anvende de landsdækkende affaldspiktogrammer og sorteringsvejledninger.      

   

  Nogle af indsatserne har allerede været politisk behandlet af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget og er nu indarbejdet i affaldsplanen. Det gælder blandt andet madaffald (indsatsområde 1). Udvalget har den 20. august i år besluttet, at madaffald fremover skal indsamles særskilt. Ved villaer vil der blive udleveret en todelt beholder til henholdsvis madaffald og restaffald. Den skal placeres 0 til 4 meter fra skel og vil blive tømt hver 14. dag, dog vil den blive tømt hver uge i sommermånederne. Der vil være mulighed for tilkøb af ugetømning, samt afhentning ved standplads op til 40 meter fra vejskel. Derudover har udvalget besluttet, at skraldebilerne fremover skal være eldrevne (fremgår af indsatsområde 10).

   

  Pap skal indsamles i en beholder ved husstanden. Derfor bliver den frivillige ordning for pap ændret til en obligatorisk ordning, hvor alle villaer får en beholder. Drikke- og fødevarekartoner skal endvidere indsamles særskilt. Det er Vestforbrænding, der afsætter kommunens affald. De er ved at undersøge afsætningsmulighederne. Pt. arbejdes der med at drikkekartonerne skal indsamles sammen med plast (indsatsområde 3). 

   

  Farligt affald skal indsamles særskilt. Ved villaer får man en rød boks, der ombyttes hvis man stiller den frem til tømning på en af de fire beholdere. Ved etageboliger og kolonihaver skal Glostrup Forsyning undersøge, hvordan farligt affald skal indsamles eksempelvis ved opstilling af miljøskabe. Særskilt punkt vil blive fremlagt til politisk behandling i 2021 (indsatsområde 6).

   

  Når affaldsplanens initiativer er indført, vil alle borgere kunne aflevere de 10 affaldstyper og storskrald husstandsnært. Ved villaer vil det betyde, at alle har 4 affaldsbeholdere og en rød boks til farligt affald. Derudover kan man selv have købt en eller flere beholdere til haveaffald. Ved fælles bebyggelser vil der været opstillet særskilte beholdere til de forskellige affaldstyper. Tekstiler vil dog skulle afleveres i klare affaldssække til storskrald.  

   

  Med initiativerne i affaldsplanen forventer administrationen, at Glostrup Kommune lever op til klimaplanen for en grønnere affaldssektor. Administrationen forventer endvidere, at kommunen vil nå 50 % genanvendelse, der er målsætningen i ressourcestrategien.

   

  Udkastet til Affaldsplan 2021-2032 skal ifølge affaldsbekendtgørelsen sendes i 8 ugers offentlig høring. I høringsperioden vil grundejerforeninger og boligselskaber få tilsendt et link til planen, ligesom der vil blive informeret om den i Folkebladet, Facebook og på hjemmesiden.

  Økonomi

  Affaldsområdet er takstfinansieret og ordningerne for affaldsindsamling skal hvile i sig selv. Nedenstående takststigninger vil derfor påvirke Glostrup Forsynings affaldsgebyrer for indsamling affald. Nedenstående priser er et estimat, idet der endnu ikke er gennemført et udbud og skal derfor tages med forbehold. 

   

  Områder der er prissat i affaldsplanen

  Kr./husstand/år

  Ny ordning for madaffald (afhentning 0-4 meter fra skel)

  129*

  Ny ordning for pap og drikkevare- og fødevarekartoner

  83

  Indsamling af tekstiler i storskraldsordningen

  13

  Indsamling af rød boks ved villaer

  8

  Anvendelse af el-drevne renovationskøretøjer

  103

  Forventet prisststigning fra 2022

  336**

  *14-dagstømning ved standplads op til 40 meter fra skel er prissat til 255 kr./husstand/år.
    Ugetømning ved skel er prissat til 321 kr./husstand/år.
    Ugetømning ved standplads er prissat til 448 kr./husstand/år. 

  **I årene 2021-2023 vil der desuden være en ekstra årlig udgift til information og udskiftning af piktogrammer på omkring 25 kr. per husstand.

   

  Områder der ikke er prissat i planen, men de bliver undersøgt i 2021

  Øget undervisning på genbrugsstationen

  ?

  Øget direkte genbrug på genbrugsstationen

  ?

  Øget indsamling af farligt affald ved etageboliger og kolonihaver

  ?

   

  Den samlede renovationspris for kommunens institutioner (Glostrup Ejendomme) forventes at stige med ca. 1.800 kr. på en 660 liter beholder svarende til ca. 15-20%.

   

  Administrationen vil afsætte ca. 50 timer/år til kampagne ved erhverv for at bedre sortering. Endvidere forventer administrationen at skulle afsætte omkring 150 timer til håndtering af nye regler om byggeaffald samt tilsyn med nedrivninger.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at udkast til affaldsplan godkendes som grundlag for 8 ugers offentlig høring forud for endelig godkendelse.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 22-10-2020

  Indstillingen anbefales godkendt, idet tekstnære rettelser på side 5 (affaldsanvendelse), side 7 (genanvendelsesprojekt), side 11 (madaffald), side 14 (tekstiler, bøger), side 15 (vægt) og side 19 (byttemarked) indarbejdes.

  Afbud:
  1. Søren Enemark, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Indstillingen samt Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets tekstnære rettelser anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  Indstillingen samt Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets tekstnære rettelser godkendt.

  Bilag

 9.  9. Statenevej 13 og Statenevej 15 - dispensation til ikke at genplante træer

  Resumé

  Statenevej 13 og 15 har i januar 2020 fået en dispensation til at fælde 6 syge kastanjetræer, som er bevaringsværdige i henhold til Byplanvedtægt E4.5. Der er i plantilladelsen stillet krav om genplantning, som der nu ikke ønskes at blive udført.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har givet dispensation til at fælde 6 syge kastanjetræer med betingelse af, at der skal genplantes minimum 6 erstatningstræer (se bilag 1, Plantilladelse). Fældningen er blevet udført, men ejere ønsker nu ikke at udføre genplantningen. Ejerne begrunder deres ansøgning om dispensation med, at der er et nyt hegn mod Glostrup Skole, Ejby, hvor der også er flere træer på ca. 15-20 meters høje. Ligeledes henviser ejerne til Vestskoven, der ligger på den anden side af Statenevej (se dispensationsansøgning, bilag 3 samt billeder, bilag 4).

  Gældende for ejendommene er Byplanvedtægt E4.5, hvor der står følgende:

  § 1. Lokalplanens formål      

  1.1.   Det er lokalplanens formål at sikre, at det eksisterende landsbymiljø bevares ved:

  (……)

  - at eksisterende karakteristiske træer og hegn bevares,

  - at ny beplantning medvirker til at opretholde karakteren af det eksisterende fysiske miljø.

  § 7. Hegn og beplantning       

  7.1.   Den eksisterende beplantning af større træer, trægrupper og hegn må kun fjernes efter kommunalbestyrelsens godkendelse og må i almindelighed påregnes at skulle erstattes ved genplantning.

  7.2.   Ny beplantning af større træer, buske og hegn skal være i overensstemmelse med landsbyens fysiske miljø og må i skel kun bestå af løvfældende hegn, jf. dog § 7.3.

   

  Administrationen har før plangodkendelsen, sammen med ejerne udvalgt hvilke type træer, der skulle plantes som erstatning for kastanjetræerne, da der kunne være fare for, at nye kastanjetræer vil få samme sygdom.

  Administrationen vurderer derudover, at der ved en dispensation til ikke genplante nye træer, vil ske en præcedens ved tilsvarende dispensationsansøgninger til fældning af bevaringsværdige træer i henhold til lokalplaner.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at der ikke gives dispensation til Byplanvedtægt E4.5 § 7.1, og at der herved skal genplantes erstatningstræer i henhold til plangodkendelsens betingelser.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 22-10-2020

  Leif Meyer Olsen (V) stillede følgende ændringsforslag:

  Der gives dispensation til at undlade plantning af 3 træer med specifik henvisning til de mange træer i området, således at der ikke skabes præcedens.

   

  For stemte Leif Meyer Olsen (V) og Lars Høimark (A).

  Imod stemte Lars Thomsen (U) og Flemming Ørhem (O).

   

  Forslaget ikke vedtaget.

   

  Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

   

  For stemte Flemming Ørhem (O) og Lars Thomsen (U).

  Imod stemte Leif Meyer Olsen (V) og Lars Høimark (A).

   

  Indstillingen ikke vedtaget.

   

  Leif Meyer Olsen (V) begærede sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

  Afbud:
  1. Søren Enemark, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  Søren Enemark (A) stiller følgende ændringsforslag:

  Forvaltningens indstilling følges, således at der ikke gives dispensation. Dog kan et enkelt træ godt plantes et andet sted på grunden.

  Borgerne beslutter selv, hvilken type træ, de ønsker at plante. De 6 genplantede træer skal minimum have en højde på 2,5 m. - Borgerne kan søge råd og vejledning hos kommunen i valg af trætype og genplantning af træer.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning:

  Alle stemmer for.

  Ændringsforslaget godkendt.

  Bilag

 10.  10. Høring af planforslag for etageboliger på Smedeland 8A i Albertslund Kommune

  Resumé

  Albertslund Kommune har sendt forslag til Lokalplan 5.5 og kommuneplantillæg 14 - Boliger på Smedeland 8A - i offentlig høring sammen med en miljøvurdering af planerne.

  Det skal besluttes, om Glostrup Kommune skal gøre indsigelse mod lokalplanforslaget i henhold til planlovens § 29 b, der har opsættende virkning på vedtagelse planen.

  Sagsfremstilling

  Albertslund Kommune har den 14. september 2020 offentliggjort Forslag til kommuneplantillæg 14 – Hersted Industripark Smideland 8A, Forslag til lokalplan 5.5 – Boliger på Smedeland 8A, samt Forslag til udbygningsaftale – Smedeland 8A – Betinget udbygningsaftale, se bilag 1 og 2. Forslagene er i høring frem til den 9. november 2020.

   

  Forslagene muliggør opførelse af 200 nye boliger og et parkeringshus på den nuværende industrigrund på Smedeland 8A. Bebyggelsen kan opføres i 3-8 etager og giver mulighed for et mindre omfang af kontor/liberalt erhverv i stueetagen på bebyggelsen mod Malervangen. Vejadgangen til parkeringshuset vil ske via Malervangen.

   

  Kommunegrænsen mellem Albertslund og Glostrup Kommune går langs det østlige skel af vejarealet på Malervangen. Mellem Malervangen og Ring 3 ligger 15 parcelhuse og et grønt område, som vil blive påvirket af projektet, se bilag 3.

   

  Albertslund Kommune sendte den 19. november 2019 to overordnede planer i høring: Planstrategi 2019 – Mere Albertslund samt Masterplan for Hersted Industripark.

   

  De langsigtede planer vedrører bl.a. omdannelse og udbygning af hele Hersted Industripark til et blandet bolig- og erhvervsområde, som medfører 25.000 nye indbyggere. Kommunalbestyrelsen i Glostrup besluttede den 12. februar 2020 at sende høringssvar til begge planer. I disse høringssvar blev følgende punkter påpeget:

  • Glostrup er bekymret over, at den højeste bebyggelse i Masterplanen (5-12 etager) er placeret i området langs Ring 3, lige overfor villakvartererne i Hvissinge samt nærområdet omkring Malervangen.
  • En større udbygning af Hersted Industripark kan få konsekvenser for vejnettet i Glostrup Kommune. Derfor forventer Glostrup at blive forpligtende inddraget i planlægningen af projekter, der forløber ved eller i nærheden af kommunegrænsen, så de trafikale konsekvenser i Glostrup Kommune tidligt kan blive afklaret.

   

  Administrationen har gennemgået de nye planforslag for Smedeland 8A og har følgende bemærkninger til Forslag til lokalplan 5.5:

   

  Bygningshøjder

  Der er udlagt to byggefelter, A og B, som delvist ligger langs Malervangen og Ring 3. I lokalplanens § 5.1 fremgår det, at byggefelterne er principielle, og i § 5.8 står følgende: ”Inden for byggefelt A og B kan bebyggelsen opføres i op til 8 etager med en maksimal højde på 26 m, som vist på bilag 5 og 6.”

   

  Alle steder i lokalplanforslagets redegørelser og i den tilhørende miljøvurdering er der brugt de bygningshøjder, som er angivet på illustrationsplanen, arkitektur og materiale-visningen og facadeopstalterne (bilag 4, 5 og 6) og ikke de højder og placeringer, som er fastlagt i lokalplanens bindende bestemmelser jf. §§ 5.1 og 5.8 samt bilag 2 - Byggefelter og friarealer. Dvs. at der er vist bebyggelse i 5 etager vest for Malervangen og 6 etager nord for Malervangen, selvom byggefelterne giver mulighed for 8 etager. 

   

  I miljøvurderingen af planerne er der (på baggrund af illustrationsplanernes højde) udarbejdet skyggediagrammer, som viser påvirkningen af det nye byggeri. Konklusionen i miljøvurderingens tekniske resumé er bl.a., at den visuelle påvirkning af det planlagte byggeri vil medføre en større visuel påvirkning for beboelsesejendommene på Malervangen, som er vedvarende, og som samlet vurderes til middel. På trods af dette, er der ikke foretaget en vurdering af, hvilke indbliksgener det planlagte byggeri vil medføre for de eksisterende boliger på Malervangen. 

   

  Administrationen vurderer, at byggeri på 8 etager/26 m mod Malervangen og Ring 3 i de dele af byggefelt A og B, som fremgår på bilag 4, vil få negativ virkning på anvendelsen og udviklingen af de omkringliggende ejendomme i Glostrup Kommune i forhold til visuel påvirkning, skygge og indbliksgener.

   

  Hvis der opføres byggeri i 5 og 6 etager i de dele af byggefelt A og B, som fremgår på bilag 4, vurderes det, at byggeriet kan få negativ virkning på anvendelsen og udviklingen af de omkringliggende ejendomme i Glostrup Kommune i forhold til visuel påvirkning og indbliksgener. Visualiseringer og redegørelser i lokalplanforslaget og miljøvurderingen indeholder ikke tilstrækkelige informationer til at vurdere, om byggeriets højde og indretning i forhold til store vinduespartier, altaner og tagterrasse vil medføre for stor visuel påvirkning og indbliksgener for de parcelhuse, som ligger på Glostrups side af kommunegrænsen. 

   

  Det vurderes, at lokalplanens bygningshøjder i byggefelt A og B kan tilpasses og præciseres, så planen ikke får negativ virkning på anvendelsen og udviklingen af de omkringliggende ejendomme i Glostrup Kommune, og administration har været i indledende dialog med Albertslund Kommune om dette. Inden der kan fastsættes maksimale bygningshøjder i de udpegede byggefelter, skal den visuelle påvirkning og indbliksgenerne for parcelhusene på Malervangen påvises. De maksimale højder i byggefelterne skal fastsættes, så generne på naboejendommene ikke overstiger tålegrænsen.

   

  Det indstilles, at der fremsendes en indsigelse i henhold til planlovens § 29 b mod Forslag til Lokalplan 5.5 -Boliger på Smedeland 8A, med henblik på at få ændret den maksimale højde på max. 8 etager/26 m i de dele af byggefelterne A og B, som fremgår af bilag 4.

   

  Trafik

  I miljøvurderingens trafikanalyse fremgår det, at trafikken til lokalplanområdet i dag primært foregår via Smedeland. Det fremgår også, at der er meget trafik til og fra transportvirksomheden UPS på ejendommen Malervangen 5 via Smedeland og lokalplanområdet, se bilag 5. 

   

  I Forslag til Lokalplan 5.5 ændres trafikken, så næsten 100% af den fremtidige trafik til lokalplanområdet skal ske via Malervangen (der er kun adgang til p-huset via Malervangen). Desuden kan fremtidig adgang til Malervangen 5 ikke længere ske fra Smedeland, men kun via Malervangen og Gamle Landevej.

   

  Det er beregnet, at den øgede trafik til lokalplanområdet med 200 nye boliger vil medføre 772 flere bilkørsler pr. døgn på Malervangen, og en stigning på 83 biler i spidstimen. Den fremtidige trafik til og fra UPS på Malervangen 5, er der ikke redegjort for.

   

  I trafikanalysen vurderes det, at den øgede trafik for enden af Malervangen og ud på Gamle Landevej vil medføre en lille påvirkning af trafikafviklingen fra Malervangen med forøget trængsel af begrænset varighed. Trængslen er ikke vurderet i forhold til påvirkningen på krydset Gamle Landevej/Ring 3, som ligger 50 m fra Malervangens overkørsel.  

   

  Planforslagenes trafikomlægning vil medføre en øget trafik på Malervangen, som afleder øget trafik videre på Gamle Landevej og i krydset på Gamle Landevej/Ring 3. Lokalplanforslagets trafikomlægning til Malervangen kan således overbelaste en sårbar del af vejnettet i Glostrup Kommune og dermed få en væsentlig betydning for kommunens udvikling.

   

  Det vurderes, at hvis trafikomlægningen i planområdet medfører en overbelastning af krydset Gamle Landevej/Ring 3, kan en løsning være at ændre lokalplanen, så trafikafvikling til p-huset i lokalplanområdet også kan ske via Smedeland, se bilag 5. Det vil dog kræve nærmere afklaring og dialog med Albertslund Kommune at finde en løsning på de trafikale udfordringer i den konkrete sag.

   

  Det indstilles, at der fremsendes en indsigelse i henhold til planlovens § 29 b mod Forslag til Lokalplan 5.5 -Boliger på Smedeland 8A, med henblik på, at det skal påvises, at lokalplanens trafikomlægning for Smedeland 8A og Malervangen 5 ikke vil medføre betydelige, trafikale konsekvenser for trafikafviklingen ud på Gamle Landevej og i krydset Gamle Landevej/Ring 3.

   

  Indsigelse

  Planlovens § 29 b giver mulighed for, at en kommunalbestyrelse kan fremsætte indsigelse mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling. Hvis Glostrup Kommune gør indsigelse, kan Albertslund Kommunes lokalplanforslag ikke vedtages, før der er opnået enighed om de nødvendige ændringer. Hvis kommunerne ikke kan opnå enighed, kan sagen indbringes for erhvervsministeren, der træffer afgørelse.

   

  Høringsfristen for fremsendelse af bemærkninger til planforslagene udløber den 9. november 2020, dvs. inden sagen kan nå at blive behandlet af kommunalbestyrelsen. Center for Miljø og Teknik vil derfor fremsende indsigelse til Albertslund Kommune efter Vækst- og Byudviklingsudvalget behandling af sagen den 21. oktober 2020, med forbehold for kommunalbestyrelsens behandling den 11. november 2020.

   

  Det forventes, at Forslag til Lokalplan 5.5 kan uddybes og tilpasses i dialog med Albertslund Kommune, så det sikres, at planen får begrænset betydning for anvendelsen og udviklingen af ejendomme og veje i Glostrup Kommune. Hvis Glostrup Kommune gør indsigelse mod Forslag til lokalplan 5.5 og planen efterfølgende tilpasses, vil det ændrede planforslag blive fremlagt for kommunalbestyrelsen, inden indsigelsen kan trækkes tilbage.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at Glostrup Kommune, jf. planlovens § 29 b, sender indsigelse mod Albertslund Kommunes Forslag til lokalplan 5.5.

   

  Indsigelsen begrundes med, at planforslaget i den nuværende form vil og kan få en væsentlig betydning for Glostrup Kommunes udvikling i forhold til ejendommene og trafikken på Malervangen, Gamle Landevej og Ring 3 på følgende punkter:

   

  1. Den maksimale højde på 8 etager/26 m i hele byggefelt A og B er væsentlig større end de bygningshøjder, der er lagt til grund for miljøvurderingen. Byggeri på 8 etager/26 m mod Malervangen og Ring 3 vil få negativ virkning på anvendelsen og udviklingen af de omkringliggende parcelhuse i Glostrup Kommune i forhold til visuel påvirkning, skygge og indbliksgener.
  2. Trafikken i planområdet omlægges, så den fremover skal ske via Malervangen og i meget begrænset omfang via Smedeland. Det vil medføre en øget trafik på Malervangen, som afleder øget trafik videre på Gamle Landevej og i krydset på Gamle Landevej/Ring 3. Den planlagte trafikomlægning til Malervangen kan derfor medføre overbelastning af en sårbar del af vejnettet i Glostrup Kommune.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 21-10-2020

  Lars Thomsen (U) stillede følgende ændringsforslag:

  Administrationens indstilling godkendes med tilføjelse om, at der skal tages udgangspunkt i bygningshøjder på 2 etager mod Malervangen og Ring 3.

   

  For stemte: Lars Thomsen (U), Dan Kornbek Christiansen (C) og Robert Sørensen (Ø).

  Imod stemte Piet Papageorge (V), Ina-Maria Nielsen (V) og Flemming Ørhem (O).

  Lisa Ward (A) undlod at stemme.

   

  Ændringsforslaget ikke vedtaget.

   

  Piet Papageorge (V) stillede følgende ændringsforslag:

  Administrationens indstilling godkendes med tilføjelse om, at der skal tages udgangspunkt i bygningshøjder på 3 etager mod Malervangen og Ring 3.

   

  For stemte Piet Papageorge (V), Ina-Maria Nielsen (V) og Flemming Ørhem (O).

  Imod stemte Lars Thomsen (U), Dan Kornbek Christiansen (C) og Robert Sørensen (Ø)

  Lisa Ward (A) undlod at stemme.

   

  Ændringsforslaget ikke vedtaget.

   

  Administrationens indstilling blev derefter anbefalet godkendt af udvalget, idet der til den videre politiske behandling ønskes en skærpet formulering af indsigelsen vedr. trafik.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Som opfølgning på Vækst- og Byudviklingsudvalgets behandling af sagen på møde den 21. oktober 2020, suppleres sagsfremstillingen med følgende ændringer:

   

  Bygningshøjder

  På bilag 4 er vist, hvilke dele af byggefelt A og B, som med en bebyggelse på 8 etager/26 m vil få negativ virkning på anvendelse på anvendelsen og udviklingen af de omkringliggende ejendomme i Glostrup Kommune i forhold til visuel påvirkning, skygge og indbliksgener.

   

  På det nye bilag 6 er der suppleret med en visning af, hvilken del i byggefelt A der kan få negativ virkning på anvendelsen og udviklingen af de omkringliggende ejendomme i Glostrup Kommune i forhold til udbygning, visuel påvirkning, skygge og indbliksgener.

   

  Trafik

  Udkast til den skriftlige indsigelse mod Albertslund Kommunes Forslag til lokalplan 5.5 - Boliger på Smedeland 8A fremgår af bilag 7.

   

  Indsigelsen vedrørende trafik er uddybet, og dele af Glostrup Kommunes tidligere fremsendte høringssvar til Albertslund Kommunes Planstrategi og Masterplan for Hersted er gentaget.  

   

  Notat fra Albertslund Kommune

  Den 28. oktober 2020 har Albertslund Kommune fremsendt et notat, som opfølgning på Vækst- og Byudviklingsudvalget behandling, se bilag 8.

   

  Det tilkendegives i notatet, at

  1. antallet af etager ud mod Malervangen vil blive tilpasset i bestemmelserne i forhold til de illustrerede og miljøvurderede bygningshøjder. 
  2. lokalplanen suppleres med en bestemmelse om, at altaner ikke må etableres på facader mod Malervangen.
  3. miljøvurderingen er foretaget af Dansk Miljøvurdering A/S.
  4. trafikforøgelsen fra Malervangen vil medføre en trafikstigning på 10 % på Gamle Landevej i spidsbelastningstidspunktet, hvilket vurderes at være en lille påvirkning.
  5. den nye indretning på Malervangen vil medføre en positiv påvirkning af trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. 

   

  Administrationen vurderer, at notatet ikke i tilstrækkelig grad imødekommer de mangler, uklarheder og fejl, som er påpeget i Glostrup Kommunes indsigelse, bilag 7. Det vurderes, at notatet kan indgå i den videre dialog med Albertslund Kommune om tilpasninger af planen for Smedeland 8A. 

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller,

  • at Glostrup Kommune i medfør af planlovens § 29 b, sender indsigelse mod Albertslund Kommunes Forslag til lokalplan 5.5 – Boliger på Smedeland 8A jf. bilag 5, 6 og 7.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  Lars Thomsen (U) stiller følgende ændringsforslag:

  Administrationens indstilling godkendes med tilføjelse om, at der skal tages udgangspunkt i bygningshøjder på 2 etager mod Malervangen og Ring 3.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer C og U med 2 stemmer.

  Imod stemmer A, O, V og Ø med 16 stemmer.

  Undlader at stemme F med 1 stemme.

  Ændringsforslaget falder.

   

  Administrationens indstilling sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 11.  11. Ansøgning om nyt plangrundlag for del af Paul Bergsøes Vej 17, matr.nr. 11ad, Hvessinge By, Glostrup

  Resumé

  Behandling af ansøgning om nyt plangrundlag for del af matr.nr. 11ad, Hvessinge By, Glostrup, Paul Bergsøes Vej 17 til et seniorbofællesskab i form af 2 klyngebebyggelser med overdækket atriumgård.

  Sagsfremstilling

  Tetris Projects KC søger om nyt plangrundlag for den vestlige del (16.790 m2) af Paul Bergsøes Vej 17, matr.nr. 11ad, Hvessinge By, Glostrup. Resterende del af ejendommen Paul Bergsøes Vej 17 (11.383 m2) ønskes anvendt til kontorerhverv og er ikke omfattet af denne ansøgning. Fuldmagt fra ejer foreligger.

   

  Tetris ønsker at opføre et seniorbofælleskab bestående af 2 klyngebebyggelser med overdækket atriumgård. Hver klynge ønskes opført som en firlænget gård med boliger i 3 etager med en overdækket atriumgård. Der vil være adgang til boligerne via altangange i atriumgården.

   

  Den nye bebyggelse indeholder 143 boliger. Der er 45 2-rumsboliger på 54,4 m2 og 98 3-rumsboliger på 78 m2, alle med tilhørende depotrum. I den ene klynge er der 70 boliger og i den anden klynge 73 boliger. Derudover vil der i hver klynge være en gæstebolig, et fælleshus og et værksted. Bebyggelsen vil have en bebyggelsesprocent på omkring 80, en højde på max. 12 meter og vejadgang fra Hvissingevej.

   

  Kort med områdeafgræsning og disponering af området vedhæftet i bilag. Projektforslaget og billeder fra lignende byggeri i Slagelse vil blive fremlagt på mødet.

   

  Paul Bergsøes Vej 17 er en erhvervsgrund, der ligger i Hvissinge Erhvervsområde omgivet mod nord af HCS, kommunens materialplads og genbrugsplads, et større erhvervsbyggeri mod øst, et autoværksted og Copenhagen Steel mod syd og etageboligområdet ved Dalvangsvej og Østervangsbanerne mod vest.

   

  Området er støjpåvirket fra de omkringliggende virksomheder samt Motorring 3. Tetris har fået foretaget en støjundersøgelse, der viser, at de indendørs støjkrav til boliger og friarealer vil kunne overholdes med tekniske løsninger i form af støjhegn, russervinduer og aflukkede altaner.

   

  Administrationen har gennemgået projektet og har følgende bemærkninger:

   

  • Det er en boligform, der ikke findes i Glostrup Kommune.

   

  • Projektet vil være en oplagt begyndelse på omdannelsen af Hvissinge Erhvervsområde til andre anvendelser som boliger og kontorer.

   

  • Boligerne ligger stationsnært i forhold til den kommende S-togstation Priorparken i Brøndby Kommune.

   

  • De indendørs støjkrav til boliger og udearealer kan overholdes med tekniske løsninger i form af støjhegn/mure, russervinduer og aflukkede terrasser/altaner.

   

  • Hovedparten af terrasserne og altaner mod nord, øst og syd skal overdækkes for at overholde støjkrav til udendørs opholdsarealer.

   

  • Lejlighederne har en gennemsnitsstørrelse på 71,8 m2 (incl. adgangsveje, men uden atriumgård) og overholder derved ikke kommuneplanens retningslinjer om en minimumsstørrelse på 75 m2. Senioregnede boliger kan ikke sammenlignes med visiterede ældreboliger og er derfor ikke omfattet af kommuneplanens mulighed for mindre boligstørrelser. Der skal derfor tages stilling til, om der i dette særlige tilfælde vil gives mulighed for boliger med en gennemsnitsstørrelse på over 71 m2.

   

  • Boligerne har adgang via svalegange, hvilket ikke er i overensstemmelse med de principielle retningslinjer, som Vækst- og Byudviklingsudvalget vedtog den 16. september 2020.

   

  • Der er ikke detaljeret regnet på friarealernes størrelse, men kravet på 30% som Vækst- og Byudviklingsudvalget vedtog den 16. september 2020 vil formodentlig kunne overholdes, hvis de overdækkede friarealer i atriumgården medregnes.

   

  • Parkeringsnormens krav om 1 parkeringsplads pr. etagebolig i stationsnære områder kan overholdes. Der skal dog også etableres parkeringspladser til gæsteboliger.

   

  • Etablering af boliger så tæt på et eksisterende erhvervsområde vil betyde, at virksomhederne her vil blive omfattet af strengere miljøkrav (støjkrav) end hvad de skal overholde i dag.

   

  Når det gælder støj og andre former for miljøforurening, er det altid den mest følsomme anvendelse, der har retten på sin side. Man kan ikke sikre virksomhederne mod at skulle overholde støjkravene ved boliger, ved at indgå aftaler om, at boligerne skal kunne tåle støjen eller lignende – loven giver ikke mulighed herfor. I praksis betyder det, at hvis boligerne først er etableret vil blot en enkelt henvendelse omkring støj gøre, at administrationen skal opstarte miljøsagsbehandling, som oftest vil ende ud i et påbud eller en indskærpelse til de aktuelle virksomheder om at overholde støjgrænserne ved nærmeste bolig.

   

  Når virksomhederne ønsker at udvide produktion/bygningsmasse/maskinpark m.m., skal de ofte ansøge om miljøgodkendelse eller anmelde sig efter en branchebekendtgørelse, og i den forbindelse skal administrationen blandt andet tage højde for støjforhold. Så placeringen af boliger i det aktuelle område vil betyde, at administrationen ved fremtidig behandling af virksomheders ansøgninger, skal tage hensyn til naboboligerne, og derved potentielt indskrænke både eksisterende virksomheder og mulige kommende virksomheder i deres drift.

   

  Den ansøgte anvendelse er ikke i overensstemmelse med eksisterende plangrundlag for området, idet ejendommen er omfattet af Kommuneplanramme HE01– Erhvervsområde ved Paul Bergsøes Vej, der udlægger området til erhvervsformål med en specifik anvendelse til lettere industri. Indenfor området kan der etableres industri- og håndværksvirksomhed i miljøklasse 1-3, servicevirksomhed og kontor. Der kan i området etableres kontorer over 1.500 m², da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde.

   

  Ejendommen er endvidere omfattet af Lokalplan GL62 for et område mellem Hvissingevej/Paul Bergsøes Vej og motorringvejen fra 1986. Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål. Inden for området må der kun opføres eller indrettes bebyggelse til industri- og værkstedsvirksomhed samt servicevirksomhed, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området.

   

  Den ansøgte anvendelse kan ikke være indenfor det eksisterende plangrund og omfatter en ændring af områdets anvendelse fra erhverv til boliger. I henhold til planlovens §23c kræver det, at der afholdes en forudgående høring af anvendelsesændringen. Når denne har været afholdt, og bemærkninger til høringen er behandlet, kan der efterfølgende udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan. 

   

  Administrationen foreslår:

  • at der i henhold til Planlovens §23c igangsættes en forudgående høring af ændring af områdets anvendelse fra erhverv til boliger,
  • at udvalget på baggrund af høringssvarene til den forudgående høring tager stilling til, om der skal igangsættes en egentlig udarbejdelse af et kommuneplantillæg og lokalplan for den vestlige del af Paul Bergsøes Vej 17 til seniorbofælleskab, i form af etageboliger i 3 etager, en bebyggelsesprocent på max. 80 og en max. højde på 12 meter, med boliger med en gennemsnitsstørrelse på over 71 m2.

   

  Projektet skal kvalificeres yderligere med hensyn til bl.a. brandforhold, affaldshåndtering, vendepladser mv., inden der udarbejdes et lokalplanforslag.

   

  I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget og lokalplanen vil der blive udarbejdet en screening af, hvorvidt planerne kræver en miljøvurdering.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at der i henhold til Planlovens §23c igangsættes en forudgående høring af ændring af områdets anvendelse fra erhverv til boliger
  2. at udvalget på baggrund af den forudgående høring tager stilling til, om der skal igangsættes en udarbejdelse af et kommuneplantillæg og lokalplan for den vestlige del af Paul Bergsøes Vej 17 til seniorbofælleskab i form af etageboliger i 3 etager, en bebyggelsesprocent på max. 80 og en max. højde på 12 meter, med boliger med en gennemsnitsstørrelse på over 71 m2.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 21-10-2020

  For indstillingspunkt 1 stemte Lars Thomsen (U), Piet Papageorge (V), Lisa Ward (A), Ina-Maria Nielsen (V), Dan Kornbek Christiansen (C) og Flemming Ørhem (O).

  Imod stemte Robert Sørensen (Ø).

   

  Indstillingen vedtaget.

   

  Indstillingspunkt 2 udgik.

   

  Robert Sørensen (Ø) begærede sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  Punktet udgår af dagsordenen.

  Bilag

 12.  12. Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

   

  Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Koordineringen af de to områder omfatter ansvaret for udarbejdelse af en rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

   

  Materialet forelægges Børne- og Skoleudvalget samt Social-, Sundhed- og Seniorudvalget med henblik på efterfølgende politisk behandling i kommunalbestyrelsen.

   

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Vedlagt er Rammeaftale 2021-2022, to tekniske bilag og appendiks til godkendelse.

   

  Rammeaftalen består af en styringsaftale og en udviklingsstrategi og er således et redskab til at styre økonomi, kapacitet og den faglige udvikling. Rammeaftale 2021-2022 fremlægges her til godkendelse (se bilag).

  Godkendelse - proces og frister

  KKR Hovedstaden har på sit møde den 7. september 2020 godkendt Rammeaftale 2021-2022 og anbefaler, at kommunerne og Region Hovedstaden ligeledes godkender materialet.

   

  Administrationen forelægger derfor Rammeaftale 2021-2022 til politisk behandling i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget samt Social-, Sundheds- og Seniorudvalget med henblik på efterfølgende behandling i kommunalbestyrelsen. Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2021-2022 til Socialstyrelsen er grundet COVID-19 rykket til d. 1. december 2020. Rammeaftale 2021-2022 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 30. november 2020. 

   

  Indhold i Rammeaftale 2021-2022

  Rammeaftalen har fokus på de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede socialområde og specialundervisning. I de tekniske bilag til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v.

   

  Styringsaftale

  I hovedstadsregionen driver nogle kommuner og Region Hovedstaden tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde, som andre kommuner kan benytte. Køb og salg af pladser på disse tilbud sker i en dialog mellem kommuner og driftsherrer om de konkrete forløb. Styringsaftalen i Rammeaftalen understøtter denne dialog og er med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen på de sociale tilbud.

   

  Takstaftalen for 2021-2022 lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019.

   

  Glostrup Kommune har som driftsherre siden 2014 overholdt disse rammer, og det er også forventningen/indarbejdet i budgetgrundlaget 2021 og frem.

  Udviklingsstrategi

  Udviklingsstrategien omfatter aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Med afsæt i de bevægelser og tendenser, som kommunerne oplever på det højt specialiserede social- og undervisningsområde, er der i 2021-2022 fokus på kvalitet.

   

  Fokusområder

   

  Dette fokus konkretiseres i arbejdet med to tematiske fokusområder for 2021-2022:

   

  1. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte

   

  Med forrige Rammeaftale 2019-2020, satte KKR Hovedstaden fokus på tilbudsviften og herunder en afdækning af, hvilke målgrupper, kommunerne i Hovedstadsregionen oplevede største udfordringer med af finde relevante tilbud til. På baggrund af denne afdækning valgte KKR Hovedstaden at arbejde videre med målgruppen ’voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd e.l.”.


  Dette arbejde videreføres i Rammeaftale 2021-2022 med henblik på at etablere flere pladser på relevante tilbud til borgere i målgruppen.

   

  1. Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser

   

   

  Der vil være fokus på, hvorvidt kommunerne i Hovedstadsregionen samlet set har de rette tilbud til borgere med psykiske lidelser, som der er behov for. Et fokus vil ligeledes være samarbejdet med psykiatrien og vidensdeling på tværs.

   

  Der vil blive udarbejdet en afdækning af, hvilke tilbud der findes i Hovedstadsområdet til borgere med psykiske lidelser. Afdækningen skal løfte en debat om kvalitet overfor borgeren, best practise, og hvorvidt vi mangler tværkommunale løsninger og et særligt fokus på udsatte borgere.

  Herudover vil der fortsat være fokus på at skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser.

   

   

  Fælles mål

   

  KKR Hovedstaden, de 29 kommuner og Region Hovedstaden har godkendt fælles mål som udgør rammen for samarbejdet i perioden 2018-2021

   

  • Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med særlige behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer
  • Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
  • Vi vil arbejde målrettet for, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle ’bedste praksis’ med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

   

   

  Som noget nyt indeholder Rammeaftale 2021-2022 et arbejde med en ny økonomimodel, hvor kommunerne inviteres til at deltage i fælles udvikling af nye pladser til udvalgte målgrupper. Desuden indeholder Rammeaftalen en ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde. Monitoreringsrapporterne er udsendt til kommunerne før sommer 2020.

   

  Administrationen vurderer, at disse temaer og fokusområder alle er relevante for Glostrup Kommune, både i rollen som driftsherre på visse tilbud og som køber af tilbud og ydelser i andre kommuner og Region Hovedstaden.

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Børn-, Unge og Familier indstiller:

   

  • At Hovedstadsregionens Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet anbefales godkendt.

   

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 21-10-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud: Søren Enemark

   

  BESLUTNING I SOCIAL-, SUNDHEDS- OG SENIORUDVALGET DEN 22-10-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 13.  13. Ændring af aldersgrænsen til 30 år i Ungdomsrådets vedtægter

  Resumé

  Ifølge Ungdomsrådets vedtægter kan unge mellem 15-25 være medlemmer af rådet. Ungdomsrådet ønsker at udvide denne aldersgrænse, så de følger aldersgrænsen i Unge- og Uddannelsesenheden. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget skal beslutte om de kan godkende ændringen i Ungdomsrådets vedtægter.

  Sagsfremstilling

  Ifølge Glostrup Ungdomsråds vedtægter kan unge i alderen 15-25 år være medlemmer af Ungdomsrådet.

  Ungdomsrådet ønsker at udvide denne aldersgrænse til at dække unge i alderen 15-30 år. Det er den aldersgrænse, ungdommen i flere år er blevet defineret til at være. Desuden har en stor del af landets ungdomsråd ændret deres aldersgrænse til 30 år, ligesom Netværket af Ungdomsråd (NAU) også går op til 30 år. Unge- og Uddannelsesenheden i Glostrup har også en aldersgrænse ved 30 år.

  Unge- og Uddannelsesenheden er Ungdomsrådets nærmeste samarbejdspartner. Ungeguiden besøger også ofte Uddannelsescaféen for at holde oplæg om Glostrup Ungdomsråd. Der er mange af de unge, der kommer i Uddannelsescaféen, der er over 25 år, hvorfor de ikke kan inkluderes – selvom flere af dem giver udtryk for, at de ønsker at bidrage. Ved at udvide aldersgrænsen til 30 år, bliver det muligt at favne en bredere gruppe af de unge, der ønsker at bidrage. 

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Borger og Arbejdsmarked indstiller:

   

  • At Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler KB at godkende ændringen i Ungdomsrådets vedtægter.

  Beslutning i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-10-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at det forventes, at Ungdomsrådet er opmærksomme på det meget store aldersspænd, som det vil medføre.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

  Bilag

 14.  14. Godkendelse af afrapportering af kommunale afrapporteringer på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen

  Resumé

  Kommunalbestyrelserne har ansvaret for at afrapportere på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. Det sker i forbindelse med den årlige fastlæggelse af Rammeaftalen og fristen er derfor den 30. november 2020.

   

   

  Socialstyrelsen udsendte i vinteren 2019/2020 tre Centrale Udmeldinger om henholdsvis

  1. Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug (med behov for døgnbehandling),
  2. Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling,
  3. Borgere med svære spiseforstyrrelser.

  Sagen behandles både i Børne- og Skoleudvalget og Social-, Sundhed og Seniorudvalget, afrapporteringen er tilknyttet sagen som bilag.

  Sagsfremstilling

  Socialstyrelsen kan komme med en Central Udmelding, hvis de vurderer, at der er risiko for afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer.

   

  Socialstyrelsen udsendte i vinteren 2019/2020 tre Centrale Udmeldinger om henholdsvis

  1. Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug (med behov for døgnbehandling),
  2. Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling,
  3. Borgere med svære spiseforstyrrelser.

   

  Kommunerne og de højt specialiserede tilbud på områderne i hovedstadsregionen har afrapporteret på de Centrale Udmeldinger og på baggrund heraf er der udarbejdet afrapportering for hver af de Centrale Udmeldinger. Socialstyrelsen skal med udgangspunkt i afrapporteringerne foretage en samlet vurdering af tilbudsstrukturen på de tre målgrupper på landsplan.

   

  KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. Vedlagt er tre kommunale afrapporteringer på hovedstadsregionens Centrale Udmeldinger til godkendelse. KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

   

  Hovedpunkter i afrapporteringerne:

  For mere uddybende tekst se bilag. 

   

  Udfordringer: I forhold til alle 3 udmeldinger er det en udfordring for kommunerne, at målgruppen er så lille at det ikke er muligt for den enkelte kommune at etablere egne tilbud med et tilstrækkeligt fagligt niveau. Samtidig er kompleksisten i sagerne så stor at et samarbejde på tværs af kommune og region er nødvendigt.

   

  Forslag fremadrettet:

  På tværs af områderne, foreslås bl.a. følgende mulige tiltag for at forbedre den kommunale, tværkommunale og tværsektorielle indsats på området:

  • Udvidede samarbejdsaftaler mellem kommunerne og regionerne på området, da målgruppen kræver en stærk fælles og tværgående indsats med brug af flere fagligheder grundet de komplekse forløb
  • Der er behov for fleksible (matrikelløse) indsatser og forløb, med en tværfaglig, helhedsorienteret, tilgang, hvor der koordineres med relevante aktører og parter
  • Bedre overgange fra psykiatrien til kommunalt regi.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Børn-, Unge og Familier indstiller:

   

  • at afrapporteringen vedrørende Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug (med behov for døgnbehandling), ”Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling,” samt ”Borgere med svære spiseforstyrrelser” anbefales godkendt.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 21-10-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud: Søren Enemark

   

  BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHEDS- OG SENIORUDVALGET DEN 22-10-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 15.  15. Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende

  Resumé

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget skal godkende udbudsmaterialet til det kommende udbud af hjemmeplejeydelser på frit valgs-området for hjemmeboende borgere. Udvalget skal godkende udkast udbudsbetingelser, herunder vurderingskriterier og antallet af leverandører, der indgås kontrakt med samt kontraktudkast, herunder kravspecifikation og kvalitetsvurderingsskema. Udvalget skal derudover tage høringssvar fra hhv. Seniorråd og Handicapråd til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Baggrund for udbuddet

  Ifølge servicelovens § 91 skal kommunalbestyrelsen skabe grundlag for, at modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. I Glostrup Kommune leveres hjælp efter § 83 i dag af den kommunale hjemmepleje og den private leverandør, Altiden. Oprindeligt blev der indgået kontrakt med to private leverandører, hvoraf den ene gik konkurs i 2017. Kontrakten med Altiden ophører pr. 1. maj 2021.

   

  I Budgetaftalen for 2020 er det besluttet, at der skal gennemføres et genudbud af hjemmeplejeydelser fra privat leverandør på frit-valgs-området for hjemmeboende borgere. På den baggrund er administrationen i foråret 2020 gået i gang med at udarbejde udbudsmateriale og planlægge udbudsprocessen. Udbuddet gennemføres sammen med Rødovre Kommune. Kontrakten med Altiden blev forlænget 3 måneder, da corona-krisen forsinkede hjemmeplejeudbuddet jf. sag vedr. Udbud af tøjvask forelagt Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 28. maj 2020, og der skal derfor indgås nye kontrakter med opstart pr. 1. maj 2021.

   

  Udbuddet er et genudbud af fællesudbuddet i 2015 mellem Rødovre og Glostrup Kommune og lægger sig indholdsmæssigt tæt op ad udbudsmaterialet fra dengang. Dog udgår tøjvask af udbuddet, da det i budgetaftalen for 2020 blev politisk besluttet, at det skal udbydes separat og sammen med tøjvask på ældrecentrene. Da det med budget 2020 blev besluttet, at der skulle gennemføres et genudbud af hjemmeplejeydelser fra privat leverandør, er det forudsat i processen, at den kommunale hjemmepleje står udenfor udbuddet og derfor ikke afgiver tilbud på opgaven. De vil fortsætte uændret som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i den nye kontraktperiode.

   

  Albertslund har været inviteret med ind i udbuddet for at skabe en større volumen i antal borgere og dermed en forventning om, at de private leverandører ville byde ind med lavere timepriser. Albertslund har dog valgt ikke at indgå i fællesudbuddet.

   

  Udbudsmaterialet

  Udgangspunktet for udbuddet er udbudsbetingelserne, der sammen med kontraktudkastet beskriver betingelser og aftalevilkår i forbindelse med udbuddet. Udkast til udbudsbetingelser og kontraktudkast er vedhæftet som bilag 1 og 2 og skal godkendes af Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Som bilag til kontraktudkastet er bl.a. databehandleraftale, de kommunale kvalitetsstandarder på området samt Værdighedspolitik mv. Administrationen har ikke vedhæftet alle bilag, da mange af bilagene allerede er politisk godkendte og/eller ikke vurderes at være væsentlige for godkendelse af udbudsmaterialet. De væsentlige punkter i udbudsmaterialet beskrives nedenfor.

   

  Vurderingskriterie

  Udbudsloven giver tre muligheder i forbindelse med vurderingskriterier: Pris, omkostninger (fx indkøbsomkostninger, bortskaffelsesværdi, livscyclus m.m.) eller bedste forhold mellem pris og kvalitet. Kriteriet vedr. omkostninger vurderes ikke at være relevant ved det kommende udbud. Ved sidste fælles udbud mellem Rødovre og Glostrup anvendte man pris og kvalitet, hvilket anbefales gentaget ved dette udbud. Der foreslås, at pris vægter 35 %, og kvalitet vægter 65 %, som ved sidste udbud, hvilket fremgår af bilag 1, Udkast til udbudsbetingelser pkt. 7.

   

  Antal leverandører

  Administrationen anbefaler, at kommunen indgår kontrakt med to private leverandører, hvilket fremgår af bilag 1, Udkast udbudsbetingelser pkt. 7. Lovgivningen fastlægger, at borgerne skal have et reelt frit valg dvs. minimum 2 leverandører at vælge imellem. Vælger kommunen kun 1 privat leverandør, og denne leverandør opsiger kontakten eller går konkurs, har kommunen kun den kommunale leverandør og vil dermed ikke overholde lovgivningen. I det tilfælde vil kommunen med det samme skulle lave et nyt udbud for at overholde lovgivningen. Baggrunden for ikke at indgå kontrakt med flere private leverandører er, at borgergrundlaget for den enkelte leverandør dermed kan blive for småt. Vælger man kun 2 private leverandører vil det øge chancen for, at de kommende leverandører får et tilstrækkeligt kundeunderlag til at kunne opretholde en rentabel forretning og levere den kvalitet i ydelsen, som kommunen ønsker. Det vil derudover være nemmere for myndighed at etablere et reelt samarbejde, blandt andet om rehabiliteringsforløb efter § 83a og andre udviklingstiltag, med færre leverandører. 

   

  Sikkerhedsstillelse

  I oktober 2017 indgik regeringen med alle folketingets partier en politisk aftale om forebyggelse af konkurser i private hjemmeplejefirmaer samt afbødning af konsekvenserne i tilfælde af fremtidige konkurser. Den nye lovgivning trådte i kraft den 1. juli 2018 og indbefatter bl.a., at kommunalbestyrelsen skal stille krav om bankgaranti eller tilsvarende garanti ved kontraktindgåelse med den private leverandør. Som en del af betingelserne for dette udbud stiller kommunerne krav om, at den private leverandør skal stille en sikkerhedsgaranti, som kan bruges til at dække de merudgifter, som kommunen måtte blive påført som følge af en leverandørs eventuelle betalingsstandsning eller konkurs. Fx kan man forstille sig, at kommunen vil have en række ekstraordinære udgifter i forbindelse med etablering af et hurtigt nødberedskab af fx vikarer på timebetaling, leasing/leje af ekstra tjenestebiler eller andre akutte tjenester. Der er ikke nogen lovmæssige krav om niveauet for sikkerhedsstillelsen. Administrationen har ved dette udbud fastsat, at sikkerhedsstillelsen skal udgøre 350.000 kr. samlet for begge kommuner, men reguleres årligt på baggrund af antal borgere, som benytter leverandøren. Dette fremgår af bilag 2, Kontraktudkast pkt. 16.

   

  Uændret serviceniveau

  Både den private og den kommunale leverandør leverer ydelser til borgerne ud fra den politisk vedtagne kvalitetsstandard på området. Den nuværende kvalitetsstandard vil danne baggrund for den fremtidige kontrakt, og dermed vil serviceniveauet for borgerne ved kontraktindgåelse med nye leverandører være uændret. Derudover vil kravspecifikationen danne grundlag for den faglige del af udbuddet. Kravspecifikationen er en beskrivelse af de krav, som leverandøren skal leve op til i kontraktperioden, herunder krav til dokumentation, medarbejdernes uddannelsesniveau, afregning, samarbejde med ordregiver, mv. Social-, Sundheds- og Seniorudvalget skal godkende kravspecifikationen, der indgår som bilag i kontraktudkast, vedhæftet som bilag 2.

   

  Kvalitetsvurdering

  Som nævnt tidligere foreslår administrationen, at man i vurderingen af de indkomne bud vægter pris og kvalitet. Kvalitetsvurderingen vil ske ud fra tre underkriterier: Kvalitet i opgavevaretagelsen, Organisering og kvalifikationer samt Samarbejde og leverancesikkerhed. Som et tillæg til de ufravigelige krav i udbudsbetingelserne og kravspecifikation fx uddannelsesniveau, efterlevelse af kvalitetstandarder, dokumentationskrav mv., vil leverandørerne blive bedt om at besvare en række spørgsmål og beskrive scenarier, hvorudfra administrationen vil vurdere kvaliteten hos de leverandører, der byder på opgaven ud fra et pointsystem. Udkast til kvalitetsvurderingsskemaet indgår som bilag til kontraktudkastet, vedhæftet som bilag 2.

   

  Høringsproces

  Som led i udarbejdelse af udbudsmaterialet har administrationen efter vanlig praksis inviteret de potentielle bydere på opgaven til at afgive bemærkninger til og kvalitetssikre udbudsmaterialet. Det har ført til en række præciseringer i materialet. Derudover har administrationen sendt udbudsmaterialet til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og drøftet materialet med rådene på møder hhv. 31. august og 10. september. På møderne blev materialet gennemgået, og der blev besvaret afklarende spørgsmål. I det høringsmateriale, som rådene fik tilsendt, stod det beskrevet, at leverandøren skulle sikre et team på 3-4 medarbejdere til at levere indsatsen i borgerens hjem. Ved drøftelserne påpegede begge råd, at de oplever en udfordring med overholdelse af dette antalskrav hos de to nuværende leverandører, og om det overhovedet var et realistisk krav at stille. Administrationen har efterfølgende tilrettet dette, så der nu står, at leverandøren skal sikre at alle borgere har et fast team af medarbejdere, der leverer indsatsen i borgers hjem (pkt. 3.4 i kravspecifikationen). Begge rådene havde derudover ingen bemærkninger, der gav anledning til ændringer i materialet. Høringssvar fra Seniorråd er vedlagt som bilag 3.

  Økonomi

  I Budgetaftalen for 2020 indgår en forventet besparelse på 500.000 kr. fra 2021 og frem. Besparelsen er forudsat, at kontrakten kan indgås med virkning fra 1. januar 2021. Som følge af Corona situationen og dermed forsinkelse af processen bliver det ikke muligt at opstarte med ny leverandør pr. 1. januar 2021. Opstart er i stedet planlagt til 1. maj 2021. Administrationen forventer derfor ikke, at den vedtagne besparelse på 500.000 kr. i 2021 kan indhentes fuldt ud. De økonomiske effekter af udbuddet for 2021 og frem vil indgå i i forbindelse med budgetopfølgningen 2021, når det endelige resultat af udbuddet kendes.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  1. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkender udkast til udbudsbetingelserne, herunder, at der i forbindelse med udbuddet vælges 2 private leverandører samt godkender vurderingskriteriet pris og kvalitet med den nævnte procentfordeling
  2. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkender kontraktudkast, herunder kravspecifikation og kvalitetsvurderingsskema
  3. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget tager Seniorrådets og Handicaprådets høringssvar til efterretning.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 22-10-2020

  Der blev stemt for indstillingerne under ét.

   

  For stemte Lisa Ward (A), Gitte Wallin Limkilde (A), Ina-Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V) og Pia Dahlin (O).

  Imod stemte Palle Laustrup (F) og Lars Thomsen (U).

   

  Indstillingerne godkendt.

   

  Lars Thomsen (U) begærede sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

   

  For stemmer: John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Flemming Ørhem (O), Kasper Damsgaard (A), Lisa Ward (A) og Hanne Nielsen (A).

   

  Palle Laustrup (F) og Robert Sørensen (Ø) stemmer imod.

   

  Indstillingerne anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  Palle Laustrup (F) fremsætter følgende ændringsforslag:

  Der er en brugertilfredsundersøgelse som netop er afsluttet, og som skal til behandling i socialudvalget til mødet i december, så derfor foreslår jeg at vi venter med at behandle udbudsmaterialet til den brugertilfredsundersøgelse er behandlet i diverse instanser.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer F og Ø med 2 stemmer.

  Imod stemmer A, C, O, U og V med 17 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Ændringsforslaget falder.

   

  Lars Thomsen (U) fremsætter følgende ændringsforslag:

  At Glostrup Kommune åbner op for, at små/mindre hjemmehjælpsfirmaer kan blive leverandør til de borgere, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp. Bylisten anser det som vigtigt at kommunen kan tilbyde vores borgere størst mulig valgfrihed i hvem, man ønsker at benytte. Det giver også driftige borgere i lokalområdet, mulighed for at starte eget firma og tilbyde hjælp til vores borgere. En ren Win Win. Hjælp til det lokale erhvervsliv og bedre tilbud til vores brugere af hjemmeplejen.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer C, U og Ø med 3 stemmer.

  Imod stemmer A, F, O og V med 16 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Ændringsforslaget falder.

   

  Dan Kornbek Christiansen (C) fremsætter følgende ændringsforslag:

  Nyt pkt. 1: At SSSU godkender udkast til udbudsbetingelserne herunder at der i forbindelse med udbuddet vælges to private leverandører samt et til to mindre lokale og regionale leverandører samt godkender vurderingskriteriet pris og kvalitet med nævnte procentfordeling.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer C og U med 2 stemmer.

  Imod stemmer A, F, O, V og Ø med 17 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Ændringsforslaget falder.

   

  Administrationens indstillinger sættes samlet til afstemning.

  For stemmer A, O og V med 15 stemmer.

  Imod stemmer F og Ø med 2 stemmer.

  Undlader at stemme C og U med 2 stemmer.

   

  Indstillingerne godkendt.

  Bilag

 16.  16. Status Cafe Fri

  Resumé

  Den 1. november lukker mødelokalerne i Fritidscenteret og flytter til det nye forenings-, medborger-, og kulturhus. Det har en effekt for indtægterne i Cafe Fri, og der skal træffes beslutning om, hvordan der kompenseres herfor.

  Sagsfremstilling

  Cafe Fri er jf. serviceloven §103 et takstfinansieret beskyttet beskæftigelsestilbud. Tilbuddet er til borgere med psykiatriske udfordringer eller handicap. Tilbuddet er ledelsesmæssigt forankret under Parkvænget i Center for Handicap Psykiatri og Misbrug. Der er endvidere en styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra Center for Kultur, It og Udvikling.

   

  Kerneopgaven for Cafe Fri, udover driften af cafeen og mødeforplejning i Fritidscenteret, er at støtte de ansatte i beskyttet beskæftigelse til at mestre en daglig arbejdsdag såvel som træning af kompetencer til at indgå i et arbejdsfællesskab.

   

  Der er på nuværende tidspunkt 12 borgere visiteret til Cafe Fri. Til at varetage den socialpædagogiske støtte og oplæring samt driften, er der en daglig leder, en kok og 2 ernæringsassistenter.

   

  Muligheden for at booke et mødelokale i Fritidscentret ophører pr. 1. november og det vil medføre, at den del af omsætningen som cafeen tjener ind på mødeforplejning vil forsvinde. Denne indtjening tegner sig for ca. 1/3 del af indtægterne. Dette kombineret med manglende indtjening fra de børnefødselsdage, som ikke bliver afholdt i svømmehallen grundet Covid 19, vil kunne mærkes på årsregnskabet.

   

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. september 2020 blev det dog besluttet, at det fortsat bliver muligt at benytte lokalerne i Glostrup Fritidscenter til enkeltstående arrangementer, indtil der træffes beslutning om, hvad lokalerne skal bruges til fremover.

   

  Selvom der hermed fortsat vil være nogle indtægter vedr. evt. forplejning af disse arrangementer forventes det, at det vil være af et væsentligt lavere niveau.

   

  En del af de ansatte i beskyttet beskæftigelse har fysiske problemer og vil derfor ikke kunne varetage faste opgaver vedr. transport frem og tilbage til og fra Medborgerhuset. Hvis de faste medarbejdere skal stå for denne opgave flere gange i løbet af en dag, vil det give forvirring og forstyrrelse vedr. støtte af de ansatte i beskyttet beskæftigelse angående de øvrige opgaver.

  Endvidere vil denne opgave kræve en bil til madudbringning samt et større logistisk overblik over bestillinger mv og således en strammere styring.

   

  Styregruppen for Cafe Fri har derfor vurderet, at madproduktion og mødeforplejning som en fast ydelse eller tilbud til Medborgerhuset ikke på en hensigtsmæssig måde kan passes ind i driften og rammerne for Cafe Fri.

   

  For at kompensere for den manglende indtjening, indtil der er truffet en endelig beslutning om anvendelser af lokalerne i Fritidscenteret, vil det derfor sandsynligvis være nødvendigt at justere på udgiftssiden via nedbringelse af lønudgiften.

   

  Hvis lokalerne i Fritidscenteret i fremtiden ikke anvendes til aktiviteter som vil kunne medføre indtægter for Cafe Fri, skal fremtiden for Cafe Fri revurderes. Dette skal også ses i forhold til en evt. fremtidig indflytning af biblioteket.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug indstiller:

   

  1. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkender, at der iværksættes en reducering af nuværende ressourcer i Cafe Fri som kompensation for færre indtægter vedr. mødeforplejning
  2. at der fremlægges sag vedr. fremtid og strategi for Cafe Fri forud for endelig beslutning om, hvad lokalerne i Fritidscenteret skal anvendes til.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 22-10-2020

  1. For indstillingen stemteLisa Ward (A), Gitte Wallin Limkilde (A), Ina-Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V) og Pia Dahlin (O).
   Imod stemte Lars Thomsen (U) og Palle Laustrup (F).

   Indstillingen godkendt.

   

  1. Indstillingen godkendt, idet andre mulige opgaver i tilknytning til nuværende opgaveporteføjle også beskrives.
    

  Lars Thomsen begærede sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Sagen udgår fra Økonomiudvalgets dagsorden, og behandles direkte i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  Kasper Damsgaard (A) fremsætter følgende ændringsforslag:

  Socialdemokratiet fremsender forslag til at sagen sendes tilbage til Social-, Sundheds- og Seniorudvalgt til fornyet behandling, dog med undtagelse af, at personalebesparelsen udgår af sagen.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning:

  For stemmer A, C, F, U og Ø med 11 stemmer.
  Imod stemmer O og V med 8 stemmer.
  Undlader at stemme ingen.
  Ændringsforslaget godkendt.

   

  Piet Papageorge (V) fremsætter følgende afvigende mening:

  For venstre er det rettidig omhu at tilpasse Kommunens udgifter til indtægterne - også for vores takstfinansierede områder. Vi vil gerne være med i drøftelsen omkring Cafe Fri’s fremtid, men vi vil også på ansvarlig vis foretage omkostningstilpasning her og nu henset til både flytning af mødefaciliteter samt COVID-19.

  Bilag

 17.  17. Godkendelse af lånerammen for Vestforbrænding 2021

  Resumé

  Vestforbrænding anmoder om godkendelse af lånerammen for 2021.

  Sagsfremstilling

  Vestforbrænding har adgang til at optage lån i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

   

  Vestforbrænding ønsker at få godkendt lånerammen for 2021 på 180,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2021. Lånerammen skal bruges til strategiske og driftsmæssige investeringer, hvor de strategiske investeringer omfatter optimering af nuværende anlæg og køb af kraftvarmeværk, mens de driftsmæssige investeringer omfatter anlægsudgifter og varmenet tilslutninger.

   

  Vestforbrænding ønsker lån optaget med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. Vestforbrændings vedtægt § 6, stk. 2-3. Glostrup Kommunes andel i forhold til indbyggertallet udgjorde ved regnskab 2019, 2,4 pct. svarende til at kommunen hæfter for 4,32 mio. kr.

   

  Lånoptagelse vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i bestyrelsen samt i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

  • at Vestforbrændings anmodning om godkendelse af lånerammen imødekommes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  Indstillingen godkendt.

  Fraværende:
  1. Marlene Frandsen, V

  Bilag

 18.  18. Takster i henhold til Lov om Social Service 2021

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal godkende takster og priser for kommunens tilbud på det sociale område for 2021 efter diverse bestemmelser i Lov om Social Service og tage stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Lov om Social Service skal kommunalbestyrelsen fastsætte en takst for kommunale tilbud. Taksterne beregnes med udgangspunkt i Styringsaftale for det specialiserede socialområde, samt det udgiftsniveau, som er besluttet af kommunalbestyrelsen ved vedtagelsen af budget 2021. Styringsaftalen for det specialiserede socialområde bliver fremlagt kommunalbestyrelsen på mødet den 11. november 2020 sammen med resten af Rammeaftalen 2021-2022.

   

  Nyt i Styringsaftalen 2021-2022 er, at taksterne blot reguleres jf. pris- og lønudviklingen. Hvis man fraviger aftalen fx grundet en uregelmæssig stigning i takster, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Glostrup har kun fremskrevet generelt med pris- og løn fremskrivningen.

   

  For Glostrup Kommunes vedkommende er de takstbelagte tilbud, som er en del af aftalen om prisudvikling følgende: KABS, Bakkehuset, Parkvænget, Novavi-pensionatet og Gruppeordningerne vedr. specialundervisning.

   

  Glostrup Kommune har ligeledes en række af institutioner; Ejbyhus, Parkteam, Værestedet, Bofællesskaberne Toftevej og Vestervej og Café Fri, der sælger enkelte pladser til andre kommune. Taksterne for disse tilbud beregnes efter samme principper som de ovenstående tilbud.

   

  Endelig skal Kommunalbestyrelsen hvert år fastsætte og offentliggøre de timepriser, der skal betales til leverandører af personlig og praktisk hjælp.

   

  På den baggrund er der fremkommet følgende takster:

   

  KABS:

  Stofmisbrugsbehandling 2021:

  Pris pr. dag i hele kroner:

  Social og lægelig udredning

  606

  Hvidovre/Gentofte basis

  110

  Hvidovre/Gentofte udvidet

  212

  Hvidovre/Gentofte intensiv

  514

  City basis

  308

  City udvidet

  498

  City intensiv

  558

  Anonym behandling

  67

  Stjernevang basis

  310

  Stjernevang udvidet

  520

  KASA

  608

  Tilsyn og beredskab

  34

  Efterbehandling

  119

   

  Alkoholbehandling 2021

  Pris pr. dag i hele kroner

  ALKO Kortlægning

  258

  ALKO Basis

  127

  ALKO Udvidet

  240

  ALKO Intensiv

  608

  ALKO Tilsyn

  31

  ALKO Efterbehandling

  92

   

  Substitutionsbehandling 2021

  Pris pr. dag i hele kroner:

  -         Med samtidig social behandling

  119

   

  KABS – Ekstra ydelser:

  Ekstra ydelser 2021

  I hele kroner

  Socialrådgivning

  600 pr. time

  Støtte-kontaktperson

  600 pr. time

  Specialpsykologisk undersøgelse

  8.000

  Opfølgning efter endt misbrugsbehandling

  325 pr. forløb

   

  Øvrige tilbud:

  Tilbud 2021

  Døgntakst i hele kroner

  Årstakst i hele kroner

  Bakkehuset

  3.432

  1.252.514

  Parkvænget

  2.183

  796.717

  Novavi-pensionatet

  1.539

  561.843

  Novavi – CTI forløb

  413

  150.808

  Ejbyhus skole

  706

  158.838

  Ejbyhus behandling

  1.059

  238.257

  Gruppeordninger 0.-3. kl., skole

  633

  231.226

  Gruppeordninger 4.-6. kl., skole

  725

  264.633

  Gruppeordninger 7.-9. kl., skole

  757

  276.247

  Gruppeordninger 10. kl., skole

  743

  267.361

  Gruppeordninger – fritid u/morgenåbent

  339

  123.825

  Gruppeordninger – fritid m/morgenåbent

  498

  181.722

  Parkteam

  343

  125.136

  Café Fri

  516

  188.227

  Toftevej

  703

  256.692

  Vestervej

  286

  104.213

  Værestedet

  40

  8.363

   

  Afregningspriser for levering af madservice:

  Afregningspriserne på madservice for 2021 er beregnet med udgangspunkt i regnskabstimeprisen for 2019, som er fremskrevet til 2021-niveau.

   

   

  Takster 2021 ekskl. moms i hele kroner

  Takster 2021 inkl. Moms i hele kroner

  Udgift inkl. Kørsel pr. hovedret – almindelig kost

  60,27

  75,34

  Udgift inkl. Kørsel pr. hovedret – special kost

  75,34

  94,17

  Udgift inkl. Kørsel - biret

  15,07

  18,83

   

  Priserne for madservice for 2021 er gældende for hele 2021. Priserne er de afregningspriser, der afregnes til private leverandører for produktionen og udbringningen af maden.

   

  Afregningspriser for private leverandører for levering af personlig pleje og praktisk hjælp

  Priserne for personlig og praktisk pleje er fra februar 2016 faste priser i henhold til leverandørernes kontrakter.

  Økonomi

  Taksterne er beregnet ud fra de budgetter, der omhandler 2021. KABS foretager på baggrund af konstaterede aktiviteter i 2020 en justering af forventet udgifts- og indtægtsbudget for 2021. Af justeringen beregnes yderligere overhead til Glostrup Kommune. Herved fremkommer de bevillingsmæssige konsekvenser.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2021:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  05.38.45

  KABS driftsudgifter

  KABS driftsindtægter

   

  06.45.51

  Overhead

  05.38.50

  CURA

   

  2.144.984

  -2.144.984

   

   

  -128.699

   

  128.699

   

   

  I alt

    0

   

   

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen

   

  Merindtægten på overhead ønskes i denne forbindelse af tilgå CHPM, grundet merudgifter i forbindelse med overgangen fra Socialfagligt system EKJ til CURA. Dette har medført en stigning i IT-udgifterne, der ikke var budgetlagt. Administrationen har sammenlignet basispriserne for EKJ og CURA. De årlige basisudgifter for EKJ beløb sig til 238.000 kr. For CURA er dette beløb 374.000 kr., hvilket giver en merudgift på 136.000 kr.

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

  1. at de beregnede takster/priser for 2021 godkendes.
  2. at der gives en budgetneutral bruttobevilling til KABS´s udgifter på 2.144.984 kr. (Merudgifter) finansieret af en tillægsbevilling til KABS´s drift på 2.144.984 kr. (Merindtægter).
  3. at der gives en budgetneutral bruttobevilling på øgede indtægter på overhead på 128.699 kr. (Merindtægt) og øgede udgifter (Merudgift) til Socialfagligt system CURA i 2021.
  4. at ovenstående bevilling indarbejdes i budgetforslag 2022-2025.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.
  Fraværende:
  1. Marlene Frandsen, V
 19.  19. Deltagelse i projektet "DK2020 - klimaplaner for hele Danmark"

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Glostrup Kommune skal tilslutte sig projektet ”DK2020 – klimaplaner for hele Danmark”. I projektet får deltagende kommuner hjælp og vejledning til at udvikle kommunale klimaplaner, der lever op til Parisaftalens målsætning om at arbejde for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader. Herudover skal Kommunalbestyrelse beslutte, hvilke fælleskommunale VIP-klimaprojekter Glostrup Kommune skal deltage i.

  Sagsfremstilling

  Med Parisaftalen er Danmark, som et af de 195 lande i FN i 2015, med til at sætte det fælles mål at holde den globale opvarmning på under 2 grader og arbejde for at begrænse den til 1,5 grader. I 2020 vedtager Folketinget Danmarks første klimalov. Den skal sikre et klimaneutralt Danmark i 2050 og en 70 % reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030 (i forhold til 1990).

  Kommunerne spiller en afgørende rolle for at nå disse mål – både som myndighed, indkøbere, ejere af forsyningsvirksomheder og gennem deres kontakt til lokale virksomheder og borgere. I dag har kun Københavns Kommune en klimaplan, der lever op til målsætningerne i Parisaftalen. Det vil ”DK2020 – klimaplaner for hele Danmark” ændre.

  KL, Realdania og de fem regioner står bag DK2020. Gennem DK2020 er 20 danske pilotkommuner allerede nu i gang med at udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Nu inviteres alle landets kommuner med i projektet. Hver kommune skal ansøge om at deltage. Deltagelse i projektforløbet varer omkring 1 ½ år og afvikles i to runder: 1. runde med opstart i november i 2020, 2. runde med forventet opstart i november 2021.

  Deltagerkommunerne vil blive tilbudt et individuelt vejledningsforløb og klimafaglig bistand fra den grønne tænketank CONCITO og det globale netværk af megabyer C40. Det skal understøtte Kommunen i at udvikle, opdatere og tilpasse klimaarbejdet lokalt, samt udarbejde en handlingsorienteret klima- og energiplan. Planen skal inkludere de væsentligste sektorer inden for kommunens geografiske område og anvise, hvordan der kan opnås CO2-neutralitet senest i 2050, inkl. ambitiøse delmål for fx 2030.
   

  Det koster ikke penge at deltage, men som deltagerkommune skal man skal være villig til at indgå et forpligtende samarbejde og afsætte de nødvendige tværfaglige medarbejderressourcer. Det indebærer både tid til planlægning, deltagelse i faglige workshops og i regi af KKR at løfte opgaverne tværkommunalt og i samarbejde med regionerne. Der skal udpeges en projektleder, der er dedikeret til opgaven med at lave klimaplanen. Hertil kommer medarbejderressourcer til det tværfaglige team, hvor der arbejdes med transport, energi, klimatilpasning, indkøb, affald, virksomheder og kommunens egne bygninger og interne transport. Pilotkommunerne har gode erfaringer med at forankre projektledelsen på et mere ”overordnet niveau” uden for de fagcentre, der er involveret i projektet. Administrationen vil nærmere vurdere, hvordan dette kan sikres. Erfaringer fra pilotkommunerne viser også, at der skal afsættes 1- 2 årsværk til arbejdet med klimaplaner. Hertil kommer udgifter til konsulentbistand i forbindelse med CO2-beregninger. 

   

  DK2020 forankres på det højeste politiske niveau i kommunerne ved at borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen underskriver et brev, der forpligter kommunen til at udarbejde en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger samt til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral senest i 2050. Borgmestrene i KKR-Hovedstaden, herunder Glostrup Kommunes Borgmester, har allerede den 19. juni 2020 på et møde i KKR Hovedstaden tilkendegivet, at Glostrup Kommune vil deltage i DK2020.  På mødet forpligtede de hinanden til at finansiere en medarbejder i 3 år i Gate21 til koordinering. Glostrup Kommunes andel er 18.405 kr. om året i tre år.

  Se rammerne for kommunens deltagelse i bilag 1 DK2020 klimaplaner for hele Danmark - rammer for ansøgerkommuner.
   

  VIP-Projekter
  Ud over projektet DK 2020 Klimaplaner for hele Danmark har KKR Hovedstaden i juni 2020 godkendt seks andre forslag til fælles klimaprojekter som kaldes VIP-projekter. VIP-projekterne indeholder konkrete forslag til indsatser, der kan sætte skub på den grønne omstilling. De er udarbejdet med det udgangspunkt, at det skal være områder, hvor der kan opnås klimaeffekt, og hvor det giver fordele for kommunerne at udvikle fælles løsninger. Nogle af aktiviteterne skal gennemføres af kommunen selv, andre i fællesskab med andre kommuner. De i alt 7 VIP-projekter er:

  • Kommunale klima – og energiplaner (DK2020)
  • Håndtering af madspild og bioaffald
  • 100% grønne drivmidler i 2030
  • Cirkulære indkøb
  • Grønne pendlervaner (samkørsel)
  • Energibesparelser i boliger
  • Fælles plan for plastaffald

   

  De konkrete mål og indsatser i VIP-projekterne er beskrevet i bilag 2: Hovedstadens Klima VIP Projekter.

   

  Den enkelte kommune vælger selv, hvilke projekter man ønsker at være en aktiv partner i. I Glostrup Kommune arbejdes der allerede med en række af de indsatser, som er beskrevet i VIP-projekterne. Flere af projekterne kan derfor være en naturlig forlængelse af det arbejde, som allerede udføres. Dette drejer sig bl.a.om projektet Håndtering af madspild og bioaffald. Glostrup Kommune har allerede vedtaget, at madaffald skal indsamles til bioforgasning med efterfølgende kompostering fra maj 2022. Det vil blive indarbejdet i den kommende affaldsplan. Med hensyn til Fælles plan for plastaffald arbejder kommunerne i Vestforbrændings opland for fælles afsætning af blandt andet plastaffald.

   

  Projektet 100% grønne drivmidler handler om at fremme den grønne omstilling i transportsektoren. Dette er Glostrup Kommune allerede godt i gang med bl.a. gennem krav til grønne drivmidler gennem Movias udbud, opsætning af ladestandere i byrummet og en indsats med at udskifte den kommunale bilflåde til elbiler. Projektet Energibesparelser i boliger handler om at øge tempoet for renovering af private boliger. Dette har Glostrup Kommune allerede haft fokus på gennem kampagnerne ”Energitjek for boligejere” og ”Energitjek for boligforeninger”. Kommunen arbejder desuden med energibesparelser i boliger i regi af Energi på Tværs III og påtænker at fortsætte en indsats indenfor dette område.

   

  Administrationen anbefaler, at Glostrup Kommune tilmelder sig projekterne 100% grønne drivmidler og Energibesparelser i boliger, idet de understøtter kommunes fokus på grøn transport og energirenovering i boligmassen i Glostrup.

  Økonomi

  Ud fra pilotkommunernes erfaringer anbefaler administrationen, at der afsættes et til to årsværk til projektet. Hertil kommer midler til konsulentbistand i forbindelse med kortlægning af energiforbrug og CO2 udslip, beregninger af CO2 effekter af tiltag mm.

   

  Hvorvidt dette kan ske, vil afhænge af muligheder for omjustering af eksisterende ressourcer.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. at Glostrup Kommune ansøger om deltagelse i DK2020 i anden ansøgningsrunde med forventet start november 2021.
  2. at Glostrup Kommune tilmelder sig følgende to VIP-projekter: 100% grønne drivmidler og Energibesparelser i boliger.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  Fraværende:
  1. Marlene Frandsen, V

  Bilag

 20.  20. Udskiftning af stålsandfiltre i svømmehallen

  Resumé

  Beslutning om at give anlægsbevilling vedrørende projekt 031.023 Udskiftning af stålsandfiltre i svømmehallen samt at overføre rådighedsbeløb fra 2021 til 2020.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Svømmehal har fået udarbejdet en rapport over tilstanden af stålsandfiltrene. Et stålsandfilter er en stor opsamlingstank, som indeholder et filter af sand til rensning af bassinvand for mikroorganismer. Filtrene er i dag 41 år gamle. Af tilstandsrapporten fremgår det, at tankene bærer præg af træring på indersiden, og de bør derfor udskiftes inden for en kortere årrække. Det kan ikke siges præcist, hvornår en eventuel gennemtæring vil finde sted.

   

  En udskiftning af eksisterende sandfiltre med nye energirigtige sandfiltre vil tage ca. 30 uger fra projektering til ibrugtagelse. Her i vil der afslutningsvis være en lukkeperiode af svømmehallen ved udskiftning af sandfiltrene på ca. 8 uger.
  Udførelsesperiode vil være mest optimal i ugerne 24 – 31, da der her vil være det mindste indtægtstab og de færreste tabte aktivitetstimer for foreningerne som benytter svømmehallen.

   

  Grundet de 30 ugers projekteringsperiode skal Glostrup Ejendomme gerne i gang med processen ultimo 2020, og der søges derfor om overførsel af 100.000 kr. fra 2021 til 2020.

   

  På projekt 031.023 Udskiftning af stålsandfiltre i svømmehallen er der i investeringsoversigten afsat 4.700.000 kr. i 2021.

  Økonomi

  Der er et rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. i 2021. Det anbefales, at der overføres 0,1 mio. kr. fra 2021 til 2020 samt at der gives anlægsbevilling på hele beløbet.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2020:

  Tekst/projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  031.023 Udskiftning af stålsandfiltre i svømmehallen 

   

   100.000

  100.000

  I alt

   

   100.000

  100.000

  Netto 100.000 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2021:

  Tekst/projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  031.023 Udskiftning af stålsandfiltre i svømmehallen 

   

   -100.000

  4.600.000

  I alt

   

   -100.000

  4.600.000

  Netto 100.000 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller:

   

  1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 100.000 kr. i 2020 til projekt 031.023 Udskiftning af stålsandfiltre i svømmehallen, finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021,
  2. at der gives anlægsbevilling til det resterende rådighedsbeløb på 4.600.000 kr. i 2021.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  Fraværende:
  1. Marlene Frandsen, V
 21.  21. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  Til orientering.

  Fraværende:
  1. Marlene Frandsen, V
 22.  22. Endelig godkendelse af bevillinger vedr. salget af grunden Hovedvejen 98 (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer A, C, F, O, V og Ø med 17 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme U med 1 stemme.

  Indstillingerne godkendt.

  Fraværende:
  1. Marlene Frandsen, V
 23.  23. Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salget af storparcellerne på Cirkusgrunden (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-11-2020

  Indstillingen godkendt.

  Fraværende:
  1. Marlene Frandsen, V
Mødenr. 2836