Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


John Engelhardt, V
Lisa Ward, A
Lars Thomsen, V
Søren Enemark, A
Flemming Ørhem, O
Palle Laustrup, F
Kasper Damsgaard, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Piet Papageorge, V
Torben Jensen, A
Robert Sørensen, Ø
Gitte Wallin Limkilde, A
Lars Høimark, A
Sophie Brohus, V


Fraværende:
Afbud:


Pia Hagbarth Dahlin, O
Dan Kornbek Christiansen, C
Marlene Frandsen, V
Ina-Maria Nielsen, V


 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-03-2018

  Godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O
  2. Dan Kornbek Christiansen, C
  3. Marlene Frandsen, V
  4. Ina-Maria Nielsen, V
 2.  2. Ændring af vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S

  Resumé

  Ændring af vedtægt for Hovedstadens Letbane I/S fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse. 

  Sagsfremstilling

  Staten v/transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har med brev af 26. februar 2018 meddelt de øvrige interessenter i Hovedstadens Letbane I/S, at Staten ønsker at trække sig ud af selskabet, jf. bilag 1.

  Baggrunden er, at Staten ønsker den samme ejermodel for Hovedstadens Letbane I/S, som den der gjorde sig gældende ved etableringen af letbaner i hhv. Aarhus og Odense. Dvs. en model, hvor Staten alene bidrager med medfinansiering af anlægsudgifterne, men hvor Staten ikke påtager sig nogen rolle i forbindelse med anlægsarbejdet.

  På den baggrund skal der i vedtægternes pkt. 4 for Hovedstadens Letbane I/S indsættes et nyt pkt. 4.2, der beskriver vilkår for Statens udtræden af selskabet inden tidspunktet for færdiggørelse af anlægget. Det er i lovgrundlaget for letbanen fastlagt, at Staten udtræder på tidspunktet hvor letbanen tages i drift, og de nuværende vedtægter er tilpasset dette. Forslag til vedtægtsændring er vedhæftet – se bilag 2. De nugældende vedtægter for Hovedstadens Letbane I/S er ligeledes vedhæftet som bilag 3.

  Den foreslåede ændring af vedtægterne skal vedtages af Region Hovedstaden og de enkelte ejerkommuner, alternativt i regi af Borgmesterforum, senest den 5. marts 2018. Dette af hensyn til, at ledelsen i Hovedstadens Letbane I/S kan få bemyndigelse til at underskrive kontrakterne med de vindende entreprenører på letbaneprojektets anlægskontrakter inden vedståelsesfristens udlæg primo marts.

  Efterfølgende skal kapitel 3 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane på Ring 3 ændres således, at der opnås hjemmel til, at Den Danske Stat v/transport-, bygnings- og boligministeren udtræder af interessentskabet før letbanen tages i brug til passagerdrift. Statens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S vil ske automatisk med virkning fra ændringslovens ikrafttræden. Dette lovforslag forventes fremsat og vedtaget i løbet af efteråret 2018.

  Statens forpligtelser vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver, jf. punkt. 5.2 i vedtægterne berøres ikke af Statens udtræden i anlægsperioden. Staten forpligter sig således fortsat til at foretage den resterende del af det indskud på 1.777 mio. kr. (2013-priser), der indeksreguleres med Finansministeriets anlægsindeks frem til driftsstart, jf. den mellem Hovedstadens Letbane I/S og Staten indgåede betalingsaftale. Ligeledes forpligter Staten sig fortsat til at opretholde den i vedtægternes punkt 5.2 anførte korrektionsreserve.      

  Statens udtræden i anlægsperioden berører ikke interessentskabets adgang til lånoptagelse gennem statslån, jf. § 10 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om Letbane på Ring 3.

  Det er således vurderingen, at Statens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S ikke har nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser for letbaneprojektets gennemførelse, jf. indstilling fra bestyrelsen fremsendt til interessenterne den 11. januar 2018 om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakterne for letbanen på Ring 3 – se bilag 4.

  Det skal dog bemærkes, at Staten efter sin udtræden af Hovedstadens Letbane I/S er fritaget for alle forpligtelser, der påhviler Hovedstadens Letbane I/S, eller som senere måtte blive rettet mod Hovedstadens Letbane I/S.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller,

  • at det foreslåede nye pkt. 4.2 til vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S godkendes.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-03-2018

  Indstillingen sættes til afstemning. For stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Lars Thomsen (V), Sophie Brohus (V), Piet Papageorge (V), Lisa Ward (A), Søren Enemark (A), Gitte Wallin Limkilde (A), Torben Jensen (A), Lars Høimark (A), Kasper Damsgaard (A), Hanne Nielsen (A), Palle Laustrup (F) og Robert Sørensen (Ø). Imod stemmer ingen. Flemming Ørhem (O) undlader at stemme.

  Indstillingen godkendt med stemmerne 14 for, 1 undlader.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O
  2. Dan Kornbek Christiansen, C
  3. Marlene Frandsen, V
  4. Ina-Maria Nielsen, V

  Bilag

Mødenr. 2333