Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


John Engelhardt, V
Lisa Ward, A
Lars Thomsen, U
Søren Enemark, A
Flemming Ørhem, O
Palle Laustrup, F
Kasper Damsgaard, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Piet Papageorge, V
Pia Hagbarth Dahlin, O
Torben Jensen, A
Dan Kornbek Christiansen, C
Robert Sørensen, Ø
Marlene Frandsen, V
Gitte Wallin Limkilde, A
Ina-Maria Nielsen, V
Lars Høimark, A
Eva Nørgaard Wojtala, V


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Resumé

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Økonomi

  -

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  Dagsordenen godkendt med beslutning om, at punkt 20 tages af dagsordenen med henblik på at de fornyede oplysninger i sagen lægges til grund for fornyet behandling i Økonomiudvalget.

 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsens medlemmer om aktuelle sager.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  Ingen punkter til orientering.

 3.  3. Orientering om letbaneekspropriationer i Glostrup Kommune

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Ekspropriationskommissionen har på vegne af anlægningsmyndigheden, Hovedstadens Letbane, nu gennemført i alt 97 ekspropriationer i Glostrup Kommune. Vækst- og Byudviklingsudvalget samt kommunalbestyrelsen orienteres om forløbet og om status.

  Sagsfremstilling

  Ekspropriationskommissionen har på vegne af anlægningsmyndigheden, Hovedstadens Letbane, nu gennemført i alt 97 ekspropriationer på og ved Søndre Ringvej og Nordre Ringvej i Glostrup Kommune. Ekspropriationerne kan overordnet opdeles i følgende kategorier:

  • Totalekspropriationer, hvor hele matriklen med bygninger varigt eksproprieres.
  • Delekspropriationer, hvor en mindre del af ejendommen eksproprieres således, at ejendommen kan bibeholde sin funktion. Der vil typisk være tale om arealindgreb, hvor konsekvensen ofte er, at hæk, hegn, udhuse, adgangsforhold, en del af haven, etc. fjernes eller ændres. Her kan være tale om både varige indgreb eller midlertidige (tidsbestemte) indgreb til arbejdsareal for anlægsarbejdet. Ofte vil det være en kombination heraf.
  • Endelig er der nogle små ”ulempeekspropriationer”, hvor det f.eks. alene er, at en postkasse eller affaldsbeholder skal flyttes til en anden placering.

  I perioden 2014 til 2017 er der gennemført omkring 10 såkaldte fremrykkede totalekspropriationer, hvor særlige sociale hensyn har bevirket, at det er skønnet rimeligt, at ejerne har kunne komme af med deres ejendom på et tidligere tidspunkt end planlagt af anlægsmyndigheden. I løbet af 2018 er resten af ekspropriationerne så gennemført.

  Der vedhæftes fortegnelse over alle gennemførte ekspropriationer. Som det fremgår, er langt de fleste ekspropriationer afsluttet med forlig mellem parterne. Ekspropriationskommissionen har da også tilkendegivet, at andelen af forlig i Glostrup Kommune ligger højt i forhold til erfaringerne fra andre kommuner.

  En række andre sager er afsluttet med udbetaling af erstatning efter kendelse, der ikke er blevet påklaget. Enkelte sager har været indbragt for og er afgjort af Taksationskommissionen, mens ca. 10 sager afventer afgørelse herfra. I en enkelt sag er erstatningsspørgsmålet udsat til februar 2019.  

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 23-01-2019

  Til orientering.

  Afbud:
  1. Dan Kornbek Christiansen, C

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  Til orientering.

  Bilag

 4.  4. Pulje til større bygningsvedligehold

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  I budgetaftalen for 2019 er der i årene 2019-2021 afsat rådighedsbeløb til gennemførelse af større bygningsmæssige renoveringsprojekter. I 2019 foreslås gennemført renovering af dagtilbuddet Spirehuset, udskiftning af vinduer på Glostrup Skole, afdeling Søndervang samt udskiftning af tag på hal 1 i Glostrup Idrætspark.
  Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på de 3 projekter på i alt 8,7 mio. kr. i 2019 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på puljen til ejendomsrenovering.

  Sagsfremstilling

  Der er i 2019-2021 årligt afsat en særskilt pulje til gennemførelse af større bygningsmæssige renoveringsprojekter af genoprettende karakter. I 2019 foreslås gennemført nedenstående tre projekter.

  Renovering af dagtilbuddet Spirehuset

  De bygningsmæssige rammer både indvendig og udvendig for dagtilbuddet Spirehuset er nedslidte og trænger til et generelt løft. Renoveringen anbefales at omfatte:

  • Renovering af indvendige overflader
  • Renovering af børnetoiletter
  • Udskiftning af vinduer og udvendige døre
  • Renovering af udedepot inkl. skimmelsanering
  • Opretning af afvanding på udearealer.

  Udgiften anslås til 2,2 mio. kr.

  Vinduesudskiftning m.m. på Glostrup Skole, afdeling Søndervang

  På Glostrup Skole, afdeling Søndervang er flere vinduer i så dårlig stand, at de er skruet fast og således ikke funktionsdygtige. Ligeledes er flere udvendige døre så udtjente, at de ikke længere er mulige at reparere. Disse foreslås derfor udskiftet i det omfang budgettet rækker.

  Udgiften anslås til 1,0 mio. kr.

  Udskiftning af tag på hal 1 i Glostrup Idrætspark

  Den vandrette del af taget rundt om hal 1 i Glostrup Idrætspark er nedslidt, og der er løbende behov for reparationer. Det foreslås derfor udskiftet. Samtidig foreslås taget efterisoleret bl.a. for at opbygge et hensigtsmæssigt fald mod nedløb.

  Udgiften anslås til 5,5 mio. kr.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  013076 Pulje til Ejendomsrenovering

  -8.700.000

  514083 Renovering af dagtilbuddet Spirehuset

  2.200.000

  2.200.000

  301083 Vinduesudskiftning m.m. på Glostrup Skole, afdeling Søndervang

  1.000.000

  1.000.000

  031056 Udskiftning af tag på hal 1 i Glostrup Idrætspark

  5.500.000

  5.500.000

  I alt

  0

  8.700.000

  Netto 0 kr. til forøgelse/forbrug af kassebeholdningen

  Indstilling

  Center for Glostrup Ejendomme indstiller:

  • at Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget anbefaler, at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til gennemførelse af projekterne: Renovering af Spirehuset, Vinduesudskiftning m.m. på Glostrup Skole, afdeling Søndervang samt Udskiftning af tag på hal 1 i Glostrup Idrætspark finansieret af afsat rådighedsbeløb til Pulje til Ejendomsrenovering.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 24-01-2019

  Indstillingen anbefales godkendt af et flertal bestående af Søren Enemark (A), Lars Thomsen (U), Kasper Damsgaard (A) og Leif Meyer Olsen (V).
  Flemming Ørhem (O) undlader at stemme.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

  Indstillingen anbefales godkendt af et flertal bestående af John Engelhardt (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Leif Meyer Olsen (V), Hanne Nielsen (A), Lisa Ward (A), Lars Høimark (A), Robert Sørensen (Ø) og Palle Laustrup (F).
  Flemming Ørhem (O) undlader at stemme.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  Indstillingen godkendt.

 5.  5. Cykelløsning på Glostrup Station

  Resumé

  Beslutningskompetence: Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

  Udvalget skal træffe beslutning om valg af cykelløsning i forbindelse med mobilitetsprojektet (Interregprojektet) på Banegårdspladsen.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 7. februar 2018, at Glostrup Kommune deltager med midlertidige mobilitetsfremmende tiltag indrettet på Banegårdspladsen, som en del af Interreg projektet ”Fremtidens Intelligente Mobilitet”.

  På Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 22. november 2018 godkendte udvalget 4 overordnede temaer i projektet samt den tilhørende disponering af de bevilgede midler indenfor de 4 temaer. Samtidig blev det besluttet, at den konkrete udmøntning af større enkeltelementer i projektet forelægges til udvalgets godkendelse.

  Den økonomiske ramme til aktiviteter på Banegårdspladsen er fordelt således mellem de 4 temaer:

  1. Undersøgelse af trafikadfærd: 335.000 kr.
  2. Realtidsinformation, skiltning og nudging: 535.000 kr.
  3. Test af cykelparkering, leje- og delecykelløsninger samt fremme af andre lette transportmidler der styrker brugen af den kollektiv befordring: 855.000 kr.
  4. Optimerede skift, bedre venteplads og brugeroplevelse: 505.000 kr.

  De tre bud på cykelløsninger til behandling i denne sag ligger inden for Tema 3 - Test af cykelløsninger og vil være en del af flere indsatser, der i de kommende år skal deles om den afsatte ramme.

  Fælles for indsatserne i Tema 3 er, at de har til formål at fremme brugen af cykler, løbehjul og andre lette transportmidler for at give den kollektive befordring virkning på større afstand af stationerne. Det er ligeledes en del af Tema 3, at undersøge hvordan cykelparkeringsløsninger kan gøres mere tidssvarende og attraktive.

  Som den første del af Tema 3 skal det undersøges, om der er et marked for pendlercykler/bycykler i Glostrup og hvilke typer af cykler, der bedst understøtter brugernes behov. Det vil være vigtigt, at effekten af en løsning løbende kan dokumenteres, således at der skabes et erfaringsgrundlag til brug efter projektets ophør.

  Indkomne bud

  Administrationen har undersøgt markedet for etablering af en 3-årig pendlercykel-/bycykelløsning i Glostrup.

  De tre firmaers tilbud på etablering af 20 pendler/bycykler på Glostrup Station fremgår af det vedhæftede bilag, hvor priser for etablering, prisen for brugernes leje, dokumentation, netværk m.m. fremgå. Cyklerne forventes at kunne tages i brug i løbet af foråret 2019.

  De tre indkomne bud på en 3-årig cykelløsning indeholder følgende:

  Tilbud A

  20 elcykler og etablering af 40 dockingstationer

  600.000 kr.

  Tilbud B

  20 elcykler

  10 elcykler og 10 almindelige cykler

  20 almindelige cykler

  450.000 kr.

  366.000 kr.

  282.000 kr.

  Tilbud C

  20 almindelige cykler

  300.000 kr.

  I prisen er der bl.a. inkluderet etablering og drift af løsningen, levering af statistik over brugen og kundeservice. Der skal udarbejdes en kontrakt med det valgte bud, hvori dette udspecificeres og som indeholder opsigelseskrav, misligholdelse af kontrakt m.m.

  Cykelløsningens målgruppe er pendlere til de større arbejdspladser i Glostrup samt Glostrups borgere. Den valgte cykelløsning vil fremgå som et transportmiddel i Rejseplanen, når brugeren planlægger sin rejse til og fra Glostrup Station.

  Tilbuddene er udarbejdet for en periode på 3 år, idet Interregprojektet i udgangspunktet er treårigt. Imidlertid er det første år af projektet gået inden cyklerne kan sættes op og det vil derfor reelt kun være de første 2 år af tilbuddenes periode, der kan omfattes af Interregprojektet.

  Det er muligt at opretholde tilbuddenes treårige periode, så den valgte cykelløsning løber et ekstra år ud over Interregprojektets afslutning. Derved vil der være bedre tid til at vurdere effekten af cyklerne. Udgiften til det sidste år vil forventeligt kunne afholdes af overførte midler fra Interregprojektet.

  Anbefaling fra administrationen

  Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med tilbud B med både elcykler og almindelige cykler til 366.000 kr. ud fra følgende overvejelser:

  • Pris for etablering og drift af cykelløsningen
  • Lejepris for brugeren
  • Antal steder hvor cyklerne kan afleveres/hentes
  • Cykeltyper.

  Det vurderes, at tilbud B passer bedst ind i projektets formål, hvor der ønskes erfaringer med, hvilke behov stationens brugere har i forhold til pendler- og bycykler. Tilbud B er det billigste bud både i forhold til etablering, drift og brugeres leje af cykel. Herudover er det mest fleksibelt i forhold til at teste, hvor brugerne vil transportere sig hen, da det indeholder mulighed for at vælge mange hente- og afleveringssteder (hubs) og stederne ikke kræver etablering af dockingstationer samt mulighed for at teste, hvorvidt der efterspørges almindelige cykler eller elcykler.

  Herudover vejer det positivt, at cykelløsningen er en del af et større netværk, så rækkevidden øges, idet cyklerne også kan afleveres i omkringliggende kommuner.

  Økonomiske forudsætninger

  Alle aktiviteter i Interregprojektet er finansieret ud fra de bevillinger, der er godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet 7. februar 2018, idet der her er godkendt dels en udgiftsbevilling på 800.000 kr. og dels en indtægtsbevilling på 2,1 mio. kr. (EU-støtte). Siden beslutningen i kommunalbestyrelsen i februar 2018 har den konkrete EU-støtte kunne fastslås mere specifikt og forventes at andrage 1,43 mio. kr. Den samlede ramme til Interregprojektets aktiviteter på Banegårdspladsen udgør således ca. 2,23 mio. kr.

  De enkelte udgifter i projektet deles 60/40 mellem Glostrup Kommune og EU. Da værdien af den medgåede arbejdstid ligeledes opgøres og 40% af denne refunderes af EU, giver dette anledning til en kontant indtægt, der kan bruges på konkrete aktiviteter. Dette medfører, at Glostrup Kommunes kontante bidrag til aktiviteterne på Banegårdspladsen jf. projektets disponering udgør 36 %.

  Tilbud B koster for de to første år 244.000 kr. som afholdes af den godkendte anlægsbevilling. En del af udgiften (64 % svarende til ca. 156.000 kr.) bliver efterfølgende refunderet af EU som projektstøtte, så nettoudgiften for de to første år bliver ca. 88.000 kr.

  Det tredje års drift vil ligge efter Interregprojektets afslutning og vil således ikke kunne modtage EU-støtte. Den samlede udgift til cykelløsningens tredje år (122.000 kr.) vil derfor skulle afholdes af Glostrup Kommune udenfor de afsatte bevillinger til projektet. Administrationen vil i forbindelse med næste projektstatus ved årsskiftet 2019/2020 pege på finansiering af dette, forventeligt ved overførsel af uforbrugte midler i forhold til projektets samlede økonomi.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. at gå videre med tilbud B om etablering af en cykelløsning på Glostrup Station svarende til ovenstående
  2. at tilbud B’s cykelløsning opretholdes i 3 år svarende til en forlængelse på 1 år ud over Interregprojektet.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 24-01-2019

  1. Søren Enemark (A) og Kasper Damsgaard (A) stemmer for indstillingen.
   Lars Thomsen (U), Leif Meyer Olsen (V) og Flemming Ørhem (O) stemmer imod indstillingen.
   Indstillingen ikke godkendt.

  2. Bortfalder.

  Søren Enemark (A) begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

  Der indhentes supplerende oplysninger vedrørende erfaringer fra andre kommuner forud for mødet i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

  Punkt 1 og 2 i indstillingen bliver sat til afstemning sammen.

  For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Palle Laustrup (F) og Robert Sørensen (Ø). Imod stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (O).

  Indstillingens 2 punkter anbefales over for kommunalbestyrelsen.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Efter Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 24. januar 2019 er der indhentet oplysninger fra tilbudsgiver B om hvordan hærværk og tyveri af cykler håndteres. Det er ligeledes undersøgt hvordan de opstillede cykler i Ballerup (Lautrupparken) samt Brøndby (Stadion) anvendes og om der er interesse for løsningerne de pågældende steder.

  Det er tilbudsgivers erfaring, at der er meget begrænset hærværk på cyklerne. Der har været tale om sadler, der bliver skåret op, dæk som bliver piftet eller klistermærker, der sættes på cyklerne. Erfaringen er dog at det ikke er omfattende, og at det har kunne udbedres gennem de daglige tilsyn med cyklerne.

  Tilbudsgiver har fra virksomhedens start været meget opmærksom på risikoen for tyveri. Der er således valgt en række praktiske tiltag for at reducere risikoen for tyveri af cyklerne:

  • Kraftig neonfarve
  • Mange markeringer som gør det klart, at det er en udlejningscykel
  • Sikkerhedsbolte på hjulene, så de ikke kan fjernes uden specialværktøj
  • Elektronisk lås på cyklen

  Tilbudsgiver har oplyst, at problemet med tyveri er begrænset. Ca. 3% af cyklerne bliver stjålet i løbet af et år. Når en cykel stjæles, bliver der placeret en ny til erstatning.  

  Tilbudsgiver har noteret en stigende interesse for udlejningscyklerne i Ballerup og Brøndby.

  I Ballerup er der placeret 15 cykler fordelt mellem Mileparken st. og et busstoppested på Klausdalsbrovej. Af disse er 6-10 cykler ude at køre på daglig basis svarende til 0,4-0,7 ture pr. cykel pr. dag.

  I Brøndby er der placeret 20 cykler fordelt mellem Brøndbyøster st. og Brøndby Stadion. På daglig basis er registeret 0,4-0,8 ture pr. cykel pr. dag.

  Tilbudsgiver har oplyst, at brugen af cyklerne stiger med antallet af afleveringssteder. I det centrale København er hver cykel ude at køre ca. 4 gange om dagen.

  Det kan oplyses, at såfremt ingen af de tre tilbud kan godkendes, vil der blive fastlagt andre tiltag indenfor Interregprojektet til fremme af cykelpendling på Glostrup Station.

  Interregprojektet har en ramme på 855.000 kr. til en bred vifte af aktiviteter, der kan fremme cykelforhold på Banegårdpladsen. EU-tilskud gives til de aktiviteter, der iværksættes i projektet Det er ikke en forudsætning for EU-tilskud til andre aktiviteter, at der etableres en cykeludleje-service på Banegårdspladsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  De supplerende oplysninger fra tilbudsgiver B er taget til efterretning.

  Leif Meyer Olsen (V) fremsatte på vegne af Venstre og Dansk Folkeparti ændringsforslag om: "i stedet for at prøve delecykler - at afprøve cykelparkeringsløsninger, som efterfølgende kan rulles ud i større skala med den pulje til cykelparkering, der er afsat til Letbaneprojektet."

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning

  For stemmer O, V og U med 9 stemmer.

  Imod stemmer A, C, F og Ø med 10 stemmer.

  Ændringsforslaget falder.

  Indstillingens 2 punkter blev sat til afstemning.

  For stemmer A, C, F og Ø med 10 stemmer.

  Imod stemmer O, V og U med 9 stemmer.

  Indstillingerne godkendt.

 6.  6. Forslag til revision af parkeringsnorm for Glostrup Kommune

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Fremlæggelse af forslag til revision af parkeringsnormen for Glostrup Kommune til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har i samarbejde med konsulenter udarbejdet forslag til revision af parkeringsnormen for Glostrup Kommune.

  Forslag til Parkeringsnormer 2018 - Parkeringsnormer og parkeringsregistreringer er vedhæftet som bilag. 

  Formålet med at revidere den eksisterende parkeringsnorm fra 2014 er at sikre, at der stilles tidssvarende krav til omfanget af parkering i nye projekter, så de svarer til de aktuelle behov, samt at der i parkeringsnormen differentieres mellem forskellige anvendelser og forskellige områder i kommunen. 

  Parkeringsnorm 2018 tager udgangspunkt i en parkeringsregistrering, som konsulenterne har foretaget i foråret 2018. Registreringen fremgår af normen.

  Der er foretaget registreringer i henholdsvis Ejby, Hvissinge og Glostrup, i udpegende områder med parcelhuse, rækkehuse og etageboliger, ved større virksomheder i erhvervsområderne samt ved større butikker i Glostrup Sydvest.

  Ud fra registreringen arbejdes der med 2 inddelinger af kommunen:

  -Stationsnære områder – op til 600 meter fra en station/letbanestation

  -Ikke stationsnære områder – det øvrige Glostrup.

  Afgrænsning af områderne fremgår af kortbilag.

  I forhold til den eksisterende parkeringsnorm foreslås følgende ændringer:

  • Åben-lav boliger- kravet om 2 p-pladser i det ikke stationsnære område fastholdes. Kravet i det stationsnære område hæves til 2, hvor det i den tidligere norm var 1,8,
  • Tæt-lav boliger – kravet nedsættes fra 2 p-pladser til 1,8 i det ikke stationsnære område og fra 1,8 til 1,6 i det stationsnære område,
  • Etageboligbebyggelse – kravet nedsættes fra 1,5 til 1,0 i det ikke stationsnære område og fra 1,35 til 0,9 i det stationsnære område,
  • Kontor og liberalt erhverv – ændres fra 1 p-plads pr. 50 m2 i det ikke stationsnære område til en p-plads pr. 40 m2 og i det stationsnære område fra 62,5 m2 til 1 p-plads pr. 50 m2. Dermed svarer kravet overens med kravene for kontor og liberale erhverv i det stationsnære område i Fingerplanen.
  • Daginstitutioner – ændres kravet i det ikke stationsnære område fra 1 pr. 50 m2 eller 1 pr. 10 normerede pladser til 1 p-plads pr. 50 m2 eller 1 pr. 6 normerede pladser og fra 1 p-plads pr. 67 m2 eller 1 p-plads pr. 6,7 normerede pladser i det stationsnære område,      
  • Derudover opstilles der en ny norm for udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 på 1 p-plads pr. 40 m2 i det ikke stationsnære område og 1 p-plads pr. 50 m2 i det stationsnære område.

  Der er i lighed med den eksisterende norm mulighed for dobbelt udnyttelse af parkeringspladserne ved forskellige former for anvendelse i et område/bebyggelse. 

  Ved udbygning af eksisterende ejendomme stilles der i Parkeringsnorm 2018 krav om, at der skal udregnes en særskilt parkeringsnorm for ejendommen. Normen skal baseres på en registrering af anvendelse af de eksisterende parkeringspladser, omfanget af bebyggelse og den nuværende og den fremtidige anvendelse. 

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • at forslag til ”Parkeringsnorm 2018 – parkeringsnormer og parkeringsregistreringer” vedtages.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 21-11-2018

  Lisa Ward (A), Robert Sørensen (Ø), Dan Kornbek Christiansen (C) og Lars Thomsen (U) stiller ændringsforslag om, at forslag til parkeringsnormer vedtages, dog således at nuværende parkeringsnorm for etageejendomme fastholdes.

  Lisa Ward (A), Robert Sørensen (Ø), Dan Kornbek Christiansen (C) og Lars Thomsen (U) stemmer for.

  Leif Meyer Olsen (V), Piet Papageorge (V) og Flemming Ørhem (O) stemmer blankt.

  Ændringsforslaget anbefales hermed godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Mandag aften var fremsendt et notat med yderligere belysning af sagen (vedlagt som bilag). På baggrund af notatet stiller Lisa Ward (A) ændringsforslag om at sende sagen tilbage til Vækst- og Byudviklingsudvalget med henblik på fornyet behandling af sagen.

  For ændringsforslaget stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Sophie Brohus (V) og Flemming Ørhem (O).

  Robert Sørensen (Ø) og Palle Laustrup (F) stemmer imod.

  Robert Sørensen (Ø) begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018

  På baggrund af notat til Økonomiudvalgets møde 4. december (bilag 4) stiller Lisa Ward (A) ændringsforslag om at sende sagen tilbage til Vækst- og Byudviklingsudvalget med henblik på fornyet behandling.

  For ændringsforslaget stemmer A, O og V med 15 stemmer.

  Imod ændringsforslaget stemmer C, F, U og Ø med 4 stemmer.

  Ændringsforslaget blev godkendt.  

  Supplerende Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har efter fremlæggelse af supplerende notat til Økonomiudvalgsmødet besluttet at sende sagen tilbage til behandling i Vækst- og Byudviklingsudvalget.

  I det supplerende notat er parkeringsnormens betydning for en række konkrete projekter i Bymidten beskrevet samt de gældende parkeringsnormer for nabokommuner.

  Der skal tages stilling til, hvorvidt der i parkeringsnormen: 

  • skal ske en yderligere opdeling, således der arbejdes ud fra flere områdetyper (f.eks. stationsnært og ikke stationsnært samt særligt område omkring Glostrup Station) end de 2, der er beskrevet i udkastet til normen,
  • om der skal ske en sænkning af parkeringsnorm for etageboliger i stationsnære områder svarende til nabokommunernes parkeringsnormer mens nuværende parkeringsnorm fastholdes i de ikke stationsnære områder.

  På mødet deltager Via Trafik, der har forestået udarbejdelsen af analyserne bag forslaget til Parkeringsnormen.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. at parkeringsnormen diskuteres på baggrund af det udsendte notat
  2. at forslag til ny parkeringsnorm indstilles til kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 23-01-2019

  Lisa Ward (A) fremsætter følgende ændringsforslag:

  Det er vigtigt for byens udvikling, at der sker en fortsat tilpasning af parkeringsnormerne. Det skal understøtte både gode byggeprojekter og bæredygtig håndtering af parkeringsbehov i byen.

  Derfor foreslås følgende ændringer i forhold til den eksisterende parkeringsnorm:

  • 1/ Åben-lav boliger: Kravet i det stationsnære område hæves til 2 p-pladser fra 1,8 p-plads,
  • 2/ Tæt-lav boliger: Kravet nedsættes fra 2 til 1,8 p-plads i det ikke stationsnære område og fra 1,8 til 1,6 p-plads i det stationsnære område,
  • 3/ Etageboligbebyggelse: Kravet nedsættes fra 1,35 til 1,0 p-plads i det stationsnære område og fastholdes på 1,5 i det ikke-stationsnære område,
  • 4/ Ungdomsboliger/kollegier: Kravet nedsættes fra 0,45 til 0,2 p-plads i det stationsnære område og fastholdes på 0,5 i det ikke-stationsnære område,
  • 5/ Kontor og liberalt erhverv: Ændres fra 1 p-plads pr. 50 m2 i det ikke stationsnære område til en p-plads pr. 40 m2 og i det stationsnære område fra 62,5 m2 til 1 p-plads pr. 50 m2,
  • 6/ Daginstitutioner: Kravet ændres i det ikke-stationsnære område fra 1 pr. 50 m2 eller 1 pr. 10 normerede pladser til 1 p-plads pr. 50 m2 eller 1 pr. 6 normerede pladser og fra 1 p-plads pr. 67 m2 eller 1 p-plads pr. 6,7 normerede pladser i det stationsnære område,
  • 7/ Derudover fastlægges der en ny norm for udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 på 1 p-plads pr. 40 m2 i det ikke stationsnære område og 1 p-plads pr. 50 m2 i det stationsnære område.

  Det foreslås derudover, at der fremadrettet fremlægges en årlig status for udvalget i forhold til udviklingen på parkeringsområdet.

  Lars Thomsen (U) fremsætter supplerende ændringsforslag til Lisa Wards (A) ændringsforslag:

  • 8/ For hvert ungdomsboligprojekt fastsættes nærmere krav i forhold til målgruppe mv.
  • 9/ Ældreboliger og plejehjem: Ændres fra 0,45 til 0,2 p-plads for både stationsnære og ikke-stationsnære områder.

  Ændringsforslagene sendt til afstemning punkt for punkt:

  Punkt 1/ Lisa Ward (A), Robert Sørensen (Ø), Lars Thomsen (U), Piet Papageorge (V) og Leif Meyer Olsen (V) stemmer for. Flemming Ørhem (O) undlader at stemme.
  Forslaget indstilles med anbefaling.

  Punkt 2/ Lisa Ward (A), Robert Sørensen (Ø), Lars Thomsen (U), Piet Papageorge (V) og Leif Meyer Olsen (V) stemmer for. Flemming Ørhem (O) undlader at stemme.
  Forslaget indstilles med anbefaling.

  Punkt 3/ Lisa Ward (A), Flemming Ørhem (O), Leif Meyer Olsen (V) og Piet Papageorge (V) stemmer for. Robert Sørensen (Ø) og Lars Thomsen (U) stemmer imod.
  Forslaget indstilles med anbefaling.

  Punkt 4/ Lisa Ward (A) og Lars Thomsen (U) stemmer for. Robert Sørensen (Ø), Piet Papageorge og Leif Meyer Olsen (V) stemmer imod. Flemming Ørhem (O) undlader at stemme.
  Forslaget faldt.

  Punkt 5/ Lisa Ward (A), Lars Thomsen (U) og Robert Sørensen (Ø) stemmer for. Piet Papageorge (V), Leif Meyer Olsen (V) og Flemming Ørhem (O) stemmer imod.
  Forslaget faldt.

  Punkt 6/ Lisa Ward (A) og Robert Sørensen (Ø) stemmer for. Flemming Ørhem (O), Leif Meyer Olsen (V), Piet Papageorge (V) og Lars Thomsen (U) stemmer imod.
  Forslaget faldt.

  Punkt 7/ Lisa Ward (A), Robert Sørensen (Ø), Lars Thomsen (U), Piet Papageorge (V) og Leif Meyer Olsen (V) stemmer for. Flemming Ørhem (O) undlader at stemme.
  Forslaget indstilles med anbefaling.

  Punkt 8/ Lisa Ward (A) og Lars Thomsen (U) stemmer for. Robert Sørensen (Ø), Leif Meyer Olsen (V), Flemming Ørhem (O) og Piet Papageorge (V) stemmer imod.
  Forslaget faldt.

  Punkt 9/ Lars Thomsen (U), Lisa Ward (A), Leif Meyer Olsen (V), Piet Papageorge (V) og Robert Sørensen (Ø) stemmer for. Flemming Ørhem (O) undlader at stemme.
  Forslaget indstilles med anbefaling.

  Afbud:
  1. Dan Kornbek Christiansen, C

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

  Økonomiudvalget bemærker, at Viatrafik ikke deltog i behandlingen i VBU.

  De 9 ændringsforslag fra Vækst- og Byudviklingsudvalget sættes til afstemning i Økonomiudvalget.

  1.For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Palle Laustrup (F), Robert Sørensen (Ø), John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V) og Eva Nørgaard Wojtala (V). Flemming Ørhem (O) undlader at stemme. Forslaget anbefales.

  2.For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Palle Laustrup (F), Robert Sørensen (Ø), John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V) og Eva Nørgaard Wojtala (V). Flemming Ørhem (O) undlader at stemme. Forslaget anbefales.

  3.For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (O). Imod stemmer Palle Laustrup (F) og Robert Sørensen (Ø). Forslaget anbefales

  4.For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A) og Lars Høimark (A). Imod stemmer Palle Laustrup (F), Robert Sørensen (Ø), John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V) og Eva Nørgaard Wojtala (V). Flemming Ørhem (O) undlader at stemme.  Forslaget bortfalder.

  5.For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Palle Laustrup (F) og Robert Sørensen (Ø). Imod stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V) og Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (O). Forslaget anbefales.

  6.For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Palle Laustrup (F) og Robert Sørensen (Ø). Imod stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V) og Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (O). Forslaget anbefales.

  7.For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Palle Laustrup (F), Robert Sørensen (Ø), John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V) og Eva Nørgaard Wojtala (V). Flemming Ørhem (O) undlader at stemme. Forslaget anbefales.

  8.For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A) og Lars Høimark (A). Imod stemmer Palle Laustrup (F), Robert Sørensen (Ø), John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (O). Forslaget falder.

  9.For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Palle Laustrup (F), Robert Sørensen (Ø), John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V) og Eva Nørgaard Wojtala (V). Flemming Ørhem (O) undlader at stemme. Forslaget anbefales.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  De 9 ændringsforslag fra Vækst- og Byudviklingsudvalget sættes til afstemning i kommunalbestyrelsen.

  1. For stemmer A, C, F, O, U, V og Ø med i alt 19 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Forslaget godkendt.

  2. For stemmer A, C, F, O, U, V og Ø med 19 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Forslaget godkendt.

  3. For stemmer A, C, O og V med 16 stemmer.

  Imod stemmer F, U og Ø med 3 stemmer.

  Forslaget godkendt.

  Lars Thomsen (U) fremsatte følgende mindretalsudtalelse: "Bylisten er ked af, at vi nedsætter den til 1,0, da vi kan forudse, at der kan komme parkering på veje i området til gene for cyklister og gående."

  4. For stemmer A, C, U med 9 stemmer.

  Imod stemmer F, O, V og Ø med 10 stemmer.

  Forslaget bortfalder.

  5. For stemmer A, C, F, U og Ø med 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med 8 stemmer.

  Forslaget godkendt.

  6. For stemmer A, C, F, og Ø med 10 stemmer.

  Imod stemmer O, U og V med 9 stemmer.

  Forslaget godkendt.

  7. For stemmer A, C, F, U, O, V og Ø med 19 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Forslaget godkendt.

  8. For stemmer A, C og U med 9 stemmer.

  Imod stemmer F, O, V og Ø med 10 stemmer.

  Forslaget bortfalder.

  9. For stemmer A, C, F, U, O, V og Ø med 19 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Forslaget godkendt.

  Bilag

 7.  7. Forbedring af fremkommelighed i Hovedstadsområdet

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Transportministeren har nedsat et Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet, der skal fremkomme med en redegørelse i januar 2019. Kommunen har fået et udkast af rapporten i høring og udvalget skal tage stilling til udkast til høringssvar.

  Sagsfremstilling

  Transportministeren nedsatte i sommeren 2018 et fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet bestående af 16 kommuner (heriblandt Glostrup), politiet, Movia og Vejdirektoratet. Essensen i kommissoriet for udvalget var:

  ”Udvalget skal undersøge konkrete tiltag for optimering og samordning af trafiksignaler, der af udvalget anses som relevante for at forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet. Desuden kan der eksempelvis undersøges ud- og ombygninger af kryds, koordinering af vejarbejder, omkørselsruter, adgangssanering mv.”

  Vejdirektoratet har varetaget sekretærfunktionen og formandsposten, og udvalgets rapport skal foreligge januar 2019. De involverede parter har således fået fremsendt et udkast til rapporten i høring den 2. januar 2019, og høringsfristen er 16. januar 2019.

  Vejdirektoratets udkast til afrapportering er vedhæftet sagen. Rapporten indeholder forslag til:

  • Tværgående tiltag – herunder netværk for koordinering af indsatser, servicemål og funktionskrav for signalanlæg og fællesindsats for henholdsvis planlagte og ikke-planlagte hændelser (fx vejarbejde og trafikuheld).
  • Tiltag på 9 konkrete strækninger – herunder 2 strækninger gennem Glostrup: Strækningen Roskildevej/Hovedvejen mellem Ring 3 og Ring 4 og strækningen Roskildevej/Hovedvejen mellem Ring 3 og Pile Allé (Frederiksberg).

  De to strækninger i Glostrup:

  Roskildevej/Hovedvejen mellem Ring 3 og Ring 4:

  Formålet er at forbedre fremkommeligheden for bil- og bustrafik. Der foreslås udarbejdet et samlet forslag til signaloptimering og serviceniveau for den fremtidige drift, inkl. busprioritering i kryds. Forbedringerne inkluderer overvågning af de 5 signalanlæg på strækningen. Skønnet økonomisk behov i alt: 2 mio. kr.

  Roskildevej/Hovedvejen mellem Ring 3 og Pile Allé:

  Formålet er at forbedre fremkommeligheden for busser på hele strækningen og punktvis forbedre forholdene for biltrafik i udvalgte kryds. Det foreslås, at alle signalanlæg analyseres for at kunne opstille et samlet forslag til signaloptimering med særlig fokus på busprioritering. Desuden foreslås den skiltede hastighed gjort ens på hele strækningens længde. I alt skønnes behov for signaltekniske forbedringer i 16 kryds samt geometrisk ombygning i op til 5 kryds (fx anlæg af ekstra svingbaner). Skønnet økonomisk behov i alt: 31 mio. kr.

  Glostrup Kommune har deltaget i alle de afholdte møder omkring forbedring af fremkommeligheden i Hovedstadsområdet (3 udvalgsmøder og 3 workshops). Det er kommunens opfattelse, at processen har været kørt på Vejdirektoratets præmisser, hvilket blandt andet afspejles i udvælgelsen af projekter, manglende helhedssyn i forhold til tværgående trafikårer samt lokale prioriteringer.

  Udkast til høringssvar fra Glostrup Kommune:

  ”Glostrup Kommune har hen over efteråret deltaget i arbejdet med at undersøge konkrete tiltag for at forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet og hilser generelt arbejdet med at forbedre infrastrukturen og fremkommeligheden velkommen.

  Af fremkommelighedstiltag er der i rapporten blevet peget på en række tiltag (trafiktekniske og krydsombygninger) i Glostrup Kommune. Det drejer sig om en række ombygninger og signaltekniske tilretninger på Roskildevej/Hovedvejen. Der foreligger dog ikke konkrete vurderinger af, hvilke tiltag der præcis skal foretages og hvilke kryds/signalanlæg, der skal ombygges. Størrelsesordenen af de potentielle udgifter for Glostrup Kommune kendes derfor ikke.

  Det er teoretisk estimeret, at en række uspecificerede tiltag på Roskildevej/Hovedvejen vil forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på 5 km/t for ca. 200.000 biler. En forøgelse af rejsehastigheden vil alt andet lige tilsvarende medføre en forøget trafikmængde, en højere fart samt et højere støjniveau end hidtil. Eventuelle tiltag, som forøger fremkommeligheden, bør således ikke stå alene men være suppleret med afhjælpende tiltag i forhold til de ovenfor nævnte ulemper. Om Glostrup Kommune i det hele taget ønsker en forøget rejsehastighed på Roskildevej/Hovedvejen er der på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, da det kommer an på eventuelle ulemper forbundet herved.

  For Glostrup Kommune er det afgørende at deltagelse i et eventuelt fremkommelighedsprojekt på Roskildevej/Hovedvejen bliver frivillig for kommunen, og at rapportens – noget udokumenterede – prioritering af Roskildevej/Hovedvejen som den vejstrækning, som det giver bedst mening at investere fremkommelighedskroner i ikke medfører en tvungen omkostning for kommunen på et senere tidspunkt. Det bør derfor skrives tydeligere i rapporten, at kommunal deltagelse i fremkommelighedsprojekterne skal være frivillig.

  Det har været Vejdirektoratets opfattelse, at kommissoriet for fremkommelighedsudvalget ikke omfatter motorveje og rampeanlæg. Dette på trods af, at kommissoriet siger, at ”strækninger af en vis trafikal betydning” skal undersøges. Det er utvivlsomt, at det netop er her, at der kan opnås de største fremkommelighedsgevinster. En skærpet fokus på især koblingerne mellem motorveje og det øvrige vejnet vil derfor være ønskelig i rapporten.

  Endvidere skal det bemærkes, at rapporten synes at fokusere på trafikstrømmene ind og ud ad København. Som omegnskommune oplever Glostrup Kommune, at fremkommelighedsproblematikken i lige så høj grad gør sig gældende på de tværgående korridorer. Især forventes der udfordringer i forhold til Ring 3/Letbanen. Fra Glostrup Kommunes side efterlyses der derfor et større helhedssyn i forhold til trafikstrømmene, uanset om de går på den ene eller anden led.

  Kommunerne har fra første møde i Fremkommelighedsudvalget påpeget, at en anlægsplan, der potentielt berører kommunens økonomi ikke kan godkendes administrativt, men at sagen skal forelægges politisk. Det har ikke været muligt tidsmæssigt at forelægge udkastet til afrapportering for kommunalbestyrelsen og dette høringssvar gives derfor under forudsætning af kommunalbestyrelsen efterfølgende godkendelse.

  Sagen forelægges kommunalbestyrelsen den 13. februar 2019, hvorefter endeligt svar vil blive fremsendt til Vejdirektoratet.”

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • at ovennævnte høringssvar fremsendes til Vejdirektoratet.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 23-01-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Dan Kornbek Christiansen, C

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 8.  8. Sundhedsplejen omlægger serviceniveauet

  Resumé

  Beslutningskompetence: Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

  Opgavemængden i Sundhedsplejen er steget betydeligt – blandt andet løser Sundhedsplejen flere opgaver med gravide og nybagte forældre som følge af det nære sundhedsvæsen. Samtidig er Sundhedsplejen central i forhold til at opspore børn med risiko for at udvikle mistrivsel og i at tilbyde en indsats til børnene. Sundhedsplejen må derfor omlægge serviceniveauet, blandt andet ved at reducere besøgsprofilen for spæd- og småbørnssundhedspleje og reducere både tilbud og tidsforbrug i dagtilbud og skole.

  Sagsfremstilling

  I disse år efterspørger borgerne i endnu højere grad end tidligere Sundhedsplejens tilbud. Det skyldes blandt andet, at regionerne har skåret ned på tilbuddene til gravide og nybagte forældre. Efterspørgslen betyder, at der ikke er balance mellem mængden af opgaver og den tid, der er til rådighed i Sundhedsplejen. Sundhedsplejen omlægger derfor serviceniveauet for at udnytte ressourcerne bedst muligt.

  Rammer for Sundhedsplejens virke

  Sundhedsplejen arbejder på baggrund af Sundhedsloven, Sundhedsaftalerne i det nære sundhedsvæsen, Sundhedsstyrelsens anbefalinger og vejledninger, Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker samt kommunens Sundhedspolitik.

  Med det omlagte serviceniveau vil Glostrup Kommune fortsat overholde lovgivningen og aftaler i det nære sundhedsvæsen. Graden af Sundhedsplejens efterlevelse af Sundhedsstyrelsens vejledninger og anbefalinger samt Forebyggelsespakkernes anbefaling på grundniveau vil variere.

  Områder, som kræver flere ressourcer fremover

  Tæt kontakt mellem fødesteder og den kommunale sundhedspleje

  Sundhedsaftalen 2015-2018 indebærer, at Sundhedsplejen fremover får besked om alle gravide allerede ved første jordemoderkonsultation - både når hospitalet vurderer, at der er behov for et ekstraordinært tilsyn og ved ukomplicerede graviditeter. Sundhedsplejen vurderer, at den systematiske kommunikation fører til flere graviditetsbesøg.

  Flere opgaver under graviditeten, særligt i forhold til sårbare og udsatte gravide

  Som følge det nære sundhedsvæsen løser Sundhedsplejen flere opgaver omkring sårbare og udsatte gravide. Målet er at opspore familier med særlige risici og udfordringer i graviditeten, så vi i samarbejde med fødesteder kan iværksætte flere indgribende og forebyggende indsatser. Erfaringen er, at en reel besøgsrække kan fremme forældrenes tilknytning til barnet før fødslen og styrke forældrenes mestring. Samtidig kan det være med til at få aftaler om netværk og indsatser i stand omkring familierne før fødslen. Dermed bliver tiden efter fødslen langt mindre kaotisk og stressfuld for barn og forældre.

  Flere opgaver i barselsperioden

  Fødestederne sender nybagte familier hurtigere hjem - også familier med komplicerede, traumatiske og turbulente fødselsforløb. Derfor er Sundhedsplejens ”1. barselsbesøg” ikke længere tilstrækkeligt. Særligt familier med komplekse forløb og problematiske opstartsforløb har brug for tættere kontakt til Sundhedsplejen, når de kommer hjem fra hospitalet – ikke mindst for at reducere risikoen for genindlæggelser. Fødestederne har desuden reduceret kraftigt i fødsels- og ammeforberedelse, og derfor er nybagte familier ofte mere usikre og har mere behov for støtte og konkret vejledning, når de kommer hjem. Derfor foretager Sundhedsplejen mange besøg ud over den fastlagte besøgsprofil.

  Flere opgaver i forhold til særligt sårbare og udsatte spædbørnsfamilier

  Når vi kender flere særligt udsatte og sårbare familier i graviditeten, stiger antallet af familier, som har behov for massiv støtte, vejledning og udredning, når barnet er født. Målet er at forebygge varige skader på barnet og fremme forældrekompetencer. Nogle gange er det relevant at benytte Sundhedsplejen som indsats i familier som alternativ til støtte via Lov om social service - det vil sige via Familieafsnittet. Sundhedsplejens intensive indsatser, som er to-tre gange om ugen i 8-10 uger har i flere af disse familier vist gode resultater i forhold til at understøtte og fremme forældrekompetencer.

  Øget fokus på tidlig opsporing og intervention i forhold til småbørn med tegn på mental mistrivsel og udviklingsmæssig forsinkelse

  En række problemstillinger kan afhjælpes, hvis vi sætter ind tidligt i barnets liv – til glæde for både barnets og familiens trivsel og for samfundsøkonomien. Sundhedsplejen ser stort set alle småbørn, og arbejder målrettet på at opspore børn i eller med risiko for at udvikle både fysisk og psykisk mistrivsel, blandt andet via metoderne ADBB og PUF.

  Her reducerer Sundhedsplejen serviceniveauet

  Reduceret besøgsprofil for spæd- og småbørnssundhedspleje

  Sundhedsplejen ændrer sin besøgsprofil – det vil sige antallet af besøg til familier med små børn. Familier med ukomplicerede forløb har hidtil haft tilbud om sundhedspleje frem til barnet var 1½ år. Fremover stopper indsatsen i hjemmet, når barnet er 9-10 måneder. Familier med komplicerede forløb har hidtil modtaget besøg frem til barnet var 2-3 år. Fremover stopper indsatsen i hjemmet, når barnet er 1½-2 år. Samtidig afskaffes Sundhedsplejens tilbud om graviditetsbesøg til alle. Fremover tilbyder vi kun graviditetsbesøg til familier, hvor der er risiko for mistrivsel for barn og forældre. Sundhedsplejen deltager heller ikke længere i opstart af mødregrupper.  

  Reduceret understøttelse til dagtilbud

  Sundhedsplejen reducerer sin indsats i kommunens dagtilbud. Fremover får hver institution tildelt fire timers konsultativ bistand om året. Hidtil har hver institution haft tilbud om 10 timer pr år. Sundhedsplejen varetager fortsat det lovpligtige hygiejnetilsyn.

  Reducerede aktiviteter og opgaver i Glostrup Skole

  Sundhedsplejen tilbyder fremover elever de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser. Derudover tilbyder Sundhedsplejen kun sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser tre gange i skoleforløbet. Familier, som udebliver fra samtaler/undersøgelser uden afbud, vil fremover kun få tilbud om en ny undersøgelse, hvis de har et særligt behov.

  Sundhedsplejen reducerer også tilbud til børn med nedsat trivsel, herunder skoletrivsel, børn med hyppige somatiske klager og sygdom, børn med vægtudfordringer, hvor familien ikke ønsker at deltage i indsatsen Familie Kurs samt børn med behov for opfølgende undersøgelser i forbindelse med udredning.

  Hvornår træder det omlagte serviceniveau i kraft?

  Det omlagte serviceniveau træder i kraft pr. 1. januar 2019.

  Indstilling

  Center for Familie og Forebyggelse indstiller, at:

  1. Børne- og Skoleudvalget tager punktet til efterretning
  2. Børne- og Skoleudvalget lægger dagsordenspunktet til efterretning på næstkommende møde i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-12-2018

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 24-01-2019

  Enighed i udvalget om at ændre sagen fra efterretning til behandling.

  Lars Thomsen (U) stillede følgende forslag:

  Bylisten foreslår på vegne af samarbejdsgruppen og DF, at der afsættes beløb fra sundhedspuljen på 425.000 kr. i 2019 og frem, så Sundhedsplejen kan fortsætte opgavevaretagelsen vedr. besøgsprofil småbørnsområdet, konsultativ bistand i dagtilbud samt undersøgelser i Glostrup Skole på samme niveau som i 2018. Der fremlægges status inden udgangen af 2019. Heri skal også indgå vurdering af midler fra finanslov 2019 til området.

  For stemte: Lars Thomsen (U), Palle Laustrup (F), Gitte Wallin Limkilde (A) og Pia Hagbarth Dahlin (O).

  Marlene Frandsen (V) og Ina-Maria Nielsen (V) tog forbehold.

  Forslaget indstilles med anbefaling til Økonomiudvalget.

  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

  Bylistens forslag på vegne af Samarbejdsgruppen og DF anbefales af et enigt Økonomiudvalg.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  Bylistens forslag på vegne af Samarbejdsgruppen og DF blev godkendt.

 9.  9. Oprettelse af udsatteråd

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Glostrup Kommune ønsker at styrke dialogen med udsatte borgere og udvikle og styrke tilbud på udsatteområdet. Det kan gøres ved større inddragelse af brugerne af de kommunale tilbud, hvilket foreslås gjort gennem nedsættelsen af et udsatteråd. Der fremlægges to mulige vedtægter til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Kommune har med vedtagelsen af budget 2019 besluttet at oprette et udsatteråd med henblik på at styrke dialogen med udsatte borgere om udvikling og styrkelse af behov, tilbud og indsatser.

  Udsatterådet skal bidrage til at udvikle området og har til formål:

  -at understøtte og forstærke tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab for udsatte borgere i Glostrup Kommune, så alle borgere får mulighed for at deltage aktivt i byens liv og udvikle egne evner og ressourcer

  -at være et samlende dialogforum for indsatsen på udsatteområdet i Glostrup Kommune

  -at være rådgivende for Glostrup Kommune om udsatteområdet.

  Udsatterådets målgruppe er unge eller voksne borgere, der lever i en udsat livssituation, som begrænser dem i at deltage aktivt i samfundslivet. Udsatte borgere har typisk flere komplekse sociale udfordringer, såsom hjemløshed, stof- eller alkoholmisbrug, prostitution, psykisk sygdom eller lever i voldelige relationer.

  Det er frivilligt for kommunerne at oprette et lokalt udsatteråd. Kommunalbestyrelsen kan oprette et udsatteråd efter lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018 om social service (servicelovens) kapitel 5 om ’Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v., hvor det af § 16, stk. 2 hedder: ”Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.”

  Der er ingen fast opskrift på, hvordan et udsatteråd skal sammensættes. Rådet for Socialt Udsatte har oplyst, at der er 40 kommuner, der har oprettet et lokalt udsatteråd. Fælles for de lokale udsatteråd er, at de på den ene eller anden måde arbejder med at skabe dialog mellem socialt udsatte borgere, de politiske beslutningstagere og forvaltningerne om socialt udsattes behov, indretning af tilbud og indsatser. Medlemmerne i de lokale udsatteråd varierer efter det primære formål med rådet. Nogle råd har meget fokus på brugerinddragelse og har derfor socialt udsatte eller repræsentanter for brugerorganisationer med i udsatterådet. Andre råd er mere rådgivende og er derfor sammensat, så de har faglig ekspertise på forskellige områder og nogle råd har fokus på dialog mellem socialt udsatte borgere og politikere, og derfor er begge disse grupper typisk repræsenteret i rådet.

  Rådet for Socialt Udsatte har desuden udgivet en infopakke om lokale udsatteråd, der er med som bilag 1 til denne sag.

  På baggrund af budgetvedtagelsen for 2019 kan der peges på følgende udbygning af et udsatteråd:

  Der oprettes et udsatteråd med 6 medlemmer, hvoraf 3 af medlemmerne udpeges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer og de resterende 3 medlemmer udpeges blandt lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper. Det foreslås derudover, at der i udsatterådet er 1-2 tilforordnede deltagere fra administrationen f.eks. centerchef for Center for Social Service.

  Det foreslås, at ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer i Udsatterådet ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse i lighed med medlemmerne i Glostrup Kommunes Seniorråd og Handicapråd.

  Videre proces

  Efter godkendelse af vedtægterne vil lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner mv. ved offentlig annoncering blive opfordret til at indstille medlemmer til Udsatterådet.

  Kommunalbestyrelsen beslutter herefter sammensætningen efter indstilling fra Social- Sundheds- og Seniorudvalget. Kommunalbestyrelsen vil få fremlagt forslag til den konkrete udpegning af medlemmer medio 2019.

  Første møde i Udsatterådet forventes at finde sted ultimo 2019.

  Økonomi

  Der er i budget 2019 afsat 25.000 kr. til finansiering af rådets møder mv. Med henblik på at give rådet mulighed for at afholde aktiviteter som f.eks. konferencer og lignende foreslås det, at der afsættes en pulje på yderligere 25.000 kr. til rådets disposition. Puljen kan finansernes af puljen generelle reserver.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Generelle reserver

  kto. 676 00 025 08

  Udsatteråd

  Kto. 642 30 040 00

  -25.000 kr.

  25.000 kr.

  I alt

  0 kr.

  Ingen forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  1. at forslaget til udsatteråd med tilhørende vedtægter godkendes
  2. at processen for etablering godkendes
  3. at der afsættes 25.000 kr. fra puljen for uforudsete udgifter.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 20-12-2018

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Palle Laustrup, F
  2. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Social-, Sundheds- og Seniorudvalget med henblik på en konkretisering af beslutningen samt til en fornyet overvejelse angående økonomien.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Der henvises til Økonomiudvalgets beslutning samt ny indstilling.

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  1. at der oprettes et udsatteråd med 6 medlemmer, hvoraf 3 af medlemmerne udpeges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer og de resterende 3 medlemmer udpeges blandt lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper. Udsatterådet tilknyttes 1-2 tilforordnede deltagere fra administrationen
  2. at ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer i Udsatterådet ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse i lighed med medlemmerne i Glostrup Kommunes Seniorråd og Handicapråd
  3. at efter godkendelse af vedtægterne vil lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner mv. ved offentlig annoncering blive opfordret til at indstille medlemmer til Udsatterådet. Kommunalbestyrelsen beslutter herefter sammensætningen efter indstilling fra Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Kommunalbestyrelsen vil få fremlagt forslag til den konkrete udpegning af medlemmer medio 2019
  4. at Social-, Senior- og Sundhedsudvalget drøfter og i givet fald indstiller, hvorvidt der afsættes 25.000 kr. fra puljen for uforudsete udgifter til aktiviteter mv. jf. Økonomiudvalgets beslutning.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 24-01-2019

  Palle Laustrup (F) stillede ændringsforslag om, at der oprettes et udsatteråd med 7 medlemmer, hvoraf 3 af medlemmerne udpeges direkte af kommunalbestyrelsen og de resterende 4 medlemmer udpeges efter indstilling fra administrationen blandt lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper. Udsatterådet tilknyttes 1-2 tilforordnede deltagere fra administrationen.

  For stemte Lars Thomsen (U), Palle Laustrup (F) og Gitte Wallin Limkilde (A). Imod stemte Ina-Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V), Pia Hagbarth Dahlin (O).
  Forslaget faldt.

  Udvalget stemte om administrationens indstilling:

  1. der oprettes et udsatteråd med 6 medlemmer, hvoraf 3 af medlemmerne udpeges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer og de resterende 3 medlemmer udpeges blandt lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper. Udsatterådet tilknyttes 1-2 tilforordnede deltagere fra administrationen.

  For stemte Ina-Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V), Pia Hagbarth Dahlin (O). Imod stemte Lars Thomsen (U), Palle Laustrup (F), Gitte Wallin Limkilde (A).

  Indstillingen faldt.

  1. ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer i Udsatterådet ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse i lighed med medlemmerne i Glostrup Kommunes Seniorråd og Handicapråd

  Enighed om dette.

  1. efter godkendelse af vedtægterne vil lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner mv. ved offentlig annoncering blive opfordret til at indstille medlemmer til Udsatterådet. Kommunalbestyrelsen beslutter herefter sammensætningen efter indstilling fra Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Kommunalbestyrelsen vil få fremlagt forslag til den konkrete udpegning af medlemmer medio 2019.

  Enighed om dette.

  1. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget drøfter og i givet fald indstiller, hvorvidt der afsættes 25.000 kr. fra puljen for uforudsete udgifter til aktiviteter mv. jf. Økonomiudvalgets beslutning.

  Enighed om at det indstilles at der afsættes 25.000 kr. fra puljen for uforudsete udgifter til aktiviteter mv.

  Lars Thomsen (U) begærede sagen i kommunalbestyrelsen.

  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

  De fire punkter, som blev anbefalet fra Social-, Sundhed- og Seniorudvalget bliver sat til samlet afstemning.

  For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Palle Laustrup (F) og Robert Sørensen (Ø).

  Imod stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (O).

  Indstillingens 4 punkter anbefales over for kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  De fire punkter, som blev anbefalet fra Social-, Sundheds- og Seniorudvalget sættes til samlet afstemning.

  For stemmer A, C, F, U og Ø med i alt 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med 8 stemmer.

  Indstillingens 4 punkter godkendt.

  Samarbejdsgruppen ved A, C, F, U og Ø udpeger Palle Laustrup (F) og Steen Rosenkvist.

  V og O udpeger Marlene Frandsen (V).

  Bilag

 10.  10. Oprettelse af integrationsråd

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Som vedtaget med budget 2019 ønsker Glostrup Kommune at styrke integrationsindsatsen og udvikle og styrke tilbud på integrationsområdet gennem nedsættelsen af et integrationsråd.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Kommune har med vedtagelsen af budget 2019 besluttet at oprette et integrationsråd med henblik på at styrke integrationsindsatsen.

  Integrationsrådet skal bidrage til at udvikle området og har til formål:

  ·at understøtte og forstærke integrationsindsatsen i Glostrup Kommune

  ·at være et samlende dialogforum for indsatsen på integrationsområdet i Glostrup Kommune

  ·at være rådgivende for Glostrup Kommune om integrationsområdet

  Integrationsrådets målgruppe er flygtninge og borgere af anden etnisk baggrund.

  Det er frivilligt for kommunerne at oprette et integrationsråd. Kommunalbestyrelsen kan oprette et integrationsråd efter lovbekendtgørelse nr. 1127 af 11. oktober 2017 om integration af udlændinge i Danmark (integrationslovens) § 42 om oprettelse af integrationsråd. Bestemmelsen indeholder ligeledes en række krav til integrationsrådet, der skal overholdes, hvis kommunalbestyrelsen vælger at oprette et integrationsråd, herunder krav til hvem der kan være medlem af integrationsrådet.

  Et af integrationsrådets lovbestemte opgaver er muligheden for at afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Glostrup Kommune og om de integrationsprogrammer der tilbydes, jf. integrationslovens § 42, stk. 2. Det er desuden et krav, at udtalelserne skal offentliggøres. Integrationsrådet anses typisk som høringspart inden for integrationsområdet, hvorfor integrationsrådet i udgangspunktet bør høres ved vedtagelse eller ændring af politikker, retningslinjer eller anden relevant regulering, der ved tages af kommunalbestyrelsen på integrationsområdet.

  Kommunalbestyrelsen fastsætter medlemstallet for integrationsrådet, dog således, at integrationsrådet skal bestå af mindst 7 medlemmer, der alle har bopæl i Glostrup Kommune, jf. integrationslovens § 42, stk. 3. Det foreløbige forslag til forretningsorden fastsætter et medlemstal på 7, dette kan dog ændres efter kommunalbestyrelsens ønske inden forretningsordenen endeligt vedtages.

  Det er kommunalbestyrelsen, der udpeger medlemmerne af integrationsrådet, og integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, jf. integrationslovens § 42, stk. 3.

  Integrationsloven angiver desuden, hvem der kan være medlemmer af integrationsrådet. Medlemmerne til integrationsrådet skal udpeges blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger, andre tilsvarende personer i Glostrup Kommune, personer med tilknytning til skolebestyrelser og personer med tilknytning til lokale foreninger, jf. integrationslovens § 42, stk. 4.

  Integrationslovens § 42, stk. 5 bestemmer, at kommunen skal yde sekretariatsbetjening af integrationsrådet og integrationslovens § 42, stk. 6 bestemmer, at kommunalbestyrelsen fastsætter integrationsrådets forretningsorden på baggrund af den af udlændinge- og integrationsministerens udarbejdede standardforretningsorden.

  Den foreløbige forretningsorden er vedlagt som bilag 1.

  Det foreslås, at medlemmerne i integrationsrådet ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse i lighed med medlemmerne i Glostrup Kommunes Seniorråd og Handicapråd.

  Videre proces:

  Efter godkendelse af oprettelsen af et integrationsråd, vil flygtninge, lokale foreninger og andre, der opfylder medlemskravene mv. ved offentlig annoncering blive opfordret til at indstille medlemmer til integrationsrådet.

  Kommunalbestyrelsen udpeger herefter medlemmerne i overensstemmelse med styrelseslovens § 25. Kommunalbestyrelsen vil få fremlagt forslag til den konkrete udpegning af medlemmer medio 2019.

  Første møde i integrationsrådet forventes at finde sted i andet halvår af 2019

  Økonomi

  Der er i budget 2019 afsat 25.000 kr. til finansiering af rådets møder m.v.

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller, at:

  1. at forslag til oprettelse af et integrationsråd i Glostrup Kommune med det i forretningsordenen beskrevne formål og med 7 medlemmer godkendes
  1. at forretningsordenen godkendes og administrationen bliver bemyndiget til at foretage rettelser i forretningsordens § 17 om i ikrafttrædelse, de steder der er markeret med XX

  Beslutning i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22-01-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

  Indstillingens to punkter sættes til afstemning.

  For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Palle Laustrup (F) og Robert Sørensen (Ø).

  Imod stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (O).

  Indstillingens 2 punkter anbefales over for kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  Indstillingens to punkter sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, U og Ø med i alt 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med 8 stemmer.

  Indstillingens 2 punkter godkendt.

  Bilag

 11.  11. Status på Byhistorisk Hus samt digitale formidlingsprojekter

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  På baggrund af budgetaftalen 2019 fremlægges status på strategien for Byhistorisk Hus til orientering samt status på digitale formidlingstjenester med henblik på beslutning vedr. projekter, der ikke kan realiseres.

  Sagsfremstilling

  Byhistorisk Hus åbnede 29. september 2017. Etableringen skete på baggrund af en politisk vedtaget vision om at samle Glostrup lokalhistoriske aktører ét sted. Glostrup Arkiv fungerer som administrator og primære aktør, og de lokalhistoriske foreninger og andre interessenter, har mulighed for at benytte og/eller være en fast del af huset. Siden relanceringen er antallet af brugere steget markant.


  Budgetaftale 2019

  Byhistorisk Hus har med budgetaftalen 2019 og overslagsår fået nednormeret lønbudgettet svarende til knap 50% af personalet, som samlet set består af en arkivleder på 37 timer og en arkivar på 33 timer. Byhistorisk Hus vil derfor fremadrettet kun være bemandet af arkivlederen. Nednormering i antallet af personaletimer forventes at få konsekvenser for den samlede opgaveløsning i Byhistorisk Hus.

  Strategien for Byhistorisk Hus bygger på tre fokusområder: Formidling, Bevaring og Frivillighed. Da der er en række opgaver, som skal udføres i kraft af funktionen som lokalhistorisk arkiv, vil besparelsen medvirke at nogle opgaver fremadrettet vil blive løst i mindre opfang.

  Byhistorisk Hus har som den eneste institution pligt til at bevare Glostrups historie og skal først og fremmest leve op til de faglige og lovpligtige driftsopgaver, som beskrevet i Arkivloven:

  ·Indsamling: Arkivet er forpligtiget til aktivt og opsøgende at udvide samlingen, da der ikke er indleveringspligt til Arkivet. Samlingen består primært af private, forenings- og erhvervsarkivalier.

  ·Registrering: Samlingen scannes og registreres digitalt i det arkivfaglige program Arkibas, som kan tilgås offentligt via www.Arkiv.dk

  ·Bevaring: Samlingen håndteres og bevares så korrekt som muligt jf. de givne forhold. Digitaliseringen er også vigtig i bevaringsøjemed.

  ·Tilgængelighed: Arkivet har pligt til at give offentligheden adgang til samlingen, hvilket gøres med respekt for lovmæssige og giver-ønskede klausuler. Digitaliseringen er ligeledes vigtig ifht. tilgængeliggørelsen.

  Ovenstående opgaver er tidskrævende og fordrer faglig viden og styring. Arkivets frivillige hjælper i så vidt muligt omfang med disse opgaver, men skal guides, hjælpes og rettes i udførelsen for at leve op til det forventede og ønskede niveau.

  Med dette udgangspunkt forventes nednormeringen at få konsekvenser for opgaver, som ligger ud over SKAL-opgaven. I forhold til strategiens fokusområder Formidling, Bevaring og Frivillighed vil prioriteringerne fremadrettet være:

  Formidling

  Byhistorisk Hus vil prioritere få udvalgte formidlingsaktiviteter i løbet af året, fx Kulturnatten. Aktiviteter som skiftende udstillinger, foredrag og arrangementer, digital formidling, erindringsarbejde og skoletjeneste bortfalder ligesom det kan blive nødvendigt at reducere åbningstiden.

  Bevaring

  Dækkes acceptabelt, men udvikling i form af fx Kommunearkiv eller åbne magasiner vil ikke være mulige.

  Frivillighed
  Der vil fortsat være frivillige i Byhistorisk Hus. Arkivets frivillige hjælper med scannings- og registreringsarbejdet, og de frivillige i foreningerne er også fortsat en del af huset. Dog vil understøttelsen af den frivillige indsats og evt. udvikling af frivillige korps til deltagelse i fx arrangementer og erindringsarbejde ikke kunne prioriteres.

  Status på digitale formidlingstjenester

  På budget 2018 er bevilget 0,6 mio. kr. samt 12.000 kr. til drift i overslagsår målrettet digitale løsninger til formidling og synliggørelse af lokalhistorien i Byhistorisk Hus. Derudover er bevilget 22.000 kr. i 2018 og dertil 22.000 kr. i drift fra 2019 til anskaffelse af flere PC’ere til frivillige i Byhistorisk Hus.

  Kultur- og Fritidsudvalget fik forelagt en status på digitale formidlingstjenester på møde 21. august 2018. Udvalget ønskede en uddybning af følgende projekter ved et kommende møde: Udendørsprojektor, Udvikling af Glostrup App samt Udendørs udstillingsfaciliteter.

  De ændrede personalemæssige forhold i Byhistorisk Hus vil få betydning for muligheden for at realisere de digitale formidlingstjenester. Status på igangværende projekter og endnu ikke realiserede projekter fremgår af bilag.

  Byhistorisk Hus anmoder om, at de endnu ikke realiserede projekter annulleres og budgetmidlerne føres tilbage til kassen.

  Projekter som realiseres

  Etablering

  Drift årligt

  Interagerende digital formidling i lyd og billede

  175.000 kr.


  0 kr.

  Digital temareol

  85.000 kr.

  6.000 kr.

  Infostander ”Indhold +”

  98.000 kr.

  6.000 kr.


  PC’er til frivillige

  22.000 kr.

  22.000 kr.


  I alt

  380.000 kr.

  34.000 kr.

  Projekter som IKKE realiseres

  Etablering

  Drift årligt

  Udvikling af Glostrup App

  125.000 kr.

  0 kr.

  Udendørsprojektor

  25.000 kr.

  0 kr.

  Udendørs udstillingsfaciliteter

  45.000 kr.

  0 kr.


  I alt

  195.000 kr.

  0 kr.

  Budget til projekter som ikke kan realiseres på 0,2 mio. kr. som føres tilbage til kassen.

  Økonomi

  Grundet nednormering af personaleressourcer i Byhistorisk Hus fra 2019, vurderer Center for Kultur- og Borgerkontakt, at det hverken i 2018 eller fremadrettet er muligt at realisere alle planlagte tiltag under anlægspuljen ”Formidling og synliggørelse af lokalhistorien” på 0,6 mio. kr. i 2018.
  Projekter som ikke realiseres udgør et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2018, som tilgår kassen.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  364070 ”Formidling og synliggørelse af lokalhistorien”

  -195.000

  -195.000

  I alt

  -195.000

  -195.000

  Netto 195.000 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Kultur- og Borgerkontakt indstiller, at:

  1. Kultur- og Fritidsudvalget tager status på strategien for Byhistorisk Hus til orientering.
  2. Kultur- og Fritidsudvalget meddeler anlægstillægsbevilling på 195.000 kr. på ”Formidling og synliggørelse af lokalhistorien” som tilgår kassen i 2018.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-11-2018

  Sagen udsættes til et kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor administrationen yderligere belyser i hvilket omfang skal-opgaverne fylder i forhold til de resterende personalemæssige ressourcer.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 20. november 2018 at udsætte sagen til et kommende møde, hvor administrationen yderligere skulle belyse i hvilket omfang SKAL-opgaverne ifm. arkivdrift fylder i forhold til øvrige opgaver. Administrationen har således undersøgt, hvorledes Arkivlovens bestemmelser og andre regler for området har indflydelse på arkivdriften og i den sammenhæng er arkivlederens opgaveportefølje og tidsforbrug blevet kortlagt. Beskrivelse af Byhistorisk Hus’ samlede opgaveportefølje samt kortlægning af arkivlederens ressourceforbrug fremgår af bilag.

  Det lokalhistoriske arkiv i Glostrup har traditionelt haft minimum to ansatte til at varetage de samlede opgaver. Arkivlederen har haft den arkivfaglige opgave som hovedfokus, mens øvrige personale har varetaget en stor del af de formidlingsmæssige opgaver. Indtil 2010 var der udover en arkivleder ansat en grafiker, som varetog alle grafiske formidlingsopgaver. I perioden fra 2010-2013 var tilknyttet minimum en historiker enten som projektansat, praktikant eller i løntilskud, og fra 2013 har der været fastansat en arkivar på 33 timer pr. uge.

  Arkivaren, som afskediges er uddannet cand. mag i Historie og blev ansat på baggrund af sine kompetencer inden for formidling, web og grafik. Hun har primært varetaget formidlingsopgaver som; konceptudvikling og udførelse af udstillinger og arrangementer som foredrag, byvandringer og kulturnat, herunder grafisk produktion; digital formidling til udstillinger og web; udvikling, udførelse og administration af Arkivets skoletjeneste. Herudover vejledning af frivillige og praktikanter; besvarelse af forespørgsler; enkeltopgaver som Trap Danmarks nye udgivelse mv.; research i forbindelse med fx sagsfremstillinger m.v.

  Arkivlederens hovedfokus og primære kompetencer er arkivdrift – herunder ledelse af frivillige. Arkivarens hovedfokus er formidling og kommunikation – herunder grafisk produktion.

  Arkivlederen vil med nednormeringen så vidt muligt fastholde sin egen opgaveportefølje, da der er en række minimumskrav ifm. arkivdrift og administration, som ikke kan undværes - herunder opgaven ifm. ledelse af frivillige, som bidrager med frivillig arbejdskraft til arkivdriften. Derudover vil det i et vist omfang være nødvendigt for arkivlederen at overtage arkivarens opgaver ifm. arkivdrift eksempelvis ifm. henvendelser fra borgere og ifm. frivilligindsatsen. Det kan derfor blive nødvendigt at nedprioritere arkivlederens timer på andre områder. Nednormering i Byhistorisk Hus vil samlet set medføre, at færre opgaver kan løses særligt inden for formidling og kommunikation.

  Indstilling

  Center for Kultur- og Borgerkontakt indstiller, at:

  1. at status på strategien for Byhistorisk Hus tages til efterretning.
  2. at det godkendes, at anlægstillægsbevilling på 195.000 kr. på ”Formidling og synliggørelse af lokalhistorien” tilgår kassen i 2018.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-01-2019

  Formanden fremsætter følgende ændringsforslag:

  1. Kultur- og Fritidsudvalget forventer, at 50 % af de resterende personaleressourcer i Byhistorisk Hus anvendes til borgerrettede tiltag og aktiviteter. Borgerrettede tiltag kan bl.a. forstås som formidlingsaktiviteter samt opgaver i forbindelse med borgerhenvendelser og indlevering af materialer m.v.

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Palle Laustrup (F), Torben Jensen (A)

  Imod: Ina-Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V)

  Ændringsforslaget godkendt.

  1. Indstillingen sættes til afstemning:

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Palle Laustrup (F), Torben Jensen (A)

  Imod: Ina-Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V)

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Marlene Frandsen (V) ønsker følgende ført til referat: Venstre stemmer imod alle punkter med følgende afvigende mening:  ”Vi er uenige i strategien, der er en konsekvens af nednormeringen, som vi stemte i mod ved budgetforhandlingerne.”

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

  De to punkter fra Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning sættes til afstemning.

  For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Palle Laustrup (F) og Robert Sørensen (Ø).

  Imod stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (O).

  Kultur og Fritidsudvalgets 2 punkter anbefales over for kommunalbestyrelsen.

  Venstre og Dansk Folkeparti afgiver en fælles stemmeforklaring: V og DF stemmer imod alle punkter med følgende afvigende mening:  ”Vi er uenige i strategien, der er en konsekvens af nednormeringen, som vi stemte imod ved budgetforhandlingerne.”

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  Indstillingen som besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, U og Ø med 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med 8 stemmer.

  Indstillingen godkendt.

  Venstre og Dansk Folkeparti har følgende mindretalsudtalelse: ”Vi I Venstre og Dansk Folkeparti er uenige i strategien, der er en konsekvens af nednormeringen, som vi stemte imod ved budgetforhandlingerne.”

  Bilag

 12.  12. Forenings-, medborger- og kulturhus

  Resumé

  Beslutningskompetence: kommunalbestyrelsen

  Orientering om tidsplan og proces for etablering af forenings-, medborger- og kulturhus, beslutning om nedsættelse af styregruppe og udpegning af medlemmer hertil samt anlægsbevilling på 0,5 millioner kr.

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2019 og 2020 afsat midler til ombygning af det tidligere ungdomscenter til et forenings-, medborger- og kulturhus, som dels skal rumme Glostrup Musikskole og dels møde- og foreningsfaciliteter til erstatning for de lokaler i Glostrup Fritidscenter der nedlægges i forbindelse med planer om at flytte Træningscenteret til Glostrup Fritidscenter.

  Funktioner i forenings-, medborger- og kulturhuset

  For at erstatte de lokaler/funktioner, som tidligere har ligget i Glostrup Fritidscenter, er det nødvendigt at det nye forenings-, medborger- og kulturhus som minimum indeholder følgende:

  • Lokaler til Glostrup Musikskole
  • Mødefaciliteter
  • Forsamlingssal/teatersal
  • Opbevaringsplads
  • Udstillingsfaciliteter (fx i gangarealer)

  Derudover er der nogle faciliteter, som med fordel kan indarbejdes i bygningen, og som vil understøtte huset som kultur- og medborgerhus. Det kan fx være:

  • Cafelokale (eller andre område til socialt samvær)
  • Kreativt værksted
  • Øvelokaler til udlån

  Udgangspunktet er, at der skal være faciliteter til de brugere, som i dag bruger de lokaler, som nedlægges i Glostrup Fritidscenter. Der er dog også andre brugere, som måske på sigt vil være interesseret i at flytte hertil fx fra lokaler på skolerne afhængig af hvilke muligheder, der bliver i forenings-, medborger- og kulturhuset.

  I dag har Glostrup Musikskole 575 m2 i Fritidscentret mens der er 650 m2 møderum. I alt 1225 m2. Dertil kommer storrummet hvor ca. 250 m2 bruges til musikskolens koncerter samt Lune Lørdage (jazzkoncerter ifm. kunstforeningens ferniseringer). Det tidligere ungdomscenter rummer i alt 1498 m2. Når man fratrækker trappeopsats, gangarealer og fyrrum er der ca. 950 m2. tilbage. Dette areal er inkl. toiletter, køkkener.

  De færre kvadratmeter gør det nødvendigt med fleksible løsninger, som giver forskellige brugergrupper mulighed for at bruge de samme lokaler på forskellige tidspunkter. Det kan dog også senere i processen blive nødvendigt at prioritere i størrelsen/fordelingen af ovenstående funktioner.

  Styregruppe

  Administrationen foreslår, at der nedsættes en styregruppe bestående af fem repræsentanter udpeget af Kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg i henhold til reglerne i § 25 i lov om kommunernes styrelse og tre repræsentanter, der repræsenterer de største brugergrupper. Formanden vælges på første styregruppemøde mellem og af de fem udpegede repræsentanter af kommunalbestyrelsen. Styregruppen sekretariatsbetjenes af direktør, Gitte Lohse, centerchef for Kultur og Borgerkontakt, Bo Billenstein, centerchef for Ejendomme, Tibbe Knudsen og relevante medarbejdere fra centrene.

  Styregruppen har kompetence til at udarbejde et projektforslag med tilhørende anlægsøkonomi for etablering af Forenings-, Medborger- og Kulturhuset til forelæggelse for Kultur- og Fritidsudvalget og kommunalbestyrelsen. Herudover forudsættes det, at styregruppen sørger for at inddrage alle relevante interessenter blandt de foreninger, der i dag anvender de dele af Fritidscentret, som flyttes til det nye hus.

  Proces

  Når styregruppen er nedsat påbegyndes en inddragelses- og analyseproces. Her vil blive arbejdet med bl.a. kortlægning af nuværende brug af mødelokalerne i Glostrup Fritidscenter, brugernes behov, samt erfaringer fra kultur- og medborgerhuse i andre kommuner. En del af processen vil desuden være en inddragelsesproces, som vil køre i to spor:

  1. Inddragelse af brugerne

  Repræsentanter for brugerne af de eksisterende lokaler i Glostrup Fritidscenter inddrages i projektet. Det vil sige Glostrup Musikskole, Glostrup Kunstforening samt repræsentanter for brugere af mødelokalerne.

  2. Politisk drøftelse

  Drøftelse i styregruppen af de politiske visioner for forenings-, medborger- og kulturhuset herunder hvilke dele af huset funktioner, der skal prioriteres højest.

  På baggrund af ovenstående udarbejdes nogle forslag til scenarier, som giver styregruppen mulighed for at vælge hvordan de forskellige elementer i huset skal vægtes.

  Tidsplan

  Tidsplan er vedlagt som bilag. Forventet indvielse af forenings-, medborger- og kulturhuset er foråret 2021.

  Økonomi

  Kommunalbestyrelsen behandler den 16. januar et forslag om at meddele rådighedsbeløb og anlægstillægsbevilling til merforbrug på 150.000 kr. på anlægget Forenings-, medborger- og kulturhus” finansieret af projekt ”Opgradering af Glostrup Fritidscenters vandaktiviteter”. Midlerne finansierer den indledende afdækning af behov og ønsker m.v. af projekt ”Forenings-, medborger- og kulturhus”.

  Der er afsat 5 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020 til ”Forenings-, medborger- og kulturhus”. Der søges anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2019 til indledende undersøgelser af blandt andet bæreevne samt miljøscreening.

  Der er ikke afsat midler til drift herunder rengøring og personale. Når der er truffet beslutning om den nærmere udformning af huset, vil administrationen fremsende driftsudgift til budgetbehandling vedr. budget 2021 og overslagsår.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Tekst/Projekt nr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  364021 Forenings-, medborger- og kulturhus

  500.000

  I alt

  500.000

  Netto 0 kr. til forøgelse/forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  De af Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede forslag fordelt på punkterne 1-4 i beslutningen fra KFU sættes til samlet afstemning.

  For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Palle Laustrup (F) og Robert Sørensen (Ø).

  Imod stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (O).

  Kultur- og Fritidsudvalgets 4 punkter anbefales over for kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-01-2019

  1. Formanden fremsætter 2 ændringsforslag til indstillingspunkt 1, herefter benævnet 1a og 1b:

  1.a.    Kultur- og Fritidsudvalget forventer, at Forenings-, medborger- og kulturhuset færdiggøres og afleveres i august 2020.

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Palle Laustrup (F), Torben Jensen (S)

  Imod stemmer: Ina-Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V)

  Ændringsforslaget anbefales godkendt.

  1.b.    Kultur- og Fritidsudvalget forventer, at administrationen vender tilbage med en supplerende sagsfremstilling på kommende Kommunalbestyrelsesmøde, som indeholder oplæg til, hvordan punkt 1.a. kan imødekommes.

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Palle Laustrup (F), Torben Jensen (A)

  Imod stemmer: Ina-Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V)

  Ændringsforslaget godkendt.

  1. Formanden fremsætter 2 ændringsforslag til indstillingspunkt 2, herefter benævnet 2a og 2b:

  2.a.    Kultur- og Fritidsudvalget godkender sammensætningen af styregruppen som beskrevet i det oprindelige indstillingspunkt 2 dog kun med tre – og ikke fem – repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen.

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Palle Laustrup (F), Torben Jensen (A)

  Imod stemmer: Ina-Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V)

  Ændringsforslaget anbefales godkendt.

  2.b     Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at administrationen i supplerende sagsfremstilling på kommende kommunalbestyrelsesmøde fremsætter forslag til behandling af, hvilke repræsentanter fra øvrige tre brugergrupper, der anbefales som repræsentanter i styregruppen.

  Ændringsforslaget godkendt.

  1. Formanden fremsætter følgende ændringsforslag til punkt 3:

  Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der udpeges tre medlemmer fra kommunalbestyrelsen til styregruppen.

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Palle Laustrup (F), Torben Jensen (A)

  Imod stemmer: Ina-Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V)

  Ændringsforslaget anbefales godkendt.

  1. Indstillingen sat til afstemning.

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Palle Laustrup (F), Torben Jensen (S)

  Imod stemmer: Ina-Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V)

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Ina-Maria Nielsen (V) ønsker følgende ført til referat: ”Venstre stemmer imod alle punkter med følgende afvigende mening: ”Der er færre m2 end i Fritidscentret, og der er ikke afsat penge til driften i Budget 2019. Projektet er et brud på budgetforliget, og vi har ingen interesse i at være med i styregruppen”.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

  De af Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede forslag fordelt på punkterne 1-4 i beslutningen fra KFU sættes til samlet afstemning.

  For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Palle Laustrup (F) og Robert Sørensen (Ø).

  Imod stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (O).

  Kultur- og Fritidsudvalgets 4 punkter anbefales over for kommunalbestyrelsen.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Tidsplan

  Administrationen har udarbejdet en alternativ tidsplan for processen, for at imødekomme Kultur- og Fritidsudvalgets ønske om at færdiggøre og aflevere Forenings-, medborger- og kulturhuset i august 2020.

  For at udarbejde en alternativ tidsplan har administrationen haft en uvildig ekstern rådgiver til at kvalitetssikre dele af tidsplanen. Der er undersøgt følgende:

  -Byggeriets udførelsestid på 6 måneder er undersøgt ved at få udarbejdet en detaljeret tidsplan af en ekstern uvildig rådgiver. Det er rådgiverens vurdering at der skal afsættes i alt 25 uger til udførelsesfasen. Administrationen har derfor valgt at ikke at korte i udførelsestiden på 6 måneder.

  -Udarbejdelse af hovedprojektet er ligeledes vurderet. Det er rådgiverens vurdering at der min. skal afsættes 3 måneder til udarbejdelse af et hovedprojekt og 40 arbejdsdage til et udbud.

  For at imødekomme en kortere tidsplan foreslås det derfor, at der bruges mindre tid på indflytning, brugerproces og de politiske processer ved, at optimere disse processer:

  -Indflytningen kan optimeres ved at den planlægges i god tid, og at der bruges ressourcer på at forberede, planlægge og holde flere møder med berørte parter. Det betyder dog også at der er mindre tid til at tilpasninger under indflytningen.

  -Brugerprocessen kan optimeres ved at der tidligt i forløbet tages beslutning om hvordan huset skal bruges og hvordan rummene skal fordeles. Dette medfører at der ikke er lige så lang tid til at diskutere med foreninger og musikskolen om brugen og deling af kvadratmeterne, hvilket kan betyde at de i sidste ende vil være utilfredse med den endelige løsning.

  -Rådgiverfasen kan optimeres ved ikke at udbyde rådgiveropgaven, da projektets omfang ikke er kendt, hvilket kan medføre at projektets omkostninger stiger. For at være forberedt på sådan en proces har administrationen allerede taget kontakt til rådgivere for at vurdere statik og miljø, været i dialog med beredskabet vedr. brandforanstaltninger samt været i indledende dialog med byggesag vedr. tilgængelighed og teknisk krav.

  -De politiske processer er i tidsplanen forkortet ved at der afholdes ekstraordinære udvalgsmøder op til kommunalbestyrelsesmøder.

  I den alternative tidsplan, se bilag, kan byggeriet afleveres den 30. august 2020. Det anbefales at der derefter afsættes tid til at afhjælpe fejl og mangler således, at indflytning i det nye Forenings-, medborger- og kulturhus sker fra den 28. september 2020.

  Administrationen gør opmærksom på at en kortere tidsplan giver mindre tid og rum for dialog med foreninger og borgere. Endvidere er der mindre tid til at få udarbejdet alternative forslag og politisk bruge tid på at diskutere forskellige løsninger. Herudover vil det være nødvendigt at komprimere projektfasen og igangsætte dele af opgaven før der er overblik, hvilket kan have konsekvenser for den samlede økonomi.

  Styregruppen

  Administrationen anbefaler, at de tre brugerrepræsentanter i styregruppen bliver:

  1.Lederen af Glostrup Musikskole.
  Musikskolen bliver en af de primære faste brugere af forenings-, medborger- og kulturhuset, og har desuden en række særlige behov, som skal tænkes ind i den nye bygning.

  2.Formand for Glostrup Foreningsunion.
  Glostrup Foreningsunion repræsenterer 39 foreninger, hvoraf nogle er faste brugere af Fritidscentrets lokaler, mens andre benytter lokalerne til møder.

  3.En repræsentant for aftenskolerne.
  Aftenskolerne har en lang række hold i mødelokalerne, og er dermed en af de største brugergrupper i mødelokalerne.

  Da der er et lige antal medlemmer i styregruppen, anbefaler administrationen desuden, at den politisk valgte formand har den udslagsgivende stemme.

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  1.at den reviderede tids- og procesplan med indflytningsdato primo oktober 2020 godkendes

  2.at den af Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede styregruppe med 6 medlemmer godkendes, samt at formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

  3.at de 3 foreslåede brugerrepræsentanter godkendes, samt at der udpeges 3 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen

  4.at anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2019 godkendes.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  Lars Thomsen (U) fremsætter ændringsforslag til indstillingens punkt 3 om, at styregruppen udvides fra 6 til 10 personer, idet der udpeges 7 politikere og 3 foreningsfolk, og i tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være udslagsgivende.

  For stemmer A, C, F, U og Ø med 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med 8 stemmer.

  Ændringsforslaget godkendt.

  Indstillingens punk 1, 2 og 4 som besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, U og Ø med 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med 8 stemmer.

  Indstillingen godkendt.

  Samarbejdsgruppen ved A, C, F, U og Ø udpeger Dan Kornbeck Christiansen (C), Søren Enemark (A), Palle Laustrup (F) og Lars Thomsen (U).

  V og O fremsender udpegninger til administrationen.

  Venstre og Dansk Folkeparti har følgende mindretalsudtalelse: ”Vi er uenige i strategien, der er en konsekvens af nednormeringen, som vi stemte imod ved budgetforhandlingerne.”

  Bilag

 13.  13. Frigivelse af midler fra budget 2019 til renovering af atletikanlæg

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelse

  Sag om frigivelse af midler og orientering om projektplan for renovering af atletikanlæg.

  Sagsfremstilling

  I budget 2019 er der afsat 2 mio. kr. til renovering af løbebelægningen, hegn og indgangsparti på Glostrup Stadion ved Glostrup Idræts Park.

  Projektet igangsættes i januar og vil afhængigt af udbudsrunden og den efterfølgende valgte entreprenør være færdig til indvielse i august 2019. Det understreges, at denne projektplan er udarbejdet med forbehold for, at entreprenøren kan påbegynde arbejdet i juni 2019. En endelig orientering om tidsplanen for anlægsarbejdet forventes at blive fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget i april 2019. Sker der ændringer undervejs, vil udvalget blive orienteret.

  Projektplan for renoveringen af atletikanlægget 2019.

  Januar 2019

  • Opstartsmøde og udarbejdelse af udbudsmateriale.
  • Inddragelse af brugere.

  Februar 2019

  • Udbudsrunde.

  Marts 2019

  • Udvælgelse af udbud.

  April 2019

  • Orientering til KFU om endelig tidsplan for anlægsarbejdet.

        Juni 2019

  • Anlægsarbejdet ønskes igangsat i skole-sommerferie.

  Juli 2019

  • Anlægsarbejde færdigt.
  • Gennemgang af anlægsarbejde.

  August 2019

  • Indvielse af det renoverede anlæg.

  Administrationen foreslår at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forventninger til indgangspartiet på Glostrup Stadion, da projektet ikke er nærmere beskrevet i budgetaftalen.

  Frigivelse af midler

  Der søges om frigivelse af midler svarende til det i budget 2019 afsatte beløb, så projektet kan igangsættes.

  Økonomi

  Der er afsat 2 mio. kr. i rådighedsbeløb til projektet i 2019. Der er ikke afsat penge i overslagsårene.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  031015 Renovering af løbebane på Glostrup Stadion

  2.000.000

  I alt

  2.000.000

  Netto 0 kr. til forøgelse/forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for kultur- og Borgerkontakt indstiller, at:

  1. at forventninger i forhold til indgangspartiet drøftes
  2. at projektplanen tages til efterretning.
  3. at anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2019 svarende til det fulde rådighedsbeløb godkendes.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-01-2019

  1. Drøftet. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at Brugerbestyrelsen inddrages.
  2. Til efterretning.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

  1. Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om, at Brugerbestyrelsen inddrages.
  2. Til efterretning. Frem mod behandlingen i kommunalbestyrelsen ønskes en opdatering på tidsplanen.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Formålet med denne supplerende sagsfremstilling er at anskueliggøre tidsplanen for renovering af atletikbanen og indgangspartiet. Det forløb, som er skitseret i den oprindelige tidsplan er ikke helt korrekt, men projekterne bliver færdige og indviet i august, sådan som det også var angivet i den oprindelige plan.

  Sagen opdeles i 2 delopgaver, da der vil være tale om helt forskellige opgavetyper og forskellige entreprenører, der skal løse opgaverne.

  De to delopgaver er:

  1)Renovering af belægningen på atletikbanen

  2)Renovering af indgangsparti med brugerinvolvering.

  Projektplan for renoveringen af atletikanlægget 2019

  Tidspunkt

  1)Renovering af belægning på atletikbanen

  2)Renovering af indgangsparti

  Februar-marts 2019

  ·Planlægning og politisk behandling       

  ·Infomøde med brugerne om endelig tidsplan

  ·Planlægning og politisk behandling

  ·Møde med brugerne om ønsker til renovering af indgang (marts)

  April-maj

  ·Udbud af belægning for atletikbane

  ·Planlægning af renovering af indgang inkl. Brugerinvolvering

  ·Udbud af renovering af indgang

  Maj 2019

  ·Udvælgelse af entreprenør belægning

  ·Udvælgelse af entreprenør, indgang

  Juni 2019

  ·Orientering til KFU om endelig tidsplan/arbejdsplan for anlægsarbejdet.

  ·Orientering til KFU om endelig tidsplan/arbejdsplan for anlægsarbejdet.

  Medio Juni 2019

  ·Udførelse opstart

  ·Udførelse opstart

  Juli 2019

  ·Udførelse af anlægsarbejde

  ·Aflevering

  ·Udførelse

  ·Aflevering

  August 2019

  ·Indvielse

  ·Indvielse

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  1. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om, at Brugerbestyrelsen inddrages godkendes.
  2. Den opdaterede tidsplan blev taget til efterretning. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
 14.  14. Omprioritering af midler afsat til Glostrup Fritidscenter

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Beslutning om at flytte midler fra projekt øget vandkapacitet i Glostrup Svømmehal til projekt Genoptræning i Fritidscentret og Forenings-, medborger- og kulturhus.

  Sagsfremstilling

  Der er i forbindelse med budget 2018 afsat 1 mio. kr. til at udarbejde et projekt, hvor vandkapaciteten i Glostrup Svømmehal udvides. Der var derudover overført 0,2 mio. kr. fra projektet fra 2017. Efter udarbejdelsen af rapporten om scenarier for øget vandkapacitet resterer der 1,0 mio. kr. i dette projekt. Da der med budget 2019 er besluttet en anden udvikling omkring Fritidscentret og dets aktiviteter, foreslår administrationen, at det oprindelige anlægsprojekt lukkes og midlerne tilføres kassen. Derudover foreslås, at der afsættes midler til at udarbejde konkrete forslag til, hvordan Træningscentret (genoptræningen) kan flyttes til Fritidscentret samt, hvordan musikskole og mødelokaler kan flyttes til det tidligere ungdomscenter.

  Genoptræning i Fritidscentret

  I forbindelse med budget 2019 blev det besluttet at Genoptræningen skal flyttes fra Dommervangen 4 til Glostrup Fritidscenter. Der er afsat i alt 10 mio. kr. til dette projekt i 2020 og 2021. Udgiften til ombygningen af Fritidscentret, for at give plads til Træningscentret, er tidligere estimeret til op til ca. 40 mio. kr. bl.a. fordi det er udover ombygningen kan være nødvendigt med større elevator, nyt ventilationssystem samt muligvis en ekstra understøtning af gulve på 1. sal. Der kan dog arbejdes med justering af forskellige forhold vedr. dette. Udgangspunktet er at faciliteterne skal matche de nuværende og fremtidige behov på genoptræningsområdet.

  Administrationen anbefaler derfor, at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019 til at udarbejde et konkret forslag til om/hvordan et genoptræningscenter i Glostrup Fritidscenter kan etableres for det afsatte beløb. Administrationen foreslår, at forslaget behandles i KFU og SSSU inden ombygningen af det tidligere ungdomscenter igangsættes og så vidt muligt inden budgetforhandlingerne for budget 2020.

  Forenings-, medborger- og kulturhus

  I forbindelse med budget 2019 blev det også besluttet, at det tidligere ungdomscenter skal ombygges til forenings, - medborger, - og kulturhus. Der er afsat samlet 15 mio. kr. i 2019 og 2020. Da der er mange interessenter i dette projekt, foreslår administrationen, at der på baggrund af en afdækning af behov og ønsker udarbejdes et konkret forslag til hvordan bygningen kan ombygges inden for de afsatte midler. Da der er færre m2 til rådighed end i Fritidscentret, vil der være fokus på fleksibilitet

  Økonomi

  Ved godkendelse af Center for Kultur og Fritids indstillinger nedlægges anlægsprojektet ”Opgradering af Glostrup Fritidscenters vandaktiviteter ”. Det forventede mindreforbrug på 1,0 mio. kr. tilgår kassen i 2018.

  Til gengæld afsættes midler i 2019 til følgende nye anlægsprojekter:

  150.000 kr. til anlægget ”Forenings-, medborger- og kulturhus” i 2019

  500.000 kr. til anlægget ”Nyt træningscenter ved Fritidscentret” i 2019

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  031079 Opgradering af Glostrups Fritidscenters vandaktiviteter

  -967.294

  -967.294

  I alt

  -967.294

  -967.294

  Netto 967.294 kr. forøgelse af kassebeholdningen.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  364021 Forenings- medborger- og kulturhus

  150.000

  150.000

  482073 Nyt træningscenter ved Fritidscentret

  500.000

  500.000

  I alt

  650.000

  650.000

  Netto 650.000 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Netto forbedres kassebeholdningen med 317.294 kr. på tværs af 2018-2019.

  Frem mod budget 2020 vil ske en fornyet opdatering af de samlede anlægsposter vedr. ovenstående, herunder hvorvidt de nu afsatte beløb kan finansieres ved fremrykning af bevillinger afsat i 2020-2021.

  Indstilling

  Center for Kultur- og Borgerkontakt indstiller:

  • At Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at meddele anlægstillægsbevilling til mindreforbrug på 967.294 kr. der tilgår kassen i 2018, som konsekvens af nedlæggelse af projektet ”Opgradering af Glostrup Fritidscenters vandaktiviteter”.
  • At Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at meddele rådighedsbeløb og anlægstillægsbevilling til merforbrug på 150.000 kr. på anlægget Forenings-, medborger- og kulturhus” i 2019 (under KFU).
  • At Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at meddele rådighedsbeløb og anlægstillægsbevilling til merforbrug på 500.000 kr. til anlægget ”Nyt træningscenter ved Fritidscentret” i 2019 (under SSSU).

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-12-2018

  1. Indstillingen sat til afstemning:

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Torben Jensen (A)

  Imod stemmer: Ina Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V)

  Indstillingen anbefales ikke godkendt.

  1. Indstillingen sat til afstemning:

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Torben Jensen (A)

  Imod stemmer: Ina Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V)

  Indstillingen anbefales ikke godkendt.

  1. Indstillingen sat til afstemning:

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Torben Jensen (A)

  Imod stemmer: Ina Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V)

  Indstillingen anbefales ikke godkendt.

  Dan Kornbek Christiansen (C) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

  Afbud: Palle Laustrup

  Afbud:
  1. Palle Laustrup, F

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, U og Ø med 11 stemmer.

  Imod stemmer O og V med 8 stemmer.

  Indstillingen godkendt.

 15.  15. Opfølgning på budgetaftalen for 2019

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Administrationen har i december 2018 gjort status på, hvor langt kommunen er med at indføre de initiativer, som blev vedtaget med budgetaftalen for 2019.

  Herudover forelægges en opfølgning på budgetaftalerne for 2015, 2016, 2017 og 2018. Initiativer som blev meldt gennemført ved sidste forelæggelse i juni 2018 vises ikke.

  Sagsfremstilling

  Til brug for opfølgning på budgetaftalen for 2019 har alle centre i december 2018 registreret status på de enkelte initiativer, som fremgår af budgetaftalen. Status ses i vedhæftede oversigt.

  Herudover vedhæftes oversigter over status på de initiativer fra budgetaftalerne for 2015, 2016, 2017 og 2018, som ikke tidligere har været meldt afsluttet. Initiativer som blev meldt gennemført ved sidste forelæggelse i juni 2018 vises ikke.

  For alle initiativer er der angivet en statusbetegnelse for, hvor langt man er i processen:

  • Gennemført
  • Afventer opstart planmæssigt
  • Igangsat planmæssigt
  • Forsinkes - aktiviteter i gang
  • Forsinkes - afventer afklaring
  • Erstattet eller opgivet.

  Statusbetegnelsen er endvidere uddybet med en kort beskrivelse.

  Herudover fremgår det, om det forventes, at der skal fremlægges en særskilt politisk sag om initiativet, og i givet fald hvornår det vil ske.

  Der er sat et enslydende dagsordenspunkt vedr. opfølgning på budgetaftalen på samtlige udvalg med endelig beslutning i kommunalbestyrelsen.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1. at status på initiativerne indenfor udvalgets eget område godkendes jf. vedhæftede oversigt
  2. at såfremt status på et initiativ ikke kan godkendes, at det så besluttes, hvad der evt. skal sættes i gang i forhold til initiativet.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 24-01-2019

  1. For stemte Lars Thomsen (U), Palle Laustrup (F) og Gitte Wallin Limkilde (A). Ina-Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V) og Pia Hagbart Dahlin (O) undlod at stemme.

  Pia Hagbarth Dahlin ønskede følgende tilføjet referatet: ”V og DF har følgende afvigende mening: Venstre og DF stemmer blankt, da der er ting i opfølgningen fra budgetopfølgningen fra 2019 vi stemte ja til i budgettet, og ting vi stemte nej til. Derfor vil vi ikke forholde os til budgetopfølgningen.”

  1. Indstilling 2 bortfalder.
  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22-01-2019

  1. For stemmer: Torben Jensen (A), Dan Kornbek Christiansen(C) og Lars Høimark (A).

  Piet Papageorge (V) og Pia Dahlin(O) undlader at stemme.

  Indstillingen anbefales godkendt

  Piet Papageorge (V) ønsker at følgende føres til referatet:

  ”V og DF har følgende afvigende mening:

  Venstre og DF stemmer blankt, da der er ting i opfølgningen fra budgetopfølgningen fra 2019 vi stemte ja til i budgettet, og ting vi stemte nej til. Derfor vil vi ikke forholde os til budgetopfølgningen.”

  Indstilling 2 bortfalder.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-01-2019

  1. For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Torben Jensen (S), Palle Laustrup (F)

  Marlene Frandsen (V) og Ina-Maria Nielsen (V) stemmer blankt.

  Indstillingen anbefales godkendt.

  1. Indstillingen bortfalder.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 23-01-2019

  1. For stemmer: Robert Sørensen (Ø), Lars Thomsen (U) og Søren Enemark (A).

  Eva Nørgaard Wojtala (V), Marlene Frandsen (V) og Piet Papageorge (V) undlader at stemme.

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Indstilling 2 bortfalder.

  Afbud:
  1. Dan Kornbek Christiansen, C

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 23-01-2019

  1. For stemmer Lisa Ward (A), Lars Thomsen (U) og Robert Sørensen (Ø).
   Flemming Ørhem (O), Leif Meyer Olsen (V) og Piet Papageorge (V) undlader at stemme.

  Indstillingen anbefales godkendt.

  1. Bortfalder.
  Afbud:
  1. Dan Kornbek Christiansen, C

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 24-01-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt, dog således at Leif Meyer Olsen (V) og Flemming Ørhem (O) undlader at stemme for eller imod status for Budget 2019.
  2. Bortfalder.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

  1. For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), Palle Laustrup (F) og Robert Sørensen (Ø). John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (O) undlader at stemme.

  Anbefales.

  1. Ikke noget til punkt 2

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  Indstillingen sættes til afstemning.

  1. For stemmer A, C, F, U og Ø med 11 stemmer.

  Imod stemmer ingen

  O og V med 8 stemmer undlader at stemme.

  Indstillingen godkendt.

  1. Bortfalder.

  Bilag

 16.  16. Tidsplan for udarbejdelse af budget 2020

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Godkendelse af den politiske tidsplan i 2019 for budget 2020.

  Sagsfremstilling

  Administrationens forslag til en politisk tidsplan for udarbejdelse af budget 2020 følger i store træk den samme skabelon, som blev anvendt i forbindelse med budget 2019 dog med de ændringer, som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 16. januar 2019. 

  Hovedpunkterne i tidsplanen er:

  Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget foregår på det ordinære møde 11. september 2019.

  De politiske forhandlinger indledes som i tidligere år med et sættemøde. Planlægningen af sættemødet er dog presset af, at der i den uge, hvor det er mest oplagt af afholde det, også er planlagt møder i fagudvalgene samt Glostrup Festival sidst på ugen.

  Det foreslås, at sættemødet holdes den 22. august 2019. Dette tidspunkt kræver dog, at møderne i Miljø- Teknik- og Ejendomsudvalget og Social-, Sundheds- og Seniorudvalget fremrykkes til tidligere på dagen.

  Alternativt kan mødet afvikles således:

  • Fredag 23. august – det foreslås, at mødet afholdes på en lokation nær festivalpladsen, og at mødet afsluttes inden festivalen åbnes.
  • Lørdag 24. august – det foreslås, at mødet afholdes på en lokation nær festivalpladsen, og at mødet afsluttes inden festivalpladsen åbnes.

  Den politiske aftale forventes vedtaget 13. september 2019.

  Tidsplanen lægger som tidligere år op til en høring af medarbejdere og brugere inden 2. behandlingen, da der formentlig vil være ønske om at kunne kommentere de konkrete ændringsforslag. Der foreslås endvidere som sidste år en høring i maj måned, hvor det vil være muligt at komme med mere generelle input til budgettet.

  Økonomiudvalget behandler ændringsforslagene 1. oktober 2019 på det ordinære møde. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget sker på mødet den 9. oktober 2019 i forlængelse af det ordinære møde.

  Det bemærkes, at fristen for ændringsforslag er onsdag morgen forud for Økonomiudvalgets møde 1. oktober, hvilket vil sige, at forslagene skal være indsendt 25. september 2019 inden kl. 8.

  I det vedhæftede bilag er budgetprocessens forløb beskrevet nærmere.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1. at sættemødet afvikles den 22. august 2019 og, at møderne i Miljø- Teknik- og Ejendomsudvalget og Social-, Sundheds- og Seniorudvalget fremrykkes til tidligere på dagen
  2. at forslaget til politisk tidsplan for budget 2020 samlet set godkendes
  3. at Center for Økonomi og Styring tilretter evt. ændringer til den politiske tidsplan på baggrund af ovenstående beslutninger inden offentliggørelse på hjemmeside mm.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 17.  17. Postfunktionærernes Andels-Boligforening, tilladelse til sideaktiviteter

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) ansøger kommunalbestyrelsen om tilladelse til om muligt at iværksætte sideaktiviteter i form af administration af opførelse og drift af private udlejningsboliger, ejerboliger, private ustøttede andelsboliger samt erhvervsarealer, der ejes af andre end boligorganisationen eller en afdeling af denne.

  Sagsfremstilling

  PAB er en boligorganisation under almenboligloven med hjemsted i Glostrup Kommune.Organisationens hovedområde er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med almenboligloven.

  PAB har kun en enkelt afdeling i hjemkommunen Glostrup (Springbo), men har derudover en række afdelinger i Københavnsområdet og Nordsjælland.

  PAB har besluttet at undersøge mulighederne for at udvide sine aktiviteter til også at omfatte aktiviteter jfr. sideaktivitetsbekendtgørelsen § 11, altså administration af opførelse og drift af private udlejningsboliger, ejerboliger, private ustøttede andelsboliger samt erhvervsarealer, der ejes af andre end boligorganisationen eller en afdeling af denne.

  Hjemlen til aktiviteterne er indeholdt i almenboliglovens § 6, stk. 2, hvoraf fremgår, at boligorganisationen kan udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, boligorganisationen har oparbejdet gennem sin virksomhed

  I henhold til sideaktivitetsbekendtgøren kan organisationen, jf. § 2, stk. 2, udføre sådanne sideaktiviteter i det omfang, det omfattes af bestemmelsen i bekendtgørelsens kapitel 3.

  Af § 11 i kapitel 3 fremgår, at en boligorganisation kan udøve ovennævnte aktiviteter under forudsætning af:

  1.at den pågældende boligorganisation har en eller flere boligafdelinger i det pågældende boligområde,

  2.at kommunalbestyrelsen godkender boligorganisationens disposition.

  Rent teknisk drives disse sideaktiviteter af et af PAB 100% ejet datterselskab. Udkast til vedtægter for dette datterselskab vedhæftes som bilag.

  Det fremgår endvidere af sideaktivitetsbekendtgørelsen, at det er en betingelse for kommunalbestyrelsens godkendelse, at

  1) at selskabet er et aktie- eller anpartsselskab, hvor boligorganisationen ejer mindst 10 pct. af aktie- eller anpartskapitalen,

  2) at selskabet udelukkende behæftes og forpligtes af forhold, der vedrører aktiviteter, der er godkendt efter ovennævnte regler,

  3) at boligorganisationen kun hæfter med sit indskud for tab i selskabet,

  4) at selskabet, hvis det udøver de i §§ 11, 22 og 23 nævnte aktiviteter, tegner en professionel ansvarsforsikring med en passende forsikringssum mod tab som følge af rådgivningsfejl, og

  5) at indskuddet foretages efter markedsøkonomiske investeringsprincipper med henblik på at opnå en normal forrentning af de investerede midler.

  PAB indestår for opfyldelsen af disse vilkår, jfr. vedhæftede ansøgning.

  Etableringen af sideaktivitetsselskabet medfører ingen økonomiske forpligtelser for Glostrup Kommune.

  Det kan nævnes, at PAB er en velkonsolideret virksomhed. Af regnskab 2017 fremgår, at der er en egenkapital på 122.360.347 kr. samt en bankbeholdning på 7.714.000 kr. og en obligationsbeholdning på 324.111.000 kr.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • at Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse til, at PAB etablerer et 100% ejet datterselskab, der driver sideaktiviteter i form af administration af opførelse og drift af private udlejningsboliger, ejerboliger, private ustøttede andelsboliger samt erhvervsarealer, der ejes af andre end boligorganisationen eller en afdeling af denne.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

  Indstillingen anbefales godkendt under forudsætning af, at kommunens fremtidige garantier for optagne lån ikke kommer til at omfatte de nye aktiviteter – men alene lån til det almene kerneformål.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, O, V og Ø med 18 stemmer.

  Imod stemmer U med 1 stemme.

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 18.  18. Justering af folkeskolereformen (partiforslag)

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Piet Papageorge (V) har på vegne af Venstre anmodet om, at følgende punkt optages på dagsordenen på møde i kommunalbestyrelsen 13. februar 2019.

  Sagsfremstilling

  Onsdag d. 30. januar 2019 vedtog forligskredsen en justering af folkeskolereformen fra 2014. Der er flere elementer i den vedtagende aftale, heriblandt:

  a. Afkortede skoledage for de mindste

  b. Lettere og mere transparent udnyttelse af paragraf 16.b for de store og mellemstore børn med flere muligheder end ’blot’ 2-lærerordninger. Dette betyder konkret, at vi nu kan slippe for at benytte ’smuthuller’ og ’paragraf-omveje’ til at forkorte skoledagen.

  c. Mere fagundervisning i hhv. tysk/fransk, billedkunst og historie

  d. Styrket læseindsats

  Derudover indeholder aftalen også nogle hensigter omkring færre vikarer, forenklede elevplaner samt evaluering af nationale tests. Disse hensigter er dog endnu ikke konkretiseret.

  Der er helt evident, at justeringen af folkeskolereformen fra 2014 giver det kommunale selvstyre langt større indflydelse på bestemmelsen og ’toneingen’ af de kommunale skoler landet over. Derfor er det Venstres opfattelse, at det relevante udvalg i Glostrup (BSU) bør drøfte de nye muligheder og de potentielle økonomiske og faglige konsekvenser der måtte følge heraf. Denne drøftelse bør finde sted på et oplyst grundlag, hvorfor vi anbefaler, at man frem mod udvalgsbehandling undersøger de implikationer, justeringen af folkeskolereformen har medført.

  Venstre anerkender, at der kører en proces om Glostrup Skole sideløbende, men Venstre finder det fortsat relevant at få belyst mulighederne som følge af den nye folkeskolereform – og jo før, jo bedre.

  Venstre indstiller til:

  1. At sagen drøftes.

  2. At sagen oversendes til Børne og Skoleudvalget til ydereligere drøftelse med henblik på at administrationen forinden undersøger punkterne a-d med henblik på at oversætte punkternes betydning til en ’Glostrup-kontekst’. Dette inkluderer også overvejelser om eventuelle økonomiske konsekvenser af de kortere skoledage for de mindste, og prisen for kortere dage for de større."

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  1. Drøftet.
  2. Indstillingen godkendt.
 19.  19. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  Ingen punkter til orientering.

 20.  20. Udbud af Ejby Mosevej 175 (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019

  1.Leif Meyer Olsen (V) stiller som ændringsforslag, at der gennemføres et udbud, hvor der er mulighed for at byde ind på alle 3 muligheder med henblik på en samlet vurdering af projekter og bud.

  For stemmer Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Lars Høimark (A), John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (O).Imod stemmer Palle Laustrup (F) og Robert Sørensen (Ø).

  Forslaget anbefales

  1. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-02-2019

  Punktet er ikke behandlet, jævnfør beslutningen i punkt: 1 Godkendelse af dagsordenen.

Mødenr. 2482