Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering fra borgmesteren 3. Folkeoplysningsudvalgets årsberetning 2018 4. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2015 - boligområde ved Banemarksvej 5. Godkendelse af forslag til Lokalplan GL110 - boliger ved Banemarksvej 6. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 8 vedrørende udskillelse af nyt rammeområde til etageboligbebyggelse på hjørnet af Sydvestvej/Kildevældets Allé 7. Endelig vedtagelse af Lokalplan GL80.5 for etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets Allé 8. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 vedrørende udskillelse af nyt rammeområde til tæt bebyggelse på hjørnet af Hovedvejen/Nørre Allé 9. Endelig vedtagelse af Lokalplan GL27.1 for boliger på hjørnet af Hovedvejen/Nørre Allé 10. Trafiksanering af Ørnevej og Glentevej 11. Glostrup Skole afdeling Skovvang - etablering af ekstra klasse 12. Ny lovgivning om driftsgaranti for private dagtilbud 13. Tilpasning af åbningstider i Borgerservice 14. Glostrup Kommunes regnskab 2018 15. Politik for informationssikkerhed 16. Økonomisk handleplan - beslutning om organisationstilpasning 17. Beslutning om kontraktforlængelse med private leverandører til hhv. personlig pleje og praktisk hjælp, Indkøbsordning og Madservice 18. Godkendelse af ny tilskudsmodel for kulturaftaler 19. Markering af Valdemarsdag 20. Forslag til flagning i Glostrup Kommune (partiforslag) 21. Forslag til flagning den 1. Maj i Glostrup Kommune (partiforslag) 22. Supercykelstinet (partiforslag) 23. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

Deltagere:


John Engelhardt, V
Lisa Ward, A
Lars Thomsen, U
Søren Enemark, A
Flemming Ørhem, O
Palle Laustrup, F
Kasper Damsgaard, A
Leif Meyer Olsen, V
Piet Papageorge, V
Pia Hagbarth Dahlin, O
Torben Jensen, A
Dan Kornbek Christiansen, C
Robert Sørensen, Ø
Marlene Frandsen, V
Gitte Wallin Limkilde, A
Ina-Maria Nielsen, V
Lars Høimark, A
Eva Nørgaard Wojtala, V
Camilla Christensen, A


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Sagsfremstilling

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  Ingen punkter til orientering.

 3.  3. Folkeoplysningsudvalgets årsberetning 2018

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Folkeoplysningsudvalgets årsberetning for 2018 til orientering.

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget udarbejder i henhold til udvalgets vedtægter en årlig beretning til kommunalbestyrelsen.

  Beretningen fortæller om Folkeoplysningsudvalgets arbejde og aktiviteter gennem året 2018.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  Til orientering.

  Bilag

 4.  4. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2015 - boligområde ved Banemarksvej

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for rammeområde GB48 – Boligområde ved Banemarksvej fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse og udsendelse i offentlig høring. Vedtagelse af tillægget er en forudsætning for, at forslag til Lokalplan GL110 - Boliger ved Banemarksvej kan godkendes og sendes i offentlig høring.

  Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde, der giver mulighed for, at en række erhvervsejendomme på Banemarksvej kan anvendes til boligbebyggelse i form af tæt-lav- og etageboliger.

  Det skal samtidig besluttes, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

  Sagsfremstilling

  Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 21. marts 2017 at igangsætte udarbejdelse af nyt plangrundlag for del af erhvervsområdet ved Banemarksvej til boligbyggeri. 

  Ændringen af plangrundlag fra erhvervsområde til boliger kræver kommuneplantillæg og lokalplan. Ændring af anvendelsen af området er af en sådan karakter, at der i henhold til Planlovens § 23 c skal afholdes en forudgående høring, hvor naboer mv. har mulighed for at give deres bud på, hvordan området skal anvendes og hvilke hensyn, der bør tages.

  Der blev i sommeren 2017 afholdt en forudgående høring med mulighed for ændret anvendelse af erhvervsområdet til tæt-lav- og etageboliger. På baggrund af høringssvarene besluttede Miljø- og Teknikudvalget den 15. maj 2018 at arbejde videre med nyt plangrundlag for området, der åbner mulighed for tæt-lav bebyggelse i 2 etager og etageboligbyggeri i op til 6 etager med en bebyggelsesprocent på max. 120, såfremt dele af parkering finder sted i kælder.

  Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-25 udlægger et nyt rammeområde GB48 – Boliger ved Banemarksvej, der omfatter Banemarksvej 2b-18.

  Kommuneplantillægget åbner mulighed for tæt-lav- og etageboliger samt kollektive formål som fx børneinstitutioner. Ny bebyggelse kan opføres i op til 6 etager med en bebyggelsesprocent for området som helhed på max. 120, såfremt dele af parkering finder sted i kælder.  

  Det nye rammeområde ændrer på afgrænsningen af det tilstødende rammeområde GE05 - Erhvervsområde ved Banemarksvej.

  Sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 11 fremlægges forslag til Lokalplan GL110 – Boliger ved Banemarksvej, se andet punkt på dagsorden. 

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af indholdet i Kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til Lokalplan GL110. Det er administrationens vurdering, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag.

  Ifølge Planloven skal et forslag til en ændring til kommuneplanen i mindst 4 ugers høring, før den kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen. Høringsperioden udvides til min. 8 uger og forventes gennemført fra ultimo april 2019 til ultimo juni 2019.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 godkendes og sendes i offentlig høring         
  2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 11, og at denne beslutning bekendtgøres sammen med kommuneplantillægget.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 21-03-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Leif Meyer Olsen, V

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. John Engelhardt, V
  2. Robert Sørensen, Ø

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 5.  5. Godkendelse af forslag til Lokalplan GL110 - boliger ved Banemarksvej

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Forslag til Lokalplan GL110 – Boliger ved Banemarksvej fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse og udsendelse i offentlig høring.

  Vedtagelse af lokalplanforslaget er afhængig af, at forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 også godkendes og sendes i offentlig høring.

  Lokalplanforslaget åbner mulighed for at en del af et erhvervsområde på Banemarksvej kan omdannes til boligbebyggelse i form af tæt-lav og etageboliger.

  Det skal samtidig besluttes, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

  Sagsfremstilling

  Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 21. marts 2017 at igangsætte udarbejdelse af nyt plangrundlag for et boligprojekt på del af erhvervsområdet ved Banemarksvej. 

  Ændringen af plangrundlag fra erhvervsområde til boliger kræver kommuneplantillæg og lokalplan. Ændring af anvendelsen af området er af en sådan karakter, at der i henhold til Planlovens § 23 c skal afholdes en forudgående høring, hvor naboer mv. har mulighed for at give deres bud på, hvordan området skal anvendes og hvilke hensyn, der bør tages i planlægningen. Denne høring blev holdt i sommeren 2017.

  På baggrund af høringssvarene besluttede Miljø- og Teknikudvalget den 15. maj 2018 at arbejde videre med nyt plangrundlag for området, der åbner mulighed for at omdanne erhvervsområdet til tæt-lav og etagebebyggelse. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 120, såfremt dele af parkeringen finder sted i kælder.

  Projektet på ”Semler-ejendommene” på Banemarksvej omfatter ca. 530 boliger hvoraf 350 boliger (50.000 m2) ligger Glostrup Kommune og 180 boliger (30.000 m2) ligger i Brøndby Kommune.

  Det er lokalplanens formål:

  • at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til boligformål i form af etageboliger og rækkehuse samt offentlige formål med mulighed for at etablere en daginstitution,
  • at fastlægge bestemmelser for placering af bebyggelse, bebyggelsens arkitektoniske udtryk samt friarealer,
  • at sikre en gennemgående grøn forbindelse,
  • at bebyggelsen overholder de vejledende støjgrænser.

  Bebyggelsen vil blive opdelt i åbne karréer med gårdrum, der bindes sammen af en grøn forbindelse. Mod nord, langs jernbanen kan bebyggelsen opføres i 6 etager med ”vinger”, der trapper ned mod Banemarksvej. Langs Banemarksvej vil der blive opført rækkehuse i 2 etager.

  Lokalplanen fastlægger, at facader overvejende skal udføres i tegl i røde, brune, grå og beige nuancer, og at der skal være en visuel opdeling i sektioner for at opnå en bebyggelsesmæssig variation men samtidig også en materialemæssig sammenhæng.

  Den grønne forbindelse der løber gennem områdets bebyggelser skal danne rammen om områdets udendørs opholdsarealer. Der skal integreres klimasikring i lokalplanens grønne områder. Der skal udlægges udendørs opholdsarealer svarende til min. 30 % af boligarealet.

  Dele af parkeringen i Glostrup Kommune anlægges i eksisterende parkeringskælder og resterende på terræn, hovedsageligt mod jernbanen. Lokalplanen udlægger parkering efter Parkeringsnorm 2019. Størstedelen af lokalplanområdet ligger stationsnært. Mindst 5 % af parkeringspladserne skal anlægges med elladestandere, derudover skal både p-pladser der befinder sig i byggeriets konstruktion og op til boligbyggeriet være forberedt med infrastruktur til elladestandere. 

  Lokalplanen åbner mulighed for, at Banemarksvej kan udvides mod nord, så der kan etableres cykelstier på begge sider af Banemarksvej. 

  Området er påvirket af støj fra jernbanen, en virksomhed på den anden side af jernbanen samt vejstøj fra Banemarksvej. Der har været foretaget en række støjundersøgelser der viser, at der skal opsættes forskellige former for støjbarrierer for at det indendørs støjkrav i boliger kan overholdes og for at støjkrav til udendørs opholdsarealer kan overholdes. Lokalplanen stiller krav om at ny bebyggelse ikke tages i brug før det kan dokumenteres at disse krav kan overholdes.

  Udbygningen af boligerne i lokalplanområdet er indarbejdet i Glostrup Kommunes befolkningsprognose, og der vil i løbet af de kommende år blive indarbejdet plads til børn i institutioner og skoler i området.

  Sammen med forslag til Lokalplan GL110 fremlægges forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2015, se andet punkt på dagsorden.

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af kommuneplantillægget og lokalplanforslaget der viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag.

  I henhold til Planloven skal et forslag til en lokalplan som minimum i 4 ugers høring, før det kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen. Høringsperioden forventes sendt i 8 ugers høring fra ultimo april 2019 til ultimo juni 2019.

  Den del af bebyggelsen der ligger i Brøndby Kommune er omfattet af Forslag til Lokalplan 249 – Banemarksvej – Brøndbyøster – Brøndby Kommune og forventes offentliggjort og udsendt i høring samtidig med forslag til Lokalplan GL110.    

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. at forslag til Lokalplan GL110 – Boliger ved Banemarksvej godkendes og sendes i offentlig høring
  2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Lokalplan GL110, og at denne beslutning offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 21-03-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Leif Meyer Olsen, V

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. John Engelhardt, V
  2. Robert Sørensen, Ø

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 6.  6. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 8 vedrørende udskillelse af nyt rammeområde til etageboligbebyggelse på hjørnet af Sydvestvej/Kildevældets Allé

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Endelig vedtagelse af tillæg nr. 8. til Kommuneplan 2013-2025

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. april 2018 at sende forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring.

  Forslaget har sammen med forslag til Lokalplan GL80.5 for etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets Allé været i høring fra den 17. april 2018 til den 15. juni 2018. I høringsperioden er der indkommet en bemærkning fra Miljøstyrelsen om forslagets redegørelse for bilag IV-arter.

  Tillægget udskiller et nyt rammeområde GB46 fra de eksisterende rammeområder GO12 og GB23. Det nye rammeområde GB46 fastlægger områdets anvendelse til etageboliger.

  På baggrund af bemærkningen fra Miljøstyrelsen samt de modtagne indsigelser til Lokalplan GL80.5 foreslås følgende ændringer til Kommuneplantillæg nr. 8:

  1. at kommuneplantillæggets redegørelse tilføjes en passus med vurderingen af kommuneplantillæggets betydning for bilag IV-arter,
  2. at den maksimale bygningshøjde fastlægges til 4 etager svarende til 14 m bygningshøjde,
  3. at bebyggelse skal trappes ned til 2 etager mod nabobebyggelser,
  4. at der fastlægges en maximal bebyggelsesprocent for det nye rammeområde på 135.

  Tillægget er i overensstemmelse med hovedstrukturen i Kommuneplan 2013-2025.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 21-03-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Leif Meyer Olsen, V

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V
  2. Robert Sørensen, Ø

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  Indstillingen godkendt.

 7.  7. Endelig vedtagelse af Lokalplan GL80.5 for etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets Allé

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Endelig vedtagelse af Lokalplan GL80.5 for etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets Allé.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. april 2018 at sende forslag til Lokalplan GL80.5 for etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets Allé i offentlig høring.

  Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre en bebyggelse, der indeholder flere etagemeter end den nuværende lokalplan og som giver mulighed for at udføre en højere bebyggelse på en måde, der tager bedst muligt hensyn til de omgivende boligbebyggelser.

  Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til boligformål og offentlige formål. Det er en del af lokalplanens formål at sikre mulighed for at daginstitutionen ”Syrenen” kan fornys som en ny tidssvarende institution med den nuværende placering alternativt nedlægges og erstattes af nye boliger.

  Det er lokalplanens formål:

  • at fastlægge anvendelsen af ejendommene indenfor lokalplanens delområde 1 til etageboligbebyggelse og indenfor delområde 2 til offentlige formål såsom daginstitution, undervisning, kursusaktiviteter, eller lign. alternativt til etageboligbebyggelse,
  • at ny bebyggelse aftrappes i højden fra hjørnet Sydvestvej/Kildevældets Allé frem mod nabobebyggelser for at skabe bedst mulig tilpasning til omgivelserne,
  • at bebyggelsen opbrydes i forskellige bygningsafsnit med forskudte facadelinjer og forskelligt udtryk, så den samlede bebyggelse ikke fremstår monoton,
  • at sikre markering af ny bebyggelses stueetage gennem murværkets udtryk,
  • at sikre at tagetager beliggende over 3. etage tilbagetrækkes fra facadelinjen,
  • at der etableres tilstrækkelig parkering for biler såvel som cykler.

  Forslaget har været i høring fra den 17. april 2018 til den 15. juni 2018. I høringsperioden er modtaget 7 indsigelser til lokalplanen ligesom der har været en livlig debat i Folkebladet og på Facebook og også direkte med flere af indsigerne om lokalplanens indhold, udsendelse og virkning. Indsigelserne er vurderet og kommenteret i det vedhæftede indsigelsesskema.

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget har på mødet 24. januar 2019 gennemgået de modtagne indsigelser og besluttet, at den endelige vedtagelse af lokalplanen skal finde sted på baggrund af de modtagne bemærkninger således:

  • at afsnit 6 ændres, så den maksimale bygningshøjde bliver 4 etager på hjørnet ud mod Sydvestvej/Kildevældets Allé. Øvrige byggefelter i lokalplanen foreslås aftrappet ned til 2 etager imod nabobebyggelser,
  • at lokalplanens beskrivelse af fælles gårdrum udelades i den endelige lokalplan samt at ejendommen matr.nr. 8dh indeholdende ældreboligerne på Asylvej tages ud af lokalplanen,
  • at afsnit 5 ændres, så der ikke fastlægges en offentlig stiforbindelse gennem ny bebyggelse til den bagvedliggende boligbebyggelse på Asylvej.

  Herudover foreslås det, at lokalplanen tilpasses den netop godkendte parkeringsnorm således:

  • ændres, så der kræves etablering af min. 1 p-plads pr. bolig samt 1 p-plads pr. 67 m² institutionsbyggeri
   Ligeledes har projektudvikleren anmodet om mulighed for at kunne indrette ungdomsboliger for at projektet kan indrettes så fleksibelt som muligt. Det er i den forbindelse forventet, at ungdomsboliger vil blive etableret som privat udlejning. Lokalplanen kan dog ikke fastlægge, hvilken ejerform nye boliger skal have. For at sikre mulighed for etablering af ungdomsboliger foreslås følgende ændringer:

  -at afsnit 3 præciseres, så anvendelsen af området også muliggør ungdomsboliger

  -at afsnit 5 ændres, så der kræves etablering af min. 0,45 p-plads pr. ungdomsbolig.

  Der er herudover foretaget mindre redaktionelle ændringer samt tilpasninger af lokalplanens indhold til andre planer og bestemmelser, eksempelvis Spildevandsplanen.

  Det skal oplyses, at de beskrevne muligheder for at etablere/fastholde en daginstitution i området foreslås opretholdt for at gøre lokalplanen så fleksibel som muligt. Indtil der foreligger en særskilt beslutning i Børne- og Skoleudvalget om hvad der skal ske med områdets daginstitution, er det mest hensigtsmæssigt at opretholde lokalplanens alternativer.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • at Lokalplan GL80.5 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 21-03-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Leif Meyer Olsen, V

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V
  2. Robert Sørensen, Ø

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 8.  8. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 vedrørende udskillelse af nyt rammeområde til tæt bebyggelse på hjørnet af Hovedvejen/Nørre Allé

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Endelig vedtagelse af tillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. marts 2018 at sende forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring.

  Forslaget har sammen med forslag til Lokalplan GL27.1 for boliger på hjørnet af Hovedvejen/Nørre Allé været i høring fra den 20. marts 2018 til den 19. maj 2018. I høringsperioden er der indkommet en bemærkning fra Miljøstyrelsen om forslagets redegørelse for bilag IV-arter.

  Tillægget udskiller et nyt rammeområde GC26 fra det eksisterende rammeområde GC12. Det nye rammeområde GC26 fastlægger områdets anvendelse til boliger, dagligvare- og udvalgsvarebutikker, liberalt erhverv samt kundeorienterede serviceerhverv.

  På baggrund af bemærkningen fra Miljøstyrelsen samt de modtagne indsigelser til Lokalplan GL27.1 foreslås følgende ændringer til Kommuneplantillæg nr. 7:

  1. at kommuneplantillæggets redegørelse tilføjes en passus med vurderingen af kommuneplantillæggets betydning for bilag IV-arter,
  2. at muligheden for tårnkonstruktioner højere end de normale etager fjernes fra tillæggets bestemmelser.

  Tillægget er i overensstemmelse med hovedstrukturen i Kommuneplan 2013-2025.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • at tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages med ovennævnte ændringer.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 21-03-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Leif Meyer Olsen, V

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V
  2. Robert Sørensen, Ø

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 9.  9. Endelig vedtagelse af Lokalplan GL27.1 for boliger på hjørnet af Hovedvejen/Nørre Allé

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Endelig vedtagelse af Lokalplan GL27.1 for boliger på hjørnet af Hovedvejen/Nørre Allé.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. marts 2018 at sende forslag til Lokalplan GL27.1 for boliger på hjørnet af Hovedvejen/Nørre Allé i offentlig høring.

  Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre en bebyggelse, der indeholder flere etagemeter end den nuværende lokalplan. Ligeledes giver lokalplanen mulighed for et projekt med tårnkonstruktioner, der stikker længere i vejret end de 5 etager, der muliggøres med den nuværende lokalplan.

  Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til boliger med butikker og kundeorienterede serviceerhverv i stueetagen. Dette er en anvendelse, der ligger indenfor den sædvanlige anvendelse af arealer i Bymidten.

  Det er lokalplanens formål:

  • at en del af stueetage til ny etageboligbebyggelse etableres med en udadvendt funktion som eksempelvis butik, café, restaurant, fælleslokaler for etageboligerne eller servicevirksomhed med kundetilgang,
  • at bebyggelse aftrappes i højden fra Hovedvejen mod Højvangsvej for at skabe en bygningsmæssig sammenhæng med det omgivende byggeri,
  • at bebyggelsen opbrydes i mindre bygningsafsnit med forskellige facadeudtryk så den samlede bebyggelse ikke fremstår monoton,
  • at der etableres facadebyggelinjer langs Hovedvejen og Nørre Allé dels for at stramme vejbilledet op og dels for at fastlægge mindre variationer i facaderne i de enkelte bygningsafsnit i ny bebyggelse,
  • at der etableres tilstrækkelig parkering for biler såvel som cykler,
  • at der etableres adgang for gående via en portgennemgang fra Nørre Allé.

  Forslaget har været i høring fra den 20. marts 2018 til den 19. maj 2018. I høringsperioden er modtaget 5 indsigelser til lokalplanen ligesom der har været en livlig debat på Facebook og også direkte med flere af indsigerne om lokalplanens indhold, udsendelse og virkning. Indsigelserne er vurderet og kommenteret i det vedhæftede indsigelsesskema.

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget har på mødet 24. januar 2019 gennemgået de modtagne indsigelser og besluttet, at den endelige vedtagelse af lokalplanen skal finde sted på baggrund af de modtagne bemærkninger således:

  1. at afsnit 6 og 7 ændres, muligheden for at der kan bygges tårnkonstruktioner højere end de anførte maksimale etageantal fjernes,
  2. at det maksimale etageantal fastlægges til 5 etager mod Hovedvejen og om hjørnet til Nørre Allé, 4 etager langs Nørre Allé og 3 etager mod Højvangsvej og om hjørnet til Nørre Allé,
  3. at afsnit 7 ændres, så det sikres at der ikke etableres altaner mod Højvangsvej,
  4. at afsnit 5 ændres, så mulighed for benyttelse af p-fond som grundlag for dispensation fra lokalplanens parkeringsbestemmelser ikke omtales.

  Herudover foreslås det, at lokalplanen tilpasses den netop godkendte parkeringsnorm samt muligheden for at indrette ungdomsboliger i ny bebyggelse indenfor lokalplanens område således:

  1. at afsnit 3 præciseres, så anvendelsen af området også muliggør ungdomsboliger,
  2. at afsnit 5 ændres, så der kræves etablering af min. 1 p-plads pr. bolig, dog min. 0,45 p-plads pr. ungdomsbolig,
  3. at afsnit 1 ændres, så udadvendte funktioner i bygningen ligeledes kan omfatte fælleslokaler for de nye boliger.

  Det skal oplyses, at der ikke i en efterfølgende byggesagsbehandling vil kunne dispenseres fra parkeringskravet, da det er en del af lokalplanens formål at sikre tilstrækkelig parkering for nyt byggeri. Lokalplanens konkrete bestemmelser om parkering bliver på den måde principielle, og det vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan, hvis der ønskes mindre parkering til et konkret projekt end det lokalplanens anviser. Som i den gældende Lokalplan GL27 for Bymidten opretholdes dog mulighed for at der kan anvises parkering på anden matrikel i nærheden efter nærmere tinglyst aftale om brugsret.

  Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer samt tilpasninger af lokalplanens indhold til andre planer og bestemmelser, eksempelvis Spildevandsplanen.

  Det skal oplyses, at lokalplanen ikke kan fastlægge, hvilken ejerform nye boliger skal have. Det kræver således en særskilt beslutning af godkende etablering af eksempelvis almene ungdomsboliger

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 21-03-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Flemming Ørhem (O) ønsker ikke, at der fremadrettet etableres ungdomsboliger i bebyggelsen.

  Afbud:
  1. Leif Meyer Olsen, V

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Flemming Ørhem (O) ønsker ikke, at der fremadrettet etableres ungdomsboliger i bebyggelsen.

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V
  2. Robert Sørensen, Ø

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  Der blev stemt om indstillingen:

  For stemmer A, C, F, O, U, V og Ø med i alt 19 stemmer.

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 10.  10. Trafiksanering af Ørnevej og Glentevej

  Resumé

  Udvalget anmodes om at tage stilling til et forslag til trafiksanering af Ørnevej og Glentevej samt etablering af midterø ved Duevej.

  Sagsfremstilling

  Udvalgsformanden har anmodet om, at der forelægges en sag for udvalget der omhandler trafiksanering af Ørnevej og Glentevej. På denne baggrund fremlægges vedhæftede projekt bestående af 3 foranstaltninger på hver vej, hver bestående af 2 forsatte ”halvmåner” i chaussésten, der medfører at 2 biler ikke kan passere samtidigt.

  Forsætningerne har en hastighedsdæmpende effekt (skiltes med 40 km/t), og cyklister føres bagom foranstaltningerne. Der opsættes steler i ”halvmånerne”, således at bilerne ledes ind gennem forsætningen. Fortovene berøres ikke af projektet. Foranstaltningerne er placeret, så de er til så lidt gene som muligt for overkørslerne langs vejene.

  Det foreslås samtidigt at etablere en midterø ved Duevejs udmunding i Sofielundsvej, hvilket vil medvirke til at skabe tryggere forhold for bløde trafikanter i krydset.

  Politiet har godkendt de 2 forslag.

  Økonomi

  Kommunalbestyrelsen har af flere omgange bevilget penge til puljen til forbedring af forholdene for bløde trafikanter, og der er allerede udført en række projekter finansieret over puljen.

  Af det bevilgede beløb til pulje til bløde trafikanter er der afsat et beløb på ca. 3,9 mio. kr. Af dette beløb er der allerede disponeret/igangsat projekter til: Slidlag på cykelstier langs Ejby Industrivej, tilgængelighedstiltag i signalregulerede kryds, tilskud til istandsættelse af Bakken og stillevejsforanstaltning på Skovsletten. Disse midler er allerede blevet frigivet på et tidligere tidspunkt.

  På mødet den 25. oktober 2018 besluttede Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget, at der af denne pulje afsættes et beløb på 2 mio. kr. til forbedring af skolevejsforholdene omkring Ørnevej og Glentevej.

  Det foreslåede projekt for trafiksanering af Ørnevej og Glentevej skønnes at kunne udføres for 1.400.000 kr., mens etablering af midterø ved Duevej skønnes at koste 60.000 kr.

  Det er desuden i forbindelse med overførselssagen besluttet at tilbageføre 500.000 kr. af puljen til kommunekassen.

  Ved beslutning om trafiksanering af Ørnevej og Glentevej samt etablering af midterø ved Duevej vil det samlede beløb i pulje til bløde trafikanter således være opbrugt.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019

  Tekst/Projektnummer

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Projekt 223.038 – Pulje til bløde trafikanter

  Projekt 223.003

  2.975.413

  500.000

  3.475.413

  I alt

  3.475.413

  3.475.413

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller:

  1. at Ørnevej og Glentevej trafiksaneres som beskrevet i sagen.
  2. at der anlægges en midterø ved Duevejs udmunding i Sofielundsvej.
  3. at der gives en anlægsbevilling på 3.475.413 kr. til projekt 223.038 til udførelse af de beskrevne projekter der er besluttet udført over puljen til bløde trafikanter.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 21-03-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt, dog således at der gives anlægsbevilling på 2.073.000 kr., hvorved bevillingen er opbrugt. Trafiksanering af Ørnevej/Glentevej samt etablering af midterø ved Duevej kan afholdes inden for den pågældende anlægsbevilling.
  Afbud:
  1. Leif Meyer Olsen, V

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt

  Frem mod kommunalbestyrelsens møde tilføjes et nyt økonomiafsnit med tilhørende bevillingsskema, så bevillingen bliver beskrevet korrekt.

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V
  2. Robert Sørensen, Ø

  Økonomi

  Kommunalbestyrelsen har af flere omgange bevilget penge til puljen til forbedring af forholdene for bløde trafikanter, og der er allerede udført en række projekter finansieret over puljen. På nuværende tidspunkt er der ca. 2 mio. kr. tilbage i puljen, som endnu ikke er udmøntet i konkrete projekter. På mødet den 25. oktober 2018 besluttede Miljø- Teknik- og Ejendomsudvalget, at der skulle reserveres et tilsvarende beløb af puljen til forbedring af skolevejsforholdene omkring Ørnevej og Glentevej.

  Der er nu udarbejdet forslag til et konkret projekt for forbedring af skolevejsforhold omkring trafiksanering af Ørnevej og Glentevej, og dette projekt skønnes at kunne udføres for 1.400.000 kr., mens etablering af midterø ved Duevej skønnes at koste 60.000 kr. Der søges om anlægsbevilling til disse to projekter.

  Der er herudover en række mindre projekter som beskrevet i sagen fra den 25. oktober 2018 og 12. juni 2018, som ønskes færdiggjort:

  Skovsletten – stillevejsforanstaltninger

  Ejby Industrivej – asfalt på cykelsti

  Bakken – tilskud til istandsættelse

  Tilgængelighed i kryds

  Sydvestvej – ændring af hævede flader

  Der søges om anlægsbevilling svarende til puljens restbeløb på 613.000 kr. til færdiggørelse af disse mindre projekter.

  Samlet søges der anlægsbevilling svarende til hele det resterende rådighedsbeløb i puljen på i alt 2.073.000 kr., heraf 1.400.000 kr. til trafiksanering af Ørnevej og Glentevej, 60.000 kr. til midterø ved Duevej og 613.000 kr. til restfinansiering af en række mindre projekter.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Projekt 223.038 – Pulje til bløde trafikanter

  2.073.000

  I alt

  2.073.000

  Netto kr. til forøgelse/forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Økonomiudvalget indstiller:

  1.at Ørnevej og Glentevej trafiksaneres som beskrevet i sagen.

  2.at der anlægges en midterø ved Duevejs udmunding i Sofielundsvej.

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  3.at der gives en anlægsbevilling på 2.073.000 kr. til udførelse af de projekter, der er beskrevet i sagen, og som er besluttet udført over puljen til bløde trafikanter.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 11.  11. Glostrup Skole afdeling Skovvang - etablering af ekstra klasse

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Med afsæt i kommunalbestyrelsens beslutning den 16. januar 2019 i sag om ”Efterretning om forventet antal 0. klasser 19/20”, søges nu om frigivelse af en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til etablering af en ekstra klasse på afdeling Skovvang til skolestart efter sommerferien 2019. Projektet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet Renovering af Glostrup Skolen, afd. Nordvang inkl. gamle gymnastiksale.

  Sagsfremstilling

  Der er p.t. 2 børnehaveklasser på Glostrup skole, afdeling Skovvang. Fra skoleåret 2019/2020 er der behov yderligere en børnehaveklasse i området.

  Med baggrund i at it-undervisningen af eleverne på 3.-9. klassetrin foregår ved hjælp af Chromebooks, og termins- og afgangsprøver fremadrettet afholdes i gymnastiksalen, er det muligt at nedlægge det eksisterende it-lokale, lokale B3.

  Dette gør det muligt at etablere en ekstra klasse på afdeling Skovvang, ved at foretage en intern rokade af eksisterende funktioner i tre lokaler. Denne rokade kræver dog tilpasninger af lokalerne, som beskrevet nedenfor. Se også bilag.

  Lærerforberedelse flyttes fra lokale S22 til lokale B3, tidligere it-lokale ved PLC. Eksisterende brede vinduespladser i lokalet fjernes for at skabe mere plads. It- og elinstallationer, der er trukket under disse, omlægges til nye kabelbakker på væggen.

  På glasvæggen mod biblioteket monteres folie så indkig undgås. Der er erfaringsmæssigt en indeklimaudfordring i forhold til varme i det pågældende rum, som følge af solindfald. Der etableres derfor ny udvendig solafskærmning med indvendig elektrisk styring.

  Gruppeordningen, der p.t. er placeret i lokale M18, flyttes til lokale S22, det tidligere lærerforberedelseslokale. Der er ikke radiatorer under alle vinduerne, hvilket resulterer i trækgener. Der etableres derfor radiatorer under de sidste to vinduer, med henblik på at forbedre indeklimaet. Der etableres IA-tavle samt en ekstra gruppe i el-tavlen til dette formål.

  I lokale M18 etableres nu nyt klasselokale til ekstra børnehaveklasse. Der suppleres med et møbelsæt samt diverse inventar og materialer til den ny klasse.

  I alle tre lokaler opfriskes overfladerne i form af maling af vægge og træværk samt polering af linoleumsgulv. Dog etableres ny linoleumsgulvbelægning i lokale S22, da det eksisterende parketgulv er nedslidt og ikke er hensigtsmæssigt i et lokale med meget slidtage. Den ny belægning lægges direkte ovenpå den eksisterende.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  301070 Renovering af Glostrup Skolen, afd. Nordvang inkl. gamle gymnastiksale

  -500.000 kr.

  Xxx xxx Etablering af ekstra klasse på Glostrup skole afdeling Skovvang

  0 kr.

   500.000 kr.

  500.000 kr.

  I alt

  0 kr.

  500.000 kr.

  Netto 0 kr. til forøgelse/forbrug af kassebeholdningen

  Indstilling

  Børne- og Skoleudvalget indstiller:

  • at det anbefales, at der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til etablering af en ekstra klasse på Glostrup skole afdeling Skovvang finansieret af afsat rådighedsbeløb til Renovering af Glostrup Skolen, afd. Nordvang inkl. gamle gymnastiksale.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 20-03-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V
  2. Robert Sørensen, Ø

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 12.  12. Ny lovgivning om driftsgaranti for private dagtilbud

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Sag til beslutning om godkendelse af størrelsen på kravet om driftsgaranti i forbindelse med oprettelse af private, udliciterede eller selvejende dagtilbud. Administrationen foreslår, at der fremadrettet stilles krav om en driftsgaranti svarende til 1,5 måneds driftstilskud pr. barn, som institutionen er godkendt til, hvilket svarer til det loft Børne- og Socialministeriet har fremsat i en ny bekendtgørelse. 

  Sagsfremstilling

  Børne- og Socialministeriet udsendte 18. december 2018 dagtilbudsbekendtgørelse nr. 1633. Den nye bekendtgørelse beskriver, at kommunens krav om driftsgaranti til privatinstitutioner, udliciterede og selvejende institutioner maksimalt må udgøre 0,5 måneds tilskud pr. barn plus eventuelt forudbetalt tilskud. Da Glostrup kommune udbetaler driftstilskud en måned forud, vil kommunen fremover maksimalt kunne stille krav om 1,5 måneds tilskud pr. barn.

  Glostrup Kommune har indtil nu stillet et krav om en driftsgaranti svarende til 3 måneders driftstilskud pr. barn institutionen er normeret til (jf. bilaget ”Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud til 0-6-årige”). Driftsgarantien er en sikkerhed for, at kommunen ikke lider unødige tab i tilfælde af, at privatinstitutionen skulle gå konkurs. Kommunen er forpligtet til at sikre privatinstitutionens børn en dagtilbudsplads inden for 3 måneder, og der er derfor en risiko for udgifter til fx tab af forudbetalt driftstilskud, genhusning og ekstraordinært vikarindkald.

  Glostrup Kommune stiller krav om, at garantien stilles på anfordringsvilkår, hvilket betyder, at garantien udbetales, når kommunen gør krav herpå – der skal dermed ikke gives samtykke fra institutionen eller ventes på en retsafgørelse.

  VIVE har, på foranledning af Børne- og Socialministeriet, gennemført en undersøgelse af kommunernes brug af driftsgarantier i perioden 2013-2017 (Dalsgaard & Lemvigh, 2018). Undersøgelsen viser, at kommunerne i de fleste tilfælde har kunnet fordele de konkursramte privatinstitutions børn ud på eksisterende institutioner uden tab, fordi der typisk er tale om små institutioner, som lukker på grund af faldende børnetal. I de tilfælde, hvor driftsgarantien er taget i brug, har det været for at dække tab af forudbetalt driftstilskud. Undersøgelsen peger dog også på, at der kan være tale om ekstraordinære udgifter i tilfælde af, at en større privatinstitution går konkurs – idet der kan være behov for at etablere midlertidige pasningsordninger for at kunne rumme alle institutionens børn. 

  Glostrup Kommune har tre privatinstitutioner: Børnehaven Solvangen, som er normeret til 54 børnehavebørn samt de to relativt nye institutioner: VerdensBørn Glostrup, som er normeret til 13 vuggestuebørn og 19 børnehavebørn, og Isfuglen, som normeret til 26 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn. Isfuglen har dog ansøgt om at oprette en ekstra udflyttergruppe på 32 børnehavebørn pr. 1. april 2019.

  På baggrund af dette anbefaler administrationen, at Glostrup Kommune fremover stiller krav om en driftsgaranti på anfordringsvilkår svarende til 1,5 måneds tilskud pr. barn som institutionen er godkendt til.  

  Administrationen har opdateret ”Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud til 0-6årige” (vedlagt som bilag), på baggrund af indstillingen. Administrationen har desuden rettet godkendelseskriterierne til i forhold til:

  • det nye tilsynskoncept på dagtilbudsområdet
  • den almindelige åbningstid nu er 52 timer/uge
  • at der skal tilbydes alternativ pasning 5. juni.   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

  • At Børne- og Skoleudvalget anbefaler en godkendelse af, at der fremover stilles krav om at private leverandører af dagtilbud stiller driftsgaranti på anfordringskrav svarende til 1,5 måneds tilskud pr. barn institutionen er godkendt til.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 20-03-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V
  2. Robert Sørensen, Ø

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 13.  13. Tilpasning af åbningstider i Borgerservice

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Orientering om udmøntning af besparelse i Borgerservice. Udmøntningen vil ske ved at åbningstiden i Borgerservice tilpasses, så der i højere grad er åbent, når borgerne har mulighed for at komme samt at der indføres obligatorisk tidsbestilling.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. marts 2019 en besparelse i Borgerservice på baggrund af en reduktion af åbningstiden samt indførsel af obligatorisk tidsbestilling.

  Besparelsen vil blive udmøntet ved at åbningstiden i Borgerservice tilpasses til borgerens henvendelsesmønster.

  Nye åbningstider

  Statistik og observationer viser, at der er et øget behov for personlig betjening på mandage og torsdage, mens der er færre henvendelser om onsdagen. Ud fra dette har Borgerservice i de sidste tre år haft udvidet åbningstiden for pas og kørekort til kl. 17.30 på mandage i pas-sæsonen (inden sommerferien).

  Erfaringerne herfra viser, at mange borgere er glade for at kunne benytte Borgerservice mandag eftermiddag. Erfaringerne viser også, de to dage med lang åbningstid i Borgerservice betyder, at der er færre henvendelser de øvrige dage, hvilket giver mulighed for også at ændre åbningstiden her.

  For at gøre det muligt at bemande to lange dage, er det nødvendigt også at ændre åbningstiden de øvrige dage. Statistikken viser, at åbningstiden tirsdag og fredag kan forkortes med to timer. Onsdag er den dag med færrest besøgende, hvilket betyder at der bruges mange resurser på at betjene ganske få.

  På den baggrund vil åbningstiden for personlige henvendelser i Borgerservice fremover være:

  Mandag og torsdag: kl. 10 - 17.30
  Tirsdag og fredag: kl. 10 – 12
  Onsdag: lukket

  Det vil give den mest effektive udnyttelse af åbningstiden, bemanding og ressourcer, og borgerne vil opleve en kortere ventetid hele ugen. Samtidig vil den lange åbningstid mandag gøre det endnu lettere for borgerne at benytte Borgerservice efter arbejdstid og dermed tilgodeses både borgere i job og borgere, som har mulighed for at komme i dagtimerne. 

  Receptionen på rådhuset er bemandet af Borgerservice. Det betyder, at de dage, hvor Borgerservice lukker tidligere, vil personalet i receptionen kunne hjælpe ved selv- og medbetjeningsautomaterne. Receptionen vil også kunne hjælpe med akutte opgaver, når Borgerservice har lukket.

  Rådhusets åbningstid og telefontid fortsætter uændret.

  Obligatorisk tidsbestilling

  For at opnå besparelsen indføres desuden obligatorisk tidsbestilling på alle områder i Borgerservice, hvilket betyder at borgeren bestiller tid hjemmefra inden de møder op på rådhuset.

  Der er flere fordele ved tidsbestilling:

  ·medarbejderne har bedre mulighed for at være velforberedt til mødet med borgeren, fordi de ved hvem der kommer og hvad henvendelsen drejer sig om.

  ·borgeren bliver altid mødt af en medarbejder, som kan hjælpe med den konkrete sag, så ingen går forgæves og borgeren får fat i den rigtige medarbejder fra start.

  ·der er stort set ingen ventetid.

  ·når borgerne bestiller tid bliver de samtidig gjort opmærksom på, hvad de skal have med (fx. samtykkeerklæring til børnepas), så de ikke går forgæves.

  ·nogle henvendelser kan løses allerede i processen, hvor der bestilles tid

  Obligatorisk tidsbestilling indføres tirsdag, torsdag og fredag, så man disse dage ikke kan komme uanmeldt. Mandag kan man komme både med og uden tidsbestilling. Det vil blive tilstræbt, at der aldrig er mere end 5 hverdages ventetid på at få en tid. Det er administrationens erfaring, at de færreste henvendelser haster mere end dette. Personalet i receptionen kan i hele rådhusets åbningstid altid hjælpe ved akutte henvendelser, hvor borgeren ikke har haft mulighed for at bestille tid, ligesom man fortsat vil kunne møde op i Borgerservice uden at bestille tid om mandagen.

  Tidsbestilling vil typisk ske via en selvbetjeningsløsning på hjemmesiden, men for borgere som ikke er så digitale, kan der også bestilles tid via telefonen.

  Ikrafttræden

  De skitserede ændringer træder i kraft den 1. juli 2019. I de kommende måneder vil der blive informeret om de nye tiltag artikler og annoncer i Folkebladet samt med opslag på rådhuset, på hjemmesiden og på Facebook.

  Økonomi

  Den besluttede besparelse i Borgerservice er 187.000 kr. i 2019 og 374.000 kr. årligt fra 2020.

  Med den foreslåede ændring kan besparelsen opnås ved at personaleressourcerne udnyttes mere optimalt.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2019

  Beslutningen om at ændre på åbningstiden i borgerservice sættes til afstemning.

  For stemmer Lisa Ward (A), Lars Høimark (A), Camilla Christensen (A) og Palle Laustrup (F). Imod stemmer Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (O).

  Forslaget anbefales med den kommentar, at der ønskes en opfølgning efter et halvt år.

  V og O har følgende afvigende mening: ”Det er en forringet service. En lille besparelse og en del af en pakke, vi er imod.”

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V
  2. Robert Sørensen, Ø

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  Beslutningen om at ændre på åbningstiden i Borgerservice sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, U og Ø med 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med 8 stemmer.

  Forslaget godkendt med den kommentar, at der ønskes en opfølgning efter et halvt år.

  V og O ønskede følgende mindretalsudtalelse: ”Det er en forringet service. En lille besparelse og en del af en pakke, vi er imod.”

 14.  14. Glostrup Kommunes regnskab 2018

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Center for Økonomi og Styring fremsender Glostrup Kommunes regnskab for 2018.

  Sagsfremstilling

  Regnskabet for 2018 sammenholdt med vedtaget budget for 2018 viser følgende (nettobeløb):

  Regnskab

  Budget

  Afvigelser*

       - i mio. kr. -

  Drift

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

  112,0

  113,6

  -1,6

  Vækst- og Byudviklingsudvalget

  12,8

  14,2

  -1,4

  Børne- og Skoleudvalget

  423,1

  429,6

  -6,5

  Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

  217,6

  221,6

  -4,0

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

  526,1

  487,7

  38,4

  Økonomiudvalget

  195,7

  204,7

  -9,0

  Kultur- og Fritidsudvalget

  34,4

  35,9

  -1,5

  Drift i alt

  1.521,8

  1.507,3

  14,5

  Anlæg i alt

  31,0

  40,7

  -9,7

  Renter i alt

  2,0

  1,1

  0,9

  Balanceforskydninger, afdrag på lån samt udlodning fra HMN Naturgas I/S

  37,1

  4,8

  32,3

  Lånoptagelse

  -20,6

  0,0

  -20,6

  Indfrielse af lån

  13,8

  0,0

  13,8

  Skatter

  -1.326,3

  -1.332,7

  6,4

  Bloktilskud/udligning

  -270,9

  -281,3

  10,4

  *)+ = merforbrug/mindreindtægt

  *)- = mindreforbrug/merindtægt

  Forbrug (-)/forøgelse (+) af kassebeholdningen

  12,2

  60,2

  -48,0

  Regnskabsresultat

  Det samlede regnskabsresultat for 2018 kan i hovedpunkter sammenfattes i nedenstående regnskabsopgørelse (mio. kr.).

  Det skattefinansierede område (netto)

  Skatteindtægter m.v.

  -1.597,2

  Driftsudgifter og renter

  1.523,7

  -73,5

  Anlægsudgifter

  31,0

  Det skattefinansierede område i alt

  -42,4

  Til det samlede nettoresultat for det skattefinansierede område skal der reguleres for optagelse og indfrielse af lån, afdrag på lån samt til-/afgang i tilgodehavender/gæld på i alt 30,2 mio. kr., hvorefter den samlede forøgelse af kassebeholdningen i 2018 kan opgøres til 12,2 mio. kr. I budgettet var forventet en forøgelse af kassebeholdningen på 60,2 mio. kr.

  Kassebeholdningen

  Kassebeholdningen pr. 31. december 2018 blev opgjort til 135 mio. kr.

  Anlægsarbejder

  Specifikation af de anlægsarbejder, der er afsluttet i 2018, fremgår af regnskabet.

  Lånoptagelse

  Der var ikke budgetteret med lånoptagelse i 2018. Der blev dog optaget lån på 3,7 mio. kr. vedr. CO² reduktioner på kommunale bygninger samt 3,7 mio. kr. vedr. indefrosset ejendomsskat og pensionisters nettolån til betaling af ejendomsskatter. Endvidere blev der konverteret nogle ældreboliglån, således at der blev optaget lån for 13,2 mio. kr. og indfriet lån for 13,8 mio. kr.

  Fysiske aktiver

  Der udarbejdes en oversigt over de fysiske aktiver. Denne oversigt og beskrivelse af de anvendte regnskabsprincipper fremgår af regnskabet.

  Siderne med generelle bemærkninger er vedhæftet som bilag. Det fysiske regnskab for 2018 vil foreligge ved kommunalbestyrelsesmødet 10. april 2019.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1. at det konstaterede mer-/mindreforbrug på regnskabets bevillinger tages til efterretning,
  2. at regnskaberne for de afsluttede anlægsarbejder godkendes,
  3. at legatregnskaberne godkendes, og
  4. at det samlede regnskab for 2018 afgives til revisionen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2019

  1. Til efterretning.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. John Engelhardt, V
  2. Robert Sørensen, Ø

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  1. Til efterretning.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 15.  15. Politik for informationssikkerhed

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Den 25. maj 2018 trådte den nye databeskyttelsesforordningen i kraft, hvilket har medført nye krav til håndteringen af personoplysninger. I lyset af forordningens ikrafttrædelse har administrationen fundet det nødvendigt, at kommunalbestyrelsen vedtager en ny informationssikkerhedspolitik.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen godkendte 10. juni 2009 kommunens informationssikker-hedspolitik. Denne politik blev revideret i september 2011 og igen i november 2012. Ifølge den gældende politik skal den vedtages i kommunalbestyrelsen hvert fjerde år. Dette foreslås ændret således, at informationssikkerhedspolitikken fremadrettet kun vil blive forelagt kommunalbestyrelsen til godkendelse, når der er behov for at foretage ændringer i informationssikkerhedspolitikken.

  Der er et aktuelt behov for at godkende en ny informationspolitik, så Glostrup Kommune har en opdateret politik, der på betryggende vis sikrer, at vi håndterer data fortroligt, korrekt og tilgængeligt. Den nye informationssikkerhedspolitik skal desuden sikre overholdelsen af den nye databeskyttelsesforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018.

  Informationssikkerhedspolitikken har været forelagt Glostrup Kommunes databeskyttel-sesrådgiver Daniel Bach i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Databeskyttelsesrådgiverens kommentarer er i stort omfang indarbejdet i informations-sikkerhedspolitikken.

  Med afsæt i informationssikkerhedspolitikken vil der blive udarbejdet retningslinjer for både medarbejdere og ledere. I forbindelse med overholdelsen af persondatareglerne indgår kommunen databehandleraftaler med en række leverandører og samarbejdspart-nere. Der vil derfor også blive udarbejdet nærmere retningslinjer for databehandlernes forpligtelser med afsæt i informationssikkerhedspolitikken. Det er væsentligt, at Glostrup Kommunes politik for informationssikkerhed afspejler den måde, som vi i dag og fremad-rettet værner om kommunens informationssikkerhed, samt sikrer overholdelsen af den til enhver tid gældende lovgivning på området.

  Den nye politik for informationssikkerhed indeholder en overordnet beskrivelse af kommunens indsats, formål og det sikkerhedsniveau, vi til enhver tid skal have i Glostrup Kommune, samt det sikkerhedsniveau, som vi til enhver tid skal kræve af vores leverandører. Ansvarsfordelingen i forhold til informationssikkerheden er beskrevet, ligesom sikkerhedsbevidsthed og ansvaret hos den enkelte medarbejder er fastlagt.

  Det foreslås desuden at direktionen får ansvaret for, at informationssikkerhedspolitikken holdes opdateret, når det skønnes nødvendigt.

  Der vil efterfølgende blive udarbejdet retningslinjer for medarbejdere, ledere og databehandlere i det omfang, direktionen i samarbejde med administrationen finder nødvendigt.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1. at informationssikkerhedspolitikken godkendes,
  2. at direktionen får bemyndigelse til at udarbejde og godkende interne retningslinjer.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2019

  Leif Meyer Olsen (V) fremsætter følgende ændringsforslag:

  ”Forslaget til ”Politik for informationssikkerhed” forekommer mangelfuldt. I dagsordensteksten står, at ”Den nye informationssikkerhedspolitik skal desuden sikre overholdelsen af den nye databeskyttelsesforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018.”

  Så kan det undre, at

  ·der midt på side 2 står, at ”Formålet … er at definere og fastlægge den overordnede ramme og principper for beskyttelse af kommunens data og informationssystemer. Hvad med data om ansatte og politikere - skal de ikke også beskyttes?

  og længere nede på side 2 omtales ”centrale indsatsområder”, bl.a. at

  ·de ”oplysninger om borgere og virksomheder, som kommunen er ansvarlig for, skal til enhver tid beskyttes …”. Igen: Hvad med oplysninger om ansatte og politikere – skal de ikke også beskyttes?

  Politikere får uopfordret tilsendt forespørgsler og klager fra borgere; disse kan indeholde fortrolige oplysninger. Hvordan skal politikerne håndtere disse?

  Endelig: Et flertal har besluttet at streame KB-møderne og efterfølgende lægge disse på Internettet. Jeg savner omtale af

  ·hvordan sikrer man sig, at denne streaming af data, som kommunen vil levere trods manglende samtykke, ikke misbruges af tredjemand?

  ·hvordan sikrer man sig, at ikke også borgere, journalister m.fl. optager eller fotograferer fra KB-møderne uden at sikre sig samtykke fra politikerne?

  Det foreslås

  ·at ”Politik for informationssikkerhed” gennemgås endnu en gang i samarbejde med kommunens databeskyttelsesrådgiver, og at der tages højde for ovennævnte.”

  Ændringsforslaget sættes til afstemning. For stemmer Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (O). Imod stemmer Lisa Ward (A), Lars Høimark (A), Camilla Christensen (A) og Palle Laustrup (F).

  Ændringsforslaget falder.

  Hovedforslagets to punkter sættes til afstemning. For stemmer Lisa Ward (A), Lars Høimark (A), Camilla Christensen (A) og Palle Laustrup (F). Imod stemmer Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (O).

  Hovedforslagets to punkter anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V
  2. Robert Sørensen, Ø

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  Leif Meyer Olsen (V) stillede ændringsforslag som i Økonomiudvalget.

  For stemmer Leif Meyer Olsen (V) og O med i alt 3 stemmer.

  Imod stemmer A, C, F, U og Ø samt John Engelhardt (V), Piet Papageorge (V), Marlene Frandsen (V), Ina-Maria Nielsen (V) og Eva Nørgaard Wojtala (V) med i alt 16 stemmer

  Ændringsforslaget falder.

  Hovedforslagets to indstillingspunkter sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, U og Ø samt John Engelhardt (V), Piet Papageorge (V), Marlene Frandsen (V), Ina-Maria Nielsen (V) og Eva Nørgaard Wojtala (V) og Pia Hagbart Dahlin (O) med 17 stemmer.

  Imod stemmer Leif Meyer Olsen (V) med 1 stemme.

  Flemming Ørhem (O) undlod at stemme.

  Hovedforslagets to indstillingspunkter godkendt.

  Bilag

 16.  16. Økonomisk handleplan - beslutning om organisationstilpasning

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Forslag til organisationstilpasning og afledte reduktioner på 12 mio. kr. i årligt niveau over de kommende år har været i høring, og der fremlægges på den baggrund et forslag til endelig beslutning.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. marts 2019 at sende et forslag til organisations­tilpasning inklusiv afledte konsekvenser i høring med henblik på at træffe endelig beslutning i sagen på kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2019.

  Ved høringsfristens udløb den 25. marts 2019 var indkommet 14 interne (fra organisationen) og 7 eksterne høringssvar. Herudover har der været afholdt en række møder med lederne i Glostrup Kommune for at sikre deres stemme ind i processen. Alle de 21 formelle høringssvar er vedlagt som bilag til dette punkt. Herudover er der lavet en opsummering med direktionens kommentarer til høringssvarene.

  Direktionens anbefaling efter høringsproces

  Høringsprocessen har resulteret i en lang række gode høringssvar og gode dialoger om, hvordan organisationen bedst tilpasses set i lyset af et tilpasningskrav på 12 mio. kr. På baggrund heraf foreslår direktionen nogle tilpasninger af de anbefalinger, som blev lagt frem i marts måned.

  Organisering af centre

  Direktionen vurderer, at høringsprocessen på et område har ført nye oplysninger og indsigter med sig, som begrunder forslag til justering af den model, der blev sendt i høring. Der er mange høringssvar, der peger i retning af at samle alle indsatser for børn i ét center. Det blev i første omgang afvist som for stort og svært styrbart, men efter dialog med ledere og medarbejdere vurderes det nu, at fordele ved at sammentænke indsatserne inden for rammerne af ét center overstiger ulemperne ved, at centret bliver stort.

  Dette fører til nogle afledte justeringer, som beskrives nærmere nedenfor. Som bilag er endvidere vedlagt et revideret notat om forslag til organisationstilpasning.

  Reduktioner i Glostrup Ejendomme

  Der udtrykkes bekymringer for ledelsesspændet på rengøringsområdet i Glostrup Ejendomme, hvis den ene af de tre lederstillinger i rengøringen reduceres væk. Med i alt 83 rengøringsmedarbejdere, som er spredt ud på kommunens matrikler, anerkender direktionen udfordringen. Det er derfor direktionens indstilling, at den samlede reduktion i forhold til Glostrup Ejendomme lægges sammen til et beløb og gives frit i forhold til, hvor pengene skal findes.

  Øvrige anbefalinger er det direktionens indstilling at fastholde.

  Omorganisering til ét center for tilbud til børn

  I høringsforslaget var opgaverne fra Center for Familie og Forebyggelse fordelt på 4 modtagende centre. Dette foreslås nu ændret til, at kun to centre indgår: Det nye Center for tilbud til Børn og det nye Center for Borger og Arbejdsmarked. Til CBA kommer til at henhøre Varmeværket og SSP/den kriminalitetsforebyggende indsats, mens resten af opgaverne fra CFF bliver en del af det nye Center for tilbud til børn.

  Logikken i dette er, at alle de almindelige, de forebyggende og behandlende indsatser for 0-18 års området samles med fokus på at skabe en sammenhængende indsats, hvor der arbejdes på tværs af fagligheder og institutionsgrænser om den bedste løsning.

  Dette fører to afledte konsekvenser med sig, dels indebærer det, at der ikke etableres et center for det specialiserede socialområde på tværs af aldersgrupper, dels betyder det, at Center for Sundhed og Velfærd ikke berøres af organisationstilpasningen.

  For at fastholde et stærkt fokus på voksen-social-området foreslås det, at Center for Social Service fastholdes som et selvstændigt center. Der etableres et formaliseret styrings- og sekretariatsmæssigt samarbejde mellem CSS og CSV med henblik på at styrke de styringsmæssige opgaver og sikre en god betjening af det politiske niveau. Dette bemandes inden for den samlede ramme af ledere og medarbejdere berørt af organisationstilpasningen.

  Beslutningsproces

  Beslutningskompetencen i forhold til organisering af kommunens øverste ledelse ligger i kommunalbestyrelsen, mens kompetencen til at ansætte centerchefer ligger i Økonomiudvalget. For at få det til at gå op praktisk set, foreslås det, at der afholdes et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde umiddelbart efter kommunalbestyrelsesmødet den 10. april 2019, sådan at der kan blive peget på de nye centerchefer med det samme, beslutningen om en ny struktur er taget. Det foreslås, at beslutningen om alle 8 centerchefstillinger tages af Økonomiudvalget på baggrund af en skriftlig begrundet indstilling fra kommunaldirektøren, som sendes til Økonomiudvalgets medlemmer senest mandag den 8. april 2019.

  Ikrafttræden

  Et andet vigtigt spørgsmål er, hvornår den nye organisation formelt set træder i kraft, dvs. hvornår de nye centerchefer overtager den formelle kompetence for medarbejdere og opgaver i den nye struktur. Det foreslås, at 1. maj 2019 sættes til skæringsdato. Det er praktisk, at det sker ved et månedsskifte, og det vurderes at være fornuftigt at få iværksat den formelle overdragelse af kompetence uden unødig tøven.

  Implementering

  Alt det praktiske omkring organisationstilpasningen vil tage et stykke tid – særligt fysisk flytning og tilpasning af systemer til en ny organisering kræver både planlægning og tid til udførelse. Arbejdet med at planlægge dette er gået i gang, og det er ambitionen at alle ændringer er på plads og i fuld drift inden udgangen af 2019. Tilrettelæggelsen af flytninger, systemændringer m.v. vil basere sig på, at der i hele perioden skal være stabil drift, så omverdenen ikke kommer til at opleve svigtende eller forsinkede leverancer på grund af omlægningen.

  Ansættelsesstop

  Siden starten af oktober måned sidste år har der været ansættelsesstop for visse stillingskategorier (blødt ansættelsesstop). Det foreslås, at ansættelsesstoppet ophører pr. 11. april 2019, hvilket også er i overensstemmelse med den udmelding, der blev givet, da ansættelsesstoppet blev forlænget.

  Økonomi

  Økonomien i det reviderede forslag til organisationstilpasning er beskrevet i nedenstående tabeller.

  Stillinger

  Udgifter

  Centerchefer

  -3

  -2.625.000

  Ledere, skolen

  -2

  -1.280.000

  Ledere, ældreområdet

  1

  600.000

  Ledelse, dagtilbud

  -1

  -600.000

  Merudgift, funktionsleder dagtilbud

  80.000

  Faglig konsulentstilling, CDS

  -1

  -640.000

  Tidlig forebyggende indsats

  -1.400.000

  Konsulenter, centralt

  -3

  -1.800.000

  Erhverv - til Borger og Arb.mrk.

  -1

  -775.000

  Gevinst ydelse/borgerservice/job

  -2

  -750.000

  Gevinst teknisk service/vej&park/idræt

  0

  -1.000.000

  Gevinst samling af almen og specialområde

  -2

  -900.000

  Reduktion, Glostrup Ejendomme

  -1.280.000

  I alt

  -14

  -12.370.000

  Fordelt på år

  1.000 kr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  Centerchefer

  -1.313

  -2.625

  -2.625

  Ledelse, skolen

  -1.280

  -1.280

  -1.280

  Ledelse, ældreområdet

  300

  600

  600

  600

  Ledelse, dagtilbud

  -300

  -600

  Dagtilbud, funktionsleder

  40

  80

  80

  80

  Faglig konsulentstilling, CDS

  -640

  -640

  -640

  -640

  Tidlig forebyggelse

  -1.400

  -1.400

  Konsulenter, centralt

  -1.800

  -1.800

  -1.800

  Erhverv

  -775

  -775

  -775

  Ydelse/borgerservice/job

  -750

  -750

  Teknik, grønne områder, idræt

  -1.000

  -1.000

  Gevinst samling af almen og spec.

  -900

  Reduktion, Glostrup Ejendomme

  -640

  -1.280

  -1.280

  I alt

  -300

  -5.768

  -11.170

  -12.370

  Det foreslås, at alle budgeteffekter indarbejdes på de respektive områder, med undtagelse af ledelse på skole og dagtilbud, som optages som reduktion på en pulje til senere udmøntning. Det giver følgende bevillingsskema:

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Total effekt

  -300.000

  I alt

  -300.000

  Netto 300.000 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1.at opgaven med at opstille forslag til organisationstilpasning og finde 12 mio. kr. i reduktioner godkendes som løst

  2.at organisationen tilpasses til de centre, som er beskrevet, med formel virkning fra 1. maj 2019

  3.at udpegningen af 8 centerchefer blandt de 11 hidtidige sker på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde 10. april 2019 umiddelbart efter kommunalbestyrelsens møde - ud fra en indstilling fra kommunaldirektøren

  4.at budgetvirkningerne af beslutningerne indarbejdes, dog således at reduktionerne vedrørende ledelse af daginstitution og på skolen afventer de konkrete processer dér og indtil videre placeres i en pulje.

  5.at der søges tillægsbevilling til reduktionen i 2019 på 300.000 kr. ved forøgelse af kassebeholdningen

  6.at der indarbejdes reduktioner på 5.768.000 kr. i 2020, 11.170.000 kr. i 2021 og 12.370.000 kr. i hvert af årene 2022 og 2023 i budgetforslaget 2020-2023

  7.at ansættelsesstoppet ophæves med virkning fra 11. april 2019.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2019

  Leif Meyer Olsen (V) stiller følgende ændringsforslag:

  ”Venstre er enige i, at det er nødvendigt med en opstramning af økonomien, og vi har så sent som 13. marts i KB foreslået en samlet plan, der rækker frem til udgangen af 2021. Og som indeholder en anderledes opstramning, herunder organisationstilpasning.

  Elementerne i planen er:

  1. At indføre en generel gennemsnitlig reduktion af alle driftskonti (minus overførsler og pensioner) med 1% om året i årene 2019, 2020 og 2021. Ledelsen skal snarest muligt iværksætte tiltagene for 2019 i hele organisationen. Udgangspunktet er 1% på alle konti, men kan fraviges, hvor det er hensigtsmæssigt. Der er således et effektiviseringskrav på 1% om året i perioden.

  2. Anlægsbudgettet for 2019 gennemgås, og udgifterne nedsættes med 20 mio. kr. i 2019. Med overførsler ligger vi pt med et anlægsbudget for 2019 på langt over 100 mio. kr.

  3. Anlægsbudgettet for overslagsårene reduceres til 60 mio. kr. årligt inkl. reserver.

  4. Overførsler fra 2018 til 2019 gennemgås, og overførsler på driftsudgifterne må samlet set ikke overstige gennemsnittet for de seneste 3 år. Overførsler på anlæg reduceres mest muligt.

  5. Der gennemføres en række besparelser i henhold til de besparelsesforslag, der er sendt i høring. Venstre foreslår 5 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr./år i de følgende år.

  6. Der iværksættes en plan for reduktion af kommunens administrative omkostninger over 3 år således, at omkostningerne reduceres med 0 mio. kr. i 2019, 4 mio. kr. i 2020 og 8 mio. kr. i 2021. Dette giver den fornødne tid til at undersøge flere modeller end den ene, der er fremlagt.

  Økonomisk oversigt – råderum (mio. kr.):

  2019 2020 2021

  1% på drift 10 20 30

  De 33 forslag 5 10 10

  Ny ledelsesmodel 0 4 8

  Specialområderne 0 2 2

  ____________________________________________­__

  I alt 15 36 50

  Vi er i øvrigt imod specifikt at pege på reduktion af centerchefer og at ophæve ansættelsesstoppet på nuværende tidspunkt.”

  Ændringsforslaget sættes til afstemning. For stemmer Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (O). Imod stemmer Lisa Ward (A), Lars Høimark (A), Camilla Christensen (A) og Palle Laustrup (F).

  Ændringsforslaget falder.

  Hovedforslagets 7 punkter sættes til afstemning. For stemmer Lisa Ward (A), Lars Høimark (A), Camilla Christensen (A) og Palle Laustrup (F). Imod stemmer Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (O).

  Hovedforslagets 7 punkter anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V
  2. Robert Sørensen, Ø

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  Lisa Ward (A) fremsatte følgende ændringsforslag: "På vegne af Samarbejdsgruppen vil jeg gerne udtrykke min tilfredshed med det arbejde som Direktionen og administrationen har leveret i denne sag. For os er det vigtigt, at det for borgere, foreninger og erhvervsliv mm. er tydeligt og klart hvad de forskellige centre og områder i kommunens administration beskæftiger sig med. Det vil gøre hverdagen lettere og mere smidig, og det er vigtigt for os.

  Derfor foreslår vi følgende tre ændringer i forhold til den sag der foreligger;

  - At Center for Social ændrer navn til Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug.

  - At Center for Tilbud til Børn ændrer navn til Center for Børn, Unge og Familier.

  - At Center for Økonomi, Personale og Politik ændrer navn til Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening.

  Til beslutning;

  - At Center for Social ændrer navn til Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug.

  - At Center for Tilbud til Børn ændrer navn til Center for Børn, Unge og Familier.

  - At Center for Økonomi, Personale og Politik ændrer navn til Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening."

  Lars Thomsen (U) fremsatte følgende supplerende ændringsforslag: "at direktionen reduceres fra 3 til 2 medlemmer."

  Leif Meyer Olsen (V) fremsætter samme ændringsforslag som til Økonomiudvalgets behandling.

  Ændringsforslaget fra Lars Thomsen (U) sættes til afstemning:

  For stemmer U med 1 stemme.

  Imod stemmer A, F, O, U, V og Ø med 17 stemmer.

  Dan Kornbek Christiansen (C) undlod at stemme.

  Ændringsforslaget falder.

  Ændringsforslaget fra Leif Meyer Olsen (V) sættes til afstemning:

  For stemmer O og V med 8 stemmer.

  Imod stemmer A, C, F, U og Ø med 11 stemmer.

  Ændringsforslaget falder.

  Ændringsforslaget fra Lisa Ward (A) sættes til afstemning:

  For stemmer A, C, F, U og Ø med 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med 8 stemmer.

  Ændringsforslaget godkendt.

  Hovedforslagets 7 punkter sættes til afstemning inkl. ændringsforslaget fra Lisa Ward (A).

  For stemmer A, C, F, U og Ø med 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med 8 stemmer.

  Hovedforslagets 7 punkter inkl. ændringsforslaget fra Lisa Ward (A) godkendt.

  Bilag

 17.  17. Beslutning om kontraktforlængelse med private leverandører til hhv. personlig pleje og praktisk hjælp, Indkøbsordning og Madservice

  Resumé

  Beslutningskompetence: Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget skal beslutte, om kontrakterne med de private leverandører på fritvalgsordningen på ældreområdet, dvs. personlig pleje og praktisk hjælp, indkøbsordning og madservice efter § 83 i serviceloven, skal forlænges eller i nyt udbud.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Ifølge Servicelovens § 91 skal kommunalbestyrelsen skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. For denne sag drejer det sig om ydelserne personlig pleje og praktisk hjælp, indkøbsordning samt madservice. Måden, hvorpå borgerne tilbydes valgfrihed, foregår ved at den kommunale myndighed indgår kontrakt med to eller flere leverandører om en specifik ydelse.

  Udbudsmodellen vs. Godkendelsesmodellen

  Når en kommune skal finde leverandører til specifikke ydelser, kan det ske via en udbudsmodel eller en godkendelsesmodel.

  • Udbudsmodellen: Kommunen udbyder en eller flere ydelser, hvor leverandører kan byde ind. Kommunen indgår kontrakt med den/de leverandører, der vurderes at opfylde de opstillede kriterier bedst muligt. Det frie valg etableres ved, at kommunen vælger to til fem leverandører, som borgeren kan vælge imellem (heraf kan kommunen selv være en af leverandørerne). Med udbudsmodellen kan kommunen konkurrenceudsætte indsatsen, og det vil være de samme leverandører under hele kontraktperioden med mindre leverandørerne går konkurs.
  • Godkendelsesmodellen: Kommunen offentliggør prisbetingelser og kvalitetskrav, hvorefter den private leverandør retter henvendelse til kommunen om godkendelse. Godkendes leverandøren indgår denne på lige fod med den kommunale leverandør, og borgeren kan frit vælge mellem leverandøralternativerne. Kommunen skal løbende indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder kravene. Det kan være en udfordring med mange leverandører, da borgertilstrømningen kan være meget forskellig, og borgergrundlaget for den specifikke leverandør ikke nødvendigvis er stort nok til at drive en virksomhed.

  I Glostrup Kommune har man kontrakt med en privat leverandør på personlig pleje og praktisk hjælp, som udløber den 31. januar 2020. Derudover er der indgået kontrakt med to private leverandører på indkøbsordning, hvor begge kontrakter udløber 31. august 2019. Kontrakten med den private leverandør på madservice har ingen udløbsdato.

  Nedenfor gives en status på de forskellige kontrakter, hvilken model de er indgået efter, og hvilke muligheder kommunen har for enten at forlænge kontrakterne, udbyde opgaven på ny eller bruge godkendelsesmodellen. Derefter fremlægges administrationens anbefalinger til, hvordan kommunen kan håndtere dels de kontrakter, som snart udløber og dels kontrakten uden udløbsdato.

  Kontrakter på henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp, Indkøbsordning samt Madservice

  Personlig pleje og praktisk hjælp

  Glostrup Kommune har kontrakt med Altiden (Aleris Omsorg), som privat leverandør på personlig pleje og praktisk hjælp. Det betyder, at borgere i Glostrup, der er visiteret til praktisk hjælp og/eller personlig pleje har mulighed for at vælge mellem den kommunale hjemmepleje som leverandør eller den private leverandør Altiden. En opgørelse fra oktober 2018 viser, at 646 borgere modtager praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Borgerne fordeler sig med 489 borgere hos den kommunale leverandør og 150 hos Altiden, udover det er der 7 borgere, der modtager hjælp fra begge leverandører.

  Kontrakten

  Oprindeligt indgik Glostrup Kommune i et samarbejde med Hvidovre og Rødovre omkring indhentning af tilbud fra de private leverandører på området. I processen trak Hvidovre Kommune sig fra samarbejdet. Herefter indgik både Glostrup og Rødovre hver kontrakter med Altiden og DFS – Din Fleksible Service. DFS er siden gået konkurs. Derudover har Aleris Omsorg skiftet ejer til Ambea den 21. januar 2019 og efterfølgende skiftet navn til Altiden.

  Glostrup Kommunes kontrakt med Altiden blev indgået den 1. februar 2016 og er gældende i 4 år, dvs. indtil 31. januar 2020. I kontrakten indgår en option om forlængelse på 2 x 12 måneder. Ønsker Glostrup Kommune at forlænge kontrakten med op til 2 x 12 måneder skal kontrakthaver have besked senest 3 måneder før aftaleudløb. Kontrakten kan uden videre opsiges med et varsel på 6 måneder.

  Rødovre Kommune oplyser, at de vil gøre brug af optionerne om forlængelse i kontrakten med Altiden, og at de er interesseret i et fælleskommunalt udbud næste gang opgaven skal udbydes.

  Tilfredshed med leverandøren

  Resultaterne fra den nyligt gennemførte tilfredshedsundersøgelse i kommunen viser, at 47 % af de borgere, der modtager hjemmehjælp fra den private leverandør enten er tilfredse eller meget tilfredse med den hjemmepleje, som de modtager. Ydermere viser undersøgelsen, at 90 % mener, at hjælperne er venlige over for dem. Derudover viser tilsynene for 2018 foretaget af BDO, at der for Altiden er tale om tilfredsstillende forhold.

  Leverandører i andre kommuner

  En rundspørge blandt kommunerne Brøndby, Rødovre, Dragør, Tårnby og Hvidovre viser, at der er en række forskellige leverandører på området. Hvidovre og Dragør har fundet leverandører gennem godkendelsesmodellen og har således flest leverandører, herunder Servicefirmaet Global (SFG), Human Care og PlejeDanmark og J.M.B. Hvidovre har oplyst, at de i 2019 går væk fra godkendelsesordningen og udbyder opgaven via udbudsmodellen.

  Brøndby, Tårnby og Rødovre har henholdsvis Din fleksible Service Plus, Hjemmehjælpen A/S og Altiden som leverandør. Da Tårnby Kommune udbød opgaven for nylig bød én anden leverandør også ind på opgaven.

  Nye regler ved indgåelse af kontrakt

  I oktober 2017 indgik regeringen med alle folketingets partier en politisk aftale om forebyggelse af konkurser i private hjemmeplejefirmaer samt afbødning af konsekvenserne i tilfælde af fremtidige konkurser. Den nye lovgivning trådte i kraft den 1. juli 2018 og indbefatter bl.a., at kommunalbestyrelsen skal stille krav om bankgaranti eller tilsvarende garanti ved kontraktindgåelse med den private leverandør. Det må formodes, at de skærpede krav til kontrakten vil medføre højere priser på personlig pleje og praktisk hjælp ved indgåelse af fremtidige kontrakter.

  Anbefaling om forlængelse af kontrakten

  På baggrund af en vurdering af fordele og ulemper anbefaler administrationen at forlænge kontrakten med Altiden foreløbigt med 1 x 12 måneder.

  Fordele

  Ulemper

  Altiden er kendt i kommunen, og der er en relativ høj tilfredshed med leverandøren

  Borgerne har færre valgmuligheder, når der kun er én privat leverandør udover den kommunale.

  Stabil leverance på hjemmehjælp for borgere med Altiden som leverandør. Dette gælder særligt i forhold til de 135 borgere, der ved konkursen af DFS, skiftede til Altiden som leverandør og dermed undgår at skulle skifte leverandør igen.

  Kommunen vil stå i en sårbar position såfremt Altiden bliver ramt af konkurs. Det skal dog bemærkes, at Altiden for nylig er opkøbt af Ambea som er en af Skandinaviens største omsorgsvirksomheder, og dermed må formodes at have en mere solid økonomi og større leveringssikkerhed.

  Mulighed for stordriftsfordele ved fælles kommunalt udbud efter optionerne om forlængelse er anvendt. Rødovre Kommune planlægger at anvende optionerne om forlængelse i kontrakten og er senere interesseret i fælleskommunalt udbud.

  Undgår stort træk på faglige og administrative ressourcer ved at lave nyt udbud.

  Udskyder potentielt højere priser på ydelserne pga. den nye lovgivning om bankgaranti ved kontraktindgåelse med private leverandører

  Indkøbsordning

  Borgere i Glostrup Kommune, som er visiteret til indkøbsordning, kan vælge mellem to private leverandører, Intervare og Egebjerg Købmandsgård. En opgørelse fra oktober 2018 viser at 170 borgere var visiteret til indkøbsordning fordelt med 128 borgere hos og 42 borgere hos Egebjerg Købmandsgård.

  Kontrakterne

  Glostrup Kommune indgik den 1. september 2015 en 4-årig kontrakt med henholdsvis Intervare og Egebjerg Købmandsgård. Kontrakterne er indgået efter udbudsmodellen og udløber pr. 31. august 2019. Det er muligt at forlænge kontrakterne med 2 x 12 måneder, hvilket kontrakthaver skal informeres om senest 3 måneder før aftaleudløb. Kontrakterne kan uden videre opsiges med et varsel på 6 måneder.

  Oprindeligt indgik Glostrup Kommune et udbudssamarbejde med Albertslund og Rødovre for at opnå stordriftsfordele og indgik herefter individuelle kontrakter. Albertslund Kommune og Rødovre Kommune oplyser, at de som udgangspunkt vil gøre brug af optionerne om forlængelse i kontrakterne med Intervare og Egebjerg Købmandsgård.

  Leverandører i andre kommuner

  En rundspørge blandt kommunerne Brøndby, Rødovre, Dragør, Tårnby, Albertslund og Hvidovre viser, at samtlige kommuner har Intervare og Egebjerg Købmandsgård som leverandør på Indkøbsordning.

  Tilfredshed med leverandørerne

  Tilsynene for 2018 foretaget af BDO viser, at der for begge leverandører er tale om særdeles tilfredsstillende forhold.

  Anbefaling om forlængelse af kontrakterne

  Administrationen anbefaler at forlænge kontrakterne med Intervare og Egebjerg Købmandsgård med 2 x 12 måneder på baggrund af følgende:

  • Leverandørerne har opnået gode resultater i tilsynene.
  • Albertslund Kommune og Rødovre Kommune planlægger at anvende optionerne om forlængelse. For at opnå stordriftsfordele kan det være en fordel at følge dem og lave fælles kommunalt udbud senere.
  • Det vurderes ikke umiddelbart, at der ved et udbud kan findes andre relevante leverandører.

  Madservice

  I Glostrup Kommune kan hjemmeboende borgere, der er visiteret til madservice enten modtage mad fra den kommunale leverandør (køkkenet på ældrecenter Hvissinge) eller fra den private leverandør Det Danske Madhus. En opgørelse fra oktober 2018 viser, at 159 borgere modtager madservice med en fordeling på 35 hos den private leverandør og 124 hos den kommunale leverandør.

  Kontrakten

  Glostrup Kommune har den 1. juni 2012 indgået kontrakt om madservice med Det Danske Madhus. Oprindeligt indgik kommunen kontrakt med Compass Group Denmark A/S, Din Private Kok. Efterfølgende har Det Danske Madhus overtaget Din Private Kok. Kontrakten er indgået efter godkendelsesmodellen og har ingen udløbsdato. Kontrakten kan opsiges med 3 måneders varsel.

  Leverandører i andre kommuner

  En rundspørge blandt kommunerne Brøndby, Rødovre, Dragør, Tårnby, Albertslund og Hvidovre viser, at samtlige kommuner har Det danske Madhus, som leverandør på Madserviceordningen. Derudover skal det bemærkes, at Tårnby i 2017 måtte aflyse et udbud, da der ikke var andre end Det Danske Madhus, der bød på opgaven.

  Tilfredshed med leverandøren

  Resultaterne fra den nyligt gennemførte burgertilfredshedsundersøgelse viser, at 59 % af de borgere, der modtager madservice fra den private leverandør, er meget tilfredse eller tilfredse. Derudover viser tilsynene for 2018 foretaget af BDO, at der for Det Danske Madhus er tale om tilfredsstillende forhold.

  Anbefaling om fastholdelse af kontrakten

  Administration anbefaler at fastholde kontrakten med Det Danske Madhus af følgende grunde:

  • Der er en relativ høj tilfredshed blandt de borgere, der modtager madservice fra Det danske Madhus, og deres tilsynsresultater for 2018 er gode.
  • Der er allerede mulighed for, at andre leverandører kan byde ind på opgaven, da madservice er udbudt under godkendelsesmodellen. Leverandørerne skal blot leve op til de prisbetingelser og kvalitetskrav, som Glostrup Kommune har fastsat.
  • På baggrund af erfaringer fra andre kommuner vurderes det, at der ikke pt. er andre leverandører på markedet, der umiddelbart vil byde ind på opgaven ved et udbud efter udbudsmodellen.

  Hvis ikke kontrakterne forlænges

  Som nævnt i det foregående anbefaler administrationen at anvende optionerne om forlængelse i kontrakterne med leverandørerne på henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp, indkøbsordning samt at fastholde kontrakten med leverandøren på madservice.

  Hvis kontrakterne ikke ønskes forlænget, skal Social-, Sundheds- og Seniorudvalget beslutte, om de vil finde leverandører gennem udbudsmodellen eller godkendelsesmodellen samt tage stilling til den kommunale leverandørs rolle i et eventuelt nyt udbud. Det skal bemærkes, at det daværende Social- og Sundhedsudvalg den 25. februar 2015 besluttede, at Glostrup Kommune skulle overgå fra godkendelsesordning på personlig pleje og praktisk hjælp til udbudsordningen.

  Nedenfor skitseres fordele og ulemper ved henholdsvis udbudsmodellen og godkendelsesmodellen

  Udbudsmodellen

  Godkendelsesmodellen

  Fordele

  Ulemper

  Fordele

  Ulemper

  Sikrer større borgergrundlag hos de private leverandører, hvis der er få leverandører - i modsætning til en godkendelsesmodel, hvor mange leverandører kan blive godkendt.

  Det er først muligt at indgå kontrakt med nye leverandører, når eksisterende kontraktperiode er slut.

  Potentielt mange valgmuligheder for borgerne.

  Potentielt mange forskellige hjælpere i borgers hjem, da nogle leverandører kun vil byde ind på en type ydelse og dermed kan borgere risikere at have forskellige leverandører til hver type ydelse.

  Konkurrence på pris og kvalitet.

  Mulighed for mindre firmaer at byde ind på enkeltydelser. Gode muligheder for små erhvervsdrivende.

  Mange faglige og administrative ressourcer fordi alle ansøgninger/leverandører skal tjekkes igennem løbende og evt. godkendes og dermed indgås kontrakter med.

  Stabilt samarbejde om rehabiliteringsindsatsen ved leverance af hjemmehjælp, da der ikke løbende kommer nye leverandører til.

  Ikke konkurrencesætning på pris.

  Mulighed for samarbejde med andre vestegnskommuner om fælles kommunalt udbud og dermed stordriftsfordele og bedre priser.

  Lille borgergrundlag og større usikkerhed for de private leverandører i marked med mange små leverandører. Risiko for flere konkurser og ustabile leverandører.

  Såfremt kontrakterne ikke ønsket forlænget anbefaler administrationen, baseret på hidtidige erfaringer, at lave udbud efter udbudsmodellen gældende for henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp, indkøbsordning samt madservice.

  Videre proces

  Følger Social-, Sundheds- og Seniorudvalget administrationens anbefaling om at forlænge kontrakterne, vil administrationen informere leverandørerne herom. Herudover vil der søges samklang med andre vestegnskommuner om et fælles udbud, når optionerne om forlængelse er opbrugt. Såfremt det besluttes ikke at følge anbefalingen om kontraktforlængelser, skal Social-, Sundheds- og Seniorudvalget beslutte, om der skal findes nye private leverandører til personlig pleje og praktisk hjælp, indkøbsordning samt madservice gennem udbudsmodellen eller godkendelsesmodellen. I forlængelse af en opsigelse af kontrakterne vil administrationen – afhængig af udvalgets beslutning - hurtigst muligt skulle udforme enten et udbudsmateriale (udbudsmodellen) eller et materiale med prisbetingelser og kvalitetskrav (godkendelsesmodellen). 

  Økonomi

  Det skal bemærkes, at kontraktforlængelser på hhv. personlig pleje og praktisk hjælp, indkøbsordning og madservice kan rummes inden for de nuværende rammer. Derudover vil administrationen søge at indgå samarbejder med andre vestegnskommuner for at opnå stordriftsfordele, hvorfor det er relevant at følge andre vestegnskommuners udbudskadencer og dermed forlænge kontrakterne i første omgang.

  Hvis der skal indgås kontrakter på ny, vil der formodentligt være merudgifter på grund af potentielt højere priser på grund af den nye lovgivning om bankgaranti ved kontraktindgåelse med private leverandører.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkender, at kontrakterne med den private leverandør Altiden på ydelserne personlig og praktisk hjælp forlænges med 1 x 12 måneder og med henholdsvis Intervare og Egebjerg Købmandsgård om indkøbsordning forlænges med 2 x 12 måneder.
  2. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkender, at kontrakten med Det Danske Madhus vedr. madservice fastholdes.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 18-03-2019

  1. Et flertal bestående af Palle Laustrup (F), Gitte Wallin Limkilde (A), Lisa Ward (A), Ina-Maria Nielsen (V) og Pia Hagbarth Dahlin (O) godkendte indstillingen.
   Lars Thomsen (U) stemte imod.
  2. Indstillingen godkendt.

  Lars Thomsen (U) begærede sagen i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  Lars Thomsen (U) stillede følgende ændringsforslag: "Bylisten stiller forslag om, at Glostrup Kommune åbner op for, at små hjemmehjælpsfirmaer kan blive leverandør til de borgere, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp. Bylisten anser det som vigtigt, at vi kan tilbyde vores borgere størst mulig valgfrihed i hvem, man ønsker hjælp af."

  Der blev stemt om ændringsforslaget:

  For stemmer C, U og Ø med i alt 3 stemmer.

  Imod stemmer A, F, O og V med 16 stemmer.

  Ændringsforslaget falder.

  Der blev stemt om hovedforslagets indstilling:

  For stemmer A, C, F, O, U, V og Ø med i alt 19 stemmer.

  Indstillingen godkendt.

 18.  18. Godkendelse af ny tilskudsmodel for kulturaftaler

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

  Udvalget skal godkende en ny model for kulturaftaler, hvor de nuværende aftaler opsiges, og midlerne fra budget 2020 og frem samles i en fælles Pulje til drifts- og aktivitetstilskud for kulturelle foreninger. Denne pulje giver kulturelle foreninger mulighed for at søge tre-årigt driftstilskud samt et-årigt tilskud til aktiviteter. Udvalget skal desuden godkende kriterier for puljen samt udkast til driftsaftale. Første behandling af ansøgninger efter den nye ordning sker på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i maj 2019.

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 18. september 2018 at administrationen skulle udarbejde et forslag til nye og mere ensartede vilkår for foreningerne med henblik på at opdatere de eksisterende kulturaftaler.

  Gennem årene er der indgået en række aftaler mellem Glostrup Kommune og kulturelle foreninger, hvor Glostrup Kommune giver tilskud til udvalgte foreninger. En del af kulturaftalerne går langt tilbage i tiden, og de er ikke revideret siden. Denne model er uhensigtsmæssig, da en lige adgang til at søge og få tilskud jf. kommunalfuldmagten ikke sikres.

  Der er desuden en række svagheder ved de nuværende aftaler. Bl.a. indeholder aftalerne ikke krav om tilbagebetaling af ubrugte midler, og der er således mulighed for, at en forening kan spare kommunale tilskud op og senere bruge dem på aktiviteter, der ikke kommer kommunens borgere til gode. Flere af aftalerne indeholder ikke en aftale om, hvad midlerne må bruges til, og der er derfor mulighed for uhensigtsmæssig brug af kommunale midler. Samtidig er der ikke mulighed for at føre kontrol med, at tilskuddet går til de aktiviteter eller formål, der er tilskudsberettiget og i overensstemmelse med gældende ret.

  Eksisterende kulturaftaler

  Der er kulturaftaler med følgende foreninger (se vedlagte bilag for detaljer):

  • Foreningen Glostrup Kulturhus 51.728 kr. til foreningens kulturelle arrangementer samt 96.253 til visning af film for særlige grupper.
  • Historisk selskab 3.960 kr.
  • Glostrup Kunstforening 78.440 kr. til udstillinger samt 61.050 kr. til ferniseringsarrangementet Lune Lørdage.
  • Glostrup Byorkester 185.309 kr.
  • Lions Club Glostrup 51.005 kr. til aktiviteter på Glostrup Torv

  Der er i alt afsat 527.745 kr. i 2019 til disse aftaler. 

  Pulje til drifts- og aktivitetstilskud til kulturelle foreninger

  For at optimere udnyttelsen af midlerne, og for at give alle foreninger mulighed for at ansøge om tilskud på lige vilkår, foreslår Administrationen, at alle de nuværende kulturaftaler opsiges.

  De midler, der i dag er afsat til de forskellige kulturaftaler, samles herefter i én pulje ved navn ”Pulje til drifts- og aktivitetstilskud til kulturelle foreninger”.

  Administrationen foreslår desuden, at foreningerne får mulighed for at søge tre-årige driftstilskud til faste aktiviteter, samt et-årige tilskud til projekter og enkeltstående aktiviteter.

  Dette vil være en mere fleksibel ordning, som giver Kultur- og Fritidsudvalget mulighed for at give ekstra støtte til foreninger med et højt aktivitetsniveau, mens foreninger med et lavere aktivitetsniveau får et tilsvarende lavere tilskud. Det vil samtidig give foreningerne mulighed for at igangsætte større projekter nogle år.

  Der er kulturelle foreninger, som hvert år ansøger Kulturpuljen om tilskud til aktiviteter, som lever op til ovenstående kriterier. Derfor ville der med den nye pulje kunne frigives midler i Kulturpuljen til større enkeltstående projekter.

  For at give foreningerne mulighed for at planlægge aktiviteter i det kommende år, foreslår administrationen at ansøgninger om tilskud til aktiviteter behandles i Kultur- og Fritidsudvalget på mødet i maj hvert år. Ansøgninger om driftstilskud behandles i Kultur- og Fritidsudvalget på maj-mødet hvert 3. år.

  Driftsaftale

  Administrationen har udarbejdet et udkast til en driftsaftale, som skal benyttes i forbindelse med de tre-årige driftstilskud. Aftalen vil blive tilpasset den enkelte forenings behov og aktiviteter, men de grundlæggende krav vil være de samme for alle - herunder at ubrugte midler skal tilbagebetales og at foreningen årligt skal sende et regnskab til Glostrup Kommune. Der er tale om et regnskab uden bilag, som viser hvordan kommunens tilskud er anvendt, ligesom det er praksis med de øvrige tilskudsordninger på området. I driftsaftalen er dog indskrevet muligheden for at udtage foreningernes regnskab til revision.

  Aftalen er vedlagt som bilag.

  Kriterier for ansøgning til Pulje til drifts- og aktivitetstilskud

  For at synliggøre hvilke foreninger, som har mulighed for at søge et tilskud via, og for at gøre det lettere at behandle ansøgninger, anbefaler administrationen, at der vedtages kriterier for puljen. Kriterierne begrænser samtidig, hvad man kan få tilskud til.

  Administrationen foreslår følgende kriterier:

  • Foreningen skal have markeret sig på det kulturelle område gennem en årrække.
  • Foreningen skal være en aktiv og synlig del af Glostrups kulturliv.
  • Foreningen skal årligt lave kulturelle aktiviteter, som er åbne for alle og appellerer bredt.
  • Foreningen skal være organiseret som en ikke-kommerciel forening med vedtægter. Der skal være tale om medlemskab med kontingent. Foreningen skal have en bestyrelse, som er ansvarlig for tilskud samt regnskab og dokumentation for aktiviteter.
  • Foreningen skal være hjemmehørende i Glostrup.
  • Der gives tilskud til udgifter i forbindelse med årligt tilbagevendende aktiviteter/arrangementer herunder udgifter til løn, som er en forudsætning for afvikling af aktiviteten.
  • Der gives ikke tilskud til aktiviteter som kun er for foreningens medlemmer herunder rejser og mødeforplejning.

  Det er administrationens vurdering, at det med disse kriterier vil være muligt at frigive midler, så det bliver muligt at åbne bredt for ansøgninger til puljen. Herved sikres en ligebehandling af foreningerne i overensstemmelse med kommunalfuldmagten.

  Administrationen vurderer, at der på nuværende tidspunkt er under fem foreninger, udover dem som har en kulturaftale i dag, som lever op til de nye kriterier.

  Opsigelse af nuværende kulturaftaler og indgåelse af nye driftsaftaler

  Administrationen foreslår, at de nuværende kulturaftaler opsiges med henblik på at implementere den nye ordning. Aftalerne opsiges med virkning fra 1. januar 2020 (Glostrup Kunstforening kan dog ifølge aftalen først opsiges med virkning fra 1. juni 2020).

  Aftalen med Foreningen Glostrup Kulturhus udløber automatisk ved udgangen af 2019 og skal dermed ikke opsiges.

  Administrationen vil være i tæt dialog med foreningerne i forbindelse med opsigelsen med henblik på at hjælpe dem med at ansøge Puljen til drifts- og aktivitetstilskud.

  Første behandling efter den nye ordning vil være i Kultur- og Fritidsudvalget på mødet i maj, hvor foreningerne kan ansøge om både tre-årigt driftstilskud samt et-årigt aktivitetstilskud.

  Økonomi

  På nuværende tidspunkt er der i budget 2019 og 2020 afsat nedenstående beløb til de eksisterende kulturaftaler:

  Beløb i budget 2019

  Beløb i budget 2020

  Glostrup Kunstforening

  78.440 kr.

  78.440 kr

  Lune Lørdage

  61.050 kr.

             61.050 kr.

  Glostrup Byorkester tilskud

  Glostrup Byorkester lønninger

  185.309 kr.

  Heraf 52.779 kr til dirigentløn 

  185.309 kr.

  Lions Club

  51.005 kr.

  51.005 kr

  Historisk Selskab

  3.960 kr.

  3.960 kr.

  Glostrup Kulturhusforening kulturelle arrangementer

  51.728 kr.

  0 kr.

  Glostrup Kulturhusforening visning af film for særlige grupper

  96.253 kr.

  96.253 kr.

  I alt

  527.745 kr.

  476.017 kr.

  Aftalen med Glostrup Kulturhusforening om tilskud til kulturelle arrangementer er besluttet løbende ved budgetforhandlingerne, og der er ikke afsat midler fra budget 2020 og dermed bortfalder de 51.728 fra budgettet.

  Der er dermed i alt ca. 476.017 kr. i budgettet, som kan fordeles på ny. Tilskud udbetalt direkte til foreninger kan i nogle tilfælde give en lille momsrefusion, hvilket betyder at nogle af ovenstående beløb reelt kan være lidt højere. Dette kan give et lidt større beløb til fordeling afhængigt af hvilken type foreninger tilskuddene bevilliges til.

  Administrationen foreslår, at de 476.017 kr. fra budget 2020 samles i en fælles pulje til Drifts- og Aktivitetstilskud, som herefter fordeles til henholdsvis 3-årige driftsaftaler og 1-årige tilskud til aktiviteter. Størrelsen på puljen til aktiviteter vil afhænge af hvor meget, der bevilliges til 3-årige aftaler.

  Da der lægges op til 3-årige driftsaftaler med et opsigelsesvarsel på 12. mdr. samt 1-årige tilskud til aktiviteter uden opsigelse vil det ved eventuelle budgetreduktioner ikke være muligt at få den fulde besparelse allerede det første år.

  Indstilling

  -

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Sagen drøftet.

  Kultur- og Fritidsudvalget udsætter beslutning til kommende Kultur- og Fritidsudvalgsmøde i marts 2019.

  Afbud:
  1. Ina-Maria Nielsen, V

  Supplerende Sagsfremstilling

  Sagen er udsat fra sidste møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt foreslår:

  1. at den nye tilskudsmodel godkendes.
  2. at de eksisterende Kulturaftaler opsiges med virkning fra 1. januar 2020 (dog opsiges Glostrup Kunstforening med virkning fra 1. juni 2020)
  3. at de afsatte midler til de eksisterende kulturaftaler samles i en fælles Pulje til drifts- og aktivitetstilskud til kulturelle foreninger fra budget 2020
  4. at det bliver muligt at søge henholdsvis tre-årige driftsaftaler og et-årige tilskud til aktiviteter
  5. at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet i maj behandler ansøgninger om tre-årige driftsaftaler samt et-årige tilskud til aktiviteter
  6. at forslag til driftsaftale godkendes
  7. at kriterier for Pulje til drifts- og aktivitetstilskud for kulturelle forenigner godkendes

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-03-2019

  Formanden stiller følgende ændringsforslag til indstillingspunkt 1:

  Kultur- og fritidsudvalget noterer sig, at der ikke er tale om et spareforslag. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at ændre den nuværende tilskudsmodel for kulturaftaler, da denne ikke giver foreningerne, ensartede vilkår og lige adgang til at søge tilskud. Derfor stilles forslag om, at indstillingens punkt 1 justeres til:
  ”At den nye tilskudsmodel godkendes, så foreningerne fremadrettet gives ensartede vilkår og lige adgang til at søge tilskud”.

  Ændringsforslaget sat til afstemning:

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Palle Laustrup (F), Torben Jensen (A)

  Imod stemmer: Ina-Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V)

  Ændringsforslaget godkendt.

  Indstilling nr. 2-7 sat til afstemning:

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Palle Laustrup (F), Torben Jensen (A)

  Imod stemmer: Ina-Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V)

  Indstilling nr. 2-7 godkendt.

  Marlene Frandsen (V) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  Leif Meyer Olsen (V) fremsatte følgende ændringsforslag:

  "Det fremstår som om, der nu skal ensartede retningslinjer for kulturforeningerne. Men forslaget omfatter ikke alle kulturelle foreninger, som får tilskud. F.eks. mangler Biografforeningen Sofarækken (tilskud + disponerer bygning) og Glostrup Amatørscene (tilskud + disponerer bygning). Puljemodellen gør det særdeles vanskeligt for foreningerne, hvis de skal søge puljer og afvente politisk beslutning hele tiden. Det må være en kombination af et fast beløb og søge pulje til særlige arrangementer. Vi er enige i, at der skal en beskrivelse af, hvad tilskud må bruges til – og at ikke-forbrugte midler returneres.

  Vi foreslår,

  1. At sagen sendes retur til Kultur- og Fritidsudvalget for inkludering af Biografforeningen Sofarækken og Glostrup Amatørscene
  2. At foreningerne som hidtil får et fast beløb at arbejde med
  1. 3.At foreningerne som hidtil kan søge om tilskud til særarrangementer
  2. 4.At de nye kulturaftaler sendes i høring hos kulturforeningerne, inden de igen behandles i KB.”

  Der blev stemt om ændringsforslaget:

  For stemmer O og V med i alt 8 stemmer.

  Imod stemmer A, C, F, U og Ø med 11 stemmer.

  Ændringsforslaget falder.

  Hovedforslagets indstilling inkl. ændringsforslag som fremsat i Kultur- og Fritidsudvalget blev sat til afstemning:

  For stemmer A, C, F, U og Ø med i alt 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med i alt 8 stemmer.

  Hovedforslagets indstilling inkl. ændringsforslag som fremsat i Kultur- og Fritidsudvalget godkendt.

  Bilag

 19.  19. Markering af Valdemarsdag

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

  Beslutning om fejring og markering af Dannebrogs 800-års jubilæum på Valdemarsdag lørdag 15. juni 2019.

  Sagsfremstilling

  På Kommunalbestyrelsens møde i januar blev det besluttet, at Dannebrogs 800-års jubilæum på Valdemarsdag den 15. juni skal fejres på en værdig måde i Glostrup. Kommunalbestyrelsen sendte sagen videre til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af oplæg fra administrationen.

  Der er ikke tilført midler til arrangementet, og administrationen foreslår, at fejringen og markeringen sker ved, at der flages i de kommunale institutioner, som har en flagstang.

  Valdemarsdag er en officiel flagdag. På flagdage, som falder på hverdage, flages i nogle kommunale institutioner, men ikke i alle. Det er kun ved rådhuset samt i Præstegårdshaven, at Glostrup Kommune flager på flagdage, som falder i weekender/helligdage. Disse to steder flages på alle officielle flagdage undtagen Grønlands og Færøernes nationaldage.

  Da Valdemarsdag i 2019 falder på en lørdag, vil der derfor kun automatisk blive flaget ved rådhuset samt i Præstegårdshaven.

  Såfremt udvalget ønsker at fejre Valdemarsdag og Dannebrogs 800års jubilæum i 2019 ved at flage yderligere, anbefaler administrationen, at der flages i de institutioner, som har åbent om lørdagen. Af disse er der flagstænger følgende steder: Hvissingehallen, Ejbyhallen, Glostrup Idrætspark, Crickethuset i Solvangsparken, Ældrecenter Hvissinge, og Parkvænget.

  Der vil ikke være udgifter forbundet med det denne ene gang i anledning af jubilæet, men hvis det besluttes at der skal flages ved andre flagdage, vil der være en udgift til mandskab.

  Valdemarsdag markeres i forvejen hvert år på ældrecentrene i Glostrup, som serverer nye danske kartofler og snaps for beboerne. Nogle planlægger desuden at servere dannebrogspyntede lagkager eller tærter i år i anledning af jubilæet.

  Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvordan Valdemarsdag og dannebrogs 800års jubilæum skal markeres i Glostrup.

  Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget ønsker desuden, at udvalget drøfter, om der skal ske ændringer i den måde Glostrup Kommune flager på. Såfremt udvalget ønsker at ændre praksis, vil administrationen udarbejde en ny sag, hvor det fremgår, hvornår der ønskes flagning, og hvad denne ændring vil koste, så sagen kan behandles i Miljø-Teknik- og Ejendomsudvalget, da det er Glostrup Ejendommes personale, som står for flagning og evt. etablering af flere flagstænger. Sagen skal efterfølgende godkendes i kommunalbestyrelsen.

  Økonomi

  Der er ikke afsat midler til markering af Valdemarsdag i budgettet.

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  1. At Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvordan Valdemarsdag 2019 skal fejres
  2. At Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om administrationen skal udarbejde en sag til Miljø- Teknik og Ejendomsudvalget om, hvornår der ønskes flagning og til efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-03-2019

  1. Marlene Frandsen (V) stiller følgende forslag: Venstre og Dansk Folkeparti ønsker, at der afsættes 10.000 kr. fra kassen til markering af Dannebrogs 800-års jubilæum på Valdemarsdag 2019 til at invitere byens borgere til morgenmad ved Rådhuset.

  Forslaget sat til afstemning:

  For stemmer: Marlene Frandsen (V), Ina-Maria Nielsen (V)

  Imod stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Palle Laustrup (F), Torben Jensen (A)

  Forslaget ikke godkendt.

  Formanden stiller følgende forslag: Kultur- og Fritidsudvalget har noteret sig, at i forbindelse med drøftelse og vedtagelse af budget 2019 har ingen af de i kommunalbestyrelsen repræsenteret partier, fremsat særskilt ønske om at festligholde Valdemarsdag eller Dannebrogs 800års jubilæum. Kultur- og Fritidsudvalget konstaterer, at der således ikke er afsat økonomiske midler til dette formål. Kultur- og Fritidsudvalget har med tilfredshed noteret sig, at der igen i år, afholdes en særlig fejring af Valdemarsdag inden for ældreområde her i Glostrup. Kultur- og Fritidsudvalget gør opmærksom på, at Valdemarsdag i 2019 falder på en lørdag, og der derfor kun automatisk vil blive flaget ved rådhuset samt i Præstegårdshaven. På ovennævnte baggrund og grundet Dannebrogs 800års jubilæum i 2019 ønsker Kultur- og Fritidsudvalget yderligere at fejre Valdemarsdag ved, at der flages i de institutioner, som har åbent om lørdagen og hvor der allerede er etableret flagstænger, dvs. ved Hvissingehallen, Ejbyhallen, Glostrup Idrætspark, Crickethuset i Solvangsparken, Ældrecenter Hvissinge, og Parkvænget.

  Forslaget sat til afstemning:

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Palle Laustrup (F), Torben Jensen (A)

  Imod stemmer: Marlene Frandsen (V), Ina-Maria Nielsen (V)

  Forslaget godkendt.

  1. Formanden stiller følgende forslag til hvornår, der ønskes flagning i Glostrup Kommune:

  ·Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at Glostrup Kommune fremadrettet skal overholde og leve op til Justitsministeriets opgørelse af Officielle Flagdage (Se; skrivelse af 8. januar 2019 omhandlende Officielle Flagdage), og at der fremadrettet flages med det grønlandske flag på Grønlands nationaldag den 21. juni og det færøske flag på Færøernes nationale festdag den 29. juli.

  ·Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at der fremadrettet skal flages med Dannebrog på følgende dage; Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts, Nordens dag den 23. marts (Der flages også med det flag der symbolisere Norden og nordisk råd), Arbejdernes Internationale Kampdag 1. Maj og FN-dagen den 24. oktober (Der flages også med FN flaget)

  ·Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at der flages ved Rådhuset, i Præstegårdshaven og på Glostrup Skole samt i de institutioner, som har åbent og hvor der allerede er etableret flagstænger, dvs. ved Hvissingehallen, Ejbyhallen, Glostrup Idrætspark, Crickethuset i Solvangsparken, Ældrecenter Hvissinge, og Parkvænget.

  ·Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at administrationen tager initiativ til, at der snarest muligt udarbejdes materiale, der beskriver hvornår og hvorfor der flages i Glostrup Kommune. Dette materiale bør dels være tilgængeligt på kommunens hjemmeside og bør dels tilgå og anvendes i kommunens daginstitutioner, dagpleje og i Glostrup Skole.

  ·Kultur- og Fritidsudvalget beder administrationen om at udarbejde en sag omhandlende alle elementerne i forslaget fra formanden til et kommende møde i KFU.

  Forslaget sat til afstemning:

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Palle Laustrup (F), Torben Jensen (A)

  Imod stemmer: Marlene Frandsen (V), Ina-Maria Nielsen (V)

  Forslaget godkendt.

  Marlene Frandsen (V) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

  Marlene Frandsen (V) fremsætter følgende afvigende holdning: Venstre mener, at der kun skal flages på de officielle flagdage i Glostrup Kommune.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Administrationen har beklageligvis ydet fejlagtig rådgivning i forhold til sagens andet indstillingspunkt. Som uddybet i vedlagte notat kan Kultur- og Fritidsudvalget ikke træffe beslutninger udover, hvad de har fået tildelt kompetence til, og kan derfor heller beslutte, hvad andre udvalg skal behandle af sager. En beslutning om at, et udvalg skal drøfte en given sag skal enten komme fra udvalget selv eller fra kommunalbestyrelsen.

  Som følge heraf anbefaler administrationen, at indstillingens punkt to trækkes.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  Marlene Frandsen (V) genfremsatte på vegne af Venstre og Dansk Folkeparti ændringsforslag fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  Dan Kornbek Christiansen (C) stillede ændringsforslag til indstillingens punkt 1, som fremsat i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Ændringsforslaget fra Marlene Frandsen (V) blev sat til afstemning:

  For stemmer O og V med 8 stemmer.

  Imod stemmer A, C, F, U og Ø med 11 stemmer.

  Ændringsforslaget falder.

  Ændringsforslaget fra Dan Kornbek Christiansen (C) til indstillingens punkt 1, som fremsat i Kultur- og Fritidsudvalget blev sat til afstemning:

  For stemmer A, C, F, U og Ø med i alt 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med i alt 8 stemmer.

  Ændringsforslaget fra Dan Kornbek Christiansen (C) til indstillingens punkt 1, som fremsat i Kultur- og Fritidsudvalget blev godkendt.

  Indstillingens punkt 2 bortfalder.

  Bilag

 20.  20. Forslag til flagning i Glostrup Kommune (partiforslag)

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Dan Kornbek Christiansen (C) har på vegne af Det Konservative Folkeparti anmodet om, at følgende punkt optages på dagsordenen på møde i kommunalbestyrelsen 10. april 2019.

  Sagsfremstilling

  ”Det Konservative Folkeparti foreslår, at Glostrup Kommune fremadrettet flager med Dannebrog samt overholder og lever op til Justitsministeriets årlige opgørelse af Officielle Flagdage.

  Det Konservative Folkeparti foreslår, at Glostrup Kommune fremadrettet flager med det grønlandske flag på Grønlands nationaldag den 21. juni og det færøske flag på Færøernes nationale festdag den 29. juli.

  Endvidere foreslår Det Konservative Folkeparti, at der udover de Officielle Flagdage fremadrettet skal flages med Dannebrog i Glostrup Kommune på følgende dage; Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts, Nordens dag den 23. marts (Der flages også med det flag der symbolisere Norden og nordisk råd) og FN-dagen den 24. oktober (Der flages også med FN flaget).

  Det Konservative Folkeparti foreslår, at der feks flages ved Rådhuset, i Præstegårdshaven og på Glostrup Skole samt i de institutioner, som har åbent og hvor der allerede er etableret flagstænger, dvs. ved Hvissingehallen, Ejbyhallen, Glostrup Idrætspark, Crickethuset i Solvangsparken, Ældrecenter Hvissinge, og Parkvænget. Endvidere foreslås det, at administrationen tager initiativ til, at der snarest muligt udarbejdes materiale, der beskriver hvornår og hvorfor der flages i Glostrup Kommune. Dette materiale bør dels være tilgængeligt på kommunens hjemmeside og bør dels tilgå og anvendes i kommunens daginstitutioner, dagpleje og i Glostrup Skole.

  Afslutningsvis foreslår Det Konservative Folkeparti, at sagen oversendes til politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Til beslutning:

  1) At Glostrup Kommune fremadrettet flager med Dannebrog samt overholder og lever op til Justitsministeriets årlige opgørelse af Officielle Flagdage.

  2) At Glostrup Kommune fremadrettet flager med det grønlandske flag på Grønlands nationaldag den 21. juni og det færøske flag på Færøernes nationale festdag den 29. juli.

  3) At der udover de Officielle Flagdage fremadrettet skal flages med Dannebrog i Glostrup Kommune på følgende dage; Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts, Nordens dag den 23. marts (Der flages også med det flag der symbolisere Norden og nordisk råd) og FN-dagen den 24. oktober (Der flages også med FN flaget).

  4) At der bl.a. flages ved Rådhuset, i Præstegårdshaven og på Glostrup Skole samt i de institutioner, som har åbent og hvor der allerede er etableret flagstænger, dvs. ved Hvissingehallen, Ejbyhallen, Glostrup Idrætspark, Crickethuset i Solvangsparken, Ældrecenter Hvissinge, og Parkvænget.

  5) At administrationen tager initiativ til, at der snarest muligt udarbejdes materiale, der beskriver hvornår og hvorfor der flages i Glostrup Kommune. Dette materiale bør dels være tilgængeligt på kommunens hjemmeside og bør dels tilgå og anvendes i kommunens daginstitutioner, dagpleje og i Glostrup Skole.

  6) At sagen oversendes til politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.”

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  Flemming Ørhem (O) stillede følgende ændringsforslag: ”Venstre og Dansk Folkeparti foreslår, at Glostrup Kommune fortsat flager på de af Justitsministeriet fastsatte officielle flagdage. Der flages med Dannebrog på flagstængerne i Rådhusparken og i præstegårdshaven.”

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

  For stemmer O og V med i alt 8 stemmer.

  Imod stemmer A, C, F, U og Ø med i alt 11 stemmer.

  Ændringsforslaget falder.

  Der blev stemt om hovedforslaget fra Dan Kornbek Christiansen (C) om at oversende sagen til videre behandling i Kultur- og Fritidsudvalget:

  For stemmer A, C, F, U og Ø med i alt 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med 8 stemmer.

  Forslaget om at oversende sagen til videre behandling i Kultur- og Fritidsudvalget blev godkendt.

 21.  21. Forslag til flagning den 1. Maj i Glostrup Kommune (partiforslag)

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Torben Jensen (A) har på vegne af Socialdemokratiet anmodet om, at følgende punkt optages på dagsordenen på møde i kommunalbestyrelsen 10. april 2019.

  Sagsfremstilling

  ”Socialdemokratiet foreslår, at Glostrup Kommune fremadrettet flager med dannebrog den 1. Maj, på arbejdernes internationale kampdag, samt overholder og lever op til Justitsministeriets årlige opgørelse af officielle flagdage.

  Afslutningsvis foreslår Socialdemokratiet, at sagen overrendes til politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.”

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  Torben Jensen (A) fremsatte følgende ændringsforslag: "at Glostrup Kommune træffer beslutning om, at der fremadrettet flages med dannebrog den 1. maj på arbejdernes internationale kampdag, samt overholder og lever op til Justitsministeriets årlige opgørelse af officielle flagdage."

  Der blev stemt om ændringsforslaget:

  For stemmer A, C, F, U og Ø med i alt 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med 8 stemmer.

  Ændringsforslaget godkendt.

 22.  22. Supercykelstinet (partiforslag)

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Palle Laustrup (F) har på vegne af Samarbejdsgruppen anmodet om, at følgende punkt optages på dagsordenen på møde i kommunalbestyrelsen 10. april 2019.

  Sagsfremstilling

  ”Glostrup kommune ønsker igen at blive en del af Supercykelstinettet.”

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  Der blev stemt om at oversende sagen til videre behandling i Vækst- og Byudviklingsudvalget:

  For stemmer A, C, F, U og Ø med i alt 11 stemmer

  Imod stemmer O og V med 8 stemmer.

  Sagen oversendes til videre behandling i Vækst- og Byudviklingsudvalget.

 23.  23. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-04-2019

  Ingen punkter til orientering.

Mødenr. 2524