Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


John Engelhardt, V
Lisa Ward, A
Lars Thomsen, U
Søren Enemark, A
Flemming Ørhem, O
Palle Laustrup, F
Kasper Damsgaard, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Piet Papageorge, V
Pia Hagbarth Dahlin, O
Torben Jensen, A
Dan Kornbek Christiansen, C
Robert Sørensen, Ø
Marlene Frandsen, V
Gitte Wallin Limkilde, A
Ina-Maria Nielsen, V
Lars Høimark, A
Eva Nørgaard Wojtala, V


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Resumé

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at punkterne 16 og 17 behandles sammen og at punkt 27 flyttes fra den lukkede til den åbne dagsorden.

 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsens medlemmer om aktuelle sager.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  Ingen punkter til orientering.

 3.  3. Orientering om omegnskommunernes fremme af lokal bymæssig sammenhæng og struktur

  Resumé

  Beslutningskompetence: Vækst- og Byudviklingsudvalget

  Omegnskommunernes fælles indsats for at fremme bedre bymæssig sammenhæng og trafikal infrastruktur i Hovedstadsområdet fremlægges til Vækst- og Byudviklingsudvalgets orientering.

  Sagsfremstilling

  Omegnskommunerne deltager for tiden i to markante samarbejder, der begge har til sigte at synliggøre udvikling af Hovedstadsområdet i forhold til landspolitiske prioriteringer. Der er dels KKR-Hovedstadens initiativ med udpegede infrastrukturelle VIP-projekter og dels 11 omegnskommuners input til regeringens hovedstadsstrategi 2030.

  KKR Hovedstaden og Region Hovedstadens VIP-projekter for infrastruktur

  Glostrup Kommune er sammen med de øvrige 28 hovedstadskommuner del af KKR Hovedstaden (Kommunekontaktrådet i Hovedstaden).

  KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden vedtog i efteråret 2016 en række fælles infrastrukturprioriteringer – de såkaldte VIP-projekter. VIP-projekterne er et samlet bud på den nødvendige udvikling af infrastrukturen i Hovedstadsområdet.

  VIP-projekterne udgør en ramme for fælles interessevaretagelse og koordination blandt de 29 kommuner og Region H. Formålet er at øge sandsynligheden for, at projekterne føres ud i livet, og at udnytte de politiske åbninger, der løbende måtte opstå i forhold til de enkelte projekter. Listen af projekter er vedtaget med samtidig erkendelse af, at de enkelte kommuner har primær fokus på forskellige af projekterne og lægger forskellige ressourcer bag virkeliggørelse af projekterne.  

  Det fælles arbejde med at udrulle VIP-projekterne forankres og koordineres i KKR Hovedstadens embedsmandsudvalgsgruppe for klima og infrastruktur. Ligeledes etableres en arbejdsgruppe med deltagelse af hvert projekts tovholderkommune, regionen og KKR sekretariatet.

  De 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden er enige om følgende 7 prioriterede infrastrukturprojekter:

  1.Færdiggørelse af Hillerød- og Frederikssundsmotorvejene – de nuværende landeveje er stærkt trafikerede og folk holder i lange køer. Pris ca. 4,6 mia. kr.

  2.Forbedringer af Kystbanen

  3.Ring 5 syd – motorvejsforbindelse fra Frederikssundsvej til Køge – afgørende for at forbedre fremkommeligheden omkring hovedstadsområdet. Pris ca. 6,6 mia. kr.

  4.Automatisering af S-tog – giver markant bedre betjening for passagerne med højere frekvens, punktlighed og færre aflyste afgange. Pris ca. 4,1 milliarder kr.

  5.Letbane fra Gladsaxe til Nørrebro – skaber en grøn kollektiv trafikforbindelse mellem metroen og den kommende letbane i Ring 3. Pris ca. 3 milliarder kr.

  6.Østlige ringvej – vil aflaste trafikken i indre København, sikre bedre adgang fra det nordlige Sjælland til Københavns Havn og Københavns Lufthavn. Pris ca. 20 mia. kr.

  7.Direkte togforbindelse fra Roskilde til Kastrup Lufthavn – vil aflaste Københavns Hovedbanegård og skabe bedre adgang fra det vestlige hovedstadsområde til Kastrup Lufthavn. Pris ca. 1 mia. kr.

  Derudover er der enighed om, at der brug for at kigge nærmere på følgende 3 yderligere projekter:

  8.Ombygning af Hillerød station så passagerer fra hele Nordsjælland kan komme direkte til det nye supersygehus Hospital Nordsjælland. Pris ca. 182 millioner kr.

  9.Forlængelse af metroen – f.eks. fra Ny Ellebjerg til det udbyggede Hvidovre hospital for at afhjælpe de massive problemer der er med at komme til og fra hospitalet. Pris ca. 4 mia. kr.

  10.Forlænge S-banen fra Farum til Hillerød.

  Arbejdet med de enkelte VIP-projekter er forankret hos de enkelte tovholderkommuner. Glostrup Kommune er tovholder for det 7. VIP-projekt indeholdende blandt andet nyt regionaltogstop ved Glostrup Station. Der er produceret et fakta-ark til hvert VIP-projekt. De samlede fakta-ark er vedhæftet. Fakta-ark for det 7. VIP-projekt udgøres af side 11 og 12 i bilaget.

  VIP-projekterne er i meget forskellige stadier. Nogle er i en undersøgelsesfase og andre er klar til anlægslov. Det 7. VIP-projekt er færdigt og ligger klar til behandling i Folketinget. Ifølge Banedanmarks politisk godkendte anlægsplan kan det 7. VIP-projekt forventes fremlagt til politisk behandling i Folketinget i perioden 2027-30, hvorefter arbejdet vil kunne gå i gang, hvis der kan samles flertal for en anlægslov. At projektet skal vente så længe skyldes koordinering med Banedanmarks signalprogram, der forventes ca. 15 år forsinket.

  Det er en del af den umiddelbare indsat i forhold til VIP-projekterne at sikre opmærksomhed omkring det store trafikale efterslæb i forbindelse med den kommende Folketingsvalgkamp.

  Herunder link til det indslag om VIP-projekterne, der blev bragt på TV2 Lorry 25. oktober 2018.

  https://www.tv2lorry.dk/artikel/29-borgmestre-goer-som-jyderne-og-raaber-folketinget-op-indhent-efterslaebet-nu

  11 omegnskommuners input til regeringen hovedstadsstrategi 2030

  De 11 omegnskommuner ser frem til den kommende hovedstadsstrategi, der skal sætte fokus på områdets udvikling frem til 2030.

  Der er blandt kommunerne enighed angående de fire hovedudfordringer,

  allerede er udpeget i kommissoriet for arbejdet med hovedstadsstrategien:

  • Vækst og viden
  • Plads til flere borgere
  • Effektiv og smart mobilitet
  • Et aktivt, attraktivt og grønt hovedstadsområde.

  Omegnskommunerne pointerer, at der ikke kun må være fokus på København, idet de omliggende kommuner er nøglen til at løse udfordringerne. Tilflytningen til hele hovedstadsområdet er allerede en realitet og den vil fortsætte i de kommende år. De 11 omegnskommuner repræsenterer 420.000 borgere og 270.000 arbejdspladser. Det udgør ca. 25 % af det samlede Hovedstadsområde.

  Den moderne, velfungerende og attraktive hovedstad er ikke opdelt i et center og en periferi. Det er en blandet by med mange centre – også med placering i de omliggende tæt befolkede kommuner. Det er derfor vigtigt at disse centre er forbundet med god og effektiv infrastruktur.

  Der er et stort potentiale for at styrke udviklingen og værdien af væksten for hovedstadsområdet med de rette strategiske initiativer og investeringer.

  De 11 omegnskommuners indspil til Hovedstadsstrategi 2030 er vedhæftet som bilag og er i øvrigt den 13. november sendt til Erhvervsminister Rasmus Jarlov.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 19-12-2018

  Til orientering. Punktet sendes videre til Kommunalbestyrelsen til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  Til orientering.

  Bilag

 4.  4. Orientering om ny lov til bekæmpelse af ungdomskriminalitet

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag til bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Forslaget indebærer blandt andet, at et Ungdomskriminalitetsnævn kan træffe afgørelse om foranstaltninger til børn, unge og deres familier efter serviceloven, som kommunen efterfølgende skal sætte i værk og finansiere. Samtidig kan nævnet – med kort frist - pålægge kommunen at udarbejde en unge-undersøgelse. Loven vil

  bevirke, at økonomien på området bliver vanskelig for kommunerne at styre, da et centralt nævn kan pålægge kommunen udgifter til foranstaltninger. 

  Sagsfremstilling

  Folketinget behandler i øjeblikket forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Forventningen er, at loven træder i kraft pr. 1. januar 2019. Lovforslaget indebærer, at der oprettes et Ungdomskriminalitetsnævn, som skal behandle sager vedrørende børn og unge i alderen 10 til 17 år, som er mistænkt eller dømt for alvorlig eller omfattende kriminalitet. Desuden skal der oprettes en Ungekriminalforsorg, som i samarbejde med barnets eller den unges opholdskommune skal føre tilsyn med, at barnet eller den unge efterlever Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

  Hvem er målgruppen?

  Målgruppen er børn og unge mellem 10 og 17 år, som er mistænkt eller dømt for alvorlig eller omfattende kriminalitet. Det vil sige eksempelvis vold, trusler, groft hærværk, røveri og seksuelle overgreb, overtrædelse af våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.

  Hvis personen er mellem 10 og 14 år, beslutter politiet, om den pågældende er omfattet af målgruppen. Hvis personen er mellem 15 og 17 år, beslutter retten, om den pågældende er omfattet af målgruppen.

  Ungdomskriminalitetsnævnet tager stilling til foranstaltninger

  Hvis personen ikke er omfattet af målgruppen, er proceduren den samme som i dag. Det vil sige, at kommunen bliver kontaktet med henblik på at vurdere, hvilke socialpædagogiske tiltag, der eventuelt skal sættes i værk for barnet/den unge. Hvis personen derimod er omfattet af målgruppen, skal den pågældende fremstilles i Ungdomskriminalitetsnævnet.

  Ungdomskriminalitetsnævnet kan træffe afgørelse om straks-reaktioner og forbedringsforløb over for et barn eller en ung eller deres forældre. Forbedringsforløb kan for eksempel indebære anbringelse udenfor hjemmet eller andre foranstaltninger efter lov om social service med varighed op til to år. Straks-reaktioner kan bestå i at bidrage til at genoprette forurettet skade eller samfundsnyttigt arbejde i almindelighed.

  Ungdomskriminalitetsnævnets sammensætning

  Ungdomskriminalitetsnævnet består af tre medlemmer: en dommer, en fra Politiet og en kommunal repræsentant (som formodentlig bliver udpeget af KL). Hvis den mistænkte er mellem 10 og 14 år, bistår en børnesagkyndig altid nævnet i behandlingen af sagen. Hvis den mistænkte er mellem 15 og 17 år, bistår en børnesagkyndig i særlige tilfælde nævnet i behandlingen af sagen.

  Kommunens opgaver

  Den kommune, som barnet/den unge bor i, skal iværksætte og finansiere den/de indsats(er), som Ungdomskriminalitetsnævnet fastsætter. Staten etablerer en Ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at kommunerne iværksætter de foranstaltninger, som et Ungdomskriminalitetsnævn har besluttet.

  Kommunen skal også udarbejde en unge-undersøgelse forud for behandling af en sag i Ungdomskriminalitetsnævnet. Unge-undersøgelsen minder om de børnefaglige undersøgelser, som Familieafsnittet udarbejder efter servicelovens § 50. Formålet med en unge-undersøgelse er at få bred viden om den unges udvikling og familie/netværk for at afdække ressourcer og kompetencer. Det følger af lovforslaget, at kommunen skal kunne levere en unge-undersøgelse på tre uger. Det kan være vanskeligt at nå i praksis, og kan samtidig sætte løsning af andre opgaver indenfor en given tidsfrist under pres.

  Lovens økonomiske konsekvenser for Glostrup Kommune

  Lovforslaget lægger op til at opsplitte betalings- og beslutningskompetencen for børn og unge, der har begået alvorlig kriminalitet. Det betyder, at Ungdomskriminalitetsnævnet kan forpligte kommunen til at iværksætte foranstaltninger overfor børn og unge mellem 10 og 17 år. Det kan eksempelvis handle om at anbringe barnet/den unge udenfor hjemmet, eller at kommunen hver dag skal hente barnet/den unge i hjemmet og følge ham/hende i skole. Ungdomskriminalitetsnævnet kan træffe afgørelser om alle typer af foranstaltninger – også typer som den enkelte kommune ikke har i forvejen.

  Administrationen kan ikke på nuværende tidspunkt give et realistisk bud på de økonomiske konsekvenser af lovforslaget for Glostrup Kommune. Det afhænger både af antallet af unge i målgruppen, karakteren af lovovertrædelsen og hvordan politi og retsvæsen forvalter loven i praksis. Administrationen vurderer, at vi på nuværende tidspunkt har børn og unge, der kunne være i målgruppen, men det kan hurtigt ændre sig – både i op- og nedadgående retning.

  KL har afgivet høringssvar til lovforslaget. KL har blandt andet påpeget, at KL vurderer, at der med forslaget vil følge en række ekstraopgaver for kommunerne, som forudsætter økonomisk kompensation. KL vurderer desuden, at den beslutningskompetence der tildeles Ungdomskriminalitetsnævnet vil medføre øgede udgifter, og at økonomien på området bliver ikke-styrbar for kommunerne.

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-12-2018

  Til efterretning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  Til efterretning.

 5.  5. Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Udvalget forelægges sag til efterretning om de økonomiske konsekvenser ved de ændrede refusionsregler i aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer, hvor den statslige refusion på driftsudgifter ved aktivering afskaffes og finansieringsansvaret overlades til kommunerne.

  Sagsfremstilling

  Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i november 2017 Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer. Et af elementerne i aftalen er en forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen. Den nuværende detaljerede styring gennem statslig driftsrefusion og driftslofter erstattes af en model, hvor statsrefusionen afskaffes, og finansieringsansvaret overlades fuldt ud til kommunerne for nogle målgrupper:

  Dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse (borgere der ikke er omfattet af integrationsloven), sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidender og ledige selvforsørgende.

  Formålet med den forenklede styringsmodel er ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering at skabe mere ensrettede regler på tværs af beskæftigelsesindsatsen, samt give kommunerne incitament til at prioritere virksomhedsrettede tilbud frem for vejledning og opkvalificering.

  Den administrative lettelse på beskæftigelsesområdet, som følge af omlægningen af refusioner, som indgår som en del af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP), er ikke blevet indarbejdet i budget 2019. Overførsel af den del af bloktilskuddet, der kommer som følge af bortfald af driftsrefusioner på i alt 2,5 mio. er heller ikke overført til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det skyldes, at lovændringer normalt ikke medtages i budgetprocessen, før de er vedtaget. Ændringen af driftsrefusion forventes vedtaget i december 2018 med ikrafttrædelse

  • den 1. januar 2019 (kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, ledige selvforsørgende, revalidender samt modtagere af ledighedsydelse) og
  • den 1. juli 2019 (dagpenge- og sygedagpengemodtagere) 

  Det betyder, at der i budgettet for 2019 er budgetlagt med 6,0 mio. kr. i refusioner, som ikke kommer. Den fremadrettede finansiering sker via budgetgarantien, og Glostrup Kommune modtager pengene fra budgetgarantien som en del bloktilskuddet. De har dermed indgået som en del af kommunens samlede budgetproces.

  Jobcenteret har løbende foretaget adfærdsændringer mod øget virksomhedsrettet indsats og hjemtagelse af opgaver fra anden aktør. Per 30. september 2018 blev der sparet 1,3 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen – dette beløb forventes også at kunne spares i 2019.

  Den samlede konklusion er, at der må forventes merudgifter på 4,7 mio. kr. i budget 2019, hvis der ikke kan foretages yderligere adfærdsændringer.

  Det vedhæftede notat vil indgå som en del af den økonomiske handlingsplan, som forelægges Kommunalbestyrelsen i december.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18-12-2018

  Til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  Til efterretning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  Til efterretning.

  Bilag

 6.  6. Byggeri ved Egeparken - færdiggørelse af grønne arealer

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  I henhold til deklaration af 15. januar 2018 aftalt mellem Glostrup Kommune og bygherre for byggeriet ved Egeparken (Bonava) skal kommunen betale Bonava 300.000 kr. for anlæg af udenomsarealer. Derudover er der behov for 200.000 kr. til beplantning, oprensning af sø og byudstyr. Der anmodes således om frigivelse af 500.000 kr.

  Sagsfremstilling

  Opførelse af boligbyggeri Egehusene på den tidligere parkeringsplads mellem Egeparken og Stadionvej nærmer sig sin afslutning. Arealet er udmatrikuleret således, at de 2 arealer, der kan bebygges er omkranset af kommunale grønne arealer. Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede den 24. oktober 2017 at indgå aftale med Egehusenes bygherre (Bonava) om etablering af LAR-anlæg på de kommunale grønne arealer.

  I henhold til deklaration mellem Glostrup Kommune og Bonava betaler kommunen 300.000 kr. til Bonava for anlæg af udenomsarealerne. Arbejdet omfatter: Bortskaffelse af asfalt og forurenet jord, rydning af træer mv., udlægning af muld og græssåning og etablering af grusstier. Administrationen skønner, at der derudover er behov for et beløb på ca. 200.000 kr. til beplantning, oprensning af sø og byudstyr mv.

  Økonomi

  Da den kommunale parkeringsplads blev solgt i 2006, blev der afsat et beløb i kommunens budget til anlæg af udenomsarealerne. I budget 2018 står der således et beløb på 2.405.000 kr. på projektnr.: 222.052 ”Diverse arbejder i forbindelse med salg af grund ved Egeparken”.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018

  Tekst/Projektnr.:

  Driftsbevilling

  Rådighedsbevilling

  Anlægsbevilling

  Projekt 222.052

  Diverse arbejder i forbindelse med salg af grund ved Egeparken

  500.000 kr.

  I alt

  500.000 kr.

  Medfører ikke et forbrug af kassebeholdningen

  Indstilling

  Center for Miljø- og Teknik indstiller:

  1. at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. på projekt 222.052 til færdiggørelse af udenomsarealerne ved Egehusene
  2. at der resterende beløb tilbageføres til kassebeholdningen.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 20-12-2018

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
 7.  7. Trafikuheldsanalyse 2013-2017

  Resumé

  Beslutningskompetence: Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

  Orientering om udviklingen af trafikuheld i Glostrup Kommune i perioden 2013-2017.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har fået analyseret udviklingen af trafikuheld i kommunen i perioden fra 2013 til 2017. Uheldskortlægningen i kommunens Vej og Trafikplan 2014 slutter i 2012 og i 2016 blev der udarbejdet en uheldsanalyse for perioden 2011-2015. Den nye uheldsanalyse bygger videre på disse. Analysen er baseret på de politiregistrerede uheld.

  Glostrup Kommunes målsætning er, at antallet af personskader skal reduceres med 50 % frem til år 2020. Reduktionen skal ses i forhold til gennemsnittet af antallet af personskader i perioden 2010-2012 som var 14,3. Målsætningen er derfor højst 7 personskader i 2020. Generelt er udviklingen gået i den rigtige retning til og med 2015, hvorefter det i 2016 og 2017 desværre er gået i den forkerte retning for antallet af personskader. I 2015 var antallet af personskader helt nede på 3, i 2016 var der 10 personskader og i 2017 var der 17 personskader. Desværre var der 2 dræbte blandt de tilskadekomne både i 2015 og i 2017.

  Uheldsanalysen indeholder også en oversigt over de mest uheldsbelastede lokaliteter i kommunen, som er de kryds og strækninger, hvor der er en koncentration af uheld. Der er i alt 20 lokaliteter, som kan betragtes som uheldsbelastet. Heraf er 17 af lokaliteterne kryds og 3 er strækninger. Det er stort set samme uheldsbillede som i den forrige periode 2011-2015 og stort set også samme kryds og strækninger, som er udpeget. Det er primært de store kryds på Hovedvejen og Ringvejen, som er uheldsbelastede.

  Der er heldigvis en del lokaliteter, hvor antallet af uheld er faldet, heriblandt krydsene Ballerup Boulevard/Ejby Mosevej, Hovedvejen/Ringvejen, Hovedvejen/Banegårdsvej/Nørre Allé samt Hovedvejen på strækningen mellem Ringvejen og Skolevej/Nyvej. Dette skyldes bl.a. at der flere af stederne er foretaget ombygninger, som har medvirket til større trafiksikkerhed og et fald i antallet af uheld.

  Der er desværre også lokaliteter, hvor antallet af uheld er steget, f.eks. Hovedvejen/Paul Bergsøes Vej/Tavleholmsvej og Jyllingevej/Ejby Industrivej/Oxbjergvej.

  Derudover er der 2 nye lokaliteter som ikke tidligere har været udpeget. Det er krydsene Ejbydalsvej/Ejby Mosevej og Nørre Allé/Højvangsvej. I krydset Ejbydalsvej/Ejby Mosevej er skiltningen og afstribningen i krydset forbedret i 2016 for at tydeliggøre vigepligtsforholdene.

  Administrationen sørger løbende for at udføre mindre anlægsopgaver til forbedring af trafiksikkerheden og trygheden. Derudover søges om midler til større projekter i budgetforhandlingerne.

  De foreløbige registreringer af trafikuheld i Glostrup Kommune for 2018 ser på nuværende tidspunkt rigtig pæne ud. Der har frem til november måned været et væsentlig fald i antallet af personskader i forhold til 2017, så hvis denne udvikling kan holde resten af året, ser det positivt ud i forhold til målsætningen om højst 7 personskader i 2020.    

  Uheldsanalysen 2013-2017 samt kort med placering af uheld er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. at udvalget tager uheldsanalysen til efterretning
  2. at udvalget beslutter, at der på baggrund af registreringerne i uheldsanalysen fremlægges konkrete forslag til forbedringstiltag.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 20-12-2018

  1. Indstillingen tages til efterretning.
  2. Indstillingen godkendt.

  Flemming Ørhem (O) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  Taget til orientering.

  Bilag

 8.  8. Godkendelse af debatoplæg til forudgående offentlig høring - etageboliger ved Glosemosevej

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Godkendelse af debatoplæg til forudgående høring: Omdannelse af erhvervsejendommen Glosemosevej 18-28 til etageboliger med inddragelse af boligerne på Glosemosevej 15, 17, 19 og 21.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for, at industriejendommene Glosemosevej 18-28 kan anvendes til boligformål i form af etageboliger i et samlet projekt med grundene på Glosemosevej 15, 17, 19 og 21, som i dag anvendes til åben-lav boliger. Disse ændringer kræver et kommuneplantillæg og en ny lokalplan.

  Glostrup Kommune har pligt til at foretage en forudgående offentlig høring ved udarbejdelse af nyt plangrundlag der strider imod de gældende kommuneplanrammers grundlæggende bestemmelser. Glostrup Kommune har desuden muligheden for en forudgående offentlig høring, såfremt det vurderes, at projektets størrelse eller betydning kræver det.

  Projektet ved Glosemosevej er ikke i strid med de grundlæggende bestemmelser i de gældende kommuneplanrammer (hhv. anvendelse til ’bolig og erhverv’ og ’bolig’) men overstiger den gældende bebyggelsesprocent, etageantallet og den specifikke anvendelse (åben-lav). Desuden danner projektets størrelse grobund for en forudgående offentlig høring – i form af et debatoplæg med indkaldelse af idéer og bemærkninger til lokalplanarbejdet. Dette er desuden vedtaget på mødet i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 21. november 2018.

  Ejer af Glosemosevej 18-28 ønsker mulighed for at udvikle ejendommen samt boligejendommene på Glosemosevej 15-21 til etageboliger i 2 til 7 etager. Parkering etableres i parkeringskælder i to etager.

  Grundene på matrikel 4ao og 4q indeholder industriejendomme, der ønskes revet ned og omdannet til boliger. De øvrige inkluderede grunde er parcelhusgrunde, der støder op til lignende grunde ved Glosemosevej og Linde Allé. Parcelhusene foreslås ligeledes erstattet af etageboliger i to etager.

  Omdannelsen fra erhverv til bolig er lig med hvad der sker på tilsvarende arealer i nærheden, især Kirkebjergområdet, hvor Brøndby Kommune for nylig har offentliggjort forslag til Udviklingsplan for Kirkebjerg. Brøndby Kommune vil inden udgangen af året vedtage Lokalplan 243, der åbner muligheder for etageboliger op til 7 etager umiddelbart syd og vest for området ved Glosemosevej.

  Bebyggelsen i projektet på Glosemosevej er tænkt som en åben karré med forsætninger i varierende højder fra 2 til 7 etager. Bebyggelsen forventes højest mod arealets nordlige skel mod de store parkeringsarealer og lavest mod øst mod det eksisterende villakvarter. Ved Vækst- og Byudviklingsudvalgets møde den 21. november 2018 blev det besluttet, at bebyggelsen længst mod øst maksimalt må være 2 etager for at få en gradvis overgang til villakvarteret mod øst og undgå direkte indbliks- og skyggegener.

  Det fremlagte byggeprojekt for et nyt boligområde på Glosemosevej har en bebyggelsesprocent på næsten 220 %, og projektet indeholder ca. 200 boliger. Tallet medregnes i den kommende befolkningsprognose og betyder, at der vil kunne flytte omkring 400 borgere ind, når projektet står færdigt. Disse tal indgår desuden i Glostrup Kommunes langsigtede arbejde med institutionskapacitet.

  Debatoplægget fremstiller de nuværende kommuneplanrammer og forslag til nye for at skabe den bedste forståelse for de planlægningsmæssige ændringer. Derudover præsenteres projektet med udvalgte visualiseringer og planer og en beskrivelse af skygge- og indblikskonsekvenser samt støj- og miljøkonsekvenser. Som det fremgår af debatoplægget er disse konsekvenser minimale i forhold til projektets størrelse, bl.a. fordi sammenhængen med omgivelserne er essentielt.

  Til slut beskriver debatoplægget den videre proces og mulighederne for at komme med idéer og bemærkninger med fokus på følgende spørgsmål:

  -Hvordan skal området anvendes?

  -Hvordan tilgodeses hensyn til naboer og omgivelser?

  -Hvilke forhold skal tilgodeses i den kommende planlægning af området?

  Debatoplægget skal sendes i offentlig høring i en periode fra fire til otte uger. Projektet strider ikke imod kommuneplanrammernes grundlæggende bestemmelser men er dog et stort og omfattende planlægningsarbejde. Debatoplægget foreslås derfor sendt i høring i seks uger efter endelig vedtagelse på kommunalbestyrelsens møde i januar.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø- og Teknik indstiller:

  • at debatoplægget, som beskrevet ovenfor og vist i Bilag 1, godkendes til forudgående offentlig høring i seks uger med indkaldelse af idéer og bemærkninger til det videre arbejde med det nye plangrundlag.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 19-12-2018

  Indstillingen anbefales godkendt, dog med den tilføjelse, at høringsperioden skal være på 8 uger.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  Indstillingen anbefales godkendt, dog med den tilføjelse, at høringsperioden skal være på 8 uger.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  Indstillingen godkendt, dog med den tilføjelse, at høringsperioden skal være på 8 uger.

  Bilag

 9.  9. Boligbyggeprogram 2019

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Fremlæggelse af Forslag til Boligbyggeprogram 2019 til brug for udarbejdelsen af Befolkningsprognosen for 2019 til kommunalbestyrelsens godkendelse 

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet Forslag til Boligbyggeprogram 2019 til brug for udarbejdelse af Befolkningsprognosen for 2019.

  Boligbyggeprogrammet ligger til grund for udarbejdelsen af befolkningsprognosen. I befolkningsprognosen vil det være muligt at danne sig et overblik over aldersfordeling og befolkningstilvækst og hvilke konsekvenser dette får for børneinstitutioner, skoler og plejehjem mv.

  Boligbyggeprogrammet har fået sin form i forbindelse med Kommuneplan 2003-2015 som en analyse af mulige ledige arealer til boligbyggeri i hele kommunen. Her blev alle arealer til boligbebyggelse og fortætning med boliger gennemgået. Nye projekter som følge af ændret anvendelse af områder er efterfølgende blevet tilføjet. Boligbyggeprogrammet revideres hvert år, så det afspejler den gældende viden.

  Boligbyggeprogrammet består af en ”basis” del, der indeholder de boliger, hvor der er stor sikkerhed omkring gennemførelsen. Denne del er baseret på oplysninger fra igangværende sagsbehandling samt udarbejdelse af nye lokalplaner samt en ”mulig udbygning” del, der består af de skitserede byggemuligheder, hvor der er en lidt længere proces, inden der kan siges at være sikkerhed for realisering. I boligbyggeprogrammet er de mulige udbygninger i den centrale del af Glostrup markeret med blåt og i den øvrige del af Glostrup markeret med rødt.

  I forslag til Boligbyggeprogram 2019 er alle ændringer i forhold til Boligbyggeprogram 2018 beskrevet. De enkelte områders placering fremgår af bilaget Løbenummerkort.

  Der er i Boligbyggeprogram 2019 tilføjet 5 nye områder:

  -Stationsparken 37 – nyt etagebolig projekt

  -Rehabiliteringscenteret på Dalvangen

  -Hovedvejen 116 – 2 nye taglejligheder og

  -Ejby Mosevej 175 – enten 2 parcelhuse eller 4–6 rækkehuse

  -Slotherrensvej 409 – nyt projekt med kontor og omkring 50 boliger

  På baggrund af konkrete projekter er der ændret på antallet af boliger, fordelingen af boligtyper og indflytningsårene på:

  -Skovsletten/Cirkusgrunden

  -Hovedvejen 100

  -Smedegård – Sydvestvej

  -Glosemosevej

  -Sweco – Granskoven

  -Diget.

  Derudover er alle områderne med mulig udbygning blevet gennemgået og flere af projekterne blevet justeret, da der ikke er nogen aktuelle planer for området.

  I 2019 forventes der indflytning i 162 boliger på følgende lokationer:

  -1 parcelhus på Ejby Mosevej

  -2 parcelhuse på Kirkebjerg Allé

  -8 boliger i 4 dobbelthuse på Dysseaasen

  -21 parcelhuse på Dysseaasen 

  -28 rækkehuse på Lammekær

  -2 etageboliger på Hovedvejen 116

  -24 etageboliger i Egehusene på Stadionvej

  -76 etageboliger på Stationsparken 35.

  Udover de nybyggerier, der fremgår af boligbyggeprogrammet, er der i forbindelse med ekspropriationer til letbanen ved at blive nedlagt 29 boliger. Da befolkningsprognosen beregnes ud fra antallet af beboede boliger i BBR-registeret samt oplysningerne i boligbyggeprogrammet skal dette ikke fremgå som selvstændigt punkt i boligbyggeprogrammet.

  I forhold til sidste års boligbyggeprogram forventes der frem til 2030 nu mulighed for en udbygning med cirka 3.100 boliger, hvor muligheden sidste år blev vurderet til knap 3.300 boliger. Dette skyldes udover ovenstående tilpasninger en revurdering i forhold til to områder i bymidten med cirka 200 færre boliger. I forhold til basisfremskrivningen forventedes sidste år tilvejebragt cirka 1.500 boliger overalt i kommunen frem mod 2030. Nu er denne forventning i stedet cirka 1.900 boliger.

  På grund af konjunkturerne på boligmarkedet er det svært at forudsige omfanget og rækkefølgen af fremtidige byggeprojekter. Administrationen vil derfor løbende opdatere boligbyggeprogrammet med nye projekter, så der kan køres nye befolkningsprognoser, hvis dette findes hensigtsmæssigt.

  Administrationen foreslår, at forslag til boligbyggeprogram 2019 godkendes.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • at Forslag til Boligbyggeprogram 2019 godkendes.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 19-12-2018

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 10.  10. Igangsætning af forberedende arbejder for ny planlægning for området omkring Granskoven i Hvissinge

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Administrationen ønsker godkendelse til at igangsætte skitsering af en helhedsplan for byudvikling og omdannelse af området omkring Granskoven i Hvissinge. Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget rammerne for udviklingen af området, og helhedsplanen skal give et bud på, hvordan disse rammer kan realiseres. Til arbejdet med helhedsplanen søger administrationen om et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til skitsering og juridisk bistand.

  Sagsfremstilling

  I oktober og november 2018 behandlede Vækst- og Byudviklingsudvalget og kommunalbestyrelsen, hvilke overordnede rammer der skal gælde for byudvikling og omdannelse af området omkring Granskoven i Hvissinge. Baggrunden for sagen er, at Sweco er fraflyttet det store kontorbyggeri på Granskoven, og bygningernes ejere ønsker at omdanne området til boliger.

  Der ligger tre ejendomme inden for området:

  • Matr.nr. 4ao, Hvessinge By, Glostrup, som ejes af Sweco
  • Matr. nr. 4aq Hvessinge By, Glostrup, som ejes af ATP Ejendomme
  • Vejareal 7000æ, som ejes af Glostrup Kommune.

  Gennem det seneste år har kommunen været i dialog med begge de øvrige ejere og drøftet muligheder og forpligtelser i gældende planer samt hvilke rammer, der ønskes og kræves i en ny planlægning for området. Kommunen har efter aftale stillet parkering på det offentlige vejareal til rådighed for kontorbyggerierne på både matr.nr. 4ao og 4aq, og det er bl.a. betingelserne i denne aftale, som er blevet drøftet.

  ATP Ejendomme har udarbejdet principforslag med forskellige bygningsvolumener og disponering af parkering. Disse forslag har givet en idé om, hvordan området kan skifte karakter til et nyt boligområde med en dagligvarebutik, men indholdet i forslagene afviger på flere punkter fra de rammer, som Vækst- og Byudviklingsudvalget og kommunalbestyrelsen har fastlagt.

  Administrationen vurderer, at det vil fremme den videre proces, hvis kommunen får udarbejdet skitseforslag for området med scenarier, der ligger inden for de rammer, som kommunen ønsker og finder realistiske. Der er særligt fokus på, at en skitsering skal fremme processen for etablering af en ny dagligvarebutik ved Fraligsvej/Granskoven på kommunens areal, da en lokal dagligvareforsyning i Hvissinge har høj prioritet. Det forventes, at kommunen ultimo 2020 kan frasælge en grund til en dagligvarebutik og få en salgsindtægt på 4-6 mio.kr. Den forventede indtægt overgår således den forestående udgift til skitsering og juridisk bistand.

  I forbindelse med skitseringen vil det være nødvendigt at afklare et juridisk grundlag for en parkeringsgrundejerforening, fordeling/omfordeling af byggeretter og tilknyttede betingelser samt salg af kommunale arealer og byggeretter. Administrationen ønsker derfor mulighed for at kunne tilkøbe juridisk bistand.

  Det forventes, at udgifterne til skitsering og juridisk bistand til udvikling af nyt plangrundlag for området vil andrage max. 600.000 kr. i 2019.

  Efterfølgende forslag og beslutning om ny planlægning for området (kommuneplantillæg og lokalplan) samt beslutning om salg af kommunale arealer skal fremlægges til politisk behandling og godkendelse. Borgerinddragelse og høring bliver også en del af denne proces.          

  Økonomi

  Der er ikke afsat rådighedsbeløb til udvikling af projektet i 2019. Derfor ønskes der rådighedsbeløb og anlægsbevilling på i alt 600.000 kr. til finansiering af skitsering og juridisk bistand.

  Udgiften er ikke indarbejdet i budget 2019, men kan forventes at blive modregnet af en væsentlig større indtægt i 2020. Derfor indarbejdes en indtægtsbevilling i 2020, svarende til udgiften i 2019. Den øvrige del af indtægten bliver indarbejdet i budgettet efter grundsalget er gennemført.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Tekst

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Udvikling og omdannelse af området omkring Granskoven i Hvissinge

  600.000 kr.

  600.000 kr.

  I alt

  600.000 kr.

  600.000 kr.

  Netto 600.000 kr. der forbruges af kassebeholdningen i 2019.

  Budget til den videre proces med bl.a. byggemodning og salgsindtægter afhænger af den videre planproces, og der vil blive udarbejdet nye sager til politisk behandling efter behov på et senere tidspunkt.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. at det godkendes at igangsætte skitsering af en helhedsplan for området og indhentning af nødvendig, juridisk bistand
  2. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 600.000 kr. i 2019 til skitsering og juridisk bistand, der skal danne grundlag for ny planlægning for området omkring Granskoven i Hvissinge.
  3. at der indarbejdes en salgsindtægt på 600.000 kr. i 2020 i budgetforslaget 2020-2023.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 19-12-2018

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
 11.  11. Beredskabsplan for håndtering af konkurser på hjemmehjælpsområdet

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Beslutning om godkendelse af udkast til beredskabsplan for håndtering af konkurser i hjemmeplejen efter Servicelovens § 92.

  Sagsfremstilling

  Folketinget har med Lov nr. 559 af 29.05.2018 indført en række nye bestemmelser i serviceloven, som har til formål at forpligte kommunalbestyrelsen til at arbejde mere systematisk for at undgå konkurser hos private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp samt at have det nødvendige beredskab, hvis en konkurs indtræffer.

  Baggrunden er, at der siden 2013 har været en kraftig stigning i antallet af konkurser på hjemmehjælpsområdet. Konkurserne blandt private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp skaber utryghed for borgerne, der bliver usikre på, om de fortsat kan få deres hjælp og pleje, og som ofte skal have nye medarbejdere i hjemmet. Konkurserne berører endvidere medarbejdere ansat hos de private leverandører, der skal finde en ny arbejdsplads, ligesom kommunalbestyrelsen med kort varsel står med den udfordring at skulle sikre personlig pleje og praktisk hjælp til de berørte borgere

  De nye bestemmelser forpligter kommunalbestyrelsen til

  1)at have en skriftlig beredskabsplan med retningslinjer for, hvordan kommunalbestyrelsen håndterer konkurser hos private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, som kommunalbestyrelsen indgår kontrakt med

  2)at stille krav om garantistillelse og dokumentation fra de private leverandører i form af skattemæssige regnskaber og revideret regnskab samt dokumentation for, at der ikke er forfalden gæld på 50.000 kr. og derover til offentlige myndigheder. Kravene gælder imidlertid ikke aftaler, der er indgået før lovens ikrafttræden. Administrationen vil således først skulle indarbejde dem, når der indgås kontrakt med nye leverandører[1].

  Den resterende del af sagen omhandler udelukkende beredskabsplanen.

  Beredskabsplan

  Beredskabsplanen skal sikre, at kommunalbestyrelsen er forberedt i tilfælde af konkurs, og at borgerne i kommunen i så fald berøres mindst muligt. Beredskabsplanen skal sikre, at kommunen kan varetage de vigtigste ansvarsområder og opgaver i en situation med en privat hjemmehjælpsleverandørs konkurs samt imødekomme de afledte opgaver og behov, der kan opstå i en sådan situation.

  Loven stiller ikke specifikke krav til, hvad beredskabsplanen skal indeholde. I bemærkningerne til lovforslaget nævnes imidlertid en række eksempler på elementer, som med fordel kan omfattes af en beredskabsplan. Det er bl.a. elementer som procedurer for interne arbejdsgange i tilfælde af en konkurs, procedurer for information til berørte borgere samt procedurer for overlevering af information fra den konkursramte leverandør til kommunen i form af f.eks. kørelister og vagtplanlægning. Endelig nævnes procedurer for, hvordan kommunalbestyrelsen bør forholde sig til en eventuel overtagelse af medarbejdere fra den konkursramte leverandør.

  Administrationen har i forlængelse af den nye lov udarbejdet en beredskabsplan jf. bilag 1. Både den kommunale hjemmepleje og de private leverandører har været inddraget i udarbejdelsen af beredskabsplanen, ligesom der også er trukket på de erfaringer, man gjorde sig ved konkursen af Din Fleksible Service 1. juli 2017. Beredskabsplanen tager udgangspunkt i det scenarie, hvor en konkursramt leverandør stopper driften med øjeblikkelig virkning eller med meget kort varsel og ikke kan medvirke til at lette overgangen mellem leverandører.

  Planen gælder alle ydelser, som leveres af private leverandører af hjælp i henhold til Servicelovens § 83. Det vil sige personlig pleje, praktisk hjælp, madservice og indkøbsordning.

  Beredskabsplanen omfatter alle private leverandører af hjemmehjælp, som har kontrakt med Glostrup Kommune på nuværende tidspunkt, dvs.

  -1 privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp (rengøring) (Aleris)

  -1 privat leverandør af madservice (Det Danske Madhus)

  -2 private leverandører af indkøb (Intervare og Egebjerg Købmandsgård).

  For alle ydelser gælder, at kommunen har forsyningsforpligtelsen.

  I tilfælde af at en leverandør af personlig pleje og/eller praktisk hjælp (rengøring) går konkurs, vil den kommunale hjemmepleje overtage ydelser, der sikrer, at borgerne får den livsnødvendige hjælp, de har behov for og er visiteret til.

  Beredskabsplanen tager udgangspunkt i, at Glostrup Kommunes hjemmepleje overtager borgerne, indtil den enkelte borger har valgt ny leverandør. Der kan endvidere opstå behov for at trække på vikarbureauer og personale på ældrecentrene samt tilbyde enkelte borgere ophold på de Midlertidige Pladser. Der vil også være mulighed for at indgå en midlertidig kontrakt med en anden privat leverandør.
  I tilfælde af at en leverandør af madservice går konkurs, vil ydelserne midlertidigt blive overtaget af den kommunale madservice, indtil den enkelte borger har valgt en ny leverandør.

  I tilfælde af at en leverandør af indkøb går konkurs, undersøger Glostrup Kommune muligheden for at indgå en midlertidig aftale med en anden leverandør. Glostrup Kommunes Hjemmepleje overtager levering af ydelsen, indtil den enkelte borger har valgt en ny leverandør.

  Kommunen har kun kontrakter med én leverandør indenfor ydelseskategorierne personlig pleje og/eller praktisk hjælp og madservice og to leverandører indenfor ydelseskategorien indkøb. I tilfælde af at en leverandør går konkurs, vil det derfor ikke være muligt at opretholde et frit valg for borgerne, før der er fundet en ny leverandør.

  I beredskabsplanens tre delplaner fremgår det, at der indgives et krav i konkursboet, samt at garantistiller (banken) får meddelelse om, at Glostrup Kommune ønsker at trække på garantien.

  Beredskabsplanen vil blive gennemgået én gang årligt for at sikre, at kontaktoplysninger på krisestaben er opdateret. Beredskabsplanen vil desuden blive ajourført, når der sker ændringer i tilrettelæggelsen af det frie valg; eksempelvis hvis samarbejdet med en leverandør ophører, eller der indgås kontrakt med nye leverandører. Hvis der foretages væsentlige indholdsmæssige ændringer i beredskabsplanen, forelægges den kommunalbestyrelsen til fornyet godkendelse.  [1] Kontrakten med leverandør af personlig pleje og/eller praktisk hjælp (Aleris) udløber 31. januar 2020. Kontrakten med leverandør af indkøb (Intervare og Egebjerg Købmandsgård) udløber 31. august 2019. Glostrup Kommune har mulighed for at forlænge de nævnte kontrakter med 2 x 12 måneder, hvor den private leverandør skal have et varsel på 3 måneder.Kontrakterne med leverandør af personlig pleje og/eller praktisk hjælp og leverandør af indkøb erindgået efter ’udbudsmodellen’.
  Kontrakten med leverandør af madservice (Det Danske Madhus) er indgået efter ’godkendelsesordningen’; og kontrakten har derfor ikke en udløbsdato, men kan opsiges med 3 måneders varsel.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkender udkast til beredskabsplan for håndtering af konkurser i hjemmeplejen.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 20-12-2018

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Palle Laustrup, F
  2. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 12.  12. Tilbygning Bakkehuset

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Under henvisning til sag vedrørende botilbuddet Bakkehuset behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2017 er der afsat et rådighedsbeløb til gennemførelse af diverse renoveringsarbejder. Som en del af disse arbejder ønskes en tilbygning i en af husene, Bakken 7 og i den forbindelse er der nu udarbejdet et skitseprojekt. Der anmodes om, at en del af rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen på 1,5 mio. kr. frigives til gennemførelse af dette projekt. Samtidig anmodes om årlig forhøjelse af driftsrammen med 21.000 kr.

  Sagsfremstilling

  Social Tilsyn har i en årrække bemærket, at de mener, at Bakkehusets bygninger er utidssvarende.

  En af elementerne er bad- og toiletforholdene. I den forbindelse har administrationen i de sidste par år arbejdet hen imod, at man højst er to beboere om at dele et bad/toilet.

  Bakkehuset har pt. 3 boliger med eget bad og toilet, hvilket betyder at målet for max 2 personer pr. bad er nået i Hus 9 og Hus 11.

  Der mangler dog stadig et baderum i hus 7 for at kunne opfylde dette mål for hele Bakkehuset. Der er også et ønske om at udvide antallet af pladser i Bakkehuset således at en Glostrup borger, som pt. er på et botilbud i en anden kommune, kan flytte til Bakkehuset.

  Bakkehuset ønsker derfor at etablere en tilbygning med endnu en bolig i hus 7. Tilbygningen, der udgør et areal på 39 m2 netto (46 m2 brutto) udføres i stil med den eksisterende bygning med fladt tagpaptag og facader af henholdsvis murværk og let facade.

  På grund af tagkonstruktionens udformning på den eksisterende bygning er det nødvendigt at ændre konstruktionen lokalt i forbindelse med tilbygningen. Dette omfatter en lokal efterisolering af taget. Det foreslås dog at foretage efterisolering af hele taget med baggrund i, at tagbelægningen er ved at være udtjent, samt at der opnås en øget komfort og en årlig driftsbesparelse på 3.600 kr. 

  Tilbygningen omfatter en bolig med bad/toilet, opholdsstue med trinette samt værelse. Der etableres en mindre terrasse i belægningssten. Indretningen ses på bilag Plantegning af tilbygning til Bakken 7. Overflader udføres i holdbare rengøringsvenlige materialer. Der etableres gulvvarme og mekanisk ventilation.

  Boligen vil have adgang til fællesarealerne og bygges på et hjørne af huset, hvor husets fremtoning og adgangsforhold til udeområderne hverken skæmmes eller hæmmes. Bakkehuset vil dermed, udover at tilbyde endnu en tidssvarende bolig til en beboer, have handlet i forhold til tilsynets bemærkninger.

  Bakkehuset vil også fremover have opmærksomhed på, hvordan antallet af baderum øges og eventuel udvidelse af m2.

  Projektering forudsættes opstartet i januar 2019, således at byggeriet kan gennemføres i perioden maj til september 2019. Ibrugtagning forventes ultimo september 2019.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  550060 Bakkehuset- Diverse forbedringsprojekter

  21.000 kr.

  1.500.000 kr.

  I alt

  21.000 kr.

  1.500.000 kr.

  Netto 21.000 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Projektet har en årlig driftsmæssig omkostning på 21.000 kr. til el, vand, varme, rengøring, vedligehold mv. Beløbet er fratrukket den forventede årlige besparelse på 3.600 kr. i forbindelse med efterisolering aftaget.

  Indstilling

  Center for Social Service indstiller:

  1. at det anbefales, at der meddeles en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til gennemførelse af projektet vedrørende tilbygning til Bakken 7
  2. at driftsrammen øges med 21.000 kr. ekskl. moms til finansiering af den øgede driftsudgift.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 20-12-2018

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Palle Laustrup, F
  2. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 13.  13. Tilsynspolitik

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Beslutning om godkendelse af Udkast til Tilsynspolitik 2019 for Servicelovens §§ 83, 83a, 86 og Sundhedslovens § 138 samt tilsyn med ældrecentrene. Tilsynspolitikken er justeret gennemgående på baggrund af den politiske beslutning om et eksternt tilsyn fremover.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Glostrup Kommune er i henhold til Servicelovens § 151c forpligtet til at udarbejde en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af frit valg af leverandør efter § 91. Politikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af og opfølgning på disse tilsyn. Mindst en gang årligt skal kommunalbestyrelsen følge op på tilsynspolitikken og foretage nødvendige justeringer.

  Glostrup Kommune har valgt at have en tilsynspolitik, som både dækker tilsynet med fritvalgsområdet, tilsynet med genoptræning efter § 86 og tilsynet med ældrecentrene. Kommunalbestyrelsen godkendte sidst tilsynspolitikken i februar 2018.

  Tilsynsforpligtelsen

  Ifølge Servicelovens § 151 skal Glostrup Kommune føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter § 83 (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice), § 83a (rehabilitering) og § 86 (genoptræning) løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder.

  Som led i tilsynsforpligtelsen skal der hvert år foretages mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på kommunens ældrecentre. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området.

  I Glostrup Kommunes tilsynskoncept er inkluderet et fokusområde i forhold til sygeplejefaglige opgaver relateret til medicinområdet. Det betyder, at der føres tilsyn på uddelegerede sundhedsindsatser efter Sundhedslovens § 138 samt medicinadministration og udlevering af medicin.

  Fra kommunalt varetaget til eksternt varetaget tilsyn

  Tilsynet er i 2018 for første gang gennemført af en ekstern leverandør, BDO. Resultatet af tilsynet er fremlagt for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 20. september. I en separat sagsfremstilling orienteres Social-, Sundheds- og Seniorudvalget om evalueringen af BDO’s tilsyn i 2018 og forelægges anbefaling om at fortsætte samarbejdet med BDO. Der er i budgetaftalen for 2019 afsat midler til, at tilsynet gennemføres af en ekstern leverandør fremover. Tilsynspolitikken er derfor justeret på en række punkter, så den afspejler den procedure og metode for gennemførelse af tilsyn, som er besluttet i budgetaftalen, hvor der gennemføres et fuldt tilsyn hvert andet år samt et årligt tilsyn med ældrecentrene og medicinområdet.

  Ændringer i Glostrup Kommunes tilsynspolitik 2019

  Udkast til tilsynspolitik 2019 beskriver lovgrundlaget for politikken, tilsynsforpligtelsen, formålet med tilsynet samt procedure for udførelse, opfølgning og afrapportering af tilsynet. Desuden beskrives kort øvrige tilsyn og undersøgelser.

  De største indholdsmæssige justeringer i udkast til tilsynspolitik 2019 er følgende:

  • Formålsbeskrivelsen er præciseret, således at både kontrol- og læringsaspektet af tilsynet er mere uddybende beskrevet
  • Beskrivelsen af udførelsen og opfølgningen på tilsynet er tilrettet fra et kommunalt varetaget til et eksternt varetaget tilsyn
  • Kadencen for tilsynet er tilrettet efter budgetaftalen for 2019
  • Proceduren for udførelsen af tilsynet er uddybet, og der er tilføjet en mere detaljeret beskrivelse af, hvilke temaer tilsynet afdækker, herunder forhold omkring medicin
  • Proceduren for afrapportering af tilsynet er ændret, således at tilsynsrapporter og årsrapport fremover først behandles i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Derefter sendes rapporterne samt administrationens forslag til opfølgning på tilsynet i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Rapporter, forslag til opfølgning og høringssvar fremlægges derefter for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget til fornyet behandling
  • Der er i udkast til tilsynspolitik 2019 foretaget en mere tydelig opdeling af 1) det lovpligtige uanmeldte tilsyn og 2) øvrige tilsyn og undersøgelser, som supplerer de uanmeldte tilsyn.

  Samspil med Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn

  Styrelsen for Patientsikkerhed fører risikobaserede tilsyn med udvalgte behandlingssteder i sundhedsvæsenet ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Fra 2018 fører Styrelsen for Patientsikkerhed i en forsøgsperiode på fire år desuden risikobaserede tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, hjemmeplejeenheder og midlertidige pladser. 10 procent af alle relevante enheder på ældreområdet vil få besøg af tilsynet. Enhederne udvælges på baggrund af en risikovurdering og stikprøver. Målepunkterne for tilsynet er ikke offentliggjort, men i bekendtgørelsen for tilsynet er der fastlagt 6 temaer, som er rettesnor for udarbejdelsen af målepunkterne:

  -Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død

  -Trivsel og relationer

  -Målgruppe og metoder

  -Organisation, ledelse og kompetencer

  -Procedurer og dokumentation

  -Aktiviteter og rehabilitering.


  Administrationen holder sig løbende orienteret om det nye social- og plejefaglige tilsyn og er opmærksom på at sikre et godt samspil mellem kommunens egne tilsyn og Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn. 

  Proces for godkendelse af tilsynspolitikken

  Efter behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget sendes udkast til tilsynspolitik 2019 i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Derefter fremlægges udkast til tilsynspolitik 2019 og høringssvar til godkendelse i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget (december 2018) og i kommunalbestyrelsen (januar 2019).

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkender udkast til tilsynspolitik 2019 som grundlag for høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Økonomi

  I budgetaftalen for 2019 er der afsat 310.000 kr. hvert andet år og 100.000 kr. i de mellemliggende år til gennemførelse af et eksternt tilsyn. Det endelige beløb til gennemførelsen af tilsynene kendes først ved kontraktindgåelse.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • at Glostrup Kommunes Tilsynspolitik godkendes med de ændringer, administrationen har anbefalet på baggrund af høringssvarene.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 25-10-2018

  Indstillingen godkendt.

  Fraværende:
  1. Lars Thomsen, U
  Afbud:
  1. Ina-Maria Nielsen, V

  Supplerende Sagsfremstilling

  Efter behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 24. oktober 2018 sendte Center for Sundhed og Velfærd Udkast til Tilsynspolitik 2019 i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Høringsfristen var den 27. november 2018. I nedenstående skema fremgår de indkomne høringssvar samt administrationens anbefalinger til disse.

  Høringssvar vedr. Udkast til Tilsynspolitik 2019:

  Handicaprådets høringssvar

  Administrationens bemærkninger

  DH Glostrup kan anbefale det fremsendte udkast med en bemærkning omkring brugerundersøgelsen, som er anført sidst i tilsynspolitikken.

  Handicaprådet er skeptisk i forhold til den måde undersøgelsen gennemføres, hvorunder borgeren evt. assisteres af personalet til udfyldelse af undersøgelsen. Flere af Handicaprådets medlemmer er stødt på bemærkningen om at man ikke tør udtale kritik overfor personalet, idet man frygter, at der i så fald vil blive kikket skævt til en. Handicaprådet vil derfor anbefale at man gennemfører undersøgelsen ved brug af ekstern assistance til hjælp med udfyldelse af skemaet, og at måden brugerundersøgelsen gennemføres på, beskrives i tilsynspolitikken.

  Sluttelig vil Handicaprådet i lighed med Seniorrådet gerne have brugerundersøgelsen fremlagt i en særskilt afrapportering. Dette bør være en naturlig konsekvens af at Handicaprådet også bliver hørt omkring dette udkast til tilsynspolitik.

  I brugertilfredshedsundersøgelsen tilbydes borgere hjælp fra en uvildig person til at besvare spørgeskemaet. Dette fremgår af informationsbrevet, som udsendes sammen med spørgeskemaet. Personalet er instrueret i ikke at hjælpe med besvarelsen, men i stedet henvise til denne mulighed. I brugertilfredshedsundersøgelsen 2018 gennemføres der kun spørgeskemaundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og genoptræning, mens der på ældrecentrene gennemføres interviews. Intervieweren er en udviklingskonsulent fra Glostrup Kommune. Alle interviewpersoner anonymiseres i rapporten.

  Administrationen anbefaler, at Handicaprådets ønske om at få dette beskrevet i tilsynspolitikken, imødekommes, og at det præciseres, hvilke målgrupper undersøgelsen dækker.Det anbefales, at afsnittet om brugertilfredshedsundersøgelsen justeres som følgende i den endelige udgave af politikken (ny tekst i kursiv):

  ”Alle borgere i Glostrup Kommune, som modtager indsatser efter Servicelovens § 83, får hvert andet år mulighed for at deltage i en brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen gennemføres også blandt borgere, der afslutter et genoptræningsforløb. Brugertilfredshedsundersøgelsen tager udgangspunkt i et spørgeskemakoncept udarbejdet af Kommunernes Landsforening. Borgere tilbydes hjælp fra en uvildig person til at besvare spørgeskemaet. På ældrecentrene gennemføres interviews med beboere. Alle interviewpersoner anonymiseres i rapporten. Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen fremlægges for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i en særskilt afrapportering.”

  Handicaprådet og Seniorrådet vil få resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen fremlagt.

  Seniorrådets høringssvar

  Administrationens bemærkninger

  Seniorrådet har med tak modtaget Udkast til tilsynspolitik 2019 til høring og har på sit møde den 26. november behandlet forslaget.

  Seniorrådet har med tilfredshed noteret sig, at det er besluttet, at fortsætte med et eksternt uanmeldt tilsyn fremover.

  Seniorrådet har ligeledes noteret sig præciseringer og procedurer og tager Udkast til Tilsynspolitik 2019 til efterretning.

  Administrationen anbefaler, at tilbagemeldingen fra Seniorrådet tages til efterretning.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 20-12-2018

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Palle Laustrup, F
  2. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 14.  14. Supplerende sag om opkrævning af forældrebetaling i kommunale specialtilbud

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Glostrup Kommune har siden 2011 uretmæssigt opkrævet forældrebetaling i forbindelse med specialundervisning i form af heldags- og gruppetilbud. Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2018 at tilbagebetale uretmæssige opkrævninger svarende til 386.270 kroner. Desværre var datagrundlaget ikke tilstrækkeligt, og det viser sig, at kommunen uretmæssigt har opkrævet betaling for yderligere 71 børn svarende til 413.191 kroner. Administrationen vurderer, at kommunen er forpligtet til at tilbagebetale pengene for de uretmæssige opkrævninger til forældrene.

  Sagsfremstilling

  Administrationen er blevet opmærksom på, at datagrundlaget desværre ikke var tilstrækkeligt, da sagen om opkrævning af forældrebetaling i kommunens specialtilbud blev behandlet politisk i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september/oktober 2018.

  En nærmere gennemgang viser, at 101 børn reelt er berørt. Det vil sige, at der udover de 30 børn, som blev omtalt i sagen i første omgang, er yderligere 71 børn, hvor kommunen uretmæssigt har opkrævet forældrebetaling. Betalingen omhandler elever i tilbud med specialundervisning, hvor der er heldags- eller heldagslignende tilbud. Det vil sige, at børnene enten har gået på en specialskole udenfor kommunen eller i en gruppeordning på en skole i Glostrup.

  Administrationen vurderer, at de supplerende 71 sager skal håndteres på samme måde som sagerne for de 30 børn, der blev omtalt i den oprindelige sag. Det betyder, at Glostrup Kommune både skal betale uretmæssige opkrævninger tilbage til forældrene og ændre praksis på området fremadrettet.

  Administrationen vurderer, at tilbagebetalingen for de 71 børn beløber sig til 413.191 kroner. Tilbagebetalingen er en engangsudgift. Beløbet kommer oveni tilbagebetalingen på 386.270 kroner for de 30 børn, som blev omtalt i den oprindelige sag. 

  I de tilfælde hvor borgerne har gæld til kommunen, bliver gælden fratrukket tilbagebetalingerne. Kommunen har penge til gode hos fire af de berørte forældre og inddriver samlet 4.000 kroner i gæld hos de berørte borgere.

  Fremadrettet vil der være en mindre indtægt på området hvert år, fordi kommunen ikke længere kan opkræve forældrebetaling på området. Administrationen forventer, at det beløber sig til ca. 53.000 kroner årligt.

  Økonomi

  Der er ikke i budgettet afsat midler til dækning af tilbagebetaling af forældrebetaling for fritidstilbuddet for specialskolebørn.

  Den forventede årlige udgift skønnes at være 53.000 kr. og er baseret på de hidtidige udbetalinger i perioden 2011 - 2017. Disse udgifter forventes også fremadrettet.

  Efterreguleringen 7 år tilbage er beregnet ud fra datatræk fra daginstitutionssystemet, IST, konsekvensen af dette betyder, at der søges om yderligere 413.191 kr. fordelt på 71 borgere. Samtidig modregnes restancer pr. 11. december 2018 hos de berørte borgere.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Friplads for specialskolebørn kto. 305 01 900 04

  413.191 kr.

  I alt

  413.191 kr.

  Netto 413.191 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller, at:

  1. Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at Børne- og Skoleudvalgets økonomiske ramme for 2018 øges med 413.191 kr.
  2. Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at der søges en tillægsbevilling på 53.000 kr. i budget 2019 til dækning af fripladstilskud.
  3. Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at der indarbejdes 53.000 kr. i budget 2020 – 2023 til dækning af fripladstilskud.
  4. Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at de berørte borgere efterreguleres bagud gældende for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2018.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-12-2018

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.
 15.  15. Tilsynskoncept for dagtilbudsområdet

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Administrationen har udarbejdet et nyt tilsynskoncept for 0-6års området, der giver viden om den pædagogiske praksis og kvaliteten af dagtilbuddene. Der indstilles til, at udvalget anbefaler dette tilsynskoncept godkendt, samt at kompetencen til at gennemføre tilsynene delegeres til administrationen.

  Sagsfremstilling

  I Dagtilbudslovens §5 står beskrevet, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte rammer og offentliggøre rammerne for tilsynet. Jf. de almindelige regler om delegation anbefales det, at kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at gennemføre tilsynet til administrationen, samt at Børne- og Skoleudvalget fremover orienteres om resultaterne af tilsynene.

  Det nuværende tilsynskoncept foregår i en toårig cyklus, hvor der det ene år har fundet to årlige møder sted mellem Center for Dagtilbud og Skole og ledelsesteamet i hver enkelt institution. Det andet år er IT-værktøjet ”Hjernen og Hjertet” blevet brugt. Her har forældre, børn, ledere og pædagogisk personale besvaret forskellige spørgsmål elektronisk. For at opnå større viden om og understøtte udviklingen af den pædagogiske praksis og kvaliteten i institutionerne, vurderer administrationen, at det er nødvendigt at udvikle et nyt tilsynskoncept.

  Med denne sag præsenteres et tilsynskoncept, der både kan kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i institutionerne. Tilsynet bærer præg af dialog og observation tæt på praksis, og hvor de indsamlede informationer, om den enkelte institution kan bruges til den generelle udvikling på dagtilbudsområdet.

  Tilsynsramme

  Der er flere typer af pædagogisk tilsyn:

  Anmeldt pædagogisk tilsyn

  Forud for en tilsynssamtale udfylder dagtilbudslederen et selvregistreringsskema om indholdsmæssige forhold (bilag 3), og konsulent fra Center for Dagtilbud og Skole laver observationer af den pædagogiske praksis. Der udarbejdes en tilsynsrapport og aftales en opfølgende udviklingssamtale mellem ledelsen af dagtilbuddet, centerchef og konsulent i Center for Dagtilbud og Skole.

  Uanmeldt og skærpet pædagogisk tilsyn

  Uanmeldt og skærpet pædagogisk tilsyn kan fx forekomme, hvis Center for Dagtilbud og Skole modtager henvendelse eller information om en institution, der giver anledning til undersøgelse af de givne forhold, som henvendelsen eller informationen drejer sig om.

  Udover ovenstående to typer af tilsyn vurderes det generelle samarbejde med institutionen kontinuerligt via fx mødeaktivitet, deltagelse i projekter og udviklingsarbejder, henvendelser fra pladsanvisning og øvrige samarbejdspartnere mv.

  Viden herfra kan føre til, at et dagtilbud skal følges tæt i en periode og give anledning til et uanmeldt og/eller skærpet tilsyn.

  Det er den pædagogiske chefkonsulent i Center for Dagtilbud og Skole, der udfører tilsynet. De faglige konsulenter, og evt. den pædagogiske chefkonsulent, foretager observationer i institutionerne forud for tilsynet.

  Tidsramme

  Tilsynskonceptet er gældende fra januar 2019, og vil jf. lovgivningen blive udført hvert andet år.

  Tilsynskonceptet vil blive evalueret primo 2021, når der har været en runde med tilsyn i alle dagtilbud.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

  1. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler tilsynskonceptet godkendt
  2. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler godkendt, at kompetencen til at gennemføre tilsynene delegeres til administrationen, samt at Børne- og Skoleudvalget fremover orienteres om resultaterne af tilsynene hvert andet år.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-12-2018

  1. Indstillingen anbefales godkendt under forudsætning af, at administrationen arbejder på at udvikle en tilsynsmodel, hvor der samarbejdes med en anden kommune om at udføre tilsynet på tværs af kommuner.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt under forudsætning af, at administrationen arbejder på at udvikle en tilsynsmodel, hvor der samarbejdes med en anden kommune om at udføre tilsynet på tværs af kommuner.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  1. Indstillingen godkendt under forudsætning af, at administrationen arbejder på at udvikle en tilsynsmodel, hvor der samarbejdes med en anden kommune om at udføre tilsynet på tværs af kommuner.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 16.  16. Udarbejdelse af helhedsplan for udbygning og renovering af Glostrup Skole

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Beslutningssag om meddelelse af anlægsbevilling på 650.000 kr. i 2019 fra rådighedsbeløb afsat til ”Renovering af Glostrup Skole m.v.”.
  Bevillingen skal dække udgifter til analysearbejde, der skal danne baggrund for en helhedsplan for etablering af klasser og renovering af Glostrup Skole.

  Sagsfremstilling

  Der er i budgetårene 2018-2020 samlet afsat 35,6 mio. kr. til etablering af en ny bygning med nye klasseværelser til erstatning af gymnastiksalene på Glostrup Skoles afdeling Nordvang. Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende 14. november 2018, at beslutningen om udbygning på afdeling Nordvang skulle nulstilles og anvendelsen af de afsatte midler revurderes i forhold til renovering og etablering af klasser på hele Glostrup Skole.

  Administrationen ønsker på den baggrund af få frigivet 650.000 kr. for at kunne gennemføre en analyse, der skal danne baggrund for helhedsplanen for Glostrup Skole.

  Administrationen foreslår, at der gennemføreres en grundig analyse af hver afdeling, for at få beskrevet:

  1. Hvad er der af muligheder for at skabe nye undervisningslokaler, hvor der tænkes i begrebet ”kloge kvadratmeter”?
  2. Hvad er der af renoverings- og vedligeholdelsesbehov?

  I analysen af hvordan der kan skabes nye undervisningslokaler, skal der være fokus på at udnytte kommunens kvadratmeter klogt. Begrebet ”kloge kvadratmeter” referer til man ved at gentænke den gængse adfærd og lokaleudnyttelse, kan optimere brugen af kommunens kvadratmeter ved, at gøre det muligt at benytte lokalerne til flere formål. Idéen er bl.a. at minimere de tidsrum, hvor klasselokalerne står som en uudnyttet ressource, og fx tænke i at lokalerne om eftermiddagen benyttes til SFO, mødelokaler eller andre formål.

  Analysen skal både se på muligheden for at skabe flere undervisningslokaler inden for de nuværende bygningsrammer og via tilbygninger. De nye undervisningslokaler skal udover at skabe plads til flere klasser også bidrage til at højne skolens generelle læringsmiljø. Administrationen vurderer, at der vil være behov for ekstern bistand i forbindelse med denne analyse.

  Administrationen forventer selv at gennemføre kortlægningen af skolens renoverings- og vedligeholdelsesbehov. 

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  301070 Renovering af Glostrup Skole, afd. Nordvang inkl. gamle gymnastiksale.

  650.000 kr.

  I alt

  650.000 kr.

  Netto 0 kr. til forøgelse/forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller,

  • at Børne- og Skoleudvalget meddeler anlægsbevilling på 650.000 kr. i 2019 fra ”Renovering af Glostrup Skole, afd. Nordvang inkl. gamle gymnastiksale.” til analyse.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-12-2018

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  Indstillingen godkendt.

 17.  17. Efterretning om forventet antal 0.-klasser i 19/20

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Efterretning om oprettelse af børnehaveklasser på Glostrup Skole til skoleåret 2019/2020. På baggrund af årets indskrivning til børnehaveklasse forventer Glostrup Skole, at der skal fordeles 228 elever i 11 børnehaveklasser. Skolen forventer at oprette 1 børnehaveklasse på Ejby, 2 børnehaveklasser på Skovvang og Vestervang, og 3 børnehaveklasser på Nordvang og Søndervang. Børne- og Skoleudvalget bedes tage fordelingen af klasser på skolens afdelinger til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Der har været åbent for indskrivningen til børnehaveklasse for skoleåret 2019/2020 fra den 31. oktober til den 16. november 2019. 

  Den foreløbige optælling af forældreønsker fremgår af nedenstående tabel.

  Afdeling

  Forældreønsker

  Forventet antal klasser

  Forventede afslag

  Forventet klassekvotient

  Ejby

  26

  1

  4

  22

  Nordvang

  44

  3

  0

  22

  Skovvang

  74

  2

  30

  22

  Søndervang

  70

  3

  4

  22

  Vestervang

  14

  2

  0

  15

  I alt

  228

  11

  38

  20,7

  Af tabellen fremgår det samlede antal ønsker til de enkelte afdelinger. Der er stadig en række uafklarede faktorer, bl.a. mangler der afklaring på antallet af omgængere og antallet af skoleudsættelser. Disse har dog de sidste par år i grove træk opvejet hinanden, og derfor forventer administrationen, at det endelige behov kommer til at ligge tæt på det som fremgår af kolonnen med forældreønsker.  

  Med forbehold for den beskrevne usikkerhed forventer administrationen, at der skal indskrives 228 børn, og derfor oprettes 11 børnehaveklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 20,7.

  Skolen forventer at oprette 1 klasse på Ejby, 2 klasser på Skovvang og Vestervang og 3 klasser på Nordvang og Søndervang. Fordelingen af ønsker mellem de enkelte afdelinger betyder, at skolen forventer at skulle give 38 afslag. Der er afgivet 74 ønsker til Skovvang, og derfor grundlag for at danne 3 børnehaveklasser, men kapaciteten på afdelingen er de næste par år ikke til, at der kan dannes flere end 2 børnehaveklasser.  

  Børnene som får afslag tilbydes plads på henholdsvis Nordvang, og Vestervang, hvor der er ledige pladser. Den forventede klassekvotient er baseret på en antagelse om, at de 4 børn, der får afslag fra Ejby og de 18 børn, der får afslag fra Skovvang, vil blive tilbudt plads på Nordvang. De resterende 12 børn som får afslag fra Skovvang og de 4 børn, som får afslag fra Søndervang vil blive tilbudt Vestervang.

  Der er herudover 7 udenbys ansøgere, så den endelige klassekvotient kan ende med at være højere.

  Administrationen ønsker at gøre Børne- og Skoleudvalget opmærksomme på, at der kun er indgivet 14 ønsker til afdeling Vestervang, selv om der er 48 skolepligtige børn i det tidligere Vestervangsdistrikt. Der er fortsat en stor del af områdets børn som søger mod særligt afdeling Søndervang. 

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til efterretning

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-12-2018

  Formanden fremsætter et ændringsforslag. Ændringsforslaget er vedhæftet referatet som bilag.

  1. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler en godkendelse af udvalgsformandens forslag til ændringer i styrelsesvedtægtens bilag.

  Indstillingen godkendt under forudsætning af, at klasseloftet på 21 fastholdes for optagelse af udenbys børn

  1. At Børne- og Skoleudvalget frem mod behandlingen i kommunalbestyrelsen sender ændringerne i styrelsesvedtægten til udtalelse i skolebestyrelsen

  Indstillingen godkendt

  1. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler en godkendelse af, at en del af de 35 mio. kr. som er afsat i kapacitetsudvidelse og renovering af Glostrup Skole, bl.a. skal bruges til udvidelse af kapaciteten på Skovvang inden august 2020.

  Indstillingen godkendt

  Supplerende Sagsfremstilling

  Forud for mødet i Børne- og Skoleudvalget bad udvalgsformanden administrationen om hjælp til at fremsætte en række ændringsforslag til beslutning, jf. vedhæftede bilag. Udvalgsformanden foreslår blandt andet at det besluttes, at der vil blive lavet en kapacitetsudvidelse på Skovvang inden august 2020. Dette forslag muliggør at skolelederen kan oprette en ekstra 0. klasse på afdelingen, og derved imødekomme en stor del af familierne til de elever som har ønsket Skovvang.

  Udvalgsformanden foreslår herudover en række ændringer til styrelsesvedtægten, som medfører at loftet på 22 elever ved indskrivning hæves til 26 elever for Ejby, og 24 elever for de resterende afdelinger. Dette medfører, at der i forbindelse med årets indskrivning til 0. klasse ikke vil være behov for at give afslag til familier med bopæl inden for Glostrup kommune. Dette forudsætter dog, at der ikke sker ændringer i de nuværende tal. 

  Da ændringerne i styrelsesvedtægten kun kan ske efter at skolebestyrelsen har haft mulighed for at afgive en udtalelse, har Børne- og Skoleudvalget sendt ændringsforslaget til udtalelse hos skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens udtalelse eftersendes til Økonomiudvalget.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  Økonomiudvalget havde modtaget høringsskrivelse fra skolebestyrelsen.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne fra Børne- og Skoleudvalget.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  Indstillingerne fra Børne- og Skoleudvalget godkendt.

  Bilag

 18.  18. Ansøgninger til Kulturpuljen 2019

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

  Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle ansøgninger til Kulturpuljen 2019.

  Sagsfremstilling

  For at styrke de kulturelle aktiviteter, har Glostrup Kommune en Kulturpulje. I Kulturpuljen kan man søge økonomisk støtte til:

  ·Kulturarrangementer og -projekter, der styrker fritids- og kulturlivet i Glostrup, og som er til glæde for alle Glostrupborgere.

  ·Underskudsgaranti til et arrangement eller projekt

  ·Tilskud til at fejre en forenings jubilæum (25, 50, 75, 100 år m.v.)

  Der er ansøgningsfrist 1. november for bevillinger i det efterfølgende år. Såfremt der herefter er midler tilbage i Kulturpuljen, kan man løbende søge tilskud fra Kulturpuljen. Det er Kultur- og Fritidsudvalget som bevilliger tilskud, men formanden kan bevillige op til 5.000 kr. uden at sagen behandles i udvalget. 

  Der er kommet følgende ansøgninger til Kulturpuljen 2019:

  Ansøgninger fra Glostrup Sangforening

  Glostrup Sangforening har ansøgt Kulturpuljen om tilskud til tre koncerter i 2019.

  Nytårskoncert

  Glostrup Sangforening ansøger om tilskud på 27.000 kr. til afholdelse af en nytårskoncert i januar 2019. Koncerten vil være en familie-nytårskoncert med sang og musik, udført af Nordiske Symfonietta, Sopran Angelica Asp, Glostrup Sangforenings Mandskor og børn fra Nordvangskolen.

  I 2018 blev et lignende arrangement afviklet med 190 tilhørere.

  Efterårskoncert

  Glostrup Sangforening ansøger om tilskud på 26.000 kr. til en festlig og familievenlig koncert med Nordiske Symfonietta, Glostrup Sangforenings Mandskor, en solist samt børn fra 4. klasserne fra Glostrup Skole, Nordvang. Koncerten er planlagt til afholdelse på skolen den første lørdag i oktober 2019.

  I 2018 blev et lignende projekt gennemført med 110 tilhørere.

  Julekoncert

  Der ansøges desuden om tilskud på 23.000 kr. til afholdelse af en julekoncert i Østervang Kirken. Koncertens program bliver et program med dansk og udenlandsk julemusik. Som solist medvirker Angelica Asp og som dirigent og pianist Ole Jørgensen. Koncerten er planlagt til afholdelse i Østervang Kirke, lørdag d.7.december 2019.

  Der ansøges i alt om 76.000 kr. til afholdelse af de tre koncerter. De tre ansøgninger vedlagt som bilag. Alle tre ansøgninger indeholder detaljeret budget og lever op til Kulturpuljens formål. Da Glostrup Sangforenings koncerter er populære og de tidligere har haft succes med inddragelse af skolebørn, anbefaler administrationen af foreningen bevilliges tilskuddet.

  Ansøgning fra Ældresagen

  Ældresagen Glostrup ansøger Kulturpuljen om tilskud til ”spise sammen” projekt.

  Ældre Sagen har ensomhed som et af deres fokusområder, og en af deres aktiviteter er ”Spise-Sammen” i april, hvor ensomme mødes og netværk dannes. Det har været afholdt i 3 år i Glostrup, hvor 80-85 personer møder op til et gratis måltid mad i kælderen under biblioteket.

  I 2019 vil Ældresagen holde et lignende arrangement i efteråret i uge 45, gerne i samarbejde med en anden organisation i Glostrup. Landsforeningen Ældre Sagen forventes at give tilsagn til halvdelen af den forventede omkostning til maden, der tilbydes gratis til deltagerne. Med et madbudget på kr. 11-12.000 kr.  forventes det at 100 kan deltage. De fremmødte betaler for drikkevarer.

  Ældre Sagen Glostrup ansøger Kulturpuljen om 6.000 kr. til projektet. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Der har tidligere været præcedens for ikke at give tilskud til mad under Kulturpuljen, men det er ikke nedskrevet i puljens retningslinjer. Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, om ansøgningen skal imødekommes.

  Ansøgning fra Danish Open Bellydance

  Danish Open Bellydance er en international mavedanskonkurrence med en lang række deltagere fra både indland og udland, som har været afholdt i Glostruphallen i november måned de sidste seks år. I 2018 var der deltagere fra 30 nationaliteter. Danish Open Bellydance 2019 afholdes i weekenden den 8.-10. november i Glostruphallen.

  Konkurrencen arrangeres af en forening, og alle der deltager i planlægningen af arrangementet arbejder frivilligt og ulønnet. Udover konkurrencen er der en række opvisninger og workshops på forskellige niveauer for deltagerne. De sidste fire år har der desuden været en gratis workshop i mavedans, for alle interesserede.

  Danish Open Bellydance ansøger Kulturpuljen om tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af festivalen samt om 10.000 kr. til afholdelse af gratis workshop.

  Da der er entréindtægt, og overskud fra arrangementet tilfalder foreningen, har Kulturudvalget tidligere i stedet givet en underskudsgaranti på 10.000 kr. En underskudsgaranti medfører dog, at beløbet reserveres indtil arrangementet er afholdt. Fordi arrangementet ligger sidst på året, kan pengene ikke komme andre ansøgere til gode, hvis underskudsgarantien ikke benyttes. Derfor har der de sidste år alene været givet tilskud til den gratis workshop.

  Ansøgning med detaljeret budget er vedhæftet som bilag. Ansøgningen lever op til Kulturpuljens formål. Administrationen anbefaler, at foreningen bevilliges et tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af gratis workshop.

  Ansøgning fra Lo-Ma

  Kunstnergruppen Lo-Ma ansøger Kulturpuljen om tilskud til at lave et udsmykningsprojekt til den underjordiske tunnel fra S-togsperronen til busholdepladsen. Udsmykningen skal laves i samarbejde med Glostrupbørn fra 6. og 7. Klasse.

  Kunstnerne vil afholde tre workshops, hvor eleverne i fællesskab maler på sortmalede træplader, der efterfølgende monteres på begge sider af tunnelen. Ideen er at eleverne arbejder med cirkelformede felter, som males med fokus på abstrakte former i lyse farver. Det færdige resultat vil fremstå som et lysende solsystem, der giver den forbipasserende en poetisk og kunstnerisk oplevelse med på vejen.

  Med projektet ønsker ansøgerne at give børnene en erfaring indenfor arbejdet i et kunstnerisk og æstetisk felt. Planen er at invitere 3 klasser fra forskellige afdelinger af Glostrup Skole. De vil blive undervist i farvelære, komposition, æstetik, og hvordan man skaber et abstrakt visuelt udtryk. Ansøgerne vil tage kontakt til DSB og høre om muligheder for at kunne arbejde i lokaler ved stationen, og ellers lave dem på skolerne. Workshops og udsmykning afholdes og afsluttes I løbet af 2019.

  Lo-Ma består af to billedkunstnere, som begge uddannet på det Kongelige Danske Kunstakademi. De har siden 2008 undervist i billedkunst for børn og voksne. Ansøgerne vil selv stå for kontakten med DSB (som ejer tunnellen) samt Glostrup Skole.

  Der ansøges om et tilskud på 58.574 kr. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Ansøgningen lever op til Kulturpuljens formål og administrationen anbefaler at tilskuddet bevilliges.

  Ansøgning fra Arken

  Hvert år afholder Arken Sanddag for skoler og daginstitutioner, herunder institutioner fra Glostrup, som deltager i dysten om de flotteste sandskulpturer. Arken har i mange år fået et årligt tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen, og har ansøgt Kulturpuljen 2019 om et lignende tilskud.

  Ansøgningen er vedlagt som bilag. Administrationen anbefaler at tilskuddet bevilliges.

  Økonomi

  Der er 171.662 kr. til fordeling i Kulturpuljen for 2019.

  Ansøger

  Ansøgt

  beløb

  Beløb

  ex moms

  Glostrup Sangforening: Nytårskoncert

  27.000 kr.

  24.840 kr.

  Glostrup Sangforening: Efterårskoncert

  26.000 kr.

  23.920 kr.

  Glostrup Sangforening: Julekoncert

  23.000 kr.

  21.160 kr.

  Ældresagen Glostrup: ”Spise sammen” projekt.

    6.000 kr. 

  5.520 kr.

  Danish Open Bellydance: workshop

  10.000 kr.

  9.200 kr.

  Danish Open Bellydance: festival

  10.000 kr.

   9.200 kr.

  Lo-Ma Udsmykningsprojekt*:

  58.574 kr.

  58.574 kr.

  Arken: Sanddag

    5.000 kr.

  4.600 kr.

  I alt

  165.574 kr.

  157.014 kr.

  * Afløftning af eventuel tilskudsmoms afhænger af projektets endelige udformning.

  Jf. tidligere beslutning reserveres fra Kulturpuljen 2019 desuden midler til:

  • Borgernes udstilling 2.000 kr.
  • Kulturprisen 5.000 kr.

  Hvis alle ansøgninger godkendes, er der disponeret 164.014 kr. af Glostrup Kommunes Kulturpulje i 2019 – og der tilbagestår 7.648 kr. til løbende ansøgninger i 2019.
  Restbeløbet til løbende ansøgninger i 2019 afhænger således af Kultur & Fritidsudvalgets stillingtagen til de enkelte ansøgninger.

  Glostrup Kommunes Kulturpulje er omfattet af ”Udvalgets overførselsadgang” og eventuelle overførsler fra 2018 til 2019 indgår i restpuljen til løbende ansøgninger

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  • At Glostrup Sangforening bevilliges et tilskud på 76.000 kr.
  • At udvalget beslutter, om Ældresagen skal bevilliges 6.000 kr. til mad ifm. projekt Spis sammen
  • At Danish Open Bellydance bevilliges et tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af en gratis workshop
  • At Lo-Ma bevilliges et tilskud på 58.574 kr.
  • At Arken bevilliges et tilskud på 5.000 kr.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-12-2018

  1. Formanden fremsætter følgende ændringsforslag, at Glostrup Sangforening bevilges et tilskud på 53.000 kr. til afholdelse efterårskoncert samt en julekoncert eller en nytårskoncert.

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Torben Jensen (A)

  Imod stemmer: Ina Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V)

  Forslaget faldt

  Indstillingen sat til afstemning:

  For stemmer: Ina Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V)

  Imod stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Torben Jensen (A)

  Indstillingen ikke godkendt.

  1. Indstillingen godkendt.
  1. Indstillingen godkendt.
  1. Indstillingen sat til afstemning

  For stemmer: Ina Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V)

  Imod stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Torben Jensen (A)

  Indstillingen ikke godkendt.

  1. Indstillingen godkendt.

  Dan Kornbek Christiansen (C) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

  Afbud:
  1. Palle Laustrup, F

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  Borgmesteren satte de 5 indstillinger til afstemning enkeltvis.

  1. Dan Kornbek Christiansen (C) fremsætter følgende ændringsforslag, at Glostrup Sangforening bevilges et tilskud på 49.000 kr. til afholdelse af en efterårskoncert samt en julekoncert

  Ændringsforslaget sat til afstemning.

  For stemmer 19. Imod stemmer 0.

  Ændringsforslaget godkendt.

  1. Indstillingen sat til afstemning.

  For stemmer 19. Imod stemmer 0.

  Indstillingen godkendt.

  1. Indstillingen sat til afstemning.

  For stemmer 19. Imod stemmer 0.

  Indstillingen godkendt.

  1. Indstillingen sat til afstemning

  For stemmer O og V med i alt 8 stemmer.

  Imod stemmer A, C, F, U og Ø med i alt 11 stemmer.

  Indstillingen ikke godkendt.

  1. Indstillingen sat til afstemning.

  For stemmer 19. Imod stemmer 0.

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 19.  19. Restbudget vedr. ombygning af toiletter i Glostrup Bio

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

  Sagen om anlægsprojekt vedr. ”Flytning og renovering af toiletter i Glostrup Biograf” genoptages på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets ønske om økonomisk status efter første entreprise. Der skal træffes beslutning om projektets afsluttende forløb.

  Sagsfremstilling

  I budget 2018 var der afsat 1 mio. kr. til flytning og renovering af toiletterne i Glostrup Bio. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 13.februar 2018, hovedentrepriseudbud på 932.436 kr. Entreprisen inden for denne budgetramme dækkede alene etableringen af nye toiletter.

  Nye toiletter er nu blevet etableret i det tidligere vaskerum og depotrum ved siden af nedre foyer. Den samlede pris på entreprisen blev 868.079 kr., hvilket betyder at der tilbagestår 131.921 kr. til færdiggørelse af projektet.

  Administrationen anbefaler, at de resterende midler benyttes til nedlæggelse af de gamle toiletter og reetablering af rummet - således, at der ved projektets afslutning er gennemført en flytningen af toiletforholdene og skabt den nødvendige plads til, at det næste projekt i biografen, ombygning af foyerområdet, kan igangsættes.

  Ombygning af foyerområdet finansieres af Glostrup Biograf gennem nedsættelse af det årlige kommunale driftstilskud, men med projektledelse fra Glostrup Ejendomme.

  Økonomi

  Der er afsat 1 mio. kr. i budget 2018 til ”Flytning og renovering af toiletter i Glostrup Biograf”. Regnskabet for ombygningen og flytning af toiletter er afsluttet. Projektet kostede 868.079 kr. Der er en resterer således 131.921 kr. på anlægsprojektet.

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  • at Kultur-og Fritidsudvalget godkender, at de resterende 131.921 kr. på anlægsprojektet ”Flytning og renovering af toiletter i Glostrup Biograf” benyttes til nedrivning af de eksisterende toiletter og forberedelse til ombygning af foyer i Glostrup Bio.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-12-2018

  Indstillingen sat til afstemning:

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Torben Jensen (A)

  Imod stemmer: Ina Maria Nielsen (V), Marlene Frandsen (V)

  Ina Maria Nielsen (V) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

  Afbud:
  1. Palle Laustrup, F

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  Indstillingen blev sat til afstemning.

  For stemmer A, C, F og Ø med 10 stemmer.

  Imod stemmer O, U og V med 9 stemmer.

  Indstillingen godkendt.

 20.  20. Business case for investeringen

  Resumé

  Beslutningskompetence: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Administrationen fremlægger business case for investeringspuljen. Med udgangspunkt i denne business case bedes Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfte og prioritere indsatsen for investeringspuljen i 2019-2020.

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede den 20. november 2018 en lokal udmøntning af de afsatte midler til ansættelse af medarbejdere i jobcenteret, der skal udgøre et såkaldt indsatsteam. Indsatsteamet skal sikre en ekstra indsats, der hvor der er behov, og det er Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, der laver den overordnede prioritering af ressourcer og indsats.

  På denne baggrund har administrationen udarbejdet en business case på langtidsledige dagpengemodtagere. Definitionen af langtidsledig er, når en borger har været ledig i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger.

  Hvorfor langtidsledige dagpengemodtagere?

  Administrationen foreslår, at midlerne i investeringspuljen prioriteres til en intensiveret indsats for de langtidsledige dagpengemodtagere, da der i det seneste halve år har været en stigning i andelen af langtidsledige i Glostrup Kommune. Mere konkret ses det i tal fra jobindsats.dk, at ud af det samlede antal bruttoledige personer i Glostrup Kommune i oktober 2018 er knap 21 pct. af dem langtidsledige dagpengemodtagere, svarende til ca. 77 fuldtidspersoner.

  Business case

  En styrket indsats betyder, at der er mulighed for endnu tættere kontakt og opfølgning med borgeren og en styrket virksomhedsvendt indsats.

  Administrationens business case viser, at en styrket indsats for langtidsledige dagpengemodtagere vil betyde en reduktion af antallet af langtidsledige på i alt 47 fuldtidspersoner fra januar 2019 til december 2020, svarende til et fald på 61 %. Målet er ambitiøst, men vurderes realistisk ud fra de aktuelle økonomiske konjunkturer, udviklingen på arbejdsmarkedet med videre.

  Resultatet vil betyde en samlet besparelse på ca. 1,7 mio. kr. på forsørgelse i 2019 og ca. 4,9 mio. kr. på forsørgelse i 2020. Medregnes investeringsomkostningen giver dette en samlet besparelse på 2,9 mio. kr. i 2020. Hertil kommer effekter i form af øgede skatteindtægter mv. – hvilket ikke er inddraget i businesscasen.

  Der må desuden forventes en afsmittende positiv effekt på indsatserne for dagpengemodtagere, der ikke er langtidsledige, da investeringen frigør ressourcer til at arbejde endnu mere forebyggende i ”den ordinære” indsats.

  Den præcise indsatsmodel vil blive udarbejdet i samarbejde med medarbejderne i Job- og Arbejdsfastholdelsesenheden (den enhed hvori dagpengeindsatsen varetages) i Jobcentret, samt de medarbejdere der ansættes i indsatsteamet. Overordnet set vil der være fokus på en intensiv og individuel indsats, som skal tage udgangspunkt i den enkelte lediges kompetencer og muligheder, samt arbejdsmarkedets behov, intensiv virksomhedsrettet indsats mv.

  Opfølgning på indsatsen

  Der vil løbende blive afrapporteret om status på indsatsen i kvartalsstatistikken.

  Økonomi

  Udmøntning af investeringspuljen for 2019. Som det ser ud i forhold til business casen, forventes det, at faldet i udgifterne til forsørgelse i forbindelse med investeringspuljen bliver større, dette følges der op på i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2019.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Investeringspuljen

  Udgifter til dagpenge

   233.000

  -233.000

  Ialt

              0

  Netto 0 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Jobcentret indstiller:

  • At Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget prioriterer midlerne til en intensiveret indsats for de langtidsledige dagpengemodtagere.

  Beslutning i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18-12-2018

  Der stemmes om administrationens indstilling: 

  For stemmer Torben Jensen (A), Lars Høimark (A), Piet Papageorge (V) Pia Hagbarth Dahlin (O)

  Imod stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C)

  Dan Kornbek Christiansen (C) begærer sagen i KB og har følgende mindretalsudtalelse:

  Da sagen ikke er fuldt oplyst, og der mangler bilagsmateriale, der beskriver businesscasen, finder jeg ikke, at sagen kan danne genstand for behandling på nuværende tidspunkt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  Indstillingen godkendt i enighed.

  Bilag

 21.  21. Fremtidig anvendelse af ejendommen Solvej 2

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Efter købet af Solvej 2, fremlægges forslag til den fremtidig anvendelse af ejendommen og processen herfor til politisk behandling.

  Sagsfremstilling

  Køb af Solvej 2

  På kommunalbestyrelsens møde 12. december 2018 blev Glostrup Kommunes køb af Solvej 2 endelig godkendt, og de nødvendige bevillinger i forbindelse med selve købet blev meddelt.

  Det blev på samme møde oplyst, at administrationen ville fremlægge mulighederne for den fremtidige anvendelse af ejendommen til politisk drøftelse og beslutning i januar.

  Formålet med erhvervelse af ejendommen har gennem hele forløbet været at nedrive ejendommen og etablere ekstra parkering til den centrale bymidte på området. Sagsfremstillingen tager derfor udgangspunkt i dette formål.

  Nedrivning af huset

  Ejendommen kan godt henligge tom uden bygning, indenfor rammerne af den nugældende lokalplan.

  Politisk godkendelse af nedlæggelse af boligen

  En nedrivning af bygningen forudsætter, at først Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget og i sidste ende kommunalbestyrelsen godkender at nedlægge boligen, jf. boligreguleringsloven § 46. Bolignedlæggelsessagen vil kunne behandles på MTU’s møde i februar og i kommunalbestyrelsen i marts.

  §8-tilladelse fra Region Hovedstaden

  En nedrivning af hele huset inklusiv fjernelse af fundamentet kræver desuden, at Center for Miljø og Teknik indhenter en §8-tilladelse fra regionen, jf. jordforureningsloven. Der er i øjeblikket en sagsbehandlingstid på ca. 6 uger. En sådan tilladelse kan søges parallelt med behandlingen af bolignedlæggelsessagen.

  Det er muligt at rive huset ned uden en §8-tilladelse, men der kan i så fald kun ske nedrivning til fundamentet.

  Miljøsanering af huset

  Der skal ligeledes foretages en miljøsanering af huset (jordhåndtering), som også kan ske sideløbende med bolignedlæggelsessagen.

  Uanset om der skal indhentes en §8-tilladelse eller ej, skal der på forhånd tages stilling til, hvad der skal ske med jorden og den nærmere håndtering heraf.

  Byggetilladelse til nedrivning

  Endelig skal der ansøges om en byggetilladelse til nedrivning hos byggemyndigheden.

  Parkeringspladser

  Etablering af parkeringspladser på ejendommen kan først ske, efter der er udarbejdet og vedtaget en ny lokalplan. Det skyldes, at ejendommen i dag er placeret i delområde B, hvorefter den kun må anvendes til åben-lavt boligformål (villabebyggelse). Det vil være mest hensigtsmæssigt at udarbejde en ny lokalplan for området i og omkring Solvej 2, hvilket tager ca. 1 år.

  Økonomi

  Der er allerede bevilget udgifter til selve købet på i alt 2,95 mio. kr.

  Udgifterne til fjernelse af forureningen er tidligere anslået til ca. 900.000 kr.

  Nedrivningsudgifterne er blevet anslået til ca. 220.000 kr. inkl. miljøsaneringen; asfalteringsudgifterne til ca. 140.000 kr. og øvrige udgifter til oprydning ifm. anlæg af parkeringspladser til 250.000 kr. I alt 1.510.000 kr.

  Det foreslås, at der gives en samlet anlægsbevilling på det beløb, som samlet set vurderes at skulle anvendes til nedrivning af huset, oprensning af grunden, håndtering af jord og byggeaffald samt etablering af parkeringspladser.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Nedrivning af Solvej 2 og anlæg af parkeringspladser

   1.510.000

  1.510.000

  Ialt

  1.510.000

  1.510.000

  Netto 1.510.000 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller, at:

  1. Processen i forhold til nedrivning af ejendommen Solvej 2 iværksættes, således at de nødvendige tilladelser indhentes og huset efterfølgende nedrives
  2. Grunden efterfølgende oprenses
  3. Der opstartes en proces med udarbejdelse af en ny lokalplan, som muliggør etablering af parkeringspladser på grunden
  4. Der afsættes et rådighedsbeløb på 1.510.000 kr. i 2019 med finansiering fra kassebeholdningen og gives anlægsbevilling, så nedrivning og oprensning kan gå i gang, så snart de nødvendige tilladelser foreligger.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt med den bemærkning, at man ikke på forhånd lægger sig fast på, at der skal være en bestemt anvendelse af grunden.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt med den bemærkning, at man ikke på forhånd lægger sig fast på, at der skal være en bestemt anvendelse af grunden.
  4. Indstillingen godkendt.
 22.  22. Ny proces for udarbejdelse af budget

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  I lighed med de foregående år skal der i starten af kalenderåret udarbejdes en tidsplan for udarbejdelsen af det kommende års budget.

  I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2019 blev der fra politisk side efterlyst forslag til en proces, hvor den politiske inddragelse sker på et tidligere tidspunkt, end der før har været praksis for i kommunen.

  Administrationen fremlægger på den baggrund en række forslag til justeringer af processen, der er beskrevet nedenfor. På baggrund af de politiske drøftelser vil der til Kommunalbestyrelsesmødet i februar blive fremlagt forslag til en konkret tidsplan.

  Sagsfremstilling

  I lighed med de tidligere år, skal der godkendes en tidsplan for arbejdet med det kommende års budget.

  I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2019 blev der fra politisk side efterlyst forslag til en proces, hvor den politiske inddragelse sker på et tidligere tidspunkt end der før har været praksis for i kommunen.

  Det foreslås derfor, at budgetprocessen startes op med et politisk temamøde ultimo marts med fokus på bevillingsniveauer samt temaer til brug for et omprioriteringskatalog. Temamødet danner således grundlag for en tematisering af det omprioriteringskatalog, som man fra politisk hold måtte ønske at administrationen kvalificerer i form af delforslag, beregninger, analyser m.m. Det foreslås, at temamødet i givet fald afholdes en aften i perioden onsdag den 27/3 til fredag den 29/3 eller alternativt lørdag den 30/3.

  Administrationen udarbejder herefter på baggrund af temamødet et oplæg til hvert fagudvalg, hvor der fremgår overordnede beskrivelser af konkrete delforslag indenfor hvert område. Fagudvalgsbehandlingen af de overordnet beskrevne delforslag sker på møderne i maj, hvorefter administrationen færdiggør forslagene frem til, at det færdige budgetmateriale sendes til Kommunalbestyrelsen i august. Det vil med andre ord sige, at den behandling af omprioriteringsforslag der plejer at ligge i juni måned i fagudvalgene, bliver afskaffet.

  For at undgå for mange parallelle processer lægges der endvidere op til, at fastlæggelsen af budgetoplægget samt investeringsoversigten, der tidligere har ligget på mødet i Økonomiudvalget i april, flyttes til et senere tidspunkt. Der vil blive udarbejdet forslag til placering af dette i forbindelse med, at der i februar fremlægges udkast til konkret tidsplan.

  Justeringerne set i sammenhæng med ny procedure for politikerspørgsmål

  Det forventes, at justeringerne vil indebære, at budgettidsplanen i højere grad skaber mulighed for en tidligere politisk stillingtagen til rammer og indhold i de kommende års budget. Justeringerne skal ses i sammenhæng med, at Kommunalbestyrelsen i august 2018 godkendte en ny procedure for spørgsmål fra politikere i forbindelse med budgetarbejdet. Proceduren indebærer blandt andet, at hvis en besvarelse kræver, at der skal foretages nye beregninger eller faglige vurderinger, som hidtil ikke har været forelagt politisk, så skal svaret ud fra ligebehandlingsmæssige hensyn gøres tilgængeligt for hele Kommunalbestyrelsen. I givet fald vil spørgeren blive kontaktet om man ønsker, at administrationen skal arbejde videre med svaret.

  Det betyder, at spørgsmål af typen ”hvad vil det koste at…” som udgangspunkt skal sendes til hele Kommunalbestyrelsen, med mindre svaret tidligere har været fremlagt politisk. Da sagen nåede til behandling i Kommunalbestyrelsen midt i processen sidste år, kunne proceduren ikke nå at træde i kraft, men det vil være udgangspunktet for næste år. Den ny procedure vil medføre mere åbenhed om de forslag, der overvejes politisk, og vil dermed kunne være med til at understøtte en tidligere politisk inddragelse.

  Den politiske tidsplan fra budgetarbejdet i 2018 er vedlagt til orientering.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller, at

  1. Budgettidsplanen for 2020 udarbejdes med udgangspunkt i tidligere års processer, men med følgende justeringer:
  2. Der afholdes et politisk temamøde i Kommunalbestyrelsen om budgettet i perioden onsdag den 27/3 til lørdag den 30/3. Kommunalbestyrelsen bedes i givet fald pege på en konkret dato.
  3. Fagudvalgene behandler oplæg med overordnet beskrevne delforslag på egne områder i maj i stedet for fagudvalgsbehandlingen i juni
  4. Økonomiudvalgets behandling af budgetoplægget i april afskaffes. Der skal udarbejdes forslag til, hvordan godkendelsen i stedet skal finde sted.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt. Der peges på onsdag den 27. marts som en mulig dato for temamødet.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt. Der peges på onsdag 27. marts 2019 som en mulig dato for temamødet.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 23.  23. Dannebrog 800 år (partiforslag)

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Dansk Folkeparti anmoder om at følgende punkt optages på dagsordenen på møde i kommunalbestyrelsen 16. januar 2019.

  Sagsfremstilling

  ”Valdemarsdag den 15. juni 2019 har Dannebrog 800 års fødselsdag.
  Dansk Folkeparti foreslår, at Glostrup kommunalbestyrelse fejrer og markerer begivenheden på en værdig måde.”

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  Borgmesteren stillede forslag om, at sagen oversendes til politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af oplæg fra administrationen.

  Forslaget blev sat til afstemning.

  For stemmer A, C, F, O, U og V med i alt 18 stemmer.

  Imod stemmer Ø med 1 stemmer.

  Forslaget blev godkendt.

 24.  24. Fortov Stensbjerg (partiforslag)

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  Venstre og Dansk Folkeparti anmoder om at følgende punkt optages på dagsordenen på møde i kommunalbestyrelsen 16. januar 2019.

  Sagsfremstilling

  ”Med henblik på at fremme færdselssikkerheden ved daginstitution Skovager (Skovbørnehaven) udarbejder Center for Miljø og Teknik et projektforslag vedrørende anlæggelse af fortov på sydsiden af Stensbjerg mellem Egeskoven og Tofteaasen.

  Projektet forelægges med prisoverslag til behandling i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget snarest.”

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  Forslag om at projektforslag vedrørende anlæggelse af fortov på sydsiden af Stensbjerg mellem Egeskoven og Tofteaasen og prisoverslag forelægges til behandling i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget blev sat til afstemning.

  For stemmer O og V med i alt 8 stemmer.

  Imod stemmer A, C, F, U og Ø med i alt 11 stemmer.

  Forslaget blev ikke godkendt.

  Venstre og Dansk Folkeparti har følgende mindretalsudtalelse:

  ”Flertallet har i sit ”Samarbejdsgrundlag” punktet ”Sikker trafik – Der skal fokus på bløde trafikanter, og der skal udarbejdes et katalog over nuværende og fremtidige udbygninger af veje, cykelstier og fortove”. – Og i B2019 er afsat 6 mio. i hvert af årene 2019-2021 til cykelstier, fortove og veje. Alligevel har flertallet i juni stemt nej til hastighedsdæmpende foranstaltninger på Glentevej og Ørnevej. Man stemte i august imod højresvingsbaner på Hovedvejen ved Norasvej, ved Florasvej og ved Glostrup Hule. Og i oktober stemte man imod fortov langs Skovsletten ved Cirkusgrunden. Nu er man også imod fortov ved Skovbørnehaven – der tegner sig et mønster. Vi ønsker sikkerhed for svage trafikanter. Også ved Skovbørnehaven.”

 25.  25. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  Ingen punkter til orientering.

 26.  26. Uddeling af foreningsleder priserne (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-11-2018

  1. Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at Kandidat 1 og Kandidat 2 modtager lederpriser
  2. Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at Kandidat A modtager ungdomslederprisen
  Afbud:
  1. Karina Waage-Jensen,
  2. Marlene Frandsen, V
  3. Gitte Wallin Limkilde, A

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-12-2018

  1. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at Kandidat 1 og Kandidat 2 modtager lederpriser
  2. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at Kandidat A modtager ungdomslederprisen
  Afbud:
  1. Palle Laustrup, F

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  1. Økonomiudvalget anbefaler, at Kandidat 1 og Kandidat 2 modtager lederpriser.
  2. Økonomiudvalget anbefaler, at Kandidat A modtager ungdomslederprisen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  1. Kommunalbestyrelsen godkender, at Kandidat 1 og Kandidat 2 modtager lederpriser.
  2. Kommunalbestyrelsen godkender, at Kandidat A modtager ungdomslederprisen.
 27.  27. Ny kunstgræsbane

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

  I november 2017 var projekt vedr. kapacitetsudvidelse af eksisterende regnvandsbassin og ny kunstgræsbane i udbud og licitationen viste at det ikke var muligt at afholde projektet inden for det dengang afsatte budgetbeløb.

  I budget 2019 blev der afsat et yderligere budget til etablering af ny kunstgræsbane og belysning ved tennisbaner på Glostrup Stadion, således at der nu er et rådighedsbeløb på 10,074 mio. kr. Det supplerende budgetbehov blev beregnet ud fra tidligere licitationspriser fra november 2017 og ud fra at der allerede var afholdt udgifter til projektering samt en fordeling af udgifter mellem Glostrup Forsyning og Glostrup Kommune.

  Formålet med denne sag er at søge om anlægsbevilling, således at fornyet udbud kan gennemføres, og arbejdet med at etablere kunstgræsbane kan igangsætte. Herudover er formålet at informere om status på sagen og den valgte løsning.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Forsyning har, i samarbejde med Glostrup Kommune, udarbejdet et projekt vedr. etablering af kunstgræsbane og kapacitetsudvidelse af eksisterende regnvandsbassin placeret på Glostrup Idrætsanlægs område. Projektet har været fremlagt for de kommende brugere og interessenter, herunder fodboldklubber og atletik. Brugernes ønsker har været indarbejdet i projektet.

  Kunstgræsbanen placeres ved siden af den nuværende ny-renoverede kunstgræsbane, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen har 7. juni 2017. Selve kunstgræsbanen er projekteret i henhold til Dansk Boldspil Unions (DBU) retningslinjer for kunstgræsbaner til afholdelse af divisionskampe.

  Kunstgræsbanen er derudover projekteret med et lysanlæg i henhold til DBU’s retningslinjer. Lysanlægget sikrer en regelmæssig og tilstrækkelig belysning af banen til træning og afholdelse af kampe, hvilket ifølge brugerne langt fra er tilfældet med belysning på den eksisterende bane. Belysning er baseret på LED-teknologi.

  Der er på baggrund af dialogen med Glostrup Fodboldklub projekteret med et træningsareal langs med kunstgræsbanen, der skal fungere som kombineret opholds- og træningsareal for fodboldklubberne. Det har været et stort ønske at skabe et område, der også kan anvendes som areal for tilskuere samt forældre og pårørende til især de yngre spillere. Træningsarealet kan ligeledes indrettes med flere 3-mandsbaner, så det bliver muligt for fodboldklubberne at afholde større ungdomsstævner på kunstgræsarealet.

  Det samlede projekt vedr. regnvand er projekteret, således at regnvand først løber ind i det eksisterende regnvandsbassin RB12. Når dette er fyldt op, ledes regnvand herfra til de almindelige (ny-anlagte) boldbaner, hvor vandet vil stuve op til en fastlagt kote hvorefter det kun ved meget kraftige regn hændelser stuver op på den nye kunstgræsbane. Glostrup Forsyning finansierer alle opgaver, som relaterer sig til håndtering af regnvand, herunder udgifter til omlægning af boldbaner, nedgravning af kunstgræsbane, etablering af dræn, etablering af nye græsplæner mv. Glostrup Forsyning finansierer således også en generel forskønnelse af området og ny anlæg af boldbaner.

  Der bliver etableret skråninger ved den nedsænkede kunstgræsbane, som kan fungere som publikumsareal, ligesom der bliver etableret trapper og belægning rundt om banen.

  Se endvidere vedlagte situationsplan. 

  Kunstgræsbanen bliver etableret med et græstæppe i en kvalitet som den ny-renoverede kunstgræsbane og der bliver, af hensyn til miljøforhold, etableret membran under banen, - som det også er tilfældet på den eksisterende.

  Der etableres et nyt hegn rundt om kunstgræsbanen, ligeledes er der afsat et beløb til indkøb af nye fodboldmål. Der er også afsat et beløb til etablering af belysning ved tennisbaner på kr. 120.000.

  Det etableres en ny vendeplads til beredskabet (ambulancer, brandbiler mv.) ved store arrangementer. Ligeledes etableres et gøglerstik til brug for større arrangementer.

  Gennemførelse af projektet skal i fornyet udbud. Glostrup Ejendomme og Glostrup Forsyning er gået i gang med at justere udbudsmaterialet, herunder med de nye udbudsbetingelser (AB18), som er gældende pr. 1. januar 2019. Selve udbudsmaterialet forventes justeret i løbet af januar 2019, hvorefter udbudsfasen på 4 uger starter. Vi forventer at have en aftale på plads i marts, således at arbejdet kan startes op, lige så snart vejret er til det.

  Den forventede anlægsperiode er seks måneder med start 1. april 2019 og slut oktober 2019. Derefter kan kunstgræsbanen tages i brug. De øvrige græsarealer, der renoveres i forbindelse med regnvandsprojektet, forventes at kunne tages i brug i efteråret 2020.

  De nuværende regler for finansiering og håndtering af regnvand tilsiger, at etablering af regnvandshåndtering skal godkendes i Glostrup Kommunes spildevandsplan. Glostrup Forsyning vil snarest fremlægge en sag vedr. etablering af tillæg til spildevandsplan for Teknik og Miljø- og Ejendomsudvalget med henblik på gennemførelse af høring og senere behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Den planlagte tidsplan tager udgangspunkt i at tillægget godkendes.

  Aftale mellem Glostrup Forsyning og Glostrup Kommune vedr. anvendelse af arealet er bliver udarbejdet efter følgende principper: Glostrup Kommune vil fortsat eje arealet. Glostrup Kommune driver og vedligeholder alle baner og tekniske lysanlæg. Glostrup Forsyning driver og vedligeholder dræn på boldbaner og egne anlæg.

  Der er afsat ca. 200.000 kr. årligt til drift af kunstgræsbanen, samt 30.000 kr. årligt til drift af belysningen ved tennisbanerne.

  Økonomi

  I budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 10,074 mio. kr. til anlæg af ny kunstgræsbane og belysning ved tennisbanerne. Heraf er 120.000 kr. afsat til etablering af belysning ved tennisbanerne.

  Den forventede udgift til etablering af kunstgræsbanen og kapacitetsudvidelse af eksisterende regnvandsbassin placeret på Glostrup Idrætsanlægs område, kendes ført når udbudsrunden er gennemført.

  Der søges om anlægsbevillingen svarende til det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb, så projektet kan igangsættes. 

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019

  Tekst/Projektnr.:

  Driftsbevilling

  Rådighedsbevilling

  Anlægsbevilling

  Projekt 031.087

  Etablering af ny kunstgræsbane og etablering af belysning langs stien ved tennisbanerne

  10.074.000 kr.

  I alt

  10.074.000 kr.

  Medfører ikke et forbrug af kassebeholdningen

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller:

  1. at Kulturudvalget beslutter igangsætning af projektet.
  2. At der gives anlægsbevilling på 10,074 mio. kr. på projekt 031.087 til etablering af ny kunstgræsbane og etablering af belysning langs stien ved tennisbanerne.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-12-2018

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Palle Laustrup, F

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-01-2019

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

Mødenr. 2458