Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering fra borgmesteren 3. Orientering om vilkår for overdragelse af arealer fra Glostrup Kommune til Hovedstadens letbane 4. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr.12 til Kommuneplan 2013-2015 - område ved Kirkebjerg Allé og Østbrovej 5. Godkendelse af forslag til Lokalplan GL87.1 - Centerområde mellem Kirkebjerg Allé og Østbrovej 6. Godkendelse af forslag til Lokalplan GL52.1 for ny Glostrup Sognegård 7. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for ny Glostrup Sognegård 8. Solvej 2, nedlæggelse af bolig iht. boligreguleringsloven 9. Endelig vedtagelse af støjhandlingsplan samt disponering af pulje til støjreducerende tiltag 10. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 11. Frigivelse af midler til slidlag, 2019 12. Teglsten med posttryk fra det gamle posthus 13. Ansøgning om igangsættelse af ny lokalplan for et erhvervsområde ved Stationsparken 21-26 14. Høring - Forslag til nyt landsplandirektiv: Fingerplan 2019 15. Deltagelse i "Silent City" projektet 16. Godkendelse af veteranpolitik 17. Nyt erhvervsfremmesystem - hvad kommer det til at betyde for kommunerne? 18. Strategi 2019-21 19. Husejer C. Frandsens Alderdomsfond og Erik Laurids Vejvad Nielsens fond, sammenlægning 20. Lånerammen 2018 21. Glostrup Kommunes bankaftale 22. Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen i sag om sagsindsigt 23. Økonomisk Handlingsplan 2019, de 33 forslag 24. Økonomisk Handleplan - forslag til organisationstilpasning 25. Overførsel af driftsbevillinger og rådighedsbeløb fra 2018 - 2019 26. Anmodning om orlov, Hanne Nielsen 27. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE) 28. Udbud af Ejby Mosevej 175 - reviderede salgsprincipper (FOR LUKKEDE DØRE)

Deltagere:


John Engelhardt, V
Lisa Ward, A
Lars Thomsen, U
Søren Enemark, A
Flemming Ørhem, O
Palle Laustrup, F
Kasper Damsgaard, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Piet Papageorge, V
Pia Hagbarth Dahlin, O
Torben Jensen, A
Dan Kornbek Christiansen, C
Robert Sørensen, Ø
Marlene Frandsen, V
Gitte Wallin Limkilde, A
Ina-Maria Nielsen, V
Lars Høimark, A
Eva Nørgaard Wojtala, V


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at punkterne 4 og 5 samt 6 og 7 behandles sammen samt at punkterne 23, 24, og 25 drøftes under med hver sin beslutning og protokollering.

 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Sagsfremstilling

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Borgmesteren orienterede kort om at Glostrup Station er angivet på Regeringens plan for investeringer i infrastruktur: Aftale om et sammenhængende Danmark.

  Til orientering.

 3.  3. Orientering om vilkår for overdragelse af arealer fra Glostrup Kommune til Hovedstadens letbane

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Vilkår for overdragelse af arealer fra Glostrup Kommune til Hovedstadens Letbane fremlægges til Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets orientering. Arealernes konkrete udstrækning samt tidspunkterne for overdragelserne er en del af vilkårene.

  Sagsfremstilling

  I projekteringsloven (”Letbaneloven”) af 26. februar 2014 er det fastlagt, at beliggenhedskommunerne vederlagsfrit stiller de arealer, der er nødvendige for Letbanens anlæg og drift, til rådighed for Hovedstadens Letbane.

  Dette princip er fastlagt for at holde udgiften til letbanen så lav som muligt. På tilsvarende vis stiller Staten og Region Hovedstaden deres arealer vederlagsfrit til rådighed.

  At arealerne stilles vederlagsfrit til rådighed såfremt de er nødvendige for anlæg og drift af Letbanen betyder, at de arealer, der under projektering af anlægget måtte blive udpeget som nødvendige for etablering og efterfølgende drift af Letbanen skal stilles til projektets rådighed og at der ikke ydes nogen form for kompensation for dette.

  Aftalens principielle indhold er bekræftet som en del af Glostrup Kommunes beslutning af 7. februar 2018 om at gennemføre letbaneprojektet, hvorfor denne sag alene fremlægges til orientering.

  I løbet af det forgangne år er der arbejdet på at fastlægge de konkrete arealer omfattet af arealoverdragelsen samt de forskellige tidspunkter arealerne ønskes overdrages.

  I det vedhæftede bilag findes såvel aftaledokumentet som en oversigt over, hvornår de forskellige arealer vil blive overdraget. Der er ligeledes kortbilag, der viser beliggenheden af de enkelte arealer.

  Af aftalen fremgår at alle tidspunkterne for overdragelse af arealerne er overskredet og aftalen tiltrædes derfor administrativt, så snart den har været forelagt udvalget til orientering.

  At overdragelsestidspunkterne er overskredet skyldes, at HL i udgangspunktet ikke havde fastlagt en afgrænsning af de konkrete arealer, men blot oplistet en række matrikler.

  Det har fra administrationens side ikke været ønsket at indgå den formelle aftale om overdragelse uden forudgående stedfæstelse af arealerne og denne stedfæstelse har taget HL lang tid at udarbejde.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28-02-2019

  Til orientering.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Til orientering.

  Bilag

 4.  4. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr.12 til Kommuneplan 2013-2015 - område ved Kirkebjerg Allé og Østbrovej

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025 for rammeområde GC27 – Center- og boligområde ved Kirkebjerg Allé og Østbrovej fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse og udsendelse i offentlig høring. Vedtagelse af tillægget er en forudsætning for, at forslag til Lokalplan GL87.1 - Centerområde mellem Kirkebjerg Allé og Østbrovej kan godkendes og sendes i offentlig høring.

  Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde og ændrer på afgrænsningen af to eksisterende kommuneplanrammer. Disse ændringer giver mulighed for, at en parkeringsplads ved en dagligvarebutik på Kirkebjerg Allé og Østbrovej kan udvides.

  Det skal samtidig besluttes, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

  Sagsfremstilling

  Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 20. december 2016 at igangsætte udarbejdelse af nyt plangrundlag for udvidelsen af parkeringspladsen ved Rema1000 på Østbrovej 12 til også at omfatte Østbrovej 14.

  Udvidelsen fordrer en ændring af anvendelse af ejendommen på Østbrovej 14 og dermed et tillæg til Kommuneplan 2013-2025 og en ny lokalplan. Ændringen af kommuneplanens rammeområde er af sådan karakter, at den i henhold til Planlovens § 23 c skal sendes i forudgående høring.

  Den forudgående høring blev afholdt i sommeren 2017 og på baggrund af høringssvarene besluttede Miljø- og Teknikudvalget den 20. marts 2018 at åbne mulighed for at udvide parkeringspladsen til også at omfatte Kirkebjerg Allé 3.

  Dette krævede en fornyet høring som blev afholdt i foråret 2018. På baggrund af alle høringssvarene besluttede Miljø- og Teknikudvalget den 22. august 2018 at arbejde videre med et kommuneplantillæg og lokalplan, der omfatter Østbrovej 12 og Østbrovej 14.

  Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-25 udlægger et nyt rammeområde GC27 – Center- og boligområde ved Kirkebjerg Allé og Østbrovej, der omfatter Østbrovej 12 og Østbrovej 14. Rammeområdet ændrer på afgrænsningen af de tilstående rammeområder GC18 - Center- og boligområde mellem Østbrovej og Glosemosevej og GB43 - Parcelhusområde mellem Østbrovej og Kirkebjerg Alle.

  Kommuneplantillægget udlægger rammeområde GC27 til centerområde med butikker og etageboliger og mulighed for kollektive anlæg fx børneinstitutioner. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 60. Indenfor området kan der etableres detailhandel, hvor dagligvarebutikker ikke må overstige 900 m2 og udvalgsvarebutikker ikke må overstige 250 m2. Bebyggelsesprocenten svarer til eksisterende bebyggelse og butiksstørrelse, der er i området i dag. 

  Sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 12 fremlægges forslag til Lokalplan GL87.1 - Centerområde mellem Kirkebjerg Allé og Østbrovej, se andet punkt på dagsorden. 

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af indholdet i Kommuneplantillæg nr. 12 der viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag.

  Ifølge Planloven skal et forslag til en ændring til kommuneplanen i mindst 4 ugers høring, før den kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen. Høringsperioden udvides til 8 uger og forventes gennemført fra ultimo marts 2019 til primo maj 2019.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 godkendes og sendes i offentlig høring        
  2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 12, og at denne beslutning bekendtgøres sammen med kommuneplantillægget.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28-02-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 5.  5. Godkendelse af forslag til Lokalplan GL87.1 - Centerområde mellem Kirkebjerg Allé og Østbrovej

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Forslag til Lokalplan GL87.1 – Centerområde mellem Kirkebjerg Allé og Østbrovej fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse og udsendes i offentlig høring.

  Vedtagelse af lokalplanforslaget er afhængig af, at forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025 også godkendes og sendes i offentlig høring.

  Lokalplanforslaget åbner mulighed for en udvidelse af en parkeringsplads ved Rema1000 på Østbrovej 12 til også at omfatte nabogrunden på Østbrovej 14.

  Det skal samtidig besluttes, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

  Sagsfremstilling

  Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 20. december 2016 at igangsætte udarbejdelse af nyt plangrundlag for udvidelsen af parkeringspladsen ved Rema1000 på Østbrovej 12 til også at omfatte Østbrovej 14.

  Udvidelsen fordrer en ændring af anvendelse af ejendommen på Østbrovej 14 og dermed et tillæg til Kommuneplan 2013-2025 og en ny lokalplan. Ændringen af kommuneplanens rammeområde er af sådan karakter, at den i henhold til Planlovens § 23 c skal sendes i forudgående høring.

  Den forudgående høring blev afholdt i sommeren 2017, og på baggrund af høringssvarene besluttede Miljø- og Teknikudvalget den 20. marts 2018 at åbne mulighed for at udvide parkeringspladsen til også at omfatte Kirkebjerg Allé 3.

  Dette krævede en fornyet høring, som blev afholdt i foråret 2018. På baggrund af alle høringssvarene besluttede Miljø- og Teknikudvalget den 22. august 2018 at arbejde videre med et kommuneplantillæg og lokalplan, der omfatter Østbrovej 12 og Østbrovej 14.

  Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til centerområde med detailhandel og etageboliger og mulighed for kollektive anlæg fx børneinstitutioner. Indenfor området kan der etableres detailhandel, hvor dagligvarebutikker ikke må overstige 900 m2 og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 250 m2. Lokalplanen åbner mulighed for at udvide den eksisterende parkeringsplads ind på naboejendommen Østbrovej 14. Lokalplanen fastsætter en bebyggelsesprocent på 60 og en etagehøjde på 3 etager svarende til den bebyggelse, der er på området i dag. Der vil alene være mulighed for at opføre sekundære bygninger til affaldshåndtering, cykler og lignende. Lokalplanen åbner mulighed for at inddrage naboejendommen Østbrovej 14 til udvidelse af parkeringsplads. Reglerne for Parkeringsnorm for 2014 er indarbejdet i forslaget.   

  I forbindelse med den forudgående høring kom der flere bemærkninger omkring trafikken og hastigheden på Kirkebjerg Allé. Derfor er der i januar 2019 foretaget nye trafikmålinger på Kirkebjerg Allé ud for Kirkebjerg Alle 10. Trafikmålingerne viser, at årsdøgnstrafikken er faldet fra 1.242 køretøjer/døgn i 2015 til 1106 i 2019. Lastbil-procenten er ligeledes faldet fra 6,2% til 2,3%. Gennemsnitshastigheden og 85%-fraktilen er stort det samme som i 2015.

  I henhold til lokalplanen kan lastbiler kun køre ud fra lokalplanområdet til Østbrovej. En tidligere undersøgelse viser, at udkørslen ligger for tæt på lyskrydset Østbrovej og Stationsparken til, at der kan laves et trafiksikkert vejkryds fra området til Brøndbyvestervej.

  Sammen med forslag til Lokalplan GL87.1 fremlægges forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2015, se andet punkt på dagsorden.

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af det lokalplanforslag der viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag.

  I henhold til Planloven skal et forslag til en lokalplan som minimum i 4 ugers høring, før det kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen. Høringsperioden forventes sendt i 8 ugers høring fra ultimo marts 2019 til primo maj 2019.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. at forslag til Lokalplan GL87.1 – Centerområde mellem Kirkebjerg Allé og Østbrovej godkendes og sendes i offentlig høring,
  2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Lokalplan GL87.1, og at denne beslutning sammen med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28-02-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 6.  6. Godkendelse af forslag til Lokalplan GL52.1 for ny Glostrup Sognegård

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Forslag til Lokalplan GL52.1 for ny Glostrup Sognegård præsenteres til godkendelse forud for offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Kirke skal grundet pladsmangel til aktiviteter og medarbejdere tilknyttet kirke og kirkegård opføre en ny Sognegård på området, hvor den eksisterende er placeret.

  Glostrup Menighedsråd har over efteråret 2018 afholdt en arkitektkonkurrence, hvor fire arkitektfirmaer bød ind med hver deres forslag til en ny sognegård på baggrund af funktionelle krav stillet af menighedsrådet. Arkitektfirmaet SKALA vandt konkurrencen med en enig dommerkomité, der understregede projektets funktionalitet samt tilpasning til og respekt for Glostrup Kirke.

  Området er i dag omfattet af Lokalplan GL52 for Glostrup Kirke, Sdr. Kirkegård, m.m. Lokalplanen gælder et større område bestående af bl.a. Glostrup Kirke, Kirkegård, Sognegård, Kirkegårdskontor, Præstegård, Præstegårdshave, m.m. Lokalplanen fastlægger områdets samlede bebyggelsesprocent til 10 % og maksimale højde til 8,5 meter. Opførelse af en ny sognegård kan ikke lade sig gøre indenfor denne lokalplans bestemmelser.

  På baggrund af vinderprojektet har Center for Miljø og Teknik udarbejdet forslag til Lokalplan GL52.1 for Glostrup Sognegård. Lokalplanen udlægger et særskilt område omkring den eksisterende sognegård bestående af matriklerne 2, 30 og del af 79, alle Glostrup By, Glostrup og muliggør nedrivning af den eksisterende sognegård og opførelse af en ny.

  Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til offentlige formål. Bebyggelsesprocenten for lokalplanens område fastlægges til 70. Dette svarer nogenlunde til tætheden af det eksisterende byggeri indenfor den nye lokalplanafgrænsning, der foreslås i nærværende lokalplan. Bebyggelsesprocenten stiger derfor fra 10 til 70 %, og det skyldes udlæggelse af det særskilte område, der i sig selv ville have en langt højere tæthed end de 10 % den gældende lokalplan udlægger. Den maksimale bygningshøjde hæves fra 8,5 meter til 10 meter for at udvide de rumlige og arkitektoniske byggemuligheder.

  Lokalplanens bestemmelser sikrer desuden, at ny bebyggelse tilpasses det omkringliggende område, så Glostrup Kirke stadig træder så markant frem i bybilledet som i dag. Derudover tilpasses arkitekturen de eksisterende omgivelser ved at fastlægge bestemmelser om materiale- og farvevalg på facader – hovedsageligt tegl i røde, rødlige og rødbrune nuancer.

  Vinderprojektet af arkitektkonkurrencen lægger stor vægt på grønne tage, og det er skrevet ind i lokalplanens bestemmelser for at sikre så store grønne overflader som muligt på flade tage, som optager en stor del af projektets tagareal.

  Lokalplanen udlægger desuden parkeringspladser svarende til gældende parkeringsnorm, hvoraf minimum halvdelen skal placeres i konstruktion. Disse parkeringspladser er placeret i kælder med indkørsel fra Østervej i den vestlige del af lokalplanområdet, hvor der i dag er en vejindsnævring, der er med til at trafiksikre området. Det har ikke været muligt at finde en alternativ indkørsel til parkeringskælderen, og bygherre skal derfor ved etablering af indkørsel på det foreslåede sted selv stå for og bekoste flytning af den eksisterende vejindsnævring.

  Det er lokalplanens formål:

  • at fastholde områdets anvendelse til offentlige formål
  • at muliggøre nedrivning af den eksisterende sognegård og opførelse af en ny
  • at sikre, at ny bebyggelse tilpasses områdets arkitektoniske udtryk og tager hensyn til Glostrup Kirke 
  • at sikre, at tagarealer og ubebyggede områder i så høj grad som muligt begrønnes med grønne tage, græs og/eller træbeplantning
  • at sikre etablering af tilstrækkelig parkering for både biler og cykler.

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 i forhold til bebyggelsesprocent og maksimal bygningshøjde, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg. Tillægget behandles som et separat punkt på denne dagsorden.

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af indholdet af lokalplanen. Det er Center for Miljø og Tekniks vurdering, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, da den samlede miljøbelastning af området og omgivende arealer ikke vurderes at ændres væsentligt i forhold til de allerede planlagte anvendelsesmuligheder.

  Der foreslås en offentlig høringsperiode af minimum 8 ugers varighed. Høringsperioden forventes gennemført fra ultimo marts 2019 til ultimo maj 2019.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • at forslag til Lokalplan GL52.1 for Glostrup Sognegård godkendes forud for offentlig høring i minimum 8 uger.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28-02-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 7.  7. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for ny Glostrup Sognegård

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for ny Glostrup Sognegård præsenteres til godkendelse forud for offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Center for Miljø og Teknik fremstiller i et andet punkt på denne dagsorden forslag til Lokalplan GL52.1 for Glostrup Sognegård, der skal muliggøre nedrivning af den eksisterende sognegård og opførelse af en ny og forbedret sognegård med plads til aktiviteter tilknyttet kirke og kirkegård.

  Kommuneplantillægget udskiller et nyt rammeområde GO14 fra det eksisterende rammeområde GO02 – Kirke og kirkegård ved Hovedvejen.

  Rammeområdet GO02 har en bebyggelsesprocent på 10 % og en maksimal højde (Glostrup Kirke undtaget) på 8,5 meter. De få bygninger i området er hovedsageligt Glostrup Kirke, Sognegård og Kirkegårdskontor samt Præstegården. Glostrup Kirkegård, Præstegårdshaven og andre offentlige områder optager det meste af området og medvirker til den lave bebyggelsesprocent.

  Områdets anvendelse ændres ikke med det nye plangrundlag, men der udskilles et særligt rammeområde (GO14) af den eksisterende ramme med en højere bebyggelsesprocent på maks. 70 % og en maksimal højde på 10 meter. Bebyggelsesprocenten svarer nogenlunde til tætheden af det eksisterende byggeri indenfor rammeområdet GO14, der foreslås at blive udlagt i kommuneplantillæg nr. 13. Bebyggelsesprocenten på 70 % og den maksimale højde på 10 meter skal desuden udvide områdets rumlige og arkitektoniske muligheder.

  Tillægget er i overensstemmelse med hovedstrukturen i Kommuneplan 2013-2025.

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af indholdet af lokalplanen for det nye rammeområde. Det er Center for Miljø og Tekniks vurdering, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, da den samlede miljøbelastning af området og omgivende arealer ikke vurderes at ændres væsentligt i forhold til de allerede planlagte anvendelsesmuligheder.

  Der foreslås en offentlig høringsperiode af minimum 8 ugers varighed for at høringen bliver sammenfaldende med høring om forslag til Lokalplan GL52.1. Høringsperioden forventes gennemført fra ultimo marts 2019 til ultimo maj 2019.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 godkendes forud for offentlig høring i minimum 8 uger.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28-02-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 8.  8. Solvej 2, nedlæggelse af bolig iht. boligreguleringsloven

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Bygningerne på Solvej 2 skal nedrives og i den forbindelse ønskes boligen nedlagt i henhold til boligreguleringslovens bestemmelser.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Kommune har købt Solvej 2 og i den forbindelse har kommunen et ønske om at undersøge mulighederne for at benytte ejendommen til anden anvendelse end bolig. Dette kræver dog imidlertid, at boligen nedlægges i henhold til boligreguleringslovens bestemmelser. Grunden til dette er, at der er bopælspligt i Glostrup Kommune, og så er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis uden kommunalbestyrelsens samtykke, jf. boligreguleringslovens § 46.

  Boligen på ejendommen har stået tom i en lang årrække og fremstår stærkt misvedligeholdt, hvorfor det skønnes, at bygningen ikke kan benyttes til bolig før omfattende renoveringsarbejder er gennemført. Det er Glostrup Kommunes ønske at søge om byggetilladelse til at nedrive samtlige bygninger på ejendommen. Det er dog normal procedure, at kommunen ikke giver tilladelse til nedrivning af en bolig, før der er modtaget en ansøgning om ny boligbebyggelse på ejendommen. Dette for at sikre at bopælspligten bliver respekteret.

  Det er administrationens vurdering, at i og med kommunen ønsker at undersøge mulighederne for en anden anvendelse af ejendommen og hermed udarbejdelse af en ny lokalplan i og omkring Solvej 2 samt at bygningen vurderes ikke at kunne benyttes til beboelse her og nu grundet dens meget ringe stand, så anbefaler administrationen at boligen nedlægges.

  På den baggrund foreslår administrationen, at der gives tilladelse til at boligen nedlægges på Solvej 2 i henhold til boligreguleringslovens bestemmelser.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • at der gives tilladelse til at boligen på Solvej 2 nedlægges i henhold boligreguleringslovens § 46.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28-02-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Indstillingen godkendt.

 9.  9. Endelig vedtagelse af støjhandlingsplan samt disponering af pulje til støjreducerende tiltag

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Støjhandlingsplan 2018 skal godkendes efter at den har været i 8 ugers offentlig høring. I høringsperioden er der ikke kommet nogen bemærkninger. Endvidere skal det drøftes, hvordan de afsatte midler til støjreducerende tiltag skal anvendes i 2019.

  Sagsfremstilling

  Miljø-, Teknik– og Ejendomsudvalget vedtog på mødet den 22. november 2018 at sende ”Forslag til Støjhandlingsplan 2018” i 8 ugers offentlig høring.

  Forslag til Støjhandlingsplan 2018 er en samlet plan for at begrænse støjen fra de større kommunale veje i Glostrup. Forslaget er baseret på den nyeste kortlægning af støj fra vejtrafikken i kommunen, som er udført i perioden 2017-18.

  I støjhandlingsplanforslaget beskrives de handlinger og tiltag, som kommunen vil foretage for at begrænse støj fra vejtrafik i Glostrup Kommune. Som en del af støjhandlingsplanen er der udarbejdet et idekatalog som opridser problemstillingerne og beskriver en række alternativer til afhjælpning af problemerne.

  I støjhandlingsplanen er der foreslået følgende tiltag for på sigt at reducere støjbelastningen:

  • Udlægning af støjreducerende asfalt på de mest trafikerede veje
  • Analyse af muligheder for opsætning af støjskærme
  • Etablering af lokal støjpulje til at fremme støjreducerende tiltag.

  I høringsperioden kom der ingen bemærkninger til udkastet til Støjhandlingsplan 2018.

  I forbindelse med vedtagelse af Budget 2019 blev det besluttet at oprette en støjpulje på 500.000 kr. årligt til at fremme støjreducerende tiltag. Pengene for 2019 foreslås disponeret til følgende projekter:

  Silent City projektet

  Silent City projektet som har deltagelse af en række kommuner i Køge Bugt området har kørt siden 2015. I den kommende periode arbejdes bl.a. med følgende tiltag:

  • Teste og udvikle nye løsninger til bekæmpelse af trafikstøj.
  • Kompetenceopbygning gennem vidensdeling, tværkommunale tiltag og samarbejde med branchen.
  • Dialog og involvering af kommunernes borgere.

  Det årlige deltagergebyr for at deltage i Silent City er på 75.000 kr. Følgende kommuner er pt med i Silent City: Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Køge og Vallensbæk Kommuner. Derudover deltager Region Hovedstaden.

  Eventuel deltagelse i Silent City vil blive drøftet i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 27. februar 2019.

  Støjskærme

  Der kan gennemføres en indledende analyse af, hvor det er hensigtsmæssigt at opstille støjskærme på ca. 10 udvalgte strækninger primært langs Hovedvejen og langs Ndr. Ringvej. En sådan analyse kan gennemføres for ca. 100.000 kr. af et rådgivende ingeniørfirma. Resultatet af analysen vil blive forelagt udvalget med henblik på at vurdere, om og hvordan udvalgte projekter kan realiseres.

  Støjpulje

  Det resterende beløb anvendes til konkrete støjreducerende projekter på baggrund af en nærmere afdækning.

  Flere kommuner har eller forventer at etablere en støjpulje som borger, ejerforeninger mv. kan søge tilskud fra til støjreducerende tiltag. Flere kommuner oplever dog, at det er svært at få rigtig gang i puljerne. I Silent City regi arbejdes der blandt andet på øget vidensdeling i forhold til at få det optimale ud af sådanne puljer.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. at Glostrup Kommunes ”Støjhandlingsplan 2018” anbefales godkendt
  2. at der iværksættes en analyse af muligheder for opsætning af støjskærme
  3. at det resterende afsatte beløb til støjreducerende tiltag bruges på konkrete projekter efter nærmere godkendelse i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28-02-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt, idet dette afventer indstillingspunkt 3.
  3. Indstillingen anbefales godkendt. Projekter for støjforbedring af individuelle boliger (f.eks. puljer til medfinansiering af støjreducerende vinduer) prioriteres højere, end et analyseprojekt af støjskærmmuligheder. Principper for uddeling af puljemidler samt eventuel dialog med boligselskaber/ejerforeninger forelægges udvalget til godkendelse.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt, idet dette afventer indstillingspunkt 3.
  3. Indstillingen anbefales godkendt. Projekter for støjforbedring af individuelle boliger (f.eks. puljer til medfinansiering af støjreducerende vinduer) prioriteres højere, end et analyseprojekt af støjskærmmuligheder. Principper for uddeling af puljemidler samt eventuel dialog med boligselskaber/ejerforeninger forelægges udvalget til godkendelse.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt, idet dette afventer indstillingspunkt 3.
  3. Indstillingen godkendt. Projekter for støjforbedring af individuelle boliger (f.eks. puljer til medfinansiering af støjreducerende vinduer) prioriteres højere, end et analyseprojekt af støjskærmmuligheder. Principper for uddeling af puljemidler samt eventuel dialog med boligselskaber/ejerforeninger forelægges udvalget til godkendelse.

  Bilag

 10.  10. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til Glostrup Kommunes spildevandsplan

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Tillæg nr. 5 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan vedr. etablering af kunstgræsbane og ændring af kloakopland har været i 8 ugers høring indtil den 27. februar 2019. Høringssvar bliver fremlagt og udleveres på mødet.

  Sagsfremstilling

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede den 20. december 2018 at sende forslag til tillæg nr. 5 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan vedr. etablering af kunstgræsbane og ændring af kloakopland i mindst 8 ugers høring indtil den 27. februar 2019.

  Glostrup Forsyning har behov for en endelig vedtagelse af spildevandstillægget før de kan gå i gang med etablere forsinkelsesbassiner under kunstgræsbanen ved Glostrup Stadion. Forsyningen forventer at begynde etablering af forsinkelsesbassiner i slutningen

  marts eller starten af april.

  Da høringsfristen udløber den 27. februar 2019, er det ikke muligt at vedhæfte høringssvarene til dette dagsordenspunkt.

  Eventuelle høringssvar vil blive fremlagt på mødet 27. februar 2019 og blive indarbejdet i tillægget som udleveres på mødet.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • at tillæg nr. 5 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan vedr. etablering af kunstgræsbane og ændring af kloakopland anbefales godkendt.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28-02-2019

  Indstillingen anbefales godkendt. Høringssvar fra Glostrup Forsyning fremlagt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 11.  11. Frigivelse af midler til slidlag, 2019

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Beslutning om at give anlægsbevilling vedrørende projekt 223.046 (Renovering af vejbelægninger 2019 og 2020).

  Sagsfremstilling

  På projekt 223046 – Renovering af vejbelægninger 2017 og 2020 er der i investeringsoversigten afsat 2.321.511 kr. i 2019.

  På grundlag af vejregistreringssystemet VEJMAN samt en faglig vurdering, er der udvalgt et antal af kommunens veje og cykelstier, som har en ringe kvalitet. Disse veje og cykelstier fremgår af bilag (bruttolisten).

  Bruttolisten er en fortegnelse over de strækninger i Glostrup som skønnes at have en så dårlig stand, at det er nødvendigt med et nyt slidlag.

  Strækningerne på listen er derfor et prioriteret udvalg af kørebaner og cykelstier.

  Bruttolisten er både en orientering til administration og politikere om hvilke strækninger der trænger til nyt slidlag samt et grundlag for frigivelse af midlerne til årets slidlagsreparationer.

  Når midlerne er frigivet indhentes tilbud på slidlagsarbejdet på hver enkelt strækning.

  Hvis ikke andre hensyn indgår, så er det den mest optimale anvendelse af midlerne (samt belægningens tilstand) der afgør hvilke strækninger der får nyt slidlag.

  De 4 øverste strækninger på bruttolisten for 2019 er strækninger, hvor der er et sammenfald mellem både dårlig kørebanekvalitet og dårlig fortovskvalitet.

  På årets bruttoliste er der kun én cykelsti (Degnestien). Resten er kørebaner.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Tekst/projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  223046 Renovering af vejbelægninger vedrørende 2019 og 2020

  2.321.511 kr.

  I alt

  2.321.511 kr.

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • at der gives anlægsbevilling på 2.321.511 kr. til projekt 223046 til renovering af veje og cykelstier i 2019, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28-02-2019

  Indstillingen anbefales godkendt. Bruttoliste suppleres med p-plads ved Ejby Skole.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Indstillingen anbefales godkendt. Bruttoliste suppleres med p-plads ved Ejby Skole.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 12.  12. Teglsten med posttryk fra det gamle posthus

  Resumé

  Beslutningskompetence: Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

  I forbindelse med nedrivning af posthuset er de særlige teglsten med posttryk blevet samlet og opmagasineret for uddeling til særlig interesserede.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med nedrivning af posthuset er de særlige teglsten med tryk, 2 forskellige typer, blevet samlet og opmagasineret for uddeling til særligt interesserede. Der har været en stor interesse for netop disse sten og denne sag lægges op for endelig beslutning om, hvordan denne fordeling skal foregå. 

  Glostrup Ejendomme anbefaler, at der udleveres 2 stk. sten til medlemmerne af kommunalbestyrelsen samt at de resterende sten overdrages til en forening eller velgørende organisation med rødder i Glostrup Kommune.

  Den valgte forening eller velgørende organisation kan herefter udbyde disse særlige sten mod et mindre beløb og herefter anvende de indkomne midler til glæde for foreningen og herigennem kommunens borgere

  For at sikre at de indkomne midler tilkommer en forening eller organisation, der vil anvende midlerne til et velgørende formål, anbefales det at der stilles krav om, at de interesserede foreninger eller velgørende organisationer fremsender en ansøgning til administrationen, hvor de beskriver, hvorledes de indkomne midler tænkes anvendt.

  På den baggrund udvælges en forening, som overtager ansvar og opgaven med ”salg” og udlevering.

  Tidsplan

  Sagen forlægges Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget på mødet i februar for beslutning om metode. Herefter annonceres i lokalpressen i marts med dato for ansøgning og beskrivelse af krav til modtager. Deadline for ansøgning tænkes slut marts, hvorefter administrationen samler de indkomne ansøgninger og på aprilmødet lægges en ny sag op for Miljø-, Teknik og Ejendomsudvalget for endelig tildeling.

  Økonomi

  Der vil være små omkostninger forbundet med processen såsom annoncering, uddeling af sten til de interesserede medlemmer af kommunalbestyrelsen samt overlevering til den valgte forening eller velgørende organisation som anbefales taget af anlægsmidlerne

  Indstilling

  Center for Glostrup Ejendomme indstiller:

  1. at der udleveres en af hver type sten til interesserede medlemmer af kommunalbestyrelsen 
  2. at overlevering af de opmagasinerede sten overleveres til en forening eller en velgørende organisation med rødder i Glostrup Kommune
  3. at foreningen eller den velgørende organisation kan sælge stenene til en pris af 10 kr. pr. stk.
  4. at proces- og tidsplan godkendes
  5. at udgifter i forbindelse med udlevering tages af anlægssagen.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28-02-2019

  Et flertal bestående af Søren Enemark (A), Lars Thomsen (U), Leif Meyer Olsen (V) og Kasper Damsgaard (A) stemmer for følgende beslutninger:

  1. Indstillingen godkendt, dog skal der opkræves betaling på 50 kr. pr. sten som videreformidles til en lokal forening med et almennyttigt formål.
  2. Fordeling/salg af sten skal ske i forbindelse med et Glostrup Event, f.eks. Glostrup Festivalen.
  3. Stenene sælges for 50 kr. pr. sten på Glostrup Festivalen.
  4. Proces tilpasses beslutning om salg på Glostrup Festivalen.
  5. Indstillingen godkendt.

  Flemming Ørhem (O) stemmer imod ovennævnte beslutninger og begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

  Flemming Ørhem (O) ønsker følgende ført til referat:
  Jeg fastholder, at indsamling af sten er en del af formidlingen og fastholdelsen af Glostrups historie. Stenene skal ikke gøres til genstand for usselt købmandsskab.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Flemming Ørhem (O) stillede følgende ændringsforslag: ”Vi foreslår derfor, at kommunalbestyrelsens beslutning fra 2. maj 2018 om at benytte stenene fra det gamle posthus til at etablere en ”museumsmur” på ca. 2x3 meter fastholdes.”

  For ændringsforslaget stemmer O samt John Engelhardt (V), Marlene Frandsen (V), Ina-Maria Nielsen (V) og Eva Nørgaard Wojtala (V) med i alt 6 stemmer.

  Imod stemmer A, C, F, U, Ø samt Leif Meyer Olsen (V) og Piet Papageorge (V) med i alt 13 stemmer.

  Ændringsforslaget bortfalder.

  Der blev stemt om indstillingen.

  For stemmer A, C, F, U, Ø samt Leif Meyer Olsen (V) og Piet Papageorge (V) med i alt 13 stemmer.

  Imod stemmer O samt John Engelhardt (V), Marlene Frandsen (V), Ina-Maria Nielsen (V) og Eva Nørgaard Wojtala (V) med i alt 6 stemmer.

  Indstillingen godkendt.

 13.  13. Ansøgning om igangsættelse af ny lokalplan for et erhvervsområde ved Stationsparken 21-26

  Resumé

  Beslutningskompetence: Vækst- og Byudviklingsudvalget

  Ansøgning om igangsættelse af ny lokalplan med udvidede anvendelsesmuligheder for et erhvervsområde ved Stationsparken 21-26 præsenteres til beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget.

  Sagsfremstilling

  DADES A/S og Nordea Ejendomme, har som ejere af erhvervsejendommene Stationsparken 21-26, matr. 8dk og 4y, Glostrup By, Glostrup, henvendt sig til Glostrup Kommune med ansøgning om ny lokalplan for området. Ejendommene rummer kontorer, der udlejes til virksomheder.

  Lokalplanens område rummer udover ovennævnte matrikler dele af vejarealer med matrikelnumrene 7000c og 7000ax Glostrup By, Glostrup.

  Den gældende Lokalplan GL67 fra 1988 fastlægger områdets anvendelse til administrative erhverv og let fremstillingsvirksomhed, men disse rammer har i en længere periode ikke været fleksible nok til at tiltrække tilstrækkeligt med virksomheder til lejemålene. Ejerne har henvendt sig ad flere gange til Glostrup Kommune med aktuelle lejere men fået afslag, da anvendelserne har ligget udover lokalplanens bestemmelser. Dette har især drejet sig om lægeklinikker og andre sundhedsrelaterede virksomheder.

  Afslag til de virksomheder der har henvendt sig, har medført tomme erhvervslokaler på en af de mest centrale beliggenheder i Glostrup.

  Der ansøges derfor om at udvide anvendelsesmulighederne til bedre at stemme overens med den udvikling som pågår lejemarkedet og tiltrække flere typer virksomheder, som kan passe ind i områdets karakter af erhvervsområde. Ansøgere lægger vægt på, at det er i alles interesse, at ejendommen bliver fuldt udlejet.

  Center for Miljø og Teknik ser positivt på at udvide områdets anvendelsesmuligheder. For det første vil flere virksomheder og færre tomme udlejningslokaler være positivt. Ejendommene er nogle af de mest centralt beliggende i forhold til Glostrup Station, og de tomme erhvervslokaler kan ses fra perronen og de forbikørende S-tog. Der er således både en værdi i at tiltrække flere virksomheder og arbejdspladser til kommunen, og en værdi i ikke at blive mødt af tomme erhvervslokaler, når man passerer langs jernbanen.

  For det andet kan en lidt bredere anvendelse være med til at gøre området mere aktivt og tilbyde nuværende og fremtidige borgere såvel som arbejdende, funktioner der ikke er i tilstede i dag.

  Center for Miljø og Teknik foreslår, ligesom ansøgere, at udvide anvendelsesmulighederne til følgende:

  • Centerformål i form af kontor, administration, liberale erhverv, produktions- og servicevirksomhed i miljøklasse 1, uddannelse og undervisning samt lignende virksomheder, som efter kommunalbestyrelsen skøn kan indpasses i området.

  Disse anvendelsesmuligheder ligger indenfor kommuneplanens rammer. Med tilføjelsen af ’liberale erhverv’, kan en bredere vifte af virksomheder bosætte sig i området, som f.eks. lægeklinikker og andre sundhedsrelaterede virksomheder, mæglere, advokater, revisorer, rådgivere, konsulenter, mv.

  I forbindelse med det nye opdaterede plangrundlag vil der udover anvendelsesændringerne være fokus på følgende:

  • Udskrivelse af forældede bestemmelser.
  • Fastholdelse af grønne områder.
  • Kortlægning af parkeringsforhold og opdatering i forhold til gældende parkeringsnorm.
  • Indendørs støjforhold i forhold til støj fra jernbanen.
  • Ændring af lokalplanafgrænsning, da visse dele af Lokalplan GL67 er aflyst af nyere lokalplaner.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for ovennævnte ejendomme med formålet at ændre anvendelsesbestemmelserne til:

  -Centerformål i form af kontor, administration, liberale erhverv, produktions- og servicevirksomhed i miljøklasse 1, uddannelse og undervisning samt lignende virksomheder, som efter kommunalbestyrelsen skøn kan indpasses i området.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 27-02-2019

  Indstillingen godkendt.

  Flemming Ørhem (O) begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 14.  14. Høring - Forslag til nyt landsplandirektiv: Fingerplan 2019

  Resumé

  Beslutningskompetence: Vækst- og Byudviklingsudvalget

  Erhvervsministeren har sendt forslag til landsplandirektivet Fingerplan 2019 i høring. Glostrup Kommune sendte i 2017 forslag til to ændringer af Fingerplanen, som begge er imødekommet i forslaget.

  Sagsfremstilling

  Fingerplanen har siden 1947 dannet den overordnede ramme for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet. Planens grundlæggende idé er at koncentrere boliger, handel, industri, offentlige institutioner mv. omkring en veludbygget infrastruktur. Derved kommer byen til at stråle ud i bånd ”fingre” omkring S-togslinjerne. Områderne mellem fingrene forbeholdes mindre bysamfund, grønne kiler, landbrug og skov mv.

  En revision af Fingerplanen blev igangsat i 2016 og er delt op i 2 spor. Spor 1 af revision kom i 2017 og havde fokus på afgrænsede akutte ændringer, der kunne gennemføres uden principielle ændringer af planen. Spor 2 af revisionen startede i forlængelse af første revision, og her meldte Glostrup Kommune to ændringsforslag ind og deltog i et fælles høringssvar i regi af LOOP-city. Høringssvarene med forslag til revision af Fingerplanen i spor 2 blev behandlet og godkendt til indsendelse af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2017.

  Glostrup Kommunes forslag til ændringer af Fingerplanens bestemmelser for to områder

  1. Arealafgræsning af grøn kile ved Skovsletten

  I forbindelse med spor 1 i Fingerplan 2017 har Erhvervsstyrelsen lavet en teknisk ændring af afgræsningen mellem Skovsletten og den indre grønne kile langs Vestskoven i Hvissinge Vest. Dette blev drøftet med Erhvervsstyrelsen i forbindelse med høring i spor 1, og de oplyste, at denne ændring var for stor og skulle afvente Spor 2. Glostrup Kommune indsendte herefter forslag til spor 2 om at ændre afgrænsningen af den indre grønne kile langs Vestskoven, se bilag 1. 

  2. Udvidelse af anvendelsesmulighederne for ejendommen Statenevej 112 (matr.nr. 13a Ejby By, Glostrup)

  Ejendommen omfatter det tidligere gartneri på Statenevej. Ejendommen ligger i landzone og omfatter 18.302 m2. Gartneriet lukkede for et par år siden og der har efterfølgende været en del henvendelser på, hvad ejendommen kan anvendes til. I forhold til Fingerplanen 2017 ligger området i den indre grønne kile og arealer i kiler forbeholdes til overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse. Ejendommen er for lille til gartneridrift og med ovennævnte restriktioner, er det svært finde anden anvendelse til ejendommen. Glostrup Kommune indsendte forslag til spor 2 om at muliggøre en anvendelse af den konkrete ejendom til kolonihaver, se bilag 2.

  Regeringens forslag til Fingerplan 2019

  Den 24. januar 2019 fremlagde regeringen et forslag til Fingerplan 2019. Til revisionen af Fingerplan 2017 indsendte de 34 hovedstadskommuner i alt 132 forslag til ændringer, og i forslaget til Fingerplan 2019 imødekommes 80 af disse forslag helt eller delvist, se bilag 3. Glostrup Kommunes to indsendte forslag imødekommes således:

  1. Arealafgrænsning af grøn kile ved Skovsletten – Grænsen af den grønne kile justeres således, at den fremover følger den nordlige side af belægningen på vejen Skovsletten, se bilag 4. Det er en lidt mindre justering end den afgrænsning Glostrup Kommune havde foreslået, men det vurderes ikke at få praktisk betydning. At grænsen flyttes så arealerne syd for Skovsletten friholdes af grøn kile vurderes at lette den fremtidige administration og forvaltning af disse arealer.     

  2. Udvidelse af anvendelsesmulighederne for ejendommen Statenevej 112 – Forslaget muliggør anvendelse af den specifikke ejendom til kolonihaver (etableret i overensstemmelse med kolonihaveloven) samtidig med, at ejendommen fastholdes i landzone og den grønne kile. Der er således tale om en klart afgrænset anvendelsesmulighed til rekreativt formål, som sikrer offentlig adgang på veje og stier i området. 

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • at forslaget til Fingerplan 2019 tages til efterretning, og at kommunen ikke fremsender et høringssvar.  

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 27-02-2019

  Til efterretning.

  Sagen videresendes til kommunalbestyrelsen.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Borgmesteren indstiller, at sagen tages til efterretning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Til efterretning.

  Bilag

 15.  15. Deltagelse i "Silent City" projektet

  Resumé

  Beslutningskompetence: Vækst- og Byudviklingsudvalget

  Det skal besluttes om Glostrup Kommune skal deltage i Silent City-projektet under Gate 21.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede 12. december 2018 i sag 7 vedrørende samarbejde om bekæmpelse af trafikstøj på vestegnen, at centret skulle tage kontakt til de kommuner som allerede samarbejder om bekæmpelse af trafikstøj og på den baggrund nærmere beskrive forudsætninger mv. for at deltage i samarbejdet som grundlag for ny politisk behandling. Indeværende sag er en opfølgning på denne beslutning.

  En række kommuner i Køge Bugt-området er gået sammen med Gate 21 om projektet Silent City, der sætter fokus på trafikstøj og mulighederne for og resultatet af at bekæmpe støj fra trafikken.

  Silent City projektet som har kørt siden 2015 har følgende aktuelle formål for 2019-2020:

  • Påvirkning og inspiration af politikere nationalt, regionalt og lokalt til handling og konkrete initiativer som kommer borgere direkte til gavn
  • Kvalificering og igangsættelse af kommunale støjinitiativer og kompetenceopbygning i kommuner – gennem vidensdeling, tværkommunale tiltag og samarbejder med branchen
  • Bidrag til dialog og involvering af borgere og udbredelse af viden til denne gruppe, så kommunernes borgere bliver i stand til selv bedre at handle og føler sig hørt
  • Videreudvikling af Living Lab på basis af partnerskaber og virksomhedsinddragelse, hvor pilotprojekter med innovationshøjde bidrager med ny viden og synlighed for omverdenen
  • Indhentning af international viden, opbygning af internationalt netværk og igangsættelse af internationale projekter, der styrker mulighed for at basere vores indsatser og politiske arbejde på ”state of art” viden indenfor støjområdet.

  Under Silent City er der etableret en styregruppe med embedsmænd fra Brøndby, Hvidovre, Albertslund, Ishøj og Køge Kommune samt Region Hovedstaden. Silent City har ikke politisk styregruppe eller lignende.

  Eventuelle politiske udspil, udmeldinger mv. aftales selvstændigt mellem de deltagende kommuner.

  Økonomi

  Medlemskab af ”Silent City” koster 75.000 kr. pr. år. Udgifterne kan i givet fald afholdes over den afsatte pulje til støjreducerende tiltag.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • at udvalget beslutter, hvorvidt Glostrup Kommune tilslutter sig Silent City-projektet.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 27-02-2019

  Et flertal bestående af Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Robert Sørensen (Ø) og Lars Thomsen (U) ønsker, at Glostrup Kommune tilslutter sig Silent City.

  Et mindretal bestående af Piet Papageorge (V), Leif Meyer Olsen (V) og Flemming Ørhem (O) ønsker ikke, at Glostrup Kommune tilslutter sig Silent City.

  Piet Papageorge (V), Leif Meyer Olsen (V) og Flemming Ørhem ønsker følgende mindretalsudtalelse protokolleret:

  Silent City-projektet er for kommuner i Køge Bugt området. Vi vil ikke anvende 75 tkr. og belaste administrationen samtidig med, at der skal spares og reduceres i antal ansatte. I øvrigt er kommunale samarbejder en beslutning, der skal tages af kommunalbestyrelsen.

  Leif Meyer Olsen (V) begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

  Supplerende Sagsfremstilling

  På baggrund af drøftelserne i Vækst-og Byudviklingsudvalget den 27. februar 2019 og nye oplysninger efter udarbejdelse af sagsfremstillingen, har Center for Miljø og Teknik følgende supplerende oplysninger:

  • Gladsaxe Kommune har tilsluttet sig Silent City, og der arbejdes for at gøre projektet til et Hovedstadsområde projekt og ikke et Køge Bugt projekt, da støjproblematikken fra trafikstøj er et bredt Hovedstadsområde problem.
  • Det koster 75.000 kr. at melde sig til projektet. Det er dog besluttet, at det koster 50.000 kr. for nye kommuner at tilmelde sig i 2019. Dette sker ud fra argumentationen om, at nye kommuner tidligst kan melde sig ind i projektet fra 2. kvartal i år. Derudover skal det senere i år i projektet drøftes, hvad bidraget skal være i 2020, nu der er kommet flere kommuner til samtidig med, at det er sandsynlig at Regionen kommer med yderligere bidrag til projektet. Det mest sandsynlige er, at bidraget bliver mindre end de 75.000 kr.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Indstillingen godkendt.

 16.  16. Godkendelse af veteranpolitik

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Godkendelse af veteranpolitik efter endt høring.

  Sagsfremstilling

  I budgettet for 2018 og overslagsår er der afsat midler på Kultur- og Fritidsudvalgets område til udarbejdelse af en veteranpolitik og yderligere hjælp til veteraner. Formålet er at styrke indsatsen for veteraner, der har behov for særlig støtte - samt deres pårørende.

  Administrationen har gennem de seneste måneder researchet på området, herunder hvordan andre kommuner arbejder med veteraner, samt haft samtaler med Veterancentret, Veteranalliancen og veteraner fra Glostrup.

  Researchen viser, at noget af det, der er vigtigt i en veteranindsats, er at veteraner har let adgang til hjælp – herunder synlighed af tilbud målrettet veteraner og én indgang til kommunen.

  På baggrund af disse informationer har Center for Kultur og Borgerkontakt udarbejdet et forslag til veteranpolitik, som er vedlagt sagen som bilag.

  Veteranpolitikken består af tre temaer:

  1. Anerkendelse

  2. Fællesskab og samarbejde

  3. Viden og synlighed

  Høring
  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18. december godkendte udvalget forslag til Veteranpolitik og besluttede at sende forslag i høring hos: Seniorrådet, Handicaprådet, Ungdomsrådet, Veterancentret, Veteranhjemmet i København, Danmarks Veteraner, Veteranalliancen samt til udtalelse i Social- Sundheds- og Seniorudvalget samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Der er kommet høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet, samt Veterancentret og udtalelse fra Social- Sundheds- og Seniorudvalget samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Høringssvarene findes i vedlagte bilag.

  Blandt de indkomne høringssvar er et ønske fra Handicaprådet om, at det præciseres, at lægefagligt personale og politi også er omfattet af politikken. Da der på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i december blev truffet beslutning om, at politikken skulle omfatte officielt udsendte på Danmarks vegne, var der enighed om, ikke at benævne særlige faggrupper, derfor har administrationen ikke indarbejdet dette.  

  Derudover er der fra Veterancentret og Seniorrådet nogle anbefalinger til konkrete tiltag, herunder:

  • udpegning af en veterankoordinator
  • mulighed for at veteraner kommer på akutboliglisten
  • viden og sparring fra Veterancentret til medarbejdere
  • status på området.

  Det er vigtige input, men administrationen vurderer at de er for konkrete til at indgå i politikken. De vil i stedet blive taget med i udarbejdelsen af den konkret handleplan når politikken skal udmøntes.

  Når veteranpolitikken er endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen, vil administrationen fremlægge en sag til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på udmøntning af politikken. Sagen vil indeholde forslag til mulige indsatser, der kan igangsættes fx ansættelse/udpegning af en veterankoordinator, opstart af veterancafe mv.

  Økonomi

  Det samlede budget på støtte til veteraner er 280.300 kr. i 2019 og overslagsår.

  Heraf er 30.000 kr. øremærket til afholdelse af flagdag samt til en pulje, hvor veteraner kan søge tilskud til aktiviteter.

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  1. At Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler veteranpolitikken godkendt

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Indstilling anbefales godkendt.

  Formanden indstiller på vegne af Samarbejdsgruppen følgende forslag:

  I forbindelse med, at Veteranpolitikken har været i høring, har Kultur- og Fritidsudvalget noteret sig, at der blandt de høringsberettigede parter, er fremsat et ønske om, at der i forbindelse med udfoldning og implementering af kommunens veteranpolitik ansættes en veterankoordinator. Dette ønske ligger helt i tråd med Det Konservative Folkepartis politik på dette område.

  I forbindelse med udfoldning og implementering af kommunens veteranpolitik anmoder Kultur- og Fritidsudvalget administrationen om, at der ansættes en veterankoordinator. I den forbindelse er det vigtigt, at den pågældende veterankoordinator dels kan dokumentere erfaring fra selv at have været udsendt i international tjeneste og har veteranstatus, dels har erfaring med opsøgende indsats, bisiddertjeneste samt koordination af komplekse sager og kan samarbejde med administrationen og de relevante parter.

  Forslaget sættes til afstemning.

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Torben Jensen (A), Palle Laustrup (F)

  Imod stemmer: Marlene Frandsen (V)

  Forslaget godkendt.

  Afbud:
  1. Ina-Maria Nielsen, V

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Flemming Ørhem (O) fremsætter følgende ændringsforslag: At der i veteranpolitikken bliver tilføjet, at der bliver ansat en veterankoordinator, og at veteraner har lov til at komme på akutboliglisten, hvis dette skulle blive aktuelt.

  For stemmer Flemming Ørhem (O). Imod stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Robert Sørensen (Ø), Palle Laustrup (F), John Engelhardt (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Leif Meyer Olsen (V).

  Forslaget falder.

  Lars Høimark (A) fremsætter det samme ændringsforslag som anbefalet af Kultur- og Fritidsudvalget, eksklusiv sætningen ”Dette ønske ligger helt i tråd med Det Konservative Folkepartis politik på dette område.”

  For dette ændringsforslag stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Robert Sørensen (Ø) og Palle Laustrup (F). Imod stemmer Eva Nørgaard Wojtala (V) og Leif Meyer Olsen (V). John Engelhardt (V) og Flemming Ørhem (O) undlader at stemme. Ændringsforslaget anbefales.

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Pia Hagbarth Dahlin (O) og Flemming Ørhem (O) fremsætter på vegne af Dansk Folkeparti følgende ændringsforslag, "som følger og som var i vores oprindelig oplæg til veteranpolitikken i Glostrup:

  At der i veteranpolitikken bliver tilføjet, at der bliver ansat en veterankoordinator evt. i samarbejde med en anden kommune.

  At veteraner har lov til at komme på akutboliglisten.  Kriterier til optagelse på listen skal drøftes efterfølgende.”

  For stemmer O, U og V med i alt 9 stemmer.

  Imod stemmer A, C, F og Ø med i alt 10 stemmer.

  Forslaget falder.

  Dan Kornbek Christiansen (C) fremsætter på Samarbejdsgruppens vegne ændringsforslag som anbefalet af Kultur- og Fritidsudvalget og med ændringerne fra Økonomiudvalget:

  "I forbindelse med, at Veteranpolitikken har været i høring, har Kultur- og Fritidsudvalget noteret sig, at der blandt de høringsberettigede parter, er fremsat et ønske om, at der i forbindelse med udfoldning og implementering af kommunens veteranpolitik ansættes en veterankoordinator.

  I forbindelse med udfoldning og implementering af kommunens veteranpolitik anmoder Kultur- og Fritidsudvalget administrationen om, at der ansættes en veterankoordinator. I den forbindelse er det vigtigt, at den pågældende veterankoordinator dels kan dokumentere erfaring fra selv at have været udsendt i international tjeneste og har veteranstatus, dels har erfaring med opsøgende indsats, bisiddertjeneste samt koordination af komplekse sager og kan samarbejde med administrationen og de relevante parter."

  For dette ændringsforslag stemmer A, C, F, U og Ø med i alt 11 stemmer.

  Imod stemmer V med i alt 6 stemmer.

  Undlader at stemme O med i alt 2 stemmer.

  Indstillingen med ændringsforslaget godkendt.

  Bilag

 17.  17. Nyt erhvervsfremmesystem - hvad kommer det til at betyde for kommunerne?

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  På det seneste møde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget blev etableringen af det nye erhvervshus behandlet. Vi har den 18. januar modtaget henvendelse fra KKR med dagsordenstekst og bilag til behandling i kommunalbestyrelsen inden udgangen af marts. KKR ønsker input til erhvervsfremmestrategi for 2020. For at nå denne tidsfrist fremsendes sagsfremstillingen som tillægsdagsorden til den allerede udsendte dagsorden i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22. januar 2019.

  Sagsfremstilling

  En ny lov om erhvervsfremme er trådt i kraft. Den medfører en ny ramme for kommunernes arbejde med vækst- og erhvervsfremme. Med det nye erhvervsfremmesystem bliver det politiske ansvar for erhvervsudvikling entydigt forankret to steder: Nationalt og kommunalt. Det betyder, at der er et godt afsæt for at styrke det politiske ejerskab og til at præge erhvervsudviklingen og hvilke initiativer, der skal igangsættes og prioriteres i Hovedstadsområdet.

  Kommunerne har en rolle på 3 niveauer:

  1)Lokalt: Kommunerne vil fortsat være den nære indgang for virksomhederne. Kommuner kan varetage lokal erhvervsservice og yde 1:1 rådgivning, arrangere netværksarrangementet, etablere erhvervsråd og henvise virksomhederne videre til fx erhvervshusene. Kommunerne kan fortsat vælge at samarbejde om den primære erhvervsservice.

  2)Tværkommunalt: Et nyt Erhvervshus Hovedstaden med filialer i Hillerød og på Bornholm får en nøglerolle i hovedstadsområdet. Erhvervshuset skal hjælpe alle virksomheder i hovedstadskommunerne med specialiseret rådgivning og bliver indgang til de øvrige dele af erhvervsfremmesystemet. De nuværende ydelser i Iværksætterhuset bliver en del af Erhvervshuset.

  3)Nationalt: Kommunerne kan via KKR-samarbejdet og Erhvervshusets bestyrelse få indflydelse på det regionale kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi. Strategien vil være retningsgivende for fordelingen af midler til erhvervsfremme fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Kommunerne vil ligeledes i partnerskaber med andre kommuner og aktører i Greater Copenhagen kunne søge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om midler til erhvervs- og vækstaktiviteter.

  Staten etablerer desuden (betalt af kommunerne) en digital erhvervsfremmeplatform, der skal gøre information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet let tilgængelige for virksomheder. 

  Det er derfor vigtigt, at alle kommuner med afsæt i de skitserede muligheder for indflydelse drøfter, hvad den nye lovgivning vil betyde for den lokale erhvervsservice i den enkelte kommune samt, hvilke elementer og indsatsområder, som kommunen gerne ser nævnt i det regionale kapitel.

  For at skabe et stærkt afsæt for hovedstadens kommuners ejerskab til det nye erhvervsfremmesystem afholdes den 1. marts 2019 en kommunal strategidag for hovedstadsområdets erhvervs- og vækstudvikling. Formålet med dagen er at drøfte visioner, prioriteter og indsatser i den kommende regionale strategi og den regionale erhvervs- og vækstudvikling i hovedstadsregionen.

  Det indstilles, at kommunalbestyrelsen

  -Drøfter hvad det nye erhvervsfremmesystem betyder for kommunen og kommunens lokale erhvervsservice.

  -Fastlægger de prioriteter kommunen ønsker skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020 og nogle år frem.

  Det første punkt er i høj grad omfattet af behandlingen den 18. december 2018. KKR har vedhæftet strategien for 2019 (vedlagt som bilag). Fra denne peger administrationen på følgende punkter som forslag til prioriteter, der kan indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020:

  ·Arbejdskraft og kompetencer

  ·Internationalisering

  ·Innovation og forretningsudvikling

  ·Ukendte potentialer

  ·Grønt: SDG og klima (SDG=Sustainable development goals/bæredygtige udviklingsmål)

  ·Smart: IT og tech

  Baggrund

  Formålet med den nye lov om erhvervsfremme, som trådte i kraft 1. januar 2019, er at skabe et enklere og mere enstrenget system for virksomhederne, hvor antallet af aktører begrænses og overlap undgås.

  Regionerne afskæres ved lov fra at drive egne erhvervsfremmeindsatser. ”Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse” etableres og erstatter de seks regionale Vækstfora og Danmarks Vækstråd. Bestyrelsen består af 17 medlemmer, hvoraf 5 er kommunale repræsentanter som udpeges af de regionale kommunekontaktråd (KKR). Midler til erhvervsfremmeprojekter samles under den nationale erhvervsfremmebestyrelse, som også får ansvar for udmøntning af regional- og socialfondsmidler fra EUs strukturfonde.  KKR Hovedstaden har valgt borgmester i Hørsholm kommune Morten Slotved som medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får også ansvar for at lave en national strategi for erhvervsfremme, der skal være rammesættende for hele den offentlige erhvervsfremmeindsats. For 2019 har erhvervsministeren udarbejdet en strategi, som i høj grad bygger på de nuværende prioriteter i ReVUS. 2019-strategien er vedlagt som bilag (udkast). For 2020 og frem er det sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skriver et udkast til det regionale kapitel for Hovedstaden i den nationale erhvervsfremmestrategi. Dette kommer til at ske i samarbejde med og på baggrund af input fra aktørerne i hovedstadsområdet, jf. den model for strategiarbejdet vedr. erhvervsfremme i hovedstaden, som KKR Hovedstaden vedtog på mødet d. 16. nov. Her fremgår en proces, hvor Erhvervshus Hovedstaden med afsæt i en fælles strategidag indsamler input fra både kommuner og erhvervsfremmeoperatører.

  Erhvervsfremmebestyrelsen vil udpege de erhvervs- og teknologiområder inden for hvilke, der skal bevilges støtte til klynger og strategiarbejde. Antallet af klynger og netværk skal reduceres til 10-12, og der vil fremover kun blive givet støtte til én aktør/klynge indenfor for hvert af de udpegede erhvervs- og teknologiområder.

  For hovedstadsområdet betyder det nye erhvervsfremmesystem at vigtige aktører som Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen mister dele af deres nuværende projektfinansiering fra regionen. De vil fremadrettet skulle søge om projektfinansiering fra den nationale erhvervsfremmebestyrelse. For klyngeorganisationer som Gate 21 betyder ændringerne også nedgang i den nuværende regionale finansiering. Gate 21 vil fremadrettet skulle indgå i en kommende nationale klynge på det grønne område for at få adgang til at søge nationale midler.

  Greater Copenhagen samarbejdet fortsætter i 2019 med regionale midler og midler fra finansloven. Regionerne vil imidlertid fremadrettet skulle have en anden rolle i samarbejdet, da de ikke længere må lave erhvervsfremme. Hvordan den fremtidige finansiering og governance-struktur for Greater Copenhagen samarbejdet skal se ud, er der endnu ikke taget endelig stilling til.

  Økonomi

  Jævnfør sagsbehandlingen i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18. december 2018:

  I 2019 træder ny lov til erhvervsfremme i kraft. Det betyder, at udgifterne til erhvervsfremmeindsatsen bliver ændret.

  I budget 2019 er der afsat 1.033.148 kr. til erhvervsfremmeindsatsen.

  Fra 2019 er Glostrup Kommune trukket 100.000 kr. til finansieringen af den digitale erhvervsfremmeplatform.

  I 2018 betalte Glostrup Kommune 420.000 kr. til Væksthuset, disse bliver i 2019 lavet om til Erhvervshuse, hvor udgiften vil stige til 640.000 kr.

  Fremover skal Glostrup Kommune til gengæld ikke betale for iværksætteraktiviteter i Erhvervshuset.

  Udgiften til Copenhagen EU Office er uændret.

  Det betyder en reduktion i budgettet til den lokale erhvervsindsats i Glostrup Kommune fra 406.000 kr. i 2018 til 240.000 kr. i 2019.

  Boksen neden under viser udgifter i 2018 kontra 2019.

  Økonomien i lov om erhvervsfremme

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget

  1.009.634

  1.033.148

  Væksthuse/Erhvervshusene

  -420.000

  -640.000

  Iværksætteraktiviteter

  -92.546

  0

  Copenhagen Eu Office

  -52.811

  -52.811

  Lokal erhvervsindsats

  -406.614

  -240.337

  Digitale erhvervsfremmeplatform.

  0

  -100.000

  Beregnet resultat

  37.663

  0

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udvalget:

  1.drøfter hvad det nye erhvervsfremmesystem betyder for kommunen og kommunens lokale erhvervsservice.

  2.fastlægger de prioriteter kommunen ønsker skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020 og nogle år frem.

  Beslutning i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22-01-2019

  1. Drøftet.
  2. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der først prioriteres ønsker til det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020 på kommunalbestyrelsesmødet i marts - efter afholdelsen af den fælles strategidag den 1. marts som holdes af Erhvervshus hovedstaden.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  1. Til efterretning.
  2. Til efterretning.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede den 22. januar 2019 punktet ”Nyt erhvervsfremmesystem – hvad kommer det til at betyde for kommunerne?”.

  I den forbindelse skulle udvalget bl.a. fastlægge de prioriteter, kommunen ønsker, skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi for 2020 og nogle år frem. KKR beder om svar senest den 1. april.

  Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 22. januar at afvente Erhvervshus Hovedstadens fælles strategidag den 1. marts, hvor kommunaldirektør, erhvervschef, udvalgsformænd og borgmester fra Glostrup Kommune var inviteret, inden prioriteringen af ønsker til det regionale kapitel for hovedstadsområdet.

  Administrationen peger på følgende prioriteter:

  ·FN’s verdensmål, herunder CSR

  ·Arbejdskraft og kompetencer

  ·Internationalisering

  ·Innovation og forretningsudvikling

  ·Iværksætteri

  ·Digitalisering

  ·Ukendte potentialer

  ·Grønt: SDG og klima

  ·Smart: IT og tech.

  Indstilling

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Sagen oversendes til behandling i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget inden fremsendelse til KKR den 1. april.

  Bilag

 18.  18. Strategi 2019-21

  Resumé

  Beslutningskompetence: Alle fagudvalg

  Direktionens og centerchefforums strategi for 2019-21 ”En kommune der kan måle sig med de bedste” samler op på de vigtigste strategiske pejlemærker i starten af 2019. Pejlemærkerne er baseret på politiske tilkendegivelser og beslutninger, især ifm. budget 2019.

  Strategiens første udgave blev godkendt politisk i foråret 2018, og denne tilrettede udgave er til orientering.

  Sagsfremstilling

  Historik

  Administrationen udarbejdede i efteråret 2017 første udgave af strategien ”En kommune der kan måle sig med de bedste”. Strategien blev behandlet og godkendt på alle fagudvalg i foråret 2018.

  Strategien er et dynamisk, internt styringsredskab, som opdateres én gang årligt, men er flerårig i sin natur. Formålet med strategien er at sikre implementering af de politiske prioriteringer i en sammenhæng og med et flerårigt perspektiv. Derfor tager strategien udgangspunkt i de politiske udvalg og indledes med en række overordnede strategiske pejlemærker, der afspejler de vigtigste politiske målsætninger. Målsætningerne er baseret på kommunalbestyrelsens beslutninger, gældende politikker, strategier og budget, samt rammebetingelser, tendenser og lovgivning, der får betydning for Glostrup Kommune i de kommende år.

  Fremadrettet fra i år fremlægges strategien til orientering én gang årligt, når den er blevet opdateret.

  Strategi 2019-21

  Henover efterår og vinter 2018-19 er strategien justeret, så den er tilpasset til de politiske tilkendegivelser og beslutninger, der er angivet især i forbindelse med budget 2019. Den konkrete og detaljerede opfølgning på budgetimplementeringen fremgår af de løbende budgetopfølgningssager, senest på fagudvalgene i januar 2019.

  Som det også er beskrevet i forbindelse med Handlingsplan for budgetudfordringer, vurderes det, at de vigtigste målsætninger i strategien er;

  A. At vi over de kommende år sikrer en balanceret og fremsynet udvikling af hele kommunen med boliger, erhverv og infrastruktur. En udvikling som skal være til gavn og glæde for alle borgere med vægt på de borgere, som enten bor her allerede eller er opvokset på vestegnen og ønsker "at komme hjem".

  B. At vi er i stand til at tilbyde alle børn i kommunen gode muligheder for at udvikle sig og finde et godt ståsted i livet. Lige fra de starter i vuggestue til de har fundet fodfæste i uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

  C. At vores tilbud til de ældre - og særligt til de svageste ældre - er værdigt og godt, forstået som af høj kvalitet og med en god brugeroplevelse hos både de ældre og deres pårørende.

  D. At vi er i stand til at realisere de anlægsprojekter, der politisk er tegnet op for de kommende år - med en god forankring på det politiske niveau og god inddragelse ift. projekternes øvrige interessenter samt med overholdelse af den tid og økonomi, som projekterne i sidste ende besluttes til at skulle overholde.

  E. At vi får balanceret kommunens økonomi og dermed sikrer kommunalbestyrelsen økonomisk frihed til at kunne handle, når det skønnes påkrævet.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 26-02-2019

  Punktet er ændret til et beslutningspunkt.

  Dan Kornbek Christiansen (C) stiller følgende ændringsforslag til selve dagsordenspunktet:

  1)
  Samarbejdsgruppen anmoder administrationen om at udarbejde et nyt punkt F, der indeholder og beskriver vigtigheden af, at der arbejdes målrettet med at styrke og udvikle kultur-, idræts-, forenings- og fritidslivet samt de aktiviteter, tilbud og faciliteter der gør hele Glostrup til en attraktiv by at bo, leve, arbejde og drive erhverv i.

  2)
  Endvidere anmoder Samarbejdsgruppen administrationen om, at udarbejde et nyt punkt G der indeholder og beskriver vigtigheden af, at der arbejdes målrettet med bæredygtighed, miljø- og klima udfordringer samt med FNs 17 verdensmål, der hvor det er muligt og giver mening, i en kommunal kontekst.

  For ændringsforslaget stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Torben Jensen (A) og Lars Høimark (A).

  Imod stemmer: Piet Papageorge (V) og Pia Dahlin (O)

  Piet Papageorge (V) begærer sagen i KB.

  Piet Papageorge (V) har følgende afvigende mening:

  Venstre og DF kan ikke tilslutte sig et forslag, vi får præsenteret på mødet af den karakter. Vi finder det useriøst, at beslutninger skal baseret på oplæsninger på møder og er derfor nødt til at begære sagen i KB, så der er mulighed for at tage stilling til sagen.

  Ændringsforslaget godkendt.

  BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET EN 27-02-2019

  Dan Kornbek Christiansen (C) stiller følgende ændringsforslag til selve dagsordenspunktet:

  1)
  Samarbejdsgruppen anmoder administrationen om at udarbejde et nyt punkt F, der indeholder og beskriver vigtigheden af, at der arbejdes målrettet med at styrke og udvikle kultur-, idræts-, forenings- og fritidslivet samt de aktiviteter, tilbud og faciliteter, der gør hele Glostrup til en attraktiv by at bo, leve, arbejde og drive erhverv i.

  2)
  Endvidere anmoder Samarbejdsgruppen administrationen om, at udarbejde et nyt punkt G der indeholder og beskriver vigtigheden af, at der arbejdes målrettet med bæredygtighed, miljø- og klima udfordringer samt med FNs 17 verdensmål, der hvor det er muligt og giver mening, i en kommunal kontekst.

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen, Lars Thomsen (U), Robert Sørensen (Ø) og Søren Enemark (A)

  Imod stemmer: Piet Papageorge (V), Marlene Frandsen (V) og Eva Nørgaard Wojtala (V).

  Ændringsforslaget godkendes

  Piet Papageorge (V) har følgende afvigende mening:

  Venstre kan ikke tilslutte sig et forslag, vi får præsenteret på mødet af den karakter. Vi finder det useriøst, at beslutninger skal baseret på oplæsninger på møder og er derfor nødt til at begære sagen i KB, så der er mulighed for at tage ordentlig stilling til sagen.

  Piet Papageorge (V) begærer sagen i KB.

  BESLUTNING I VÆKST- OG BYUDVILINGSUDVALGET DEN 27-02-2019

  Punktet er ændret til et beslutningspunkt.

  Dan Kornbek Christiansen (C) stiller følgende ændringsforslag til selve dagsordenspunktet:

  1)
  Samarbejdsgruppen anmoder administrationen om at udarbejde et nyt punkt F, der indeholder og beskriver vigtigheden af, at der arbejdes målrettet med at styrke og udvikle kultur-, idræts-, forenings- og fritidslivet samt de aktiviteter, tilbud og faciliteter der gør hele Glostrup til en attraktiv by at bo, leve, arbejde og drive erhverv i.

  2)
  Endvidere anmoder Samarbejdsgruppen administrationen om at udarbejde et nyt punkt G der indeholder og beskriver vigtigheden af, at der arbejdes målrettet med bæredygtighed, miljø- og klima udfordringer samt med FNs 17 verdensmål, der hvor det er muligt og giver mening, i en kommunal kontekst.

  For ændringsforslaget stemmer Dan Kornbek Christiansen (C), Lisa Ward (A), Robert Sørensen (Ø) og Lars Thomsen (U).

  Imod stemmer Piet Papageorge (V), Leif Meyer Olsen (V) og Flemming Ørhem (O).

  Piet Papageorge (V) begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

  Piet Papageorge (V) har følgende afvigende mening:

  Venstre og Dansk Folkeparti kan ikke tilslutte sig et forslag, vi får præsenteret på mødet af den karakter. Vi finder det useriøst, at beslutninger skal baseres på oplæsninger på møder og er derfor nødt til at begære sagen i kommunalbestyrelsen, så der er mulighed for at tage stilling til sagen.

  Ændringsforslaget godkendt.

  BESLUTNING I MILJØ- TEKNIK- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 28-02-2019

  Punktet er ændret til et beslutningspunkt.

  Søren Enemark (A) stiller følgende ændringsforslag til selve dagsordenspunktet:

  1)
  Samarbejdsgruppen anmoder administrationen om at udarbejde et nyt punkt F, der indeholder og beskriver vigtigheden af, at der arbejdes målrettet med at styrke og udvikle kultur-, idræts-, forenings- og fritidslivet samt de aktiviteter, tilbud og faciliteter der gør hele Glostrup til en attraktiv by at bo, leve, arbejde og drive erhverv i.

  2)
  Endvidere anmoder Samarbejdsgruppen administrationen om at udarbejde et nyt punkt G der indeholder og beskriver vigtigheden af, at der arbejdes målrettet med bæredygtighed, miljø- og klima udfordringer samt med FNs 17 verdensmål, der hvor det er muligt og giver mening, i en kommunal kontekst.

  For ændringsforslaget stemmer: Søren Enemark (A), Kasper Damsgaard (A) og Lars Thomsen (U).

  Imod stemmer: Leif Meyer Olsen (V) og Flemming Ørhem (O).

  Leif Meyer Olsen (V) begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

  Leif Meyer Olsen (V) og Flemming Ørhem (O) har følgende afvigende mening:

  Venstre og Dansk Folkeparti kan ikke tilslutte sig et forslag, vi får præsenteret på mødet af den karakter. Vi finder det useriøst, at beslutninger skal baseret på oplæsninger på møder og er derfor nødt til at begære sagen i kommunalbestyrelsen, så der er mulighed for at tage stilling til sagen.

  Ændringsforslaget godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Nyt punkt F. At vi arbejder målrettet med at styrke og udvikle kultur-, idræts-, forenings- og fritidslivet samt de aktiviteter, tilbud og faciliteter der gør hele Glostrup til en attraktiv by at bo, leve, arbejde og drive erhverv i.

  Nyt punkt G. At vi arbejder målrettet med bæredygtighed, miljø- og klimaudfordringer samt med FNs 17 verdensmål, hvor det er muligt og giver mening.

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller:

  • at kommunalbestyrelsen godkender de to nye punkter F og G.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Der blev stemt om indstillingen til den supplerende sagsfremstilling.

  For stemmer A, C, F, U og Ø med i alt 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med i alt 8 stemmer.

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 19.  19. Husejer C. Frandsens Alderdomsfond og Erik Laurids Vejvad Nielsens fond, sammenlægning

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Administrationen har i slutningen af 2018 gennemgået de legater og fonde, som Glostrup Kommune administrerer.

  Kommunalbestyrelsen bedes beslutte om Husejer C. Frandsens Alderdomsfond og Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond skal sammenlægges.

  Sagsfremstilling

  Administrationens gennemgang af de fonde og legater, som Glostrup Kommune administrerer, har vist at en sammenlægning af Husejer C. Frandsens Alderdomsfond og Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond, vil være muligt under forudsætning af, at Civilstyrelsen godkender det.

  Civilstyrelsen oplyser, at ”sammenlægning af fonde kan ske,

  • Hvis fondene har samme eller lignende formål, og
  • Hvis fondene har eksisteret i mere end 10 år.

  Det er en betingelse, at der ikke sker ændringer af de oprindelige formål, og at der heller ikke sker indskrænkninger i aktuelle rettigheder eller berettigede forventninger om ydelser fra fondene.”

  Husejer C. Frandsens Alderdomsfond og Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond har begge til formål at yde støtte til ældre vanskeligt stillede personer med bopæl i Glostrup Kommune. Husejer C. Frandsens Alderdomsfond har eksisteret i sin nuværende form siden 1990, mens Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond er stiftet i 2002.

  Ved udgangen af 2017 havde Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond en kapital på ca. 1 mio. kr. mens Husejer C. Frandsens Alderdomsfond havde en kapital på ca. 6,2 mio. kr. Husejer C. Frandsens Alderdomsfonds formue har et fint niveau, mens Erik Laurids Vejvad Nielsens Fonds formue er meget lav. Sammenlægges de to fonde, vil det åbne op for nye investeringsmuligheder, som kan øge legatportionerne i fremtiden til glæde for legatmodtagerne.

  Da der i dag er udgifter til depot- og forvaltningsgebyr samt LEI registreringer (udgifter til lovmæssig rapportering om værdipapirer) i begge fonde, vil en sammenlægning af fondene yderligere medføre mindreudgifter til gavn for legatmodtagerne. Endvidere vil det være en administrativ lettelse kun at have en stor alderdomsfond.

  Såfremt sammenlægningen af Husejer C. Frandsens Alderdomsfond og Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond godkendes af kommunalbestyrelsen, vil Administrationen søge Civilstyrelsens godkendelse af sammenlægningen af fondene.

  Administrationen fremlægger forslag til ny vedtægt (fundats) for den sammenlagte fond. Vedtægten skal udover de anførte betingelser også overholde bekendtgørelse om fonde og visse foreninger.

  Civilstyrelsen kan i forbindelse med en tilladelse om sammenlægning af de to fonde betinge, at der i vedtægten for den fortsættende fond indsættes en fordelingsnøgle, hvoraf det fremgår, hvorledes den fortsættende fonds overskud skal uddeles til formålene.

  Til sidst kan det nævnes at sagen er blevet behandlet på bestyrelsesmøde i Husejer C. Frandsens Alderdomsfond samt Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond, 5. februar 2019, hvor forslaget blev godkendt.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1. At forslaget om sammenlægning af Husejer C. Frandsens Alderdomsfond og Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond godkendes.
  2. At udkastet til ny fundats godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 20.  20. Lånerammen 2018

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Administrationen har i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet 2018 set på kommunens låneadgang og vurderet behovet for at optage ny gæld.

  Sagsfremstilling

  Administrationen opgør årligt Glostrup Kommunes låneramme i forbindelse med årsregnskabet.

  I Glostrup Kommunes Økonomisk politik fra 12. december 2012 står der:

  15. Kommunen optager ny gæld, når det er lovligt, og det tillige gælder

  a. at renter og afdrag kan betales af besparelser forbundet med den investering/anlægsudgift,

  låneoptagelsen finansierer - eller

  b. at kassebeholdningen falder til under 7 pct. af bruttoudgifterne, hvis

  investeringen/anlægsudgiften betales kontant – eller

  c. der er tale om låntagning til udskudte ejendomsskatter – eller

  d. at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning herom ud fra et langsigtet hensyn til den fremtidige

  kassebeholdnings størrelse ift. forventede fremtidige investeringer/anlægsudgifter.

  Der kan i 2018 både optages gæld til energibesparende foranstaltninger og lån til betaling af ejendomsskat, som det fremgår af vedhæftede notat.

  Energibesparende foranstaltninger.

  Lånet til energibesparende foranstaltninger vedrører miljøprojekt – CO2 reduktion på kommunale bygninger, hvor det tilbage i 2017 blev vedtaget at indsatsen skulle lånefinansieres.

  Nedenfor ses et udsnit af budget 2017, hvor puljen blev oprettet. Puljen er senere blevet overført til 2018, hvor der er blevet brugt 3,7 mio. kr., som der nu søges lånefinansieret.


  Lånet vil blive optaget, som et lån med variabel rente med en løbetid på 25 år og en renteaftale i forhold til 3M CIBOR, som tilpasses hver 3 måned.

  Lån til betaling af ejendomsskat

  Lånet til betaling af ejendomsskat fratrukket indfriede lån samt lån til indefrosset ejendomsskat dækker:

  1. Lån til betaling af ejendomsskat

  Modtager borgeren pension, førtidspension, delpension eller efterløn, er det muligt at ansøge kommunen om lån til betaling af ejendomsskat.

  Glostrup Kommune har adgang til at genbelåne sådanne lån, så det ikke påvirker kommunens likviditet og kan derfor årligt optage lån på forskellen mellem udstedte og indfriede lån. I 2018 blev der udstedt lån for 335.000 kr. mere end der blev indfriet lån for.

  1. Indefrosset ejendomsskat

  Boligejerne får automatisk indefrosset grundskyldstigningerne i perioden 2018 til 2020, indtil de nye boligskatteregler træder i kræft i 2021. Det er ikke muligt for borgeren at fravælge indefrysningen i perioden 2018-2020.

  Glostrup Kommune har adgang til at genbelåne indefrysningerne, så de ikke påvirker kommunens likviditet.

  I 2021 forventes det at ordningen overgår til staten. Når staten overtager indefrysningerne vil de 3,4 mio. kr., som forventeligt vil blive overført til kommunen, blive brugt til at afvikle gælden.

  Lånet vil blive optaget, som et lån med variabel rente med en løbetid på 25 år og en renteaftale i forhold til 3M CIBOR, som tilpasses hver 3 måned. Lånet kan med 10 bankdages varsel til en rentetermin helt eller delvist omlægges eller indfries til kurs 100.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1. At det godkendes, at Glostrup Kommune i 2018 kan optage lån til at dække energibesparende foranstaltninger for 3.669.000 kr.

  1. At det godkendes, at Glostrup Kommune i 2018 kan optage lån til at dække betaling af ejendomsskat fratrukket indfriede lån samt lån til indefrosset ejendomsskat for 3.707.000 kr.

  1. At det godkendes, at lånet til at dække lån til indefrosset ejendomsskat, nedbringes med det beløb (forventeligt 3.372.000 kr.), som Glostrup Kommune modtager når ordningen overgår til Staten i 2021.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 21.  21. Glostrup Kommunes bankaftale

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Glostrup Kommunes bankaftale udløber 30. september 2019.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Kommunes kontrakt med Danske Bank omkring kommunens daglige bankforretninger udløber 30. september 2019. I kontrakten er der indgået aftale om option på forlængelse af aftalen med 2 x 12 måneder på uændrede vilkår frem til 30. september 2021.

  Ønsker kommunen at gøre brug af optionen på forlængelsen, skal dette skriftligt tilkendegives overfor banken senest 6 måneder (31. marts 2019) før aftalens udløb.

  På Økonomiudvalgets møde 5. februar 2019 behandlede udvalget et punkt ang. Glostrup Kommunes fremtidige samarbejde med Danske Bank. Det blev på mødet besluttet, at sagen vil blive genoptaget når der skal tages stilling til ny leverandør for kommunens daglige bankforretninger.

  Der blev ved sidste udbud af kommunens daglige bankforretninger stillet krav om, at banken skulle være udpeget som en systemisk vigtig finansiel institution (SIFI). Dette blev valgt for at sikre at banken havde en vis størrelse samt en buffer, som sikre bankens solvens og derved minimere risikoen for konkurs. Der har de seneste par år kun været udpeget 6 banker som systemisk vigtige for Danmark. Ved det sidste bankudbud modtog Glostrup Kommune kun tilbud fra Danske Bank og Nordea. Hvis Glostrup Kommune skal have løst opgaven på samme vilkår fremover, må det forventes, at valgmulighederne vil være begrænsede.

  Ønsker kommunalbestyrelsen at skifte leverandør på området for kommunens daglige bankforretninger, skal der tages stilling til om Glostrup Kommune fortsat skal fastholde kravet for systemisk vigtige finansielle institutioner. Set i lyset af den række sager om hvidvask, som kører for tiden, er Glostrup Kommunes valgmuligheder meget begrænsede, hvis SIFI godkendte banker under mistanke fjernes, som mulige samarbejdspartnere. Fraviger kommunen kravet om SIFI, er der ikke de samme kapitalkrav til de finansielle institutter og derfor større risiko ved placering af kommunens formue. I tilfælde af konkurs dækker garantiformuen kun det der svarer til EUR 100.000 eller ca. 750.000 kr.

  I kølvandet på en række sager om hvidvask mv. har KL besluttet at nedsætte et råd, som inden sommeren 2019 skal formulere en række principper for kommunernes samspil med bankerne.

  Ud over rådet har KL i samarbejde med et advokatfirma igangsat to initiativer, som skal skabe større klarhed for kommunerne.

  Formålet med de to initiativer er:

  -at se på kommunernes handlemuligheder og eventuelle barrierer under kommunernes nuværende aftaler

  -at udarbejde en guideline til kommunerne om ”kontraktvilkår ved udbud af bankforretninger”, så kommunerne får et lettilgængeligt redskab ved fremtidige udbud af bankforretninger.

  Områderne er yderst relevante at få afdækket for Glostrup Kommune i den nuværende situation, og på den baggrund anbefaler Center for Økonomi og Styring, at man i Glostrup Kommune afventer resultaterne af arbejdet i KL-regi og således i første omgang gør brug af optionsmuligheden med forlængelse af kontrakten (på uændrede vilkår) med 12 måneder.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  ·at Glostrup Kommune afventer KL’s arbejde og gør brug af den ene option på forlængelse af aftalen med 12 måneder.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Palle Laustrup (F) stiller følgende ændringsforslag: At Glostrup Kommune går i udbud med bankforretningen, når den nuværende aftale ophører med henblik på at få en anden bank som bankforbindelse.

  For ændringsforslaget stemmer Palle Laustrup (F). Imod stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Robert Sørensen (Ø), John Engelhardt (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Leif Meyer Olsen (V) og Flemming Ørhem (O).

  For indstillingen stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Robert Sørensen (Ø), John Engelhardt (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Leif Meyer Olsen (V) og Flemming Ørhem (O). Imod stemmer Palle Laustrup (F).

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Palle Laustrup (F) stiller følgende ændringsforslag, som fremsat i Økonomiudvalget: "At Glostrup Kommune går i udbud med bankforretningen, når den nuværende aftale ophører med henblik på at få en anden bank som bankforbindelse.”

  For ændringsforslaget stemmer F med 1 stemme.

  Imod stemmer A, C, O, U, V og Ø med i alt 18 stemmer.

  Ændringsforslaget bortfalder.

  Indstillingen blev sat til afstemning.

  For stemmer A, C, O, U, V og Ø med i alt 18 stemmer.

  Imod stemmer F med 1 stemme.

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 22.  22. Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen i sag om sagsindsigt

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Glostrup Kommune har den 8. februar 2019 modtaget en henvendelse fra Det Kommunale Tilsyn, Ankestyrelsen, hvor Ankestyrelse beder kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune udtale sig i forhold til den henvendelse Ankestyrelsen har modtaget om Glostrup Kommunes afslag på sagsindsigt efter styrelseslovens § 9.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Kommune har den 8. februar 2019 modtaget en henvendelse fra Det Kommunale Tilsyn, Ankestyrelsen, hvor Ankestyrelse beder Glostrup Kommune udtale sig i forhold til den henvendelse Ankestyrelsen har modtaget om Glostrup Kommunes afslag på sagsindsigt efter styrelseslovens § 9.

  Den 7. december 2018 fremsender Leif Olsen (V) på vegne af Venstre og Dansk Folkeparti en begæring om sagsindsigt efter styrelseslovens § 9 i sager i forbindelse med udarbejdelsen af udtalelse til Ankestyrelsen i en anden verserende tilsynssag vedrørende omkonstitueringen i august 2018.

  Den 11. december 2018, træffes der afgørelse om afslag på sagsindsigt, hvorefter anmodningen blev behandlet efter reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven, hvor der blev meddelt delvist afslag.

  Begrundelsen for afslaget på begæringen om sagsindsigt efter styrelsesloven var, at den fremsatte begæring efter en konkret vurdering ikke blev anset som fremsat som led i varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem, men derimod var fremsat som led i varetagelsen af andre private interesser.

  Det er et krav i styrelseslovens § 9, at en begæring om sagsindsigt sker som led i varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

  Administrationen har udarbejdet forslag til udtalelse, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen inden den sendes til Ankestyrelsen.

  Vedhæftet som bilag er henvendelse fra Ankestyrelsen, hvor Glostrup Kommunes afgørelse om afslag på sagsindsigt ligeledes kan læses. Udtalelsen til godkendelse eftersendes hurtigst muligt.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstillinger:

  • At udtalelsen til Ankestyrelsen godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  For indstillingen stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Robert Sørensen (Ø) og Palle Laustrup (F). Imod stemmer John Engelhardt (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Leif Meyer Olsen (V) og Flemming Ørhem (O).

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Dan Kornbek Christiansen (C) stiller på vegne af Samarbejdsgruppen følgende ændringsforslag, som et supplerende punkt 2:

  "At kommunalbestyrelsen bakker op om og udtrykker sin fulde tillid til administrationen og den måde som administrationen for nuværende har løst denne sag."

  Der blev stemt om indstillingen med tilhørende ændringsforslag.

  For stemmer A, C, F, U og Ø med i alt 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med i alt 8 stemmer.

  Indstillingen med ændringsforslag godkendt.

  Venstre og Dansk Folkeparti har følgende mindretalsudtalelse:

  "I forbindelse med den ulovlige ændring af Styrelsesvedtægten og efterfølgende omkonstituering indbragt for Ankestyrelsen, blev anmodning om sagsindsigt først afvist med begrundelsen, at vores klage var formuleret, så den kunne danne baggrund for en retssag. – Nu er der en ny begrundelse, nemlig at Venstres og Dansk Folkepartis KB-medlemmer er inhabile; de har en særlig interesse i hele sagen pga mistede honorarer. – I så fald er hele det nye flertal inhabile; de har en interesse i at fastholde honorarerne. Eneste der ikke er berørt af ændrede honorarer, er borgmesteren. Vi er uenige i den påståede inhabilitet og fastholder begæring om sagsindsigt. Retten til sagsindsigt omfatter også interne notater, fortrolige oplysninger etc., og det er i høj grad knyttet til varetagelsen af hvervet som KB-medlem og den ulovlige ændring."

  Bilag

 23.  23. Økonomisk Handlingsplan 2019, de 33 forslag

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Kommunalbestyrelsen skal behandle de 33 forslag til reduktioner i budgettet for 2019 samt budgetforslaget 2020-2023 som nævnt i den økonomiske handleplan samt give tillægsbevilling hertil. Desuden foreslås det, at den økonomiske udfordring, der tidligere er identificeret på beskæftigelsesområdet, bliver indarbejdet i budgettet nu. Herudover foreslås det, at arbejdet med benchmarking fremskyndes og medtages i budgetprocessen.

  Sagsfremstilling

  -

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede den økonomiske handleplan 2019 ved deres møde den 5. februar 2019 og vedtog følgende:

  1. at de 33 forslag til reduktioner i budgettet for 2019-2022 sendes i høring hos høringsberettigede parter med henblik på forelæggelse igen i Økonomiudvalget den 5. marts og i Kommunalbestyrelsen den 13. marts 2019
  2. at det tages til efterretning, at der arbejdes videre med en vifte af supplerende forslag, særligt på de specialiserede områder, og at resultaterne af dette arbejde fremlægges i de relevante politiske udvalg i takt med, at de bliver færdige
  3. at det vedrørende benchmark:

  a)tages til efterretning, at KORA-rapporten fra 2016 samt materiale fra tidligere års KØF kan anvendes som udgangspunkt for yderligere reduktioner ud over de 33 allerede stillede forslag

  b)tages stilling til, at der ønskes et oplæg af Glostrup Kommunes benchmark og mulige besparelser på effektivitet og serviceniveau i forhold til andre kommuner.

  1. at de opstillede rammer for en organisationsproces bekræftes, det vil sige besparelseskrav på 12 mio. kr. implementeret med udgangen af 2020 og målt med fuldt gennemslag i 2021
  2. at forslaget til organisationsproces i to spor tages til efterretning
  3. at rammesætningen af spor 2 i processen drøftes og at det indikeres, at de tre processer køres sideløbende, så der træffes beslutninger i den kommende tid til implementering med det samme og beslutning at der i perspektiv tænkes en organisationsændring
  4. at den samlede proces til organisationstilpasninger sendes i høring i MED-systemet med henblik på beslutning af processen på Kommunalbestyrelsens møde 13. marts 2019
  5. at ansættelsesstoppet fortsætter for så vidt angår varige fastansættelser blandt de personalegrupper, som er omfattet af den videre proces

  Punkterne 4-7 behandles i særskilt sagsfremstilling.

  Reduktionsforslagene

  I forhold til punkt 1 i Økonomiudvalgets vedtagelse har de 33 forslag til reduktioner i budgettet for 2019-2022 været sendt i høring hos de høringsberettigede parter. Svarene herfra er vedhæftet sagen.

  Samlet indebærer de 33 forslag følgende økonomiske konsekvenser:

  i 1.000 kr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  Drift

  -10.371

  -14.818

  -17.298

  -17.298

  Anlæg

  4.500

  -1.500

  0

  0

  Finansiering

  -4.000

  -1.800

  300

  300

  I alt

  -9.871

  -18.118

  -16.998

  -16.998

  Heraf serviceudgifter

  -5.905

  -11.752

  -14.232

  -14.232

  De 33 forslag til reduktioner er vedhæftet som bilag.

  Den økonomiske udfordring

  På Økonomiudvalgets møde den 4. december 2018 blev den samlede langsigtede økonomiske udfordring vurderet til i størrelsesordenen 40 mio. kr. Heraf kom ca. 10 mio. kr. i form af tillægsbevillinger til 2019 i forbindelse med 2. budgetopfølgning for 2018.

  Ca. 15-20 mio. kr. vedrører udgiftspres, der endnu ikke er givet bevilling til. Det vedrører især de specialiserede socialområder for børn og voksne samt ældreområdet. Der arbejdes stadig på at beregne udgiftsbehovet mere præcist samt at udarbejde supplerende forslag. Resultaterne af dette arbejde fremlægges i de relevante politiske udvalg i takt med, at de bliver færdige, som omtalt under punkt 2 i vedtagelsen fra den 5. februar.

  Som vist i oversigten fra Økonomiudvalgets møde i december vedrører 4,7 mio. kr. af udfordringen dog beskæftigelsesområdet og skyldes ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget er blevet orienteret om sagen på mødet den 18. december. Denne udgift kan opgøres konkret, og det foreslås derfor, at midlerne til området bevilges nu. Den resterende del af udfordringen, som ikke er indarbejdet i budgettet endnu, vil herefter udgøre 10-15 mio. kr.

  Benchmarking

  I forhold til punkt 3 i Økonomiudvalgets vedtagelse fra den 5. februar var det planen, at der på Økonomiudvalgets møde i maj vil blive fremlagt en benchmarkanalyse med forslag til, hvilke områder der anbefales at vurdere nærmere med henblik på yderligere reduktionsforslag.

  På samme møde blev der dog vedtaget en tidsplan for arbejdet med budget 2020, der som en nyskabelse indeholder et tidligt temamøde i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2019. Temadrøftelsen skal omhandle omprioriteringer og bevillingsniveau. Med henblik på at kunne kvalificere denne drøftelse foreslås det, at benchmarkanalysen skal fremlægges allerede på temamødet i marts.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  I 1.000 kr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  De 33 forslag:

  Drift

  Anlæg

  Finansiering

  Ændret refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesområdet

  -10.371

  -4.000

  4.700

  4.500

  I alt

  -9.671

  4.500

  Netto 5.171.000 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller

  1. at der gives tillægsbevilling til reduktioner i 2019 på netto 9.871.000 kr. til forøgelse af kassebeholdningen
  2. at reduktionerne på netto 18,1 mio. kr. i 2020 og 17 mio. kr. i årene 2020-2022 indarbejdes i budgetforslaget 2020-2023
  3. at der gives tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. som følge af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesområdet ved forbrug af kassebeholdningen
  4. at nettomindreindtægten på beskæftigelsesområdet på 4,7 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2020-2023
  5. at benchmarkanalysen fremrykkes til fremlæggelse på budgettemamødet, den 27. marts

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Lars Høimark (A) stiller følgende ændringsforslag på vegne af Samarbejdsgruppen til indstillingen:

  At Økonomiudvalget anbefaler de foreslåede punkter i indstillingen 1-5 med følgende justeringer:

  1)Spareforslaget ”BSU33-04 Tilbagelevering af ekstraordinær tildeling” fjernes fra handlingsplanen

  2)Spareforslaget ”KFU83-01 Idrætsanlæg - flere arrangementer i Hal 1” fjernes fra handlingsplanen

  John Engelhardt (V) stiller følgende ændringsforslag:

  Udviklingen i Glostrup Kommunes økonomi har været negativ siden sommeren 2018, primært som følge af store udgiftsstigninger på de specialiserede socialområder. Prognoserne siger, at denne udvikling ser ud til at fortsætte i de kommende år.

  Med det foreliggende budget for 2019 i kombination med ovennævnte er der fra administrationens side gjort opmærksom på, at der må forventes en grundlæggende ubalance i økonomien i de kommende mange år. Ubalancen er opgjort til, at de samlede driftsudgifter bør nedsættes med 40 mio. kr. om året under den forudsætning, at kommunen nedsætter sit anlægsbudget til det tidligere niveau på omkring 40 mio. kr. om året. Såfremt der ønskes et højere anlægsbudget, skal driften skæres tilsvarende. Alternativt er der mulighed for – inden for visse grænser – at trække på kassebeholdninger, der de senere år er vokset som følge af særligt store indtægter og mådeholdent forbrug. De nuværende anlægsbudgetter for i år og i overslagsårende er dog så store, at kassen vil være helt tom inden for få år, såfremt de realiseres.

  Venstre er enige i, at det er nødvendigt med en opstramning af økonomien og foreslår en plan, der rækker frem til udgangen af 2021.

  Elementerne i planen er:

  1.Indførsel af en generel gennemsnitlig reduktion af alle driftskonti (minus overførsler og pensioner) med 1% om året i årene 2019, 2020 og 2021. Ledelsen skal snarest muligt iværksætte tiltagene for 2019 i hele organisationen. En sådan årlig besparelse finder sted de fleste steder i staten, i flere kommuner og i fx MOVIA. Udgangspunktet er 1% på alle konti, men kan fraviges hvor det er hensigtsmæssigt. Der er således et effektiviseringskrav på 1% om året i perioden.

  2.Anlægsbudgettet for 2019 gennemgås og udgifterne nedsættes med 20 mio. kr. i 2019. Med overførsler ligger vi nu med et anlægsbudget for 2019 på langt over 100 mio. kr.

  3.Anlægsbudgettet for overslagsårene reduceres til 60 mio. kr. årligt inkl. reserver.

  4.Overførsler fra 2018 til 2019 gennemgås og overførsel på driftsudgifterne må samlet set ikke overstige gennemsnittet for de seneste 3 år. Overførsler på anlæg reduceres mest muligt.

  5.Der gennemføres en række besparelser i henhold til de besparelsesforslag, der er sendt i høring. Venstre foreslår 5 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i de følgende år.

  6.Der iværksættes en plan for reduktion af kommunens administrative omkostninger over 3 år således, at omkostningerne reduceres med 0 mio. kr. i 2019, 4 mio. kr. i 2020 og 8 mio. kr. i 2021. Dette giver den fornødne tid til at undersøge flere modeller end den ene, der er fremlagt.

  Økonomisk oversigt – råderum (mio. kr.):

                                     2019          2020           2021

  1% på drift                       10              20              30

  De 33 forslag                      5              10              10

  Ny ledelsesmodel                 0               4               8

  Specialområderne                0               2               2

  ____________________________________________­__

  I alt                                 15              36              50

  John Engelhardts (V) ændringsforslag sættes til afstemning først som det mest vidtgående.

  For indstillingen stemmer John Engelhardt (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Leif Meyer Olsen (V) og Flemming Ørhem (O). Imod stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Robert Sørensen (Ø) og Palle Laustrup.

  Ændringsforslaget anbefales ikke.

  Lars Høimarks (A) ændringsforslag sættes til afstemning.

  For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Robert Sørensen (Ø), Palle Laustrup (F), John Engelhardt (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Leif Meyer Olsen (V). Flemming Ørhem (O) undlader at stemme.

  Ændringsforslaget anbefales.

  Hovedforslaget inklusiv ændringsforslag sættes til afstemning.

  For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Robert Sørensen (Ø) og Palle Laustrup. Imod stemmer John Engelhardt (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Leif Meyer Olsen (V) og Flemming Ørhem (O).

  Hovedforslag inklusiv ændringsforslag anbefales.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget anbefalede udover de foreslåede punkter i indstillingen følgende ændringsforslag:

  1. Spareforslaget ”BSU33-04 Tilbagelevering af ekstraordinær tildeling” fjernes fra handlingsplanen
  2. Spareforslaget ”KFU83-01 Idrætsanlæg - flere arrangementer i Hal 1” fjernes fra handlingsplanen

  Dermed vil de 33 forslag – nu 31 forslag – udgøre en samlet reduktion på driften på 9 mio. kr. i 2019, 11,6 mio. kr. i 2020 og 14,1 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  I 1.000 kr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  De 33 (nu 31) forslag:

  Drift

  Anlæg

  Finansiering

  Ændret refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesområdet

  -8.971

  -4.000

  4.700

  4.500

  I alt

  -8.271

  4.500

  Netto 3.771.000 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller

  1. at der gives tillægsbevilling til reduktioner i 2019 på netto 8.471.000 kr. til forøgelse af kassebeholdningen
  2. at reduktionerne på netto 14,9 mio. kr. i 2020 og 13,8 mio. kr. i årene 2020-2022 indarbejdes i budgetforslaget 2020-2023
  3. at der gives tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. som følge af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesområdet ved forbrug af kassebeholdningen
  4. at nettomindreindtægten på beskæftigelsesområdet på 4,7 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2020-2023
  5. at benchmarkanalysen fremrykkes til fremlæggelse på budgettemamødet, den 27. marts

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Leif Meyer Olsen (V) fremsætter ændringsforslag som fremsat i Økonomiudvalget.

  For stemmer O og V med i alt 8 stemmer.

  Imod stemmer A, C, F, U og Ø med i alt 11 stemmer.

  Ændringsforslaget bortfalder.

  Der blev stemt om indstillingens punkt 1-5 til den supplerende sagsfremstilling.

  For stemmer A, C, F, U og Ø med i alt 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med i alt 8 stemmer.

  Indstillingens punkt 1-5 til den supplerende sagsfremstilling godkendt.

  Bilag

 24.  24. Økonomisk Handleplan - forslag til organisationstilpasning

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Med afsæt i Økonomiudvalgets beslutning den 5. februar i sag om Økonomisk handleplan 2019 er der udarbejdet forslag til organisationstilpasning og proces for høring og beslutning, som forelægges til politisk behandling.

  Sagsfremstilling

  I slutningen af 2018 blev det klart, at de økonomiske udfordringer i Glostrup Kommune, som havde været undervejs et stykke tid, var vokset til en størrelse, hvor der var behov for at iværksætte mere vidtrækkende foranstaltninger for at sikre den langsigtede balance i budgettet. Behovet blev opgjort til i størrelsesordenen 40 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund en handleplan, hvor første trin var en behandling i Økonomiudvalget den 5. februar 2019 på baggrund af bidrag fra de politiske grupper i Kommunalbestyrelsen.

  Økonomiudvalget besluttede 33 konkrete forslag til reduktioner, samt at der skal udarbejdes en benchmarkanalyse med forslag til, hvilke områder det anbefales at vurdere nærmere med henblik på yderligere reduktionsforslag. Disse beslutninger er behandlet i et særskilt dagsordenspunkt.

  Herudover besluttede Økonomiudvalget, at der skal fremlægges forslag til en proces vedrørende organisationstilpasning. Afsættet for Direktionens arbejde med forslag til organisationstilpasning har været de politiske indmeldinger, der forelå fra Samarbejdsgruppen til Økonomiudvalgets møde. Det centrale tema er ønsket om ”en vidtgående gennemgang og efterfølgende justering af kommunens organisering og måde at arbejde på” og realisering af en reduktion på 12 mio. kr. som mål for dette. Temaet uddybes med nedenstående beskrivelse:

  ”Opgaver, tilbud og aktiviteter bør løses tættere på vores borgere og brugere - derfor ønsker Samarbejdsgruppen, at direktionen udarbejder forslag til en organisationstilpasning.

  Det overordnede mål er at reorganisere og reducere i ledelseslag, her tænkes bl.a. på direktion, centerchefer, område-, gruppe- funktions- og mellemledere samt at reducere og flytte medarbejder- samt økonomiske ressourcer fra centralt hold og ud tæt på borger og brugere samt at trimme og tilpasse organisationen og opgaveløsningen således, at fokus og indsatser bliver så tæt på borgere og brugere som muligt.”

  Principper for organisationstilpasning

  Direktionen har i forslaget til organisationstilpasning arbejdet udfra en række principper og pejlemærker for en omorganisering. Disse principper er:

  • At de nuværende 11 centre lægges sammen til færre enheder, som hænger fagligt bedst muligt sammen.
  • At de nye enheder så entydigt som muligt refererer til et politisk udvalg for at gøre arbejdet op mod det politiske så simpel som muligt.
  • At antallet af konsulenter i kompetencecentrene reduceres og samles i ét center for at fastholde et fagligt miljø og give mulighed for at anvende konsulenterne fleksibelt efter behov.
  • At direktionens fremtidige størrelse og sammensætning bestemmes ud fra de politiske ønsker til direktionens rolle i forhold til politiske udvalg og organisationen.

  Principperne er nærmere uddybet i vedlagte bilag.

  Forslag til justeret organisation

  Som ny overordnet organisationsmodel foreslås en centermodel med 7 centre (mod 11 i dag) og en direktion på 3 medlemmer.

  De 7 centre i den nye organisationsmodel er (foreløbige navne):

  •Center for Økonomi, Personale og Sekretariat

  •Center for Digitalisering og Kultur

  •Center for Borger og Arbejdsmarked

  •Center for Dagtilbud og Skole

  •Center for Sundhed og Velfærd

  •Center for Specialiseret Socialområde

  •Center for Miljø, Teknik og Ejendomme

  De 7 centre er mere detaljeret beskrevet og begrundet i vedlagte bilag. Der er lagt vægt på afvejninger af fordele og ulemper ved de forskellige måder organisationsstrukturen kan tilrettelægges på. Herunder også hvordan der kan opnås budgetreduktioner og hvordan der kan skabes mere sammenhængende opgavevaretagelse.

  Indenfor rammerne af hvert enkelt nyt eller tilpasset center foreslås derudover en række tilpasninger med det formål dels at kunne opnå en budgetreduktion, dels at understøtte en mere sammenhængende opgaveløsning med udgangspunkt i kerneopgaven. Budgetreduktionerne består af tilpasning af ledelsesfunktioner på flere områder, færre konsulenter, effekt af overlap mellem driftsfunktioner/driftsopgaver mv. og er beskrevet i bilaget.

  Opmærksomhedspunkter
  Der lægges op til at den foreslåede organisationsstruktur godkendes under ét som en samlet model. Der er dog visse forhold i den foreslåede model, hvor en konkret politisk drøftelse er ønskelig. Det er områder, hvor den foreslåede struktur afviger fra de beskrevne principper eller områder, hvor forskellige modsatrettede hensyn evt. kan afvejes anderledes. Det drejer sig om:

  1. Etablering af Center for Specialiseret Socialområde
  2. Placering af Kultur og Idræt som selvstændig del af fælles stabsfunktion
  3. Etablering af samlet center m. Glostrup Ejendomme samt Miljø og Teknik
  4. Placering af Ungdomsskole og kriminalitetsforebyggende indsats i sammenhæng med den øvrige ungeindsats i Center for Borger og Arbejdsmarked.

  Der er i bilaget nærmere redegjort for overvejelserne og direktionens anbefalinger ift. ovenstående opmærksomhedspunkter.

  Direktion
  Forslaget til ny organisering præsenteret oven for trækker på den eksisterende organisations virkemåde og tilpasser den til et mindre ressourceforbrug. Der er ikke med forslaget lagt op til ændringer i den enkelte direktørs ansvarsområder ift. betjening af de politiske udvalg. I forhold til direktionens rolle, størrelse og sammensætning er anbefalingen således at fortsætte med den samme størrelse og funktionsmåde, hvis der ønskes en fortsat tæt og effektiv betjening af de politiske udvalg, idet direktørerne spiller en nøglerolle i denne betjening. Hvis det vurderes at op mod halvdelen af udvalgene kan fungere uden direkte involvering fra direktionens side, er der mulighed for at se på en model, hvor direktionen reduceres til to medlemmer.

  Videre proces- og tidsplan

  Den overordnede tidsplan foreslås at bestå af følgende trin:

  -5/3: Behandling i ØU, 13/3: Behandling i KB

  -14/3-25/3 Høringsperiode for MED-system

  -28/3: Dagsorden til ØU udsendes med endelig anbefaling til model.
  Heri indgår:

  oVurdering ift. høringssvar

  oØkonomiske konsekvenser

  oForslag til besættelse af centerchefstillinger (lukket bilag).

  -2/4: Behandling i ØU, 10/4: Behandling i KB.

  -11/4 og frem: Forhandling af vilkår for fratrædelse af centerchefer. Planlægning af implementering påbegyndes.

  -25/6: Status til ØU på implementeringsprocessen samt detaljeret tidsplan for videre proces.

  Der er udarbejdet en mere detaljeret tids- og procesplan i vedlagte bilag. Tidsplanen afspejler dels behovet for at kunne gennemføre en høringsproces med mulighed for dialog og drøftelser i MED, dels behovet for på den anden side at skabe afklaring, både for de direkte berørte ledere og medarbejdere og for den øvrige organisation. Hensynet her er også at der indenfor rammerne af en ny struktur på bedst mulig vis forholdsvist hurtigt skal kunne arbejdes videre med at realisere de politiske målsætninger, projekter mv.

  Økonomi

  Den foreslåede organisationstilpasning kan hen over budgetperioden realisere målet om en reduktion på 12 mio. kr.

  Fordelingen er således:

  1.000 kr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  Total effekt

  271

  7.852

  11.056

  12.218

  Sammensætningen af budgetreduktionen fremgår af bilag. De konkrete bevillingsmæssige beslutninger vil indgå i sagsfremstillingen i april-mødet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller

  1. at Økonomiudvalget drøfter den foreslåede organisationstilpasning og de fremhævede opmærksomhedspunkter:

  oEtablering af Center for Specialiseret Socialområde

  oPlacering af Kultur og Idræt som selvstændig del af fælles stabsfunktion

  oEtablering af samlet center med Glostrup Ejendomme samt Miljø og Teknik

  oPlacering af Ungdomsskole og kriminalitetsforebyggende indsats i Center for Borger og Arbejdsmarked,

  1. at den foreslåede model med evt. justeringer sendes i høring som den foretrukne,
  2. at tids- og procesplan, herunder plan for udpegning af centerchefer i ny struktur, godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Lars Høimark (A) stiller følgende ændringsforslag på vegne af Samarbejdsgruppen til indstillingens punkt 1:

  At Økonomiudvalget anbefaler den foreslåede organisationstilpasning med følgende justeringer:

  1)At Center for Digitalisering og Kultur benævnes Center for Kultur, IT og Udvikling

  2)At Glostrup Ejendomme bevares som et selvstændigt center

  3)At den reduktion, som herved ikke kan realiseres ved en sammenlægning af Glostrup Ejendomme og Center for Miljø og Teknik (løn til centerchef), kompenseres ved en alternativ reduktion inden for samme område. Forslag til dette ønskes udarbejdet.

  Indstillingens 3 punkter inklusiv ændringsforslag sættes til afstemning.

  For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Robert Sørensen (Ø) og Palle Laustrup.

  Imod stemmer John Engelhardt (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Leif Meyer Olsen (V) og Flemming Ørhem (O) med henvisning til Venstres ændringsforslag til punkt 23.

  Indstillingens 3 punkter inklusiv ændringsforslaget anbefales.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Indstillingens punkt 1-3 samt ændringsforslag anbefalet af Økonomiudvalget sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, U og Ø med i alt 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med i alt 8 stemmer med henvisning til Venstres ændringsforslag til punkt 23.

  Indstillingens punkt 1-3 samt ændringsforslaget godkendt.

  Bilag

 25.  25. Overførsel af driftsbevillinger og rådighedsbeløb fra 2018 - 2019

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Ansøgning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 for samtlige udvalg.

  Sagsfremstilling

  Drift

  Der findes tre forskellige typer overførsler på driftsområdet:

  • Udvalgenes mål- og rammestyrede enheder

  På de mål- og rammestyrede enheder kan der overføres overskydende budgetramme til næste år. Der kan overføres maximalt 3 % af det oprindelige budget uden særskilt ansøgning. Omvendt kan der maximalt lånes 3 % af næste års budget. Ved ansøgning på mere end +/- 3 % skal der redegøres for den fulde overførselsadgang.

  I efteråret 2018 blev der indført et blødt udgiftsstop resten af året. I den forbindelse omtalte Direktionen mulighed for, at afvigelser udover de 3 % også ville kunne overføres til 2019, under forudsætning af, at et højere mindreforbrug kan henføres til, at man har gjort en indsats for, at kommunen samlet set har kunnet overholde budgettet for serviceudgifterne.

  • Områder med udvalgenes overførselsadgang

  På udvalgenes områder er der ikke fastlagt begrænsninger for overførsel af uforbrugte/opsparede budgetbeløb, hvorimod lån af næste års budget maximalt kan udgøre 10 % af næste års budget.

  • Fuldt takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder

  Særlige vilkår gør sig gældende for de decentrale enheder, der er 100 % takstfinansierede. Det skyldes, at tilbuddene er finansieret ved salg af pladser og hovedparten af pladserne sælges til andre kommuner. Økonomien på tilbuddene skal balancere over tid, og Glostrup Kommune finansierer udelukkende de pladser eller ydelser som anvendes af kommunens egne borgere.

  Specifikation af overførslerne for de enkelte udvalg er vedhæftet som bilag. Udvalgenes områder er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen, og der er derfor flere områder, hvor der ikke ansøges om overførsel.

  I nedenstående skema fremgår overførslerne for de enkelte udvalg i en samlet oversigt.

  Udvalg:
  1.000 kr.

  Beløb til overførsel

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

                                   6.693

  Mål- og rammestyrede enheder

                                   1.559

  Udvalgets område

                                   5.134

  Vækst- og Byudviklingsudvalget

                                        33

  Udvalgets område

                                        33

  Børne- og Skoleudvalget:

                                   8.236

  Mål- og rammestyrede enheder

                                   4.065

  Udvalgets område

                                   4.159

  Takstfinansierede områder

                                        13

  Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget:

                                      352

  Udvalgets område

                                      352

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget:

                                   6.103

  Mål- og rammestyrede enheder

                                 -2.345

  Udvalgets område

                                   3.796

  Takstfinansierede områder

                                   4.651

  Økonomiudvalget

                                11.933

  Mål- og rammestyrede enheder

                                   3.626

  Udvalgets område

                                   8.306

  Kultur- og Fritidsudvalget:

                                   1.122

  Mål- og rammestyrede enheder

                                      373

  Udvalgets område

                                      749

  I alt tillægsbevilling til 2019

                                34.472

  Overførslerne sammenlignet med tidligere års tillægsbevillinger givet til områder med overførselsadgang. Se vedhæftede bilag.

  1.000 kr.

  2013 til 2014

  2014 til 2015

  2015 til 2016

  2016 til 2017

  2017 til 2018

  2018 til 2019

  Totale overførsler

         22.467

         14.615

         19.324

         19.513

         27.392

         34.472

  I nedenstående skema vises de mål-og rammestyrede enheder, som søger om overførsler udover 3 %.

  Mål- og rammestyrede enheder med overførsel til 2019 udover 3 %

  1.000 kr.

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

                                      704

  Vej og Park

                                      704

  Børne- og Skoleudvalget

                                   1.071

  Ejbyvang

                                      452

  Engtoften

                                      288

  Pædagogiske vejledere

                                        97

  Varmeværket

                                        98

  Sundhedsplejen

                                      136

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

                                      213

  Træningscentret

                                      213

  Økonomiudvalget

                                      902

  Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter

                                        11

  Center for Økonomi og Styring

                                      132

  Center for Kultur og Borgerkontakt

                                        30

  Center for Sundhed og Velfærd

                                      531

  Jobcenter

                                      198

  I alt overførsel til 2019 udover 3 %

                                   2.890

  Anlæg

  2018, netto
  1.000 kr.

  Korrigeret budget

  Forbrug

  Rest budget

  Beløb til overførsel

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

  57.481

  37.368

  20.115

  19.107

  Børne- og Skoleudvalget

  18.548

  11.954

  6.593

  6.593

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

  19.393

  5.756

  13.636

  13.636

  Økonomiudvalget

  -31.795

  -31.213

  -580

  -580

  Kultur- og Fritidsudvalget

  8.397

  3.642

  4.755

  2.850

  I alt

  72.024

  27.507

  44.519

  41.606

  Specifikationen af de tidsmæssige forskydninger for de enkelte udvalg er vedhæftet som bilag.

  Til sammenligning blev der i forbindelse med den samlede overførselsdag fra 2017 til 2018 overført 43,2 mio. kr. som følge af tidsmæssige forskydninger.

  Drift – uden overførselsadgang

  Miljø-, Teknik-, og Ejendomsudvalget:

  Vejtræer:

  Der ønskes overført et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. vejtræer, ud af et samlet budget på 0,3 mio. kr. Der er i øjeblikket ikke overførselsadgang på kontoen. Det aktuelle mindreforbrug er en konsekvens af, at der er blevet udvist udgiftstilbageholdenhed i efteråret 2018. Det overførte mindreforbrug vil blive brugt til udskiftning af vejtræer langs Sydvestvej samt udskiftning af træallé i præstegårdshaven.

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget:

  CURA – Vikarudgifter og afvikling af gammelt system:

  Center for Social Service fik i 2018 tildelt budget på 0,4 mio. kr. til dækning af vikarudgifter samt 0,2 mio. kr. til afvikling af gammelt IT-system i forbindelse med implementering af CURA. På grund af tidsmæssige forskydninger med opstart af det nye system, er ovennævnte midler ikke anvendt i 2018. Da midlerne er placeret på en konto uden overførselsadgang søges om dispensation for dette, således at midlerne kan overføres til 2019, hvor de forventes anvendt.

  Økonomi

  Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at:

  • de restbeløb på den senest udsendte anlægsoversigt, som ikke er disponeret/bundet, ikke søges overført
  • anlægspost vedr. Byudviklingspulje på 6,459 mio. kr. søges overført med 3 x 1 mio. kr. til henholdsvis 2019, 2020 og 2021, idet det resterende beløb ikke søges overført.
  • driftspost vedr. kontormaskiner og inventar på 0,216 mio. kr. ikke søges overført.

  Derudover bemærker udvalget, at besparelser forårsaget af blødt ansættelsesstop bør tilføres kommunens kassebeholdning.

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1. at der på driftssiden med overførselsadgang overføres 34,5 mio. kr. til 2019, som angivet i det vedhæftede bilag
  2. at der af ovenstående beløb indarbejdes 0,4 mio. i budget 2020 således, at der gives tillægsbevilling på -0,4 mio. kr. i 2019
  3. at der overføres 4,8 mio. kr. fra drift til anlæg
  4. at der på anlægssiden overføres 41,6 mio. kr. til 2019, som angivet i det vedhæftede bilag
  5. at der på driften uden overførselsadgang søges tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til 2019 vedrørende vejtræer og vikarudgifter og afvikling af gammelt system vedr. CURA
  6. at ovennævnte tillægsbevillinger til 2019 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 27-02-2019

  Sagen oversendes til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med den bemærkning, at besparelser forårsaget af blødt ansættelsesstop tilføres kommunens kassebeholdning.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Indstillingen anbefales godkendt med følgende ændringer:

  Formanden fremsætter ændringsforslag om at følgende poster under Andre kulturelle opgaver ikke overføres fra 2018:

  Kunstkøb 146.243 kr.

  Borgmesterportræt 99.798 kr.

  Tilskud til udgivelser o. lign. 16.824kr.

  I alt 262.865 kr.

  Ændringsforslaget sættes til afstemning:

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Torben Jensen (A), Palle Laustrup (F)

  Blankt stemmer: Marlene Frandsen (V)

  Ændringsforslaget godkendt.

  Afbud:
  1. Ina-Maria Nielsen, V

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-02-2019

  Formanden stiller følgende ændringsforslag:

  Administrationens indstilling 1-6 anbefales godkendt under forudsætning af, at:

  ·214.000 fra Udviklingspuljen, 57.000 fra Uddannelse, Skole tilgår kassen fra drift

  ·328.000 fra etablering af læringsmiljøer på skolen og 3.071.000 tilgår kassen fra anlæg

  For stemmer: Robert Sørensen (Ø), Lars Thomsen (U), Dan Kornbek Christiansen (C) og Søren Enemark (A)

  Imod stemmer: Piet Papageorge (V), Marlene Frandsen (V) og Eva Nørgaard Wojtala (V).

  Ændringsforslaget godkendt.

  Piet Papageorge (V) har en afvigende mening: Venstre ønsker at behandle overførselssagen samlet i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 26-02-2019

  Formanden stiller følgende ændringsforslag:

  Administrationens indstilling 1-6 anbefales godkendt under forudsætning af, at der overføres 150.000 kr. på Erhvervsservice og iværksætteri og de resterende 100.000 kr. tilføres kassen.

  For forslaget stemmer: Torben Jensen (A), Lars Høimark (A) og Dan Kornbek Christiansen (C).

  Pia Dahlin (O) og Piet Papageorge (V) undlader at stemme.

  Ændringsforslaget anbefales godkendt.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 28-02-2019

  Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at anlægspost på 0,3 mio. kr. vedr. undersøgelse af mulighederne for plejecenter/hospice for hjemløse ikke søges overført.

  Øvrige poster på udvalgets område søges overført, jf. bilag.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O
  2. Marlene Frandsen, V

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28-02-2019

  Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at:

  • de restbeløb på den senest udsendte anlægsoversigt, som ikke er disponeret/bundet, ikke søges overført
  • anlægspost vedr. Byudviklingspulje på 6,459 mio. kr. søges overført med 3 x 1 mio. kr. til henholdsvis 2019, 2020 og 2021, idet det resterende beløb ikke søges overført.
  • driftspost vedr. kontormaskiner og inventar på 0,216 mio. kr. ikke søges overført.

  Derudover bemærker udvalget, at besparelser forårsaget af blødt ansættelsesstop bør tilføres kommunens kassebeholdning.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Grundet den økonomiske situation har kommunaldirektøren kigget på overførslerne vedr. puljer m.m.

  Kommunaldirektøren foreslår følgende reduktioner i Økonomiudvalgets overførsler:

  Område

  I 1.000 kr.

  Overførsel, jf. ØU"s område

  Reduktioner

  Nu foreslås overførsel på ØU’s område

  Pulje til udvikling af administrationen

  2.674

  -1.473

  1.201

  Pulje til undersøgelser, der kan fremme fornyelse, udvikling og effektiviseringer

  360

  -360

  0

  Sammenhold og Glostrup-ånd

  125

  -125

  0

  Geografisk Information (GIS)

  535

  -335

  200

  I alt

  -2.293

  Økonomi

  Med fagudvalgenes og kommunaldirektørens ændringsforslag ses følgende bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Tekst/Projekt nr.

  1.000 kr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Drift, konti med overførsel

  34.472

  Heraf udskydes til budget 2020

  -387

  Heraf overføres til anlæg

  -4.751

  222025 Hovedrenovering af bro

  4.751

  Ændringsforslag, KFU

  -263

  Ændringsforslag, BSU

  -271

  Ændringsforslag, EAU

  -100

  Reduktioner, jf. kommunaldirektøren

  -2.293

  Ændringsforslag, MTEU

  -216

  Drift, konti uden overførselsadgang

  759

  Fra anlæg, tidsmæssige forskydninger

  41.606

  Ændringsforslag, BSU

  -3.399

  Ændringsforslag, SSSU

  -300

  Ændringsforslag, MTEU

  -11.469

  I alt

  26.950

  31.189

  De samlede overførsler udgør i alt 58,1 mio. kr. fordelt med 26,9 mio. kr. på drift og 31,2 mio. kr. på anlæg, som forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1. at der på driftssiden med overførselsadgang overføres 34,5 mio. kr. til 2019, som angivet i det vedhæftede bilag
  2. at der af ovenstående beløb indarbejdes 0,4 mio. i budget 2020 således, at der gives tillægsbevilling på -0,4 mio. kr. i 2019
  3. at der overføres 4,8 mio. kr. fra drift til anlæg
  4. at der på anlægssiden overføres 41,6 mio. kr. til 2019, som angivet i det vedhæftede bilag
  5. at der på driften uden overførselsadgang søges tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til 2019 vedrørende vejtræer og vikarudgifter og afvikling af gammelt system vedr. CURA
  6. at ændringsforslagene fra KFU, BSU, EAU, MTEU, SSSU og kommunaldirektøren vedtages med tilhørende tillægsbevilling på -3,1 mio. kr. på driften og -15,2 mio. kr. på anlæg. Herudover bemærker MTEU, at besparelser forårsaget af blødt ansættelsesstop bør tilføres kommunens kassebeholdning.
  7. at der indarbejdes 1 mio. kr. i 2020 og 2021 vedr. byudviklingspuljen i budgetforslaget 2020-2023, som anbefalet af MTEU
  8. at ovennævnte tillægsbevillinger til 2019 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  For indstillingens 8 punkter stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Robert Sørensen (Ø) og Palle Laustrup (F). Imod stemmer John Engelhardt (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Leif Meyer Olsen (V) med henvisning til Venstres ændringsforslag til punkt 23. Flemming Ørhem (O) undlader at stemme.

  Indstillingens 8 punkter anbefales.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Administrationen har opgjort den samlede besparelse i 2018 ved det ansættelsesstop, der blev udmeldt i oktober til i alt 789 t. kr. Beløbet medtages i kommunaldirektørens ændringsforslag.

  Økonomi

  Med fagudvalgenes og kommunaldirektørens ændringsforslag ses følgende bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Tekst/Projekt nr.

  1.000 kr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Drift, konti med overførsel

  34.472

  Heraf udskydes til budget 2020

  -387

  Heraf overføres til anlæg

  -4.751

  222025 Hovedrenovering af bro

  4.751

  Ændringsforslag, KFU

  -263

  Ændringsforslag, BSU

  -271

  Ændringsforslag, EAU

  -100

  Reduktioner, jf. kommunaldirektøren

  -2.293

  Ændringsforslag, MTEU

  -216

  Lønbesparelse ansættelses-stop

  -789

  Drift, konti uden overførselsadgang

  759

  Fra anlæg, tidsmæssige forskydninger

  41.606

  Ændringsforslag, BSU

  -3.399

  Ændringsforslag, SSSU

  -300

  Ændringsforslag, MTEU

  -11.469

  I alt

  26.161

  31.189

  De samlede overførsler udgør i alt 57,4 mio. kr. fordelt med 26,2 mio. kr. på drift og 31,2 mio. kr. på anlæg, som forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1. at der på driftssiden med overførselsadgang overføres 34,5 mio. kr. til 2019, som angivet i det vedhæftede bilag
  2. at der af ovenstående beløb indarbejdes 0,4 mio. i budget 2020 således, at der gives tillægsbevilling på -0,4 mio. kr. i 2019
  3. at der overføres 4,8 mio. kr. fra drift til anlæg
  4. at der på anlægssiden overføres 41,6 mio. kr. til 2019, som angivet i det vedhæftede bilag
  5. at der på driften uden overførselsadgang søges tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til 2019 vedrørende vejtræer og vikarudgifter og afvikling af gammelt system vedr. CURA
  6. at ændringsforslagene fra KFU, BSU, EAU, MTEU, SSSU og kommunaldirektøren vedtages med tilhørende tillægsbevilling på -3,9 mio. kr. på driften og -15,2 mio. kr. på anlæg. Herudover bemærker MTEU, at besparelser forårsaget af blødt ansættelsesstop bør tilføres kommunens kassebeholdning.
  7. at der indarbejdes 1 mio. kr. i 2020 og 2021 vedr. byudviklingspuljen i budgetforslaget 2020-2023, som anbefalet af MTEU
  8. at ovennævnte tillægsbevillinger til 2019 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Indstillingens punkt 1-8 blev sat til afstemning.

  For stemmer A, C, F, U og Ø med i alt 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med i alt 8 stemmer.

  Indstillingens punkt 1-8 godkendt.

  Bilag

 26.  26. Anmodning om orlov, Hanne Nielsen

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Godkendelse af anmodning om orlov i perioden1. april – 30. april 2019.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsesmedlem Hanne Nielsen (A) anmoder, af personlige årsager, om orlov fra sit hverv i perioden 1. april til 30. april 2019.

  Første stedfortræder på liste A er Camilla Christensen.

  Valggruppe A, F og Ø anmoder om, efter Styrelseslovens § 28, stk. 2, at Camilla Christensen indtræder i Økonomiudvalget.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller:

  1. At anmodning om orlov imødekommes
  2. At Camilla Christensen indtræder i Økonomiudvalget.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Hanne Nielsen (AV) gjorde opmærksom på inhabilitet i sagen, som blev vedtaget i enighed.

  Hanne Nielsen deltog ikke under sagens behandling.

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
 27.  27. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Ingen punkter til orientering.

 28.  28. Udbud af Ejby Mosevej 175 - reviderede salgsprincipper (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  1. Økonomiudvalget anbefaler salgsprincip C.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Robert Sørensen (Ø) og Palle Laustrup (F) stemmer imod med følgende afvigende mening: Grunden ønskes udlagt til grønne og rekreative formål.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-03-2019

  Indstillingens punkt 1-2 blev sat til afstemning.

  For stemmer A, C, O, U og V med i alt 17 stemmer.

  Imod stemmer F og Ø med 2 stemmer.

  1. Salgsprincip C godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Robert Sørensen (Ø) og Palle Laustrup (F) ønskede følgende mindretalsudtalelse: ”Grunden ønskes udlagt til grønne og rekreative formål.”

Mødenr. 2503