Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering fra borgmesteren 3. Orientering i forbindelse med corona 4. Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019 og Regnskab 2019 5. Folkeoplysningsudvalgets årsberetning 2019 6. Decisionsskrivelser vedr. regnskab 2018 7. Besøgsrestriktioner på ældre- og socialområdet 8. Borgmesterbeslutning om indgåelse af kontrakt om gulve i Glostrup Idrætspark 9. Beslutning om elløbehjul 10. Tillæg nr. 2 - Tekniske ændringer til Parkeringsnormer 2019 11. Flytning af Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter 12. Midlertidige hjælpeforanstaltninger til den folkeoplysende voksenundervisning 13. Placering af Glostrup Kunstforenings udstillinger 14. Ny økonomisk tildelings- og styringsmodel for Glostrup Skole 15. Ændring af ledelse og organisering af pædagogiske vejledere og psykologer samt udmøntning af besparelse på 1,4 mio. kr. 16. Renoveringstiltag på Glostrup Skole, afdeling Nordvang 17. Implementering af puljer til inventar og legepladser på dagtilbuds- og skoleområdet 18. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi 19. Befolkningsprognosen 2020-2032 20. Godkendelse af revision 21. Årsrapport for databeskyttelse i Glostrup Kommune 22. Renovering af gulve i Glostrup Idrætsanlæg 23. Det lokale og regionale handels- og erhvervsliv (partiforslag) 24. Delvis ophævelse af besøgsforbud på social- og ældreområdet 25. Forslag om mulighed for at reducere åbningstiden i daginstitutionerne 26. Genåbning af skolernes 6.-10. klasser samt klubtilbud 27. Garantistillelse for Glostrup Forsyning 2020 28. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

Deltagere:


John Engelhardt, V
Lisa Ward, A
Lars Thomsen, U
Søren Enemark, A
Flemming Ørhem, O
Palle Laustrup, F
Kasper Damsgaard, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Piet Papageorge, V
Pia Hagbarth Dahlin, O
Torben Jensen, A
Dan Kornbek Christiansen, C
Robert Sørensen, Ø
Marlene Frandsen, V
Gitte Wallin Limkilde, A
Ina-Maria Nielsen, V
Lars Høimark, A
Eva Nørgaard Wojtala, V


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Borgmesteren foreslår, at punkter fra tillægsdagsordenen optages på den ordinære dagsorden.

   

  Punkt 7 udgår og erstattes af punktet med samme titel på tillægsdagsordenen.

  Dagsordenen blev herefter godkendt.

 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsens medlemmer om aktuelle sager.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Ingen punkter til orientering.

 3.  3. Orientering i forbindelse med corona

  Resumé

  Covid19 har fortsat en stor indvirkning på dagligdagen for kommunen og de kommunale medarbejdere. Der kommer fortsat nye og reviderede tiltag fra regeringen, folketinget og myndighederne, som Glostrup løbende skal orientere sig i samt overholde.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen får hermed de nyeste tiltag samt reviderede tiltag fra regeringen, folketinget og myndigheder, samt en status på forholdene i Glostrup Kommune, til orientering.

   

  Der er i Glostrup Kommune fortsat medarbejdere og borgere i kommunens varetægt, som enten er smittede med eller har symptomer på Covid19, men udviklingen i smittede anses på nuværende tidspunkt som positiv/stabil.

  Der tages løbende de relevante forholdsregler for at mindske/forhindre smitten.

   

  Ældreområdet

  Borgerne på ældrecentrene opholder sig hovedsageligt i egen bolig, og alle retningslinjer iagttages, herunder brug af værnemidler, rengøringsintensiteten og ydelse af pleje og omsorg.

   

  Grundet besøgsforbuddet gennemføres der ikke aktuelt indflytning i ledige boliger, og der arbejdes derfor på en plan for indflytning, når det er muligt således, at det sker forsvarligt og hensigtsmæssigt.

   

  Derudover gøres kommunalbestyrelsen hermed opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen har sendt en korrektion i forhold til besøgsforbuddet således, at det ikke automatisk gælder for udearealer. Endvidere er der på socialområdet indgået en landspolitisk aftale om evt. revision af besøgsrestriktionerne på botilbud mv. Der forventes en lignende aftale på ældreområdet. Der afholdes ekstraordinært møde i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget, hvor disse forhold skal drøftes nærmere.

   

  Det specialiserede socialområde

  Der er ikke smittede ansatte og borgere i vores varetægt på det specialiserede socialområde, men KABS har kontakt med en række smittede, dog ingen hvor Glostrup Kommune har en omsorgs- og plejeforpligtelse.

   

  Efter en præcisering af retningslinjerne fra Social- og Indenrigsministeriet vil visse aktivitetstilbud delvist blive genåbnede. Ved genåbningen af enkelte tilbud lægges der blandt andet vægt på, om aktiviteten kan ske i de fri og individuelt, da smitten fortsat skal forsøges inddæmmet.

   

  Værnemidler

  Der er på nuværende tidspunkt tilstrækkeligt med værnemidler også efter, at skoler og daginstitutioner er delvist åbnet og dermed har et øget behov for f.eks. håndsprit.

   

  Genåbning af skole og daginstitutioner

  Genåbningen har fulgt vejledningerne fra sundhedsmyndighederne og den overordnede plan for genåbningen af skoler og dagtilbud behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 15. april 2020.

   

  Der er både i dagtilbud og skoler sørget for den ekstra rengøring, som vejledningerne påkræver. Der er udarbejdet instrukser for hygiejne, herunder opstilling af ekstra håndvaske, og der er udarbejdet instrukser for håndtering af syge børn.

   

  For at leve op til kvadratmeterkravene, benytter dagtilbuddene, udover egne lokaler, også andre lokationer i Glostrup, og børnene er mest muligt ude. Der ansættes flere vikarer for at bemande åbningstiden, og der er dialog med forældrene om deres pasningsbehov i ydertimerne, så personaleressourcerne anvendes bedst muligt. Der er indgået konkrete aftaler for aflevering og afhentning af børnene, så mange forældre ikke møder op på samme tid.

   

  Der er udarbejdet retningslinjer for modtagelse af nye børn, der overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer, men samtidig sikrer, at der er tryghed for både børn og forældre i indkøringsperioden.

   

  Afhængigt af skolernes indretning og lokalestørrelser er de fleste klasser fordelt på to lokaler. Der er planlagt med 6 lektioners undervisning i gennemsnit pr. dag, og resten af dagen er SFO- eller klubtid. Der er også her dialog med forældrene om deres pasningsbehov i ydertimerne, og der er udarbejdet planer for elevernes brug af indgange, mødetidspunkter og pauser. Fjernundervisningen fortsætter fra 6.-10. klasse.

   

  Der har været særligt fokus på de enkelte børn i specialklasserne, så de oplever en god overgang tilbage til skolen.

   

  Begyndende åbning af visse udendørs idrætsfaciliteter

  Sundhedsstyrelsen er kommet med nye anbefalinger i forhold til udendørs idrætsfaciliteter. Det betyder, at visse udendørs idrætsfaciliteter åbnes og anvendes af foreningslivet. Klubhuse, bade- og omklædningsfaciliteter vil dog fortsat være lukkede. Det er udelukkende aktiviteter, der kan foregå i mindre grupper og uden kropskontakt, der åbnes op for, og i Glostrup betyder det, at tennis, petanque, RC-racing, bueskydning, atletik og cricket kan komme i gang nu.

   

  Der åbnes kun op for idrætsfaciliteterne i det omfang, foreningerne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

   

  Der åbnes ikke for andre aktiviteter, da det vurderes at smittefaren er for stor. I fodbold og andre boldspil må det forventes, at der er kropskontakt, hvilket strider imod anbefalingerne, derudover kan der ikke åbnes for aktiviteter, der kræver, at flere har kontakt med de samme overflader f.eks. parkour og klatring.

   

  Udviklingen i ledighed i kommunen

  Udviklingen i ledigheden følger tendenserne på landsplan, og i Glostrup er ca. 180 flere borgere nu tilknyttet jobcenteret siden nedlukningen i uge 11.

   

  Suspension af 225 timers reglen for kontanthjælpsmodtagere

  Folketinget har den 21. april vedtaget, at kravet om 225 timers almindeligt ustøttet arbejde for modtagere af uddannelses- og kontanthjælp suspenderes. Det betyder ingen ændringer, for de borgere der inden krisen havde fået nedsat hjælpen, men det betyder derimod, at de borgere der stod overfor ennedsættelse/bortfald af hjælpen, nu får en længere periode til at optjene de 225 timer. De ændrede regler er implementeret i Glostrup Kommune.

   

  Grundlovsceremonien

  Som bekendt er grundlovsceremonien i Glostrup Kommune udskudt. Der er kommet en ny bekendtgørelse, der trådte i kraft den 30. marts, der dispenserer fra kravet om, at grundlovsceremonien skal afholdes senest 4 måneder efter lov om indfødsrets meddelelse træder i kraft.

   

  Derudover har Udlændinge- og Integrationsministeren meddelt, at der kommer et lovforslag om midlertidig suspension af kravet om håndtryk ved grundlovsceremonien på grund af Covid19, da sundhedsmyndighederne fraråder håndtryk.

   

  Definition af større forsamlinger

  Omkring påske forlængede Statsministeren en række tiltag i forbindelse med Covid19, herunder forbuddet mod større forsamlinger, der blev forlænget til og med august. På daværende tidspunkt var der endnu ikke en definition af større forsamlinger. En sådan definition er i mellemtiden kommet, og det skal forstås således, at der til og med august er forbud mod større forsamlinger på 500 personer.

   

  Den nye udmelding ændrer ikke på forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer, der fortsat er gældende indtil 10. maj 2020 med mulighed for forlængelse, hvis regeringen vurderer, at det er nødvendigt.

   

  Politisk aftale om forældrebetaling under genåbningen

  Regeringen har indgået en politisk aftale med samtlige partier i folketinget om, at kommunale udgifter til reduceret forældrebetaling skal indgå i den samlede opgørelse af merudgifter forbundet med genåbningen af dagtilbud, SFO’er og klubber. Der har endnu ikke i Glostrup været behov for at afvise forældrenes behov for pasning, og dermed gøres der ikke i Glostrup brug af muligheden for at fjerne eller reducere forældrebetalingen, mod at forældrene ikke anvender dagtilbuddet i en periode. 

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Sag samt supplerende notat er taget til orientering.

  Bilag

 4.  4. Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019 og Regnskab 2019

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2019 samt Regnskab 2019 til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

  Sagsfremstilling

  Årsberetning 2019

  Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

   

  Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne

  Økonomisk effektivitet

  Serviceniveau og samarbejde med kommunerne

  Forebyggelse og frivillige

  Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

   

  Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019, der er vedlagt som bilag, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra ’Året det gik’, som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2019.

   

  Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 6. februar 2020 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2019. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2019 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

   

  Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 22. april 2020 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

   

  Regnskab 2019

  Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2019 er indarbejdet i Årsberetningen for 2019 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

   

  Årsregnskabet for 2019 blev godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 22. april 2020.

   

  Årets resultat viser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.

   

  Regnskabet viser en stigning i indtægterne. Stigningen i indtægterne skyldes primært følgende forhold: (i) stigning i omsætningen på forretningsområderne for i alt på ca. 8,3 mio. kr. vedr. opsætning og vedligehold af mobile sprinklere, helårseffekt vedr. tilkøbt ambulanceberedskab, øgede opgaver relateret til metrocityringen mv., (ii) merindtægter for ca. 5,5 mio. kr. grundet forsigtighed i budgetteringen af indtægter fra blinde alarmer og stigning i årsafgifter samt (iii) stigning på 0,1 mio. kr. i driftsbidraget grundet reguleringer i tjenestemandspensionsbidraget.

   

  Merforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget

  Afvigelsen på lønudgifterne samt på tjenestemandspensionsbidraget på samlet 16,6 mio. kr. skyldes primært følgende forhold: tilkøb af ekstraberedskaber på ambulanceområdet, ansættelse af et større antal elever, oprustning på it-området i forhold til implementering af Hovedstadens Beredskabs it-strategi samt større antal ekstravagter end det forventede. Der har i løbet af året været forventninger om et større merforbrug på lønnen, særligt grundet ekstravagter, men der er dog set et fald i årets sidste måneder som resultat af de tiltag, HBR har gennemført med henblik på ændret styring af medarbejdernes arbejdstid samt som følge af påbegyndelse af implementeringen af anbefalinger fra den i 2019 gennemførte budgetanalyse.

   

  I forhold til drifts- og huslejeudgifterne har der været mindreudgifter for ca. 2,4 mio. kr.

   

  Der var ved årets start en forventning om et væsentlig større forbrug end det realiserede, grundet primært følgende forhold: opbremsning af uddannelse og aktiviteter i den operative styrke grundet ændringer i organiseringen af medarbejdernes arbejdstid, forsinkelse i leveringen af brandhanekøretøj, senere implementering end forventet af ny back up-vagtcentral, effektiviseringer på indkøb af it grundet ny organisering af indkøb, forsinkelse i vedligeholdelsesopgaver på stationerne og på de tekniske områder, udskydelse af anskaffelse af nyt brandsynssystem, ikke fuld implementering af nyt vagtplanlægningssystem.

   

  I forhold til den af bestyrelsen godkendte implementerings- og investeringsstrategi for 2017-2019 har Hovedstadens Beredskab i 2019 anvendt finansieringen som planlagt. Af den oprindelige plan resterer 5,8 mio. kr., der som udgangspunkt reserveres på egenkapitalen til håndtering af uforudsete hændelser eller udgifter i årene fremover.

   

  Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2019 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019, vedlagt som bilag.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Til orientering.

  Bilag

 5.  5. Folkeoplysningsudvalgets årsberetning 2019

  Resumé

  Folkeoplysningsudvalgets årsberetning 2019 til orientering.

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget udarbejder i henhold til udvalgets vedtægter en årlig beretning til kommunalbestyrelsen.

  Årsberetningen fortæller om Folkeoplysningsudvalgets arbejde og aktiviteter gennem året 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller:

  1. at Folkeoplysningsudvalgets årsberetning 2019 tages til orientering.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020

  Til orientering.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Til orientering.

  Bilag

 6.  6. Decisionsskrivelser vedr. regnskab 2018

  Resumé

  På de refusionsbelagte områder afsluttes årsregnskabet med en såkaldt decisionsskrivelse, hvor den relevante statslige myndighed tilkendegiver, om de tager forbehold for refusionshjemtagelsen. Kommunalbestyrelsen skal behandle tre decisionsskrivelser.

  Sagsfremstilling

  Den 14. august 2019 godkendte kommunalbestyrelsen Glostrup Kommunes regnskab for 2018 og tog revisionens beretning vedr. regnskab 2018 til efterretning (punkt 24). Herefter blev regnskab og revisionserklæring indsendt til diverse ministerier og styrelser.

   

  På de refusionsbelagte områder afsluttes årsregnskabet med en såkaldt decisionsskrivelse, hvor den relevante statslige myndighed tilkendegiver, om de tager forbehold for refusionshjemtagelsen.

   

  Glostrup Kommune har modtaget decisionsskrivelser fra Udlændinge og Integrationsministeriet (bilag 1), Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (bilag 2) og Social- og Indenrigsministeriet (bilag 3).

   

  Udlændinge- og Integrationsministeriet konstaterer i sin decisionsskrivelse (bilag 1), at revisionen i sin revisionsberetning, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 14. august ikke havde forbehold på ministeriets område. Men finder det ikke helt tilfredsstillende, at revisionen har fundet fejl, herunder bl.a. fejlkontering. Det konstateres desuden, at der ikke er uafklarede forhold vedr. regnskab 2017.

   

  Det skal oplyses, at i alle sager hvor revisionen har fundet fejl, er disse blevet rettet, og der er sket berigtigelser i forhold til beregning af statsrefusion.

   

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ligeledes sendt en decisionsskrivelse (bilag 2). På beskæftigelsesområdet, konstateres det, at revisionen ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på området. Styrelsen bemærker at alle personsagsområder generelt administreres i overensstemmelse med reglerne, og at der sker et betryggende ledelsestilsyn med kvalitetssikring af enkeltsager i Jobcenteret og Center for Social Service - nu Center for Borgere og Arbejdsmarked, som følger de samme procedurer i forhold til ledelsestilsyn. Det bemærkes dog, at der i Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug, i 2018, ikke er et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med kvalitetskontrol.

   

  Styrelsen bemærker, at det er en generel problemstilling ved revisionserklæringerne for de sociale IT-systemer. Der er tale om en generel problemstilling for alle kommuner som anvender KMD’s registreringssystemer. Glostrup Kommune forventer at KMD fremover kan levere it-erklæringer som fuldt lever op til.

   

  Der er også på dette område sket berigtigelser af de fejl som revision har fundet i sin revision af regnskab 2018.

   

  Social- og Indenrigsministeriets konstaterer i sin decisionsskrivelse (bilag 3), at revisionen i sin revisionsberetning har en bemærkning angående personsager på det sociale område – forretningsgange og kontroller. Social- og Indenrigsministeriet finder det kritisabelt, at revisionen har givet anledning til en revisionsbemærkning på området for forretningsgange og kontroller og har derfor bedt Glostrup Kommune indsende en redegørelse for området. Administrationen har indsendt en redegørelse for området (bilag 4), hvor der bemærkes, at der er indført nye procedurer på området, så der i dag udføres mere omfattende interne kontroller, som sikre kvaliteten i sagsbehandlingen.

   

  Derudover konkluderer Social- og indenrigsministeriet at det ikke findes tilfredsstillende, at revisionen har fundet fejl på tabt arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens §42, samt at det findes tilfredsstillende, at revisionen samlet vurderer, at området ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (hjælpeordninger), har en hensigtsmæssig organisering og styring, det findes dog uhensigtsmæssigt, at kommunen ikke i dag sikrer, at der sker en tilstrækkelig styring af og tilsyn med den økonomiske opfølgning, samt at det personrettede tilsyn ikke dokumenteres.

   

  Der er også på dette område sket berigtigelser af de fejl, som revision har fundet i sin revision af regnskab 2018.

   

  Det konstateres desuden, at der ikke er uafklarede forhold vedr. regnskab 2017 på dette område.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller

  • at de tre decisionsskrivelser fra hhv. Udlændinge- og Integrationsministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Social- og Indenrigsministeriet tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  Til efterretning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Til efterretning.

  Bilag

 7.  7. Besøgsrestriktioner på ældre- og socialområdet

  Resumé

  Som led i at forebygge spredning af coronavirus indførte Styrelsen for Patientsikkerhed den 18. marts 2020 besøgsforbud på alle landets plejehjem, kommunale og private bosteder mv gældende for fællesarealer og beboernes egne boliger. Pga. nationale aftaler og hensigtserklæringer er der behov for en fornyet behandling af besøgsforbuddets fortsatte omfang og varighed.

  Sagsfremstilling

  1. Regler om besøgsforbud
  Den 18. marts 2020 påbød Styrelsen for Patientsikkerhed alle kommunalbestyrelser omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv., med henblik på at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19. Påbuddet kom i forlængelse af de strenge besøgsrestriktioner, der allerede er indført de pågældende steder.

   

  Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger. Kommunalbestyrelsen beslutter, at ovennævnte forbud ikke omfatter besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre, at besøg hos uafvendeligt døende personer kan gennemføres på en forsvarlig måde.

   

  Den 5. april 2020 udsteder Social- og Indenrigsministeriets en ny bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet. I denne bekendtgørelse omhandler besøgsforbuddet også udearealer.

   

  Den 6. april 2020 påbød Styrelsen for Patientsikkerhed på ny kommunalbestyrelserne at udstede et forbud mod besøgendes adgang på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser. Denne gang frem til 1. juli. Styrelsen præciserede desuden, at besøgsforbuddet også kan omhandle udearealer i tilknytning til institutionerne.  Dertil præciserede styrelsen, at ved kritiske situationer forstås også forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutning om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen.

   

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer kan gennemføres på en forsvarlig måde, herunder informere pårørende om regler, opfordre til korte besøg, have begrænset besøgstider og kræve forudgående aftaler, benytte enerum, undgå fællesarealer og toiletbesøg, hyppig rengøring mv. Påbuddene og bekendtgørelsen er gennemført ved borgmesterbeslutninger, jv. sag 5 til Kommunalbestyrelsen 15. april 2020.

   

  2. Status på håndtering af besøgsforbud i Glostrup

  På ældrecentrene og Midlertidige Pladser i Glostrup er der i overensstemmelse med retningslinjerne gjort enkelte undtagelser til besøgsforbuddet. Det drejer sig hovedsageligt om beboere med demens, som ikke forstår besøgsrestriktionerne og fx nægter at spise, hvis den pårørende ikke kommer, eller bliver udadreagerende eller har massiv nedsat trivsel. Derudover drejer det sig om terminale borgere. Det er ældrecenterchefen og rehabiliteringschefen, der på baggrund af indstilling fra afdelingsleder træffer beslutning om undtagelser med orientering til centerchefen. I disse få undtagelsestilfælde sikrer ledere og medarbejdere, at møderne gennemføres på en forsvarlig måde jf. ovenfor.

   

  På bostederne Parkvænget og Bakkehuset samt i opgangsfællesskaberne på Vestervej og Toftevej på socialområdet er besøgsforbuddet ligeledes implementeret. Der har ikke været behov for undtagelser. På Bakkehuset har pårørende i få tilfælde valgt at beboeren er flyttet hjem/ud fra Bakkehuset. Der foreligger ikke oplysninger fra de private botilbud Drosthuset, Nettet og Novavi-pensionatet.

   

  3. Politisk aftale på socialområdet og en ny på ældreområdet på vej

  Der er den 25. april 2020 indgået en aftale mellem regeringen og Folketingets øvrige partier om initiativer for sårbare og udsatte grupper ift COVID-19, som skal sikre særlig støtte til socialt udsatte børn og voksne og mennesker med handicap mhp at få dem bedst muligt gennem krisen. Endelig lægger aftalen op til, at der sker en lempelse af besøgsrestriktionerne på bosteder og anbringelsessteder (vedlagt som bilag).

   

  Social- og Indenrigsministeriet har præciseret, at udmøntningen af aftalen vil ske ved en ændring af den gældende bekendtgørelse om midlertidigt besøgsforbud på det sociale område. Indtil den foreligger, vil det være den gældende bekendtgørelse, der gælder, hvilket betyder, at der alene kan ske besøg, hvis en beboer falder ind under de aktuelle undtagelser til forbuddet (”kritiske situationer”), og at der også er forbud mod besøg på udearealer.

   

  Arbejdet med en ny bekendtgørelse er igangsat, og i processen skal lempelserne først og fremmest drøftes med sundhedsmyndighederne. KL mener, at det nødvendigvis må være en proces, der iværksættes ud fra sundhedsfaglige retningslinjer, med respekt for lokale forhold og med respekt for og fokus på trygheden hos såvel borgere som de ansatte. Processen må ikke kompromitteres af et ydre forventningspres til hastighed og takt. KL finder, at det er helt afgørende, at der udarbejdes målrettede, sundhedsfaglige retningslinjer og at der etableres de fornødne forudsætninger i forhold til ressourcer, fysiske rammer, faciliteter mv. Endvidere skal der være tilstrækkelig og let adgang til værnemidler og test.

   

  KL oplyser, at der yderligere pågår politiske forhandlinger på Christiansborg om besøgsrestriktioner på plejehjem. KL opfordrer til, at kommunerne afventer de politiske forhandlinger, før der iværksættes nye foranstaltninger i forhold til plejehjem og lign.

   

  4. Smitteomfang i Glostrup Kommune

  Det samlede antal smittede i Glostrup Kommune er siden corona-krisens start og påbegyndt registrering af smitte (medio februar 2020) opgjort til 111 personer. Sammen med en række andre forstadskommuner udgør Glostrup det område i landet med det højeste smitteomfang. Der foreligger ikke nærmere analyser og vurderinger af årsagerne til dette. Forhold som tættere bebyggelse og relativ stor pendling og aktivitet over kommunegrænserne (selv ved nedlukning) kan have betydning.

   

  Ud af det samlede antal smittede borgere er det kun en mindre gruppe, som er i kommunens varetægt på ældrecentre og botilbud mv. I alt drejer det sig om 20 borgere, som siden februar er blevet/har været smittede (ud af i alt cirka 300 beboere de pågældende steder). Dertil kommer i alt 16 smittede medarbejdere, hvoraf nogle også er bosat i kommunen. Aktuelt er der beboere med smitte på Ældrecenter Dalvangen og Midlertidige Pladser. Kommunalbestyrelsen er løbende orienteret om den nærmere udvikling i smitteomfang, de iværksatte tiltag mv., som ikke beskrives nærmere her.

   

  5. Rammer for besøg på udearealer

  Ældrecenter Hvissinge er i et plan, hvor alle beboere har egne små terrasser, hvor der er adgang uden gennemgang i bygningen eller brug af fællesområder. Ældrecenter Sydvestvej har kun to fælles udendørs terrasser, hvor de pårørende vil skulle gå igennem ældrecenteret for at komme ud. Ældrecenter Dalvangen er i to plan med fælles terrasser på 1. sal, som kræver gennemgang på ældrecentret og en fælles gårdhave for hele ældrecenteret. Der er ikke private terrasser til boligerne i stueetagen. Midlertidige Pladser har pt. ingen egne udendørsarealer pga. byggepladsen ved rehabiliteringshuset.

   

  På Bakkehuset er der udearealer i tilknytning til boligerne, men ikke egne terrasser eller anden afgrænsning. På Parkvænget er boliger på to etager og fælles terrasser i gården mv. Udearealerne på Bakkehuset og Parkvænget kan tilgås uden adgang til bygningerne.

   

  Udover de fysiske rammer skal der tages højde for beboernes kognitive funktionsniveau i forhold til at forstå og overholde retningslinjerne for besøg, såsom afstandskrav, god håndhygiejne, kort varighed, få besøgende ad gangen og kravene til de fysiske rammer.   

   

  Administrationen vurderer, at det vil kræve særlige forholdsregler, hvis der åbnes op for besøg på udearealer, herunder krav om forudgående aftale med ledere om besøg, korte besøg, begrænsninger på antal besøg pr. pårørende, en eller få pårørende ad gangen, ekstra personale der følger beboer og bliver under besøget, hvis beboer vurderes ikke at kunne overholde afstandskrav, særlige fysiske rammer/hegn/skærme mv.

   

  Henset til det fortsatte samlede smitteniveau i Glostrup Kommune og omegnskommunerne og behovet for særlige forholdsregler, blandt andet henset til de fysiske rammer, foreslår administrationen derfor, at muligheden for at gennemføre besøg på udearealerne i tilknytning til ældrecentrene fortsat ikke skal benyttes. Dette er også i overensstemmelse med KL’s umiddelbare anbefalinger.

   

  For så vidt angår besøgsforbud på udearealerne i tilknytning til botilbud afventes en ny bekendtgørelse, før der kan tages nærmere stilling. Når denne bekendtgørelse forelægger, fremlægges ny sag.

   

  Hvis der derudover indgås nye politiske aftaler ift. ændringer i øvrige besøgsrestriktioner på ældreområdet forelægges også ny sag.

  Indstilling

  Det indstilles, at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler godkendt:

  1. At besøgsforbuddet på udearealer i tilknytning til ældrecentrene og Midlertidige Pladser opretholdes indtil videre.
  2. At Social-, Sundheds- og Seniorudvalget forelægges en ny sag, når der foreligger nye bekendtgørelser på områderne samt nærmere retningslinjer fra de centrale sundhedsmyndigheder omkring rammerne for besøg på ude- og indearealer.

   

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 30-04-2020

  Et flertal i udvalget bestående af Lisa Ward (A), Gitte Wallin Limkilde (A), Palle Laustrup (F) og Ina-Maria Nielsen (V) stemte for:

   

  1. At besøgsforbuddet på udearealer i tilknytning til ældrecentrene og Midlertidige Pladser opretholdes indtil videre.
  2. At Social-, Sundheds- og Seniorudvalget forelægges en ny sag 11. maj 2020, når der forventeligt foreligger nye bekendtgørelser på områderne samt nærmere retningslinjer fra de centrale sundhedsmyndigheder omkring rammerne for besøg på ude- og indearealer.
  3. At sagen sendes i høring i Seniorråd og Handicapråd forud for nyt møde i udvalget.

   

  Lars Thomsen (U) stemte imod.

   

  Marlene Frandsen (V) undlod at stemme.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  Beslutningerne i Social- Sundheds- og Seniorudvalget tages til efterretning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Udgår.

  Bilag

 8.  8. Borgmesterbeslutning om indgåelse af kontrakt om gulve i Glostrup Idrætspark

  Resumé

  Der er ved formandsbeslutning besluttet at indgå kontrakt med leverandøren før sagens behandling i kommunalbestyrelsen. Omstændighederne betød, at der skulle handles hurtigt, hvis tidsplanen fortsat skulle overholdes.

  Sagsfremstilling

  I sag nr. 22 på denne dagsorden tages stilling til finansieringen af merudgift vedrørende renovering af gulve i hal 1 og hal 3, som følge af fund af PCB i gulvkonstruktionen.

   

  Det har været presserende at indgå kontrakten hurtigst muligt, idet der i tidsplanen for projektet er forudsat, at gulvene kan udskiftes i sommerferien. Der er forventelig 8 ugers leveringstid på gulv, hvorfor det har været nødvendigt at underskrive kontrakten med entreprenøren umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling.

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser behandles i sag nr. 22 på dagsordenen.

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Til efterretning.

 9.  9. Beslutning om elløbehjul

  Resumé

  Glostrup Kommune har fået et tilbud fra firmaet Tier omkring opstilling af elløbehjul i kommunen i en forsøgsordning på 6 måneder. Sagen har været drøftet i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 27. februar 2020, i Økonomiudvalget den 3.marts 2020 og i kommunalbestyrelsen den 11. marts 2020, hvor det blev besluttet, at sagen skulle sendes tilbage til behandling i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget med mere detaljerede oplysninger. Udvalget bedes beslutte, om der skal indgås samarbejde med Tier.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med deltagelsen i Interreg projektet ”Fremtidens Intelligente Mobilitet” ønsker administrationen at teste, om elløbehjul vil give værdi som en såkaldt last mile løsning for brugere af Glostrup Station og derved styrke stationen som trafikalt knudepunkt. Administrationen har fået et tilbud fra det tyske firma Tier, som tilbyder at placere op til 200 elløbehjul i kommunen i en forsøgsordning på 6 måneder.

   

  Sagen har været drøftet på møder i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 27.februar 2020, i Økonomiudvalget den 3. marts 2020 og i kommunalbestyrelsen den 11. marts 2020. Her blev det besluttet, at sagen skulle sendes tilbage til behandling i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget med en mere detaljeret beskrivelse af den aftale Glostrup Kommune vil kunne indgå med elløbehjulsudbyderen Tier. Herunder er derfor en mere detaljeret beskrivelse.

   

  Hvor kan man hente og aflevere elløbehjulene ifølge aftale med Tier?

  Elløbehjulene vil kun kunne benyttes indenfor kommunegrænsen. Hvis man forsøger at køre ud af kommunen, vil elløbehjulet automatisk stoppe. Dette gælder også på skovstierne i Vestskoven, som er Naturstyrelsens område.

   

  Systemet er som udgangspunkt baseret på et såkaldt free floating system, hvor brugerne kan hente/aflevere løbehjulene alle steder på offentlige arealer. Styrken ved systemet er derfor, at brugeren kan benytte dem helt hjem til sin bopæl. Glostrup Kommune vil dog få indarbejdet områder i kommunen, hvor man ikke ønsker, at løbehjulene kan placeres, men hvor man kun kan køre igennem. Dette vil være:

   

  • Glostrup Torv
  • Jernbanevej (fra Solvej)
  • Rådhusparken
  • Solvangsparken
  • Byparken
  • Egeparken
  • Sportsarealer
  • Ejby Mose
  • Støjvolden langs M3.

   

  Administrationen foreslår, at man afprøver en model, hvor det er muligt at hente og aflevere elløbehjulene alle steder på offentligt vejareal, bortset fra de førnævnte undtagelser. Hvis det viser sig at blive problematisk og elløbehjulene ligger uhensigtsmæssigt til gene for andre, er Tier indstillet på, at der laves et system, hvor elløbehjulene kun kan hentes og afleveres i såkaldte hubs, der er et afgrænset område (som kan være fysisk markerede eller virtuelle) i lighed med cyklerne fra Donkey Republic.

   

  Drop off zoner

  I systemet vil der være såkaldte drop off zoner, hvor Tier sørger for, at der altid er elløbehjul til rådighed for brugerne - eksempelvis på Banegårdspladsen og andre centrale steder. Det er også i disse zoner, at elløbehjul der har været til opladning, bliver placeret. Det anbefales at etablere ca. 20 drop off zoner rundt i Kommunen. Dette skal koordineres i samarbejde mellem administrationen og Tier og kan variere i løbet af de 6 måneders forsøgsordning.

   

  Hastighedsbegrænsning

  Glostrup Kommune vil i systemet få oprettet områder, hvor løbehjulene hastighedsbegrænses, så de automatisk reducerer hastigheden fra max. 20 km/t til kun at køre 5 km/t (gå-hastighed). Dette vil være områder, hvor der færdes mange gående mennesker og vil omfatte vores parker, grønne områder og i Bymidten:  

  • Glostrup Torv
  • Jernbanevej (fra Solvej)
  • Rådhusparken
  • Solvangsparken
  • Byparken
  • Egeparken
  • Sportsarealer
  • Ejby Mose
  • Støjvolden langs M3.

   

  Glostrup Kommune har også mulighed for at vælge særlige tidsrum, hvor det ikke vil være muligt at leje elløbehjulene eksempelvis sent om aftenen og natten for at minimere  uhensigtsmæssig brug. El-løbehjulene kunne derved låses fra kl. 22.30-06.00.

   

  Uhensigtsmæssigt placerede elløbehjul

  Tier monitorerer dagligt elløbehjulenes placering. I systemet kan Tier se om nogle løbehjul eksempelvis er væltet, således at de hurtigt kan tage ud og rejse dem op. Herudover holder Tier dagligt øje med, at batterierne ikke løber tør og i så fald tager Tier ud og indsamler de løbehjul, der skal til opladning.

   

  Hvis borgere eller pendlere i Glostrup oplever problemer med brugen af elløbehjulet eller at de oplever at løbehjulene er placeret et uhensigtsmæssigt sted, skal de tage direkte kontakt til Tiers kundeservice, som sørger for at følge op på henvendelsen.

  Administrationen og Tier vil indgå en aftale om, at Tier inden for et døgn sørger for at fjerne de elløbehjul, der er står uhensigtsmæssigt.

   

  Hvad siger loven?

  Ifølge den nuværende Vejlov §80 stk. 2 skal vejmyndigheden give tilladelse til, at det offentlige vejareal anvendes til anbringelse af køretøjer med henblik på udlejning.

  I den nuværende Vejlov §80 er der dog ikke taget højde for de nye former for udlejningskoncepter som elløbehjul og cykler, hvor udlejningen foregår via en app. Der var som udgangspunkt tænkt på eksempelvis en cykelhandler, der stiller cykler på fortovet foran butikken med henblik på salg eller udleje. Derfor har der været et nyt lovforslag i høring, som forventes at træde i kraft til sommer.

   

  I lovforslaget er der lagt op til, at Vejmyndigheden ikke vil skulle give tilladelse til særlig råden over vejarealet til udlejningskøretøjer, som ikke har fast udlejningssted (men udlejes via en app). Til gengæld er Vejmyndigheden forpligtet til at indgå aftaler med udbyderen om, hvordan ordningen skal være, eksempelvis hvor mange elløbehjul, der maksimalt må placeres rundt om i kommunen og om løbehjulene skal placeres i hubs (fysiske eller virtuelle). Herudover lægges der op til, at Vejmyndigheden får mulighed for at fjerne elløbehjulene uden forudgående høring og for løbehjulsudbyderens regning.

   

  Ifølge den nuværende lovgivning har kommunen ikke hjemmel til at regulere brugen af elløbehjulene eller at fjerne dem med mindre, at de er til fare for trafiksikkerheden.

   

  Ikrafttrædelsen af lovforslaget vil ikke have betydning for allerede indgåede tilladelser og indgåede aftaler fra før 1. juli 2020. Administrationen vil dog anbefale, at aftalen med Tier revideres, når loven indtræder.

   

  Regler for kørsel med elløbehjul

  Når man kører på elløbehjul gælder de samme regler som for cyklister. Det vil sige, at man skal køre på cykelstien og man ikke må køre på fortov eller i fodgængerfelter. Promillegrænsen er 0,5, der er nulgrænse for ulovlige stoffer og man må kun køre en person på elløbehjulet. Lovmæssigt er der en aldersbegrænsning på 15 år. Tier opererer dog med en aldersbegrænsning på 18 år. Personer herunder kan dog benytte løbehjulene ifølge med en voksen person over 18 år. Det er politiet, der er myndighed indenfor dette område.


  Forsøgsperiode

  Forsøgsordningen vil være 6 måneder. Tier ønsker at starte samarbejdet hurtigst muligt. Dette skal ses i forhold til, hvad der kan lade sig gøre i den nuværende situation med Corona virus, hvor Tier har indstillet al kørsel. Hvis situationen tillader det, ønsker administrationen at testperioden går fra 15. maj til 15. november 2020. Brugen af elløbehjulene vil være sæsonbetonet, og vi ønsker at teste fra forår til efteråret, hvor behovet er størst.

   

  Opsigelse af aftalen

  Glostrup Kommune vil indgå en aftale med Tier der indebærer, at begge parter kan opsige aftalen med en måneds varsel.

   

  Glostrup Kommune har ikke økonomiske omkostninger forbundet med forsøgsprojektet.

   

  Erfaringer

  Administrationen har været i kontakt med Odense Kommune omkring deres erfaringer med elløbehjul i byrummet. Kommunen har indgået aftale med to udbydere – herunder Tier - om placering af i alt 1.000 elløbehjul. Administrationen i Odense Kommune oplever et positivt samarbejde med Tier.

   

  I Odense er der en række drop off zoner i byrummet, hvor Tier sørger for, at der er løbehjul hver morgen. Brugerne i Odense må efterlade løbehjulet, hvor som helst på offentlig vej, hvor de ikke er til gene for andre. Man må ikke parkere i kommunens offentlige parker og grønne områder, og der er en hastighedsnedsættelse i gågaden. Udover dette har Odense Kommune ikke begrænset brugen yderligere, idet at man som kommune med den nuværende lovgivning ikke har hjemmel til at håndhæve kravene til udbyderen.

   

  Opsummering og anbefaling

  Administrationen anbefaler, at Glostrup Kommune indgår et samarbejde med Tier om opstilling af 200 elløbehjul i Glostrup Kommune, som en forsøgsordning på 6 måneder gældende fra den 15. maj 2020 – 15. november 2020, hvis situationen tillader det i forhold til udviklingen af Corona virus. Antallet af elløbehjul kan nedjusteres. 

  Det anbefales at hastighedsbegrænse elløbehjulene fra 20 km/t til 5/km i vores parker, grønne områder og bymidten samt at gøre disse områder til parkeringsfri zoner. Der oprettes ca. 20 drop off zoner i kommunen, hvor Tier sørger for, at der altid er elløbehjul til rådighed for brugerne og som vil fungere som de steder, at Tier genplacerer løbehjul, der er ladt op. Elløbehjulene skal ikke være tilgængelige for leje i tidsrummet kl. 22.30-06.00.

  Aftalen mellem Glostrup og Tier kan revideres i takt med at vi får erfaringer med brugen af elløbehjulene. Begge parter kan opsige aftalen med en måneds varsel.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at udvalget beslutter at indgå samarbejde med Tier om at opstille 200 elløbehjul i Glostrup Kommune i en 6 måneders forsøgsordning udfra de angivne rammer og retningslinjer.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 23-04-2020

  Et flertal i udvalget bestående af Søren Enemark (A), Kasper Damsgaard (A), Leif Meyer Olsen (V) og Lars Thomsen (U) stemte for indstillingen med den ændring i retningslinjerne, at elløbehjulene ikke skal være tilgængelige for leje i tidsrummet kl. 24.00-06.00.

   

  Flemming Ørhem (O) stemte imod og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Indstillingen med den ændring i retningslinjerne, at elløbehjulene ikke skal være tilgængelige for leje i tidsrummet kl. 24.00-06.00 sættes til afstemning.

   

  For stemmer A, C, F, U og V med 16 stemmer.

  Imod stemmer O og Ø med 3 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingen godkendt.

 10.  10. Tillæg nr. 2 - Tekniske ændringer til Parkeringsnormer 2019

  Resumé

  Forslag til tillæg nr. 2 til ”Parkeringsnormer 2019” for Glostrup Kommune fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse. Tillægget indeholder et nyt oversigtskort (revideret stationsnært område) samt norm for handicapparkering.

  Sagsfremstilling

  ”Parkeringsnormer 2019” blev vedtaget den 13. februar 2019 og danner grundlag for kommunens krav til bygherrer mv. om anlæg af parkering ved nye byggeri, ændret anvendelse af byggerier mv. ”Parkeringsnormer 2019” er vedlagt i den lange tekniske udgave og i en lettere tilgængelig PIXI-udgave, der indeholder kortbilaget med stationsnære kerneområder i Glostrup.

   

  I september 2019 vedtog kommunalbestyrelsen på baggrund af en række henvendelser omkring opførelse af ungdomsboliger, en præcisering af definitioner på anvendelsestyper i ”Parkeringsnormer 2019”.  I tillægget defineres hvad Glostrup Kommune i henhold parkeringsnormen anser som ungdomsboliger, kollegier samt ældreboliger og plejehjem. 

   

   

  Ny afgræsning af de stationsnære kerneområder

  I forbindelse med den kommende kommuneplanrevision vil de fastlagte afgrænsninger af stationsnære kerneområder omkring letbanestationerne skulle revideres.

   

  De stationsnære kerneområder har hidtil været defineret ved et cirkelslag på 600m ud fra et punkt midt i den enkelte station, eksisterende og kommende stationer. Men dette er ikke retvisende, da stationerne har en udstrækning. I praksis møder man den enkelte station i forskellige adgangspunkter og derfor giver det bedre mening af fastlægge 600 m afstand fra disse steder.

   

  Da letbaneprojektet nu kendes i detaljer, kan adgangsforholdene til de forskellige stationer fastlægges. For den typiske letbanestation vil det dreje sig om stiadgange og fodgængerovergange og for Glostrup Station ligeledes tunnelnedgangene til S-toget.

   

  Omkring Glostrup Station sker særligt det, at letbaneprojektet udvider det stationsnære kerneområde mod vest, idet der kommer en direkte stiforbindelse til letbanestationen fra den nuværende østlige del af langtidsparkeringspladsen. På dette sted vil der fremtidig blive anlagt en ny cykelparkering.

   

  Når der på et senere tidspunkt træffes beslutning om et nyt regionaltogstop, vil der forventeligt blive etableret endnu en forbindelse over jernbanen og dermed endnu et adgangspunkt på den sydlige side af jernbanen. Til den tid vil det stationsnære kerneområde skulle revideres igen.

   

  De reviderede stationsnære kerneområder vil blive indarbejdet i den kommende Kommuneplan 2021-2033 for at der sikres entydighed i forhold til definitionerne. Den nye afgrænsning vil derefter have virkning jf. Fingerplanen i forhold til at fastlægge hvor der kan etableres personintensive byfunktioner, herunder kontorer over 1.500 m2.

   

  De reviderede stationsnære kerneområder er indarbejdet i det vedhæftede kortbilag.  

   

   

  Stationsnære område i parkeringsnormen

  Der arbejdes i parkeringsnormen med 2 inddelinger af kommunen:

   

  -          Stationsnære områder – op til 600 meter fra en station/letbanestation

  -          Ikke stationsnære områder – det øvrige Glostrup.

   

  Det ”stationsnære område” i parkeringsnormen skal være identisk med de reviderede stationsnære kerneområder. Af den grund foreslås en konsekvenstilpasning af parkeringsnormen. Eksisterende kortbilag udskiftes med revideret kortbilag, som vist i forslag til tillæg nr. 2.

   

  Parkeringsnormen regulerer talrige igangværende projekter. For at sikre at projekterne udføres i overensstemmelse med de faktiske fremtidige forhold, vil det være nødvendigt at tilføre parkeringsnormen et retvisende bilag allerede nu inden kommuneplanrevisionen er gennemført.

   

   

  Handicap-parkering

  I ”Parkeringsnormer 2014” var der indarbejdet en norm for, hvor en stor del af parkeringspladserne, der skulle anlægges som handicapparkeringspladser og hvilken størrelse de skulle have. Normen blev taget ud af ”Parkeringsnormer 2019”, da forholdet var reguleret af bygningsreglementet.

   

  Efterfølgende er de relevante bestemmelser taget ud af bygningsreglementet og i stedet fremgår det nu af bygningsreglementet, at der skal anlægges tilstrækkelig med handicap-parkeringspladser.

   

  Dette fører til diskussioner med bygherrer og derfor foreslår Center for Miljø og Teknik, at normen for handicap-parkering fra ”Parkeringsnormer 2014” indarbejdes i ”Parkeringsnormer 2019” som en del af tillæg nr. 2, se forslag til tillæg 2 til ”Parkeringsnormer 2019”.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at udvalget anbefaler, at den reviderede afgræsning af de stationsnære kerneområder tilføjes parkeringsnormen, jf. kortbilag i forslag til tillæg nr. 2
  2. at udvalget anbefaler, at en norm for antal af handicapparkeringspladser tilføjes parkeringsnormen, jf. norm i forslag til tillæg nr. 2.

  ”Parkeringsnormer 2019” – parkeringsnormer og parkeringsregistreringer og i pixiudgaven af ”Parkeringsnormer 2019” vil herefter blive tilføjet tillæg nr. 2.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 22-04-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Dan Kornbek Christiansen, C

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 11.  11. Flytning af Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter

  Resumé

  Administrationen foreslår, at der afsættes midler til at undersøge muligheden for at flytte Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter og med henblik på at frigøre et areal til salg i bymidten. Det foreslås, at der omprioriteres 150.000 kr. fra byudviklingspuljen i 2020, og at budgettet flyttes fra Vækst- og Byudviklingsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Sagsfremstilling

  I løbet af september/oktober 2020 flytter Glostrup Musikskole samt mødelokalerne i Glostrup Fritidscenter til det nye forenings-, medborger-, og kulturhus i Rådhusparken. Dermed kommer en stor del af Glostrup Fritidscenter til at stå tomt.

  Det areal Glostrup Bibliotek ligger på i dag, er en del af projektområdet for udbygning af Rådhusparken, hvor salg af byggeretter forventes påbegyndt i 2021/2022. Bibliotekets fremtidige placering er ikke drøftet i den forbindelse.

  Administrationen foreslår derfor, at der afsættes midler til at undersøge muligheden for at flytte Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter.

  Glostrup Bibliotek i Glostrup Fritidscenter
  Det er administrationens vurdering, at en flytning til Glostrup Fritidscenter vil understøtte bibliotekets ambitioner beskrevet i det målbillede, som blev politisk godkendt i 2018. Her er blandt andet ambitioner om at skabe bedre rum og rammer for børn og forældre, at skabe rammer for udfoldelse og møder samt at give bedre muligheder for leg både i og omkring biblioteket.

  Samtidig vil en flytning til Glostrup Fritidscenter give en god synergi i forhold til kombinationen af bibliotek, svømmehal, legeland og cafe. Andre biblioteker har god erfaring med en placering i sammenhæng med andre funktioner, som giver begge parter god mulighed for at tiltrække nye brugere. I området omkring Glostrup Fritidscenter planlægges det desuden at etablere både park, og dagtilbud, hvilket vi give yderligere synergi til en placering af Glostrup Bibliotek i Fritidscentret.

  En flytning af biblioteket til Fritidscentret vil derudover sikre Café Fri en fortsat indtjening, selvom indtjeningen på forplejning i mødelokalerne bortfalder.

  Glostrup Bibliotek har i dag ca. 2.150 m2 til rådighed fordelt på stueetage og kælderetage ex Bibliotekssalen, som ikke er en del af Glostrup Bibliotek. Bibliotekssalen er på ca. 340 m2. Den del af Glostrup Fritidscenter, som fremover bliver ledig, er på ca. 2.000 m2. inkl. foyer og indskudt etage. Fremtidens bibliotek har færre hyldemeter bøger og behov for mindre depotplads. Det er derfor administrationens vurdering, at pladsen er tilstrækkelig til en god og fremtidssikret indretning af Glostrup Bibliotek, men at det ikke umiddelbart vil være muligt at reservere plads til en sal på størrelse med den nuværende bibliotekssal. Biblioteket har stadig behov for at kunne afholde store foredrag, men det vil formentlig kunne lade sig gøre i et fleksibelt biblioteksrum.

  Konsekvenser for brugere
  Bibliotekssalen er ikke en del af Glostrup Bibliotek, som kun bruger salen til foredrag. Derudover bruges salen af foreninger og til store møder i kommunens regi. Når Bibliotekssalen lukkes, vil det derfor blive nødvendigt at finde andre lokaler til brugerne. Det vil være muligt at tilbyde andre lokaler til nogle af brugerne, mens det til andre brugere kan blive svært at finde tilsvarende faciliteter. Det gælder fx pensionistforeningerne, som i dag benytter køkken og har op til 100 gæster til fx spisning og banko i Bibliotekssalen.

  Anbefalet proces
  Administrationen foreslår, at der afsættes midler til at få udarbejdet et ideoplæg med to scenarier for hvordan Glostrup Bibliotek kan placeres i Glostrup Fritidscenter inklusiv en anslået økonomi.

  1. Et forslag som understøtter bibliotekets målbillede, og hvor der tænkes i gode overgange og synergi mellem idræt, cafe og bibliotek samt en opdatering af de eksisterende toiletter.
  2. Et forslag som beskriver hvordan biblioteket kan flytte til Fritidscentret med minimale ombygninger og justeringer.

  Der tages i første omgang udgangspunkt i Glostrup Biblioteks målbillede samt nationale erfaringer og anbefalinger. Derudover inddrages medarbejdere fra Glostrup Bibliotek, Glostrup Idrætsanlæg og Cafe Fri. Det vil desuden blive undersøgt, hvilke alternative lokaler det er muligt at tilbyde brugerne af Bibliotekssalen.

  Såfremt det med udgangspunkt i et af disse forslag besluttes at afsætte midler til at flytte biblioteket til Fritidscentret, vil administrationen komme med et oplæg til en proces for det videre forløb herunder brugerinddragelse samt evt. nedsættelse af en styregruppe og evt. arbejdsgruppe.

  Økonomi

  Det vil koste 150.000 kr. at undersøge muligheden for at flytte Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter da der er udgifter til en række eksterne aktører, som skal stå for b.la. analyse af behov og ønsker, skitsering af de forskellige løsninger og scenarier, besigtigelser, gennemgang af brandforhold og tekniske forhold, kalkulationer mv.

  Administrationen foreslår, at der omprioriteres 150.000 kr. fra projekt 223002 Byudviklingspulje til at undersøge muligheden for at flytte biblioteket til fritidscentret herunder udarbejdelse af to scenarier samt et overslag over økonomien hertil.

  Projekt 223002 er placeret under Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, og der ansøges derfor om, at de 150.000 kr. flyttes til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2020:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  223036 Byudviklingspulje

   

  -150.000

  0

  350038 Glostrup Bibliotek - Flytning til Glostrup Fritidscenter

   

  150.000

  150.000

  I alt

   

  0

  0

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller:

  at Kultur- og Fritidsudvalget

  1. godkender at der igangsættes en proces med henblik på at beskrive to scenarier for en flytning af Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter
  2. at udvalget anbefaler, at der flyttes 150.000 kr. i 2020 fra projekt 223036 Byudviklingspulje under Vækst- og Byudviklingsudvalget til projekt 350038 Glostrup Bibliotek - Flytning til Glostrup Fritidscenter under Kultur- og Fritidsudvalget, og at der samtidig gives anlægsbevilling.

   

  at Vækst-, og Byudviklingsudvalget

  1.     godkender at der igangsættes en proces med henblik på at beskrive to scenarier for en flytning af Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter

  2.     at udvalget anbefaler, at der flyttes 150.000 kr. i 2020 fra projekt 223036 Byudviklingspulje under Vækst- og Byudviklingsudvalget til projekt 350038 Glostrup Bibliotek - Flytning til Glostrup Fritidscenter under Kultur- og Fritidsudvalget og at der samtidig gives anlægsbevilling.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  BESLUTNING I VÆKST- OG BYUDVIKLINGSUDVALGET DEN 22-04-2020

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  1. Til efterretning.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Indstillingerne sættes til afstemning samlet.

  For stemmer A, C, F, O, V og Ø med 18 stemmer.

  Imod stemmer U med 1 stemme.

  Undlader at stemme ingen.

   

  1. Til efterretning.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 12.  12. Midlertidige hjælpeforanstaltninger til den folkeoplysende voksenundervisning

  Resumé

  Beslutning om, at tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning fastholdes i 2020, og at der ikke stilles krav om tilbagebetaling af kommunalt tilskud i det tilfælde, at aftenskolerne har haft udgifter til aktiviteter, som ikke kunne afvikles som følge af covid-19.

  Sagsfremstilling

  Den folkeoplysende voksenundervisning har ikke haft mulighed for at gennemføre aktiviteter siden nedlukningen af samfundet torsdag 12. marts 2020. I Glostrup har de største aftenskoler aflyst alt aktivitet, mens et par af de mindre aftenskoler har gennemført aktiviteter på digitale platforme.

  Nedlukningen har medført udfordringer for aftenskolerne, som dels står med et tilbagebetalingskrav fra deltagerne for tabt undervisning samt ønske fra lærerne om udbetaling af løn for den planlagte men aflyste undervisning.

  Folketinget har vedtaget en række midlertidige foranstaltninger for at afbøde de langsigtede konsekvenser for den folkeoplysende voksenundervisning. 

  ’Aftale om akut, midlertidig hjælpeordning målrettet folkeoplysning og folkehøjskoler ifm. COVID-19’ er en ordning, som giver aftenskolerne mulighed for at søge Kulturministeriet om kompensation for op til 90% af den tabte deltagerbetaling i perioden.

  Derudover har Folketinget vedtaget ’Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19’.

  Bekendtgørelsens formål er at opfordre og give kommunerne klar hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktivitet, lokaler mv. for bl.a. den folkeoplysende voksenundervisning. Kommunalbestyrelsen kan således vælge at fastholde det for året 2020 udmeldte tilskud og udbetale dette, såfremt foreningen har haft udgifter og har været forhindret i at afholde aktiviteter.

  Følgende foreninger får tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Glostrup Kommune:
  AOF Vestegnen
  FOF – Københavns omegn
  Musikskolen Spil Op
  Glostrup Sangforening
  Glostrup Musikor
  Glostrup Gospel

  Det kommunale tilskud til folkeoplysende voksenundervisning udgør 1/3 af aftenskolernes udgifter til løn og dertil 10% til debatskabende aktiviteter. Tilskuddet for år 2020 blev godkendt på Folkeoplysningsudvalgets møde i december 2019. Tilskuddet udbetales for de tre største aftenskoler i 10 månedlige rater og for de tre mindre aftenskoler udbetales månedligt løn til underviseren.

  Med bekendtgørelsen får Glostrup Kommune mulighed for at fastholde det godkendte tilskud på trods af, at der ikke afvikles aktiviteter i perioden. Dermed får aftenskolerne mulighed for at udbetale løn til lærerstaben for resten af sæsonen, da udgifter op til 90% af de resterende udgifter kan søges i Kulturministeriets pulje.

  De tre største aftenskoler har henvendt sig til administrationen med et ønske om, at Glostrup Kommune hurtigst muligt tilkendegiver, at der ikke vil blive stillet krav om tilbagebetaling af tilskud for aktiviteter, som ikke kan afholdes som konsekvens af nedlukningen. Aftenskolerne oplyser, at der er behov for en hurtig afklaring, da det kommunale tilskud er altafgørende, dels ift. beslutning om at kunne udbetale løn til underviserne i perioden med nedlukning og dermed søge hjælpepakker, dels ift. aftenskolernes mulighed for at overleve krisen.

  På baggrund af aftenskolernes anmodning samt Folketingets opfordring til kommunerne anbefaler administrationen, at det godkendes, at aftenskolerne får udbetalt det planlagte tilskud for 2020, og at der ved årsregnskabsaflæggelse 1. april 2021 ikke kræves tilbagebetaling for udgifter til aktiviteter, som ikke er afviklet som følge af covid-19.

  Økonomi

  Den samlede pulje til folkeoplysende voksenundervisning udgør på budget 2020 i alt 1.471.983 kr., som er uddelt til seks aftenskoler på Folkeoplysningsudvalgets møde i december 2019.

  Sagen kræver ikke budgetudvidelser for budget 2020.

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller:

  1. at der - på trods af nedlukning ifm. covid-19 - udbetales tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i 2020, som vedtaget af Folkeoplysningsudvalget på møde i december 2019
  2. at der ikke stilles krav om tilbagebetaling af kommunalt tilskud, hvis aftenskolerne har haft udgifter til aktiviteter, som ikke kunne afvikles som følge af covid-19.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Palle Laustrup, F

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

   

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Dan Kornbek Christiansen (C) fremsætter ændringsforslag: At indstilling nr. 2. ændres til: at der ikke stilles krav om tilbagebetaling af kommunalt tilskud, hvis aftenskolerne, Musikskolen Spil Op, Glostrup Sangforening, Glostrup Musikor og Glostrup Gospel har haft udgifter til aktiviteter, som ikke kunne afvikles som følge af covid-19.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer C og U med 2 stemmer.

  Imod stemmer A, F, O, V og Ø med 17 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Ændringsforslaget falder.

   

  De oprindelige indstillinger sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

   

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
 13.  13. Placering af Glostrup Kunstforenings udstillinger

  Resumé

  Beslutning vedr. placering af Glostrup Kunstforenings udstillinger.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med projektet omkring etablering af et forenings-, medborger-, og kulturhus i Rådhusparken er besluttet, at alle mødelokaler, musikskolen samt Glostrup Kunstforening flytter fra Glostrup Fritidscenter til det nye hus i løbet af efteråret 2020.
   

  Da der ikke er truffet en beslutning om, hvad der herefter skal ske i Glostrup Fritidscenter, ønsker Glostrup Kunstforening at blive så længe som muligt i Glostrup Fritidscenter af flere grunde:
   

  • Der er mere vægplads til udstillinger i Glostrup Fritidscenter end i det kommende forenings-, medborger-, og kulturhus.
  • De besøgende til svømmehallen kommer gennem kunstudstillingen fra parkeringspladsen, hvilket givet et højt besøgstal i udstillingerne og gør det lettere at tiltrække kunstnere.
  • Når kunstforeningen i forbindelse med ferniseringer afholder Lune Lørdage kommer der op til 300 deltagere. I det nye forenings-, medborger-, og kulturhus kan der kun være 100-150 personer i salen i kælderen.
  • Lune Lørdage arrangeres i samarbejde med Cafe Fri, som leverer forplejning til arrangementet. Cafe Fri kan ikke levere ud af huset.


  Ulempen ved at kunstforeningen ikke flytter med til det nye hus er, at de ikke er med til at skabe liv i huset med deres aktiviteter. Derudover kan kunsten i Fritidscentret begrænse idrætsanlæggets mulighed for at tænke i nye aktiviteter i Storrummet mens lokalerne er tomme.
   

  Det er dog muligt at imødekomme kunstforeningens ønske om at blive i Fritidscentret, da der pt. ikke er planer om, at lokalerne skal bruges til andet. Administrationen forslår derfor, at Glostrup Kunstforening i første omgang får lov til at blive i Fritidscentret, indtil lokalerne skal bruges til noget permanent.
   

  Hvis det besluttes at undersøge muligheden for at flytte Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter, kan det i denne proces blive afdækket, om de fysiske rammer gør det muligt at samtænke bibliotekets og kunstforeningens aktiviteter. 

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur, IT, og Udvikling indstiller:

  1. At Glostrup Kunstforening bliver i Glostrup Fritidscenter, indtil lokalerne skal bruges til noget andet.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020

  Marlene Frandsen (V) fremsætter følgende ændringsforslag: at Kunstforeningen kan blive i Glostrup Fritidscenter og aftalen revideres, når planen for fritidscentret er planlagt.

   

  For stemmer: Pia Dahlin (O), Marlene Frandsen (V), Torben Jensen (A), Palle Laustrup (F)
  Imod stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C)

  Ændringsforslaget godkendt.

  Dan Kornbek Christiansen (C) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Beslutningen fra Kultur- og Fritidsudvalget sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

   

  Beslutning om at Kunstforeningen kan blive i Glostrup Fritidscenter og aftalen revideres, når planen for fritidscentret er planlagt godkendt.

 14.  14. Ny økonomisk tildelings- og styringsmodel for Glostrup Skole

  Resumé

  Beslutning om at sende ny økonomisk tildelings- og styringsmodel for Glostrup Skole i høring. Skolen tildeles ressourcer via en tildelingsmodel, og specialundervisningsdelen af ressourcerne udmøntes via en tilknyttet styringsmodel. Begge dele skal ændres for at skabe mest mulig kvalitet i indsatserne for børn med særlige behov og imødegå udgiftspresset på specialundervisningsområdet.

  Sagsfremstilling

  I februar 2019 godkendte Børne- og Skoleudvalget, at administrationen skulle udvikle en ny styringsmodel for særlige undervisningstilbud med henblik på overdragelse af dele af økonomien til skolen.

   

  Administrationen skulle i tæt samarbejde med skolen og med inddragelse af MED undersøge, hvordan en ny styringsmodel med ændret visitation, økonomistyring, kompetenceniveau og tilbudsfleksibilitet kan bidrage til at mindske segregeringen og bringe økonomien på specialundervisningsområdet i bedre balance.

   

  Siden efteråret har skolen og administrationen, bistået af KL’s Konsulentvirksomhed (KLK), gennem et forløb med workshops og interviews udviklet de principper, som skolen i fremtiden bør tildeles ressourcer efter, og som Glostrup Kommune kan styre sine ressourcer til specialundervisning efter. Rammerne for den nye tildelings- og styringsmodel for skoleområdet, som KLK anbefaler indført, er vedhæftet som bilag (KLK-afrapportering – Tildelings- og styringsmodel på skoleområdet).

   

  Rammerne for KLK’s arbejde med at bistå udviklingen af en ny tildelings- og styringsmodel indeholder

  • En gradvis overdragelse af dele af økonomien til særlige undervisningstilbud fra kommunen til skolen
  • Udarbejdelse af en tildelingsmodel for almenområdet, der skaber større transparens og samspil med specialområdet
  • Økonomien skal blive mere styrbar
  • Tildelings- og styringsmodellen skal være budgetneutral i år 1
  • Styringsmodellen for specialområdet skal fremme sammenhængende indsatser for børnene

   

  Anbefaling af tildelingsmodel

  I dag får skolen tildelt ressourcer i form af et grundbeløb til drift samt ét beløb pr. elev. Samlet dækker det almenområdet og en mindre del af skolens støtteaktiviteter. I det beløb skolen får pr. elev sondres ikke mellem, om eleven går i en almen klasse, får støtte eller går i et specialtilbud på skolen. Resten af specialundervisningsbudgettet ligger i kommunen. Den nuværende model fremgår af bilagets side 5.

  Skal en elev i dag have mere end 9 klokketimer støtte om ugen (specialundervisning defineres ved, at en elev modtager mere end 9 klokketimer støtte om ugen), skal eleven visiteres af visitationsudvalget, som tildeler ressourcer fra kommunens specialundervisningsbudget til eleven. Skolen får således tilført penge, når eleven ikke kan rummes af almenområdet. Skal eleven i et tilbud uden for skolen, mister skolen ”pr. elev-beløbet”.

   

  Fremover skal skolens budget bestå af én samlet ramme, der både rummer almenområdet og kommunens budget til specialundervisning. Skolens hidtidige budget til støtte under 9 klokketimer bliver udvidet med specialundervisningsbudgettet, så skolen kan prioritere ressourcer på tværs af almen- og specialområdet. Skolen bliver ikke tilført ressourcer, når et barn har brug for mere end 9 klokketimer støtte (dvs. specialundervisning), og det vil være skolen, der afholder udgifterne, uanset om eleven går i en almenklasse på skolen, får støtte eller specialundervisning på skolen eller går i et specialtilbud uden for kommunen.

   

  Samtidig med overdragelsen af specialundervisningsbudgettet ændres tildelingsmodellen til, at skolen modtager ét beløb pr. almenklasse i stedet for pr. elev. Ved tildeling af beløbet tages højde for klassetrinnet og det politisk besluttede maksimale antal elever for klassetrinnet. I den fremtidige model vil der fortsat være et grundbeløb til drift, som sammen med klassetaxameteret skal sikre, at der er budget til basisomkostningerne ved almenundervisningen og skoledriften, når der foretages prioriteringer af midlerne til specialundervisning. Omvendt sikrer modellen også, at ændringer i antallet af elever i almenundervisningen, der ikke udløser flere eller færre klasser, ikke påvirker økonomien til specialundervisning.Skiftet til klassetaxameter forventes at gøre økonomien mere gennemsigtig og styrbar og gør, at tildelingen sker efter samme forudsætninger, som skolen i dag har for den interne fordeling af budgettet mellem undervisningsstederne. Den fremtidige model fremgår af bilagets side 6.

   

  Anbefaling af styringsmodel for specialundervisning

  Tæt knyttet til ovenstående tildelingsmodel er en anbefaling om en ny styringsmodel, der grundlæggende handler om, hvordan økonomien til specialundervisning styres.

   

  I dag indstiller det lokale undervisningssted elever til udredning og visitation til specialundervisning. Det sker i samarbejde med kommunens psykologer. Det førnævnte visitationsudvalg tager derefter stilling til indstillingerne og vurderer, hvilke elever, der skal have specialundervisning, og hvilken type specialundervisning, de skal have. Finansieringen af specialundervisningen kommer som før nævnt fra kommunens budget til formålet. Den nuværende model fremgår af bilaget side 17.

   

  I den nye styringsmodel kan der fortsat være et visitationsudvalg, men specialundervisningen finansieres af skolen selv som konsekvens af tildelingsmodellen, der placerer både det faglige og det økonomiske ansvar for den samlede undervisningsopgave hos skolen – endeligt hos skolens leder.

   

  KLK anbefaler, at Glostrup Kommune i kombination med den nye tildelingsmodel indfører den såkaldte samarbejdsmodel som styringsmodel. Den fremtidige model fremgår af bilagets side 19.

   

  Samarbejdsmodellen er kendetegnet ved tre overordnede principper:

  • Et ledelsesfællesskab om det faglige ansvar for opgaven
  • Forbundne kar
  • Samarbejde om løsninger

   

  Ledelsesfællesskabet
  Samarbejdsmodellen sikrer sammenhæng mellem det politisk vedtagne budget og det faglige ansvar for budgetoverholdelse. Modellen er bygget op om et arbejdsfællesskab mellem lederne på området kaldet Ledelsesfællesskabet.

   

  Ledelsesfællesskabets sammensætning er dynamisk af hensyn til prioriteringen af ledelsesressourcerne, men består i udgangspunktet af centerchef for Børn, Unge og Familier, skoleleder for Glostrup Skole, afdelingsledere på skolen, fagkoordinator for gruppeordning, leder af økonomi og administration, leder af psykologerne og leder af Familieafsnittet.

   

  Ledelsesfællesskabet skal sammen identificere og prioritere de opgaver, som ligger ud over den almene undervisning, herunder:

  • Visitation af elever til interne og eksterne tilbud
  • Forebyggende og foregribende pædagogiske indsatser
  • Øvrige opgaver, der ligger ud over almenundervisning, f.eks. to-voksenordninger

   

  Formålet med at ansvarliggøre Ledelsesfællesskabet er at sikre, at ressourcer og faglige kompetencer tænkes på tværs af skoleområdet i form af de bedst mulige løsninger til gavn for den enkelte elev og det laveste effektive omkostningsniveau.

   

  Udover at prioritere ressourcerne skal Ledelsesfællesskabet følge op på kvaliteten af tilbud og pladser. Ledelsesfællesskabet kan beslutte, at specialundervisningsressourcer skal anvendes på mere forebyggende og foregribende tiltag, f.eks. tiltag i almenområdet eller mellemformer for tilbud, ligesom Ledelsesfællesskabet kan oprette nye specialtilbud, så skolen i højere grad end i dag har kontrol over kvalitet og mulighed for evaluering.

   

  Det er en forudsætning for Ledelsesfællesskabet, at tildelingsmodellen betragtes som en rammemodel, således Ledelsesfællesskabet bestemmer, hvordan tildelte ressourcer anvendes.

   

  Den nye model skal sikre, at ansvaret for den samlede faglige kvalitet og den samlede økonomi på området er en fælles forpligtelse blandt lederne.

   

   

  Styrker

  Svagheder

  Økonomisk styring

  Der er finansiering af den basale skoledrift, og den finansielle risiko fra specialundervisningen fordeles på tværs af hele skolevæsenet, uden at det øger presset på rammen

  Det kræver et stærkt ledelsesfællesskab at sikre, at det enkelte undervisningssted ikke finder tilskyndelse til eksklusion af elever til specialundervisning ud over det niveau, som aftales i Ledelsesfællesskabet

  Effektiv udnyttelse af ressourcerne

  Kommunen får gennem Ledelsesfællesskabetmulighed for effektivt at tilrettelægge specialundervisning for elever med helt særlige behov

  Skolerne har kun de ressourcer til undervisning ud over almenundervisningen, som allokeres via Ledelsesfællesskabet

   

  Forbundne kar
  Samarbejdsmodellens princip, om at almenområdet og specialundervisningsområdet er forbundne kar, skal sikre:

  • At ressourcer og faglige kompetencer prioriteres og tænkes på tværs af almen- og specialundervisning samt på tværs af undervisningsstederne
  • At sammenhængende indsatser for børnene fremmes
  • At der er robusthed i den samlede budgetoverholdelse

   

  Samarbejde om løsninger
  Samarbejdsmodellens princip om samarbejde om løsninger skal sikre muligheden for:

  • At etablere løsninger på tværs af faglige og geografiske opdelinger
  • At udnytte de forskellige faglige kompetencer mere optimalt
  • At opnå større fleksibilitet, når tilbud og indsatser skal oprettes eller tilpasses

   

  Ifølge KLK viser erfaringer fra andre kommuner, at indsatsen for inklusion kun lykkes, når hele organisationen arbejder i samme retning og med samme systematik. Derfor er det Ledelsesfællesskabets opgave at sætte kursen i det forebyggende pædagogiske arbejde, herunder systematikker, årshjul, metodeudvikling, metodevedligeholdelse og opsamling af effekt.

   

  Ledelsesfællesskabet skal understøttes af et mere systematisk overblik over udviklingen på specialundervisningsområdet vha. et værktøj kaldet Styringscockpit. Eksempel fremgår af bilagets side 29.

   

  Styringscockpittet kan f.eks. bruges til at følge antallet af elever i de forskellige tilbud samt de gennemsnitlige udgifter pr. elev. Det bliver muligt at forklare og agere på udviklinger og tendenser, som afviger fra det forventede eller ønskede. Der skabes en kobling til den samlede økonomi for specialundervisning og dermed et grundlag for at træffe beslutninger og iværksætte indsatser, der kan nedbringe udgifterne og hjælpe eleverne på anden vis gennem den øgede økonomiske fleksibilitet.

   

  Den foreslåede tildelingsmodel samler budgettet i én ramme, og den tilknyttede styringsmodel giver Ledelsesfællesskabet mulighed for at prioritere, hvilke typer af tilbud, der bedst understøtter de faglige mål. Formålet er at fremme fælles ansvar for, at den enkelte elev modtager det rette tilbud, og at det samlede budget overholdes.

   

  KLK anbefaler, at overdragelsen af økonomien til specialundervisning sker samtidig med, at tildelings- og styringsmodellen træder i kraft, således budgetansvar og styringsmuligheder følges ad. Såfremt hele økonomien ikke flyttes samtidig, bibeholdes den eksisterende styringsmodels incitamentsstruktur, og Ledelsesfællesskabet får ikke den anbefalede mulighed for at prioritere ressourcer og iværksætte indsatser på tværs af almen- og specialområdet.

   

  Administrationen anbefaler, at kommunen indfører KLK’s anbefalede tildelings- og styringsmodel for skoleområdet, og at den træder i kraft 1. august 2020.

   

  Administrationen anbefaler, at økonomien til dagbehandling fortsat ligger uden for skolens budget, da dagbehandling er reguleret i Serviceloven med krav om f.eks. børnefaglige undersøgelser inden for fire måneder. Børnefaglige undersøgelser er en myndighedsopgave, som må varetages i Familieafsnittet efter Serviceloven og ikke Folkeskoleloven. Til gengæld kan Familieafsnittet med fordel være en del af Ledelsesfællesskabet, så der i det også kan visiteres af Familieafsnittet.

   

  Administrationen iværksætter i forlængelse af den nye tildelings- og styringsmodel

  • Administrationen har igangsat udarbejdelsen af business cases, hvori gevinsterne, såvel økonomiske som faglige/pædagogiske beskrives for de nye løsninger, der er fundet ved den seneste visitation til specialundervisning i januar 2020. Formålet er at vise, hvordan der kan skabes et økonomisk råderum til at starte nye tiltag tættere på almenområdet.

   

  Tidsplan

  Administrationen anbefaler, at sagen genoptages med skolebestyrelsens høringssvar på Børne- og Skoleudvalgets møde i april, hvortil sagen suppleres med en detaljeret beskrivelse af økonomien i tildelingsmodellen.

   

  Frem mod april-mødet har skolens MED-lokaludvalg mulighed for at drøfte den anbefalede nye tildelings- og styringsmodel. Evt. input forventes opsummeret i genoptagelsen af sagen.

   

  Skolens eksisterende tildelingsmodel er fra februar 2014, justeret oktober 2016.

   

  Sagen vedlægges yderligere et bilag udarbejdet af KLK til kommunens inspiration vedr. implementeringen af den anbefalede tildelings- og styringsmodel (KLK-inspiration til implementering af tildelings- og styringsmodel). Dette bilag er ikke en del af den anbefalede høring.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

  1. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler godkendt, at den nye tildelings- og styringsmodel for Glostrup Skole med ikrafttræden 1. august 2020 sendes i høring i skolebestyrelsen.
  2. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler godkendt, at sagen genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i april, hvor sagen suppleres med en detaljeret beskrivelse af tildelingsmodellen.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-02-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Palle Laustrup, F

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-03-2020

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Følgende er tilføjet efter kommunalbestyrelsens behandling 11-03-2020:

  Kommunalbestyrelsen besluttede 11. marts 2020 at sende den nye økonomiske tildelings- og styringsmodel for Glostrup Skole med ikrafttræden 1. august 2020 i høring i skolebestyrelsen. Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at sagen skulle genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i april, hvor sagen ville blive suppleret med en detaljeret beskrivelse af tildelingsmodellen.

  Sideløbende med høringen i skolebestyrelsen har skolens MED samt faglige organisationer for medarbejdere og ledere haft mulighed for at drøfte modellen og fremsende høringssvar.

  I det følgende gennemgås først høringen, dernæst den detaljerede beskrivelse af økonomien i tildelingsmodellen. For begge gælder, at der fokuseres på hovedpointerne, mens høringssvar og økonomiske detaljer i deres helhed fremgår af bilagene.

  Høringssvar til den nye tildelings- og styringsmodel
  Der er kommet høringssvar fra skolebestyrelsen, Glostrup Skole MED, MED-lokaludvalg for Søndervang, Nordvang, Vestervang og Skovvang, samt fra de faglige organisationer Skolelederforeningen, BUPL Storkøbenhavn og Glostrup Lærerforening.

  Høringssvarene er samlet i to dokumenter:

  • Et bilag med alle høringssvar i deres oprindelige form
  • Et bilag, hvor høringssvarenes input (undtagen MED-lokaludvalg) er opdelt i temaer

   

  Administrationen ser følgende temaer i høringssvarene:

  • Overordnet
  • Økonomi
  • Ledelse
  • Tilbud og indsatser
  • Kompetencer
  • Fysiske rammer og Arbejdsmiljø

  Administrationen går i dialog med høringspartnere om de enkelte specifikke bekymringer, der rækker ud over hovedtemaerne.

   

  Tema: Overordnet

  • Høringsparterne er overordnet positive overfor, at der kommer en ny tildelingsmodel, ikke mindst muligheden for smidigere visitationsproces og opfølgning på kvalitet og ressourceanvendelse.
  • Flere høringsparter mener, at en klassebaseret tildelingsmodel er en forbedring.
  • Der ses en række udfordringer, f.eks. hvad der sker, hvis behovet for specialundervisning overstiger det budgetterede, og usikkerhed omkring, hvilken økonomi, der reelt er til rådighed.
  • Modellen ønskes evalueret efter et år.

   

  Administrationens svar på temaet Overordnet:

  Administrationen noterer sig, at høringsparterne overordnet er positive over for, at der kommer en ny tildelingsmodel, ikke mindst med muligheden for en smidigere visitationsproces og tættere opfølgning på både kvalitet og ressourceanvendelse. Administrationen noterer sig også, at flere høringsparter mener, at en klassebaseret tildelingsmodel er en forbedring fremfor den nuværende elevbaserede.

  Samtidig noterer administrationen sig, at der med en ny tildelings- og styringsmodel som ventet udtrykkes en række bekymringer. F.eks. i forhold til, hvad der sker, hvis behovet for specialundervisning stiger ud over det budgetterede, og usikkerhed om, hvilken økonomi, der reelt er til rådighed. Bl.a. derfor er der fra høringsparterne et ønske om, at modellen evalueres efter et år, hvilket administrationen naturligvis også anbefaler. Administrationen vil i implementeringen gå i dialog med høringsparterne omkring de stillede spørgsmål og øvrige uklarheder, der opstår undervejs i den videre udvikling af modellen.

  Administrationen ønsker at gøre opmærksom på, at mange kommuner har en decentral styringsmodel, og at vi netop har brugt KLK i udviklingen af modellen i Glostrup for at trække på de gode erfaringer fra andre kommuner med netop denne model - f.eks. Hørsholm Kommune og Nyborg Kommune.

   

  Tema: Økonomi

  • Der gøres opmærksom på behovet for, at skolens økonomi er gennemsigtig.
  • Budget til almenundervisning og specialundervisning bør holdes adskilt.
  • Bekymring for, at almenområdet (undervisning, SFO og Klub) får ringere vilkår, hvis det specialiserede område vokser eller ikke kan styres.
  • Det er vigtigt, at der tages højde for stigende elevtal.

   

  Administrationens svar på temaet Økonomi:

  Administrationen noterer sig, at der gøres opmærksom på behovet for, at skolens økonomiske tildeling og forbrug er fuldt ud gennemsigtige, samt at budget til almenundervisning og specialundervisning holdes adskilt.

  Administrationen gør opmærksom på, at det netop har været en del af rammen for udviklingen af den nye tildelings- og styringsmodel. Et eksempel på tildelingsmodellens gennemsigtighed er, at en almenklasse mere på skolen den 5. september i et givent år grundlæggende udløser beløbet til en ekstra klasse til almenundervisning og det tilsvarende beløb til specialundervisning pr. klasse (omvendt ved en almenklasse mindre). Udover budgetreguleringen ligger der i den nye model ikke andre puljer med økonomiske tilførsler, der angår undervisning, bortset fra det grundbeløb, som skolen også tildeles.

  Hvad angår den tekniske adskillelse af budget til almenundervisning og specialundervisning, opretter administrationen i økonomistyringen et underpunkt (en underkonto) til det specialiserede område på niveau med den eksisterende økonomi, som skolen har. På den måde er det nye budget fuldstændig adskilt fra den eksisterende økonomi. Ved hjælp af det nye redskab, styringscockpittet, skal der holdes overblik over f.eks. antallet af elever i de forskellige typer af tilbud samt de gennemsnitlige udgifter pr. elev, hvilket også styrker de pædagogiske og prioriteringsmæssige drøftelser i Ledelsesfællesskabet. Administrationen anser skolebestyrelsens rolle i skolens økonomistyring som værende uændret, dvs. at skolebestyrelsen fastsætter principper, f.eks. for budgetlægning, som skolebestyrelsen har gjort, samt at skolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget, jf. folkeskolelovens § 44 stk. 3.

  Administrationen gør opmærksom på, at budgettildeling for SFO og klub ikke er en del af den nye tildelings- og styringsmodel. Den nuværende model fortsætter her.

   

  Tema: Ledelse

  • Det fremgår, at skolelederne oplever sig pressede ift. at have for mange opgaver, bl.a. pga. reduktion af ledere på skolen, og der er en bekymring for, at det vil gå ud over kvaliteten i både eksisterende og nye opgaver.

   

  Administrationens svar på temaet Ledelse:

  Administrationen noterer sig og anerkender den bekymring for øget arbejdspres, som især Skolederforeningen udtrykker.

  Administrationen er opmærksomme på, at skoleledelsen spiller en stor rolle i implementeringen af den nye tildelings- og styringsmodel, og foreslår derfor, at den nuværende koordinator af specialområdet, som også i dag har ledelsesbeføjelser, formelt bliver leder af specialområdet. Administrationen foreslår også, at skolen tilføres ressourcer til en koordinatorfunktion til gruppeordningerne, hvilket fremgår af særskilt dagsordenspunkt på Børne- og Skoleudvalgets møde i april. Skolen er allerede tilført yderligere administrative ressourcer i form af en administrativ medarbejder.

  Administrationen ønsker også at gøre opmærksom på, at det såkaldte brede Ledelsesfællesskab, ud over skoleledelsen og fagkoordinator for gruppeordning, består af centerchefen, lederen af Familieafsnittet samt leder af psykologerne. På den måde er der i Ledelsesfællesskabet flere kompetencer og mere viden om specialundervisning til stede end den faglighed, skolelederne selv kommer med fra arbejdet med specialundervisning i den nuværende model.  Og der er dermed også flere ledelsesressourcer at trække på ud over den, som skolelederne bringer ind.

  Administrationen bemærker også, at skolelederne allerede i dag varetager en stor del af opgaven med at visitere elever til specialundervisning - bl.a. som ledere af skolens kompetencecentre. Skolelederne samarbejde med psykologer og er ansvarlige for de årlige statusmøder forud for re-visitationen af elever i specialundervisning, ligesom skolelederne står for referater og formidling af forslag om indsatser ved statusmøder og kompetencecentre.

  Administrationen er af den opfattelse, at skolelederne, sammen med den nævnte ledelsestilførsel, er rustet til opgaven sammen med de øvrige fagligheder i det brede Ledelsesfællesskab, men anerkender, at der er erfaringer, der skal gøres hen ad vejen og løsninger, der skal findes i fællesskab i implementeringen af modellen.

   

  Tema: Tilbud og indsatser

  • Der er fokus på, hvad den nye model betyder for inklusionen i almenklasserne, og at det sker på en ”bæredygtig” måde.
  • Der er opmærksomhed på, om skolen kan tilbyde de rette ”mellemformer” for tilbud.

   

  Administrationens svar på temaet Tilbud og indsatser:

  Administrationen noterer sig en opmærksomhed på særligt inklusionen i almenklasserne og de såkaldte ”mellemformer” for tilbud til elever i grænselandet mellem almen- og specialundervisning.

  Administrationen vil gerne gøre opmærksom på, at skolen allerede er i gang med at få erfaringer med mellemformer, f.eks. Katamaranen+. Det er modellens intention, at det brede Ledelsesfælleskab sammen med skolens medarbejdere skal fortsætte udviklingen af mellemformer til gavn for elever og økonomi.

  Samtidig ønsker administrationen at understrege, at der også i fremtiden vil være elever, der bedst profiterer af eksterne tilbud og derfor skal visiteres til dem, hvilket fortsat kan gøres med den nye model.

  Det er endvidere vigtigt at præcisere, at der ikke kommer nye børn udefra til Glostrup Skole. Hvis modellen træder i kraft fra 1. august, er alle elever allerede visiteret til tilbud både på Glostrup Skole og eksterne tilbud.

  Det er også en pointe, at alle de børn, der finansieres af specialområdet, er børn, som går eller for de flestes vedkommende har gået på Glostrup Skole. Der er ikke tale om en ny gruppe af børn, der kommer til jævnfør tabellen i økonomibilaget, der viser hvad specialområdet rummer af tilbud og antallet af børn.

   

  Tema: Kompetencer

  • Der er fokus på, om skolens medarbejdere har de nødvendige kompetencer ift. specialområdet, og om skolen kan rekruttere til specialområdet.

   

  Administrationens svar på temaet Kompetencer:

  Administrationen noterer sig bekymringen vedr. medarbejdernes kompetencer i forhold til specialområdet.

  Administrationen er klar over behovet for kompetenceudvikling, men mener også, at behovet for flere og bedre specialundervisningskompetencer hos både lærere og pædagoger også ville være tilstede uagtet den nye tildelings- og styringsmodel. Jævnfør også administrationen kommentar ovenfor om, at der ikke kommer nye børn til Glostrup Skole nu og her, og at der i alle klasser er flere børn med særlige behov.

  Glostrup Skole skal, ligesom gennem de sidste år, prioritere skolens kompetencemidler til området. Administrationen henviser derudover til, at skolen foreslås tilført to pædagogiske vejledere i særskilt dagsordenspunkt på Børne- og Skoleudvalgets møde i april.

   

  Tema: Fysiske rammer og Arbejdsmiljø

  • De fysiske rammer er en væsentlig pædagogisk faktor ift. at inkludere samt udvikle nye tilbud og indsatser.
  • Det er vigtigt, at der er fokus på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, idet det allerede er presset på specialområdet i dag.

   

  Administrationens svar på temaet Fysiske rammer og Arbejdsmiljø:

  Administrationen noterer sig, at høringsparterne har fokus på, hvordan de fysiske rammer spiller ind ift. at kunne udvikle nye tilbud og indsatser i og uden for almenområdet.

   Administrationen er enig i betragtningen og ønsker at gøre opmærksom på, at der i helhedsplanen for etablering af klasser og renovering på Glostrup Skole er opmærksomhed på, at de nyetablerede klasselokaler skal indrettes til de forhold, de skal tjene.

  Administrationen deler også opmærksomheden på arbejdsmiljøet, der på linje med kompetenceudvikling kræver vedvarende fokus – også uagtet den nye model.

   

  Detaljeret beskrivelse af økonomien i tildelingsmodellen

  Glostrup Skoles økonomi vil fremover bestå af en tildeling af budget til almenundervisning og en tildeling af budget til specialundervisning.

  I den nuværende tildelingsmodel reguleres Glostrup Skoles økonomi i forhold til antallet af elever pr. 5 september. Skolen vil med den nye tildelingsmodel gå fra at blive tildelt et beløb pr. barn til at blive tildelt et beløb pr. klasse – en klassetildelingsmodel. Pr. 5. september opgøres det, hvor mange klasser, der er oprettet, og skolen bliver reguleret herefter.

  Når der i tildelingsmodellen bruges betegnelsen – pr. klasse – menes pr. almen klasse.

   

  Specialområdet – udlægning af økonomien til særlige undervisningstilbud

  Pr. 1. august 2020 bliver budgettet til specialområdet lagt ud til skolen. De poster, som budgettet omfatter, fremgår af budgetnotatet.

  Budgettet til specialområdet bliver tildelt pr. almen klasse. I 2020 er taksten pr. klasse 409.365 kr. Det betyder, at hver gang der oprettes/nedlægges en klasse, tildeles/fratrækkes skolen 409.365 kr. til specialområdet for de antal klasser, der oprettes/nedlægges.

   

  Grundbeløb, Variable beløb og Takster pr. klassetrin

  I tildelingsmodellen tildeles skolen først et grundbeløb. Beløbet udgør de udgifter, som ikke direkte kan kobles op på, hvor mange klasser skolen opretter. Grundbeløbet er delt op i to kategorier; et grundbeløb til drift og et grundbeløb til løn.

  Grundbeløbet fremgår af budgetnotatet.

  Udover grundbeløbet tildeles skolen et beløb pr. klasse. Klassebeløbene varierer alt efter, hvilket klassetrin der er tale om, fordi der er forskellige udgifter forbundet med at drive en klasse på forskellige klassetrin. Beløbet pr. klasse består af variable beløb, der er de udgifter, der er direkte forbundet med driften af en klasse.

  De variable beløb fremgår af budgetnotatet.

  Hvor stor en andel af de variable beløb, som skolen får tilført, kommer an på hvor mange klasser, der er oprettet pr. 5. september, og på hvilke klassetrin de er oprettet. For hvert klassetrin er der forskel på, hvor mange lærere og pædagoger der underviser i klassen, forskel på ressourcer til understøttende undervisning, forskel på ressourcer til Skolestart Glostrup, samt forskel på, om klassetrinnet skal på lejrskole. For de øvrige variable beløb er der en ens tildeling på hvert klassetrin. På baggrund af overstående varierer tildelingen pr. klassetrin.

  De variable beløb bliver udregnet på baggrund af gennemsnitstakster, der fremgår af budgetnotatet.

  På baggrund af beregningen af de variable beløb bliver omkostningerne pr. klasse udregnet. Omkostningen pr. klasse for skoleåret 2019/20 fremgår af budgetnotatet.

  For uddybning af den konkrete regulering af budgettet henvises til budgetnotatet.

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

  1. At Børne- og Skoleudvalget drøfter høringssvarene for den nye tildelings- og styringsmodel for Glostrup Skole.
  2. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler den nye tildelings- og styringsmodel, herunder dens økonomiske opbygning, godkendt med ikrafttræden 1. august 2020.
  3. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler godkendt, at den nuværende koordinator af specialområdet, som også i dag har ledelsesbeføjelser, formelt bliver leder af specialområdet.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 22-04-2020

  Indstillingerne sættes til afstemning:

   

  For indstillingerne stemmer: Robert Sørensen (Ø), Marlene Frandsen (V), Piet Papageorge (V), Søren Enemark (A) og Eva Nørgaard Wojtala (V)

  Imod stemmer: Ingen

  Undlader at stemme: Lars Thomsen (U)

   

  Indstillingerne anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Dan Kornbek Christiansen, C

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  Indstillingerne anbefales godkendt med bemærkning om, at Børne- og Skoleudvalget løbende følger op på modellen, og at modellen evalueres efter et år.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

   

  For stemmer A, C, F, O, V og Ø med 18 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme U med1 stemme.

   

  Indstillingerne godkendt med bemærkning om, at Børne- og Skoleudvalget løbende

  følger op på modellen, og at modellen evalueres efter et år.

  Bilag

 15.  15. Ændring af ledelse og organisering af pædagogiske vejledere og psykologer samt udmøntning af besparelse på 1,4 mio. kr.

  Resumé

  Sag til beslutning om ændring af ledelse og organisering af psykologer og pædagogiske vejledere samt udmøntning af besparelse på 1,4 mio. fra 2021 som besluttet ved organisationsforandringen.

  Sagsfremstilling

  Lederen af de pædagogiske vejledere og psykologerne har opsagt sin stilling, og stillingen er vakant. Psykologerne refererer pt. til leder af sundhedsplejen og logopæderne, mens de pædagogiske vejledere pt. refererer til funktionslederen af dagtilbudsområdet.

   

  I forbindelse med budget 2019 blev de pædagogiske vejledere reduceret med to stillinger. I forbindelse med de vedtagne besparelser i organisationsændringen mangler at blive udmøntet en reduktion på 1,4 mio. fra 2021 på den tidlige forebyggende indsats. Denne besparelse vil reducere antallet af pædagogiske vejledere og psykologer yderligere.

   

  Der er i dag 3 psykologer ansat til dagtilbud og 4 til skoleområdet. Der er 6 pædagogiske vejledere tilknyttet dagtilbud, hvoraf tre stillinger er vakante. Der er to pædagogiske vejledere tilknyttet skolen – hvoraf den ene stilling er vakant.

   

  Administrationen anbefaler, at en del af reduktionen på de 1,4 mio. implementeres nu ved kun at genbesætte to af de fire ledige pædagogiske vejlederstillinger. Ud fra en samlet vurdering af behovet og efterspørgslen efter kompetencer anbefaler administrationen, at de to tilbageværende vakante stillinger besættes med henholdsvis en psykolog og en pædagogisk vejleder – begge til dagtilbudsområdet.

   

  Administrationen har gennem de sidste år arbejdet målrettet med, at den understøttende tidlige indsats skal foregå endnu tættere på praksis og planlægges i et tæt samarbejde med ledelse og ansatte i dagtilbud og skole. Dagtilbud og skole har også efterlyst, at støttefunktionerne kommer endnu tættere på praksis, så samarbejdet kan foregå så ubureaukratisk som muligt.

   

  Administrationen anbefaler derfor, at der ikke ansættes en ny leder af området, men at psykologerne fortsætter med at referere til lederen af sundhedsplejen og logopæder, at de pædagogiske vejledere på dagtilbud fortsætter med at referere til funktionslederen af dagtilbud, og at de pædagogiske vejledere til skolen fremadrettet refererer til skoleledelsen.

   

  De ressourcer, der ikke er disponerede som følge af vakancen på lederstillingen anvendes til et beløb til en koordinatorfunktion hos psykologerne og en koordinatorfunktion af de pædagogiske vejledere på dagtilbudsområdet. Derud over anvendes ressourcer til at styrke skolens ledelse af specialområdet i forbindelse med implementeringen af den nye tildelingsmodel og den sidste del anvendes til udmøntningen af reduktionen på 1,4 mio.

  Økonomi

   

  I mio. kr.

  Budget 2020

  Forventet forbrug 2020*

  Forventet restbudget 2020

  Psykologer

  4,70

  4,70

  0,00

  Pæd. vejledere

  4,00

  3,00

  1,00

  Lederstilling

  0,85

  0,14

  0,71

  Samlet

  9,55

  7,54

  1,71

  Besparelse på 1,4 mio. kr.

   

   

  -1,4

  Koordinatorfunktion

   

   

  0,25

  Rest

   

   

  0,06

  * inkl. Genbesættelse af 1 pædagogisk vejleder og 1 psykolog, i stedet for de to vakante pædagogiske vejlederstillinger, der er vakante fra 1. april 2020.

   

  Restbudgettet på 60.000 kr.  tilbageholdes til eventuelle merudgifter i forhold til ansættelse og feriepengeforpligtigelse på ophørte medarbejdere.

   

   

   

  Administrationen vurderer at disse midler kan anvendes til at bringe støttefunktionerne på både skole og dagtilbud tættere på praksis, samtidig med at den vedtagne reduktion på 1,4 mio. udmøntes.

  Samtidig afsættes der midler til opgradering af ledelse på det specialiserede område, så der kan være en leder, samtidig med en koordinatorfunktion på gruppeordningerne. Dette anslås til at koste 100.000 kr. årligt.

  Yderligere afsættes der midler til koordinatorfunktioner på dels psykologgruppen og på de pædagogiske vejledere. Dette anslås ligeledes til 100.000 kr. årligt.  

  Endeligt afsættes der midler til varetagelse af de administrative opgaver, som den tidligere leder af områderne varetog. Dette anslås til at koste 50.000 kr. årligt.  

  Restbudgettet på 60.000 kr.  tilbageholdes til eventuelle merudgifter i forhold til ansættelse og feriepengeforpligtigelse på ophørte medarbejdere.

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

  1. At udvalget anbefaler godkendt, at stillingen som leder af pædagogiske vejledere og psykologer nedlægges og ledelsesressourcen fordeles til koordinatorfunktioner og til styrkelse af skoleledelsen
  2. At udvalget anbefaler, at de pædagogiske vejledere på dagtilbud fremadrettet refererer til lederen af dagtilbud og de pædagogiske vejledere på skolen refererer til skoleledelsen og at psykologerne fremadrettet refererer til lederen af sundhedsplejen og logopæderne
  3. At udvalget anbefaler, at den ene af de to vakante pædagogiske vejlederstillinger besættes af en psykolog fremadrettet

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 22-04-2020

  For indstillingerne stemmer: Robert Sørensen (Ø), Marlene Frandsen (V), Piet Papageorge (V), Søren Enemark (A) og Eva Nørgaard Wojtala (V)

  Imod stemmer: Ingen

  Undlader at stemme: Lars Thomsen (U)

   

  Indstillingerne anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Dan Kornbek Christiansen, C

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  Indstillingerne anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

   

  For stemmer A, F, O, V og Ø med 17 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme C og U med 2 stemmer.

   

  Indstillingerne godkendt.

 16.  16. Renoveringstiltag på Glostrup Skole, afdeling Nordvang

  Resumé

  Beslutning om igangsætning af og anlægsbevilling til fremrykkede renoveringstiltag på Glostrup Skole, afd. Nordvang.

   

  Sagens behandling er under forudsætning af, at kommunalbestyrelsen den 15. april godkender forslaget om øgede anlægsbevillinger i 2020, fremsat af Borgmester John Engelhardt (V) på vegne af Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

  Sagsfremstilling

  Historik

  Under forudsætning af, at et flertal i kommunalbestyrelsen den 15. april 2020 beslutter at fremrykke en række investeringer for at understøtte erhvervslivet, fremlægges en sag til beslutning om fremrykning af renovering af Glostrup Skole, afd. Nordvang.

   

  Administrationen har, med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens beslutning den 12. februar 2020 om etablering af klasser og renovering af Glostrup Skole, vurderet hvilke renoveringsprojekter, der kan fremrykkes på afdeling Nordvang, og efter ønske fra Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti undersøgt muligheden for at renovere gymnastiksalene i østfløjen. Forudsat at arbejderne igangsættes straks, er det administrationens vurdering, at nedenstående projekters udførelse kan igangsættes i 2020.


  Administrationens forslag til projekter:

  1. Østfløjen som rummer to nedlagte gymnastiksale renoveres og omdannes til bl.a. klub. Den ene sal, omklædningsrum og birum renoveres og indrettes til klub. I forbindelse med kapacitetsudvidelserne på dagtilbud ville det kunne frigøre Klub Granskovens nuværende lokaler til daginstitutionspladser, hvis klubben flyttes til Nordvang. Den anden sal får en let renovering og bevares i øvrigt som gymnastiksal. Den kan herefter anvendes af fritidsbrugere, skoleklub, skole og institutioner.
  2. Madkundskab er nedslidt og renoveres, så det lever op til nutidige krav.
  3. I vestfløjen laves en vinduesudskiftning og renovering af kvistene i tagfladen.
  4. Slidte opgange og gangarealer malerbehandles og slidte gulvbelægninger udskiftes.

   

  Overslag:

  Administrationen har lavet en vurdering af omkostningen ved ovenstående projekter, som er følgende:

   

  1. Østfløjen – 9,0 mio. kr.
  2. Madkundskab – 2,0 mio. kr.
  3. Vestfløjen – 1,5 mio. kr.
  4. Opgange og gangarealer – 0,7 mio. kr.

   

  Samlet omkostning er anslået til 13,2 mio. kr.

   

  Indeholdt i overslaget er udgifter til rådgivning, intern projektledelse og uforudsete udgifter, dog ikke eventuel miljøsanering.

   

  Indkøb af rådgiverydelser:

  Kommunens gældende udbudsstrategi fra 2013 foreskriver, at rådgiverydelser over 0,5 mio. kr. annonceres i henhold til Tilbudsloven. I forhold til indkøb af tjenesteydelser er Tilbudsloven imidlertid erstattet af Udbudsloven, og nærværende projekt indkøbes derfor i henhold til Udbudsloven.

  Økonomi

  Den samlede udgift til de nævnte projekter forventes at udgøre 13,2 mio. kr. Det anbefales, at der oprettes et nyt projekt til renoveringstiltag på Glostrup Skole, afd. Nordvang – projekt 301081.

   

  Der er afsat 10,2 mio. kr. i 2020 på projekt 301072 Renovering af Glostrup Skole. Derudover tilføres der 6 mio. kr. fra årene 2021-2023, hvis Kommunalbestyrelsen godkender forslaget om øgede anlægsinvesteringer i 2020.

   

  Der er givet anlægsbevilling på 3,77 mio. kr. på projekt 301072 Renovering af Glostrup Skole til projektering. En del af disse midler vedrører de fremrykkede projekter, og det anbefales derfor at der flyttes 1,98 mio. kr. af anlægsbevillingen, svarende til 15 % af de 13,2 mio. kr.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2020:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  301072 Renovering af Glostrup Skole

   

  -13.200.000

  -7.980.000

  301081 Renoveringstiltag på Glostrup Skole, afd. Nordvang

   

  13.200.000

  13.200.000

  I alt

   

  0

  5.220.000

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme og Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

  1. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler, hvilke projekter der skal gennemføres.
  2. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at der afsættes et rådighedsbeløb på 13.200.000 kr. til projekt 301081 Renoveringstiltag på Glostrup Skole, afd. Nordvang, finansieret af det afsatte budget på projekt 301072 Renovering af Glostrup Skole,
  3. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at der gives anlægsbevilling på 13.200.000 kr. til projekt 301081 Renoveringstiltag på Glostrup Skole, afd. Nordvang samt at en del af anlægsbevillingen, svarende til 7.980.000 kr. på projekt 301072 Renovering af Glostrup Skole nulstilles.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 22-04-2020

  1. Børne- og Skoleudvalget ønsker, at administrationen frem mod Kommunalbestyrelsesmødet fremlægger en justeret plan, der konkretiserer og udvider forslagene til renovering af Nordvangskolen.
  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Dan Kornbek Christiansen, C

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  1. At renoveringsforslagene a), b), c) og d) indstilles godkendt med bemærkning om, at alle relevante vinduer i forslag b) udskiftes. Hvis der er yderligere midler prioriteres forslag f) og g).
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Skolebestyrelsen anmodes om en udtalelse om forslagene.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Indstillingerne 1 – 3 sættes til afstemning.

   

  For stemmer alle.

  Indstillingerne 1 – 3 godkendt.

   

  4. Skolebestyrelsen udtalelse er vedlagt sagen.

  Bilag

 17.  17. Implementering af puljer til inventar og legepladser på dagtilbuds- og skoleområdet

  Resumé

  Beslutning om anvendelse af midler afsat på puljerne til inventar og legepladser i 2020.

  Sagens behandling er under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen den 15. april godkender forslaget om øgede anlægsbevillinger i 2020, fremsat af Borgmester John Engelhardt (V) på vegne af Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

  Sagsfremstilling

  Under forudsætning af at et flertal i Kommunalbestyrelsen den 15. april 2020 beslutter, at fremrykke en række investeringer for at understøtte erhvervslivet, fremlægges en sag til beslutning om fremrykning af legepladspuljen.

   

  Der var i budget 2019 afsat 3 mio. kr. til inventar på dagtilbuds- og skoleområdet i 2019 og 3 mio. kr. til legepladser. I 2019 blev puljerne anvendt til dagtilbudsområdet samt Glostrup Ungdomsskole, da der på skoleområdet var en større proces om justering af Glostrup Skole. Det blev derfor besluttet i kommunalbestyrelsen i 15. maj 2019, at puljerne i 2020 primært anvendes på skoleområdet. I budget 2020 er begge puljer blevet halveret, og inventarpuljen er desuden flyttet til drift. 

  Administrationen har set nærmere på, hvordan puljerne kan implementeres, og anbefaler, at midlerne i begge puljer i 2020 primært anvendes til legepladser og udemiljøer på skoleområdet.

  Det er administrationens vurdering, at særligt Glostrup Skole, afdeling Skovvang og afdeling Nordvang har legepladser og udemiljøer, der trænger til væsentlige renoveringer og nyetableringer.

  Administrationen anbefaler, at der af puljen afsættes et beløb på 500.000 kr. i 2020 til de mindre renoveringer, der kommer af legepladstilsynene.

   

  Det videre forløb

  Administrationen anbefaler, at Glostrup Skole i samarbejde med Glostrup Ejendomme planlægger de to projekter samt fordelingen af midlerne mellem afdeling Skovvang og afdeling Nordvang.

  Økonomi

  Der er i 2020 afsat en pulje på 1,5 mio. kr. til inventar som drift. Der er afsat 1,5 mio. kr. på projekt 514077 Pulje til renovering og etablering af legepladser i oprindeligt budget 2020. Derudover tilføres der 1,5 mio. kr. fra 2021, hvis Kommunalbestyrelsen godkender forslaget om øgede anlægsinvesteringer i 2020.

   

  Det anbefales, at inventarpuljen i 2020 flyttes til anlæg og slås sammen med legepladspuljen. Det anbefales desuden, at der oprettes et særskilt projekt til midlerne i 2020. Som tidligere nævnt afsættes der dog 0,5 mio. kr. på det eksisterende projekt til mindre renoveringer som følge af legepladstilsyn i 2020.

   

  Der søges om anlægsbevilling på 4 mio. kr. på det nye projekt – 301087 Renovering af legepladser i 2020. Derudover søges der om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. på det eksisterende projekt 514077 Pulje til renovering og etablering af legepladser.

   

  Der søges om anlægsbevilling på de 2 projekter på i alt 4,5 mio. kr. i 2020 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på puljen til inventar og puljen til legepladser.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2020:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Pulje til inventar på børne- og skoleområdet

  5140101909

  -1.500.000

   

   

  514077 Pulje til renovering og etablering af legepladser

   

  -2.500.000

  500.000

  301087 Renovering af legepladser (2020)

   

  4.000.000

  4.000.000

  I alt

  -1.500.000

  1.500.000

  4.500.000

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier anbefaler:

  1. At puljemidlerne til inventar i 2020 anbefales anvendt til legepladser
  2. At puljemidlerne på i alt 4,5 mio. kr. i 2020 anbefales anvendt på skoleområdet samt mindre renoveringer og serviceaftale på hele dagtilbuds- og skoleområdet
  3. At det anbefales, at der afsættes et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2020 til projekt 301087 Renovering af legepladser, finansieret af 1,5 mio. kr. fra driftspuljen til inventar på børne- og skoleområdet samt 2,5 mio. kr. fra projekt 514077 pulje til renovering og etablering af legepladser,
  4. At det anbefales, at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. på projekt 514077 Pulje til renovering og etablering af legepladser til mindre renoveringer som følge af legepladstilsyn

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 22-04-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.  
  Afbud:
  1. Dan Kornbek Christiansen, C

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Skolebestyrelsen anmodes om en udtalelse om forslagene.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.
  5. Skolebestyrelsens udtalelse er vedlagt sagen.
   Det blev godkendt at inkludere skolebestyrelsens bemærkninger vedrørende inddragelse i den videre proces.

   

  Bilag

 18.  18. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi

  Resumé

  Region Hovedstaden har sendt den regionale udviklingsstrategi 2020-2023 ”En region for den næste generation” i høring.

   

  Strategien har fire fokusområder:

  • Klima og miljø i balance
  • Uddannelser og kompetencer til fremtiden
  • Effektiv og bæredygtig mobilitet
  • Nye muligheder for et sundt liv.

   

  Strategien forelægges kommunalbestyrelsen til behandling efter forudgående forelæggelse i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget, Vækst- og Byudviklingsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social-, Sundheds- og Seniorudvalget og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, som er de umiddelbart berørte udvalg. 

  Sagsfremstilling

  Region Hovedstadens udviklingsstrategi 2020-2023 har fokus på Klima og miljø i balance, uddannelser og kompetencer til fremtiden, effektiv og bæredygtig mobilitet og nye muligheder for et sundt liv.

   

  Med strategien ønsker Region Hovedstaden at bidrage til et bæredygtigt samfund og til, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv – både nu og i fremtiden. Samtidig er strategien en invitation til et bredt samarbejde om hovedstadsregionens udvikling.

   

  Derudover er partnerskaber, innovation og internationalisering tværgående temaer, og FN’s Verdensmål fungerer som pejlemærke for hele strategien.

   

  Strategien, høringsbrev fra Sophie Hæstorp Andersen samt høringsliste vedhæftes.

   

  Strategien er meget overordnet, og administrationen har kun få bemærkninger til strategien:

   

  • Støj. Region Hovedstaden peger på, at støj har en negativ effekt på sundheden, men der er ikke nogen konkrete mål for at mindske støjforurening. Glostrup Kommune foreslår, at der i strategien eller den kommende handlingsplan indskrives selvstændige mål for støjreduktion (MTEU, VBU, SSSU).
  • Velfærds- og erhvervsuddannelser. Rekruttering og fastholdelse af studerende på velfærds- og erhvervsuddannelserne bør være et særskilt prioritetsområde i strategien, idet der må imødeses mangel på arbejdskraft på netop disse områder (BSU, EAU, SSSU).
  • Energi. Gennemførelse af det fælleskommunale og regionale projekt Energi på Tværs (MTEU, VBU).
  • Infrastruktur. De af KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udpegede VIP-infrastrukturprojekter gennemføres (MTEU, VBU).

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at der udarbejdes høringssvar på baggrund af ovenstående punkter.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 22-04-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  BESLUTNING I ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDUDVALGET DEN 21-42020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Dan Kornbek Christiansen, C

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 22-04-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Dan Kornbek Christiansen, C

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 23-04-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 23-04-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 19.  19. Befolkningsprognosen 2020-2032

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal godkende befolkningsprognosen for 2020-2032.

   

  Pr. 1. januar 2020 er befolkningstallet i Glostrup Kommune 23.128. Prognosen viser generelt en befolkningstilvækst i perioden frem til 2027, hvorefter befolkningen vil stagnere.

   

  Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i boligbyggeprogrammets basis byggemuligheder i det centrale og øvrige Glostrup.

  Sagsfremstilling

  Boligbyggeprogrammet er en vigtig hjørnesten i befolkningsprognosen. Boligbyggeprogrammet revideres hvert år, så det afspejler den gældende viden.

   

  Boligbyggeprogrammet består af en basisdel, der indeholder de boliger, hvor der er stor sikkerhed omkring gennemførelsen. Denne del er baseret på oplysninger fra igangværende sagsbehandling samt udarbejdelse af nye lokalplaner. Befolkningstallet vil, med afsæt i basis delen af boligbyggeprogrammet, i 2032 være 26.753.

   

  Herudover består boligbyggeprogrammet af de mere usikre byggemuligheder i den centrale del og den øvrige del af Glostrup. Befolkningstallet vil, med afsæt i samtlige mulige byggemuligheder i boligbyggeprogrammet, i 2032 være 28.757.

   

  Befolkningsprognosen for 2020-2032 bygger på boligbyggeprogrammets basisdel. Ved at bygge befolkningsprognosen op omkring basisdelen af boligbyggeprogrammet, opnås en stor sikkerhed for, at boligerne bliver opført og derfor et bedre grundlag for prognosen på kort sigt. På lang sigt får det som konsekvens, at eftersom der ikke er projekter med høj sikkerhed for realisering fra 2027, vil prognosen fra 2027 og frem til 2032 sandsynligvis undervurdere befolkningsudviklingen, der derfor er stabil eller faldende. Dette vil med høj sandsynlighed rette sig op, når vi kommer tættere på 2026 og med større sikkerhed kan sige hvilke byggeprojekter, der vil blive realiseret. Befolkningsprognosen danner grundlag for budgetarbejdet, og basisdelen er valgt for at sikre det bedste grundlag for budgetperioden 2021-24.

   

  Ud over boligbyggeprogrammet bygger befolkningsprognosen på historiske data for til- og fraflytninger i kommunen og tal for fødsler og dødelighed.

   

  Befolkningsprognosen forventer i budgetperioden 2020-2024:

  En stigning i aldersgruppen 0-5 årige på 196 personer

  En stigning i aldersgruppen 6-15 årige på 151 personer

  En stigning i aldersgruppen 16-64 årige på 1689 personer

  En stigning i aldersgruppen 65-79 årige på 96 personer

  En stigning i aldersgruppen 80+ årige på 58 personer

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

   

  1. At befolkningsprognosen med udgangspunkt i boligbyggeprogrammets basis byggemuligheder godkendes

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Indstillingen sættes til afstemning.

   

  For stemmer A, F, O, V og O med 17 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme C og U med 2 stemmer.

   

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 20.  20. Godkendelse af revision

  Resumé

  Glostrup Kommune er af Ankestyrelsen blevet bedt om ved først kommende møde at tage stilling til antagelsen af BDO, som kommunens sagkyndige revision for perioden 2017-2020.

   

  Aftalen med BDO udløber med udgangen af 2020 og administrationen vil derfor bede Kommunalbestyrelsen tage stilling til om antagelsen af BDO, som kommunens sagkyndige revision kan forlænges med et år, gennem udnyttelse af option i kontrakten.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 14. december 2016 valget af BDO, som kommunens sagkyndige revision for perioden 2017-2020, med mulighed for forlængelse i op til 1 regnskabsår til orientering.

   

  Ankestyrelsen har den 15. april 2020 gjort kommunen opmærksom på, at sagsfremstillingen skulle have været fremført som en godkendelses sag. Administrationen beder derfor kommunalbestyrelsen godkende antagelsen af BDO, som kommunens sagkyndig revision, for perioden 2017-2020.

   

  Administrationen vil endvidere bede kommunalbestyrelsen om at godkende en forlængelse af samarbejdet med BDO på 1 regnskabsår, gældende i 2021.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk Betjening indstiller:

   

  1. at BDO godkendes, som kommunens sagkyndig revision for perioden 2017-2020, og

   

  1. at BDO godkendes, som kommunens sagkyndig revision for 2021.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
 21.  21. Årsrapport for databeskyttelse i Glostrup Kommune

  Resumé

  Glostrup Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO) fremsendte den 9. marts 2020 sin årsrapport for 2018-2019. Rapporten konkluderer, at GDPR-modenheden (databeskyttelsen) i Glostrup Kommune gennemsnitligt er 2-2,4, hvilket er for lavt ift. at sikre tilstrækkelig implementering af reglerne for persondatabeskyttelse. Årsrapporten fremlægges til efterretning.

   

  Administrationen har med afsæt i årsrapporten udarbejdet en faseopdelt handleplan for at højne databeskyttelsen (GDPR-modenheden). Handleplanen fremlægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  I 2019 gennemførte databeskyttelsesrådgiveren (DPO) en modenhedsmåling af databeskyttelsen (GDPR, EU-persondataforordningen) i Glostrup Kommune. Målingen er et led i DPO’ens lovpligtige opgave med at kontrollere overholdelsen af GDPR-reglerne i kommunen. Målingen omfattede 40 modenhedskriterier – fordelt på fire hovedområder – som afspejler krav direkte efter GDPR eller forhold af betydning for GDPR. Målingen baseres på en skala fra 1-5, hvor niveau 1 er lavest og 5 er højest (niveau 1-2 indikerer, at der ikke er GDPR-compliance, niveau 3 indikerer, at der er delvis GDPR-compliance. Niveau 4-5 indikerer, at der er GDPR-compliance).

   

  Resultaterne fremgår af DPO’ens årsrapport. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

   

  Målingen viser, at Glostrup Kommunes gennemsnitlige modenhedsniveau ligger på 2,3. Fordelingen inden for de fire hovedområder ser således ud:

   

  Hovedområde

  Modenhed

  Indhold

   Governance

  2,3

  Ledelse og styring af GDPR-området, herunder tydelige roller og ansvar, databeskyttelsespolitikker og processer i forbindelse hermed, planlægningsværktøjer, rapportering og ressourcer.

  Awareness og uddannelse

  2,4

  Informationsindsatser ifm. GDPR, fx kommunikation på intranet, uddannelse, kurser, træning mv.

  Processer

   

  2,3

  Processer der sikrer, at der findes fortegnelser; at GDPR-behandlingsprincipperne overholdes; at henvendelser vedr. registreredes rettigheder, sikkerhedsbrud og klager håndteres korrekt efter dokumenterede procedurer.  Dækker også krav om registre for databehandlere; processer for kvalitetssikring af databehandlere og databehandleraftaler samt tilsyn med databehandlere; proces for risikovurderinger/DPIA (konsekvensanalyser); passende sikkerhedsforanstaltninger, sikkerhedstest, adgangsstyring, inddragelse af DPO’en samt GDPR-krav ved indkøb af nye it-løsninger.

  Informations-sikkerhed

  2,0

  Implementering af ISO27001 (international standard for informationssikkerhed); risikovurderinger og sikkerhedsforanstaltninger til bevarelse af fortrolighed, integritet og tilgængelighed af informationsaktiver; samt beredskabsplan og test af beredskab.

   

  I årsrapporten anbefaler DPO’en, at Glostrup Kommune prioriterer at øge modenhedsniveauet til minimum niveau 3 på områder, der afspejler krav direkte efter GDPR. Det anbefales at fokusere på følgende områder:

  -          Databeskyttelsespolitikker

  -          Awareness, herunder uddannelse i de fagområder, hvor uddannelse er på lavt niveau

  -          Behandlingsprincipper efter GDPR, herunder navnlig opbevaringsbegrænsning i de fagområder, hvor opbevaringsbegrænsning er på et lavt niveau

  -          Håndtering af databehandlere

  -          Risikostyring.

   

  DPO’en anbefaler desuden, at der afsættes flere ressourcer til området. I dag er der afsat 1 dedikeret årsværk i Center for Kultur, It og Udvikling, hvis primære opgaver knytter sig til GDPR, hvilket ikke rækker i forhold til de mange opgaver, der forventes løst.

   

  Endelig anbefales det, at DPO’en inddrages mere systematisk ved anskaffelse af nye it-løsninger til brug for behandling af persondata, samt at der gennemføres konsekvensanalyser (DPIA) i relevant omfang.

   

  Plan for forbedring af GDPR-modenheden

  Da GDPR er et anliggende for hele organisationen, er det besluttet at etablere et tværgående GDPR-projekt med formålet at øge GDPR-viden og GDPR-praksis og dermed hæve modenheden frem mod næste modenhedsmåling. Projektet arbejder med gennemførelsen af en handlingsplan, som bliver første handlingsplan i en række af handlingsplaner de kommende år.

   

  Projektet indeholder en række prioriterede leverancer, som fremgår bilaget.

   

  Det skal understreges, at det med de nuværende afsatte ressourcer til GDPR, er nødvendigt at prioritere. I projektets første fase er det valgt at fokusere på uddannelse, awareness og ambassadørnetværk. Det betyder ligeledes, at andre områder nedprioriteres. Det skal endvidere bemærkes, at prioriteringen evt. kan medføre kritik fra DPO’en og Datatilsynet.

   

  Der er gennemført en kort foranalyse. Resultatet af foranalysen peger på, at følgende modenhedskriterier bør prioriteres først:

  -          Ledelsesmæssig understøttelse

  -          Awareness

  -          Uddannelse

  -          Fortegnelse

  -          Indsamling til sagligt formål

  -          Datakvalitet

  -          Formålsbegrænsning

  -          Opbevaringsbegrænsning

  -          Oplysningspligt

  -          Håndtering af registreredes rettigheder

  -          Persondatasikkerhedsbrud.

   

  Der er udarbejdet en handlingsplan med udgangspunkt i de prioriterede kriterier.

   

  De fire hovedspor i handlingsplanen er:

  1. Etablering og drift af GDPR-netværket (GDPR-ambassadører).
  2. Undervisning af centerchefer, direktion, digitaliserings- og it-konsulenter og relevante mellemledere i de grundlæggende GDPR-regler, herunder gennemgang af Globen og de retningslinjer og politiker, som eksisterer på nuværende tidspunkt.
  3. Distribution og gennemførelse af GDPR-kursus for medarbejdere (e-læring).
  4. Opdatering af handlingsplanen for sikkerhedsbrud og videreformidling af denne i organisationen og til databehandlere mv.

   

  Den nødvendige prioritering i projektet betyder, at der er en række områder, der ikke prioriteres i denne første projektfase. Heraf er det mest kritiske (forordningskrav og anbefalinger fra DPO): 

  -          Databeskyttelsespolitikker

  -          Kvalitetssikring af databehandlere

  -          Tilsyn med databehandlere

  -          Risikovurderinger

  -          Konsekvensvurderinger

  -          Sikkerhedsforanstaltninger

  -          Sikkerhedstest.

   

  Projektets primære fase løber ca. 4 måneder frem til modenhedsmålingen, der gennemføres i september 2020. Herefter kan projektet fortsætte i en næste fase, som løber ca. 1 år fra oktober 2020 til september 2021. Imellem de to faser foretages der en kort evaluering og evt. justering af projektets mål, indsatser, ressourcer og tid, bl.a. som følge af den nye modenhedsmåling.

   

  Fortsat fokus på GDPR-driften

  Ud over indsatserne i GDPR-projektet arbejdes der fortsat med de mangeartede daglige GDPR-driftsopgaver, som fx:

  -          Indgåelse af databehandleraftaler

  -          Håndtering af datasikkerhedsbrud

  -          Opdatering af aktivitetsfortegnelser

  -          Håndtering af indsigtsbegæringer

  -          Anvendelse af oplysningssedler

  -          Kommunikation på Globen om driftsspørgsmål

  -          Dagligdagsspørgsmål og problemstillinger.

  Økonomi

  Handleplanen gennemføres inden for det afsatte budget og organisationens ressourceramme.

  Indstilling

  Center for Kultur, It og Udvikling indstiller:

  1. at Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport tages til efterretning, og
  2. at GDPR-handlingsplanen godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  DPO’eren præsenterede årsrapporten.

   

  1. Til efterretning.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  1. Til efterretning.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 22.  22. Renovering af gulve i Glostrup Idrætsanlæg

  Resumé

  På kommunalbestyrelsens møde den 15. april 2020 blev der afsat rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1 mio. kr. til renovering af gulv i hal 1 i Glostrup Idrætspark. Herudover blev der på kommunalbestyrelsens møde den 11. marts 2020 afsat rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til renovering af gulv i hal 3. Sagerne er efterfølgende behandlet som en samlet sag og udbudt samlet.

   

  I forbindelse med igangsætning er der foretaget miljøundersøgelse af gulvet og i den forbindelse fundet PCB i gulvkonstruktionen. Der søges i denne sag tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til dækning af udgifter til fjernelse af PCB ideholdige materialer i gulv og konstruktion.

  Sagsfremstilling

  På kommunalbestyrelsens møde den 15. april 2020 blev der afsat rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projekt 031019 renovering af gulv i hal 1 i Glostrup Idrætspark. Herudover blev der på kommunalbestyrelsens møde den 11. marts 2020 afsat rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til projekt 031014 renovering af gulv i hal 3. Sagerne er efterfølgende behandlet som en samlet sag og udbudt samlet.

   

  I forbindelse med igangsætning er der foretaget miljøundersøgelse af gulvet og i den forbindelse fundet PCB i gulvkonstruktionen. Dette forhold har været indeholdt i udbuddet, hvorfor de indkommende priser indeholder alle udgifter til oprensning og færdiggørelse.

   

  Projektet har været udbudt til 5 entreprenører og billigste entreprenørs pris er 1.855.161 kr., hertil skal lægges 222.619 kr. vedr. 12% til uforudsete udgifter samt 62.333 kr. vedr. 3% til projektledelse hos Glostrup Ejendomme. Med et budget på i alt for de to projekter 1.800.000 kr. giver det en samlet forventet merudgift på 340.113 kr.

   

  Priserne for den faktiske udførelse inkl. fjernelse er henholdsvis kr. 1.003.695 for hal 1 og 851.466 kr. for hal 3.

   

  For at sikre en god og planlagt proces, vurderes det nødvendigt at sikre de fornødne midler til igangsættelse og underskrivelse af kontrakt, hvorfor Glostrup Ejendomme med denne sag søger tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling. En del af posten vedr. uforudsete udgifter vedrører PCB, og der ansøges derfor kun om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 300.000 kr. Det anbefales at finansiere merudgiften af overskuddet på projekt 031056 Udskiftning af tag på hal 1, Glostrup Idrætspark, hvor der på Kommunalbestyrelsen møde i marts 2019 blev afsat 5,5 mio. kr. Denne sag er tæt på at være afsluttet, og der forventes et mindreforbrug på knap 0,8 mio. kr.

   

  I forbindelse med renovering af gulvet er der som beskrevet afsat midler til uforudsete udgifter på 223.000 kr. Denne pulje vil alene komme i spil til uforudsete udgifter og den resterende sum vil blive tilbageført til kassen.

  Økonomi

  Det anbefales, at der indarbejdes et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 300.000 kr. til udskiftning af gulve i Glostrup Idrætspark. Merudgiften foreslås finansieret af projekt 031056 Udskiftning af tag på hal 1, Glostrup Idrætspark.

   

  Som tidligere beskrevet er sagerne udbudt samlet, og det foreslås derfor rådighedsbeløb og anlægsbevilling på projekt 031019 renovering af gulv i hal 1 i Glostrup Idrætspark flyttes til projekt 031014 Glostrup Idrætscenter, hal 3 - renovering af gulve og omdøbes til også at omhandle hal 1.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2020:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  013056 Udskiftning af tag på hal 1, Glostrup Idrætspark

   

  -300.000

  -300.000

  031019 Glostrup Idrætspark, hal 1 - renovering af gulv

   

  -1.000.000

  -1.000.000

  031014 Glostrup Idrætscenter, hal 1 og 3 - renovering af gulve.

   

  1.300.000

  1.300.000

  I alt

   

  0

  0

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller:

  1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 300.000 kr. til projekt 031014 Glostrup Idrætscenter, hal 1 og 3 - renovering af gulve, finansieret af projekt 013056 Udskiftning af tag på hal 1, Glostrup Idrætspark,
  2. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.000.000 kr. flyttes fra projekt 031019 Glostrup Idrætspark, hal 1 - renovering af gulv til projekt 031014 Glostrup Idrætscenter, hal 1 og 3 - renovering af gulve,
  3. at sagen inkl. PCB renovering igangsættes straks efter Økonomiudvalgets møde.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Indstillingerne 1 og 2 sættes til afstemning.

  For stemmer A, F O, Vog Ø med 17 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme C og U med 2 stemmer.

   

  Indstillingerne 1 og 2 godkendt.

   

  1. Til efterretning.
 23.  23. Det lokale og regionale handels- og erhvervsliv (partiforslag)

  Resumé

  Dan Kornbek Christiansen (C) anmoder om, på vegne af Det Konservative Folkeparti i Glostrup, at følgende punkt optages på dagsordenen på møde i kommunalbestyrelsen den 13. maj 2020.

  Sagsfremstilling

  ”Det Konservative Folkeparti foreslår, at Glostrup Kommune i langt højere grad end tilfældet er i dag, politisk og administrativt støtter aktivt op om det lokale og regionale handels- og erhvervsliv. 

   

  Det Konservative Folkeparti har både før, under og vil også efter Corona-krisen have fuld fokus på, at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for vores lokale og regionale iværksættere, håndværkere, handels- og erhvervsliv. Vi ønsker at skabe mere gang i Glostrup, og vi vil arbejde for at Glostrup stadig er en attraktiv og spændende by at leve, bo, arbejde og drive erhverv i.

   

  Det Konservative Folkeparti foreslår, derfor at der hvor Glostrup Kommune gør brug af varekøbs- og tjenesteydelseskontrakter samt ved drifts-, bygge- og anlægsopgaver skal der tages initiativ til og højde for at understøtte det lokale og regionale handels- og erhvervsliv bedst muligt, indenfor de til enhver tid gældende regler og lovgivning. 

   

  Det Konservative Folkeparti foreslår derfor, at kommunens gældende udbudsstrategi fra 2013 ændres således, at bestemmelsen om, at “De bydende skal være afbalanceret således at opgaven tilbydes 2 lokale firmaer/håndværkere og 1 udenbys firma/håndværker. Mindst en af tilbudsgiverne skal være ny, som afprøver priserne, udførelsen mv. på opgaverne hver gang”, også kommer til at gælde for underhåndsbud evt. kontrolbud samt opgaver, udbud og licitation af håndværkerudgifter med og uden rådgiverydelser fra kr 0-100.000.

   

  Endvidere foreslår Det Konservative Folkeparti, at det afsnit omhandlende målsætninger i den gældende udbudsstrategi tilføjes med følgende; Glostrup Kommune ønsker i det omfang, det er lovligt at fremme anvendelse af det lokale og regionale handels- og erhvervsliv ved udbud af varer, tjenesteydelser samt ved drifts-, bygge- og anlægsopgaver samt ved kontraktindgåelser.

   

  Det Konservative Folkeparti indstiller følgende til beslutning i kommunalbestyrelsen

  •       At kommunens gældende udbudsstrategi fra 2013 ændres således, at bestemmelsen om, at “de bydende skal være afbalanceret således at opgaven tilbydes 2 lokale firmaer/håndværkere og 1 udenbys firma/håndværker. Mindst en af tilbudsgiverne skal være ny, som afprøver priserne, udførelsen mv. på opgaverne hver gang”, også kommer til at gælde for underhåndsbud evt. kontrolbud samt opgaver, udbud og licitation af håndværkerudgifter med og uden rådgiverydelser fra kr. 0-100.000.

   

  •       At det afsnit omhandlende målsætninger i den gældende udbudsstrategi tilføjes med følgende; Glostrup Kommune ønsker i det omfang, det er lovligt at fremme anvendelse af det lokale og regionale handels- og erhvervsliv ved udbud af varer, tjenesteydelser samt ved drifts-, bygge- og anlægsopgaver samt ved kontraktindgåelser.”

  Økonomi

  -

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  John Engelhardt (V) fremsætter ændringsforslag: Kommunalbestyrelsen beslutter, at forslaget oversendes til Økonomiudvalget med henblik på at der udarbejdes en opdateret politik på området. I arbejdet skal Økonomiudvalget inddrage relevante fagudvalg, fx Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

   

  For stemmer A, F, O, V og Ø med 17 stemmer.

  Imod stemmer igen.

  Undlader at stemme C og U med 2 stemmer.

  Ændringsforslaget godkendt.

 24.  24. Delvis ophævelse af besøgsforbud på social- og ældreområdet

  Resumé

  Som led i at forebygge spredning af coronavirus indførte Styrelsen for Patientsikkerhed den 18. marts 2020 besøgsforbud på alle landets plejehjem, kommunale og private bosteder mv. gældende for fællesarealer og beboernes egne boliger. På grund af nationale aftaler på socialområdet og ældreområdet samt den generelle genåbning af samfundet er der behov for en fornyet behandling af besøgsforbuddets fortsatte omfang og varighed.

  Sagsfremstilling

  Udvalget behandlede 30. april 2020 status på besøgsforbud mv. på ældre- og socialområderne. I behandlingen indgik lovgrundlaget for besøgsforbuddene på de to områder, nationale politiske aftaler, en aktuel status på områderne, smitteniveau i Glostrup Kommune samt en gennemgang af de aktuelle fysiske rammer mv. på ældrecentre og botilbud. Der henvises til sag 2 fra udvalgets møde den 30. april 2020.

   

  På den baggrund besluttede udvalget:

  1. at indstille til kommunalbestyrelsen, at besøgsforbuddet på udearealer i tilknytning til ældrecentrene og Midlertidige Pladser opretholdes indtil videre
  2. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget forelægges en ny sag 11. maj 2020, når der forventeligt foreligger nye bekendtgørelser på områderne samt nærmere retningslinjer fra de centrale sundhedsmyndigheder omkring rammerne for besøg på ude- og indearealer
  3. at sagen sendes i høring i Seniorråd og Handicapråd forud for nyt møde i udvalget.

   

  Med denne sag redegøres for de seneste politiske aftaler på områder og eventuelle nye retningslinjer, aktuel status på smitteniveau samt høringssvar fra Seniorråd og Handicapråd. Endvidere foreslås der på den baggrund nye initiativer.

   

  1. Politisk aftale på ældreområdet

  Den 1. maj 2020 blev der indgået aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19. Hovedfokus for denne aftale er, at ældre beboere på plejehjem, herunder beboere med demens, igen kan få besøg af familie og nære pårørende inden for de til enhver tid gældende retningslinjer. Der er i ”initiativ 1” i aftalen afsat 100 mio. kr. til kommunerne til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem, herunder borgere med demens, under den nuværende situation med besøgsrestriktioner (vedhæftet som bilag).

   

  Sundhedsstyrelsen skal udarbejde klare retningslinjer til personale, beboere og pårørende om besøg på udearealer på plejehjem mv. samt informationsmateriale til hjemmeboende ældre og deres pårørende om besøg og samvær. Udgangspunktet for aftaleparterne er, at kommunerne skal sikre, at alle beboere får mulighed for at kunne modtage besøg fra sine pårørende på udendørsarealer, når Sundhedsstyrelsens retningslinjer foreligger, med mindre helt særlige forhold taler imod.

   

  Derudover er der 5 andre initiativer:

  (2) 6 mio. kr. til Ældresagen og Alzheimerforeningens til rådgivning målrettet ældre, herunder borgere med demens og deres pårørende,

  (3) 4 mio. kr. til Ældretelefonen,

  (4) 30 mio. kr. til pulje til organisationer/foreninger til aktiviteter til pårørende, der passer en borger med demens i hjemmet eller til pårørende til plejehjemsbeboere med demens,

  (5) 15 mio. kr. til kommunerne til at lave særlige åbningstider for lokale fritidsaktiviteter målrettet ældre og

  (6) 10 mio. kr. til understøttelse af initiativer, hvor kultur-, idræts-, og foreningsliv i samarbejde med sociale aktører og institutioner skaber aktiviteter og tilbud målrettet såvel ældre på plejehjem som hjemmeboende ældre under sundhedsmæssigt forsvarlige rammer.

   

  De to politiske aftaler på henholdsvis socialområdet og ældreområdet forudsættes begge først at kunne realiseres, når ny bekendtgørelse (på socialområdet) og Sundhedsstyrelsens retningslinjer (både ældre- og socialområderne) er fastlagt. KL har 7. maj 2020 oplyst at:

   

  ”Social- og Indenrigsministeriet arbejder pt. på en revision af ministeriets bekendtgørelse om besøgsrestriktioner. KL har kraftigt opfordret myndighederne til, at en revideret bekendtgørelse følges af sundhedsfaglige retningslinjer for, hvordan besøg konkret kan foregå på en sundhedsfaglig forsvarlig måde. Der er ikke udmeldt en præcis tidshorisont for hvornår den reviderede bekendtgørelse udsendes, men KL forventer umiddelbart, at den vil blive udsendt i løbet af uge 20.

  KL har den 5. maj meldt ud, at vi forventede, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for besøg på plejehjem ville blive meldt ud i løbet af denne uge. Seneste melding fra Sundhedsstyrelsen er, at det ikke forventes, at retningslinjen når at blive klar før mandag. Skulle den komme i løbet af weekenden, sender vi den naturligvis til jer.”

   

  Der er således ikke i skrivende stund nye sundhedsmæssige retningslinjer i forhold til udvalgets seneste behandling, men dog nogle nationale aftaler som pejlemærker.

   

  2. Aktuelt smitteomfang i Glostrup Kommune

  Det samlede antal smittede i Glostrup Kommune er siden corona-krisens start og påbegyndt registrering af smitte (primo februar 2020) opgjort til 133 personer pr. 7. maj 2020. Sammen med en række andre forstadskommuner udgør Glostrup det område i landet med det højeste smitteomfang. Der foreligger kun få analyser og vurderinger af årsagerne til dette. Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt, at det samlede smitteniveau bør indgå i overvejelserne vedr. lokale genåbninger og andre tiltag.

   

  Ud af det samlede antal smittede borgere er det kun en mindre gruppe, som er i kommunens varetægt på ældrecentre og botilbud mv. I alt drejer det sig om 19 borgere (akkumuleret) på ældrecentrene mv., som siden februar er blevet/har været smittede (ud af i alt cirka 300 beboere de pågældende steder). Dertil kommer i alt 25 smittede medarbejdere (akkumuleret), hvoraf nogle også er bosat i kommunen. Aktuelt er der få beboere tilbage med smitte på Ældrecenter Dalvangen. Kommunalbestyrelsen er løbende orienteret om den nærmere udvikling i smitteomfang og de iværksatte tiltag mv. Administrationen kan på mødet give en aktuel status.

   

  3. Bemærkninger fra Handicaprådet og Seniorrådet

  Sagen vedr. besøgsrestriktioner på social- og ældreområdet behandlet på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets møde den 30. april 2020 har været til høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Begge råd har afgivet høringssvar (vedhæftet som bilag). Rådene bemærker følgende:

   

  • Handicaprådet mener, man hurtigst muligt – og inden bekendtgørelsen foreligger - bør igangsætte tiltag, der gør det muligt at gennemføre besøg, da det har været en stor belastning for ældre borgere og medborgere med handicap, ikke at kunne få besøg
  • Seniorrådet anbefaler på baggrund af den politiske aftale på området, at der allerede nu udarbejdes planer for besøg på udearealer ved ældrecentrene med besøgstelte, at besøg sættes i system, at der forberedes test og værnemidler til pårørende, og at der orienteres om mulighed for gratis vaccination mod lungebetændelse.

   

  4. Forslag til mulige nye initiativer i overensstemmelse med nationale aftaler

   

  A. Fysiske rammer og retningslinjer til besøg

  Der kan sættes telte op på Ældrecenter Hvissinge og Ældrecenter Dalvangen (i gården og på græsplænerne udenfor) med borde og stole. På Ældrecenter Sydvestvej er der ikke samme mulighed. Her vil man kunne bruge aktivitetscenterets mødelokale i stueetagen til at gennemføre besøg og derved ikke benytte ældrecenterets fællesarealer. Hvis vejret tillader det, vil besøgene kunne gennemføres i det fri under en parasol. Midlertidige Pladser har ikke egne udearealer og kan i givet fald indgå i den løsning, der etableres for Ældrecenter Dalvangen.

   

  Parkvængets udearealer er indrettet med siddeområder og der er også et overdækket område. Toftevej og Vestervej har også udearealer hvor besøg kan afholdes. Bakkehusets beboere forstår kun vanskeligt, at der skal holdes afstand, og for et antal beboere vil det være vanskeligt at sikre at der holdes afstand ved besøg i et telt på udearealerne. For disse beboere vil et besøg kunne organiseres foran (åbnede) vinduer i værelserne. Det anbefales, at forstanderen aftaler de præcise rammer for besøg hos den enkelte beboer med de pårørende.

   

  Hvis de nye retningslinjer tillader indendørs besøg i fællesarealer, vil Dagcenteret på Hvissinge og Cafeen på Dalvangen kunne benyttes til besøgsrum. Parkvænget har også mulighed for at etablere et besøgsrum. På Bakkehuset, Toftevej og Vestervej er der ikke passende muligheder for at etablere et besøgsrum. På Midlertidige Pladser foreslås, at der ikke åbnes for indendørs besøg i fællesarealer. Afdelingen rummer et afsnit til borgere med smitte, hvilket vanskeliggør brug af fællesarealer. Flere borgere her er også ekstra sårbare. Borgerne her er også i modsætning til beboere på ældrecentrene kun på et midlertidigt ophold. De sædvanlige muligheder for dispensation mv. gælder også her.

   

  Rammerne for besøg foreslås i givet fald at være følgende:

  • En pårørende på besøg af gangen til den enkelte beboer på ældrecentre og botilbud.
  • Der skal opstilles mobile håndvaske, så pårørende har mulighed for at vaske og spritte hænder. Beboeren skal have vasket hænder og sprittet hænder lige inden besøget
  • Den pårørende får udleveret et visir eller en maske. Visiret kan genbruges. Det hører til den enkelte beboer og bruges kun af dennes pårørende. Medarbejder rengør visiret efter hvert besøg. Masker er engangs og smides ud efter besøget.
  • Alle flader, armlæn, håndtag til lokalet, mv. tørres af med overfladedesinfektion inden hvert besøg
  • Der skal være et bord, hvor der er plads til to stole, der er placeret med mindst 2 meters afstand.
  • Der udarbejdes struktur for besøgstider, så ikke alle pårørende kommer samtidigt. Der planlægges mulighed for besøg i dagtimerne inden kl. 15.00 fra mandag-fredag i fastsatte tidsrammer og en nærmere defineret eftermiddag om ugen inden kl. 17.00. Der planlægges som udgangspunkt ikke besøg i weekender/helligdage/aften, hvor den faste bemanding er mindre.
  • En medarbejder, der kender beboeren, guider den pårørende og beboeren til besøgsstedet.
  • Varighed af besøg – besøgslængde - er som udgangspunkt 30 min.
  • Hver beboer kan som udgangspunkt få besøg en gang om ugen – men med individuelle variationer.
  • Besøgene skal aftales/bookes i samarbejde med centerleder/forstander på den afdeling, hvor beboeren bor.
  • Efter besøget skal både beboeren og den pårørende vaske og spritte hænder.

   

  Der vil fortsat blive taget individuelle beslutninger af centerlederen/forstanderen i forhold til den enkelte beboers behov for særlige aftaler efter en faglig begrundelse.

   

  Der er foreslået visir/maske i stedet for fx adskillelse med plexiglas eller andre lignende løsninger, da sådanne kan virke hæmmende for samtalen, hørbarhed mv. og dermed modvirke intentionen med besøg.

   

  Retningslinjerne foreslås i givet fald også at gøres gældende i forhold til de private botilbud beliggende i Glostrup Kommune.

   

  Ovenstående rammer og praktiske foranstaltninger er tilrettelagt udfra de retningslinjer, der kendes idag og med inspiration fra de løsninger, som en række omegnskommuner anvender (også kommuner med et sammenligneligt smitteniveau og lignende eksempler på smitteudbrud mv.)

   

  Det foreslås, at midlerne fra initiativ (1) i aftalen på ældreområdet – svarende til ca. 400.000 kr. for Glostrup – i givet fald anvendes til at dække de øgede udgifter til medarbejderressourcer, som denne kontrollerede besøgsproces vil kræve. Derudover skal beløbet dække udgifter til indkøb/leje af telte, leje af mobile håndvaske, eventuelt borde og stole, mv.

   

  Det foreslås, at ovenstående rammer og principper i forhold til besøg på udearealer iværksættes gradvist fra den 18. maj 2020 under forudsætning af to forhold:

   

  • Rammer og principper skal være i overensstemmelse med de kommende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og den ændrede bekendtgørelse på socialområdet.
  • Det nuværende smitteniveau i Glostrup Kommune skal være stabilt/aftagende, både på kommuneniveau og i forhold til det enkelte ældrecenter/botilbud.

   

  Der fremlægges status til udvalget på mødet 28. maj 2020, hvor besøgsrestriktionerne igen kan vurderes.

   

  Besøgsforbuddet gælder frem til 1. juli 2020 eller til påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed ændres/hæves. På udvalgsmødet den 18. juni 2020 kan administrationen fremlægge en langsigtet plan for, hvordan smittehåndtering, besøgsrestriktioner, brug af værnemidler og øvrige forhold vedr. corona-krisen kan håndteres på længere sigt efter ophør af besøgsforbud.

   

  B. Øvrige initiativer

  Den nationale aftale på ældreområdet rummer også en række andre initiativer. Det drejer sig om tiltag i forhold til pårørende, nye aktiviteter og tiltag, som kan modvirke ensomhed mv. under nedlukning og besøgsrestriktioner, prioritering af ældre medborgere ved genåbning mv. Der arbejdes allerede i Glostrup med flere af disse initiativer på ældreområdet, ligesom kulturområdet også har mulighed for indenfor nuværende rammer at understøtte dette. Det foreslås, at der fremlægges en konkret sag vedr. disse tiltag til det kommende møde i udvalget.

  Økonomi

  Der er afsat midler på nationalt niveau til flere indsatser. I forhold til tiltag på ældreområdet udmøntes midlerne automatisk uden ansøgning, fordelt efter andel af ældre på landsplan. Forventeligt sker dette i forbindelse med den årlige økonomiaftale. Det foreslås, at administrationen kan disponere i overensstemmelse med dette, idet de bevillingsmæssige forhold berigtiges i forbindelse med budgetopfølgning nr. 2 i august/september 2020.

  Indstilling

  Det indstilles, at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler godkendt:

   

  1. at høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet tages til orientering
  2. at ældrecentrene, Midlertidige Pladser, Parkvænget, Bakkehuset, Toftevej og Vestervej åbner op for besøg fra pårørende på udearealer mv. inden for de i pkt. A beskrevne rammer og forudsætninger
  3. der disponeres i forhold til de aftalte økonomiske midler på ældreområdet, idet de bevillingsmæssige forhold berigtiges i forbindelse med budgetopfølgning nr. 2 i august/september 2020
  4. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget forelægges en status på førstkommende møde i forhold til erfaringerne med genåbningen for besøg
  5. at der fremlægges selvstændig sag vedr. tiltag i forhold til pårørende, ensomhed og samarbejde med foreninger mv., jf. pkt. B.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 11-05-2020

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler godkendt:

   

  1. at høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet tages til orientering
  2. at ældrecentrene, Midlertidige Pladser, Parkvænget og Bakkehuset åbner op for besøg fra pårørende på udearealer mv. inden for de i pkt. A beskrevne rammer og forudsætninger, idet der i stedet for brug af visirer/maske etableres faste løsninger med teltdug, plexiglas el. lign. For Toftevej og Vestervej anvendes ikke besøg på udearealer
  3. der disponeres i forhold til de aftalte økonomiske midler på ældreområdet, idet de bevillingsmæssige forhold berigtiges i forbindelse med budgetopfølgning nr. 2 i august/september 2020
  4. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget forelægges en status på førstkommende møde i forhold til erfaringerne med genåbningen for besøg
  5. at der fremlægges selvstændig sag vedr. tiltag i forhold til pårørende, ensomhed og samarbejde med foreninger mv., jf. pkt. B.
    

  Lars Thomsen (U) undlod at stemme for pkt. 3.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer alle.

  1. Til orientering.

  Indstillingerne 2 – 5 godkendt.

  Bilag

 25.  25. Forslag om mulighed for at reducere åbningstiden i daginstitutionerne

  Resumé

  Alle daginstitutioner i Glostrup har siden genåbningen den 20. april haft åbent i hele åbningstiden. Daginstitutionerne oplever et stigende pasningsbehov. I uge 20 forventes 85 pct. af børnene i kommunens daginstitutioner at have behov for pasning. Administrationen vurderer, at det kan blive nødvendigt at reducere i åbningstiden.

  Sagsfremstilling

  Statsministeren har den 7. maj meldt ud, at samfundet skal åbnes yderligere. For dagtilbudsområdet kommer det forventeligt til at betyde, at flere forældre skal på arbejde, og får behov for pasning af deres børn.

  Det er administrationens vurdering, at daginstitutionerne ved de nuværende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne om afstand og gruppestørrelser generelt set ikke kan rumme de flere børn, der forventes af genåbningens fase 2. Anvender vi flere lokationer vil det udfordre daginstitutionerne på antallet af kvalificerede medarbejdere. Jo flere uuddannede vi ansætter til at tage sig af børnene, jo mere udfordrede bliver vi på den pædagogiske kvalitet af tilbuddet.

  Administrationen anbefaler, at der gives mulighed for at reducere åbningstiden i daginstitutionerne fra uge 21 for at imødekomme de udfordringer, der kommer med et forventet stigende pasningsbehov.

  Såfremt sundhedsmyndighederne reviderer retningslinjerne for afstand, m2 og gruppestørrelse i daginstitutionerne, vil det være en ny situation i daginstitutionerne, som kan være løsningen på de udfordringer, der forventes at opstå med pladsmangel og mangel på medarbejdere.

   

  Dagtilbuddenes genåbning

  Dagtilbuddene i Glostrup genåbnede 20. april 2020 efter at have været lukket siden Covid 19-lukningen den 16. marts. Alle daginstitutioner har siden genåbningen haft åbent i den fulde åbningstid 51,5 t/u. Dagplejen har haft reduceret åbningstid kl. 8-16. Dagtilbuddene har arbejdet på højtryk for at få pasningsbehov og personaleskemaer til at hænge sammen med de kvadratmeter, der er til rådighed, og i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.    

  Pasningsbehovet har de seneste uger været stigende. I uge 19 var antallet af fremmødte børn på 75 pct. og i uge 20 forventes 85 pct. fremmødte børn.

  Indtil videre er det stigende pasningsbehov blevet løst ved at have flere medarbejdere i daginstitutionerne og ved at finde flere m2 udenfor daginstitutionerne. Blandt andet er de pædagogiske vejledere, logopæder, psykologer og forebyggende socialrådgivere i daginstitutionerne, og herudover er der ansat flere vikarer.

  Daginstitutionerne har tænkt ud over matriklens rammer for at få løst kvadratmeterudfordringen. På nuværende tidspunkt anvendes:

  • Spejderhytte i Ejby
  • Bibliotekssalen
  • Klub Granskoven
  • Spejderhytte i Solvangsparken
  • To ældre og mindre pavilloner i Hvissinge (den gamle legestue samt DUI)
  • Dagplejens legestue og kontor
  • Leragergård
  • Fodboldklubhuset ved Østervangsbanerne
  • Crickethuset (anvendes af den private børnehave Solvangen)
  • Skov (mange daginstitutioner bruger i skoven)
  • Ture ud af institutionen (daginstitutionerne planlægger med daglige ture ud af huset for at have plads til de nuværende børn)

   

  Fortsat pasning af alle børn i daginstitutionerne

  Der er fortsat lokationer i kommunen, der kan anvendes af daginstitutionerne, men det er en udfordring for daginstitutionerne at dele sig op på yderligere lokationer og fortsat tilbyde pasning i hele åbningstiden. Der vil kræve endnu flere nyansatte vikarer, og det vil få for stor betydning for den pædagogiske kvalitet.

  Det vil ligeledes betyde, at børnene skal være endnu mere ude, end de er i dag. Flere forældre er bekymrede over, at børnene opholder sig så meget ude i løbet af dagen. Det er ikke alle børn, der trives godt i de mange udetimer. Mulighederne for at være ude, har dog været begunstiget af særlig godt vejr i de forgangne uger. Oplever vi et vejrskifte vil det yderligere udfordre daginstitutionerne på pladsen indenfor.

  Det er endvidere en udfordring, at de omkringliggende kommuner laver begrænsninger på deres pasningstilbud. Fx har daginstitutionerne flere medarbejdere, der bor i og har børn i daginstitution i Albertslund, hvor de har besluttet at reducere i åbningstiden, som gør at medarbejderne ikke har pasning af egne børn.

   

  Forslag om fokuseret åbningstid

  For at imødekomme de udfordringer daginstitutionerne står i, foreslår administrationen, at daginstitutionerne skal have mulighed for at reducere åbningstiden dagligt med op til 1,5 time, så personaleressourcerne kan fokuseres i spidsbelastningsperioden midt på dagen. Forældretaksten vil forblive den samme.

  Ledelsen i den enkelte daginstitution fastlægger åbningstiden efter dialog med Center for Børn, Unge og Familier og med forældrebestyrelsen evt. repræsenteret ved formanden for bestyrelsen.

   

  Kvaliteten af pasningstilbuddet

  Administrationen ønsker at fremhæve, at hverdagen i daginstitutionerne er anderledes end den var før Covid-19. Forældrene skal vide, at børnene passes forsvarligt af gode voksne, men at det kan være ukendte og skiftende voksne. Børnene vil fortsat være opdelt i grupper sammensat af ledelse og medarbejdere efter det muliges kunst. Børnene vil opholde sig på andre lokationer, som ikke kan tilbyde de samme forhold som i daginstitutionen, og børnene vil fortsat skulle opholde sig størstedelen af tiden udenfor.

  Ledere og medarbejdere på området yder deres bedste for at skabe den bedst mulige hverdag for børnene, men det er under nye, forandrede og udfordrende vilkår. 

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

  1. At det anbefales, at daginstitutionerne efter dialog med bestyrelsen og efter aftale med Center for Børn, Unge og Familier, får mulighed for at reducere åbningstiden med op til 1,5 time/dagligt
  2. At det anbefales, at muligheden for at reducere åbningstiden er gældende fra mandag den 18. maj 2020 (uge 21) og frem til eventuelle ændrede retningslinjer fra sundhedsmyndighederne foreligger

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2020

  Sagen er drøftet. Sagen videresendes til behandling i Kommunalbestyrelsen uden indstilling, idet der afventes en ny vejledning fra sundhedsstyrelsen. Sagen belyses yderligere frem mod behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

   

  Supplerende Sagsfremstilling

  På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 11. maj blev indstillingen om ”Forslag om mulighed for at reducere åbningstiden i daginstitutionerne” drøftet. Indstillingen blev videresendt til behandling i kommunalbestyrelsen uden indstilling, idet det blev besluttet at afvente en ny vejledning fra sundhedsstyrelsen, samt med et ønske om, at sagen skulle yderligere belyses frem mod behandlingen i kommunalbestyrelsen.

   

  Sundhedsstyrelsen fremlagde søndag den 10. maj en ny vejledning til forebyggelse af smittespredning. Børne- og Undervisningsministeriet beskrev den 11. maj på deres hjemmeside, at det på dagtilbudsområdet betyder, at ”Afstandskravet lempes, så der generelt skal holdes 1 meters afstand. Desuden ophæves kvadratmeterkravet i daginstitutionerne. (…) I daginstitutioner kan aktiviteter nu organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal ansatte per gruppe. (…) Det er centralt, at klassen/stuen er udgangspunktet for børnenes hverdag, og at der er faste voksne omkring børnene”.

   

  Det er den 12. maj meldt ud fra KL, at der ikke, udover det allerede udmeldte, kommer nye retningslinjer fra sundhedsstyrelsen på sektorområderne. Børne- og Undervisningsministeriet er i dialog med sektoren om, hvordan den nye dagligdag kan tilrettelægges, og hvad lempelserne konkret vil betyde for dagligdagen i daginstitutionerne, fx hvilken forventning der er til ”faste voksne” etc.

   

  Administrationen følger udviklingen på området tæt og når ministeriets uddybning af 2. fase af genåbningen bliver offentliggjort justeres praksis i henhold til det. 

   

  Administrationen vurderer dog allerede nu, at det nye afstandskrav og ophævelse af kvadratmeterkravet forventeligt vil betyde, at der ikke er behov for at inddrage yderligere lokationer på området for at kunne imødekomme det stigende pasningsbehov. Derved forventes behovet for flere medarbejdere også falde.

   

  Derfor vurderer administrationen nu, at der med de tilgængelige oplysninger om betydningen af Sundhedsstyrelsens nye vejledning, ikke vil være behov for at reducere i åbningstiden i daginstitutionerne fra uge 21 som oprindeligt foreslået.

   

  Ændrer situationen sig i den kommende tid væsentligt fx hvis antallet af smittede medarbejdere generelt stiger, kan det blive aktuelt igen at foreslå en reduktion i åbningstiden. Hvis der skulle opstå en situation, hvor en institution får så mange smittede medarbejdere, så institutionen akut bliver nødt til at lukke, vil administrationen bede borgmesteren træffe beslutning herom.

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

  1.     At kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke reduceres i åbningstiden i daginstitutionerne fra uge 21, som ellers foreslået af administrationen i den oprindelige sag

  2.     At der kan træffes en borgmesterbeslutning, hvis der skulle opstå akut behov for at reducere åbningstiden eller akut behov for lukning af en institution pga. Covid19 smitte.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  1. Indstillingen godkendt.

   

  1. Indstillingen sættes til afstemning.
   For stemmer A, F, O, John Engelhardt (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Ina-Maria Nielsen (V), Leif Meyer Olsen (V), Piet Papageorge (V) og Ø med 16 stemmer.
   Imod stemmer C, U og Marlene Frandsen (V) med 3 stemmer.
   Undlader at stemme ingen.
   Indstillingen godkendt.
 26.  26. Genåbning af skolernes 6.-10. klasser samt klubtilbud

  Resumé

  Sag til beslutning om genåbning af skolernes 6.-10. klasser samt klubtilbud og beslutning om, hvorvidt administrationen skal udarbejde en model for sommerskole 2020.

  Sagsfremstilling

  Genåbning af skolernes 6.-10. klasser samt klubtilbud

  Skolernes 6.-10. klasser samt klubtilbud kan, fra mandag d. 18. maj, genåbne. Administrationen afventer de nærmere retningslinjer fra sundhedsstyrelsen for genåbningen.

   

  Sundhedsfaglige retningslinjer

  Nærværende sagsfremstilling er derfor udarbejdet med udgangspunkt i, at skolerne, også for genåbningen af 6.-10. klasserne og klubtilbud, underlægges de samme sundhedsfaglige retningslinjer, som er gældende for genåbning af skolernes 0.-5. klasser. Så snart nye retningslinjer er meldt ud nationalt, indarbejder administrationen disse i processen og rammerne og genåbningen af 6.-10. klasserne og klubtilbuddene.

   

  Undervisningsfaglige retningslinjer

  Ligeledes er nærværende sagsfremstilling udarbejdet under forudsætning af, at det fortsat er bekendtgørelsen om nødundervisning, der vil være gældende for genåbningen af skolernes 6.-10. klasser.

  I bekendtgørelsen beskrives, at undervisningen, i videst muligt omfang, skal leve op til folkeskolelovens krav og bestemmelser for så vidt angår fagrækken og Fælles Mål samt forpligtelsen til at tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs behov mv.

   

  Undervisningen vil dog fortsat være nødundervisning, da det ikke alle steder vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning, herunder normalt timetal. Det er skolens ansvar at prioritere ud fra faglige vurderinger af elevernes behov og hvilken undervisning, der skal gennemføres.

   

  Der arbejdes pt. på en model for genåbningen, der er organiseret så 6.-10.klasserne tilbydes halve skoledage, så skoleafdelingerne kan imødekomme de sundhedsmæssige retningslinjer og samtidig sikre den fornødne kapacitet såvel bemandings- som lokalemæssigt.

   

  Der tilstræbes så ensartede genåbninger som muligt, men lokale forskellige rammebetingelser på skoleafdelingerne kan betyde varierende muligheder og løsninger i forbindelse med genåbningen.

   

  Lokationer

  Afdeling Skovvang (mangler 6 lokaler) og Søndervang (mangler 8 lokaler) kommer til at mangle lokaler til genåbning for 6.-10. klasserne. Administrationen er, sammen med afdelingsskolelederne, i gang med at afklare, hvilke muligheder der er for at udnytte alternative lokationer udenfor skolernes matrikler. Fx er Hvissingehallen i spil til at kunne rumme Skovvangs klasser, ligesom der vil være ledig kapacitet i Fritidscentret, Musikskolen og Byhistorisk hus, der kan rumme Søndervangs klasser. Endelige aftaler for dette forventes af falde på plads primo uge 20.

   

  Hygiejniske forhold

  For at leve op til de gældende hygiejniske retningslinjer er Administrationen og afdelingsskolelederne løbende i dialog med Glostrup Ejendomme om mulighederne for fx. rengøring af lokaler, der ikke har været brugt længe samt behov for løbende ekstra rengøring, fx hvis flere hold skal skiftes til at anvende det samme lokale.

   

  Desuden afklares løsninger hurtigst muligt på de ekstra behov, der opstår i forbindelse med genåbningen, i forhold til toiletter og håndvaske.

   

  Bemanding

  Bemandingen er afhængig af, hvilke rammer for skoledagens længde, der udstikkes. Hvis man skal levere det fulde timetal med de gældende sundhedsfaglige retningslinjer er vurderingen, at der ikke er personale nok til opgaven. Denne udfordring kan blive forstærket, hvis afdelinger rammes af sygdom på medarbejdersiden.

   

  Bemandingen er ligeledes afhængig af genåbningen af klubtilbud, da mange klubpædagoger for tiden lægger mange flere timer i skoledelen, for at understøtte genåbningen af 0.-5. klasserne. Hvis disse medarbejdere skal anvendes i klubtilbud, vil de ikke samtidig kunne levere så mange timer ind i skoledelen.

   

  Klubtilbud

  Der arbejdes på en plan for genåbning af klubområdet. Der skal tages stilling til, hvorvidt klubber skal genåbne under andre rammer end normalt. Et enkelt klubtilbud rummer børn fra flere forskellige skoleafdelinger, hvorfor det vil øge smitterisikoen at samle dem i én gruppe i klubtilbuddet.

   

  Som nævnt, leverer klubpædagogerne desuden mange timer ind i skoledelen pt., hvorfor en afklaring af skal indtænkes i det samlede overblik over bemanding.

   

  Endelig skal der tages stilling til, hvorvidt der tillige skal åbnes for aftenklubtilbud med normale åbningstider helt til kl. 21.00.

   

  Der er et enkelt klubtilbud, Granskoven, der har indgået en aftale med dagtilbuddet Skoven, om at dagtilbuddet kan låne klublokalerne i uge 20, men der findes i løbet af næste uge en anden løsning for disse få børn, hvis klublokalerne skal anvendes til klubtilbud fra d. 18. maj.

   

  Sommerskole

  Glostrup Skole har, siden 2015, anvendt leverandøren +CAMP til at afholde Sommerskole. Dette tilbud er dag sparet væk pr. januar 2020, hvorfor der ikke er planlagt sommerskole for sommeren 2020.

   

  Der skal tages stilling til, om administrationen skal udarbejde en model for sommerskole, til børn med behov for det, frem mod mødet i Børne- og skoleudvalget i juni.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

  1. at Børne- og Skoleudvalget anbefaler de foreløbige rammer for genåbningen af skolernes 6.-10. klasser og klubtilbud godkendt
  2. at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om administrationen skal udarbejde en model for sommerskole 2020

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2020

  1. Indstillingen er drøftet. Indstillingen videresendes til behandling i Kommunalbestyrelsen uden indstilling, idet der afventes en ny vejledning fra sundhedsstyrelsen. Sagen belyses yderligere frem mod behandlingen i Kommunalbestyrelsen
  2. Indstillingen sættes til afstemning

  For stemmer: Piet Papageorge (V), Marlene Frandsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Robert Sørensen (Ø), Lars Thomsen (U) og Dan Kornbek Christiansen (C)

  Imod stemmer: ingen

  Undlader at stemme: Søren Enemark (A)

   

  Administrationen kan bl.a. hente inspiration til sommerskole i Herlev og Hvidovre kommune

   

  Supplerende Sagsfremstilling

  På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 11. maj blev indstillingen om ”Genåbning af skolernes 6.-10 klasse” drøftet. Indstillingen blev videresendt til behandling i Kommunalbestyrelsen uden indstilling, idet det blev besluttet at afvente en ny vejledning fra sundhedsstyrelsen, samt med et ønske om, at sagen skulle yderligere belyses frem mod behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

   

  Sundhedsstyrelsen fremlagde søndag den 10. maj en ny vejledning til forebyggelse af smittespredning. Børne- og Undervisningsministeriet beskrev den 11. maj på deres hjemmeside, at det på skoleområdet betyder, at afstandskravet lempes, så der generelt skal holdes 1 meters afstand. Der er situationer, hvor de 2 meter stadig vil være gældende, for eksempel bør der være 2 meters afstand mellem lærere og den forreste række i klasselokalet, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem eleverne.

   

  Det er den 12. maj meldt ud fra KL, at der ikke, udover det allerede udmeldte, kommer nye retningslinjer fra sundhedsstyrelsen på sektorområderne. Børne- og Undervisningsministeriet er i dialog med sektoren om, hvordan den nye dagligdag kan tilrettelægges, og hvad lempelserne konkret vil betyde for dagligdagen i skolerne. 

   

  Administrationen afventer tilbagemeldingen fra sektordialogen samt en ny bekendtgørelse om genåbning fra Børne- og Undervisningsministeriet. Begge dele forventes offentliggjort onsdag den 13. maj eller torsdag den 14. maj. Administrationen følger udviklingen på området tæt, og så snart de nye retningslinjer og bekendtgørelsen for genåbningen er meldt ud fra Børne- og Undervisningsministeriet, indarbejder administrationen disse i genåbningsplanen.

   

  Administrationen forventer dog ikke, at bekendtgørelsen vil ændre i grundlaget for planen for genåbning, da der ikke kommer yderligere nye vejledninger fra Sundhedsstyrelsen eller præciseringer eller oversættelser af disse retningslinjer for skoleområdet

   

  Plan for genåbning af 6.-10. klasse den 18. maj 2020

  Antal undervisningslektioner

  Det er fortsat bekendtgørelsen om nødundervisning, der er gældende for genåbningen af skolernes 6.-10. klasser. I bekendtgørelsen beskrives, at undervisningen, i videst muligt omfang, skal leve op til folkeskolelovens krav og bestemmelser for så vidt angår fagrækken og Fælles Mål samt forpligtelsen til at tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs behov mv.

   

  Alle skoleafdelinger genåbner for 6.-10. klasserne fra d. 18. maj, med et timetal svarende til det antal timer 0.-5. klasserne har pt., det vil sige 6 lektioner om dagen og i alt 30 lektioner om ugen.

   

  Lokaleforhold

  Alle skoleafdelinger har organiseret sig, så de kan rumme alle elever indenfor egen matrikel, under de gældende retningslinjer. Dog anvender afdeling Skovvang også lokaler i Hvissingehallen, for at kunne rumme alle elever.

   

  Hygiejniske forhold samt klargøring af lokaler

  For at leve op til de gældende hygiejniske retningslinjer, har Administrationen og afdelingsskolelederne løbende været i dialog med Glostrup Ejendomme om rengøring af lokaler, der ikke har været brugt længe, samt behov for løbende ekstra rengøring, fx hvis flere hold skal skiftes til at anvende det samme lokale.

   

  Desuden er der fundet løsninger på de ekstra behov, der opstår i forbindelse med genåbningen, i forhold til behov for ekstra toiletter og håndvaske. Endelig er der lavet en plan for flyttehjælp til skoleafdelingerne, der har behov for det i forhold til at få lokaler klar til genåbningen mandag.

   

  Personaleforhold

  Alle skoleafdelinger har personale nok til at kunne dække alle klasser, men med fuldt brug af vikarer.

   

  Forældreinformation

  Der udsendes, torsdag morgen, den 14. maj, forældrebrev til alle forældre til elever i 6.-10. klasse med information om genåbningen.

   

  Foreløbig plan for genåbning af klubberne fra den 18. maj

  Klubtilbuddene har, siden genåbningen, haft åbent for 3. til 5. klasse i tidsrummet 13.30 til 16.45. Klubtilbuddet foregår i øjeblikket i de klasselokaler, hvor børnene undervises. 

  For at overholde afstandskravet vil en del af klubbens børn også fremadrettet, skulle være i klasselokalerne.

   

  Da flere klubpædagoger også anvendes i skolernes undervisningsplaner er det ikke muligt at genåbne alle klubberne allerede fra den 18. maj. Det vil derfor ske løbende fra mandag den 18. maj og frem, når personalesituationen er løst.

  Klubberne kan åbne junior/aftenklubben fra den 25. maj i klubbens lokaler.

  Forældrene orienteres om, hvornår de enkelte klubber åbner.

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

   

  1. At kommunalbestyrelsen godkender planen for genåbning den 18. maj af skolernes 6.-10. klasser
  2. at kommunalbestyrelsen godkender den foreløbige plan for genåbning af klubber.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingerne godkendt.

 27.  27. Garantistillelse for Glostrup Forsyning 2020

  Resumé

  Glostrup Forsyning anmoder Glostrup Kommune om at stille garanti for lånoptagelse til anlægsinvesteringer i 2020 ifm. Letbanen, samt til etablering af molokker.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Vand A/S og Glostrup Spildevand A/S ønsker at optage lån i KommuneKredit i forbindelse med anlægsinvesteringer, der foretages i regnskabsåret 2020 med en løbetid på maksimalt 40 år. Glostrup Affald A/S ønsker at optage en byggekredit med efterfølgende lånoptagelse med en løbetid på maksimalt 25 år.

   

  Glostrup Vand A/S ønsker at optage lån på 2.121.900 kr. til arbejder i forbindelse med Letbanen.

   

  Glostrup Spildevand A/S ønsker at optage lån på 44.700.500 kr. til arbejder om vejvand på Erdalsvej, byggemodning og arbejder i forbindelse med Letbanen.

   

  Glostrup Affald A/S ønsker at optage en byggekredit på 10.000.000 kr. gældende fra 2020 – 2022 (til og med). Byggekreditten vil blive konverteret endeligt ved maksimal udnyttelse eller udløb af kreditperioden. Byggekreditten ønskes optaget til etablering af molokker. Beløbet er afsat som en ramme i budgettet.

   

  Bestyrelsen i de tre selskaber har godkendt lånoptagelsen i KommuneKredit.

   

  KommuneKredit kræver garanti fra Glostrup Kommune for at bevillige de tre selskaber optagelse af ovenstående lån.

   

  Udgiften til de nævnte formål er omfattet af lånebekendtgørelsens bestemmelser om automatisk låneadgang. Dette betyder at kommunen kan yde den ansøgte garanti uden at dette medfører reduktion i kommunens låneramme eller krav om deponering.

   

  Administrationen vurderer, at der generelt er en lav risiko ved, at Glostrup Kommune stiller garanti for, at selskaber under Glostrup Forsyning optager lån i KommuneKredit til investeringer.

   

  I 2015 har Glostrup Forsyning fået udarbejdet en generel vurdering fra Ernst og Young af risikoen for at stille garanti for Glostrup Vand A/S og Glostrup Spildevand A/S. Der fremgår af vurderingen, at risikoen generelt vurderes som lav, da

  a)     selskaberne reelt har monopol på sine ydelser, og dermed har en meget stabil kundekreds,

  b)     selskaberne efter gældende lovgivning har mulighed for at opkræve takster således at der over tid er balance mellem omkostninger/investeringer og omsætningen.

   

  Risikovurderingen er vedlagt som bilag. Samme overvejelser vurderes at gøre sig gældende for selskabet Glostrup Affald A/S.

   

  Kommunaldirektøren er tidligere blevet bemyndiget til at fastsætte en garantiprovision overfor Glostrup Forsyning. Såfremt anmodningen fra Glostrup Forsyning imødekommes, vil der blive opkrævet garantiprovision efter gældende principper.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

  1. at Glostrup Vand A/S’ anmodning om garantistillelse imødekommes.
  2. at Glostrup Spildevand A/S’ anmodning om garantistillelse imødekommes.
  3. at Glostrup Affald A/S’ anmodning om garantistillelse imødekommes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 28.  28. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-05-2020

  Ingen punkter til orientering.

Mødenr. 2751