Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


John Engelhardt, V
Lisa Ward, A
Lars Thomsen, V
Søren Enemark, A
Flemming Ørhem, O
Palle Laustrup, F
Kasper Damsgaard, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Piet Papageorge, V
Pia Hagbarth Dahlin, O
Torben Jensen, A
Dan Kornbek Christiansen, C
Robert Sørensen, Ø
Marlene Frandsen, V
Gitte Wallin Limkilde, A
Ina-Maria Nielsen, V
Lars Høimark, A
Sophie Brohus, V


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  Godkendt.

 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Sagsfremstilling

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  Ingen punkter til orientering.

 3.  3. Orientering om klager til National Klageinstans mod mobning

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen orienteres en gang i kvartalet om eventuelle klager til den Nationale Klageinstans mod mobning. Administrationen har siden 1. august 2017, hvor den Nationale Klageinstans blev oprettet, ikke modtaget nogen klager om skolens håndtering af sager vedr. mobning.

  Sagsfremstilling

  Den 1. august 2017 blev der oprettet en National Klageinstans mod mobning på baggrund af anbefaling fra Børns vilkår, Børnerådet, Red Barnet og undervisningsministeriet. Hensigten var, at forældre kan klage over skolens håndtering af sager vedr. mobning, hvis de er utilfredse med skolens handlingsplan for at håndtere en konkret mobbesag.

  I oktober 2017 vedtog kommunalbestyrelsen en intern procedure for håndtering af evt. klagesager, herunder at delegere kompetencen vedr. behandling af klagesager til centerchefen for Dagtilbud og Skole. Ligeledes blev det besluttet, at kommunalbestyrelsen skulle orienteres om eventuelle klagesager hvert kvartal.

  Administrationen har siden 1. august 2017 ikke modtaget nogen klager vedr. skolens håndtering af mobning.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 25-01-2018

  Til orientering.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  Til orientering.

  Til behandlingen i kommunalbestyrelsen ønskes som supplement en kort redegørelse for, hvordan der kommunikeres om muligheden for at klage.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Proceduren for håndtering af sager vedr. mobning og evt. klagesager herom er lagt på kommunens hjemmeside. Kommunen har ikke aktivt orienteret alle forældre om klagemuligheden. Ledelsen på skolen orienterer de forældre, der henvender sig vedr. en sag om mobning og evt. er utilfredse med skolens håndtering af sager vedr. mobning, om den besluttede procedure. Ligeledes er skolebestyrelsen orienteret om proceduren.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  Til orientering.

  Redegørelsen blev taget til efterretning. Der var enighed om, at den supplerende sagsfremstilling forelægges for Børne- og Skoleudvalget.

  Bilag

 4.  4. Indretning af midlertidig plads på Posthusgrunden

  Resumé

  Glostrup Kommune købte i 2015 posthuset ved Glostrup Station med henblik på at rive det ned for at bruge arealerne langs jernbanen til byudvikling. Nedrivningen forventes at være færdig i august/september 2018. Den endelige indretning af arealerne og resten af Banegårdspladsen forventes fastlagt i løbet af 3-5 år. I mellemtiden skal Posthusgrunden indrettes som en midlertidig plads, der kan være et aktiv for Glostrups borgere og passerende pendlere.

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet samt tillægsbevilling vedr. driftsudgifterne. Derudover skal indretning af den midlertidige plads samt valg af afskærmning mellem Banegårdspladsen og jernbanen drøftes og godkendes.

  Sagsfremstilling

  Miljø- og Teknikudvalget godkendte i januar 2016 en principskitse for indretning af en midlertidig plads på Posthusgrunden. Udvalget besluttede at få forelagt diverse illustrationer af konkret indretning til orientering.

  I samarbejde med Center for Kultur og Borgerkontakt er indretningen af den del af Posthusgrunden, der kan bruges til aktiviteter, blevet gennemarbejdet, så der skabes de bedst mulige rammer for borgerrettede aktiviteter. Den nu foreslåede indretning ligger i forlængelse af de tidligere skitser, men er dog så ændret, at det vurderes at en orientering af Miljø- og Teknikudvalget ikke er nok. Der fremlægges derfor i denne sag et forslag til en konkret midlertidig indretning samt valg af en passende type midlertidig afskærmning mod banelegemet til godkendelse, før anlægsarbejdet udbydes.

  Anlægsarbejderne på Posthusgrunden består af overflader og belægninger, en afskærmning mod jernbanen og selve indretningen af pladsen. De vedhæftede bilag viser lokalitet samt indhold. Overfladerne/belægningerne består dels af en grusplads til ophold og aktiviteter mod øst og dels af et asfaltareal til cykelparkering længst mod vest. Gruspladsen udgør en afslutning af råjorden/opfyldet på den gamle byggetomt fra posthuset og ved anlæg af asfaltarealet genbruges den eksisterende belægning i den gamle postgård i videst muligt omfang. Der suppleres med nyt, hvor det er nødvendigt.

  De anlægsarbejder, der består af overflader/belægninger forventes udbudt som del af den kommende nedrivningsentreprise, idet der ellers vil optræde en uhensigtsmæssigt ansvarsfordeling mellem to entreprenører. De anførte udgifter til belægningsarbejder er indeholdt i den godkendte bevilling til nedrivning og kræver ikke ny bevilling.

  De øvrige anlægsarbejder – indretning af den midlertidige plads og afskærmning vil blive udbudt separat, men udført i umiddelbar forlængelse af nedrivningen af posthuset, så det sikres, at byggetomten bliver brugbar hurtigst mulig. Den skitserede tidsplan for nedrivning af posthuset medfører, at anlæg af pladsen kan begynde i august/september 2018.

  Indretning

  Gruspladsens indretning er udarbejdet i samarbejde med Center for Kultur og Borgerkontakt, da de skal stå for at aktivere denne del, når anlægget står færdigt. Center for Kultur og Borgerkontakt har ønsket plads til f.eks. koncerter eller visning af sportskamp på en storskærm. Skærmen er monteret på den tilbageværende gavl af stationsbygningen. Ved gavlen kommer også et udekøkken med vand og gøglerstik, så det er muligt at trække strøm til større arrangementer. I midten af pladsen placeres en depotcontainer til bl.a. opbevaring af musikanlæg, hvor lyden kan komme ud i den ende af gruspladsen, der har et opholdsområde med forskellige typer af siddemøbler samt beplantning i plantekasser. Her er også et gøglerstik til arrangementer.

  Asfaltdelen foreslås indrettet med ca. 300 ikke overdækkede cykel p-pladser. Den nuværende cykelparkering ved tunnelnedgangen indeholder 200 overdækkede pladser, men den vil blive eksproprieret af letbaneprojektet forventeligt i begyndelsen af 2019. Derfor er der behov for en erstatning. Glostrup Kommune er som en del af aftalerne om anlæg af letbanen forpligtet til at tilvejebringe tilstrækkelig cykelparkering ved stationen – herunder erstatningspladser efter ekspropriation. I dette projekt øges antallet af cykel p-pladser, idet det nuværende antal er i underkanten.

  Dele af muren mellem Banegårdspladsen og Posthusgården fjernes for at lette adgangen til cykelparkeringspladserne. Resten af muren bearbejdes, så det bliver muligt at opholde sig på den, og der skabes bedre synlighed på tværs af pladsen og dermed større tryghed.

  Op ad muren opstilles et sted affaldsspande til sortering i tre fraktioner, som et forsøg imens den midlertidige plads er der. De opstilles også to andre steder mellem gruspladsen og fortovet. Borgerne er allerede vant til at sortere affald bl.a. fra hjemmet og institutioner. At teste hér støtter op om kommunens gældende affaldsplan og kan give erfaringer til udarbejdelse af den kommende affaldsplan. Fraktionerne er valgt ud fra den forventede type af affald på stederne.

  Gadelamperne, der skal bruges på Posthusgrunden er valgt ud fra, hvad der bruges andre steder i Glostrup Kommune. Herved er der mulighed for at anvende det frit, når den midlertidige plads skal omdannes.

  Afskærmning mod jernbanen

  For at hindre adgang til togskinnerne er det et krav fra Banedanmark, at der etableres en form for afskærmning. I bilagsmaterialet er præsenteret 3 forslag til afskærmning. Der er vist dels et simpelt hegn og dels to typer hegn med støjdæmpende effekt.

  Beregninger af støjniveauet har vist, at støjniveauet på Banegårdspladsen og ved facaderne på boliger ud mod Sydvestvej og Banegårdspladsen vil øges markant, når posthusbygningerne bliver nedrevet. Det nuværende støjniveau vil blive forøget med 3-8 dB. Derved vil der for flere af boligerne blive tale om en stor overskridelse af den vejledende for støjgrænse for jernbanestøj (den vejledende støjgrænse for boligområder samt opholdsarealer er 64 dB døgnvægtet middelværdi).

  De to alternative afskærmninger (B og C), der har støjdæmpende effekt vil reducere det efterfølgende støjniveau. Det er ikke muligt i praksis at nå en støjdæmpning svarende til det nuværende støjniveau, da det vil kræve en støjskærm af en højde svarende til posthuset. Det er dog muligt at støjdæmpe så meget, at støjniveauet ved de omtalte boliger kun øges begrænset (under 1dB) ved at vælge støjhegnet (C). Metrohegnet (B) har støjdæmpende virkning, der i overslag svarer til støjhegnet, men den konkrete dæmpning er ikke beregnet. Det skal oplyses, at det ikke er et lovkrav at etablere støjskærm ved nedrivning af posthuset.

  I det vedhæftede bilag gennemgås de forskellige fordele og ulemper ved hver type afskærmning. Miljø- og Teknikudvalget skal drøfte de tre alternative afskærmninger og derefter vælge mellem tre forskellige pakker for det samlede anlægsarbejde - Pakke A, Pakke B og Pakke C, jf. bilag.

  De tre pakker indeholder alle de samme overflade/anlægsarbejder og samme indretning af Posthusgrunden. Forskellen består alene i valget af afskærmning mod jernbanen.

  1. Afskærmning med trådhegn (højde ca. 1,6 meter). I alt ca. 2,4 mio. kr.
  2. Afskærmning med metrohegn inkl. støjdæmpende foring (højde 4 meter). I alt 2,92 mio. kr. kr.
  3. Afskærmning med støjhegn (højde 4 meter). I alt 3,46 mio. kr.

  Overslagene er nærmere beskrevet i bilag til denne sag.

  Når pladsen er anlagt skal den driftes, så den fremstår pæn og funktionel. Det er derfor nødvendigt med årlige driftsudgifter til vand til udekøkken, renhold, vedligeholdelse, graffitifjernelse, pleje af beplantning og vintertjeneste. Det er udgifterne til de forskellige afskærmninger, der giver prisforskellene. Priserne fremgår under ’Økonomi’. 

  På denne dagsorden behandles ligeledes punktet ”Mobilitetsprojekt på Banegårdspladsen – deltagelse i Interreg projektet ”Fremtidens intelligente mobilitet””. Der gøres opmærksom på, at punktet udgår, hvis indstillingen i indeværende sag ikke godkendes.

  Derudover fremlægges et dagsordenspunkt på Kulturudvalgets møde 23. januar, hvor indretningen af den midlertidige plads drøftes og evt. kommentarer videregives til Miljø- og Teknikudvalget.

  Økonomi

  Der er ikke afsat budget til anlægsarbejderne på Posthusgrunden. Den forventede anlægsudgift varierer, alt efter hvilken pakke der vælges. De forventede udgifter fremgår af nedenstående oversigt:

  Anlægsudgifter

  Årlige driftsudgifter

  Pakke A:

  Afskærmning med trådhegn

  (højde ca. 1,6 meter).

  2,4 mio. kr.

  70.000 kr.

  Pakke B:

  Afskærmning med metrohegn inkl. støjdæmpende foring (højde 4 meter)

  2,92 mio. kr.

  100.000 kr.

  Pakke C:

  Afskærmning med støjhegn (højde 4 meter)

  3,46 mio. kr.

  75.000 kr.

  Det anbefales, at der gives rådighedsbeløb samt anlægsbevilling i 2018 på beløbet, svarende til den pakke, der vælges. Beløbet finansieres af kassebeholdningen og indarbejdes på projekt 201020 Indretning af midlertidig plads på Posthusgrunden.

  Derudover anbefales det, at der gives en tillægsbevilling til Vej og Parks ramme til at dække de årlige driftsomkostninger. Beløbet vil afspejle den valgte pakke og indarbejdes årligt fra 2018 og frem. Der forventes at være driftsudgifter til pladsen fra oktober 2018, og budgettet i 2018 svarer derfor til 3 måneder.

  Der vil blive udarbejdet en supplerende sagsfremstilling med Miljø- og Teknikudvalgets anbefaling inden behandlingen i Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. At forslaget til overflader og indretning godkendes,
  2. At det drøftes hvilken type afskærmning, der skal opføres og således fastlægges hvilken samlet anlægspakke, A, B eller C, der skal udføres,
  3. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projekt 201020 i 2018 på det beløb, der svarer til den valgte pakke,
  4. At der gives tillæg til Vej og Parks driftsramme i 2018 og frem på det beløb, der svarer til den valgte pakke. Beløbet i 2018 svarer til driftsudgifter i 3 måneder.

  Der gøres opmærksom på, at punktet ”Mobilitetsprojekt på Banegårdspladsen – deltagelse i Interreg projektet ”Fremtidens intelligente mobilitet” udgår, hvis denne indstilling ikke godkendes.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 23-01-2018

  1. Det anbefales, at der for nuværende træffes beslutning om, at der etableres metrohegn på pladsen. Endvidere etableres der fast belægning, overdækket og delvist aflåst cykelparkering samt belysning.
   Den øvrige inventardel på pladsen forelægges udvalget og kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt.
  2. Drøftet.
  3. Ikke taget stilling til punktet.
  4. Ikke taget stilling til punktet.

  Supplerende Sagsfremstilling

  I forlængelse af Miljø- og Teknikudvalgets beslutning om at reducere i anlæggets omfang er projektets bevillingsmæssige konsekvenser ændret.

  Gennemførelse af det besluttede anlæg medfører en udgift på ca. 1,5 mio. kr. jf. vedhæftede reviderede økonomioversigt.

  Forslag til Posthusgrunden for øvrige inventardele samt nødvendige tilpasninger af det, der er besluttet etableret, forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt. Det være sig f.eks. belysning, affaldsspande og opholdsmuligheder. Herunder også hvis den samlede økonomi bliver større end den her nævnte udgift på ca. 1,5 mio. kr.

  Forventelige driftsudgifter til for det reviderede forslag forelægges også Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Projekt 201020 Indretning af midlertidig plads på Posthusgrunden

  1.506.200

  1.506.200

  I alt

  1.506.200

  1.506.200

  Netto 1.506.200 kr. som kan finansieres ud af de 3 mio. kr., som i det senere punkt om fordeling af økonomi afsat til Bymidteprojektet, foreslås reserveret til posthusgrunden.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. At det anbefales, at Miljø- og Teknikudvalgets beslutning om valg af afskærmning og indhold følges. Samt at Miljø- og Teknikudvalgets beslutning følges om at øvrige inventardele forelægges udvalgene og kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt.
  2. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projekt 201020 på 1.506.200 kr. i 2018,

  Der gøres opmærksom på, at punktet ”Mobilitetsprojekt på Banegårdspladsen – deltagelse i Interreg projektet ”Fremtidens intelligente mobilitet” udgår, hvis denne indstilling ikke godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt med finansiering fra kassebeholdningen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt med finansiering fra kassebeholdningen og supplerende bemærkning om, at finansieringen indgår i en senere beslutning om prioritering af midler til bymidteprojektet.

  Bilag

 5.  5. Mobilitetsprojekt på Banegårdspladsen - deltagelse i Interreg projektet ”Fremtidens intelligente mobilitet”

  Resumé

  Glostrup Kommune har mulighed for at deltage i et større EU-støttet interreg projekt for at styrke kollektiv trafik, pendling og mobilitet kaldet ”Fremtidens Intelligente Mobilitet”. Glostrup vil med stort udbytte kunne deltage med initiativer og anlæg til fremme af trafikafvikling og skift mellem trafikformer på Banegårdspladsen.

  Ved deltagelse i Interreg projektet vil en del af allerede planlagte eller overvejede initiativer i sagen ”Indretning af midlertidig plads på Posthusgrunden” kunne udføres med videndeling i en bredere kreds (Gate 21) og finansieret delvist af EU-midler. Glostrup Kommune får derved større udbytte af den igangværende indsats for at styrke stationen som knudepunkt. Projektet vil teste en række tiltag til gavn for brugernes fremkommelighed og den videre udvikling af området. Herved vil såvel borgernes og pendlernes brug af pladsen kunne styrkes.  

  Deltagelse i projektet ”Fremtidens Intelligente Mobilitet” samt økonomisk ramme for indsatsen fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsen bedes derudover give rådighedsbeløb og anlægsbevilling samt tage stilling til finansiering.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Kommune vil kunne deltage i det EU-støttede Interreg projekt ”Fremtidens Intelligente Mobilitet” med en del af indretningen af den kommende midlertidige plads på Posthusgrunden og ligeledes med en udvidelse af de anlæg til trafikovervågning, der er etableret i forbindelse med kommende anlægsarbejder for letbanen. Glostrup Kommune vil på den måde kunne placere allerede planlagte aktiviteter indenfor projektet og skal på den måde ikke have nye penge op af lommen for at deltage.

  Interreg projektet skal ses som en fælles ramme omkring en række lokale projekter, hvor der kan høstes fælles erfaringer på tværs af projektets partnere. Derved kan ny viden generaliseres og komme samfundet bredt til gode.

  I de konkrete opgaver på Posthusgrunden vil Interreg projektet kunne udgøre et ekstra lag til indretningen af pladsen – altså som en mulighed for at udvide projektet geografisk og indholdsmæssigt. Derved opstår der mulighed for at søge støttemidler til nogle af de trafikrelaterede aktiviteter, som projektet på Posthusgrunden allerede indeholder. Eksempelvis: Cykelparkering, belysning og storskærme. Der er ikke tale om, at dele af indretningen af Posthusgrunden udelades, men alene at visse elementer udføres i regi af Interreg projektet med større brugsværdi som resultat. Herved opnås erfaringer omkring pladsens anvendelse og brugernes adfærd, som kan bruges i planlægningen af fremtidens station.

  Interreg projektet skal ses som et forsøgsprojekt, hvor mange af de konkrete tiltag udvikles undervejs. Tiltagene er derfor ikke fastlagt endnu men kunne eksempelvis være:

  • Opsætning af sensorer til registrering af brugernes adfærdsmønstre til brug ved den fremtidige indretning af pladsen
  • Informationstavler om bus- og togtider, som er placeret på centrale steder, hvor brugeren har gavn af realtidsinformation 
  • Tilbyde forskellige mobilitetsløsninger som cykler, el-cykler, delebiler m.m.
  • Realtidsinformation om rejsetider til udvalgte steder i byen og større arbejdspladser ved valg af forskellige transportmidler (bus, bil, cykel, gang)
  • Afprøvning af intelligente cykelstativer og placering af cykelparkering
  • Intelligent belysning, hvor belysningens intensitet øges på de strækninger, hvor man gerne vil have at folk færdes
  • Borgerinddragende aktiviteter eksempelvis interaktiv monitor til feedback om tiltag/ønsker, der fremmer mobiliteten
  • Fleksibel udnyttelse af den del af Banegårdspladsen, som ligger tættest på posthusgrunden i samspil med kulturelle aktiviteter.
  • Ventelokaliteter (hubs) der muliggør, at man kortvarigt vil arbejde/opholde sig. Disse kan være udstyret med wifi/strøm, sidde/arbejdspladser, møderum, pakkeservice m.m.

  Interreg projektet giver mulighed for at udvide rammerne for indretningen af Posthusgrunden og samtænke mobilitetsløsninger og kulturelle aktiviteter, så stationsområdet bliver levende og oplevelsesrigt i ombygningsfasen. Herudover giver projektet mulighed for at skabe synlige intelligente mobilitetsaktiviteter på Banegårdspladsen på et højt niveau gennem sparring med videnspersoner og private aktører. Endelig understøtter projektet en række af de hovedprincipper, som er indeholdt i den politisk vedtagne ”Strategi for udvikling af bymidten” bl.a. indarbejdelse af Smart City løsninger, en ny stationsforplads, hvor mennesker føler sig velkommen og princippet om, at de midlertidige aktiviteter ikke må fremstå som en byggeplads i 10 år.

  Om Interreg projektet ”Fremtidens Intelligente Mobilitet” 

  ”Fremtidens Intelligente Mobilitet” er et 3-årigt mobilitetsprojekt, der er en del af EU Interreg programmet – Interreg ÖKS (Øresund-Kattegat-Skagerak). Projektet afprøver forskellige tiltag for at fremme mobiliteten gennem 9 demonstrationsprojekter beliggende i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne. Det overordnede projektet styres af partnerskabsorganisationen Gate 21 og involverer en række kommuner, Loop City, universiteter og private aktører. Banegårdspladsen ville kunne udgøre ét af de 9 demonstrationsprojekter og den 3-årige projektperiode vil overlappe den ”midlertidige periode” inden den endelige byomdannelse er på plads frem mod letbanens åbning.

  På baggrund af erfaringerne med de 9 demonstrationsprojekter er formålet med projektet at vurdere, om der er potentiale for at udbrede og skalere de løsninger, som der er kommet frem til i projekterne.

  Økonomi
  Interreg projektet finansieres 50/50 af henholdsvis EU og Glostrup Kommune. Indenfor denne økonomiske ramme dækkes ud over konkrete tiltag på Banegårdspladsen også drift af de lokale aktiviteter, medarbejderressourcer, rådgiverbistand m.m. samt 10% til fællesomkostninger til det samlede Interreg projekt (fælles projektleder i Gate 21, administration, kommunikation, evaluering m.m.) Dette dækker også over udgifter til videnspersoner i Gate 21, som Glostrup Kommune kan drage nytte af.

  En del af medfinansieringen består af personaleressourcer, som anvendes på relaterede projekter til styrkelse af mobilitet – eksempelvis Loop Citys mobilitetsprogrammer og den generelle byudvikling i Bymidten etc. Der vil ligeledes være tale om et specifikt ressourceforbrug til udvikling og drift af selve projektet. Forbruget i denne forbindelse vil bestå dels af egne timer og dels af andre aktørers timer brugt til realisering af aktiviteterne.

  Det forventes at projektets samlede økonomiske ramme over 3 år vil være på 4,8 mio. kr. hvoraf halvdelen finansieres af EU. Den foreløbige økonomi for Interreg projektet er skitseret således:

  Glostrup Kommunes egenfinansiering

  Kontant medfinansiering

  1.500.000 kr.

  Bidrag til driften af pladsen*

  300.000 kr.

  Personaleressourcer

     600.000 kr.

  I alt

  2.400.000 kr.

  EU-støtte

  Kontant medfinansiering

  1.350.000 kr.

  Bidrag til driften af pladsen

  150.000 kr.

  Personaleressourcer

  420.000 kr.

  Fælles projektadministration

  480.000 kr.

  I alt

  2.400.000 kr.

  * Driftsudgiften forventes afholdt af den afsatte driftsbevilling til kulturelle formål på den midlertidige plads, idet visse udgifter vil være fælles og derved vil kunne opnå EU-støtte.

  Personaleressourcerne er et meget groft overslag idet det på nuværende tidspunkt er vigtigt ikke at underestimere - særligt når personaleforbruget kan finansieres af EU-støttemidler.

  Det foreslås, at Glostrup Kommunes kontante medfinansiering skaffes ved at allokere ca. 1,5 mio. kr. i anlægsmidler fra eksisterende projekter. Således vil ca. 1,1 mio. kr. fra anlægget på posthusgrundsprojektet kunne løftes over i Interreg projektet. Det drejer sig specifik om disse poster (inkl. tillæg for uforudseelige udgifter og byggeledelse):

  • Belysning, 260.000 kr.
  • LED-skærm, 430.000 kr.
  • Bearbejdning af teglstensmur, 75.000 kr.
  • Cykelstativer, 335.000 kr.

  Ovenfor nævnte poster vil fortsat blive etableret, men vil med tillæg af EU-støtte kunne udvides og programmeres til at have et særligt fokus på styrkelse af trafikanter og pendleres mobilitet.

  Derudover vil 200.000 kr. kunne finansieres af de afsatte midler til letbaneaktiviteter, idet det under alle omstændigheder vil være fornuftigt at investere i trafikovervågning i forbindelse med letbaneprojektet i forlængelse af den trafikovervågning der udføres af Loop-City og Hovedstadens Letbane. Denne trafikovervågning (CitySense) vil kunne udføres som del af projektet.

  Endelig foreslås 200.000 kr. finansieret af Bymidteprojektet fra de midler, der ellers var afsat til en arkitektkonkurrence i samarbejde med Loop-City. Beløbet er tidligere indbetalt til Loop-City og refunderes til Glostrup Kommune i begyndelsen af 2018. Arkitektkonkurrencens formål var at styrke Glostrup Station som knudepunkt og dette formål kan nås gennem deltagelse i mobilitetsprojektet.

  Videre forløbDen endelige ansøgning om deltagelse i Interreg projektet er under udarbejdelse og kan forventes færdig til behandling i Økonomiudvalget 30. januar 2018.

  Ansøgningsfristen til Interreg. er den 9. februar 2018 og der kan forventes svar på ansøgningen sommer 2018. Bliver den godkendt, vil anden halvdel af 2018 bruges på fastlæggelse af aktiviteter og før-analyser. I 2019 og 2020 vil aktiviteterne bliver implementeret og justeret som del af det løbende eksperiment. I efterår 2021 evalueres projektet. 

  Efter Interreg projektets afslutning er der mulighed for at fortsætte aktiviteterne som en slags by-laboratorium (living lab) for forskellige mobilitetsløsninger og derved brande Glostrup Station som et innovativ og nytænkende trafikalt knudepunkt.

  Økonomi

  Projektets samlede udgifter – med undtagelse af personaleressourcer, fælles administration og driftsudgifter fælles med kulturformålet – forventes at udgøre 3,0 mio. kr., hvoraf EU finansierer 1,5 mio. kr. 

  Det forventes, at der bliver afsat et rådighedsbeløb til projekt 201020 Indretning af midlertidig plads på Posthusgrunden. Som beskrevet i sagsfremstillingen vil 1,1 mio. kr. kunne finansieres af dette projekt. Derudover kan der finansieres 0,2 mio. kr. fra budgettet til letbaneaktiviteter samt 0,2 mio. kr. fra Bymidteprojektet.

  Der er ikke afsat budget til letbaneaktiviteter i 2018, så finansieringen herfra forudsætter, at midlerne fra 2017 overføres til 2018. Der er overførselsadgang på området.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Projekt 201025 Interreg projekt på Banegårdspladsen – Fremtidens intelligente mobilitet

  3.000.000

  -1.500.000

  3.000.000

  -1.500.000

  Projekt 201020 Indretning af midlertidig plads på Posthusgrunden

  -1.100.000

  -1.100.000

  Letbaneaktiviteter,

  651 27 049 03

  -200.000

  Projekt 223090 Udvikling af området ved Glostrup Station (Bymidten)

  -200.000

  I alt

  -200.000

  200.000

  400.000

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. at Glostrup Kommune deltager i det 3-årige Interreg projekt ”Fremtidens intelligente mobilitet”
  2. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling med en udgift på 3.000.000 kr. og en indtægt på 1.500.000 kr. til projekt 201025 i 2018, finansieret af:
   1. 1.100.000 kr. fra projekt 201020 Indretning af midlertidig plads på Posthusgrunden
   2. 200.000 kr. fra letbaneaktiviteter
   3. 200.000 kr. fra projekt 223090 Udvikling af området ved Glostrup Station (Bymidten).

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 23-01-2018

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  I forlængelse af Miljø- og Teknikudvalgets beslutning vedrørende indretningen af den midlertidige plads på Posthusgrunden, er de økonomiske forudsætninger for deltagelse i Interreg projektet ændret.

  Glostrup Kommunes kontante medfinansiering af projektet vil således kunne bestå af 1 mio. kr. allokeret fra følgende projekter:

  Fra Posthusgrundsprojektet: 595.000 kr.

  (belysning, 260.000 kr. og cykelstativer, 335.000 kr.)

  Fra Bymidteprojektet: 200.000 kr.

  Fra Letbaneaktiviteter: 205.000 kr.

  Efter drøftelsen i Miljø- og Teknikudvlaget er det blevet klart, at der er et særligt ønske om at styrke forholdene for cyklister på Banegårdspladsen. Glostrup Kommune indgår allerede i et fælles cykelparkeringsprojekt under Loop-City (letbanekommunerne). Projektets formål er at etablere tilstrækkelig og brugervenlig cykelparkering ved letbanestationerne.

  Cykelparkeringsprojektet vil med stor fordel kunne varetages indenfor rammerne af Interreg projektet idet der derved allerede ligger en proces for at udvikle den rigtige cykelparkering i samarbejde med de parter, der deltager i Interreg. Ligeledes vil en samtænkning af de to indsatser åbne for, at udvikling af cykelparkeringsløsningen kan finde sted med EU-støtte. Dette kunne eksempelvis være afprøvning af særlige kvaliteter af cykelparkering. Efter gennemførelse af Interreg projektet vil cykelparkeringsløsningerne blive implementeret ved øvrige letbanestationer.

  Loop-City har givet grønt lys for, at Glostrup Kommune udfører sin del af det fælles cykelparkeringsprojekt indenfor rammerne af Interreg projektet.

  Der er for Glostrup Kommunes del afsat 1,1 mio. kr. i 2019 til cykelparkeringsprojektet. Tilsvarende er der som en del af cykelprojektet givet tilsagn om støtte på 699.000 kr. fra Trafikstyrelsen (Glostrup Kommunes del).

  Der foreslås derfor supplerende, at midlerne afsat i budgettet til deltagelse i det planlagte cykelparkeringsprojekt allokeres til Interreg projektet. Herved vil der kunne fastlægges en bruttoramme for Glostrup Kommunes kontante medfinansiering på ca. 2,1 mio. kr. 

  Økonomi

  Projektets samlede udgifter – med undtagelse af personaleressourcer, fælles administration og driftsudgifter fælles med kulturformålet vil jf. den supplerende sagsfremstilling forventeligt udgøre indtil 4,2 mio. kr., hvoraf EU vil kunne finansiere op til 2,1 mio. kr.

  Der ansøges om at indarbejde netto 1 mio. kr. i 2018 som kan finansieres af følgende budgetter:

  • 595.000 kr. fra projektet for Posthusgrunden
  • 200.000 kr. fra Bymidteprojektet.
  • 205.000 kr. fra letbaneaktiviteter

  De 200.000 kr. fra Bymidteprojektet vedrører midler, som overføres fra 2017, og de reducerer derfor ikke det beløb, der budgetmæssigt er til rådighed i 2018, og som er beskrevet i den senere sag på dagsordenen: ”Fordeling af økonomi afsat til Bymidteprojektet”.

  Der er ikke afsat budget til letbaneaktiviteter i 2018, så finansieringen herfra forudsætter, at midlerne fra 2017 overføres til 2018. Der er overførselsadgang på området.

  Derudover ansøges der om at indarbejde 1,1 mio. kr. i 2019, finansieret af projekt vedr. letbanens cykelparkering.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Projekt 201025 Interreg projekt på Banegårdspladsen – Fremtidens intelligente mobilitet

  3.100.000

  -2.100.000

  3.100.000

  -2.100.000

  Projekt 201020 Indretning af midlertidig plads på Posthusgrunden

  -595.000

  -595.000

  Letbaneaktiviteter,

  651 27 049 03

  -205.000

  Projekt 223090 Udvikling af området ved Glostrup Station (Bymidten)

  -200.000

  I alt

  -205.000

  205.000

  405.000

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. at Glostrup Kommune deltager i det 3-årige Interreg projekt ”Fremtidens intelligente mobilitet”
  2. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2018 med en udgift på 3.100.000 kr. og en indtægt på 2.100.000 kr. til projekt 201025, finansieret af:
   1. 595.000 kr. fra projekt 201020 Indretning af midlertidig plads på Posthusgrunden,
   2. 200.000 kr. fra projekt 223090 Udvikling af området ved Glostrup Station (Bymidten),
   3. 205.000 kr. fra letbaneaktiviteter
  3. at der indarbejdes et rådighedsbeløb i 2019 på 1.100.000 kr., finansieret af projekt 223086 Cykelparkering på letbanens stationsforpladser, hvor rådighedsbeløbet samtidig nulstilles.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt med bemærkning om, at finansieringen indgår i en oversigt over økonomien i det samlede projekt, som forelægges Økonomiudvalget på det kommende møde.
 6.  6. Endelig vedtagelse af Lokalplan HL22 for Genbrugsstationen

  Resumé

  Endelig vedtagelse af Lokalplan HL22 for et område mellem Paul Bergsøes Vej og Hvissingevej – herunder Genbrugsstationen.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. oktober 2017 at sende forslag til Lokalplan HL22 for et område mellem Paul Bergsøes Vej og Hvissingevej – herunder Genbrugsstationen i offentlig høring.

  Det er lokalplanens formål:

  • at fastlægge anvendelsen af lokalplanområdet til erhvervsformål i form af lettere industri-, værksteds-, håndværks-, service- og lagervirksomhed, herunder oplag af genbrugsmaterialer,
  • at sikre adgangsforhold, der muliggør at området ikke skaber unødig tung trafik på Hvissingevej,
  • at sikre, at området fra de omgivende veje fremstår afskærmet af beplantning.

  Forslaget har været i høring fra 17. oktober - 16. december 2017. I høringsperioden er modtaget 18 indsigelser ligesom der har været en livlig debat på Facebook om lokalplanens indhold, udsendelse og virkning.

  Indsigelserne er næsten alle møntet på lokalplanens fastlæggelse af almindelig vejadgang fra Hvissingevej til områdets vestlige del (Vej & Parks materielgård). Flere indsigere kritiserer herudover trafikforholdene på Hvissingevej og foreslår en række ændringer til vejens nuværende indretning, der ligger ud over lokalplanens indhold. Disse ændringsforslag er summeret op i det vedhæftede resumé af indsigelserne.

  Kroppedal udpeger den vestlige halvdel af lokalplanarealet (Vej & Park) som arkæologisk interessant og anbefaler en forundersøgelse inden yderligere anlæg etableres på ejendommen.

  Der er ikke indsigelser rettet mod lokalplanens øvrige indhold. Det er alene den nye vejadgang til lokalplanens vestlige område, der giver anledning til ændringsforslag, idet de fleste indsigere ønsker, at vejadgang fra Hvissingevej til lokalplanområdet tages ud af lokalplanen.

  En del indsigere har herudover fået opfattelsen af, at lokalplanen giver mulighed for at også trafikken til genbrugsstationen skal ledes ud på Hvissingevej, ligesom en enkelt har forstået lokalplanen sådan, at lastbiler fra området skal ledes til Byparkvej vis Dalvangsvej. Dette er misforståelser af lokalplanens indhold og den foreslåede ny vejadgang vil alene skulle betjene den vestlige del af lokalplanområdet (Vej & Park). Dette endda kun hvis lokalplanområdet opdeles i to adskilte grunde eller der måtte være behov for at hindre gennemkørsel til Paul Bergsøes Vej via genbrugsstationen. Genbrugsstationen opretholder under alle omstændigheder sin vejadgang fra Paul Bergsøes Vej og al trafik til genbrugsstationen vil skulle ind og ud her.

  Årsagen til at lokalplanen fastlægger en ny almindelig vejadgang til den vestlige del af ejendommen (Vej & Park) skyldes, at denne del af arealet efter ombygning af genbrugsstationen ikke længere har direkte vejadgang til det offentlige vejnet. Hvis den vestlige del af området ikke opnår vejadgang, vil den ikke kunne anvendes uafhængigt af genbrugsstationen – eksempelvis sælges eller udlejes til foretagender uden direkte og uhindret adgang til Paul Bergsøes Vej gennem genbrugsstationen.

  I den nuværende situation, hvor Glostrup Kommune ejer hele arealet og hvor det østlige lejemål rummer Glostrup Kommunes forsyningsselskabs genbrugsstation, er det uproblematisk at lade al færdsel til ejendommen gå gennem genbrugsstationens containerhåndtering. Men en sådan adgang over genbrugsstationen kan kun finde sted så længe de to arealer udgør en samlet matrikel og så længe der kan opretholdes aftale om at det bageste lejemål (Vej & Park) har uhindret adgang til at køre gennem det forreste lejemål (Genbrugsstationen).

  Det er ikke muligt at udlægge vejadgang til den vestlige del af lokalplanområdet som privat fællesvej over genbrugsstationen, da en privat fællesvej skal være offentligt tilgængelig og ikke må afspærres af den kommende hegning omkring genbrugsstationen. En løsning med privat fællesvej kan således kun tilvejebringes, hvis genbrugsstationen tillader offentlig adgang til deres containerhåndtering.

  I den videre behandling af Lokalplan HL22 er der følgende alternative løsningsforslag:

  A: Lokalplanen vedtages uændret med hensyn til vejadgang. Den vestlige del af området kan fortsat opretholde vejadgang gennem Genbrugsstationen og der fastholdes en alsidig anvendelsesmulighed med hensyn til den vestlige del – herunder frasalg.

  B: Lokalplanen ændres således, at der ikke gives mulighed for adgang for tunge køretøjer fra Hvissingevej til den vestlige del af lokalplanområdet. Dette vil betyde, at den vestlige del ikke kan udstykkes til en selvstændig matrikel (sælges) og at en lejer/bruger af området gennem aftale/deklaration skal sikres mulighed for uhindret at kunne passere gennem genbrugsstationen. Det vil herudover være nødvendigt at fastlægge placering af en brandvej fra Hvissingevej til den vestlige del af lokalplanområdet. En sådan brandvej kan skiltes ved den eksisterende indkørsel for mindre køretøjer.

  Lokalplansforslaget er vedhæftet i høringsversionen. En tilrettet udgave vil blive bilagt sagen efter Miljø- og Teknikudvalgets behandling.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. At de to alternativer A og B drøftes,
  2. At det besluttes hvilken af de to alternativer A eller B, der skal indarbejdes i den vedtagne lokalplan,
  3. At der i lokalplanens redegørelse indarbejdes en passus om Kroppedals anbefaling om, at der udføres arkæologiske prøvegravninger i den vestlige del af området, før yderligere anlæg udføres.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 23-01-2018

  1. Drøftet.
  2. Udvalget indstiller, at lokalplanen godkendes på baggrund af alternativ B.  
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  1. Til efterretning.
  2. Anbefales at lokalplanen godkendes på baggrund af alternativ B.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  1. Til efterretning.
  2. Lokalplanen godkendt på baggrund af alternativ B.
  3. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 7.  7. Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

  Resumé

  Center for Miljø og Teknik fremlægger forslag og bemærkninger til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i november 2017 sendt Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 i høring frem til den 26. februar 2018. Trafikplanen kan ses på http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Trafikale-analy-ser/Trafikplan-for-den-statslige-jernbane-2017.aspx.

  Ifølge ”Lov om trafikselskaber” skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan. Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten.

  Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter.

  Planen beskriver de ændringer, der vil ske på de enkelte strækninger i de kommende år. Det forventes, at passagertallet vil vokse med omkring 20% frem til 2032. 

  For Glostrups vedkommende betyder den planlagte udbygning af Ring Syd, at flere tog, ligesom godstogene vil køre udenom København H. Det betyder, at togene Roskilde – København ændres, så de i stedet kører Roskilde – Københavns Lufthavn. Det giver mulighed for at regionaltogene kan stoppe i Glostrup. Det kræver at fjerntogsperronerne på Glostrup Station udbygges. Transportministeriets screening ”Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter” fra 2014 peger på, at Ring Syd vil være et attraktivt projekt.

  Der er i forbindelse med Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler i juni 2014 blevet besluttet, at der skal igangsættes undersøgelser af togsystemet Ring Syd. Undersøgelserne er afrapporteret i november 2017, og der er udarbejdet et beslutningsgrundlag, men projektet er endnu ikke blevet politisk besluttet. Det fremgår af trafikplanen, at der i øjeblikket ikke er afsat midler til kapacitetsudvidelser af Glostrup Station.

  Center for Miljø og Teknik foreslår, at følgende bemærkninger fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:

  Glostrup Station vil med letbane, S-tog og Regionaltogs stop blive en af de væsentligste knudepunktsstationer på Sjælland. Regionaltogsstoppet er et af de 7 top-prioriterede infrastrukturprojekter i KKR (Kommunekontaktrådet i Hovedstaden). Projektet vil som det fremgår af Transportministeriets screening fra 2014 være et attraktivt projekt med højt potentiale. Regionaltogsstoppet vil supplere S-togsforbindelsen til København H med gode forbindelser til Lufthavnen for borgere og virksomheder på Vestegnen. Det vil medvirke til en positiv udvikling for et større opland på Københavns Vestegn. Det er derfor væsentligt for trafikknudepunktet Glostrup Station, at der sker en udbygningen af fjerntogsperronerne, at forbindelsen til Københavns Lufthavn prioriteres som et af de væsentligste projekter i Hovedstadsområdet og at der afsættes midler til udbygningen, så regionaltogsstoppet kan stå færdig samtidig med letbanens ibrugtagen. 

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At ovenstående bemærkning til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 23-01-2018

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  Indstillingen godkendt.

 8.  8. Forsikring af frivillige

  Resumé

  Det er pr. 1. juli 2017 blevet lovligt at forsikre frivillige i frivillige indsatser. Administrationen foreslår, at Glostrup Kommune forsikrer alle frivillige, der udfører en frivillig indsats i forlængelse af den kommunale opgaveløsning.

  Sagsfremstilling

  I marts 2017 vedtog Folketinget en ændring af Lov om social service, der pr. 1. juli 2017 gjorde det muligt for kommuner at forsikre frivillige. Der skelnes i vejledningen til loven mellem betegnelserne frivilligt arbejde og frivillig indsats. Det er den frivillige indsats, der nu kan forsikres.

  Frivilligt arbejde har karakter af et rigtigt arbejde, også selvom det er ulønnet. Det er et arbejdsgiverlignende forhold med instruktionsbeføjelser, hvor der f.eks. udarbejdes vagtplaner for de frivillige, hvor kommunen bestemmer, hvilke opgaver, der skal udføres og hvornår eller giver instruktion i, hvordan opgaven udføres. Kommunerne har allerede i dag pligt til efter arbejdsskadeloven at forsikre de borgere, der udfører frivilligt arbejde i tilknytning til den kommunale opgaveløsning. Denne pligt er uændret efter den nye lovændring. I Glostrup findes frivilligt arbejde bl.a. i cafeen på Aktivitetscentret på Sydvestvej og i baren på Glostrup Festival, hvor de frivillige er en del af en vagtplan.

  Frivillig indsats er kendetegnet ved mere løse rammer, hvor den frivillige f.eks. selv bestemmer, hvornår og hvordan opgaven løses. Frivillige indsatser er frivilligopgaver, der ikke kan sidestilles med et ansættelseslignende forhold. Her er tale om mere løst tilknyttede frivillige. I Glostrup Kommune findes frivillig indsats bl.a. ved de it-frivillige på biblioteket og holdlederne på Aktivitetscentret.

  Ifølge den nye lov, er det op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvorvidt man ønsker at forsikre frivillige indsatser og i så fald, hvilke frivillige indsatser, der skal omfattes af forsikringen. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgettet for 2018 allerede afsat midler til forsikring af frivillige. Kommunen må ikke tegne forsikring på frivillige, der allerede er omfattet af en forsikring, hvilket gælder de frivillige i en stor del af kommunens foreninger. 

  Kommunalbestyrelsen kan desuden beslutte at tegne enten ulykkesforsikring, ansvarsforsikring eller en kombineret ulykkes- og ansvarsforsikring.

  Glostrup Kommunes forsikringsselskab Gjensidige har i øvrigt oplyst, at da der er tale om et nyt lovområde, findes der ingen præcedens på området, hvilket betyder, at området er præget af en vis usikkerhed. Forsikringsselskabet har bedt om et overslag over, hvor mange frivillige, der er tilknyttet de forskellige steder i Glostrup, samt hvor mange timer de frivillige arbejder for at afgøre, hvor stor præmien skal være.

  De frivillige vil derfor kun være forsikret, hvis der er indgået en aftale med Glostrup Kommune om den frivillige indsats. Det vil sige, at en gruppe borgere, der beslutter sig for at samle affald i en park ikke er forsikret, med mindre de har været i dialog og har aftale med Glostrup Kommune, inden de påbegynder indsatsen.

  Administrationen foreslår, at Glostrup Kommune tegner en ulykkes- og ansvarsforsikring på alle frivillige, der udfører en frivillig indsats i forlængelse af den kommunale opgaveløsning og som ikke allerede er dækket af en forsikring. Herunder de frivillige i venneforeninger på ældrecentrene, da de ikke er forsikret via foreningen.

  Vedhæftet som bilag er en oversigt over frivillige indsatser og frivilligt arbejde i forlængelse af den kommunale opgaveløsning i Glostrup.

  Økonomi

  Der er fra budget 2018 afsat 60.000 kr. til forsikring af frivillige, som er omfattet af den nye lovgivning om forsikring af frivillige.

  Administrationen anbefaler, efter drøftelse med Gjensidige, at der tegnes en kollektiv frivilligforsikring via kommunens forsikringsselskab. Ansvars- og ulykkesforsikring koster 1.665 kr. pr. forsikring pr. årsværk. Der skal dog minimum tegnes for 10.000 kr. pr. forsikring dvs. 6 årsværk.

  Administrationen har sendt et spørgeskema til samtlige ledere i Glostrup vedr. deres samarbejde med frivillige. På baggrund af deres besvarelser anslås det, at det er nødvendigt at forsikre ca. 10 årsværk. Dvs. en udgift på ca. 35.000 kr.

  I det afsatte budget er der dermed stadig et råderum til løbende at tegne forsikring af frivillige i nye samarbejder. 

  Forsikringsområdet er normalt forankret under Økonomiudvalget, men det afsatte budget hører under Kulturudvalget, da det vedrører frivillige. Administrationen anbefaler at budgettet fortsat hører under Kulturudvalget, indtil der er kommet præcedens på området.

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  1. At Glostrup Kommune forsikrer alle frivillige, der yder en frivillig indsats i forlængelse af den kommunale opgaveløsning, herunder frivillige i venneforeninger på ældrecentrene
  2. At der tegnes både en ulykkes- og ansvarsforsikring
  3. At det afsatte budget bibeholdes under Kulturudvalget.

  Beslutning i Kulturudvalget den 23-01-2018

  1.Indstillingen anbefales med denne ændring (i kursiv):

  At Glostrup Kommune forsikrer alle frivillige, der efter forudgående aftale med Glostrup Kommune yder en frivillig indsats i forlængelse af den kommunale opgaveløsning, herunder frivillige i venneforeninger på ældrecentrene.

  2.Indstillingen anbefales godkendt.

  3.Indstillingen anbefales godkendt.

  Kulturudvalget ønsker, at benævnelsen frivillighed benyttes i forbindelse med frivilligt arbejde.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  1.Indstillingen anbefales med Kulturudvalgets ændring

  2.Indstillingen anbefales godkendt.

  3.Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  1.Indstillingen godkendt med Kulturudvalgets ændring

  2.Indstillingen godkendt.

  3.Indstillingen godkendt.

  Bilag

 9.  9. Kvalitetstandard Stofmisbrugsbehandling 2018

  Resumé

  Nuværende kvalitetstandard for stofmisbrugsbehandling er vedtaget i 2014 og skal opdateres.

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandarden for kommunernes indsats for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens § 101 skal opfylde en række krav. Kravene fremgår af bekendtgørelse nr. 430 af 30. april 2014.

  Kvalitetsstandarden skal omfatte følgende punkter:

  - Opgaver som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet

  - Målgruppen

  - Overordnende mål for indsatsen, værdier og normer som indsatsen bygger på

  - Organisatorisk struktur herunder beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud

  - Visitationsproceduren

  - Behandlingsgaranti

  - Muligheden for frit valg

  - Opfølgning på borgerens behandlingsplan

  - Målsætning der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner

  - Brugerinddragelse

  - Reglerne for betaling for kost og logi

  - Information om sagsbehandling og klageadgang

  - Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling

  - Monitorering af indsatsen.

  Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det synligt og gennemskueligt for borgerne, hvilken service de kan forvente samt at give et ensartet grundlag for niveauet af stofmisbrugsbehandlingen.

  Indholdet af stofmisbrugsbehandling fastlægges på basis af ydelseskataloget af vores primære udbyder KABS. Kvalitetsstandarden henviser dertil.

  Indstilling

  Center for Social Service indstiller:

  • At kvalitetsstandarden sendes til høring i KABS’ brugerråd.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-05-2017

  Indstillingen godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Standarden er i pixiform præsenteret for 4 borgere af KABS.

  Tilbagemeldingen er, at den er forståelig og fyldestgørende. Den står i et sprog, der ikke forvirrer eller taler ned. Designet kunne dog forbedres.

  Administrationen har efterfølgende tilpasset designet, endelige versioner: Bilag 2 og 3.

  Indstilling

  Center for Social Service indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kvalitetsstandarden for Stofmisbrugsbehandlingen 2018 godkendes.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 10.  10. Tilsynspolitik 2018

  Resumé

  Beslutning om godkendelse af den årlige revision af kommunens tilsynspolitik for Servicelovens §§ 83, 83a, 86 og Sundhedslovens § 138.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Kommune er i henhold til Servicelovens § 151c forpligtet til at udarbejde en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af frit valg af leverandør efter § 91. Politikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af og opfølgning på disse tilsyn. Mindst en gang årligt skal kommunalbestyrelsen følge op på tilsynspolitikken og foretage nødvendige justeringer.

  Glostrup Kommunes tilsynspolitik 2018

  Glostrup Kommune fører tilsyn med tilbud efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt Sundhedslovens § 138.

  Formålet med tilsynet er at:

  -kontrollere om de leverede indsatser er i overensstemmelse med Glostrup Kommunes kvalitetsstandard på området og den enkelte borgers afgørelse

  -belyse borgerens generelle tilfredshed

  -afdække patientsikkerheden; herunder medicinhåndtering

  -bidrage til dialogbaseret vidensdeling og læring mellem borgere, plejepersonale og myndighed.

  Tilsynet baserer sig på en række forskellige metoder; herunder individuelle tilsyn hos borgerne, stikprøvekontrol af afregninger, uanmeldte tilsyn hos leverandører samt stikprøvekontrol af medicinhåndtering. Ved påbud udføres altid skærpet tilsyn.

  Tilsynsresultaterne danner udgangspunkt for et dialogmøde med leverandørerne. Hvis der gives påbud, er leverandøren forpligtiget til at udarbejde en handleplan for, hvordan forholdene vil blive forbedret.

  Hvert år samles resultaterne af tilsynet i en redegørelse, der forelægges for Social- og Sundhedsudvalget.

  Ændringer til tilsynspolitikken

  Udover mindre sproglige rettelser, er kommunens tilsynspolitik blevet justeret på følgende punkter:

  -Begrebet ’ydelser’ er gennemgående erstattet af ’indsatser’ grundet nyt sprogbrug ved implementeringen af Fælles Sprog III i 2018

  -Vedrørende individuelle tilsyn ændres formuleringen for hyppigheden af visitationsbesøg til alene at henvise til gældende kvalitetsstandard

  -I afsnittet vedrørende tilsynsresultater ændres præsentationsformen af tilsynsresultaterne til fremover at blive samlet i én redegørelse frem for to.

  Udvidelse af det risikobaserede tilsyn

  I forbindelse med indgåelse af satspuljeaftalen for 2018-2021 er der afsat midler til styrket tilsyn på ældreområdet. Det ønskes at styrke social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet og gøre tilsynet mere uafhængigt. Styrelsen for Patientsikkerhed skal i en forsøgsperiode på fire år føre risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder. Der er tale om et supplerende tilsyn med ældreplejen, som bygger oven på kommunens eksisterende tilsyn, som fastholdes.

  Der fremsættes lovforslag for udvidelsen af tilsynene med henblik på ikrafttrædelse 1. juli 2018. Administrationen vil tage højde for dette i revisionen af tilsynspolitikken ultimo 2018, så der sikres et godt samspil mellem det risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunens egne tilsyn.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler tilsynspolitikken godkendt.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 24-01-2018

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Udvalget ønsker at få belyst mulighederne for eksternt tilsyn.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  Indstillingen godkendt med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning om at få belyst mulighederne for eksternt tilsyn.

  Bilag

 11.  11. Navneændring Brumbassen

  Resumé

  Siden 1999 har kommunens Samværs- og aktivitetstilbud på Christiansvej heddet Brumbassen. Der er ønske om, at navnet ændres.

  Sagsfremstilling

  Navnet Brumbassen blev dengang valgt på grund af insektens myte, at det ikke ved, at det ikke kan flyve og at det derfor kan flyve alligevel. Symbolikken i forhold til tilbuddet var, at det skulle understøtte et håb om, at man kan opnå mere end man tror. Symbolikken er pt. kun kendt internt af de borgere og medarbejdere, der har været tilknyttet stedet længe og har været med til at opfinde navnet i 1999. Derudover forveksler omverdenen ofte navnet Brumbassen med en daginstitution – og mange har gjort opmærksom på, at det er tid til et nyt navn.

  I efteråret 2017 er der gennemført en proces, hvor brugerne blev introduceret til at skabe et nyt navn og fik derefter tre uger til at lægge forslag i en postkasse.

  Derefter har der været et møde mellem medarbejdere og et antal brugere samt en interaktiv inddragelse af brugernes facebookgruppe, hvor der var afstemning blandt de indkomne forslag, som ikke allerede var eksisterende navne:

  • GPS-huset
  • Stormly  
  • Huset Christiansvej.

  Med et overvejende flertal af stemmerne faldt valget på:

  Huset Christiansvej

  Stemmefordelingen var følgende:

  GPS-huset fik 4 stemmer, Stormly fik 3 stemmer og Huset Christiansvej fik 11 stemmer.

  Det blev kommunikeret, at en ændring af navnet kræver en politisk godkendelse. Borgerne har allerede taget godt imod navnet og ændrede umiddelbart efter husmødet allerede navnet på deres facebook-gruppe fra Brumbassen til Huset Christiansvej.

  Indstilling

  Center for Social Service indstiller:

  • At udvalget anbefaler, at navnet Brumbassen ændres til Huset Christiansvej.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 24-01-2018

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  Indstillingen godkendt.

 12.  12. Godkendelse af etablering af fælles akutfunktion (FAF)

  Resumé

  Social- og Sundhedsudvalget skal anbefale, at der etableres en fælles akutfunktion på tværs af Høje-Taastrup, Vallensbæk, Albertslund og Glostrup Kommuner. Samarbejdet om den fælles akutfunktion baseres bl.a. på en særlig sygeplejeindsats, fleksibel organisering og en gennemsigtig økonomimodel. Der skal tages stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget blev på udvalgsmødet i september 2017 orienteret om, at administrationen var i gang med at afdække muligheden for at indgå i et tværkommunalt samarbejde om en akutfunktion. Igen i december 2017 blev udvalget orienteret om, hvor i processen man var.

  Administrationen fremlægger her et forslag til etablering af en fælles akutfunktion (FAF), som skal endelig godkendes i kommunalbestyrelsen. Forslaget er et fælles forslag fra samarbejdskommunerne Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup og Vallensbæk.

  I det nedenstående defineres akutfunktionen, hvorefter formålet med og målgruppen for den fælles akutfunktion, FAF, præsenteres. Derefter beskrives baggrunden for at indgå et tværkommunalt samarbejde om akutfunktionen. Afslutningsvis præsenteres de bærende principper for organiseringen af akutfunktionen, samt de overordnede vilkår for det tværkommunale samarbejde om akutfunktionen i de fire kommuner.

  Akutfunktion – formål og målgruppe

  Kommunale akutfunktioner er et tilbud til patienter, der ikke har behov for en hospitalsindlæggelse, men som har særlige observations, pleje- eller behandlingsbehov, som ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje. Sundhedsstyrelsen har udgivet en kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner.

  Formål

  Formålet med en kommunal akutfunktion er at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, som understøtter kommunernes øvrige arbejde med tidlig opsporing. Dette bidrager til at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Endvidere er formålet med den kommunale akutfunktion at kunne levere opfølgning på hospitalets pleje- og behandlingsindsats med tidligere hjemtagning af komplekse borgere, som fortsat har brug for en særlig sygeplejefaglig indsats. Herved opnås kortere indlæggelsestid og en øget livskvalitet for borgerne.

  Målgruppe

  Den primære målgruppe for de kommunale akutfunktioner er den ældre medicinske borger, men andre målgrupper med behov for særlige sygeplejeindsatser inden for rammerne af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner kan også varetages.

  Baggrunden for tværkommunalt samarbejde om akutfunktionen

  I takt med udviklingen af det nære sundhedsvæsen og den fortsatte opgaveoverdragelse fra hospitaler til kommuner er kommunerne pr. 1. januar 2018 forpligtet til at have en kommunal akutfunktion. Ligeledes er kommunerne forpligtet til at efterleve en række krav, som fremgår af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for de kommunale akutfunktioner, der udkom i april 2017 gældende fra januar 2018. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommuner med et mindre borgergrundlag indgår i tværkommunale samarbejder om varetagelsen af opgaver i akutfunktionen.

  På baggrund af dette har Vallensbæk, Albertslund, Glostrup og Høje-Taastrup Kommuner udarbejdet et forslag til et tværkommunalt samarbejde om de kommunale akutfunktioner med udgangspunkt i Høje-Taastrup Kommunes eksisterende akutfunktion (se bilag 1).

  Høje-Taastrup Kommune har siden maj 2015 haft en kommunal akutfunktion, mens de øvrige kommuner ikke har haft nogen akutfunktion. Årsagen til, at de fire kommuner ønsker at etablere en fælles akutfunktion er, at det giver et større borgergrundlag, som kan være med til at sikre forudsætningerne for et kompetent og veldrevet akutteam med høj kvalitet for borgerne. Dette særligt i kraft af, at et tværkommunalt samarbejde

  • øger muligheden for at sikre rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere til akutfunktionen
  • sikrer at medarbejdernes kompetencer inden for særlige sygeplejeindsatser vedligeholdes og udvikles
  • sikrer lavere driftsomkostninger end hvis hver kommune skulle etablere og drifte deres egen akutfunktion.

  Derudover er disse fire kommuner placeret sammenhængende rent geografisk og har et vejnet, der understøtter et tværkommunalt samarbejde.

  FAF vil være bemandet i tidsrummet kl. 07.30-23.00. I Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard indgår en forpligtelse til at kommunerne skal kunne levere akutte sygeplejeydelser hele døgnet. Såfremt en borgers forløb med FAF mod forventning ikke kan afgrænses til udenfor nattetimerne, vil FAF sikre, at den lokale kommunes hjemmesygeplejersker oplæres i at kunne varetage indsatsen om natten. Dette er ligeledes måden, hvorpå det hidtil har fungeret i Høje-Taastrup Kommune. Skulle der imod al forventning alligevel opstå en ’akut’ situation om natten, så handler plejepersonalet som de altid har gjort og kontakter 1813 eller 112, afhængig af situationens karakter. Der vil løbende blive fulgt op på konsekvenserne af, at FAF ikke dækker i nattetimerne.

  Tværkommunal akutfunktion – organisering og vilkår

  I det nedenstående præsenteres de overordnede principper for samarbejdsaftalen mellem Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup og Vallensbæk Kommuner vedrørende en fælles akutfunktion.

  1.Særlige sygeplejeindsatser for borgere i de fire kommuner

  FAF skal sikre, at borgerne i de fire kommuner i tidsrummet 07.30-23.00 har adgang til særlige sygeplejeindsatser ved behov, som defineret i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner.

  2.Fleksibel organisering i et tværkommunalt samarbejde, der støtter op om øvrige sygeplejefaglige indsatser

  FAF forankres i Høje-Taastrup Kommune, da det er en videreudvikling af Høje-Taastrup Kommunes allerede eksisterende akutteam. FAF vil fremadrettet fungere på lige fod i alle fire kommuner med enslydende samarbejdsaftaler kommunerne imellem.

  Hver af de fire kommuner har ansvaret for at visitere akutindsatserne til borgerne, mens FAF udelukkende varetager udføreropgaven hos borgerne. Samarbejdet omkring den særlige sygeplejeindsats sker således i tæt samarbejde mellem den pågældende kommunes hjemmesygepleje og akutteamet.

  Der etableres et chefforum med repræsentanter fra alle fire kommuner som sikrer, at alle parter er involverede i forhold til at træffe overordnede beslutninger vedr. udvikling af funktionen og budgettet/økonomien.

  Af yderligere samarbejdsflader vil FAF indgå i den samarbejdsaftale, der udarbejdes i regi af Samordningsudvalg Syd, ligesom FAF vil indgå i de erfa- og kompetence-udviklingsnetværk, der etableres inden for akutområdet i sydklyngen.

  3.Gennemsigtig økonomimodel

  Omkostningerne forbundet med den fælles akutfunktion omfatter etableringsomkostninger, faste driftsomkostninger samt variable driftsomkostninger. Udgifterne til den tværkommunale akutfunktion fordeles mellem de 4 kommuner på baggrund af kommunernes indbyggertal.

  Samarbejdsaftalen kan opsiges med 9 måneders varsel til udgangen af året og den kan genforhandles, hvis en af parterne vurderer, at væsentlige forudsætninger for indgåelse af samarbejdsaftalen har ændret sig. Aftalen kan dog tidligst kræves genforhandlet et år fra ikrafttrædelsestidspunktet.

  Høje-Taastrup Kommune udarbejder en årlig statusrapport med en statistisk oversigt over de leverede ydelser, behandlede borgere samt en gennemgang af årsregnskabet, som forelægges byrådene/kommunalbestyrelsen i Albertslund, Glostrup, Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommune.

  Samarbejdsaftalen for FAF vil blive underskrevet af direktørerne i de fire kommuner og vil kunne træde i kraft umiddelbart efter, at samarbejdet er godkendt i de involverede kommuner.

  Høring i MED-systemet

  Administrationen har sendt notatet om FAF i høring i MED-systemet på henholdsvis Rehabiliteringsområdet og Ældreområdet.

  Begge områder er som udgangspunkt positive overfor den nye funktion og påpeger, at FAF kan medvirke til at reducere (gen)indlæggelser og bidrage til at håndtere komplekse borgerforløb.

  Områderne anbefaler, at den manglende natdækning følges tæt, da der kan blive behov for natdækning i FAF på sigt. Desuden understreger de behovet for viden om demens hos FAF sygeplejerskerne, da demens ofte slører somatiske symptomer. De anbefaler derfor, at FAF sygeplejerskerne uddannes særligt i dette område. Endelig vurderer de, at den anslåede økonomi til FAF er meget optimistisk og de anbefaler, at de økonomiske rammer evalueres efter første år med henblik på evt. justering.

  Administrationen vil tage MED-udvalgenes kommentarer med i den videre implementering af FAF.

  Økonomi

  Den fælles akutfunktion vil blive bemandet med ca. 2-3 sygeplejersker i dagvagt og 1 sygeplejerske i aftenvagt. Endvidere dækkes dag- og aftenvagt i weekenden og helligdage med 1 sygeplejerske. Det forventes, at FAF er selvdækkende ved sygdom og ferie, da det vil være vanskeligt at indkalde vikarer fra vikarbureau med de rette kompetencer, og dette afspejler sig også i normeringen.

  Der er søgt midler gennem Sundhedsstyrelsens pulje ”videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”. Der er samlet søgt 1.393.504 kr. i 2018 til at optimere opstarten af det tværkommunale samarbejde, herunder projektstyring og koordinering i de enkelte kommuner. Administrationen har i januar 2018 fået svar fra Sundhedsstyrelsen om, at de bevilger puljemidler svarende til det ansøgte.

  Glostrup Kommune tilføres på den baggrund midler til en medarbejder svarende til ca. 10 timer pr. uge i 2018 finansieret af en del af tilskuddet fra Sundhedsstyrelsen.

  De samlede driftsomkostninger for den fælles akutfunktion i 2018 er 5.827.945 kr. fordelt på de fire kommuner. Med tilskuddet fra Sundhedsstyrelsens pulje, vil udgifterne i 2018 i stedet være 4.786.083 kr. Yderligere vil der i 2018 være etableringsomkostninger for ca. 351.642 kr.

  Oversigt over de samlede udgifter for alle 4 kommuner:

  Kr.

  2018

  2019

  2020

  2021

  Løn- og personaleomkostninger

  5.127.868

  4.523.728

  4.523.728

  4.523.728

  Driftsomkostninger

  428.593

  412.593

  412.593

  412.593

  Indirekte omkostninger

  271.485

  271.485

  271.485

  271.485

  Etableringsomkostninger

  351.642

  0

  0

  0

  Udgift i alt

  6.179.587

  5.207.806

  5.207.806

  5.207.806

  Tilskud fra Sundhedsstyrelsens pulje

  1.393.504

  0

  0

  0

  Udgift i alt inkl. tilskuddet

  4.786.083

  5.207.806

  5.207.806

  5.207.806

  Udgifterne er fordelt mellem de 4 kommuner på baggrund af indbyggertallet. Glostrup Kommunes andel svarer til 19,4 %.

  Oversigt Glostrup Kommune

  I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 blev det besluttet, at midlerne fra puljen til en styrket indsats for den ældre medicinske patient på sundhedsområdet skulle bruges til at finansiere en del af akutfunktionen. Derfor er der på nuværende tidspunkt afsat nogle midler i budgettet, som dækker udgifter i 2018. Fra 2019-2021 vil der dog mangle over 400.000 kr. årligt.

  Kr.

  2018

  2019

  2020

  2021

  Glostrup Kommunes andel af udgifterne svarende til 19,4 %

  928.034

  1.009.808

  1.009.808

  1.009.808

  Nuværende budget til akutfunktionen

  1.176.347*

  592.852

  592.852

  592.852

  Ansøgning om bevilling

  0

  416.956

  416.956

  416.956

  *Såfremt overførslen fra 2017 til 2018 bliver godkendt.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019-2022:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  528.023 Akutfunktionen

  416.956

  I alt

  416.956

  Netto 416.956 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Sundhed og velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler:

  1.At Albertslund, Glostrup, Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommune indgår et samarbejde om en fælles akutfunktion med udgangspunkt i Høje-Taastrup Kommunes eksisterende akutteam

  2.At samarbejdsaftalen indgås mellem direktørerne i de fire kommuner

  3.At samarbejdet er baseret på følgende tre principper:

  i.Særlige sygeplejeindsatser for borgere i de fire kommuner

  ii.Fleksibel organisering i et tværkommunalt samarbejde, der støtter op om øvrige sygeplejefaglige indsatser

  iii.Gennemsigtig økonomimodel

  4.At der indarbejdes 416.956 kr. årligt i budgetforslag 2019-2022.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 24-01-2018

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets møde 24. januar 2018 har Social- og Sundhedsudvalget udbedt sig et notat vedr. mål og målgruppe for FAF, samt estimering af økonomi i forhold til antal forhindrede forebyggelige indlæggelser. Notatet vedhæftes sagen som bilag.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 13.  13. Reduceret tilsyn i 2018

  Resumé

  Beslutning om godkendelse af reduceret tilsyn i 2018 grundet implementering af den nye metode Fælles Sprog III og nyt elektronisk omsorgs- og journalsystem.

  Sagsfremstilling

  Center for Sundhed og Velfærd skal i det første halvår af 2018 implementere den nye metode Fælles Sprog III og et nyt elektronisk omsorgs- og journalsystem. Dette vil forventeligt trække mange ressourcer og lægge et stort pres på både myndigheds- og leverandørsiden og vil give udfordringer med dokumentationen indtil medio 2018. Tilsynene gennemføres normalt i første halvår for også at kunne nå opfølgning og skærpede tilsyn i samme kalenderår.

  Derfor anbefaler administrationen, at tilsynet for 2018 bliver reduceret på følgende vis:

  -Midlertidige Pladser: Kun tilsyn på medicin og utilsigtede hændelser

  -Ældrecentrene: Kun tilsyn på medicin og utilsigtede hændelser

  -Den kommunale hjemmepleje: Kun tilsyn på utilsigtede hændelser

  -Aleris Omsorg: Kun tilsyn på utilsigtede hændelser

  -Indkøbsordning, madservice og Træningscentret: Intet tilsyn.

  Et reduceret tilsyn for 2018 betyder, at kommunen ikke vil besøge leverandørerne med henblik på at sikre, at leverandørerne lever op til kravene i gældende kvalitetsstandard. Tilsyn med medicin og utilsigtede hændelser vil foruden kontrol også indebære en dialog mellem myndighed og leverandør.

  Redegørelsen for tilsynene for 2017 er forsinket men vil blive præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget på mødet i marts 2018.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget godkender et reduceret tilsyn for 2018.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 24-01-2018

  For indstillingen stemte Lars Thomsen (V), Ina-Maria Nielsen (V) og Pia Dahlin (O).

  Imod indstillingen stemte Gitte Wallin Limkilde (A) og Palle Laustrup (F).

  Indstillingen godkendt.

  Gitte Wallin Limkilde (A) begærer sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  Ikke behandlet, jf. godkendelse af dagsorden.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  Der var enighed om at stemme imod indstillingen.

  Forslaget udgår.

 14.  14. Frit valg mellem den kommunale tandpleje og privatpraktiserende tandlæger pr. 1. januar 2018

  Resumé

  Nye regler for den kommunale tandpleje betyder, at borgerne får frit valg mellem den kommunale tandpleje og privat praksis. Samtidig kan børn og unge benytte andre kommuners tandpleje. Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen giver Tandplejen bemyndigelse til at beslutte, om der skal opkræves egenbetaling for børn og unge fra andre kommuner.

  Sagsfremstilling

  Folketinget har ændret bekendtgørelse om tandpleje med virkning fra 1. januar 2018. De væsentligste ændringer er:

  • Børn og unge under 16 år får frit valg mellem kommunal tandpleje og privat praksis med en egenbetaling på 35%, hvis de vælger privat praksis
  • Børn og unge kan vælge at benytte andre kommuners tandklinikker
  • Borgere visiteret til omsorgstandpleje kan ligeledes vælge at modtage omsorgstandpleje i privat praksis.

  Frit valg mellem kommunal tandpleje og privat praksis

  Pr. 1. januar 2018 udvides det frie valg, så også børn under 16 år, der vælger at gå hos en privatpraktiserende tandlæge, kan få kommunalt tilskud. Det gælder både udgifter til eftersyn og behandling, herunder tandregulering. Brugere af omsorgstandplejen kan også vælge at benytte en privatpraktiserende tandlæge. Borgere, der vælger et alternativ til den kommunale tandpleje skal betale 35% af udgifterne, mens kommunen betaler de resterende 65%. 

  Forventede konsekvenser

  Administrationen forventer, at kun relativt få borgere benytter frit valgs-ordningen. Ordningen svarer til den model, der blev afskaffet i 2013. I 2011 benyttede 14 børn i Glostrup sig af muligheden for frit valg, mens tallet i 2012 var 11 børn. Det svarer til 0,3% af børnene i Glostrup. På landsplan benyttede 0,4% af børnene privat praksis.

  Administrationen forventer, at meget få – om nogen – vælger privat praksis til omsorgstandpleje. I 2011 og 2012 benyttede ingen i Glostrup sig af muligheden. 

  Børn og unge kan vælge at benytte en anden kommunes tandklinik

  Lovændringen giver mulighed for, at børn og unge under 18 år, kan benytte en anden kommunes tandklinik. Kommunalbestyrelsen kan dog afvise at modtage børn og unge fra andre kommuner af kapacitetsmæssige grunde, hvis kommunalbestyrelsen skønner, at kommunen ikke uden udvidelse af sin behandlingskapacitet kan overholde sin forpligtelse i forhold til kommunens egne børn og unge, eller at kommunens egne børn vil komme til at vente betydeligt længere på et behandlingstilbud, for eksempel tandregulering.

  Forventede konsekvenser

  Administrationen forventer, at Glostrup Kommunale Tandpleje kan være attraktiv for børn og unge fra andre kommuner. Det skyldes blandt andet, at Kommunalbestyrelsen i Glostrup har fastlagt et serviceniveau, hvor vi indkalder børn og unge til eftersyn hver 15. måned. Indkaldeintervallet i mange andre kommuner er enten 18 eller 24 måneder. I Glostrup er der – i modsætning til flere af de omkringliggende kommuner - pt. ikke venteliste på tandregulering.

  Hvis mange børn og unge fra andre kommuner benytter Glostrup Kommunale Tandpleje kan det påvirke serviceniveauet for kommunens egne børn og unge. I forvejen stiger børnetallet i Glostrup. Kommunens størrelse spiller også en rolle – en lille kommune kan ikke optage ret mange børn og unge udefra, før det påvirker serviceniveauet.

  Den videre proces

  Administrationen orienterer udvalget, hvis det viser sig, at tilgangen af børn og unge fra andre kommuner bliver så stor, at kommunen ikke kan overholde serviceniveauet for kommunens egne børn og unge.

  Forslag om at give Tandplejen bemyndigelse til at beslutte, om der skal opkræves egenbetaling for børn og unge fra andre kommuner

  Lovgivningen giver mulighed for, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at opkræve egenbetaling for børn og unge fra andre kommuner svarende til forskellen mellem den gennemsnitlige udgift pr. barn i den kommunale tandpleje i henholdsvis behandlerkommunen og bopælskommunen.

  Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen giver Tandplejen bemyndigelse til at beslutte, om der skal opkræves egenbetaling for børn og unge fra andre kommuner. Det skyldes blandt andet, at der formodentlig også vil være børn og unge fra Glostrup Kommune, der benytter sig af kommunal tandpleje i andre kommuner. Derfor kan det måske være muligt at lave en aftale med nabokommunerne om gensidig behandling af børn og unge uden mellemkommunal afregning.

  Indstilling

  Center for Familie og Forebyggelse indstiller:

  1. At orienteringspunkterne om frit valg mellem den kommunale tandpleje og privat praksis samt muligheden for at børn og unge kan benytte andre kommuners tandklinikker bliver taget til efterretning.
  2. At Tandplejen får bemyndigelse til at beslutte, om der skal opkræves egenbetaling for børn og unge fra andre kommuner.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 25-01-2018

  1. Til efterretning
  2. Indstillingen anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  1. Til efterretning.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  1. Til efterretning.
  2. Indstillingen godkendt.
 15.  15. Bygning af ny fløj til erstatning af gymnastikfløj på Glostrup Skole, afd. Nordvang

  Resumé

  I budget 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til renovering af Glostrup Skole, afd. Nordvang. Der anmodes om anlægsbevilling på 1 mio. kr. til for- og miljøundersøgelser samt rådgiverassistance, til udarbejdelse af et byggeprogram for en ny bygning ved Nordvang.

  Yderligere bedes der om en godkendelse af udbudsform samt forventet ibrugtagning i foråret 2020.

  Sagsfremstilling

  I budget 2018 er der afsat 10 mio. kr. til renovering af Glostrup Skole, afd. Nordvang. Som følge af bygningen af den nye hal, frigøres gymnastiksalene, der fremadrettet skal bruges til undervisning. I 2019 er der afsat yderligere 20 mio. kr. og i 2020 yderligere 5 mio. kr. til at erstatte bygningen med gymnastiksale på Nordvang med en ny bygning med minimum 10 nye klasselokaler. I alt er der afsat kr. 35 mio. til projektet.

  Formålet med projektet er at erstatte bygningen med gymnastiksale med en ny bygning med minimum 10 nye klasselokaler. Dette tiltag skal understøtte den generelle renovering af afdeling Nordvang, stigningen i elevtallet i Glostrup generelt samt gennemførelsen af maksimum 22 elever i klassen.

  Der skal i første omgang udarbejdes et byggeprogram, som politisk kan godkendes til sommeren 2018. For at udarbejde et byggeprogram er der brug for teknisk bistand. Derudover skal der laves miljø- og jordbundsundersøgelser, og området skal opmåles af en landmåler. Til dette arbejde anmodes der om en anlægsbevilling på 1 mio. kr.

  En undersøgelse af skønnet tid til brugerinddragelse og en analyse af markedet, herunder entreprenørens parathed, har vist følgende:

  ·For at kunne lave en god analyse af skolens nuværende lokaler og fremtidige behov, samt en god brugerinddragelsesproces i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram, kræver det at der afsættes nok tid. Det skal sikres at brugerne føler at de er blevet hørt, har haft indflydelse på projektet og tager projektet til sig.
  Det vurderes at der skal bruges op til 6 måneder for at udarbejde et byggeprogram. Denne periode bruges også til miljø- og jordbundsundersøgelser.

  ·En undersøgelse af markedet har vist at byggebranchen nærmer sig en overophedning i 2018, som kan medføre mangel på kvalificerede håndværkere og mangel på byggematerialer. Et marked der er udfordret vanskeliggør en hurtig byggeproces og der er stor risiko for at projektet afleveres for sent eller med mange mangler.

  På baggrund af ovenstående anbefales det at byggeriet planlægges til at være indflytningsklar til foråret 2020.

  En undersøgelse af entreprisetyper i forhold til Nordvangs placering og udformning, opgavens type og kompleksitet har vist følgende:

  ·Den nye bygning ligger adskilt fra resten af skolen og har ganske få forbindelsespunkter og installationer til fælles med det eksisterende kompleks.

  ·Krav til rummenes udformning, placering i forhold til hinanden og sammenhørighed kan beskrives med ord og diagrammer.

  Det anses derfor ikke nødvendig at gøre brug af arkitektrådgivning inden udbud.

  Derfor anbefales det at opgaven udbydes i en totalentreprise – hvor entreprenøren har arkitekt og ingeniørbistand med i sin pris - på baggrund af et detaljeret byggeprogram. Af de indkomne tilbud vælges det bedste med hensyn til både løsning og økonomi.

  Økonomi

  I budget 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til renovering af Glostrup Skole, afd. Nordvang. Der anmodes om, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til for- og miljøundersøgelser samt rådgiverassistance, til udarbejdelse af et byggeprogram for en ny bygning ved Nordvang.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  301.070 Renovering af Glostrup Skole, afd. Nordvang

  1.000.000

  I alt

  1.000.000

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller:

  1. At det anbefales godkendt, at der på projekt 301070 gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til for- og miljøundersøgelser samt rådgiverassistance til udarbejdelse af et byggeprogram for en ny bygning ved Nordvang,
  2. At det anbefales godkendt, at forventet ibrugtagning sker i foråret 2020.
  3. At det anbefales godkendt, at entreprisen udbydes som en totalentreprise.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 25-01-2018

  1. Anbefales godkendt
  2. Anbefales godkendt
  3. Anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
 16.  16. Ansøgninger om konvertering af UU til to-voksenlektioner

  Resumé

  Beslutning om delegering af kompetencen vedr. ansøgninger om konvertering af UU-lektioner til Børne- og Skoleudvalget inden for det afsatte budget i 2018 på baggrund af drøftelse af kriterier for godkendelse af ansøgninger.

  Desuden behandling af fire ansøgninger fra Glostrup Skole vedrørende konvertering af understøttende undervisning til to-voksenlektioner; én ansøgning fra Nordvang (0.a) og tre ansøgninger fra Søndervang (1.a, 5.a og 5.b). De to ansøgninger i indskolingen anbefales godkendt, idet de vurderes at leve op til hensigten med Folkeskolelovens § 16b. På baggrund af drøftelse om kriterier for godkendelse, herunder skærpede omstændigheder på mellemtrinnet, bedes udvalget vurdere ansøgningerne for mellemtrinnet.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolelederen godkende konvertering af understøttende undervisning til to-voksenlektioner (Folkeskolelovens § 16b.). Godkendelsen kan gives op til et skoleår ad gangen. Hensigten med bestemmelsen er at understøtte elevernes faglige udvikling og give større mulighed for undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen. Der skal foretages en konkret og individuel vurdering for hver klasse – dvs. at der kan fx ikke gives godkendelse for en hel årgang eller hele indskolingen på én gang. Bestemmelsen er primært tiltænkt indskolingen, men kan anvendes på mellemtrinnet og i udskolingen i helt særlige tilfælde. Anvendelse af bestemmelsen kan være hensigtsmæssig, hvis der er tale om klasser med særlige trivselsproblemer.

  Ved godkendelse af konvertering skal det sikres, at den enkelte klasse fortsat har minimum 1 ugentlig lektion med understøttende undervisning. Ligeledes betyder en konvertering, at skoledagen afkortes, hvorfor det skal sikres, at SFO’en åbner tidligere de pågældende dage. I budget 2018 har kommunalbestyrelsen afsat 500.000 kr. til afkortning af skoledagen, herunder tidligere åbning af SFO.

  Drøftelse af kriterier for behandling af ansøgninger om UU-konvertering

  Med afsæt i vedlagte notat bedes udvalget drøfte, hvilke kriterier der skal vægtes i behandlingen af konkrete ansøgninger, herunder hvilke særlige omstændigheder der skal være gældende på mellemtrinnet.

  Delegering af kompetence vedr. behandling af ansøgninger om UU-konvertering

  Det anbefales, at kompetencen til at behandle ansøgninger om konvertering af UU-lektioner til tovoksenlektioner delegeres til Børne- og Skoleudvalget inden for den afsatte økonomiske ramme i budget 2018.

  Behandling af konkrete ansøgninger

  Nedenfor findes et kort resumé af de fire ansøgninger samt administrationens indstilling. Herefter følger administrationens supplerende bemærkninger til ansøgningerne.

  Ansøger

  0.a Nordvang

  21 elever (7 piger og 14 drenge)

  Søger om

  Konvertering af tre ud af otte ugentlige UU-lektioner til to-voksenlektioner

  Periode

  Resten af skoleåret 2017/18

  Begrundelse

  Klassen er særligt udfordret ift. trivsel og faglighed

  Gennemførte tiltag

  Ekstra støtte i klassen i op til 90 % af undervisningstiden

  Prioritering af tæt voksenkontakt, også i frikvartererne

  Handleplan

  Holddeling, dialogisk læsning og arbejde med den sociale trivsel

  Ønsket effekt

  Børn med overskud - bedre forudsætninger for læring og trivsel

  Ro i undervisningen og øgede muligheder for at tilgodese den enkelte

  Skolebestyrelsens udtalelse

  Skolebestyrelsen anbefaler ansøgningen godkendt, idet de har tillid til de faglige vurderinger, som ligger bag ansøgningen.

  Skolelederens vurdering

  Skolelederen indstiller ansøgningen til godkendelse på baggrund af defremførte argumenter samt dialog med den lokale ledelse.

  Indstilling fra Center for Dagtilbud og Skole

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller, at ansøgningen om konvertering af tre ugentlige UU-lektioner til to-voksenlektioner godkendes, idet ansøgningen lever op til hensigten med folkeskolelovens § 16b.

  Ansøger

  1.a Søndervang

  22 elever (12 drenge og 10 piger)

  Søger om

  Konvertering af syv ud af otte ugentlige UU-lektioner til to-voksenlektioner

  Periode

  Resten af skoleåret 2017/18

  Begrundelse

  Klassen er særligt udfordret ift. trivsel og faglighed

  Gennemførte tiltag

  Tydelighed og faste rutiner i hverdagen for at sikre overskuelighed

  Holddeling i det omfang, det har været muligt

  Handleplan

  Holddeling og fordybelse v/to-voksenundervisning

  Gennemføre aktionslæringsforløb med observation af undervisningen

  Ønsket effekt

  Børn med overskud – færre afbrydelser i undervisningen

  Løfte håndteringen af faglige og sociale udfordringer

  Udnytte de voksnes faglige kompetencer

  Skolebestyrelsens udtalelse

  Skolebestyrelsen anbefaler ansøgningen godkendt, idet de har tillid til de faglige vurderinger, som ligger bag ansøgningen.

  Skolelederens vurdering

  Skolelederen indstiller ansøgningen til godkendelse på baggrund af defremførte argumenter samt dialog med den lokale ledelse.

  Indstilling fra Center for Dagtilbud og Skole

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller, at ansøgningen om konvertering af syv ugentlige UU-lektioner til to-voksenlektioner godkendes, idet ansøgningen lever op til hensigten med folkeskolelovens § 16b.

  Ansøger

  5.a Søndervang

  28 elever (15 drenge og 13 piger)

  Søger om

  Konvertering af fem ud af fem ugentlige UU-lektioner til to-voksenlektioner

  Periode

  Resten af skoleåret 2017/18

  Begrundelse

  Faglige, adfærdsmæssige og sociale udfordringer i klassen med særligt behov for undervisningsdifferentiering

  Gennemførte tiltag

  Ekstra ressourcer - ti lektioner ugentligt i tre md. skoleåret 16/17

  Løbende dialog med forældre om individuelle mål og fokusområder

  Tydelighed i undervisningen

  Handleplan

  Arbejde med holddeling og øget undervisningsdifferentiering

  Øget samarbejde med kontaktforældrene, herunder arrangementer

  Ønsket effekt

  Børn med overskud – øget trivsel og færre konflikter

  Større faglig progression og aktiv deltagelse i undervisningen

  Skolebestyrelsens udtalelse

  Skolebestyrelsen anbefaler ansøgningen godkendt, idet de har tillid til de faglige vurderinger, som ligger bag ansøgningen.

  Skolelederens vurdering

  Skolelederen indstiller ansøgningen til godkendelse på baggrund af defremførte argumenter samt dialog med den lokale ledelse.

  Indstilling fra Center for Dagtilbud og Skole

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller, at udvalget på baggrund af drøftelse af kriterier for godkendelse af ansøgninger, herunder skærpede omstændigheder på mellemtrinnet, tager stilling til ansøgningen.

  Ansøger

  5.b Søndervang

  25 elever

  Søger om

  Konvertering af fire ud af fem ugentlige UU-lektioner til to-voksenlektioner

  Periode

  Resten af skoleåret 2017/18

  Begrundelse

  Faglige, adfærdsmæssige og sociale udfordringer i klassen med særligt behov for undervisningsdifferentiering

  Gennemførte tiltag

  Ekstra ressourcer - ti lektioner ugentligt i tre md. skoleåret 16/17

  Observationer af lærere og elever

  AKT- forløb (Adfærd, Kontakt og Trivsel) i klassen

  Handleplan

  To-voksenlektionerne ønskes primært anvendt i dansk og matematik

  Arbejde løbende med at evaluere trivsel og faglig progression

  Ønsket effekt

  Øget skoleglæde og trivsel

  Fagligt løft til både de dygtigste og de udfordrede elever

  Skolebestyrelsens udtalelse

  Skolebestyrelsen anbefaler ansøgningen godkendt, idet de har tillid til de faglige vurderinger, som ligger bag ansøgningen.

  Skolelederens vurdering

  Skolelederen indstiller ansøgningen til godkendelse på baggrund af defremførte argumenter samt dialog med den lokale ledelse.

  Indstilling fra Center for Dagtilbud og Skole

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller, at udvalget på baggrund af drøftelse af kriterier for godkendelse af ansøgninger, herunder skærpede omstændigheder på mellemtrinnet, tager stilling til ansøgningen.

  De fire ansøgninger er vedlagt som lukkede bilag, idet der i ansøgningerne fremgår personfølsomme oplysninger. Notat om mulighederne for konvertering af UU-lektioner til tovoksenlektioner er ligeledes vedlagt som bilag.

  Administrationens supplerende bemærkninger til ansøgningerne:

  ·Konvertering af UU-lektioner til to-voksenlektioner er ét af redskaberne til at arbejde med elevernes trivsel og inklusion mv. – men det er ikke det eneste eller det første redskab, der skal anvendes

  ·Det lokale ledelsesteam har ansvaret for udmøntning af UU-konverteringen, herunder udformning af konkrete handleplaner, opfølgning og etablering af den udvidede åbningstid i SFO og evt. klub

  ·Det må ikke være muligt at identificere elever i ansøgningerne fremover

  ·Det er vigtigt, at ansøgningerne fremover fokuserer på, hvordan fællesskabet i klassen vil profitere af konverteringen af UU-lektioner

  ·Ansøgninger fremadrettet skal være mere konkrete ift., hvordan klasseteamet vil  anvende tovoksen-lektioner

  Økonomi

  Der er afsat en pulje på 500.000 kr. til kortere skoledage, herunder ekstra åbning i SFO/Klub.

  Jf. ansøgningerne skal både SFO og klub holde ekstra åbnet.

  Det bemærkes, at 1 lektions understøttende undervisning svarer til 1 ekstra åbningstime i henholdsvis SFO/Klub, da der også skal være tid til overgangen fra skole til SFO/Klub. Der skal holdes 18 ugers ekstra åbent fra uge 7 og til og med uge 26, dog er fratrukket 2 uger grundet ferie og helligdage.

  Nedenstående beregning er baseret på administrationens anbefaling:

  Skoleafdeling, klasse

  Ekstra åbent pr. uge

  Beløb i kr.

  0.a Nordvang

  3 timer

  24.300

  1.a Søndervang

  7 timer

  56.700

  5.a Søndervang

  4 timer

  32.400

  5.b Søndervang

  4 timer

  32.400

  I alt

  145.800

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Pulje til kortere skoledage – kto. 301 31 213 02

  SFO – kto. 305 02 105 01

  Klub – kto. 305 60 105 04

  -145.800

  81.000

  64.800

  Ialt

  0

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

  1. At udvalget drøfter kriterier for godkendelse af ansøgninger, herunder skærpede omstændigheder på mellemtrinnet.
  2. Det anbefales godkendt, at beslutningskompetencen vedr. ansøgninger om konvertering af UU-lektioner delegeres til Børne- og Skoleudvalget inden for den økonomiske ramme afsat i budget 2018.
  3. Det anbefales godkendt, at 0.a på Nordvang kan konvertere tre ud af otte UU-lektioner til to-voksenlektioner frem til udgangen af skoleåret 2017/18, finansieret af puljen til kortere skoledage.
  4. Det anbefales godkendt, at 1.a på Søndervang kan konvertere syv ud af otte UU-lektioner til to-voksenlektioner frem til udgangen af skoleåret 2017/18, finansieret af puljen til kortere skoledage.
  5. At udvalget på baggrund af drøftelse af kriterier for godkendelse af ansøgninger, herunder skærpede omstændigheder på mellemtrinnet, tager stilling til ansøgningen om konvertering af fire ud fem UU-lektioner fra 5.a på Søndervang.
  6. At udvalget på baggrund af drøftelse af kriterier for godkendelse af ansøgninger, herunder skærpede omstændigheder på mellemtrinnet, tager stilling til ansøgningen om konvertering af fire ud fem UU-lektioner fra 5.b på Søndervang.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 25-01-2018

  1. Drøftet
  2. Anbefales godkendt
  3. Anbefales godkendt
  4. Børne- og Skoleudvalget anbefaler godkendt, at fire ud af otte lektioner i 1.a konverteres til to-voksenlektioner
  5. Beslutningen udsættes til kommende møde i BSU
  6. Beslutningen udsættes til kommende møde i BSU

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  1. Drøftet.
  2. Indstillingen anbefales godkendt
  3. Indstillingen anbefales godkendt
  4. Børne- og Skoleudvalgets anbefaling sættes til afstemning. For stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Sophie Brohus (V), Flemming Ørhem (O), Dan Kornbek Christiansen (C), Hanne Nielsen (A), Lisa Ward (A) og Palle Laustrup (F). Imod stemmer Robert Sørensen (Ø). Økonomiudvalget anbefaler godkendt, at fire ud af otte lektioner i 1.a konverteres til to-voksenlektioner. Robert Sørensen (Ø) stemmer imod med begrundelsen, at han ønsker de 7 lektioner, der ansøges om fra skolen, fastholdt.
  5. Taget til efterretning.
  6. Taget til efterretning.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Økonomien er tilrettet til anbefalingen fra Økonomiudvalget.

  Økonomi

  Af de afsatte 500.000 kr. i puljen til kortere skoledage fordeles 56.700 kr. til 0.a på Nordvang og 1.a på Søndervang.

  Ekstra åbningstimer pr. uge

  I alt

  0.a Nordvang

  3

  24.300

  1.a Søndervang

  4

  32.400

  I alt

  56.700

  Såfremt anbefalingen godkendes i kommunalbestyrelsen vil der restere 443.300 kr. til fordeling til andre ansøgninger fra Glostrup Skole om konvertering af UU-lektioner til to-voksenlektioner.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Pulje til kortere skoledage – kto. 301 31 213 02

  SFO – kto. 305 02 105 01

  -56.700

  56.700

  Ialt

  0

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  1. Drøftet.
  2. Indstillingen godkendt
  3. Indstillingen godkendt
  4. Økonomiudvalgets anbefaling blev sat til afstemning. For stemte A, C, O og V med i alt 17 stemmer. Imod stemte F og Ø med i alt 2 stemmer. Forslaget om at fire ud af otte lektioner i 1.a konverteres til to-voksenlektioner blev godkendt. Robert Sørensen (Ø) og Palle Laustrup (F) ønskede ført til protokol, at de ønsker de 7 lektioner, der ansøges om fra skolen, fastholdt.
  5. Taget til efterretning.
  6. Taget til efterretning.

  Bilag

 17.  17. Forslag til ændring af styrelsesvedtægten - 2018, 2. behandling

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen besluttede 17. januar 2018 at oversende forslag til ændringer af styrelsesvedtægten til 2. behandling med de bemærkninger, som fremkom på Økonomiudvalgets møde 9. januar 2018.

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af kommunalvalget 21. november 2017 og det efterfølgende konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen 6. december 2017 er styrelsesvedtægten gennemgået med henblik på at få foretaget justeringer som afsæt for kommunalbestyrelsesperioden 2018-2021. Bemærkninger fra Økonomiudvalgets 1. behandling er indarbejdet i forslag til ændringer i styrelsesvedtægten og sagsfremstillingen er konsekvensrettet.

  Der er foretaget ændringer vedrørende

  -Benævnelse af Kulturudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget (KFU).

  -Benævnelse af Social- og Sundhedsudvalget til Social-, Sundhed- og Seniorudvalget (SSSU).

  -Tilføjelse af aktiviteter og tilskud til veteraner er tilføjet til KFUs ansvarsområde.

  -Ansvarsmæssig forankring af Musikskolen fra Børne- og Skoleudvalget (BSU) til KFU.

  -Ansvarsmæssig forankring af Aktivitetscenter fra KFU til SSSU.

  -Ansvarsmæssig forankring af ”kontanthjælp” fra SSSU til Vækst- og Beskæftigelsesudvalget (VBU) som en del af varetagelsen af ”Lov om aktiv beskæftigelsesindsats”.

  Endvidere er der foretaget konsekvensrettelse af drift af kommunale ejendomme fra Miljø- og Teknikudvalget (MTU) til Økonomiudvalget (ØU).

  Der er derudover foretaget mindre redaktionelle ændringer, som ikke knytter sig til ændringer i opgaver eller ansvar.

  Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal i henhold til lov om kommunernes styrelse §2, stk. 2 undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen 1.behandlede forslag til ændringer i styrelsesvedtægten 17. januar 2018 og oversendte den til 2. behandling.

  Alle ændringer er fremhævet med korrekturværktøj i vedlagte bilag.

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller,

  • at forslag til ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 18.  18. Glostrup Boligselskab, Stadionkvarteret - Ansøgning om godkendelse af helhedsplanens etape 6

  Resumé

  Glostrup Boligselskab har ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse af, at helhedsplanens etape 6 gennemføres med en anskaffelsessum på i alt 97.196.417 kr., fordelt med 18.994.432 kr. finansieret med støttede lån og 78.201.985 kr. med ustøttede lån.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog 12. december 2012 at godkende en helhedsplan med en anskaffelsessum på 940.458.782 kr. Heraf finansieres 703.471.445 kr. med støttede lån, hvortil der stilles 100 % kommunal garanti med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. De resterende 236.987.337 kr. finansieres med ustøttede lån med op til 100 % kommunalgaranti.

  Landsbyggefonden gav i brev af 19. december 2012 tilsagn om ydelsesstøtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. § 91, hvor de foreløbige, godkendte anslåede udgifter til renovering m.v. androg 703.471.445 kr.

  Det er desuden forudsat, at sagen gennemføres i 6 etaper, og efter aftale med Landsbyggefonden fremsendes et skema B for hver etape til godkendelse. Sagen afsluttes med fremsættelse af et samlet skema C.

  Det var afgørende for Landsbyggefonden, at støtten blev afsat i finansår 2012 i form af en godkendelse af skema A.

  Der er løbende sket en tilpasning af projektet ud fra tilkommende merarbejder, krav Landsbyggefonden har stillet til indretning af lejligheder med sammenlægning og tilgængelighed.

  Etape 6 består af i alt 198 lejemål, hvoraf 162 lejemål er beliggende på Sportsvej 60-62, bloktype V, og 36 lejemål er beliggende på Diget 80, bloktype W.

  Gennemførelsen af helhedsplanen vil ikke ændre antallet af lejemål i etape 6.

  De vigtigste arbejder i etapen er:

  1.At alle boligerne bevarer den eksisterende indretning.

  I bloktype V kategoriseres 132 som moderniseringsboliger, hvori badeværelserne renoveres.

  I bloktype V er der 30 tagboliger, hvor der ikke sker modernisering.

  I bloktype W kategoriseres 36 som moderniseringsboliger, hvori badeværelserne renoveres.

  2.Følgende nødvendige vedligeholdelses- og genopretningsarbejder er desuden indeholdt:

  a)Klimaskærm: Sikre blokkenes klimaskærm og reducere trækgener, reparation af murværk, nyt tag på bloktype W, nye lavenergivinduer og døre i lejligheder og kældre. Hulmursisolering, hvor det er muligt.

  b)Indgangspartier: Renovering af indgangspartier og udskiftning af hoveddøre til alle boliger.

  c)Tekniske installationer: Udskiftning af faldstammer samt varmt- og koldtvandsrør.

  d)Ventilation: Etablering af mekanisk ventilation i alle boliger.

  Der vil for afdelingen under ét, som forudsat i tilsagnet, blive fastlagt en huslejestigning svarende til gennemsnitligt 110 kr. pr. m² pr. år fordelt efter lejlighedstypernes indbyrdes brugsværdi. Den gennemsnitlige nuværende husleje i afdelingen er i dag 675 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

  I etape 6 fordeler huslejestigningen sig på følgende måde:

  I bloktype V, hvor der ikke udskiftes tag, og hvor der ikke sker ændring af lejlighedernes areal, vil moderniseringsboligerne stige med 56 kr. pr. m² pr. år.

  I bloktype W, hvor der udskiftes tag, og hvor der ikke sker ændring af lejlighedernes areal, vil moderniseringsboligerne stige med 90 kr. pr. m² pr. år.

  Ovennævnte forudsætninger for huslejereguleringen indgik i beslutningsgrundlaget på afdelingsmødet.

  Det kan oplyses, at på det besluttende afdelingsmøde 15. november 2017, blev forslaget enstemmigt vedtaget.

  Efter en optimeringsrunde og indarbejdelse af ekstraarbejder med den vindende entreprenør, er den samlede anskaffelsessum for etape 6 på i alt 97.196.417 kr., fordelt med 18.994.432 kr. finansieret med støttede lån og 78.201.985 kr. med ustøttede lån.

  Såvel byggelån som lån til den endelige finansiering sendes efter reglerne i udbud. For at mindske byggelånsrenterne optages realkreditlånene ved færdiggørelse i den enkelte etape. På nuværende tidspunkt er det vindende realkreditinstitutfor etapen ikke udpeget, hvorfor vi ikke kan oplyse kravene til den kommunale garantistillelse.

  Glostrup Boligselskab har til brug for Glostrup Kommunes behandling af denne ansøgning indhentet en indikation fra en finansiel rådgiver:

  ”Foreløbig er beregnet et krav til garanti for det ustøttede lån på 100 pct. og 100 pct. for det støttede lån. Garantien er foreløbig beregnet ud fra de foreliggende oplysninger, og endelig kommunegaranti kan først udmåles, når byggearbejderne er afsluttet, og der foreligger endeligt godkendt byggeregnskab.”

  Økonomi

  Garantistillelse til almene boliger påvirker ikke den generelle kommunale låneramme og er i almindelighed forbundet med en begrænset risiko. Normalt vil Landsbyggefonden i samarbejde med boligorganisationen og kommunen finde en løsning, såfremt en almen boligafdeling kommer i økonomiske problemer. Kommunale garantier til en almen boligafdeling vil således indirekte kunne medføre kommunale merudgifter, for eksempel til kapitaltilførsel.

  Der er ikke i almenboligloven hjemmel til at opkræve garantiprovision.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  ·at helhedsplanen for Stadionkvarterets etape 6 gennemføres med en anskaffelsessum på i alt 97.196.417 kr., fordelt med 18.994.432 kr. finansieret med støttede lån og 78.201.985 kr. med ustøttede lån.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 19.  19. Glostrup Boligselskab, Stadionkvarteret - Ansøgning om godkendelse af helhedsplanens etape 6 a

  Resumé

  Der har i forbindelse med detailprojekteringen af etape 6 vist sig behov for at udføre opretningsarbejder på altangangene på bygningerne på Sportsvej 60 - 62, der er en del af etape 6, Hvorfor Glostrup Boligselskab betegner denne særskilte sag Etape 6a.

  Opretningsarbejderne er ikke omfattet af Landsbyggefondens tilsagn af 19. december 2012, hvorfor der ekstraordinært ansøges fælles om tilsagn til støtte - Skema A - og ansøges om godkendelse af anskaffelsessummen inden igangsætning.

  Glostrup Boligselskab ansøger derfor om tilsagn til støtte ved gennemførelse af fysiske opretningsarbejder - Skema A - samt godkendelse af opretningsarbejdet og dets anskaffelsessum inden igangsætning på 9.215.870 kr. - Skema B - som forudsættes finansieret fuldt ud med støttet lån.

  Fremgangsmåden er aftalt med Landsbyggefonden.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog 12. december 2012 at godkende en helhedsplan for Stadionkvarteret, og Landsbyggefonden gav i brev af 19. december 2012 tilsagn om ydelsesstøtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. § 91.

  Det er forudsat, at sagen gennemføres i 6 etaper, og efter aftale med Landsbyggefonden fremsendes et skema B for hver etape til godkendelse. Sagen afsluttes med fremsættelse af et samlet skema C.

  Der har i forbindelse med detailprojekteringen af etape 6 vist sig behov for at udføre opretningsarbejder på altangangene på bygningerne på Sportsvej 60 - 62, der er en del af etape 6, og vi betegner denne særskilte sag Etape 6a.

  Disse opretningsarbejder er ikke omfattet af Landsbyggefondens tilsagn af 19. december 2012, hvorfor der ekstraordinært ansøges fælles om tilsagn til støtte - Skema A - og ansøges om godkendelse af anskaffelsessummen inden igangsætning.

  Vores tekniske rådgivere har fremsendt byggeandragende for opretningsarbejderne ved altangangskonstruktionen, hvor der er redegjort for de byggetekniske forudsætninger.

  Det kan dog her nævnes, at der er tale om, at de bærende betonsøjler og -dragere er under nedbrydning, og at der udføres en afstivende stålkonstruktion til at understøtte altangangsdækkene. I forbindelse med udførelse af denne stålkonstruktion skal der udføres opskæring af altangangsdækkene udfor lejlighedsskellene for at sikre mulig dilatation. Der udføres den nødvendige betonreparation i samlingerne. Arbejdet afsluttes med udførelse af en ny membran, der sikrer mod gennemsivning af vand. En sådan ny membran, der også fungerer som et slidlag, vil have en levetid på 15-20 år hvorefter den skal fornyes.

  Prissætningen for de pågældende opretningsarbejder er i vedlagte budgetskema sket efter aftale med hovedentreprenøren, der har kontrakt på renoveringsarbejderne i helhedsplanen.

  Den samlede anskaffelsessum for Etape 6a er på i alt 9.215.870 kr. som forudsættes finansieret fuldt ud med støttet lån.

  De huslejemæssige konsekvenser af disse arbejder vil blive indarbejdet i helhedsplanens budget, og der vil for afdelingen under ét - som forudsat i tilsagnet - blive fastlagt en huslejestigning svarende til gennemsnitligt 110 kr. pr. m² pr. år fordelt efter lejlighedstypernes indbyrdes brugsværdi.

  På nuværende tidspunkt er ikke udpeget et realkreditinstitut for etapen, men Glostrup Boligselskab har til brug for Glostrup Kommunes ved behandling af denne ansøgning indhentet en indikation fra en finansiel rådgiver:

  ”Foreløbig er beregnet et krav til garanti for det støttede lån på 100 pct. Garantien er beregnet ud fra de foreliggende oplysninger, og endelig kommunegaranti kan først udmåles, når byggearbejderne er afsluttet, og der foreligger endeligt godkendt byggeregnskab.”

  Økonomi

  Garantistillelse til almene boliger påvirker ikke den generelle kommunale låneramme og er i almindelighed forbundet med en begrænset risiko. Normalt vil Landsbyggefonden i samarbejde med boligorganisationen og kommunen finde en løsning, såfremt en almen boligafdeling kommer i økonomiske problemer. Kommunale garantier til en almen boligafdeling vil således indirekte kunne medføre kommunale merudgifter, for eksempel til kapitaltilførsel.

  Der er ikke i almenboligloven hjemmel til at opkræve garantiprovision.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  ·at tilsagn til støtte ved gennemførelse af fysiske opretningsarbejder - Skema A –samt opretningsarbejdet og dets anskaffelsessum inden igangsætning på 9.215.870 kr. - Skema B - som forudsættes finansieret fuldt ud med støttet lån godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 20.  20. Godkendelse af økonomisk grundlag for anlæg af letbane

  Resumé

  Det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen på Ring 3 fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Indgåelse af de endelige kontrakter om etablering af letbanen forudsætter ejerkredsens forudgående godkendelse af det økonomiske grundlag for letbaneprojektet.

  Ejerkredsen er bestående af de 9 beliggenhedskommuner, Region Hovedstaden og Staten ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt herudover Hvidovre og Høje-Taastrup Kommuner.

  Forud for denne godkendelse har interessentskabet bag anlægget, Hovedstadens Letbane, haft til opgave at gennemføre forberedende arbejder. De forberedende arbejder har blandt andet bestået i udarbejdelse af et skitseprojekt samt at bistå Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med VVM-vurdering af projektet. VVM-vurderingen beskriver de miljømæssige konsekvenser af anlægget og indgik i letbaneprojektets anlægslov fra maj 2016. Anlægsloven danner grundlag for de gennemførte udbud af letbaneanlægget og driften af letbanen. Hovedstadens Letbane har desuden haft til opgave at forberede ledningsomlægninger, ekspropriationer m.v.

  Efter gennemførelse af udbud og forhandling af de otte letbanekontrakter, har revisionsfirmaet Ernst & Young (EY), på vegne af Staten, gennemført et endeligt kvalitetstjek af projektets risikoregister og reserver. Den samlede økonomi for letbanen holder sig, som ventet, inden for det samlede budget på godt 6,2 mia.kr. (2017-priser), som fastlagt af anlægsloven, og inkluderer en tilstrækkelig reserve.

  Resultatet af udbuddet af de driftsrelaterede anlægsinvesteringer (tog og kontrol & vedligeholdelsescenter) svarer til det forventede budget i anlægsloven.

  Buddene på de egentlige anlægsopgaver (skinner, stationer og fast infrastruktur) ligger 425 mio. kr. over budget, og en forlængelse af anlægsfasen øger udgifterne med yderligere 300 mio. kr. Projektets renteomkostninger er derimod 700 mio. kr. lavere end forventet. Dette medfører, at der udestår finansiering af 25 mio. kr. Beløbet vil blive finansieret via den afsatte anlægsreserve på 1,1 mia. kr. Revionsvirksomheden EY anbefaler et reserveniveau på 10-20 procent af anlægsomkostningerne. Det svarer til mellem 440 og 880 mio. kr. EYs revisionsrapport er vedhæftet.

  Hovedstadens Letbane har afsat en reserve på godt 1 mia. kr., svarende til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag. Ejernes indskud vil således forblive uændret, hvis indstillingen godkendes.

  Der er opnået en besparelse på 9 mio. kr. på de driftsrelaterede anlægsinvesteringer. Beløbet afsættes i en pulje som opsparing til mulige fremtidige behov, herunder behov for kapacitetsudvidelser af letbanen. Puljen medfører ikke ændringer i ejernes årlige driftstilskud.

  Hovedstadens Letbane oplyser at letbaneprojektet forventes gennemført i 2024 således at letbane kan tages i drift i andet halvår af 2024. Tidsplanen er fastlagt med forbehold for, at Ekspropriationskommissionen kan gennemføre de tidskritiske ekspropriationer i 2018. Hovedstadens Letbane vil i 1. kvartal 2018 give ejerne en status herfor med evt. anbefaling om åbningen.

  Forudsætningerne for anlæg af letbanen, herunder det økonomiske grundlag er mere udtømmende beskrevet i det vedhæftede bilag – Bestyrelsens indstilling til ejerne.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller på vegne af Hovedstadens Letbane,

  1.At anlægs- og driftskontrakterne indgås på det foreliggende grundlag

  2.At besparelsen ved renteafdækningen på ca. 700 mio. kr. (2017-priser) anvendes til modregning af de ekstra anlægsomkostninger på ca. 725 mio. kr. (2017-priser) som følge af udbuddet og den længere anlægsperiode.

  3.At korrektionsreserven nedskrives med det resterende beløb – forventet ca. 25 mio. kr. (2017-priser) – til ca. 1.081 mio. kr. (2017-priser), svarende til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag.

  4.At de afsatte korrektionsreserver således fastholdes og dermed, at ejernes forudsatte indbetalinger til finansiering af anlægsomkostningerne fastholdes på det forudsatte niveau.

  5.At den resterende del af den såkaldte 10 pct. korrektionsreserve – ca. 342 mio. kr. (2017-priser) – indgår som reserve i selskabets økonomistyring, mens håndteringen af 20 pct. korrektionsreserven fastholdes som hidtil forudsat

  6.At de sparede 9 mio. kr. på de driftsrelaterede anlægsinvesteringer afsættes i en pulje med henblik på opsparing til mulige fremtidige behov, herunder behov for kapacitetsudvidelser af letbanen. Afsættelse af en sådan pulje kan ske uden at ændre ejernes årlige driftsindskud.

  7.At tidsplanen ændres som følge af ledningsejernes krav om længere tid, udskydelsen af ekspropriationerne og drøftelserne med tilbudsgiverne og den deraf følgende længere anlægsproces. På denne baggrund forventes åbningen af Letbanen for passagerdrift at ske i andet halvår af 2024. Dette er under forbehold for Ekspropriationskommissionens muligheder for at gennemføre de tidskritiske ekspropriationer i 2018. Hovedstadens Letbane vil i 1. kvartal 2018 give ejerne en status herfor med evt. anbefaling om åbningen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  1.Indstillingen anbefales godkendt.

  2.Indstillingen anbefales godkendt.

  3.Indstillingen anbefales godkendt.

  4.Indstillingen anbefales godkendt.

  5.Indstillingen anbefales godkendt.

  6.Indstillingen anbefales godkendt.

  7.Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  1.Indstillingen godkendt.

  2.Indstillingen godkendt.

  3.Indstillingen godkendt.

  4.Indstillingen godkendt.

  5.Indstillingen godkendt.

  6.Indstillingen godkendt.

  7.Indstillingen godkendt.

  Bilag

 21.  21. Udpegning af nyt medlem til Bevillingsnævnet

  Resumé

  Udpegning af nyt medlem til Bevillingsnævnet.

  Sagsfremstilling

  Der skal udpeges et nyt medlem til Bevillingsnævnet for perioden indtil 31.december 2021 i stedet for Erik Schmidt Andersen, som er afgået ved døden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller:

  • At valggruppe 1 (C, O, V) udpeger et nyt medlem.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  Valggruppe C, O og V udpegede Martin Peter Stolarcyk Jensen som nyt medlem.

 22.  22. Udpegning af repræsentant fra øvrige foreninger til Brugerbestyrelsen v/Glostrup Idrætsanlæg

  Resumé

  Udpegning af repræsentant fra øvrige foreninger til Brugerbestyrelsen v/Glostrup Idrætsanlæg.

  Sagsfremstilling

  På valgmøde den 23. november 2017 blev der ikke valgt repræsentant for øvrige foreninger til Brugerbestyrelsen v/Glostrup Idrætsanlæg, idet der ikke var ønsker på mødet om repræsentation.

  Ifølge Brugerbestyrelsens vedtægter kan kommunalbestyrelsen herefter udpege en repræsentant.

  Glostrup Kunstforening indstiller efterfølgende Leif Meyer Olsen til at repræsentere øvrige foreninger. Formanden for Brugerbestyrelsen har på vegne af Brugerbestyrelsen givet accept på dette. Formelt set er det dog kommunalbestyrelsen, der skal udpege, eftersom indstillingen ikke er sket på valgmødet. 

  Brugerrepræsentanter vælges for 2 år ad gangen for perioden frem til 31.12.2019.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt foreslår:

  • At Leif Meyer Olsen udpeges som repræsentant for øvrige foreninger til Brugerbestyrelsen v/Glostrup Idrætsanlæg frem til 31.12.2019.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  Indstillingen godkendt.

 23.  23. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-02-2018

  Orienteringen fremgår af supplerende sagsfremstilling.

  Til orientering.

Mødenr. 2302