Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


John Engelhardt, V
Lisa Ward, A
Lars Thomsen, U
Søren Enemark, A
Flemming Ørhem, O
Palle Laustrup, F
Kasper Damsgaard, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Piet Papageorge, V
Pia Hagbarth Dahlin, O
Torben Jensen, A
Dan Kornbek Christiansen, C
Marlene Frandsen, V
Gitte Wallin Limkilde, A
Ina-Maria Nielsen, V
Lars Høimark, A
Eva Nørgaard Wojtala, V


Fraværende:
Afbud:


Robert Sørensen, Ø


 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

  Borgmesteren oplyste, at der er afbud fra Robert Sørensen (Ø).

   

  Punkt 10 for lukkede døre ønskes først behandlet på kommunalbestyrelsens møde 12. august.

   

  Borgmesteren foreslår, at punkt 8 ikke behandles, da punktet har været behandlet tidligere i forbindelse med budgettet.

  Forslaget sættes til afstemning.

  For stemmer A, O og V med 14 stemmer.

  Imod stemmer C og U med 2 stemmer.

  Fraværende: Hanne Nielsen (A) og Palle Laustrup (F).

   

  Godkendelse af dagsordenen sættes til afstemning:

  For stemmer A, O og V med 14 stemmer.

  Imod stemmer C og U med 2 stemmer.

  Fraværende: Hanne Nielsen (A) og Palle Laustrup (F).

  Dagsordenen blev herefter godkendt.

   

  Dan Kornbek Christiansen (C) har følgende afvigende mening:

  Det Konservative Folkeparti har et ønske om at sikre, at skoleeleverne i Glostrup på Glostrup Skole får deres lejrskole og havde derfor fremsendt et forslag til behandling i kommunalbestyrelsen. Det Konservative Folkeparti skal beklage, at et flertal ikke ønskede at behandle dette forslag.

   

  Lars Thomsen (U) har følgende afvigende mening:

  Bylisten er ked af, at det lokale skoledemokrati ikke ønskes diskuteret i kommunalbestyrelsen.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø
 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsens medlemmer om aktuelle sager.

   

  Borgmesteren har truffet en borgmesterbeslutning vedr. implementering af besøgsrestriktioner på ældrecentrene og Midlertidige Pladser samt Dagcenteret på ældrecenter Hvissinge og Aktivitetscenteret på Sydvestvej.

   

  Sommeraktiviteter for børn og unge.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

  Til orientering.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø

  Bilag

 3.  3. Beredskab i forhold til frivillig isolation pga. corona

  Resumé

  Loven om frivillig isolation (indkvartering) pga. corona blev vedtaget den 9. juni 2020. Loven giver kommunerne en række opgaver i forhold til at sikre coronaramte borgere indkvarteringsmuligheder.

  Kommunalbestyrelsen orienteres om beredskabet herfor.

  Sagsfremstilling

  Loven er en bemyndigelseslov, der pålægger sundheds- og ældreministeren nærmere at fastlægge retningslinjer for kommunernes ansvar. Den centrale bestemmelse i loven er:

   

  ”Kommunalbestyrelsen har efter regler fastsat i medfør af stk. 3 ansvaret for at stille faciliteter til rådighed til isolation af borgere, der er konstateret smittede med covid-19, og som på baggrund af kommunens visitation af hensyn til andres sundhed frivilligt vil lade sig isolere på en sådan facilitet.”

   

  Loven er vedhæftet som bilag.

   

  Der er tale om smittede borgere, der ikke er behandlingskrævende, modtager hjemmehjælp el. lign, men pga. f.eks. trange boligforhold eller familiemedlemmer omfattet af en særlig risikogruppe ønsker at lade sig frivilligt isolere. 

   

  De nærmere retningslinjer fra ministeren foreligger ikke endnu, men kommunalbestyrelsen vil blive orienteret, såfremt disse retningslinjer betyder en ændring af det beskrevne beredskab.

   

  8 kommuner på Vestegnen (Hvidovre, Rødovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, Høje Taastrup og Glostrup) har i fællesskab etableret følgende beredskab:

  Det primære beredskab består af en aftale med Ishøj Vandrerhjem, der i foreløbig 2½ måned fra den 11. juni 2020 reserverer 4 værelser med mulighed for udvidelse til 8 værelser i en fritliggende blok på vandrerhjemmet.

   

  Priser på Ishøj Camping:

  Beredskab 360 kr./person/overnatning excl. moms. Dette beløb udgår, hvis værelset anvendes.

  For 4 værelser: ca. 45.000 kr./måned excl. moms.

  For 8 værelser: ca. 90.000 kr./måned excl. moms.

   

  Beløbene er maksimale beløb, hvis ingen af isolationsboligerne kommer i anvendelse. Hvis boligerne anvendes, vil beløbene blive mindre og helt bortfalde, hvis alle værelser er i brug alle nætter.

   

  Reservationsudgiften fordeles ligeligt mellem de 8 samarbejdskommuner. Hver enkelt kommune betaler selv for egne indkvarterede borgere (568 kr. pr. nat). Der vil dog ske statsrefusion for kommunernes udgifter.

   

  Såfremt dette beredskab viser sig utilstrækkeligt, er der indgået aftale med Quality Hotel ved Høje Taastrup station. Der er ledig kapacitet alle ugedage fra den 1. juli, så der kan umiddelbart anvises værelser uden forudgående reservation (550 kr./nat).

   

  I juni måned er hotellet lukket i weekenderne, så i tilfælde af anvisning vil der blive pålagt et weekendgebyr for at holde åbent. 

   

  For så vidt angår evt. isolation af rask husstandsmedlem kan dette ske på andre hoteller el. lign. Det vurderes ikke, at dette kræver særskilte aftaler el.a.

   

  Borgerhenvendelser vedr. dette sker til kommunens Borgerservice/kontaktcentret og ved akut behov aften eller weekend til leder af ældreområdets visitation.

   

  Glostrup Kommune har siden offentliggørelsen af dette tiltag kun modtaget 2 henvendelser, som ikke førte til brug af isolationsfaciliteter.

  Økonomi

  Administrationen vil søge om budgetneutralbruttobevilling til kommunens udgifter til isolationsboliger samt til de tilhørende statsrefusionsindtægter i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 23-06-2020

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

  Til orientering.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø

  Bilag

 4.  4. Beslutning vedr. Kulturnat 2020

  Resumé

  Beslutning om Glostrup Kulturnat 2020 skal aflyses pga. Covid-19.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 10. juni en række aflysninger af arrangementer som konsekvens af Covid-19 mhp. at undgå øget risiko for smittespredning. I den forbindelse blev udtrykt ønske om at behandle en eventuel aflysning af Glostrup Kulturnat 2020.
   

  Glostrup Kulturnat 2020 er planlagt til afvikling lørdag 24. oktober. Kulturnattens aktiviteter afvikles og planlægges af foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder, som hver især indgår aftaler og kontrakter omkring deres aktiviteter ved Kulturnatten.
   

  Puljen, som er afsat til aktiviteter i foreningerne, er fordelt blandt foreningerne i april, og erfaringsmæssigt har mange foreninger på nuværende tidspunkt allerede indgået kontrakter med musikere mv. Foreningerne er dog blevet bedt om at sørge for, at de i kontrakter med eksterne tager højde for evt. aflysning pga. restriktioner forårsaget af Covid-19 samt at de venter med indkøb af udstyr til Kulturnatten for at begrænse tab i forbindelse med en aflysning
   

  Regeringens aftale om forsamlingsforbud betyder på nuværende tidspunkt, at der må forsamles 200 mennesker i august måned (dog 500 ved siddende arrangementer). Det vides endnu ikke, om der fortsat er forsamlingsforbud i oktober, og hvordan det i givet fald kommer til at se ud.
   

  Det har ikke været muligt at få afklaret, om Kulturnatten vil være omfattet af forsamlingsforbuddet, som reglerne ser ud i dag. Det afhænger formentlig af om kulturnatten vil blive opfattet som et samlet arrangement eller som flere små arrangementer, hvor vi ved zoneopdeling kan sikre at forsamlingsforbuddet overholdes.
   

  Selvom der fortsat er forsamlingsforbud i oktober, vil det måske stadig være muligt at afvikle Kulturnatten med nogle justeringer af aktiviteterne og deres placering. Enkelte arrangementer samler et større antal publikummer på samme sted, men der kan tages højde for dette ved fx forhåndstilmeldinger, tælling af publikum, ekstra vagter ved dørene, ligesom der ved de enkelte aktiviteter kan gøres en ekstra indsats for at leve op til gældende krav om hygiejne, afstand m.v.  
   

  Besluttes det allerede nu at aflyse Kulturnatten, vil det formentlig ikke være muligt at komme ud af de indgåede kontrakter med Covid-19 som begrundelse. Hvis Kulturnatten på et senere tidspunkt aflyses direkte pga. udvidede restriktioner fra regeringen, vil en større del af aktiviteterne forventeligt kunne aflyses uden økonomiske konsekvenser.
   

  En aflysning af Kulturnatten på nuværende tidspunkt, hvor der endnu ikke er offentliggjort restriktioner for oktober måned, kan muligvis skabe utilfredshed hos nogle foreninger, som har stort ejerskab til arrangementet. På den anden side kan en aflysning nu spare foreningerne for spildt arbejde, hvis regeringen til september melder restriktioner ud, som betyder, at Kulturnatten ikke kan gennemføres.

  Økonomi

  Der er afsat 227.877 kr. i budget 2020 til afvikling af Glostrup Kulturnat.
   

  Det er administrationens vurdering, at op mod 100.000 kr. kan være bundet af kontrakter med diverse musikere. Hvis arrangementet aflyses allerede nu, må det forventes at en stor del af dette beløb vil gå tabt. Omvendt vil der ved aflysning efter midt september være bundet et mindre beløb til fx produktion af program, som der vil gå tabt.
   

  Administrationen foreslår, at det besluttes, om Glostrup Kulturnat skal aflyses nu, eller om en aflysning skal vente til evt. restriktioner i oktober er kendt. 
   

  Hvis det besluttes at aflyse Kulturnatten, vil mindreforbrug indgå i budgetopfølgningssammenhæng eller ved regnskabet – afhængig af, hvornår den samlede afvigelse kan opgøres.

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller:

  • At kommunalbestyrelsen beslutter om Glostrup Kulturnat 2020 skal aflyses

  Beslutning i Økonomiudvalget den 23-06-2020

  Økonomiudvalget anbefaler, at Glostrup Kulturnat 2020 aflyses.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

  Økonomiudvalgets indstilling sættes til afstemning:

  For stemmer A, F, O, U og V med 17 stemmer.

  Imod stemmer C med 1 stemme.

   

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

   

  Dan Kornbek Christiansen har følgende afvigende mening:

  Det Konservative Folkeparti er imod at aflyse Kulturnatten 2020 uden at have spurgt og inddraget kultur-, fritids- og foreningslivet. Det Konservative Folkeparti stemmer nej til at aflyse Kulturnatten da vi mener, at man godt kan afholde en kulturnat selv under Corona-krisen.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø
 5.  5. Renovering af tag, vinduer og døre på Vestervang

  Resumé

  Beslutning om at give rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,77 mio. kr. til renovering af tag, døre og vinduer, på mediatek-bygningen på Vestervang.

  Sagsfremstilling

  Der har været udfordringer med vandindtrængning i bygningen på Vestervang, der rummer bl.a. mediatek og administration. Glostrup Ejendomme har derfor i foråret 2020 gennemført nogle tekniske undersøgelser af taget i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma og Teknologisk Institut.

  Undersøgelserne har vist, at tagkonstruktionen er sund på trods af gentagne vandindtrængninger, og der er kun fundet enkelte helt lokale skimmelforekomster i selve konstruktionen. Disse vil blive saneret i forbindelse med renoveringen. Den store udfordring er sandsynligvis, at ovenlyskuplerne ikke er fastgjort til selve tagkonstruktionen, men blot er fastgjort med den tagdug af EPDM gummi, som er anvendt som tagdækning på tagfladen. Der er blevet udført nogle forsøg med at fastgøre enkelte af ovenlyskuplerne til tagkonstruktionen, og efterfølgende lave en ny inddækning af ovenlyskuplerne. Der hvor forsøgene er lavet, er der efterfølgende ikke kommet vand ind. Der har også været vandindtrængninger gennem den facade, der er under tagfladens laveste side. Her er der konstateret nedbrudte fuger omkring vinduer og døre, utætte tætningslister, samt enkelte nedbrudte døre.

  På baggrund af rådgivernes undersøgelser og de udførte forsøg, søges anlægsbevilling på 0,77 mio. kr. til at renovere tag og facader. Arbejdet vil bestå i at ovenlyskupler fastgøres til tagkonstruktionen og ødelagte kupler skiftes. Der laves nye inddækninger omkring ovenlyskupler, og øvrige skader på tagdugen repareres. Enkelte steder skæres op, så lokale forekomster af skimmel kan blive saneret. Desuden udskiftes nedbrudte fuger omkring vinduer, der udskiftes tætningslister og enkelte nedbrudte døre skiftes. Indvendigt udskiftes loftsplader med synlige tegn efter vandindtrængninger.

  Økonomi

  Det anbefales, at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,77 mio. kr. til projekt 301089 Glostrup Skole, afd. Vestervang - renovering af tag, vinduer og døre, finansieret af projekt 301072 Renovering af Glostrup Skole.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2020

  Tekst/Projekt nr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  301072 Renovering af Glostrup Skole

   

  -770.000

  -770.000

  301089 Glostrup Skole, afd. Vestervang - renovering af tag, vinduer og døre

   

  770.000

  770.000

  I alt

   

  0

  0

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme og Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

  1. At Børne- og Skoleudvalget giver rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 770.000 kr. til projekt 301089 Glostrup Skole, afd. Vestervang - renovering af tag, vinduer og døre, finansieret af projekt 301072 Renovering af Glostrup Skole.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 17-06-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 23-06-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø

  Bilag

 6.  6. Opfølgning på budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

  Resumé

  I forlængelse af den politiske behandling af budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 ønskede Økonomiudvalget på deres møde den 2. juni, ”et notat om førtidspension på det kommende møde i Økonomiudvalget”, mens Kommunalbestyrelsen på deres møde den 10. juni ønskede ”yderligere forslag til at bringe økonomien i balance på Økonomiudvalgets møde i juni.”

  Det ønskede notat er vedlagt, og der er beskrevet et forslag til, hvordan det forventede udgiftspres for førtidspension vil kunne håndteres.

  Sagsfremstilling

  Budgetopfølgningen pr. 31. marts pegede på økonomiske udfordringer primært knyttet til to politikområder, der ligger under Social-, Sundheds- og Seniorudvalget:

  • Det specialiserede socialområde for voksne, hvor der blev søgt tillægsbevilling til det forventede merforbrug
  • Førtidspensioner, hvor der blandt andet på grund af usikkerhed om det forventede forbrug endnu ikke blev søgt om tillægsbevilling.

   

  I forlængelse af den politiske behandling af budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 ønskede Økonomiudvalget på deres møde den 2. juni, ”et notat om førtidspension på det kommende møde i Økonomiudvalget”, mens Kommunalbestyrelsen på deres møde den 10. juni ønskede ”yderligere forslag til at bringe økonomien i balance på Økonomiudvalgets møde i juni.”

   

  De økonomiske udfordringer i forhold til førtidspension er i budgetopfølgningen vurderet til 9,4 mio. kr. Som beskrevet i det vedlagte notat er det endnu ikke opgjort, i hvilket omfang midtvejsreguleringen for 2020 indebærer, at kommunen får ekstra ressourcer til området. På den baggrund foreslås det, der i første omgang tages stilling til en udfordring svarende til regnskabsoverskridelsen i 2019 på 8,4 mio. kr., da dette i skrivende stund er det bedste bud på den ”strukturelle” budgetudfordring.

   

  KL har meldt ud, at der i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2020 vil indgå en reduktion i forlængelse af et generelt lavere prisskøn. Ændringen er sammensat af forventede lavere priser på driftskontiene og forventede højere priser på anlægskontiene (entreprenør- og håndværksydelser) og svarer til samlet set 4,0 mio. kr. Ændringen i forhold til driftskontiene fremgår af selvstændig sag til ØU og indebærer, at driftskontiene samlet set reduceres med 5,4 mio. kr.

   

  På anlægskontiene forventes højere priser svarende til 1,4 mio. kr. I Glostrup Kommune er der ikke praksis for at justere anlægskontiene for ændrede prisskøn i løbet af året – hverken i op- eller nedadgående retning. Såfremt denne praksis fastholdes, vil sagen om PL-regulering indebære en budgetforbedring på 1,4 mio. kr., der vil imødegå udgiftspresset på førtidspension, hvorved den samlede udfordring svarer til 7,0 mio. kr.

   

  Hvis den resterende udfordring skal imødegås hurtigt, vil det være oplagt, at den reservationspulje, som blev afsat med budget 2020 under Økonomiudvalget til imødegåelse af uforudsete udgifter, anvendes til at dække udfordringen.

   

  Der er i øjeblikket 3,9 mio. kr. i reservationspuljen. Den resterende udfordring svarer herefter til 3,1 mio. kr. i 2020.

   

  Administrationen har udarbejdet en række forslag til driftsbesparelser, der kan imødegå det resterende udgiftspres. Forslagene er beskrevet i vedlagte notat og vil i alt indebære budgetforbedringer på 3,4 mio. kr. Ud over budgettilpasninger som følge af et forventet mindreforbrug, stilles der også forslag om øgede brugerbetalinger og forslag om tilpasning af serviceniveauet for modtagerne. Den strammere økonomiske styring der er indført i 2020 indebærer, at der fremlægges forslag til justeringer af brugerbetalinger og serviceniveau som en del af budgetopfølgningen, hvor sådanne forslag normalt vil komme som en del af budgetprocessen for det kommende år. Det betyder, at forslagene som udgangspunkt heller ikke vil komme i høring.

   

  I tabellen nedenfor er vist en oversigt over, hvordan det forventede udgiftspres for førtidspension kan imødegås. Samlet set svarer den økonomiske effekt til en mindre forbedring af balancen på 0,4 mio. kr. Forslagene vil kun delvist løse problemet fra 2021 og frem. Det foreslås, at resten af udfordringen fra 2021 frem håndteres i forbindelse med den kommende budgetproces.

   

   

  Mio. kr.

  Udfordring førtidspension

  8,4

  Forskel PL-regulering

  -1,4

  Reel udfordring

  7,0

  Reservepulje

  -3,9

  Resterende udfordring

  3,1

  Yderligere reduktionsforslag

  -3,4

  Økonomisk effekt i alt

  -0,4

   

  Økonomi

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Førtidspension

  Reservepulje

  Yderligere reduktionsforslag

  8.378.000 kr.

  -3.922.226 kr.

  -3.446.775 kr.

   

   

  I alt

   1.008.999 kr.

   

   

  I alt 1.008.999 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

  1. At notat om førtidspension tages til efterretning
  2. At der gives tillægsbevilling på 8,4 mio. kr. til forventet merforbrug på førtidspension, tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. som finansieres af reservepuljen, samt
  3. tillægsbevilling til yderligere reduktionsforslag på 3,4 mio. kr.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 23-06-2020

  Der er udsendt et opdateret bilag efter udsendelsen af dagsordenen.

   

  1. Til efterretning.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Beslutning om yderligere reduktionsforsalg fremgår af opdateret bilag.

  Palle Laustrup (F) underlader at stemme.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

  Palle Laustrup (F) fremsætter ændringsforslag om, at reduktionsforslaget vedrørende midlertidige botilbud ikke oversendes til budgettet.

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer C og F med 2 stemmer.

  Imod stemmer A, O, U og V med 16 stemmer.

  Ændringsforslaget faldt.

   

  John Engelhardt (V) fremsætter ændringsforslag om, at reduktionsforslaget vedrørende midlertidige botilbud oversendes til budgettet.

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, O, U og V med 17 stemmer.

  Imod stemmer F med 1 stemme.

  Ændringsforslaget godkendt.

   

  De oprindelige indstillinger sættes til afstemning enkeltvis.

   

  1. Tages enstemmigt til efterretning.
  2. Indstillingen enstemmigt godkendt.
  3. Indstillingerne fra Økonomiudvalget.
   For stemmer A, F, O og V med 16 stemmer.
   Imod stemmer C og U med 2 stemmer.

  Indstillingerne godkendt.

   

  Lars Thomsen (U) fremsætter følgende afvigende mening:

  Bylisten tager klart afstand fra endnu flere forringelser på ældreområdet.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø

  Bilag

 7.  7. Reduktion af budgettet for 2020 - pga. nyt pris- og lønskøn 2019/2020

  Resumé

  Kommunernes Landsforening har udmeldt et nyt pris- og lønskøn den 9. juni 2020 baseret på oplysninger fra Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj, oplysninger fra Danmarks Statistik samt egne beregninger. Det nye pris- og lønskøn indebærer mindreudgifter på 5,5 mio. kr. Administrationen anbefaler, at budgettet for 2020 reduceres som følge af det nye pris- og lønskøn.

  Sagsfremstilling

  Kommunernes Landsforening har udmeldt et nyt pris- og lønskøn den 9. juni 2020 baseret på oplysninger fra Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj, oplysninger fra Danmarks Statistik samt egne beregninger. Der ses et fald i det genelle pris- og lønskøn fra 2019 til 2020 på 0,3 procentpoint i forhold til det pris- og lønskøn, der er indarbejdet i budget 2020, hvilket primært skyldes udviklingen i priserne til varekøb, især til brændsel. Ændringen i skønnet for art 2.3, brændsel, skal ses i sammenhæng med coronakrisen og udviklingen i verdensøkonomien. Olieprisen er faldet meget i foråret som følge af lav efterspørgsel.

   

  Lønfremskrivningen skønnes nu til at blive på 2,79 % fra 2019 til 2020. I budgettet for 2020 er der regnet med en fremskrivning på 2,85 %. Derved er lønbudgetterne i 2020 for høje i forhold til den faktiske, gennemsnitlige udvikling. Ændringen af lønfremskrivningen er udtryk for, at medarbejderne gennemsnitligt set får mindre lønstigninger i 2020 end tidligere forventet. Det vil sige, at en eventuel reduktion samlet set ikke vil have betydning for, om budgetterne kan holdes. For lønbudgettet i 2020 vil det betyde en reduktion på 0,5 mio. kr.

   

  Fremskrivningen fra 2019 til 2020 har ligeledes betydning for udgangspunktet for budget 2021. Det nye skøn vil, sammen med skøn for 2020-2024, blive indregnet i 1. behandlings-budgettet for 2021-2024 som en pulje under Økonomiudvalgets driftsramme. Puljen vil blive udmøntet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

   

  Til sidst skal nævnes, at kommunerne bliver trukket for det nedsatte pris- og lønskøn fra 2019 til 2020 i midtvejsreguleringen for 2020 med 1 mia. kr. Der vil også være andre elementer i midtvejsreguleringen.

   

  Glostrup Kommunes andel af 1 mia. kr. vil udgøre ca. 3,9 mio. kr., hvis man bruger bloktilskudsnøglen, og vil være for hele driften. Det vejledende beløb for serviceudgifterne i Glostrup Kommune er endnu ikke udmeldt af Kommunernes Landsforening.

  Økonomi

   Bevillingsmæssige konsekvenser for 2020:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Hovedkonto 00-06, lønkonti

  -519.000

   

   

  Hovedkonto 00-06, øvrige konti

   

  -4.935.000

   

   

  Hovedkonto 00-06, anlæg

   

   

   

  I alt

  -5.454.000

   

   

  Netto 5.454.000 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

   

  • At det anbefales godkendt, at budgettet reduceres ved, at der søges en tillægsbevilling på 5.454.000 kr. til mindreudgifter på konti på hovedkonto 00-06 til forøgelse af kassebeholdningen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 23-06-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø
 8.  8. Ansøgning om ekstra bevilling til Glostrup Skole (partiforslag)

  Resumé

  Dan Kornbek Christiansen (C) har på vegne af Det Konservative Folkeparti anmodet om optagelse følgende punkt på dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde i juni.

  Sagsfremstilling

  ”Det Konservative Folkeparti har via Facebook erfaret at Skolebestyrelsen for Glostrup Skole den 29. maj 2020 har skrevet til kommunalbestyrelsen i forbindelse med de ansøger om en ekstra bevilling til Glostrup Skole således at elever blandt andet kan komme på lejerskole og til at dække det merforbrug af lærertimer der er opstået pga. Corona-krisen.

   

  Det er med stor undren, at man som medlem af Kommunalbestyrelsen og medlem af Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2020 bliver orienteret via Facebook og ikke af administrationen og ej heller af Borgmesteren om denne sag.

   

  At man så yderligere den 11. juni 2020 skal orienteres via Facebook om, at Borgmestren - uden at informere alle medlemmerne af Kommunalbestyrelsen - har afgivet et svar og tilmed et afslag, vækker dyb forundring.

   

  Det Konservative Folkeparti tager både Skolebestyrelsen, elever, forældre og ansatte på Glostrup Skole dybt seriøst, og ønsker derfor at behandle den fremsendte ansøgning om en ekstra bevilling til Glostrup Skole på kr 600.000,-

   

  Det Konservative Folkeparti ønsker, at vi investere i vores børn og unge her i byen. Vi ønsket der investeres i daginstitutioner og i Glostrup Skole, så rammer, lokaler, trivsel samt arbejds- lege- og læringsmiljø kommer helt i top.

   

  Derfor anbefaler vi, at kommunalbestyrelsen imødekommer den af Skolebestyrelsen fremsendte ansøgning og at det ansøgte beløb finansieres af kassen.

   

  Indstilling (til beslutning)

   

  - At kommunalbestyrelsen imødekommer den af Skolebestyrelsen fremsendte ansøgning om ekstra bevilling på kr 600.000,00 og at det ansøgte beløb finansieres af kassen.”

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

  Punktet afvist, jævnfør beslutning under godkendelse af dagsordenen.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø
 9.  9. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

  Til orientering.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø
 10.  10. Godkendelse af vindende købstilbud - Hovedvejen 98 (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 23-06-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Økonomiudvalget ønsker et notat om bedømmelsen af projektet.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

  Punktet udsat til kommunalbestyrelsens møde 12. august, jævnfør beslutning under godkendelse af dagsordenen.

   

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø
Mødenr. 2782