Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering fra borgmesteren 3. Sygefravær 2019 4. Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem 5. Borgerrådgiverens årsberetning 2019 /20 6. Afgørelse vedr. hjemtagelse af statsrefusion 7. Forbrugs- og likviditetsopgørelser pr. 31. maj 2020 8. Kommuneplantillæg nr. 15 til KP2013-2025 9. Forslag til Lokalplan GL41.2, rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18 10. Glosemosevej 15-21, ansøgning om forlængelse af dispensation til midlertidigt at fravige bopælspligten 11. Ændring af området for ny lokalplan for daginstitution på Eriksvej, præcisering af byggefelt og samt principbeslutning om yderligere udvidelse af institutionsarealet som del af en samlet områdeudvikling 12. Pulje til bedre normering i daginstitutioner 13. Status på modersmål i dagtilbud 14. Forslag om ikke at oprette 10. klasse for kommende skoleår og nedlæggelse på sigt 15. Sommerskole 2020 16. Redegørelse magtanvendelser 2019 på det specialiserede socialområde for voksne 17. Demensstrategi 2020-2024 18. Sammenflytning af rehabiliterings-, trænings- og hjælpemiddelområdet på Dommervangen 4 19. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets område 20. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Vækst- og Byudviklingsudvalgets område 21. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område 22. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 23. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Børne- og Skoleudvalgets område 24. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område 25. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Økonomiudvalgets område 26. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på konto 7 og 8 27. Borgerdrevne forslag 28. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE) 29. Udbud af rengøring (FOR LUKKEDE DØRE) 30. Udbud af tøjvask (FOR LUKKEDE DØRE) 31. Køb af fast ejendom (FOR LUKKEDE DØRE)

Deltagere:


John Engelhardt, V
Lisa Ward, A
Lars Thomsen, U
Søren Enemark, A
Flemming Ørhem, O
Palle Laustrup, F
Kasper Damsgaard, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Piet Papageorge, V
Pia Hagbarth Dahlin, O
Torben Jensen, A
Dan Kornbek Christiansen, C
Robert Sørensen, Ø
Marlene Frandsen, V
Gitte Wallin Limkilde, A
Ina-Maria Nielsen, V
Lars Høimark, A
Eva Nørgaard Wojtala, V


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Punkterne 8 og 9 behandles samlet.

  Dagsordenen blev herefter godkendt.

 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsens medlemmer om aktuelle sager.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Ingen punkter til orientering.

 3.  3. Sygefravær 2019

  Resumé

  En gang om året udarbejdes der landsdækkende statistik for sygefravær.
  For 2019 viser opgørelsen, at Glostrup Kommune har et fravær på 12,8 dage pr. medarbejder. Landsgennemsnittet er 12,1 dage pr. medarbejder.

   

  Glostrup Kommune har nu et fravær på 12,6 dage pr. medarbejder. Vi ligger som nr. 32 ud af 98 kommuner.

  Sagsfremstilling

  Sygefravær opgøres for på landsplan af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) en gang om året for kommuner og regioner for at kunne sammenligne.
   

  Af statistikken fremgår, at det gennemsnitlige fravær pr. medarbejder i Glostrup Kommune i 2019 var 12,8 dage.

   

  Landsgennemsnittet var 12,1 dage.


  Det betyder, at vi p.t. ligger som nr. 32 ud af de 98 kommuner. En ganske betydelig ændring fra 2016, hvor vi var kommunen med det højeste sygefravær.

  Med 12,8 dage i gennemsnit var sygefraværet i 2019 lavere end i flere af omegnskommunerne. Vi ligger på niveau med Høje-Taastrup (12,7 dage) og Rødovre (12,9 dage), mens fraværet er højere i fx Brøndby og Albertslund.
  Målet om et fravær på niveau med kommunerne indenfor Region Hovedstaden mangler vi stadig et lille nøk for at nå. Der er fraværet 12,5 dage i gennemsnit.

   

  For udvalgte grupper kan det konstateres, at tingene også ændrer sig:

  • Social og sundhedspersonale. Her er vi nu med 16,2 dage under landsgennemsnittet på 16,3 dage. Med til denne analyse hører dog, at landsgennemsnittet er steget jævnt de seneste pr. år. Det vil sige, at de andre kommuner er kommet tættere på vores niveau, og vi ligger under det gennemsnitlige fravær i regionen.
  • Lærere. Her er vi med 12,6 dage i gennemsnit faldet til at være på niveau med omegnskommunerne (12,5 dage), men der er fortsat et stykke vej til niveau for kommunerne i regionen (11,7 dage).
  • Pædagoger. Her er der det største fald fra 2018-2019 fra 18,0 dage til 15,3 dag. Det gør, at vi næsten er på niveau med kommunerne i regionen (15,2 dage) men nu er lidt under omegnskommunerne (15,6 dage).

   

  For 2020 viser fraværet i de første måneder samme tendens som for 2019. I perioden med Covid-19 ses samlet set ikke en ændring af fraværet, men der har været forskydninger mellem områderne, hvor medarbejdergrupper der har været hjemsendt med eller uden opgaver har haft lavere fravær, hvorimod fraværet har været stigende for medarbejdere på sundheds- og socialområdet.

   

  Sygefravær vil fortsat være et indsatsområde. Både generelt og konkret.


  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har tidligere afsat to puljer, hvor der kunne søges tidsbegrænsede puljemidler til at bidrage til og understøtte, at udvalgte offentlige arbejdspladser fortsat arbejder målrettet og systematisk med at nedbringe sygefraværet. Ansøgningen på Ældreområdet er behandlet, og vi har fået del i puljemidlerne. Der er sendt yderligere en ansøgning vedrørende skole- og dagtilbud. Den afventes der svar på.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Til orientering.

 4.  4. Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem

  Resumé

  Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet har den 5. maj 2020 indgået en aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

   

  Aftalen om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem medfører i alt en mindreindtægt på 6,7 mio. kr. for Glostrup Kommune. Resultatet skal dog ses i sammenhæng med, at det særlige finansieringstilskud bliver permanentgjort. Tages der højde for den indtægt, der er budgetteret med i 2021 og frem, indebærer reformen samlet set en mindreindtægt i 2021 på 2,5 mio. kr. stigende til en merindtægt på 1,5 mio. kr. i 2023.

  Sagsfremstilling

  Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet har den 5. maj 2020 indgået en aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

   

  Herunder følger en overordnet beskrivelse af den nye aftale om udligningsreformen.

   

  Reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem
  1.000 kr.

  Effekt for Glostrup

  Simpel indarbejdelse af beskæftigelsestilskuddet i det generelle system (-=tab)

  -10.464

  Tilpasning af udgiftsbehov og ny struktur i udligningssystemet mv. (-=tab)

  9.912

  Loft over overudligningen (-=tab)

  360

  Justeret udlændingeudligning (-=tab)

  -9.504

  Reduceret kommunal andel på selskabsskatten (øget udligning) (-=tab)

  -3.235

  Udligning af dækningsbidrag af offentlige ejendomme (-=tab)

  -852

  Særlig kompensation (-=tab)

  -5.304

  Nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner (-=tab)

  -1.944

  Nyt tilskud til udsatte hovedstadskommuner (-=tab)

  10.356

  Skønnet virkning af justeret modregning af parkeringsindtægter inkl. loft (-=tab)

  0

  Tilskud til grænsenære kommuner, boligområder med høj kriminalitet og forhøjet Ø-tilskud (-=tab)

  3.996

  I alt (-=tab)

  -6.679

  I alt (+=tab) (procent)

  0,14

  Årligt finansieringstilskud

  12.168

  Bagudrettet kompensation årligt i 2021 og 2022

  0

   

  I alt

  Aftalen om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem medfører i alt en mindreindtægt på 6,7 mio. kr. for Glostrup Kommune.

   

  Der er i sammenhængen med ordningen Særlig kompensationsordning for tab og overgangsordning aftalt, at kommuner med tab får mulighed for at øge indkomstskatten svarende til det årligt indfasede tab i perioden 2021-2025. Kommunerne kan selv beholde de ekstra skatteindtægter. En evt. samlet kommunal skattestigning på baggrund af denne aftale modregnes ikke i bloktilskuddet.

   

  Ordningen med mulighed for at øge indkomstskatten for at dække et tab, vil give Glostrup Kommune mulighed for at hæve indkomstskatten med 0,14 procent, uden at modtage en sanktion for skattestigningen.

   

  Finansieringstilskud

  Det midlertidige ekstraordinære likviditetstilskud på 3,5 mia. kr., der gennem en årrække er aftalt med KL i aftaler om kommunernes økonomi gøres permanent. Fordelingen af tilskuddet sker efter fastholdte parametre, dog opdateret med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

   

  Der har tidligere været usikkerhed omkring det ekstraordinære likviditetstilskud. Finansieringstilskuddet medfører en årlig indtægt på 12,2 mio. kr. for Glostrup Kommune. Der er i budget 2020 budgetteret med en indtægt fra det ekstraordinære likviditetstilskud på 8 mio. kr. i 2021, 6 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. i 2023. Det nye finansieringstilskud medfører derfor en merindtægt i 2021 på 4,2 mio. kr. stigende til 8,2 mio. kr. i 2023 for Glostrup Kommune i forhold til budget 2020.

   

  Sammenholdes dette resultat med resultatet for reformen af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, betyder det samlet set en mindreindtægt i 2021 på 2,5 mio. kr. stigende til en merindtægt på 1,5 mio. kr. i 2023.

   

  Generel usikkerhed

  Regeringens udspil til en udligningsreform har været omgærdet af en del debat om validiteten af tallene, og denne debat er fortsat med aftalen om reformen.

   

  Beregninger af ændringer i udligningssystemet er dog uhyre komplekse, og uanset hvilken metode, der anvendes, vil resultaterne flytte sig, når den nye tilskudsudmelding for 2021 fremlægges. Der vil derfor ikke være sikkerhed for kommunens indtægter til næste år før på dette tidspunkt.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Til orientering.

  Bilag

 5.  5. Borgerrådgiverens årsberetning 2019 /20

  Resumé

  Borgerrådgiveren afgiver en årlig beretning til kommunalbestyrelsen med forslag og anbefalinger vedrørende kommunens sagsbehandling og betjening.

  Sagsfremstilling

  Borgerrådgiverens beretning for perioden 1. april 2019 – 31. marts 2020 er vedlagt.

   

  I beretningsperioden er der oprettet 128 sager på baggrund af modtagne henvendelser. Disse sager er fordelt på 76 klagepunkter og 52 vejlednings- og vejvisningssager.

   

  De tre temaer, som borgerne har henvendt sig mest om, handler om god forvaltningsskik og om forvaltningsloven/retsgrundsætninger generelt.

   

  Temaerne kan genkendes fra tidligere beretninger, dog er der en forbedring indenfor området god forvaltningsskik.

   

  Borgerrådgiveren har i sine anbefalinger i år lagt vægt på de problematikker, der opstår i mødet mellem borger og forvaltning, særligt vejledningspligt og kommunikation.

   

  Konkret anbefaler borgerrådgiveren, at der fokuseres yderligere på understøttelse af notatpligt, på udmøntning af vejledningsforpligtelsen og arbejde med kommunikation, især i komplekse sager.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller:

  • At beretningen for perioden 1. april 2019 – 31. marts 2020 med tilhørende anbefalinger tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Borgerrådgiveren præsenterede årsberetningen.

   

  Årsberetningen blev taget til efterretning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Til efterretning.

  Bilag

 6.  6. Afgørelse vedr. hjemtagelse af statsrefusion

  Resumé

  På de refusionsbelagte områder afsluttes årsregnskabet med en såkaldt decisionsskrivelse, hvor den relevante statslige myndighed tilkendegiver, om de tager forbehold for refusionshjemtagelsen. Kommunalbestyrelsen skal behandle Social og indenrigsministeriets afgørelse vedr. hjemtagelse af statsrefusion.

  Sagsfremstilling

  Den 13. maj 2020 behandlede kommunalbestyrelsen tre decisionsskrivelser fra hhv. Udlændinge- og Integrationsministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Social- og Indenrigsministeriet.

   

  Social- og Indenrigsministeriets konstaterede i sin decisionsskrivelse (bilag 1), at revisionen i sin revisionsberetning havde en bemærkning angående personsager på det sociale område – forretningsgange og kontroller. Social- og Indenrigsministeriet fandt det kritisabelt, at revisionen har givet anledning til en revisionsbemærkning på området for forretningsgange og kontroller og bad derfor Glostrup Kommune indsende en redegørelse for området. Administrationen indsendte en redegørelse for området (bilag 2), hvor der bemærkes, at der er indført nye procedurer på området, så der i dag udføres mere omfattende interne kontroller, som sikre kvaliteten i sagsbehandlingen. Begge bilag blev behandlet i kommunalbestyrelsen den 13. maj 2020.

   

  Social- og Indenrigsministeriet kontaktede derefter Glostrup Kommune telefonisk, med henblik på at få klargjort, om en række områder, som ikke var dækket af Glostrup Kommunes redegørelse, hørte under det gamle Center for Social Service. Dette var ikke tilfældet og Social- og Indenrigsministeriet konkluderede derfor, at der ikke er brug for yderligere information.

   

  Den 6. maj 2020 modtog Glostrup Kommune en afgørelse om hjemtagelse af statsrefusion (bilag 3). Social og indenrigsministeriet vurderer, at revisionsbemærkningen om ”Personsager på det sociale område – forretningsgange” i revisionsberetningen for 2018 ikke er relevant for Social- og Indenrigsministeriets gennemgang af beretningen. Social- og Indenrigsministeriet har derfor ikke bemærkninger til området.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller

  • At Social- og Indenrigsministeriets afgørelse tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Til efterretning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Til efterretning.

  Bilag

 7.  7. Forbrugs- og likviditetsopgørelser pr. 31. maj 2020

  Resumé

  Der fremlægges forbrugs- og likviditetsopgørelser pr. 31. maj 2020.

  Sagsfremstilling

  Ifølge Regler om økonomistyring skal administrationen løbende vurdere status på budgetforbruget. Økonomiudvalget får forelagt forbrugsopgørelserne ti gange i løbet af året, hvilket vil sige, at det kun er oversigterne ultimo juni og december, der ikke forelægges. I juli er der ikke økonomiudvalgsmøde og i stedet for ultimo december forelægges en regnskabs-prognose for det foregående år ved økonomiudvalgsmødet i februar nyt år.

   

  Forbrugsopgørelserne pr. 31. maj 2020 viser nettodriftsudgifterne og serviceudgifterne opdelt udvalgsvis. Opgørelserne viser budget og forbrug for 2019 og 2020.

   

  Forbrugsopgørelserne kan først udarbejdes efter månedsskift. Da Økonomiudvalget havde møde den 2. juni, dagen efter pinse, vil opgørelserne for maj måned blive sat på kommunalbestyrelsens dagsorden den 10. juni i stedet for.

   

  Endvidere vedhæftes likviditetsopgørelse pr. 31. maj 2020.

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Til efterretning.

  Bilag

 8.  8. Kommuneplantillæg nr. 15 til KP2013-2025

  Resumé

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 - Rækkehusbebyggelse på Anemonevej til Kommuneplan 2013-2025 for rammeområde GB50 fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse med henblik på at sende forslaget i offentlig høring. Det skal samtidig besluttes, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

   

  Med kommuneplantillægget for rammeområde GB50 hæves bebyggelsesprocenten for at give mulighed for en mindre bygningsforøgelse i form af tilbygninger og udestuer til de eksisterende rækkehuse.

  Sagsfremstilling

  Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 22. august 2018 at igangsætte udarbejdelsen af en nyt kommuneplantillæg for området Anemonevej 1-15 og 2-18, Glostrup By, Glostrup, med tilhørende lokalplan. Formålet med kommuneplantillægget er at øge bebyggelsesprocenten for at give mulighed for en mindre bygningsforøgelse i form af tilbygninger og udestuer til rækkehusene i den nordlige del af Anemonevej.

   

  Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde på en del af det eksisterende rammeområde GB16, og udskilles derfra i et nyt rammeområde GB50 - Rækkehusbebyggelse på Anemonevej.

  Med tillægget fastholdes områdets anvendelse til boligområde, specifikt til tæt-lav boligområde. Bebyggelsesprocenten hæves fra 30 til 45 for den enkelte ejendom. Bygningshøjden specificeres for rammeområdet med en ændring fra max 8,5 m fordelt på max to etager til en bygningshøjde på max 5 m fordelt på max 1 etage.

  Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med hovedstrukturen i Kommuneplan 2013-2025.

   

  Sammen med forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 fremlægges forslag til Lokalplan GL41.2 – Rækkehuse på Anemonevej 1-13 og 2-18, se efterfølgende punkt på dagsorden.

   

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af indholdet af kommuneplantillægget. Miljøscreeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag.

  Hvis kommuneplantillægget godkendes, forventer Center for Miljø og Teknik at sende det i 10 ugers høring fra medio juni 2020 til slut august 2020 sammen med forslag til Lokalplan GL41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-13 og 2-18.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 godkendes og udsendes i offentlig høring i 10 uger
  2. at det besluttes, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslaget til Kommuneplantillæg nr. 15, samt at denne beslutning bekendtgøres sammen med offentliggørelse af kommuneplantillægget.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28-05-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 9.  9. Forslag til Lokalplan GL41.2, rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18

  Resumé

  Forslag til Lokalplan GL41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18 fremlægges til kommunalbestyrelses godkendelse med henblik på at sende forslaget i offentlig høring. Det skal samtidig besluttes, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

   

  Lokalplanens primære formål er at give mulighed for tilbygninger og udestuer langs facade på rækkehusenes haveside.

  Sagsfremstilling

  Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 22. august 2018 at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for Anemonevej 1-15 og 2-18, Glostrup By, Glostrup, med tilhørende kommuneplantillæg.

   

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en fælles henvendelse fra flere grundejere på Anemonevej, der ønsker klare retningslinjer for, i hvilket omfang der må tilbygges på deres rækkehusgrunde. Den eksisterende Lokalplan GL41 - Et område øst for Østbrovej og syd for Ørnebjergvej fra 1979 gælder for et større område og forudsætter en ny lokalplan ved ny bebyggelse i lokalplanområdet. Lokalplanområdet udgøres af den nordlige del af Anemonevej og af en eksisterende rækkehusbebyggelse fra 1939/40.

   

  Det primære formål med Lokalplan GL41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18 er at give mulighed for tilbygninger og udestuer langs facade på rækkehusenes haveside. Lokalplanen fastlægger en byggelinje 2,5 m ud fra den oprindelige bygningsfacade, hvorimellem der kan opføres tilbygninger, udestuer og terrasseoverdækninger - dog kun terrasseoverdækninger til enderækkehusene i nr. 15 og 18, da husene med en oprindelig dybde på 11,5 m i forvejen er 2,5 m dybere end de øvrige rækkehuse.

   

  Lokalplanens formål er desuden at fastholde området til tæt-lav bebyggelse i én etage og at bevare bebyggelsens arkitektoniske helhed og ensartede karakter mod vej. Lokalplanen indeholder derfor bevarende bestemmelser for tag- og facademateriale/ farve, dør- og vinduesplacering samt trappeopgang fra Anemonevej, mv.

   

  Lokalplanens formål er endvidere at fastlægge placering af småbygninger som skure, fritstående overdækninger og lign., der med lokalplanen kan placeres i en 4 m bred zone i baghaverne. Mod øst er zonen trukket to m tilbage fra skel for at fastholde en eksisterende sti i baghaverne af Anemonevej nr. 1-13.

   

  For at muliggøre både ny tilbygning/udestue og småbygninger er bebyggelsesprocenten fastsat i lokalplanen til max 40 for den enkelte ejendom.

   

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025, der kun muliggør en bebyggelsesprocent op til 35 for den enkelte ejendom. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 15, der muliggør en bebyggelsesprocent op til 45 for den enkelte ejendom. Sammen med forslag til Lokalplan GL41.2 – Rækkehuse på Anemonevej 1-13 og 2-18 fremlægges forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025, se foregående punkt på dagsordenen.

   

  Der er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget. Miljøscreeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag.

   

  Hvis lokalplanforslaget godkendes, forventer Center for Miljø og Teknik at sende det i 10 ugers høring fra medio juni 2020 til slut august 2020 sammen med forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at forslag til Lokalplan GL42.2 - Anemonevej 1-15 og 2-18 anbefales godkendt og udsendes i offentlig høring i 10 uger
  2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Lokalplan GL42.2 - Anemonevej 1-15 og 2-18, og at denne beslutning offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28-05-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 10.  10. Glosemosevej 15-21, ansøgning om forlængelse af dispensation til midlertidigt at fravige bopælspligten

  Resumé

  Der søges om forlængelse af dispensation til midlertidigt at fravige bopælspligten. Dette på grund af at den nye lokalplan for området fortsat under udarbejdelse for de 4 ejendomme.

  Sagsfremstilling

  Ejeren af de 4 ejendomme Glosemosevej 15-21 søger om forlængelse af dispensation til midlertidigt at fravige bopælspligten. Kommunalbestyrelsen behandlede sagen 1. gang på møde den 15. maj 2019, hvor der blev meddelt midlertidig tilladelse til at fravige bopælspligten frem til og med juni 2020. Kopi af referat fra sagen fra 2019 vedhæftet.

   

  Ejer søger nu om forlængelse af denne midlertidige fravigelse af bopælspligten med to år. Dette med begrundelse i, at plangrundlaget endnu ikke er på plads for området. Ansøgning om forlængelse af 30. april 2020 er vedhæftet.

   

  Kommunen er i proces med at udarbejde en ny lokalplan for området, som giver mulighed for at etablere etageboligbebyggelse. Sidste år var udgangspunktet, at planen ville blive endeligt vedtaget primo 2020. På nuværende tidspunkt er planen endnu i proces, og tidsperspektivet for vedtagelse af lokalplanen og det evt. efterfølgende byggeri er usikker. Men der satses på at lokalplanen kan vedtages efter sommerferien. Der er løbende dialog med bygherre vedr. det ønskede byggeri, jf. dispensationsansøgningen.

   

  Sidste år var det administrationens vurdering, at der var en vis rimelighed i, at de 4 ejendomme ikke benyttes til bolig (udlejes) for den på daværende tidspunkt forventede periode på ¾-1 år. Nu anmodes der om en yderligere forlængelse på op til 2 år. I bedste fald er der tale om en periode på ¾-1 år, hvor boligerne ikke benyttes, såfremt lokalplan bliver vedtaget efter sommerferien, og byggeriet går i gang kort tid efter. I værste fald, alt efter konjunkturerne, kan der gå op til de ønskede 2 år eller længere.

   

  Såfremt den ønskede forlængelse accepteres, så skal det fortsat sikres, at boligerne ikke bliver ulovligt benyttet i perioden frem til evt. nedrivning. Det kan i den forbindelse oplyses, at kommunen har modtaget klager fra beboerne i området om, at ejendommene indenfor lokalplanområdet ulovligt bliver benyttet til diverse utrygskabende aktiviteter om aftenen og natten (musik, larm, stofsalg).

   

  På baggrund af ovenstående foreslår administrationen, at udvalget tager stilling til, om dispensation til midlertidigt at fravige bopælspligten skal forlænges. og i så fald hvor længe denne forlængelse skal gælde.

   

  Det vurderes, at der ikke er behov for at høre naboer, da disse allerede er orienteret om det kommende projekt via forhøring til den nye lokalplan.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at udvalget drøfter, om dispensation til midlertidigt at fravige bopælspligten skal forlænges, og i så fald hvor længe denne forlængelse skal gælde, jf. boligreguleringslovens § 46, stk. 1.

   Såfremt der meddeles forlængelse, så skal det fortsat sikres, at ejendommene ikke kan tages i besiddelse af uvedkommende, jf. byggelovens § 18 A.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28-05-2020

  Kasper Damsgaard (A) fremsatte ændringsforslag om, at der gives en et-årig dispensation til at fravige bopælspligten. Derefter skal boligerne rives ned.

  For stemte Søren Enemark (A), Kasper Damsgaard (A), Leif Meyer Olsen (V) og Flemming Ørhem (O).
  Imod stemte Lars Thomsen (U).

  Ændringsforslaget vedtaget.

   

  Lars Thomsen (U) begærede sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Robert Sørensen (Ø) fremsætter ændringsforslag om, at bopælspligten opretholdes, og såfremt dette ikke er muligt, skal bygningerne nedrives straks.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning:

  For stemmer C, F, U og Ø med 4 stemmer.

  Imod stemmer A, O og V med 15 stemmer.

  Ændringsforslaget falder.

   

  Kasper Damsgaard (A) genfremsætter ændringsforslag om, at der gives en et-årig dispensation til at fravige bopælspligten. Derefter skal boligerne rives ned.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning:

  For stemmer A, O og V med 15 stemmer.

  Imod stemmer C, F, U og Ø med 4 stemmer.

  Ændringsforslaget godkendt.

  Bilag

 11.  11. Ændring af området for ny lokalplan for daginstitution på Eriksvej, præcisering af byggefelt og samt principbeslutning om yderligere udvidelse af institutionsarealet som del af en samlet områdeudvikling

  Resumé

  Ændring af området for lokalplanen til kommende daginstitution på Eriksvej samt præcisering af byggefeltets placering i den nordlige ende af grunden fremlægges til Vækst- og Byudviklingsudvalgets godkendelse. Ligeledes fremlægges princip om udvidelse af institutionens udearealer som del af den samlede udvikling af området omkring Eriksvej/Christiansvej til udvalgets godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Byudviklingsudvalget godkendte på mødet 26. februar 2020 igangsættelse af en ny lokalplan for en daginstitution på Eriksvej.

   

  Lokalplanarbejdet blev igangsat som første etape af den detaljerede planlægning af det samlede udviklingsområde omkring Christiansvej og Eriksvej. Det var på tidspunktet for igangsættelsen forudsat, at den øvrige del af området skulle planlægges, når der umiddelbart inden sommer 2020 kunne træffes yderligere beslutninger omkring indhold og proces for den samlede udvikling af området.

   

  Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 15. januar 2020 en udbygningsskitse for et samlet nyt område omkring Christiansvej/Eriksvej. Den udarbejdede skitse viser en samlet byudvikling med nye vejforbindelser, nye bebyggelser og nye grønne områder. Udbygningsskitsen danner baggrund for en igangværende investordialog, hvor der indhentes viden om hvilken salgs-/udbudsproces, der vil kunne sikre det bedst mulige område fremadrettet. Det var udgangspunktet, at der i denne lokalplan kunne fastlægges hensigtsmæssige grænseflader til det øvrige område og at viderebearbejdningen af udbygningsskitsen kunne indgå i lokalplanarbejdet.

   

  Denne proces er blevet forsinket grundet nedlukning af mange kommunale funktioner i forbindelse med coronavirus – ikke mindst mødeafvikling med eksterne parter. Derudover peger investordialogen allerede nu i retning af, at detailplanlægningen af området bedst udføres efter der er truffet beslutning om salgs-/udbudsproces og efter der er fundet de nødvendige samarbejdspartnere til byudviklingen. Da dette ikke kan gøres tidligere end medio 2021, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at fastlægge områdets udformning i detaljer.

   

  Udbygningsskitsen af 15. januar 2020 fastlægger en central placering af daginstitutionen i området. Der tages her, såvel som i den igangsatte lokalplan, udgangspunkt i en ændret vejstruktur og Eriksvej indgår således i det kommende institutionsareal. Da det imidlertid ikke er muligt på nuværende tidspunkt at fastlægge den endelige vejstruktur, ny klimatilpasset kloakering og øvrig indretning af området, risikeres det, at ændringer, der udføres nu for at få plads til institutionen – herunder nedlæggelse af Eriksvej – ikke kan udføres optimalt eller endda vil være forgæves. Der er på nuværende tidspunkt heller ikke andre end Glostrup Kommune til at finansiere ændringer i området. Efter et salg/udbud af byggeretter vil ændringerne kunne omfattes af et samlet projekt.

   

  Af den årsag foreslås det, at planlægningen af daginstitutionen opdeles i to etaper, hvor den første etape giver mulighed for at bygge den basale daginstitution i den nordlige ende af nyttehavearealet men hvor hele nyttehavearealet vil kunne anvendes til institutionens grund. En efterfølgende etape vil fastlægge den endelige afgrænsning af institutionens arealer mod øst – Eriksvej og den nuværende store p-plads. Dette vil sikre et godt stort udeareal, til en institution placeret central i det kommende udviklingsområde. Hver etape vil kræve ny lokalplan.

   

  Planlægningens etape 1

  For at sikre tilstrækkelig plads til en institution i første etape foreslås området for den kommende lokalplan ændret, så Eriksvej ikke længere omfattes af lokalplanområdet, men at lokalplanens område og dermed det kommende institutionsområde kommer til at udgøre den samlede ejendom som nu rummer nyttehaverne. Dette gør planlægningen meget hurtigere og mindre kompliceret fordi de svære dele kan vente til etape 2. Ændringen forøger lokalplanområdets størrelse fra 5.225 m² til 6.225 m², hvilket giver bedre plads til institutionens forskellige funktioner og et større udeareal.

   

  Daginstitutionen vil derefter – i første omgang - kunne anlægges uden større ændringer i området. Parkering til institutionen kan, som en midlertidig foranstaltning, anvises på den eksisterende store parkeringsplads ved Fritidscenteret idet der her er rigelig kapacitet i dagtimerne og der behøves således ikke anlægges nye parkeringspladser i forbindelse med institutionen. Der vil dog skulle reserveres et areal til parkeringspladser indenfor lokalplanens område og på institutionens egen grund for at lokalplanen kan overholde den fastlagte parkeringsnorm. Det er ikke muligt at undlade udlæg af parkering på institutionens grund uden forudgående ændring af parkeringsnormen.

   

  Det reserverede parkeringsareal vil med stor fordel kunne placeres i den sydlige ende af arealet ud mod Sydvestvej - se bilag 1 – Ændret lokalplanområde. Dette areal skal til enhver tid kunne indrettes til parkering, og der bør ikke indrettes kostbare belægninger eller legepladsindretninger indenfor dette område. Flytningen af parkeringsudlægget til den sydlige ende af grunden har den fordel, at institutionsbyggeriet kan placeres tættere på grundens nordskel. På den måde kan institutionen opnå bedre adgangsforhold fra den nærliggende p-plads og institutionen vil ligge forberedt for en kommende ændring af grundarealet i etape 2. Byggefeltet foreslås således forskudt til den nordlige ende af grunden. Byggefeltet foreslås med et areal på 2.250 m²

   

  Institutionsbyggeriet samt tilhørende faciliteter forventes fortsat at optage et areal på ca. 3.200 m². Herved opnås i etape 1 et udeareal på ca. 3.000 m² forudsat at daginstitution bygges i én etage. Dette er svarende til ca. 20 m² pr. barn.

   

  En ændring af lokalplanområdet så det udgør nyttehavearealet har den procesmæssige fordel, at lokalplanlægning af daginstitutionen kan gennemføres helt separat og derved langt hurtigere end først antaget. Derudover er der den fordel, at hvis udviklingen af det samlede område skulle gå i stå, vil daginstitutionen fortsat være attraktiv, hvis udearealet skulle ende med at blive liggende på nyttehavearealet.

   

  Planlægningens etape 2

  Når den samlede plan for området i løbet af de næste par år kan fastlægges, vil institutionens afgrænsning kunne tilpasses det samlede område. De sydlige dele af arealet i etape 1 vil kunne genplaceres øst for institutionen og der vil derud over kunne frigives et yderligere areal til institutionen der hvor den store p-plads ligger nu.

   

  På dette sted er skitseret et stort regnvandsmagasin, der vil være nødvendigt for at områdets kloakforsyning kan klimatilpasses. Et sådan regnvandsmagasin vil ikke kunne bebygges, men skal indrettes til et rekreativt område der vil kunne dobbeltudnyttes til park/legeplads/udeareal for daginstitutionen. Størrelsen af det konkrete ekstraareal, der på den måde kan allokeres til udeareal for institutionen, vil dog i sidste ende afhænge af den konkrete planlægning. De foreløbige skitser viser mulighed for op til ca. 1.000 m² mere end placeringen på nyttehavearealet. 

   

  Samtidig kan etape 1s udlagte areal til parkeringspladser genplaceres som del af en samlet områdeudvikling og hele arealet langs Sydvestvej vil derved kunne frigøres til byudvikling (boligprojekt). En sådan omlægning af institutionens areal vil kunne udføres som del af en samlet entreprise for udvikling af området.

   

  For at sikre færrest mulige udgifter i forbindelse med et sådan arealbytte er det vigtigt, at den sydligste tredjedel af institutionens grund i første omgang indrettes mindre intensivt end det øvrige udeareal. Det er dog ikke et forhold der reguleres gennem lokalplanen men alene gennem institutionens byggeentreprise.  

   

  For at kunne sikre et funktionelt design af den nye institution skal der træffes principiel beslutning om at arbejde for at gennemføre etape 2. Institutionens placering på grunden samt orientering af de forskellige bygningsdele vil afhænge af grundens endelige udformning.

   

  Etape 2 kan som nævnt gennemføres som del af et udviklingsprojekt med eksterne developere, men kan også gennemføres som en traditionel kommunal byggemodning (i samarbejde med GF, der skal i gang med omfattende klimatilpasning). Af den årsag fremlægges en principbeslutning om at etape 2 under alle omstændigheder søges gennemført i den form, der til den tid måtte være mest gunstig.

   

  På den baggrund vil daginstitutionen kunne disponeres mest hensigtsmæssigt.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at der som planlægningens etape 1 godkendes et ændret område for den igangsatte lokalplan, så lokalplanen udgør hele nyttehavearealet, matr.nr. 7cs, med et byggefelt placeret i den nordlige del af grunden
  2. at der træffes principbeslutning om, at daginstitutionsarealet som del af planlægningens etape 2 skal udvides ved at dobbeltudnytte friarealer, der skabes som del af en samlet udvikling af området omkring Eriksvej/Christiansvej.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 27-05-2020

  Flemming Ørhem (O) fremsatte følgende ændringsforslag:

  Lokalplanforslaget ændres derhen, at institutionens udeareal og parkering allerede nu placeres øst for institutionen på nuværende vejareal og nuværende stor parkeringsplads.

  Institutionens byggefelt rykkes som foreslået af forvaltningen mod nord.

  Den sydlige halvdel af nuværende nyttehaveareal fastholdes herefter som nyttehaver indtil videre udvikling af det samlede område omkring Christiansvej og Eriksvej om nogle år eventuelt fordrer ændret planlægning for området.

   

  For stemte Flemming Ørhem (O)

  Imod stemte Piet Papageorge (V), Ina-Maria Nielsen (V), Lisa Ward (A), Lars Thomsen (U), Dan Kornbek Christiansen (C) og Robert Sørensen (Ø).

  Ændringsforslaget ikke vedtaget.

   

  For administrationens indstilling stemte Piet Papageorge (V), Ina-Maria Nielsen (V), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C) og Robert Sørensen (Ø).

  Imod stemte Flemming Ørhem (O) og Lars Thomsen (U).

  Indstillingen vedtaget.

   

  Lars Thomsen (U) og Flemming Ørhem (O) begærede sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Indstillingerne sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, O, V og Ø med 18 stemmer.

  Imod stemmer U med 1 stemme.

  Indstillingerne godkendt.

  Bilag

 12.  12. Pulje til bedre normering i daginstitutioner

  Resumé

  Glostrup Kommune modtager 2,16 mio kr. til bedre normeringer i 2020. Administrationen foreslår, at midlerne fordeles blandt kommunens daginstitutioner ud fra andelen af indmeldte børn.

  Sagsfremstilling

  I finanslovsaftalen for 2020, blev der afsat 500 mio. kr. i 2020 til bedre normeringer i dagtilbud, hvilket efter planen skal stige til 1,6 mia. kr. i 2025.

  Glostrup Kommune har nu modtaget den første andel af de 2.161.000 kr., som kommunen har fået tildelt for 2020 på baggrund af antallet af 0-5-årige i kommunens dagtilbud.

  Fordeles midlerne for de kommende år efter samme model, kan Glostrup Kommune forvente knap 7 mio. kr. i 2025, svarende til næste 16 pædagogårsværk.

  Glostrup Kommune

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  2025

  Forventet puljeandel

  2,2 mio. kr.

  2.6 mio. kr.

  3.5 mio. kr.

  5.2 mio. kr.

  6.1 mio. kr.

  6.9 mio. kr.

  Pædagogårsværk

  4,95

  5,94

  7,93

  11,89

  13,87

  15,85

  Tabel 1: Beregning af puljemidler ved samme puljeandel som i 2020.

   

  Midlerne skal bruges til ansættelse af pædagogisk personale i kommunale daginstitutioner, og Glostrup Kommune skal dokumentere, at de bliver brugt til ansættelse af ekstra medarbejdere ud over de vedtagne budgetter – se bilag om udmøntning af midler for 2020. Heraf fremgår det også, at midlerne ikke skal indgå i beregningsgrundlaget for fastsættelse af tilskud til privatinstitutioner og opkrævning af forældrebetaling.

   

  Målet er, at minimumsnormeringer fuldt indfaset skal sikre, at der maksimalt er 3 børn per voksen i vuggestuer og 6 børn per voksen i børnehaver. Den specifikke model for beregning af minimumsnormeringerne er endnu ikke fastlagt, men vil ifølge finanslovsaftalen blive fremlagt til vedtagelse i folketingsåret 2020/2021.

   

  Administrationen foreslår, at midlerne til normeringer i daginstitutioner i 2020 og frem fordeles til de enkelte institutioner på baggrund af antallet af indmeldte børn. Det vil i 2020 gennemsnitligt give en halv pædagogstilling ekstra til hver af kommunen daginstitutioner.

   

  Da andelen af pædagoger i kommunens daginstitutioner endnu ikke er oppe på 70 %, som kommunalbestyrelsen har sat som målsætning, forventes midlerne primært at gå til uddannet personale. Dette er dog ikke et krav i forbindelse med udmøntningen af midlerne.

   

   

  Rekruttering

  De ekstra pædagogtimer kan fx findes ved, at pædagoger på nedsat tid kan blive tilbudt at gå op i tid, og ved at PAU-uddannet personale kan tilbydes efteruddannelse til pædagog. Herudover arbejder administrationen på at gøre Glostrup Kommune mere attraktiv for færdiguddannede pædagoger. Det skal bl.a. ske gennem bedre og mere spændende tilrettelæggelse af praktikken, så institutionerne allerede har kontakt til pædagogerne, når de bliver færdiguddannede. Herudover arbejder administrationen på at kunne tilbyde ekstra uddannelse til pædagoger for at sikre attraktive stillinger.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

  • At Børne- og Skoleudvalget anbefaler godkendt, at midlerne til bedre normeringer fordeles blandt kommunens institutioner ud fra deres andel af indmeldte børn.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-05-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Børne- og skoleudvalget ønsker en status på, hvordan det ser ud med normeringerne i Glostrup med afsæt i kommunens egen og KL´s måde at regne på.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Indstillingen sættes til afstemning.

   

  Indstillingen blev enstemmigt godkendt.

  Bilag

 13.  13. Status på modersmål i dagtilbud

  Resumé

  Sag til beslutning om at hæve det fungerende loft på andelen af børn med andet modersmål end dansk fra 25 % i kommunens dagtilbud til at følge den gennemsnitlige andel af børn med andet modersmål end dansk.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. august 2019, at indføre et loft for børn med andet modersmål end dansk i kommunens daginstitutioner på 25 %.

  Modersmål er det første sprog som barn lærer. Det vil derfor typisk være det sprog der bliver talt i hjemmet og som barnet taler bedst. I opgørelsen af modersmål skelnes der ikke mellem hvilket andet modersmål barnet har, blot om modersmålet er dansk eller ej. 

  Da det ikke tidligere har været et krav at oplyse modersmålet for sit barn, var der i slutningen af 2019 24 % af børnene i institutionerne uden oplyst modersmål. For at sikre et bedre datagrundlag gennemførte administrationen og institutionerne et opsøgende arbejde for at indhente oplysningerne. I seneste dataudtræk fra 20. april 2020 er modersmålet for blot 6 % af de indmeldte børn ukendt.

  Blandt de indmeldte børn som institutionerne har indhentet modersmålsoplysninger på ses en stor andel med andet modersmål end dansk. Den målte andel af indmeldte børn med andet modersmål end dansk er derfor steget og ligger nu gennemsnitligt på 27 %. Dette stemmer fint overens med ventelistens andel som i øjeblikket ligger på 28 %. 

  Stigningen i den målte andel af børn med andet modersmål end dansk betyder, at flere institutioner end tidligere har lukket for optag af børn med andet modersmål end dansk. I øjeblikket er der lukket for optag af børn med andet modersmål end dansk i Engtoften, Essedalen, Perlen, Rosenåens afdelinger Syrenen og Violen samt i Spirehuset.

  Andel med andet modersmål end dansk

  Optager

  Ejbyvang

  7%

  Alle

  Engtoften

  34%

  Børn med dansk som modersmål

  Essedalen

  32%

  Børn med dansk som modersmål

  Fuglekær

  16%

  Alle

  Hvissingegården

  22%

  Alle

  Perlen

  45%

  Børn med dansk som modersmål

  Rosenåen- afdeling Anemonen

  21%

  Alle

  Rosenåen- afdeling Syrenen

  39%

  Børn med dansk som modersmål

  Rosenåen- afdeling Violen

  26%

  Børn med dansk som modersmål

  Skovager

  5%

  Alle

  Skoven

  21%

  Alle

  Spirehuset

  73%

  Børn med dansk som modersmål

  I alt

  27%

   

  Ændring af maksimal andel børn med andet modersmål end dansk

  På længere sigt er det ikke holdbart, at loftet er sat lavere end den samlede andel af børn med andet modersmål end dansk i kommunens daginstitutioner. Administrationen foreslår derfor, at loftet på 25 % ændres så det fremover svarer til den gennemsnitlige andel af børn med andet modersmål end dansk i kommunens daginstitutioner.

  For den kommende visitationsperiode vil det medføre, at Rosenåens, afdeling Violen igen vil kunne optage børn med andre modersmål end dansk.

  Indsats i Spirehuset

  Loftet for andelen af børn med andet modersmål end dansk betyder ikke kun, at tosprogede familier, må skrive sig op til andre institutioner. Det betyder også, at familier med dansk som modersmål i højere grad må gøre brug af de institutioner, som har lukket for optag af børn med andre modersmål, da ventelisterne til de øvrige institutioner stiger.

  I Spirehuset har andelen af tosprogede været så høj, at det har været vanskeligt at tiltrække børn med dansk som modersmål. Administrationen og Spirehuset har derfor gennemført en ekstra indsats for at sikre at børn med dansk modersmål takker ja til Spirehuset. Der har været arrangeret introduktionsaftener og fælles opstart for en større gruppe børn. Det er ind til videre lykkedes at få 9 børn med dansk som modersmål indskrevet i perioden 1. februar til 15. juni 2020, på trods af at indsatsen blev vanskeliggjort at nedlukningen som følge af coronavirus.

  Økonomi

   

   

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller:  

  • At Børne og Skoleudvalget anbefaler godkendt, at den maksimale andel af børn med andet modersmål end dansk ændres fra 25 % til at følge den gennemsnitlige andel for alle kommunale daginstitutioner.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-05-2020

  Indstillingen sættes til afstemning:

  For stemmer: Robert Sørensen (Ø), Marlene Frandsen (V), Piet Papageorge (V), Dan Kornbek Christiansen (C), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Søren Enemark (A).

  Imod stemmer: Lars Thomsen (U)

   

   

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Indstillingen sættes til afstemning:

  For stemmer: John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Palle Laustrup (F) og Robert Sørensen (Ø).

  Flemming Ørhem (O) undlader at stemme.

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, O, V og Ø med 18 stemmer.

  Imod stemmer U med 1 stemme.

  Indstillingen godkendt.

   

  Lars Thomsen (U) fremsætter følgende afvigende mening: Bylisten er imod at fordele børn efter modersmål.

 14.  14. Forslag om ikke at oprette 10. klasse for kommende skoleår og nedlæggelse på sigt

  Resumé

  Beslutning om ikke at oprette 10. klasse på Glostrup Skole, Vestervang, for skoleåret 2020/2021 pga. meget få tilmeldinger, samt påbegyndelse af afsøgning af mulighed for at indgå en aftale med anden kommune om 10. klasse med henblik på nedlæggelse af 10. klasse-tilbuddet i Glostrup Kommune.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede juni 2017 at oprette kommunens 10. klasse-tilbud på Glostrup Skole, Vestervang, fra skoleåret 2018/2019.

  Ved tilmeldingen for det kommende skoleår 2020/2021 har blot to unge tilmeldt sig, hvoraf den ene er udenbys borger. Til sammenligning var der ni tilmeldte på dette tidspunkt sidste år.

  Ud fra et pædagogisk såvel som økonomisk perspektiv anbefaler administrationen, at 10. klassen ikke oprettes for det kommende skoleår, og at der for det næste skoleår afsøges muligheden for at lave en aftale med en anden kommune, om at denne kommune fremover skal optage Glostrup Kommunes unge i 10. klasse i folkeskolen.

  10. klasse-tilbud kan være organiseret på flere måder, men ifølge folkeskoleloven er Glostrup Kommune forpligtet til at stille et tilbud om 10. klasse i folkeskolen til rådighed for de unge, men det behøver ikke at være i Glostrup Kommune.

  Det er derfor en forudsætning for ikke at oprette 10. klasse-tilbuddet på Vestervang i det kommende skoleår, at den ene Glostrup-borger, der har tilmeldt sig, accepterer ikke at starte på Vestervang, idet borgeren har krav på et 10. klasse-tilbud i folkeskole-regi. Da kommunen på nuværende tidspunkt ikke har en aftale med en anden kommune, er andre kommuner ikke forpligtet til at optage eleven.

  Uddannelsesvejledningen er i dialog med Glostrup-borgeren om at finde et alternativt 10. klasse-tilbud. Samtidig har uddannelsesvejledningen oplyst hjemkommunen til den udenbys unge om situationen. Glostrup Kommune har ingen forpligtelse over for den anden kommune.

  Hvis 10. klassen på Vestervang ikke oprettes for det kommende skoleår, vurderer administrationen, at uddannelsesvejledningen skal tage hånd om cirka 5-10 unge, der falder tilbage fra et andet tilbud fra nu af og i løbet af året og ønsker 10. klasse i kommunen. Administrationen vurderer, at uddannelsesvejledningen kan finde andre kvalificerede alternativer til 10. klassen på Vestervang for den gruppe unge.

  Vedr. muligheden for en aftale med en anden kommune om adgang til deres 10. klasse-tilbud i folkeskole i deres kommune, skal Glostrup Kommune afholde alle udgifter forbundet med undervisningen. Med aftalen er Glostrup Kommune sikret, at kommunens unge kan komme ind, og Glostrup Kommune kan dermed henvise de unge til den anden kommunes 10. klasse i folkeskolen, hvilket ifølge folkeskoleloven ikke kræver samtykke fra forældrene.

   

  Antal elever i 10. klasse i år og seneste år:

  Skoleår

  Antal

  Placering

  2019/2020 (pr. maj 2020)

  19

  Vestervang

  2018/2019 (ultimo skoleår)

  21

  Vestervang

  2017/2018 (ultimo skoleår)

  27 (i to klasser)

  Ungdomscenteret

  2016/2017 (ultimo skoleår)

  33 (i to klasser)

  Ungdomscenteret

   

   

  Ifølge folkeskolelovens § 40 stk. 2 skal der indhentes udtalelse fra skolebestyrelsen forud for beslutning om ikke at oprette 10. klasse-tilbuddet på Glostrup Skole for det kommende skoleår, ligesom det kræver udtalelse at nedlægge tilbuddet permanent.

  Skolebestyrelsens udtalelse indhentes frem mod kommunalbestyrelsens forventede behandling 10. juni 2020.

  Økonomi

  Besparelsen for ikke at oprette en 10. klasse i august 2020 er indregnet i budgetopfølgningen 31. marts 2020.

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

  1. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler godkendt, at 10. klasse på Glostrup Skole, Vestervang, ikke oprettes for skoleåret 2020/2021.
  2. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler godkendt, at administrationen afsøger muligheden for at indgå en aftale med en anden kommune om 10. klasse i folkeskolen.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-05-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Indstillingerne sættes til afstemning:

  For stemmer: John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Palle Laustrup (F) og Robert Sørensen (Ø).

  Flemming Ørhem (O) undlader at stemme.

  Indstillingerne anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Indstillingerne sættes til afstemning.

  Indstillingerne blev enstemmigt godkendt.

  Bilag

 15.  15. Sommerskole 2020

  Resumé

  Drøftelse af muligheder for sommerskole i 2020. Administrationen har indhentet input fra Herlev og Hvidovre kommuner og fremlægger forskellige muligheder for sommerskole i 2020, herunder orientering sociale og trivselsmæssige sommeraktiviteter i regi af Ungdomsskolen, Varmeværket og SSP.

  Sagsfremstilling

  På Børne- og Skoleudvalgets møde 11. maj 2020 besluttede udvalget, at administrationen skulle undersøge mulighederne for at etablere en model for sommerskole og indhente inspiration i Herlev og Hvidovre kommuner.

   

  Herlev og Hvidovre kommuner

  Administrationen har været i kontakt med Herlev og Hvidovre kommuner. Begge kommuner er i en afsøgende fase og arbejder fortsat med nogle overordnede linjer og idéer, der er i gang med at blive kvalificeret.

  Herlev arbejder med at kunne tilbyde to typer af sommerskole – et med faglige boost-forløb og et med fokus på trivsel.

  Sommerskole i form af faglige boosts er forløb, hvor skolelederne planlægger holdinddeling/særlige forløb i udskolingen for elever, som lærerne vurderer har behov herfor. Målgruppen er elever, som pga. nedlukningen mangler noget i fagene. De faglige boost-forløb skal kobles til den daglige undervisning og planlægges til at forløbe efter sommerferien.

  Sommerskole med fokus på trivsel er et samarbejde mellem ungdomsskole, foreninger, kultur og skolerne om udarbejdelse af et katalog med sociale aktiviteter. 

  Hvidovre arbejder også med fokus på at kunne tilbyde aktiviteter i forhold til det sociale og trivsel. Deres ungdomsskole har erfaringer med boot camp-forløb med en adventure-vinkel til fagligt udfordrede unge, f.eks. kajak-ture, klatring mv., og der arbejdes med at kunne tilbyde noget lign. Der må gerne være en faglig vinkel på aktiviteterne, men det har ikke været i fokus. Hvidovre forudser, at mange unge vil mangle aktiviteter, fordi mange kulturelle tilbud er aflyst pga. Corona, og fordi mange familier ikke rejser. I Hvidovre skal det også afsøges, om kultur og fritidsområdet kan skrue op for nogle af de sædvanlige aktiviteter og målrette dem unge.

   

  Status fra Glostrup Skole

  Glostrup Skole har allerede, inden for rammerne af udskolingens arbejde, fokus på at tage hånd om de elever, der har behov for et fagligt boost. Dette gøres ved, at undervisningen i høj grad er planlagt ved, at klasserne er delt i mindre hold og med flere voksne i klassen og med ekstra undervisning i fx naturfag. Meldingen fra lærerne er, at elevernes læring pt. virkelig profiterer af dette.

  Ledelsen på Glostrup Skole vurderer, at der kan være enkelte udskolingselever, der vil tage imod et ekstra tilbud om undervisning efter skoletid eller i sommerferien. Det vil kræve involvering af forældre, og at lærere og ledere på hver afdeling er med til at udpege de elever, der kunne være i målgruppen. Umiddelbart vurderes det, at der samlet set, på tværs af afdelingerne, kan være i omegnen af 20 elever, der kunne have behov for et ekstra tilbud.

   

  Ekstra tilbud i regi af ungdomsskolen

  Ungdomsskolen kan tilbyde et eftermiddagstilbud i juni måned for udskolingselever på tværs af skoleafdelingerne med fokus på et fagligt boost i udvalgte fag som dansk og matematik samt evt. understøttelse af strategier til læring for de unge.

  Ungdomsskolen kan stille lokaler til rådighed og kan også byde ind med uddannede lærere til at forestå undervisningen.

  Dette ville kræve tilførsel af midler til aflønning af lærere (timepris 330 kr./timen. inkl. forberedelse) og en endelig aftale med Ungdomsskolen om dette skal aftales.

  F.eks. et danskhold på 10 elever, der har 3 timer om ugen i 4 uger vil koste cirka 4000 kr. Det samme vil et matematikhold.

   

  Sommer-camp

  Glostrup Skole har i en årrække sendt elever på camps i dansk og matematik hos +Camp. Normalt overnatter eleverne, og lokationen er en lejet efterskole.

  +Camp har planlagt med at afholde en camp i hhv. uge 27 og 31, men afventer, som alle andre, udmelding om næste fase af genåbningen af landet i forhold til retningslinjer, herunder hvor mange personer, +Camp må samle.

  +Camp planlægger lige nu med camps på 50 personer. Der er næsten udsolgt, så hvis Glostrup vil sende deltagere, vil +Camp formentligt skulle åbne en ny uge og evt. udbyde pladser til andre kommuner for resten af pladserne. Det kunne være i uge 29 eller 30.

  Det er også en mulighed, at kommunen stiller en skole til rådighed for campen, som så kun er for Glostrup. Konceptet kan her være med eller uden overnatning, afhængig af om det er muligt at overnatte sikkerhedsmæssigt forsvarligt i bygningen.

  +Camp’s koncept er camps i dansk, matematik og engelsk, hvor eleverne melder sig ind på et fag. Der er to niveauer hhv. mellemtrin og udskoling. Målgruppen er elever, der er bagefter og har svært ved fagene, enten pga. manglende evner i faget, eller fordi de har mistet selvtillid, lysten/motivationen til faget. Ofte er det ressourcestærke familier pga. prisen. I Glostrup har kommunen som bekendt betalt deltagergebyret på 5.000 kr. pr. deltager, der kan være lavere, hvis kommunen stiller lokation til rådighed.

  En mulighed er også at lave en camp efter sommerferien, hvor elever tages ud af undervisningen og løftes fagligt. Ifølge +Camp løftes eleverne så meget på campen, at de godt kan undvære den almindelige undervisning i den uge.

   

  Beskrivelse af sociale og trivselsmæssige sommeraktiviteter i regi af ungdomsskole, Varmeværket og SSP

  Hvert år afholder Ungeindsatsen forskellige aktiviteter for de unge over sommeren. I år er der skruet lidt op for aktiviteterne, og man er opsøgende på de unge, som har et særligt behov for aktiviteter i løbet af sommeren.

  Klubben har åbent hele sommeren med forskellige aktiviteter og en koloni. SSP arrangerer trivselsture i samarbejde for Glostrup Skole og Fritidsklubberne, med støtte fra primært Varmeværket og Lokalpolitiet, samt lærere og pædagoger. Det påtænkes at øge indsatsen på sommeraktiviteterne ad hoc, alt efter behovet.

  Varmeværket vil i løbet af sommeren være en deltagende støttefunktion til de forskellige trivselsture – og opsøge unge for at formidle de forskellige tilbud. Deres fokus vil være de udsatte og sårbare unge, der fx ikke har økonomi til at foretage sig noget i deres sommerferie. De er ekstra meget på gaden i løbet af hele sommeren, hvor de opsøger grupper af unge i parker osv. og sætter ad hoc aktiviteter i gang fx små fodboldturneringer osv. Også kontaktpersonerne er aktive hen over sommeren.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

  • At Børne- og Skoleudvalget anbefaler, om administrationen skal etablere faglige boost og sommerskoleaktiviteter i 2020, udover de allerede planlagte, og i så fald hvilke.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-05-2020

  Børne- og Skoleudvalget ønsker frem mod behandlingen i ØU og KB et forslag til afvikling af camp+ i og uden for kommunen samt et forslag til sommerskole i ungdomsskoleregi.

   

  Supplerende Sagsfremstilling

  Sommerskoletilbud i regi af Ungdomsskolen

  Ungdomsskolen kan levere et sommerskoletilbud i uge 27, der er den første uge af skolernes sommerferie. Tilbuddet vil finde sted i Ungdomsskolens lokaler og være et dagtilbud med 8 timer om dagen mandag til torsdag og 4 timer fredag. Undervisningen vil varetages af 4 lærere fra ungdomsskolen.

   

  For at sikre den faglige kvalitet, vil det kræve, at skoleafdelingerne hurtigst muligt, efter beslutningen i Kommunalbestyrelsen d. 10.6, udvælger elever til tilbuddet og går i dialog med dem og deres forældre. Dernæst skal der etableres kontakt mellem elevernes lærere og lærerne i Ungdomsskolen, så de på Ungdomsskolen kan planlægge ud fra de behov og det faglige standpunkt de unge har. For at sikre dette, samt et attraktivt sommerskoletilbud, vil det kræve timer til forberedelse for Ungdomsskolens lærere.

  Prisen for 20 elever vil være i alt: 52.320 kr. (4.800 kr. til lærerforberedelse og 47.520 kr. til lærerlønninger for afholdte timer).

   

  Sommercamp

  +Camp afventer, som alle andre, udmelding om næste fase af genåbningen af landet i forhold til retningslinjer, herunder hvor mange personer, +Camp må samle. Dette afklares først d. 8.6, og kendes i skrivende stund derfor ikke, men +Camp planlægger med at afholde camps inden for de sundhedsmæssige retningslinjer.

   

  Set i lyset af den korte tidsfrist for at etablere en sommercamp, og det forholdsvist lille antal forventede deltagere fra Glostrup Kommune, kan +Camp tilbyde at levere en 6-dages sommercamp i uge 30, kun for Glostrup Kommunes elever. Campen vil skulle finde sted på en af Glostrup Skoles egne skoleafdelinger og være uden overnatning, dvs. et dagtilbud fra kl. 8.00-17.30 hver dag. Heraf er ca. 5,5 timers undervisning om dagen, resten er måltider og sociale/fysiske aktiviteter. Varighed 6 dage. 

   

  For 20 elever fra Glostrup Skole vil prisen for dette være 79.900 kr. Dertil desuden 200 kr. pr. elev til lærerudtalelse om elevens fremgang. Dette kan fravælges eller evt. tilvælges af forældrene selv.

   

  +Camp kan også skabe pladser på deres camps i uge 31 og uge 42 (efterårsferien). +Camp har mulighed for at sætte 10-15 Glostrupelever på campen i uge 31. Det vil betyde, at vi måske ikke kan tilbyde alle elever et tilbud i sommerferien, hvis der er 20 elever, der har et behov for dette. De resterende elever vil så evt. kunne tilbydes noget i efterårsferien.

   

  Det er vigtigt for +Camp, at eleverne ikke kommer fra samme klasse på samme camp, da de tidligere har haft udfordringer med, at eleverne tager deres "problemer/diskussioner" med fra klassen og dermed ikke får det optimale ud af campen, hverken fagligt eller socialt og det gør det svært for dem, at få en frisk start.

   

  Prisen for disse camps, inkl. overnatning på efterskolelokationen, er 4.995 kr. pr. elev, dvs. i alt 99.900 kr. for 20 elever.

  Økonomi

  Finansieringen af tilbuddet sommercamp kan afholdes under skoleområdet fra puljen Pædagogisk udviklingssamarbejde.

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

  • At kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal etableres et sommerskoletilbud 2020 og efter hvilken model.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Økonomiudvalget anbefaler, at der afholdes Sommerskoletilbud i regi af Ungdomsskolen i uge 27 og en 6-dages sommercamp i uge 30, kun for Glostrup Kommunes elever.

   

  Det undersøges, om tilbuddet kan udvides til 25 elever.

  Det undersøges, hvad forskellen er på tilbuddet fra +Camp og Ungdomsskolen.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Udvidelse af tilbuddene til 25 elever

  Der vil være plads til 25 elever i alt på sommerskolen i såvel regi af Ungdomsskolen som +Camp. For 25 elever, vil ungdomsskoletilbuddet koste 52.320 kr.

  For 25 elever, vil +Camp koste 103.875 kr. (inkl. udgifter til rengøring på Glostrup Skole).

   

  Løsningen med begge modeller vil således overskride den foreslåede finansiering på max 100.000 kr. med 56.195 kr.

   

  Forskellen på +Camp og Ungdomsskolen

  +Camp har 10 års erfaring med at udbyde sommercamps og har udviklet over 600 skræddersyede øvelser, der sikrer høj faglig kvalitet. +Camps tilbud er på 6 dage, 33 timers undervisning og 24 timer til sociale og fysiske aktiviteter, der understøtter læringen samt til måltider.

   

  Ungdomsskoletilbuddet skal etableres fra bunden, da dette ikke er et eksisterende tilbud. Til gengæld har ungdomsskolen et eksisterende kendskab til Glostrup Skole og formodentlig flere af eleverne i målgruppen. Ungdomsskoletilbuddet er på 5 dage med 36 timer i alt, primært til decideret undervisning, men også til andre aktiviteter, der skal understøtte elevernes læring.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  John Engelhardt (V) fremsætter på vegne af Venstre og Socialdemokratiet følgende ændringsforslag:

  At der arrangeres sommerskole i regi af +Camp i uge 30 på en af kommunens skoleafdelinger. Hvis antallet af elever overstiger kapaciteten i +Camp kan administrationen også planlægge med sommerskole i regi af ungdomsskolen.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  Ændringsforslaget blev enstemmigt godkendt.

 16.  16. Redegørelse magtanvendelser 2019 på det specialiserede socialområde for voksne

  Resumé

  Der skal én gang årligt fremlægges en redegørelse for kommunalbestyrelsen om magtanvendelse på socialområdet i det foregående år, jf. bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Der redegøres om magtanvendelser i 2019 over for voksne med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Redegørelsen omhandler borgere, der har Glostrup Kommune som handlekommune, ligesom den oplyser om brug af magtanvendelse på kommunens botilbud til borgere fra andre kommuner.

  Redegørelsen for magtanvendelser på socialområdet i 2019 fremlægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Der foreligger en konkret og nærliggende fare for personskade – samtidig med andre og mere lempelige metoder ikke er anvendelige og indgrebet er afstemt i forhold til den fare, der foreligger – og er foretaget med det minimum af magt, situationen nødvendiggør. Herudover kan der under særlige omstændigheder gives forhåndstilladelse til brug af særlige døråbnere, fastspænding i kørestol ved brug af soft-sele eller fastholdelse i forbindelse med 7 specifikke hygiejnesituationer for at forebygge skader.

   

  Magtanvendelser vedr. borgere hvor Glostrup Kommune er handlekommune:

  Der er i 2019 modtaget 12 indberetninger (2018: 3) vedr. 1 borger (2018:3) på Kofoedsminde (sikret afdeling vedr. personer med vidtgående psykisk handicap). Det drejede sig om situationer med forsøg på selvskade og angreb på personalet.

  CHPM har vurderet at alle disse magtanvendelser var lovlige.

  Borgeren er efterfølgende kommet på en anden afdeling og derefter har der ikke været situationer med magtanvendelser

   

  Magtanvendelser vedr. borgere med en anden kommune som handlekommune

  Der er modtaget 4 indberetninger (2018:1) vedr. 1 borger (2018: 1) på Parkvænget hvor en anden kommune var handlekommune. Det drejede sig om magtanvendelse i forbindelse med hygiejnesituationer. 

  Handlekommunen har vurderet at disse magtanvendelser var lovlige og der blev afgivet en forhåndstilladelse fra pågældende kommune.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug indstiller:

   

  • at Redegørelsen for magtanvendelser på socialområdet 2019 anbefales godkendt.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 28-05-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Indstillingen godkendt.

 17.  17. Demensstrategi 2020-2024

  Resumé

  Behandling af indkomne høringssvar og godkendelse af Glostrup Kommunes Demensstrategi 2020-2024.

  Sagsfremstilling

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkendte på møde den 27. februar, at forslag til Glostrup Kommunes Demensstrategi 2020-2024 blev sendt i høring, se bilag 1. Udvalget besluttede at sende forslaget i høring hos Seniorrådet, Handicaprådet, ældrecentrenes Bruger- og Pårørenderåd samt hos den lokale Alzheimerforeningen og den lokale afdeling af Ældre Sagen.

   

  Handicaprådet og Seniorrådet har ikke haft mulighed for at afgive bemærkninger fra hele rådet grundet coronasituationen. Derfor er bemærkningerne fra Seniorrådet udelukkende behandlet i Seniorrådets Omsorgsudvalg og høringssvaret fra Handicaprådet er afgivet af repræsentanter fra Danske handicaporganisationers lokalafdeling i Glostrup. Desuden er der ikke modtaget høringssvar fra Alzheimerforeningens lokalafdeling i Glostrup.

   

  Administration har forholdt sig til de indkomne høringssvar. I skemaet i bilag 2 fremgår udsnit fra de indkomne høringssvar, hvor administrationen har vurderet det nødvendigt at forholde sig konkret til givne bemærkninger samt administrationens anbefalinger til disse. Der skal gøres opmærksom på at, hvis to høringssvar indeholder samme kommentar, er dette kun medtaget én gang. Generelt tilkendegiver høringsparterne, at de ser positivt på demensstrategien.

   

  For nogle af bemærkningerne i høringssvarene gælder en efterspørgsel på konkrete initiativer til, hvordan man vil opfylde det skrevne fx i forhold til tidlig opsporing af borgere med etnisk minoritetsbaggrund og implementering af tværfaglige videndelingsmøder. Det skal understreges, at strategien ikke er et udtryk for konkrete handleanvisninger, men skal danne grundlag for planlægningen af initiativer lokalt, hvorfor administrationen ikke foreslår det nødvendigt at ændre i strategien på baggrund af sådanne bemærkninger.

   

  Administrationens bemærkninger til høringssvarene og eventuelle forslag til rettelser i strategien er samlet i et skema i bilag 2, desuden fremgår rettelser som følge af høringssvarene i demensstrategien i bilag 3. Alle de indkomne høringssvar er vedhæftet som bilag 4-8.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler, at Demensstrategi 2020-2024 godkendes med de fremhævede ændringer, som er indarbejdet på baggrund af høringssvarene.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 28-05-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 18.  18. Sammenflytning af rehabiliterings-, trænings- og hjælpemiddelområdet på Dommervangen 4

  Resumé

  Godkendelse af dispositionsforslag for sammenflytning af rehabiliterings-, trænings- og hjælpemiddelområdet. Desuden anmodes om, at der gives anlægsbevilling på 5,8 mio. kr. til udførelse af arbejdet.

  Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. til et projekt for sammenflytning af rehabiliterings-, trænings-og hjælpemiddelområdet på Dommervangen 4. Det drejer sig om en sammenflytning, hvor rehabiliteringsområdet flytter fra de lejede pavilloner på Dommervangen 4a og ind i bygningen, hvor trænings- og hjælpemiddelområdet i dag opholder sig på Dommervangen 4. Derved kan lejede pavilloner fraflyttes og videre lejeudgift undgås.

   

  Der er ikke afsat særskilte midler af til udvidelse af træningscentrets faciliteter.

   

  Dispositionsforslag

  Der er i de første måneder af 2020 arbejdet med udarbejdelse af et dispositionsforslag, der skal danne ramme for sammenflytningen, se bilag 1. Det fremlagte dispositionsforslag er et resultat af en proces med inddragelse fra Glostrup Ejendomme, ledere og medarbejdere fra rehabiliterings-, trænings – og hjælpemiddelområdet. Dispositionsforslaget har været drøftet i relevante MED-udvalg, og der har desuden været tilknyttet ekstern arkitekt og ingeniørrådgiver, alt sammen for at skabe den bedste løsning inden for den afsatte økonomiske ramme på 6,3 mio. kr. alt inkl.

   

  Administrationen anmoder om godkendelse af dispositionsforslaget, som styregruppen og de involverede medarbejdere samt ledere finder, er den indretningsmæssige bedste løsning inden for den afsatte økonomiske ramme.

   

  Ved arbejdet med dispositionsforslaget har der været særligt fokus på:

   

  • at de fysiske rammer er borgerrettede og borgervenlige
  • at de fysiske rammer forbedres og er mere behovssvarende
  • at indretningen bliver hensigtsmæssig for de funktioner, der skal foregå i dem.
  • at lokalerne kan anvendes til fælles funktioner og understøtte synergi på tværs af afdelinger og funktioner.

   

   

  Dette er der taget hensyn til ved:

   

  • at hjælpemiddelteamets kvikskranke, hvor borgere kan afprøve forskellige hjælpemidler, etableres på stueetagen ved indgangen med let adgang for borgerne
  • at sygeplejeklinikken bibeholdes på stueetagen med let og overskuelig adgang for borgerne. Desuden arbejdes der på at etablere et ekstra rum i sygeplejeklinikken, der vil forbedre den borgerrettede service og arbejdsgangene omkring behandlingen af borgerne.
  • at der etableres et stort let overskueligt og borgervenligt fælles ankomstområde fordelt på to etager, så borgerne nemt kan finde den funktion, som de har brug for. Der etableres generelt en mere synlig og fælles designlinje og wayfinding for borgere i hele huset.
  • at venteværelse på 1. salen er let tilgængelig for borgerne med en skranke, hvor borgere kan henvende sig ved behov
  • at der etableres en fælles frokoststue for personale fra første sal og stueetagen, således at frokoststuen på første sal kan ombygges til en børnetræningssal
  • at indretningen og plantegningen understøtter de funktioner, der i det daglige har brug for at være tæt på hinanden, herunder ved placering af visitatorer, udskrivningskoordinatorer og demenskonsulenter i lokaler tæt på hinanden i tilbygningen
  • at der i stueetagen etableres multirum og samtalerum til møder og borgersamtaler, som kan anvendes af personale på tværs af rehabiliterings-, trænings- og hjælpemiddelområdet. Desuden kan rummene anvendes til varetagelse af virtuel behandling af borgere med KOL, som opstartes efter sommeren 2020
  • at tilbygningen har direkte forbindelse til den eksisterende bygning
  • at der etableres et fælles område for de to teams i hjemme-/sygeplejen med mulighed for adskillelse via en foldevæg.

   

   

  For at få ”så meget for pengene som muligt” er der arbejdet med at ændre så lidt på bygningens overordnede fysiske rammer som muligt. Derfor bibeholdes gangarealer i stor udstrækning, og der flyttes kun få vægge.

   

  Der er i budgettet afsat et mindre beløb til sikring af, at den nuværende ventilation kan virke ved den nye indretning. Det skal dog bemærkes, at det ikke er muligt inden for de givne økonomiske rammer at opgradere ventilationen til nutidigt niveau eller sikre yderligere ventilation.

   

  Ankomstarealer sikres en ensartet designlinje. Som udgangspunkt ændres gulve og lofter derudover kun i lokaler, der ændres. Det gælder både i stueetagen og på førstesalen.

   

  Videre proces

  Efter godkendelse af dispositionsforslaget vil det blive omsat til et projekt, som udbydes efter tilbudsloven til fem entreprenører, herunder to lokale firmaer/håndværkere jf. Glostrup Kommunes udbudsregler. En af tilbudsgiverne vil være ny for at sikre en generel afprøvning af markedet. Inden projektet kan udbydes, anmodes der i nærværende sag derfor om anlægsbevilling til projektet.

   

  I vedhæftet tidsplan bilag 2 fremgår det, at der forventes indflytning ultimo marts 2021.

  Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der vil være en ekstra udgift i 2021 til 2-3 måneders leje af pavillonerne. I forbindelse med tilbygningen vil der desuden være udgifter til afledt drift. Håndtering af dette vil blive fremlagt på et senere tidspunkt, hvor der også vil blive taget stilling til finansiering.

   

  Der er udarbejdet et økonomisk overslag over udgifterne til ombygningen, jf. anlægsjournal, vedlagt som bilag 3.

  Økonomi

  Der er afsat 6,3 mio. kr. i 2020 til projekt 482074 Samling af træningscenter og rehabiliteringsområde. Der er givet anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., og der søges nu om anlægsbevilling på 5,8 mio. kr. i 2020 til sammenflytningen.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2020:

  Tekst/Projekt nr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  482074 Samling af træningscenter og rehabiliteringsområde

   

   

  5.800.000

  I alt

   

   

  5.800.000

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  1. at udvalget anbefaler dispositionsforslaget godkendt
  2. at udvalget anbefaler godkendt, at der meddeles en anlægsbevilling på 5,8 mio. kr. på 482074 Samling af træningscenter og rehabiliteringsområde til sammenflytningen på Dommervangen 4.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 28-05-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Lars Thomsen (U) stemte imod.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Indstillingerne sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, O, V og Ø med 18 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader U med 1 stemme.

  Indstillingerne godkendt.

  Bilag

 19.  19. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2020. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal gives bevillinger til 2020.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets område med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2020.

   

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder, der søges en tillægsbevilling. Såfremt der vedtages en bevilling med flerårseffekt, så vil flerårseffekten tages med som en rammekorrektion til budget 2021-2024.

   

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte merudgifter indenfor udvalgets samlede ramme jf. regler om økonomistyring, således at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

   

  Der forventes et mindreforbrug på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets ramme i 2020 på netto 0,2 mio. kr., som der søges bevilling til. Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrører budgetneutral omplacering. 1,0 mio. kr. vedrører frigivelse af overførte uforbrugte driftsbevillinger.

   

  Frem mod Økonomiudvalgets behandling af ”budgetopfølgning pr. 31. marts 2020” i juni vil administrationen udarbejde yderligere modgående besparelsesforslag, der kan være med til at sikre balance i kommunens regnskab samt et notat vedrørende udgifter forbundet med COVID-19.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2020:

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets budgetopfølgning (alm. tillægsbevillinger + budgetneutrale omplac.)

  -1.197.000

   

   

  Frigivelse af overførte uforbrugte driftsbev.

  1.035.288

   

   

  Finansieret af den centrale konto 8

  -1.035.288

   

   

  I alt

  -1.197.000

   

   

  Netto 1.197.000 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

   

  1. at Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget anbefaler en tillægsbevilling svarende til mindreforbrug på netto 1.197.000 kr.i 2020
  2. at Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget anbefaler frigivelse af de overførte uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 på netto 1.035.288 kr. i 2020.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28-05-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Lars Thomsen (U) undlod at stemme.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Indstillingerne sættes til afstemning.
  For stemmer A, F, O, V og Ø med 17 stemmer.
  Imod stemmer ingen.
  Undlader at stemme C og U med 2 stemmer.
  Indstillingerne godkendt.

  Bilag

 20.  20. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Vækst- og Byudviklingsudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Vækst- og Byudviklingsudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2020. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal gives bevillinger til 2020.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Vækst- og Byudviklingsudvalgets område med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2020.

   

  I vedhæftede bilag redegøres der for større afvigelser.

   

  For at sikre balance i Glostrup Kommunes samlede regnskab for 2020 foreslås der i forbindelse med budgetopfølgningen følgende modgående reduktionsforslag i 2020 på Vækst- og Byudviklingsudvalgets område:

  Projekt 223036 Byudviklingspulje, nyt projekt reduceres med 0,4 mio. kr.

   

  Frem mod Økonomiudvalgets behandling af ”budgetopfølgning pr. 31. marts 2020” i juni vil administrationen udarbejde yderligere modgående besparelsesforslag, der kan være med til at sikre balance i kommunens regnskab samt et notat vedrørende udgifter forbundet med COVID-19.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2020:

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Projekt 223036 Byudviklingspulje, nyt projekt

   

  -400.000

  +/- beløb

  I alt

   

  -400.000

  +/- beløb

  Netto 400.000 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

   

  1. at Vækst- og Byudviklingsudvalget tager budgetopfølgningen til orientering,
  2. at Vækst- og Byudviklingsudvalget anbefaler tillæg til rådighedsbeløb på -400.000 kr. (reduktion) i 2020 på projekt 223036 Byudviklingspulje, nyt projekt som modgående reduktionsforslag for at sikre balance i Glostrup Kommunes samlede regnskab for 2020.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 27-05-2020

  1. Til orientering.
  2. Et flertal i udvalget bestående af Piet Papageorge (V), Ina-Maria Nielsen (V), Lisa Ward (A), Robert Sørensen (Ø) og Flemming Ørhem (O) anbefaler indstillingen godkendt. Dan Kornbek Christiansen (C) og Lars Thomsen (U) undlod at stemme.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  1. Til orientering.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  1. Til orientering.
  2. Indstillingen sættes til afstemning.
   For stemmer A, F, O, V og Ø med 17 stemmer.
   Imod stemmer ingen.
   Undlader at stemme C og U med 2 stemmer.
   Indstillingen godkendt.

  Bilag

 21.  21. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2020. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal gives bevillinger til 2020.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Kultur- og Fritidsudvalgets område med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2020.

   

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder, der søges en tillægsbevilling. Såfremt der vedtages en bevilling med flerårseffekt, så vil flerårseffekten tages med som en rammekorrektion til budget 2021-2024.

   

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte merudgifter indenfor udvalgets samlede ramme jf. regler om økonomistyring, således at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

   

  Der forventes et samlet merforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i 2020 på netto 0,8 mio. kr. i 2020. Den samlede afvigelse er et resultat af en række mindreforbrug på samlet 0,8 mio. kr. og en række merforbrug på samlet 1,6 mio. kr.

   

  For at sikre balance i Glostrup Kommunes samlede regnskab for 2020 søges ved denne budgetopfølgning tillægsbevilliget mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som modgående reduktionsforslag. Mindreforbruget vedrører Glostrup Festival og Lokaletilskud.

  Der søges desuden tillægsbevilliget 1,1 mio. kr. som vedrører frigivelse af uforbrugte driftsbevillinger og der søges tillægsbevillinger til budgetneutral omplacering mellem politikområder. I relation til omplaceringen søges ændret overførselsadgang.
   

  På udvalgets område søges således samlet tillægsbevilliget merforbrug på 0,5 mio. kr. ved denne budgetopfølgning.

   

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2020:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Glostrup Festival

  Lokaletilskud

  Centrale konti ”Vedligeholdelse crossfit og parkour”

  Glostrup Idrætsanlæg

  -500.000

  -100.000

  -4.030

   

  +4.030

   

   

  Ialt

  -600.000

   

   

   

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler en tillægsbevilling svarende til mindreforbrug på netto 600.000 kr.i 2020
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler frigivelse af de overførte uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 på netto 1.120.559 kr.i 2020
  3. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler budgetneutrale bruttobevillinger vedrørende ”Vedligeholdelse af crossfit og parkour”
  4. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler ændret overførselsadgang fra "ingen overførselsret" til "mål og rammestyret enhed” i forbindelse med budgetneutrale bruttobevillinger vedrørende ”Vedligeholdelse af crossfit og parkour”

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-05-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Indstillingerne sættes til afstemning.
  For stemmer A, F, O, V og Ø med 17 stemmer.
  Imod stemmer ingen.
  Undlader at stemme C og U med 2 stemmer.
  Indstillingerne godkendt.

  Bilag

 22.  22. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2020. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal gives bevillinger til 2020.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område med udgangspunkt i forbruget pr. 31 marts 2020.

   

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder, der søges en tillægsbevilling. Såfremt der vedtages en bevilling med flerårseffekt, så vil flerårseffekten tages med som en rammekorrektion til budget 2021-2024

   

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte merudgifter indenfor udvalgets samlede ramme jf. regler om økonomistyring, således at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

   

  Der forventes et merforbrug på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme i 2020 på netto 1,7 mio. kr. Der søges tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. ansøgning om bevilling (mindreforbrug).

   

   

  For at sikre balance i Glostrup Kommunes samlede regnskab for 2020 foreslås der i forbindelse med budgetopfølgningen modgående reduktionsforslag for samlet 0,2 mio. kr. i 2020 på sundhedsudgifter under indsatsområdet.

   

  Frem mod Økonomiudvalgets behandling af ”budgetopfølgning pr. 31. marts 2020” i juni vil administrationen udarbejde yderligere modgående besparelsesforslag, der kan være med til at sikre balance i kommunens regnskab, samt et notat vedrørende udgifter forbundet med COVID-19.

  Det foreslås at flytte politikområdet Førtidspension fra Social-, Sundheds- og Seniorudvalget til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. I forbindelse med organisationsændringen i 2019 blev området administrativt placeret under Center for Borger og Arbejdsmarked. Dette skal ses på baggrund af, at politikområdet hører under samme lovgivning som det øvrige arbejdsmarkedsområde. For at understøtte sammenhængende politisk fokus på arbejdsmarkedsområdet, anbefaler administration, at politikområdet Førtidspension flyttes fra Social-, Sundheds- og Seniorudvalget til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2021:

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  EAU-udvalgets budgetopfølgning (alm. tillægsbevillinger + budgetneutrale omplac.)

  -200

   

   

  Udvalgets Eksternt finansierede projekter

  4.376

  -4.376

   

   

  I alt

  -200

   

   

   

  Indstilling

  1. at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler en tillægsbevilling svarende til mindreforbrug på netto -200.000 kr. i 2020, som følge af det ovenfornævnte modgående reduktionsforslag, der anbefales i forhold til at sikre balance i Glostrup Kommunes samlede regnskab for 2020
  2. at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler budgetneutrale bruttobevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter
  3. at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at politikområdet Førtidspensioner flytter udvalg fra Social-, Sundheds- og Seniorudvalget til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Beslutning i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Indstillingerne sættes til afstemning.

  For stemmer A, F, O, V og Ø med 17 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader C og U med 2 stemmer.

  Bilag

 23.  23. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Børne- og Skoleudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Børne- og Skoleudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2020. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal gives bevillinger til 2020.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Børne- og Skoleudvalgets område med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2020.

   

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder, der søges en tillægsbevilling. Såfremt der vedtages en bevilling med flerårseffekt, så vil flerårseffekten tages med som en rammekorrektion til budget 2021-2024.

   

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte merudgifter indenfor udvalgets samlede ramme jf. regler om økonomistyring, således at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

   

  Der forventes et merforbrug på Børne- og Skoleudvalgets ramme i 2020 på netto 1,1 mio. kr.

  Der søges tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. De 1,6 mio. kr. vedrører ansøgning om bevilling (mindreforbrug) og de 5,3 mio. kr. vedrører frigivelse af overførte uforbrugte driftsbevillinger.

   

  For at sikre balance i Glostrup Kommunes samlede regnskab for 2020 foreslås der i forbindelse med budgetopfølgningen modgående reduktionsforslag for samlet 1,6 mio. kr. i 2020 på Børne- og Skoleudvalgets område. Reduktionsforslagene vedrører Glostrup Skole og omfatter reduktion af demografipulje, ingen oprettelse af 10. klasse i 2020 samt forskydning i aktiviteterne i forbindelse med opstart af profilskolen på afdeling Vestervang. Reduktionsforslagene svarer til den ansøgning bevilling på 1,6 mio. kr. som beskrevet i ovenstående afsnit.

   

  Frem mod Økonomiudvalgets behandling af ”budgetopfølgning pr. 31. marts 2020” i juni vil administrationen udarbejde yderligere modgående besparelsesforslag, der kan være med til at sikre balance i kommunens regnskab, samt et notat vedrørende udgifter forbundet med COVID-19.

   

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2020:

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Børne- og Skoleudvalgets budgetopfølgning (alm. tillægsbevillinger + budgetneutrale omplac.)

  -1.620.108

   

   

  Frigivelse af overførte uforbrugte driftsbev.

  5.302.552

   

   

  Finansieret af den centrale konto 8

  -5.302.552

   

   

  Udvalgets Eksternt finansierede projekter

  6.434.976

  -6.434.976

   

   

  I alt

  -1.620.108

   

   

  Netto 1.620.108 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

   

  1. at Børne- og Skoleudvalget anbefaler en tillægsbevilling svarende til mindreforbrug på netto -1.620.108 kr. i 2020, som følge af de ovenfornævnte modgående reduktionsforslag, der anbefales i forhold til at sikre balance i Glostrup Kommunes samlede regnskab for 2020
  2. at Børne- og Skoleudvalget anbefaler frigivelse af de overførte uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 på netto 5.302.552 kr. i 2020
  3. at Børne- og Skoleudvalget anbefaler budgetneutrale bruttobevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-05-2020

  Indstillingerne sættes til afstemning:

  For stemmer: Robert Sørensen (Ø), Marlene Frandsen (V), Piet Papageorge (V), Dan Kornbek Christiansen (C), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Søren Enemark (A).

  Undlader at stemme: Lars Thomsen (U)

   

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Indstillingerne sættes til afstemning.

  For stemmer A, F, O, V og Ø med 17 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader C og U med 2 stemmer.

  Bilag

 24.  24. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2020. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal gives bevillinger til 2020.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2020.

   

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder, der søges en tillægsbevilling. Såfremt der vedtages en bevilling med flerårseffekt, så vil flerårseffekten tages med som en rammekorrektion til budget 2021-2024.

   

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte merudgifter indenfor udvalgets samlede ramme jf. regler om økonomistyring, således at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

   

  Der forventes et merforbrug på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets ramme i 2020 på netto 18,2 mio. kr. Indenfor servicerammen er det forventede merforbrug 8,8 mio. kr. og på overførselsområdet (førtidspension) 9,4 mio. kr. Der søges bevillinger for 7,3 mio. kr. De 1,2 mio. kr. vedr. budgetneutrale omplaceringer. De 3,7 mio. kr. vedr. ansøgning om bevilling. De 2,4 mio. kr. vedr. frigivelse af overførte uforbrugte driftsbevillinger.

   

  For at sikre balance i Glostrup Kommunes samlede regnskab for 2020 foreslås der i forbindelse med budgetopfølgningen modgående reduktionsforslag for samlet 0,9 mio. kr. i 2020 på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område. Derudover indgår der en række modgående poster indenfor de enkelte bevillinger. Disse beskrives ikke nærmere her, men fremgår af bilaget. To af reduktionsforslagene vedr. øget egenbetaling for forplejning på hhv. ældrecentrene og midlertidige pladser. Det foreslås at døgntaksten for kost og drikkevarer på midlertidige pladser hæves fra 147 kr. til 156 kr. fra 1. september 2020. Derudover foreslås det at dagstaksten for morgenmad på ældrecentrene hæves fra 18 kr. til 22 kr., at dagstaksten for middagsmad på ældrecentrene hæves fra 57 kr. til 60 kr. og at dagstaksten for aftensmad på ældrecentrene hæves fra 39 kr. til 41 kr. fra 1. september 2020.

   

  Det foreslås at flytte politikområdet Førtidspension fra Social-, Sundheds- og Seniorudvalget til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. I forbindelse med organisationsændringen i 2019 blev området administrativt placeret under Center for Borger og Arbejdsmarked. Dette skal ses på baggrund af, at politikområdet hører under samme lovgivning som det øvrige arbejdsmarkedsområde. For at understøtte sammenhængende politisk fokus på arbejdsmarkedsområdet, anbefaler administration, at politikområdet Førtidspension flyttes fra Social-, Sundheds- og Seniorudvalget til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Derudover ansøges det om at nulstille anlægsprojekterne 019041 Flere demenspladser Nybyg Hvissinge, boliger og 019042 Flere demenspladser Ombyg Dalvangen, boliger i 2020-2022. I budgetaftalen for 2020 blev der afsat midler til udarbejdelse af en masterplan for at kunne imødekomme det stigende behov for plejeboliger. Samtidig blev en del af det afsatte anlægsbudget på konto 018 nulstillet. Der resterer dog fortsat anlægsbudgetter på de to nævnte projekter på konto 019. Budgetterne udgør til sammen 13,6 mio. kr. i 2020, 13,6 mio. kr. i 2021 samt 0,6 mio. kr. i 2022. Der er afsat en modpost vedr. optagelse af byggelån på konto 8 som søges nulstillet på ØU-sagen vedr. budgetopfølgning på konto 7 og 8. Samlet set er det en budgetneutral post som ikke påvirker kommunens kassebeholdning.

   

  Frem mod Økonomiudvalgets behandling af ”budgetopfølgning pr. 31. marts 2020” i juni vil administrationen udarbejde yderligere modgående besparelsesforslag, der kan være med til at sikre balance i kommunens regnskab samt et notat vedrørende udgifter forbundet med COVID-19.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2020:

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets budgetopfølgning (alm. tillægsbevillinger + budgetneutrale omplac.)

  4.912.008

   

   

  Frigivelse af overførte uforbrugte driftsbev.

  2.394.581

   

   

  Finansieret af den centrale konto 8

  -2.394.581

   

   

  Udvalgets Eksternt finansierede projekter

  2.016.000

  -2.016.000

   

   

  019041 Flere demenspladser Nybyg Hvissinge, boliger

   

  -13.568.430

   

  I alt

  4.912.008

  -13.568.430

   

  Netto 8.656.422 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Det ansøges om at rådighedsbeløbet på projekt 019041 i 2020 på 13.568.430 kr. nulstilles ved en tillægsbevilling. I 2021 er der afsat 2.495.191 kr. på projekt 019041 og 11.079.342 kr. på projekt 019042. I 2022 er der afsat 565.563 kr. på projekt 019042. Det ansøges om at de afsatte budgetter i 2021 og 2022 ligeledes nulstilles, hvilket indarbejdes i budgetforslag 2021-2024. Modposten på konto 8 nulstilles ligeledes (på ØU-sagen vedr. budgetopfølgning på konto 7 og 8), og der er derfor samlet set tale om en budgetneutral post som ikke påvirker kommunens kassebeholdning.

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

   

  1. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler en tillægsbevilling på driftsområdet svarende til merforbrug på netto 4.912.008 kr. i 2020
  2. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler frigivelse af de overførte uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 på netto 2.394.581 kr. i 2020
  3. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler budgetneutrale bruttobevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter
  4. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler de modgående reduktionsforslag for samlet 0,9 mio. kr. for at sikre balance i Glostrup Kommunes samlede regnskab for 2020
  5. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler, at døgntaksten for kost og drikkevarer på midlertidige pladser hæves fra 147 kr. til 156 kr. fra 1. september 2020
  6. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler, at dagstaksten for morgenmad på ældrecentrene hæves fra 18 kr. til 22 kr. fra 1. september 2020
  7. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler, at dagstaksten for middagsmad på ældrecentrene hæves fra 57 kr. til 60 kr. fra 1. september 2020
  8. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler, at dagstaksten for aftensmad på ældrecentrene hæves fra 39 kr. til 41 kr. fra 1. september 2020
  9. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler, at politikområdet Førtidspensioner flytter udvalg fra Social-, Sundheds- og Seniorudvalget til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
  10. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler, at der gives tillæg til rådighedsbeløb på -13.568.430 kr. til nulstilling af projekt 019041 Flere demenspladser Nybyg Hvissinge, boliger
  11. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler, at de afsatte budgetter i 2021 på 2.495.191 kr. på projekt 019041 Flere demenspladser Nybyg Hvissinge, boliger samt 11.079.342 kr. på projekt 019042 Flere demenspladser Ombyg Dalvangen, boliger nulstilles og at det indarbejdes i budgetforslag 2021-2024
  12. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler, at det afsatte budget i 2022 på 565.563 kr. på projekt 019042 Flere demenspladser Ombyg Dalvangen, boliger nulstilles og at det indarbejdes i budgetforslag 2021-2024.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 28-05-2020

  Udvalget anbefaler alle indstillingspunkter godkendt.

  Lars Thomsen (U) og Palle Laustrup (F) undlod at stemme.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Indstillingerne 1- 12 anbefales godkendt.

  13.Yderligere modgående besparelsesforslag på udvalgets område jf. notat, svarende til 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021-2023 anbefaler Økonomiudvalget godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  John Engelhardt (V) fremsætter på vegne af Venstre og Socialdemokratiet følgende ændringsforslag:

  De foreslåede modgående besparelser på ældreområdet i notatet om budgetopfølgning belyses yderligere og sendes til behandling på Social-, Sundheds og Seniorudvalgets og Økonomiudvalgets møder i juni og i konsekvens heraf, at

  1. tillægsbevilling på driftsområdet svarende til merforbrug på 5,459 mio. kr. godkendes

  2.-3. Økonomiudvalgets indstilling godkendes

  4. modgående reduktionsforslag for 0,383 mio. kr. godkendes

  5.-8. forslag til justering af takster sendes til behandling i Social-, Sundheds og Seniorudvalget og Økonomiudvalget på møder i juni

  9.-13. Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer A, F, O, V og Ø med 17 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader C og U med 2 stemmer.

  Ændringsforslaget godkendt.

  Bilag

 25.  25. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Økonomiudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Økonomiudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2020. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal gives bevillinger til 2020.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Økonomiudvalgets område med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2020.

   

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder, der søges en tillægsbevilling. Såfremt der vedtages en bevilling med flerårseffekt, så vil flerårseffekten tages med som en rammekorrektion til budget 2021-2024.

   

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte merudgifter indenfor udvalgets samlede ramme jf. regler om økonomistyring, således at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

   

  Der forventes et merforbrug på Økonomiudvalgets ramme i 2020 på netto 1,7 mio. kr.

  Der søges tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. som forøgelse af kassebeholdningen og herudover søges der frigivelse af overførte uforbrugte driftsbevillinger på 1,3 mio. kr.

   

  For at sikre balance i Glostrup Kommunes samlede regnskab for 2020 foreslås der i forbindelse med budgetopfølgningen modgående reduktionsforslag for samlet 0,5 mio. kr. i 2020 på Økonomiudvalgets område. Reduktionsforslaget er forankret i en nyoprettet reduktionspulje vedrørende kompetenceudvikling og uddannelse til efterfølgende fordeling på samtlige udvalg. Der tages efterfølgende stilling til, efter hvilke principper puljen fordeles til de øvrige udvalg. Reduktionsforslaget er en del af den samlede ansøgning om bevilling på 0,5 mio. kr. som beskrevet i ovenstående afsnit.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2020:

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Økonomiudvalgets budgetopfølgning (alm. tillægsbevillinger + budgetneutrale omplac.)

  -542.415

   

   

   

   

  Frigivelse af overførte uforbrugte driftsbev.

  1.309.321

   

   

   

  Finansieret af den centrale konto 8

  -1.309.321

   

   

   

  I alt

  -542.415

   

   

  Netto 542.415 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

   

  1. at Økonomiudvalget anbefaler, at der oprettes en reduktionspulje på 0,5 mio. kr. som modgående besparelsesforslag vedrørende kompetenceudvikling og uddannelse til efterfølgende fordeling på samtlige udvalg. Der tages efterfølgende stilling til, efter hvilke principper puljen fordeles til de øvrige udvalg
  2. at Økonomiudvalget anbefaler en tillægsbevilling svarende til mindreforbrug på netto 542.415 kr.i 2020 til forøgelse af kassebeholdningen
  3. at Økonomiudvalget anbefaler frigivelse af de overførte uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 på netto 1.309.321 kr. i 2020.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Yderligere modgående besparelsesforslag på udvalgets område jf. notat, svarende til 0,1 mio. kr. i 2020-2023 anbefaler Økonomiudvalget godkendt.
  5. Økonomiudvalget ønsker et notat om coronarelaterede mindreudgifter, herunder forslag til aflysning af arrangementer til det kommende kommunalbestyrelsesmøde.

   

  Endvidere ønsker Økonomiudvalget et notat om førtidspension på det kommende møde i Økonomiudvalget.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  John Engelhardt (V) fremsætter på vegne af Venstre og Socialdemokratiet følgende ændringsforslag:

  1. Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

  2. Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

  3. Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

  4. Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

  5. At de indstillede forslag til aflysning af arrangementer som følge af corona godkendes, herunder tillægsbevilling på 461.000 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  6. At administrationen fremlægger yderligere forslag til at bringe økonomien i balance på Økonomiudvalgets møde i juni.

  Ændringsforslaget sættes til afstemning:

  For stemmer A, F, O, V og Ø med 17 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader C og U med 2 stemmer.

  Bilag

 26.  26. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på konto 7 og 8

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på konto 7 og 8 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2020. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal gives bevillinger til 2020.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på konto 7 og 8 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2020.

   

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder der søges en tillægsbevilling. Såfremt der vedtages en bevilling med flerårseffekt, så vil flerårseffekten tages med som en rammekorrektion til budget 2021-2024.

   

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte merudgifter indenfor udvalgets samlede ramme jf. regler om økonomistyring, således at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

   

  Der forventes et merforbrug på konto 7 og 8 i 2020 på netto 2,5mio. kr. Der søges tillægsbevilling på 13,7 mio. kr., som forbruger af kassebeholdningen. Af de 13,7 mio. kr. skyldes 13,6 mio. kr. en nulstilling af byggelån vedr. anlægsprojekterne 019041 og 019042, demenspladser i hhv. Hvissinge og Dalvangen. Samlet set er der altså, for en stor del af beløbet, tale om en budgetneutral post, som ikke påvirker kommunens kassebeholdning. Der søges på de enkelte udvalg, frigivelse af overførte uforbrugte driftsbevillinger på 11,2 mio. kr., som finansieres af konto 8.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2020:

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Konto 7 og 8

   

  13.665.944

   

   

  I alt

  13.665.944

   

   

  Netto 13.655.944 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

   

  • at en tillægsbevilling svarende til merforbrug på netto 13.665.944 kr.i 2020 godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Indstillingen sættes til afstemning:

  For stemmer A, F, O, V og Ø med 17 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader C og U med 2 stemmer.

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 27.  27. Borgerdrevne forslag

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. november 2018, at administrationen skulle arbejde videre med at konkretisere et forslag til borgerdrevne forslag.

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal arbejdes videre med det konkrete forslag, herunder om der skal afsættes midler.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har arbejdet med følgende parametre for en ordning med borgerdrevne forslag:

  • En digital løsning, som rummer færrest mulige manuelle arbejdsgange i forbindelse med håndteringen forslag og afstemningsproces – således at samlede udgifter minimeres, og der opnås størst mulig sikkerhed i forhold til persondataforordningen.

   

  • Det skal være muligt at håndtere fysisk indleverede forslag og afgivelse af stemmer – således at borgere, som ikke har de it-mæssige kvalifikationer til at benytte den digitale løsning, ikke stilles ringere i den demokratiske proces.

   

  • NemId validering ved fremsættelse af borgerforslag og afgivelse af stemmer – således at kun Glostrupborgere kan deltage i processen.
    
  • Mulighed for administrativ vurdering af forslag inden forelæggelse for det politiske niveau – således at der ikke fremlægges eller vedtages forslag i Kommunalbestyrelsen som strider mod lovgivningen eller ligger uden for kommunalfuldmagtens beslutningskompetence el.lign.

  Administrationen har fundet en it-løsning, der kan dække flere af kommunens behov ved en sådan ordning. Løsningen kommer med en portal, hvor der kan fremsættes borger forslag og stemmes for disse.

  Administrationen har desuden gennemgået hvilke administrative arbejdsgange, der skal indføres i forbindelse med håndteringen af en ordning med borgerdrevne forslag:

  • Modtagelse af fysisk indleverede forslag og afgivelse af stemmer gennem Borgerservice, som i den forbindelse skal validere borgerens tilhørsforhold til Glostrup.
    
  • Registrering af digitale og fysiske fremsatte forslag og afgivne stemmer i Politisk Sekretariat.

   

  • Faglig validering af fremsatte forslag, eventuel publicering og efterfølgende udarbejdelse af dagsordenspunkt til politisk niveau.

   

  • Orientering til den enkelte forslagsstiller om at forslaget publiceres, begrundelse for eventuel afvisning af forslaget, dato for eventuel politisk behandling af forslaget og politisk beslutning vedrørende forslaget.

   

  Administrationen skønner, at den gennemsnitlige administrative behandlingstid af et forslag vil være ca. 5 timer.

  Administrationen har indhentet erfaringer fra Ringsted Kommune, som siden 1. januar 2018 har haft en ordning med borgerdrevne forslag. I evalueringen af ordningen fremgår det, at der i det første år er modtaget 52 forslag, hvoraf de 43 er publiceret. Af de 43 publicerede forslag modtog 2 forslag stemmer nok til at blive forelagt til politisk behandling. Set i forhold til indbyggertal, vil det svare til ca. 34 forslag om året, hvis Glostrup Kommunes borgere viser tilsvarende interesse for ordningen.

  Økonomi

  Administrationen har tidligere vurdereret, at opgaven med borgerdrevne forslag vil kunne rummes indenfor de nuværende ressourcer. Hvis det dog skal kunne sikres, at det kun er Glostrupborgere, der kan deltage i ordningen, og ikke f.eks. repræsentanter for særinteresser fra andre kommuner, så kræver det som ovenfor beskrevet en teknisk løsning. Hertil kommer, at organisationsomlægningen i 2019 har ændret på rammerne for at kunne løse opgaven.

  Implementeringsomkostning til it-systemet er 150.000. De årlige driftsomkostninger til systemet er på 12.000 kr.

  Ved en interesse svarende til den som Ringsted Kommune har oplevet, må der forventes et administrativt ressourcetræk på ca. 1/10 årsværk. Der vil primært være behov for medarbejdere med juridisk kompetence. Det skønnes på den baggrund, at der skal afsætte 60.000 kr. årligt til den administrative håndtering af ordningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller,

  -         at beslutning om eventuel indførelse af borgerdrevne forslag i Glostrup Kommune ud fra den beskrevne model, herunder finansiering, oversendes til behandlingen af budget 2021-2024.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Indstillingen godkendt.

   

  Der ønskes fremsendt et notat til kommunalbestyrelsen om sagsforløbet.

 28.  28. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Til orientering.

 29.  29. Udbud af rengøring (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28-05-2020

  1. For punkt 1a stemte Søren Enemark (A), Kasper Damsgaard (A) og Leif Meyer Olsen (V).
   For punkt 1b stemte Flemming Ørhem (O).
   Lars Thomsen (U) undlod at stemme.
   Punkt 1a indstilles vedtaget.

    
  2. Udvalget indstiller, at kommunens udbudsklausuler fastholdes, og at Parkvænget og Idrætsområdet ikke indgår i rengøringsudbuddet.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  1. For Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets indstilling stemmer: John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Flemming Ørhem (O), Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A) og Lars Høimark (A).


  Imod stemmer Palle Laustrup (F) og Robert Sørensen (Ø).

   

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets indstilling anbefales godkendt.
   

   

  1. Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Indstillingerne sættes til afstemning:

  For stemmer A, O og V med 15 stemmer.

  Imod stemmer F, U og Ø med 3 stemmer.

  Undlader C med 1 stemme.

  Indstillingerne godkendt.

  Bilag

 30.  30. Udbud af tøjvask (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 28-05-2020

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Forslaget oversendes til budget 2021-processen.
  4. Indstillingen godkendt.

  Lars Thomsen (U) og Palle Laustrup (F) stemte imod.

   

  Lars Thomsen (U) begærede sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets beslutning sættes til afstemning.

  For stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Flemming Ørhem (O), Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A) og Lars Høimark (A).

   

  Imod stemmer Palle Laustrup (F) og Robert Sørensen (Ø).

   

  Økonomiudvalget anbefaler Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets beslutning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Indstillingerne sættes til afstemning:

  For stemmer A, O og V med 15 stemmer.

  Imod stemmer F, U og Ø med 3 stemmer.

  Undlader C med 1 stemme.

  Indstillingerne godkendt.

 31.  31. Køb af fast ejendom (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2020

  Borgmesteren oplyste, at sælger har tiltrådt købsaftalen.

   

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.
  6. Indstillingen anbefales godkendt.
  7. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-06-2020

  Indstillingerne 6 og 7 udgår, da de er irrelevante.

  Indstillingerne 1 – 5 sættes til afstemning:

  For stemmer A, C, F, O, V og Ø med 18 stemmer.

  Imod stemmer U med 1 stemme.

  Indstillingerne 1- 5 godkendt.

  Bilag

Mødenr. 2769