Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


John Engelhardt, V
Lisa Ward, A
Lars Thomsen, V
Søren Enemark, A
Flemming Ørhem, O
Palle Laustrup, F
Kasper Damsgaard, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Piet Papageorge, V
Pia Hagbarth Dahlin, O
Torben Jensen, A
Dan Kornbek Christiansen, C
Marlene Frandsen, V
Gitte Wallin Limkilde, A
Ina-Maria Nielsen, V
Lars Høimark, A
Sophie Brohus, V
Steen Rosenquist, Ø


Fraværende:
Afbud:


Robert Sørensen, Ø


 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-01-2018

  Borgmesteren oplyste, at der var afbud fra Robert Sørensen (Ø). Steen Rosenquist (Ø) var indkaldt som stedfortrædere efter styrelsesvedtægtens § 25.

  Dagsordenen blev herefter godkendt.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø
 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsens medlemmer om aktuelle sager.

  Borgmesteren har truffet en borgmesterbeslutning i henhold til kommunestyrelseslovens §31, vedrørende om-udpegning af Venstres medlemmer i repræsentantskaber i Movia og i Wonderful Copenhagen.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-01-2018

  Borgmesteren orienterede om at han var valgt til Movias bestyrelse.

  Til orientering.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø
 3.  3. Godkendelse af boligbyggeprogram 2018

  Resumé

  Fremlæggelse af Forslag til Boligbyggeprogram 2018 til brug for udarbejdelsen af Befolkningsprognosen for 2018 til kommunalbestyrelsens godkendelse 

  Sagsfremstilling

  Center for Miljø og Teknik har udarbejdet Forslag til Boligbyggeprogram 2018 til brug for udarbejdelse af Befolkningsprognosen for 2018.

  Boligbyggeprogrammet har fået sin form i forbindelse med Kommuneplan 2003-2015 som en analyse af mulige ledige arealer til boligbyggeri i kommunen. Alle tænkelige arealer til boligbebyggelse og fortætning med boliger blev gennemgået.

  Boligbyggeprogrammet revideres hvert år, så det afspejler den gældende viden samt giver et bud på, hvordan virkeliggørelsen af strategien for at blive 30.000 indbyggere i 2030 kan gennemføres.

  Boligbyggeprogrammet består dels af en konservativ del, der indeholder de boliger, hvor der er stor sikkerhed omkring gennemførelsen. Denne del er baseret på oplysninger fra igangværende sagsbehandling samt udarbejdelse af nye lokalplaner.

  Den progressive del består af de skitserede byggemuligheder fra Bymidtestrategien, hvor der er en lidt længere proces, inden der kan siges at være sikkerhed for realisering. Boligprojekter i forlængelse af Bymidtestrategien er markeret med blåt i boligbyggeprogrammet.

  I forslag til Boligbyggeprogram 2018 er alle ændringer i forhold til Boligbyggeprogram 2017 beskrevet. De enkelte områders placering fremgår af bilaget Løbenummerkort.

  I 2018 forventes indflytning i:

  -1 parcelhus på Ejby Mosevej

  -1 parcelhus på Rågevej

  -2 parcelhuse på Kirkebjerg Allé

  -20 rækkehuse på Lammekær

  -24 etageboliger på Hovedvejen 90-92

  -40 etageboliger på Stationsparken 35.

  Udover de nybyggerier der fremgår af boligbyggeprogrammet, vil der i de kommende år i forbindelse med: 

  -anlæggelsen af Letbanen blive revet 31 boliger ned. Heraf ligger 18 boliger på Ndr. Ringvej, 2 boliger på Hovedvejen, 8 boliger på Sdr. Ringvej, 1 bolig på Sydvestvej og 2 boliger på Bryggergårdsvej.

  -renoveringen af boligerne i Glostrup Boligselskab forventes der nedlagt 120 boliger. Fordelt på 18 boliger i etape 1 (08/2015-02/2017), 22 boliger i etape 2 (05/2016-09/2017), 9 boliger i etape 3 (02/2017-04/2018), 24 boliger i etape 4 (02/2018-05/2019) og 0 boliger i etape 4 (10/2018-04/2019).

  Når boligerne er nedlagt, vil dette blive indberettet til BBR-registeret. Befolkningsprognosen beregnes ud fra antallet af boliger i BBR-registeret og oplysningerne i boligbyggeprogrammet.

  I forbindelse med nye projekter i forhold til Bymidtestrategien vil der løbende blive udarbejdet nye boligbyggeprogrammer, hvor opdelingen mellem konservativ del og progressiv del justeres.

  Administrationen foreslår, at forslag til boligbyggeprogram 2018 godkendes.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At Forslag til Boligbyggeprogram 2018 godkendes.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 09-01-2018

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-01-2018

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø

  Bilag

 4.  4. Godkendelse af debatoplæg til ændring af rekreativt grønt område ved Cirkusgrunden

  Resumé

  Debatoplæg til forudgående høring fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse. Den forudgående høring er en offentlig drøftelse af ændring af et rekreativt grønt område i forbindelse med boligbyggeri ved Cirkusgrunden i Hvissinge.

  Sagsfremstilling

  Miljø- og Teknikudvalget besluttede på sit møde 23. august 2016 at igangsætte udarbejdelse af en ny lokalplan for det planlagte boligområde ved Cirkusgrunden.

  Ungdomsparken har gjort Cirkusgrunden til et mere aktivt og attraktivt område end det var tidligere, og det er derfor nødvendigt gennem en ny lokalplan at sikre, at et nyt boligbyggeri udformes, så Ungdomsparken ikke ødelægges og så nye boliger ikke generes af Ungdomsparken.

  I de skitserede løsninger opretholdes et offentligt friareal i den sydlige del af Cirkusgrunden, hvorved de rekreative aktiviteter koncentreres omkring Ungdomsparken. En ny lokalplan for området flytter på den måde det rekreative grønne område mod syd og giver det en ny afgrænsning.

  Tilsvarende vil en ny lokalplan udlægge det kommende boligområde på de nuværende grønne arealer ud mod Skovsletten og Egeskoven, der har mindst rekreativ værdi. 

  Med den nye lokalplan vil den fastlagte anvendelse af visse arealer på Cirkusgrunden blive ændret. Da arealers anvendelse er fastlagt som princip i kommuneplanen, anses de nævnte ændringer af områdernes afgrænsning for væsentlige ændringer af kommuneplanen. Væsentlige ændringer skal i henhold til Planlovens § 23c sendes i forudgående høring.

  Formålet med høringen er at give naboer, brugere og andre implicerede parter en mulighed for at give deres bud på, hvordan området skal anvendes og hvilke hensyn, der bør tages.

  Kommunalbestyrelsen fastsætter fristen for afgivelse af ideer og forslag mv.

  Center for Miljø og Teknik har udarbejdet vedhæftede debatoplæg, der beskriver de foreslåede ændringer. Debatoplægget lægger op til debat om:

  • hvad området skal anvendes til,
  • hvordan hensynet til naboerne og omgivelser tilgodeses og
  • hvilke forhold, der skal tilgodeses i den kommende planlægning af området.

  Oplægget forventes sendt i høring til naboer mv. fra medio januar og 5 uger frem. Der vil i forbindelse med det efterfølgende kommuneplantillæg og lokalplan blive udarbejdet en screening af, hvorvidt et nyt kommuneplantillæg og en lokalplan kræver en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At vedhæftede debatoplæg godkendes og sendes i 5 ugers høring.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 09-01-2018

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-01-2018

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø

  Bilag

 5.  5. Igangsættelse af ny lokalplan for hjørnet Sydvestvej 18 - Kildevældets Allé 8-12

  Resumé

  Igangsættelse af en ny lokalplan for hjørnet Sydvestvej 18 - Kildevældets Allé 8-12 fremlægges til Miljø- og Teknikudvalgets godkendelse samt undersøgelse af muligheden for placering af ny daginstitution på hjørnet Sydvestvej 18 – Kildevældets Alle 8-12 til behandling i Børne- og Skoleudvalget.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Kommune har modtaget et projektforslag til et markant etageboligprojekt på hjørnet af Sydvestvej 18 - Kildevældets Allé 8-12. Projektet vil omfatte de tre villaejendomme Sydvestvej 18, Kildevældets Allé 12 og Kildevældets Allé 10 samt den kommunale daginstitution Syrenen, Kildevældets Allé 8.

  Projektet er udarbejdet af WERK arkitekter og fremsendt af Jan R. Christoffersen, der også har gennemført boligprojektet ”Vestkilden”, Sydvestvej 25-27. Jan R. Christoffersen har fremsendt forkøbsaftaler på de tre villaejendomme samt fuldmagt til lokalplanlægning fra de implicerede private grundejere.

  Boligprojektet består af en U-formet karréafrunding mod Kildevældets Allé arrangeret omkring et stort centralt haverum. Projektet viser bebyggelse i 3-7 etager, hvor der trappes op til den største højde i hjørnet mod Sydvestvej. Mod nabobebyggelsen på Sydvestvej er bebyggelsen i 4 etager og mod den nordlige etageboligbebyggelse på Kildevældets Allé 2-4 er projektet i 3 etager – dog i 4 etager i selve hjørnet ud mod Kildevældets Allé. Bebyggelsens 7 etages partier i hjørnet mod Sydvestvej vil opnå samme højde som Motorolabygningen men vil dog ikke fremstå så bastant som denne, da de høje partier er af væsentligt mindre udstrækning.

  Projektet er udformet som en karréafrunding og der skabes på den måde større afstand mellem de enkelte bebyggelser i karréen og det større antal etager modsvares således at mere luft mellem bygninger og ingen modstående vinduesfacader med kort indbyrdes afstand. Skygger fra projektets høje dele vil i al væsentlighed falde ind over biblioteket og vil ikke genere de eksisterende naboboliger selvom der naturligvis vil kunne blive tale indkig.

  Det indsendte projekt skaber et tæt urbant hjørne med etageboliger i høj kvalitet. Projektet indeholder 54 boliger og er skitseret med fuld p-kælder,  således at det samlede parkeringsbehov vil kunne dækkes indenfor projektet. Alle boliger har vestvendte altaner og projektet er skitseret med en høj grad af begrønning og udnyttelse af tagflader til ophold. Projektet samler alle de nuværende adskilte villahaver, legepladsarealer og friarealer til et stort sammenhængende rekreativt haverum, hvor der vil kunne indrettes opholds- og legepladsområde for nye beboere og områdets daginstitution.

  Projektets nordlige fløj erstatter den nuværende daginstitution Syrenen. Syrenen er nedslidt og utidssvarende og det er Glostrup Ejendoms vurdering, at den nuværende institution under alle omstændigheder bør afvikles.

  Inddragelse af Syrenen i projektet er en forudsætning for opnåelse af en god samlet løsning, idet bebyggelsen ellers ikke kan opnå tilstrækkeligt volumen. Ligeledes vil en samlet p-kælder og et samlet haverum formodentlig ikke kunne realiseres uden inddragelse af Syrenens arealer.

  Byggeriet kan således kun gennemføres, hvis der sælges kommunale arealer til projektet. Arealet hvor Syrenen ligger nu, kan enten indrettes til en tre etages bygning med en ny og større daginstitution eller alternativt til nye etageboliger. Det foreslås, at en ny lokalplan for området indrettes med alternative anvendelsesmuligheder for denne del af bebyggelsen, så en beslutning om en eventuel ny daginstitution kan modnes parallelt med udarbejdelsen af ny lokalplan og lokalplanen ikke bliver afhængig af en sådan beslutning. Det vurderes, at en eventuel etablering af en ny institution som del af projektet kræver meget omhyggelige juridiske og driftsmæssige overvejelser. 

  En beslutning om salg af Syrenen til projektet er mere ligetil og vil kunne træffes uafhængigt af igangsættelse af nyt plangrundlag. Det vurderes derfor fornuftigt at sætte planarbejdet i gang forud for sådanne beslutninger.

  Den eksisterende Lokalplan GL80 fastlægger, at bebyggelse ikke må opføres højere end 2 etager/9 m og med en bebyggelsesprocent på maksimalt 70. Kommuneplanramme GO12 for Rådhusområdet fastlægger, at der maximalt må planlægges for bebyggelse i 4 etager/ 15 m højde med en bebyggelsesprocent på 70.

  Det foreslåede projekt overskrider disse rammer og det foreslås derfor, at der igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan og et kommuneplantillæg på baggrund af vedhæftede projekt og med følgende rammer:

  • Bebyggelsesprocent på max 185 for området – dog indtil 225 indenfor delområder
  • Bebyggelse i indtil 7 etager/21 m i hjørnet mod Sydvestvej aftrappende mod naboejendomme.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik og Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

  Miljø- og Teknikudvalgets kompetence:

  • At der udarbejdes en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen med ovennævnte udgangspunkt.

  Børne- og Skoleudvalgets kompetence:

  • At der arbejdes videre med at undersøge muligheden for placering af ny daginstitution på hjørnet af Kildevældets Allé og Sydvestvej.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-12-2017

  Flemming Ørhem (O), Leif Meyer Olsen (V) og Lars Thomsen (V) stemte for.

  Per Hansen (A) og Robert Sørensen (Ø) stemte imod.

  Per Hansen (A) ønsker sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.  

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 20-12-2017

  Børne- og Skoleudvalget har drøftet sagen og ønsker, at der også undersøges alternative placeringsmuligheder af en daginstitution i det umiddelbare nærområde.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Glostrup Kommune har 1. januar 2018 modtaget supplerende illustrationer af projektets foreslåede gadefacader som opfølgning på den drøftelse, der var i Miljø og Teknikudvalget om projektets udseende mod vejene.

  De supplerende illustrationer viser et nyt projekt set langs Sydvestvej fra henholdsvis lyssignalet ved Motorola og fra Bryggergårdsvej. Illustrationerne er vedhæftet.

  Alternative placeringsmuligheder af en daginstitution

  Området omkring Syrenen er i strategien for Bymidten udlagt til omdannelse, så Ungdomscentret, biblioteket og sydfløjen af rådhuset alle kan komme i spil i forhold til nedrivning og omdannelse til eksempelvis boliger. I forbindelse med disse fremtidige projekter kan det ikke afvises, at der kan skabes plads til en daginstitution – på samme måde, som der foreslås integreret en daginstitution ind i det projekt, der nu søges lokalplanlagt for på hjørnet af Kildevældets Allé og Sydvestvej.

  Det er derfor ikke muligt for nærværende at komme med en vurdering af, hvordan en sådan institution kan blive indarbejdet i et ikke nærmere beskrevet fremtidigt projekt. Det bedste bud vil dog være, at det vil ske på nogenlunde samme måde, som det er foreslået i projektet til behandling, idet institutioner i den tætte by, som samtidig skal have en vis størrelse af driftsmæssige hensyn, typisk bygges i flere etager og med færre kvadratmeter udeareal pr. barn, end hvis institutionen placeres i et område med mindre tæthed i den bymæssige bebyggelse.

  Det er heller ikke muligt at give at bud på, hvornår et andet projekt med plads til en daginstitution kan blive aktuelt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 09-01-2018

  Økonomiudvalget drøfter sagen og sender den videre til kommunalbestyrelsen som begæret i Miljø- og Teknikudvalget.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-01-2018

  Forslaget blev sendt til afstemning.

  For stemte Valggruppe COV med i alt 10 stemmer.

  Imod stemte valggruppe AFØ undtagen Hanne Nielsen (A) med i alt 8 stemmer.

  Hanne Nielsen (A) undlod at stemme.

  Mindretallet ønskede følgende udtalelse ført til protokol:

  ”Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten kan ikke anbefale, at der udarbejdes en ny lokalplan, som vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 17. januar 2018, for hjørnet Sydvestvej 18 - Kildevældets Allé 8-12, men ønsker fastholdt den nuværende lokalplan GL 80, der fastlægger, at der ikke må opføres bebyggelse højere end 2 etager /9 m. Det kan dog overvejes, om der kan opføres beboelse, der i højde svarer til de nuværende bygninger Sydvestvej 25-27 og Kildevældets Allé 2-4.”

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø

  Bilag

 6.  6. Indsamling af tekstiler på genbrugsstationen og i storskraldsordningen

  Resumé

  Ifølge kommunens affaldsplan skal Glostrup Forsyning fremlægge forskellige modeller for indsamling af tøj og tekstiler. Glostrup Forsyning har gennemgået mulighederne for indsamling via genbrugsstationen og storskraldsordningen.

  Miljø- og Teknikudvalget skal beslutte om indsamlingen af tekstil skal ændres. 

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af kommunens Affaldsplan 2015-2024, at Glostrup Forsyning skal undersøge muligheden for at indsamle tekstiler som en del af storskraldsordningen. Miljø- og Teknikudvalget besluttede desuden på junimødet, at Glostrup Forsyning i efteråret 2017 skal fremlægge forskellige modeller for den fremtidige indsamling af tøj/tekstiler på genbrugsstationen.

  Genbrugsstationen

  Glostrup Forsyning har i dag en aftale med Frelsens Hær om indsamling af tøj på genbrugsstationen. Frelsens Hær har opstillet 3 stk. containere á 110 cm* 110 cm, som de tømmer hver uge. Frelsens Hær ejer, opstiller og tømmer containere på pladsen samt forestår den videre sortering og afsætning af det indsamlede tøj. Der er ikke nogen økonomisk afregning mellem dem og Glostrup Forsyning. Den værdi, der er i affaldsfraktionen, tilfalder Frelsens Hær. Glostrup Forsyning har ikke kendskab til, hvor store mængder tøj Frelsens Hær indsamler fra genbrugsstationen.

  Frelsens Hær sorterer tøjet og sælger noget af det i Danmark, resten eksporteres til udlandet. Håndtering af tøj og tekstiler er imidlertid under forandring. I Vestforbrænding og nabokommuner arbejder man hen imod, at også det iturevne eller slidte tøj skal genanvendes. Det skyldes både miljøhensyn samt at tekstiler i dag har positiv salgsværdi. Vestforbrænding vurderer, at tekstiler udgør mellem 5-11 % af indholdet i ”Småt Brændbart”. Vestforbrænding har i dag etableret en ordning med afhentning og håndtering af tøj og tekstiler fra genbrugsstationerne. De har pt. aftale med Folkekirkens Nødhjælp.

  Administrationen foreslår, at tøj og tekstiler fremover afsættes via Vestforbrændings ordning. Derved stopper aftalen med Frelsens Hær på genbrugsstationen, når denne lukker for ombygning.

  Indsamling via storskraldsordningen

  Glostrup Forsyning har afprøvet indsamling af tekstil i storskraldsordningen, både ved etageboliger og villaer. Deres erfaring viser, at det kan lade sig gøre ved villaerne, mod en øget betaling til vognmanden.

  Rødovre Kommune har fået analyseret deres storskrald og vurderer, at tekstil udgør 10% af faktionen ”brændbart”. I Glostrup vil det give omkring 5 tons/måned. Frasortering af tekstil vil både kunne give en besparelse på forbrændingsafgiften og en afsætningspris på omkring 1000 kr./ton. Rødovre er netop ved at gennemføre et forsøg for blandt andet at undersøge, om de reelt kan udsortere 10 %.

  Administrationen foreslår, at vi afventer erfaringen fra forsøget med indsamling af tekstil i Rødovre Kommune. Vi forventer, at have deres opsamling i løbet af 2018. Herefter skal mulighederne for tekstilindsamling vurderes igen og Miljø- og Teknikudvalget skal beslutte, om tekstil eventuelt indsamles særskilt i en kommunal ordning.

  Betydning for genanvendelsesprocenten

  I 2016 var Glostrup Kommunes genanvendelsesprocent 36,7 % efter Miljøstyrelsens beregning. Målet er 50 % i 2020. Tekstiler til genanvendelse indgår ikke direkte i beregningen, men mængden af forbrændingsegnet og dagrenovation indgår. Ved at fjerne tekstiler bliver forbrændingsegnet/dagrenovation mindre og derved får vi en smule højere genanvendelsesprocent. En indsamling på yderligere 60 tons tekstil vil give 0,04% højere genanvendelsesprocent i 2016. 

  Glostrup Forsyning har ikke haft nogen bemærkninger til sagen.

  Økonomi

  Indsamling af tekstil i storskraldsordningen med den nuværende kontrakt vil koste omkring 30-50.000 kr. om året.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. At tøj og tekstiler indsamles via Vestforbrændings ordning, når den ombyggede genbrugsstation åbner og fremover
  2. At tøj og tekstiler ikke pt. indsamles via storskraldsordningen
  3. At mulighederne for tekstilindsamling vurderes igen, når der er erfaringer fra forsøget i Rødovre.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-12-2017

  Flemming Ørhem (O) og Per Hansen (A) stemte for indstillingen.

  Leif Meyer Olsen (V), Lars Thomsen (V) og Robert Sørensen (Ø) stemte imod.

  Indstillingen ikke godkendt.

  Per Hansen (A) ønsker sagen forelagt for kommunalbestyrelsen. 

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-01-2018

  Kommunalbestyrelsen stemte imod i enighed.

  Forslaget bortfalder.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø

  Bilag

 7.  7. Evaluering af tiltag for at højne badehygiejnen

  Resumé

  Evaluering af tiltag for at minimere dårlig hygiejne blandt badegæster i Glostrup Svømmehal samt ansøgning om tillægsbevilling fra 1. januar 2018.

  Sagsfremstilling

  Den manglende badehygiejne, som er et generelt problem i hele svømmehalsbranchen, har vist sig svær at løse alene ved oplysningskampagner, skiltning, skillevægge og forhæng.

  I en forsøgsperiode (1. september – 30. november 2017) har Glostrup Idrætsanlæg fået en bevilling på 70.000 kr. for at øge bemandingen i Glostrup Svømmehals badeområder i spidsbelastningsperioder.

  En øget bemanding i baderummene har vist en yderst gavnlig effekt.

  Generelt er oplevelsen, at gæsterne er gode til afvaskning før svømmehallen, når man som ansat er tilstede i omklædningen. De gæster, som har haft brug for en pæn påmindelse omkring afvaskningen, har som regel også fulgt anvisningerne.

  Det tekniske personale har meldt tilbage, at de i weekender, hvor badebelastningen er meget høj, kan se en synlig effekt af den øgede bemanding i baderummene. Fra at bevæge sig tæt på de tilladte grænseværdier, er der nu en god margin op til de tilladte værdier.

  Glostrup Kommune har sat sig i førersædet i forhold til at få badehygiejnen, respekten for andre kunder og ikke mindst de ansatte på rette køl. Hvis det skal fortsætte vurderer Glostrup Idrætsanlæg, at en bemanding af baderummene fremover også nødvendigt enten ved et lejlighedsvist fokus, som den netop gennemførte forsøgsordning eller en permanent ordning.

  Glostrup Idrætsanlægs evaluering er vedhæftet som bilag.

  Ordningen foreslås permanent fra 1. januar 2018.

  Økonomi

  Det foreslås at øge bemandingen i badeområderne i perioder med spidsbelastning, som er i weekender, vinterferie (uge 7 og 8), påske, uge 26 og 31 samt efterårsferie (uge 42).

  Det skal bemærkes, at børn i Glostrup Kommune har gratis adgang til svømmehallen i perioden uge 8, uge 26, uge 31 og uge 42, hvilket betyder et øget besøgstal.

  Lønnen pr. time er 200 kr. i weekenden og 165 kr. i hverdage. Der regnes med 6 timer pr. dag i både dame- og herreomklædningen. Der regnes med 46 weekender, da der er weekendlukket i sommerperioden i uge 26-31. Der regnes med 6 spidsbelastningsuger om året.

  Weekender:

  Pris pr. weekend: 24 timer á 200 kr. = 4.800 kr.

  Pris pr. år: 46 uger x 4.800 kr. pr. weekend = 220.800 kr.

  Ferieuger:

  Pris pr. spidsbelastningsuge: 60 timer á 165 kr. = 9.900 kr.

  Pris pr. år: 6 uger x 9.900 kr. pr. uge = 59.400 kr.

  Samlet pris pr. år = 280.200 kr.

  Ordningen foreslås igangsat pr. 1. januar 2018.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Glostrup Idrætsanlæg konto – 031 90 003 05

  280.200

  I alt

  280.200

  Netto 280.200 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Forslaget indarbejdes i budgetforslaget for 2019-2022.

  Indstilling

  Formanden indstiller:

  1. At evalueringen tages til efterretning
  2. At en permanent ordning igangsættes pr. 1. januar 2018
  3. At der gives tillægsbevilling på 280.200 kr. i 2018 til ordningen, og finansieringen sker af kassebeholdningen
  4. At der indarbejdes 280.200 kr. årligt i budgetforslaget for 2019-2022.

  Beslutning i Kulturudvalget den 19-12-2017

  1. Til efterretning.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 09-01-2018

  1. Til efterretning.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-01-2018

  1. Til efterretning.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.
  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø

  Bilag

 8.  8. Etablering af læringsmiljøer på legepladsen i den nye daginstitution Fuglekær

  Resumé

  Projektet om den nye bygning til daginstitutionen Fuglekær indeholder en standardlegeplads. Byggeudvalget har derfor udarbejdet et revideret forslag til legepladsen, som vil skabe et mere alsidigt uderum for børn til leg, læring og bevægelse. Det vil betyde en merudgift på 600.000 kr.

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der bliver givet tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på i alt 600.000 kr. i 2018.

  Sagsfremstilling

  Der blev i budget 2016 afsat midler til opførelse af en ny bygning til daginstitutionen Fuglekær. Der har efterfølgende været en proces, hvor placering af den nye bygning blev besluttet, dernæst nedsat et programudvalg (og efterfølgende byggeudvalg), som har udarbejdet en kravspecifikation, og projektet blev sendt i udbud. Det vindende projekt er et standardbyggeri med en standardlegeplads. For at styrke udelæringsmiljøet anbefaler byggeudvalget, at standardlegepladsen optimeres.

  Revideret forslag til legeplads

  Legepladsen har stor betydning for børnenes læring, trivsel og udvikling. Den skal skabe ramme om mange forskellige aktiviteter og behov samt understøtte, udvikle og skabe mulighed for:

  • Motorik og at bruge kræfter
  • Balance, at koordinere bevægelse og at klatre op
  • Sociale fællesskaber og regler
  • Skabelses og forandringslege
  • At søge fred/alene steder
  • At spise og hvile
  • Læring om naturen og naturfænomener
  • At stimulere alle sanser (føle-/høre-/syns-/lugte-/smagssans)

  Byggeudvalget har derfor udarbejdet et forslag til at optimere standardlegepladsen, så legepladsen bedre kan rumme mange børn til forskellige og samtidige aktiviteter, stimulere de forskellige udviklingstrin, skabe både tryghed og udfordringer for alle, understøtte de pædagogiske læreplaner mv.

  Økonomi

  Der er i alt afsat et rådighedsbeløb på 27.646.000 kr. til en ny daginstitution til erstatning af Fuglekær. Heraf vedrører 375.612 kr. etablering af udearealer og beplantning (ekskl. legeplads), og 163.056 kr. vedrører etablering af legeplads.

  Etablering af det reviderede forslag til legeplads kan ikke afholdes indenfor de afsatte midler i projektet. Derfor anbefaler administrationen, at der afsættes yderligere 600.000 kr. til etablering af det reviderede forslag til legeplads.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  514.074 Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær

  600.000

  600.000

  I alt

  600.000

  600.000

  Netto 600.000 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

  1. At der anbefales et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 600.000 kr. i 2018 til etablering af læringsmiljøer på legepladsen til projekt 514.074 Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 20-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Udvalget ønsker udbudsmateriale, kravsspecifikationer og en sammenligning af det vindende udbuds forslag til legeplads og dette forslag vedhæftet som bilag til behandlingen i ØU. 

  Supplerende Sagsfremstilling

  Følgende er tilføjet efter behandlingen i Børne- og Skoleudvalget den 20. december 2017:

  Bilaget Byggeprogram (22. november 2016) vedlagt sagen. Byggeprogrammet var en del af udbudsmaterialet. Afsnit 2.2 Udearealer, legeplads, haveanlæg mv. beskriver de krav, der i udbudsmaterialet blev stillet til legepladsen.

  Administrationen har, på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning, udarbejdet et notat om Fuglekærs legeplads. Notatet indeholder en kort beskrivelse af programmerings- og byggeforløbet samt en sammenligning mellem standardlegepladsen i projektet og det reviderede forslag til legepladsen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 09-01-2018

  Borgmesteren oplyser, at det ved nærmere gennemgang af den resterende økonomi i projektet – restsaldoen til uforudsigelige udgifter – har vist sig, at der er plads til at etablere den forbedrede legeplads inden for rammen af det rådighedsbeløb og den anlægsbevilling, som er bevilget i forvejen.

  Økonomiudvalget anbefaler på den baggrund at etablere de foreslåede læringsmiljøer ved daginstitutionen til erstatning for Fuglekær, uden bevillingsmæssige konsekvenser.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-01-2018

  Kommunalbestyrelsen godkender Økonomiudvalgets anbefaling om at etablere de foreslåede læringsmiljøer ved daginstitutionen til erstatning for Fuglekær, uden bevillingsmæssige konsekvenser.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø

  Bilag

 9.  9. Opfølgning på budgetaftalen for 2018

  Resumé

  Administrationen har i december 2017 gjort status på, hvor langt kommunen er med at indføre de initiativer, som blev vedtaget med budgetaftalen for 2018.

  Herudover forelægges en opfølgning på budgetaftalerne for 2015, 2016 og 2017.

  Sagsfremstilling

  Til brug for opfølgning på budgetaftalen for 2018 har alle centre i december 2017 registreret status på de enkelte initiativer, som fremgår af budgetaftalen. Status ses i vedhæftede oversigt.

  Herudover vedhæftes oversigter over status på de initiativer fra budgetaftalerne for 2015, 2016 og 2017, som ikke tidligere har været meldt afsluttet.

  For alle initiativer er der angivet en statusbetegnelse for, hvor langt man er i processen:

  • Gennemført
  • Afventer opstart planmæssigt
  • Igangsat planmæssigt
  • Forsinkes - aktiviteter i gang
  • Forsinkes - afventer afklaring
  • Erstattet eller opgivet.

  Statusbetegnelsen er endvidere uddybet med en kort beskrivelse.

  Herudover fremgår det, om det forventes, at der skal fremlægges en særskilt politisk sag om initiativet, og i givet fald hvornår det vil ske.

  Der er sat et enslydende dagsordenspunkt vedr. opfølgning på budgetaftalen på samtlige udvalg med endelig beslutning i kommunalbestyrelsen.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1. At udvalget træffer beslutning om, at statussen på initiativerne indenfor udvalgets eget område kan godkendes jf. vedhæftede oversigt
  2. At såfremt status på et initiativ ikke kan godkendes, at det så føres til referat hvad der evt. skal sættes i gang i forhold til initiativet samt i hvilket regi.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-12-2017

  Status godkendt.

  Beslutning i Kulturudvalget den 19-12-2017

  Status godkendt.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 20-12-2017

  Status godkendt.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 20-12-2017

  Status godkendt.

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 21-12-2017

  Status godkendt.

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Jørn Chr. Christiansen, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 09-01-2018

  Status godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-01-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø

  Bilag

 10.  10. Politisk tidsplan vedr. budgetprocessen i 2018 for budget 2019

  Resumé

  Godkendelse af den politiske tidsplan i 2018 for budget 2019.

  Sagsfremstilling

  Administrationens forslag til en politisk tidsplan for udarbejdelse af budget 2019 følger i store træk den samme skabelon, som blev anvendt i forbindelse med budget 2018.

  Hovedpunkterne i tidsplanen er:

  Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget foregår på det ordinære møde 12. september 2018.

  De politiske forhandlinger indledes som i tidligere år med et sættemøde. Planlægningen af sættemødet er dog presset af, at der i den uge, hvor det er mest oplagt af afholde det, også er planlagt møder i fagudvalgene samt Glostrup Festival sidst på ugen.

  Det foreslås derfor, at der vælges én af følgende tre muligheder:

  • Torsdag 23. august – dette tidspunkt kræver, at møderne i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget fremrykkes til tidligere på dagen.
  • Fredag 24. august – det foreslås, at mødet afholdes på en lokation nær festivalpladsen, og at mødet afsluttes inden festivalen åbnes.
  • Lørdag 25. august – det foreslås, at mødet afholdes på en lokation nær festivalpladsen, og at mødet afsluttes inden festivalpladsen åbnes.

  Den politiske aftale forventes vedtaget 14. september 2018.

  Tidsplanen lægger som tidligere år op til en høring af medarbejdere og brugere inden 2. behandlingen, da der formentlig vil være ønske om at kunne kommentere de konkrete ændringsforslag. Der foreslås endvidere som sidste år en høring i maj måned, hvor det vil være muligt at komme med mere generelle input til budgettet.

  Økonomiudvalget behandler ændringsforslagene 2. oktober 2018 på det ordinære møde. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget sker på møde 10. oktober 2018 i forlængelse af det ordinære møde.

  Det bemærkes, at fristen for ændringsforslag er onsdag morgen forud for Økonomiudvalgets møde 2. oktober, hvilket vil sige, at forslagene skal være indsendt 27. september 2018 inden kl. 8.

  I det vedhæftede bilag er budgetprocessens forløb beskrevet nærmere.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1. at der fastsættes én af de foreslåede datoer for afvikling af sættemødet
  2. at forslaget til politisk tidsplan for budget 2019 samlet set godkendes
  3. at Center for Økonomi og Styring tilretter den politiske tidsplan på baggrund af ovenstående beslutninger inden offentliggørelse på hjemmeside mm.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 09-01-2018

  1. Økonomiudvalget anbefaler, at sættemødet fastsættes til at finde sted torsdag den 23. august kl. 19, hvilket betyder, at Vækst- og Beskæftigelsesudvalget afvikles samme dag fra kl. 16 til 17, og Børne- og Skoleudvalget afvikles fra kl. 17 til 19
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-01-2018

  1. Kommunalbestyrelsen godkender, at sættemødet fastsættes til at finde sted torsdag den 23. august kl. 19, hvilket betyder, at Vækst- og Beskæftigelsesudvalget afvikles samme dag fra kl. 16 til 17, og Børne- og Skoleudvalget afvikles fra kl. 17 til 19
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø

  Bilag

 11.  11. Grønt Råd - udvidelse af antallet af rådets medlemmer

  Resumé

  På kommunalbestyrelsens konstituerende møde 6. december 2017 blev det besluttet, at udsætte punktet om udpegning til Grønt Råd. Valggruppe C, O og V foreslår, at udvide rådet med 3 politiske medlemmer, hvilket forudsætter at Grønt Råds bilag til forretningsorden ændres.

  Sagsfremstilling

  Grønt Råds medlemmer består af grønne foreninger, interessegrupper og andre interessenter. For hvert medlem udpeges en suppleant. Formanden for Miljø- og Teknikudvalget er født formand for Grønt Råd.

  Ifølge forretningsordenens § 3 skal Grønt Råd sammensættes snarest efter kommunalvalget.

  Af forretningsordenens bilag 1 fremgår det, at Grønt Råd består af:

  • 2 medlemmer fra Miljø- og Teknikudvalget
  • 5 medlemmer udpeget af lokale grønne foreninger
  • 1 medlem udpeget af BUS (spejderne)
  • 1 medlem udpeget af GSI (idrætten)
  • 1 medlem udpeget af Glostrup Foreningsunion
  • 1 medlem udpeget af lokale boligorganisationer
  • 1 medlem udpeget af lokale grundejerforeninger.

  Ifølge forretningsordenens § 12, skal ændringer i og tillæg til forretningsordenen godkendes af Grønt Råd og af kommunalbestyrelsen.

  Forretningsordenen for Grønt Råd, vedtaget af kommunalbestyrelsen 15. april 2015, er vedhæftet.

  Indstilling

  Center for Miljø- og Teknik indstiller:

  • at bestemmelsen om, at kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer til Grønt Råd erstattes af en bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen udpeger 3 medlemmer til Grønt Råd, hvoraf formanden for Miljø og Teknikudvalget fortsat er født formand for rådet.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 09-01-2018

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-01-2018

  Indstillingen godkendt.

  Herefter blev følgende valgt til rådet:

  Fra valggruppe COV:

  Flemming Ørhem, formand for Miljø og Teknikudvalget

  Martin Peter Jensen

  Fra valggruppe AFØ:

  Robert Sørensen

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø

  Bilag

 12.  12. Forslag til ændring af styrelsesvedtægten - 2018

  Resumé

  Der er udarbejdet forslag til ændringer af styrelsesvedtægten som afsæt for kommunalbestyrelsesperioden 2018-2021. Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen.

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af kommunalvalget den 21. november 2017 og det efterfølgende konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen den 6. december 2017 er styrelsesvedtægten gennemgået med henblik på at få foretaget justeringer som afsæt for kommunalbestyrelsesperioden 2018-2021.

  Der er foretaget ændringer vedrørende

  -Ændring af Kulturudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget (KFU).

  -Tilføjelse af aktiviteter og tilskud til veteraner er tilføjet til KFUs ansvarsområde

  -Ændring af Musikskolen fra BSU til KFU.

  -Ændring af Aktivitetscenter fra KFU til SSU

  Endvidere er der foretaget konsekvensrettelse af drift af kommunale ejendomme fra MTU til ØU.

  Der er derudover foretaget mindre redaktionelle ændringer, som ikke knytter sig til ændringer i opgaver eller ansvar.

  Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal i henhold til lov om kommunernes styrelse §2, stk. 2 undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

  Alle ændringer er fremhævet med korrekturværktøj i vedlagte bilag.

  Økonomi

  Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

  Indstilling

  Beslutning i Økonomiudvalget den 09-01-2018

  Borgmesteren foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget navngives Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

  Kommunaldirektøren oplyser, at der skal ske en mindre rettelse, så ”kontanthjælp” ikke står under Social- og Sundhedsudvalget, men i stedet under Vækst- og Beskæftigelsesudvalget som en del af varetagelsen af ”Lov om aktiv beskæftigelsesindsats”.

  Der ønskes en redegørelse for, hvorfor koordinering på handicap-området ikke længere skal være en opgave for Økonomiudvalget.

  Drøftes og anbefales oversendt til 2. behandling.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-01-2018

  Kommunalbestyrelsen har drøftet de forslåede ændringer og oversender vedtægten til 2. behandling.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø

  Bilag

 13.  13. Bymidteudvalg

  Resumé

  Med dette punkt indstilles det, at der oprettes et såkaldt opgaveudvalg efter kommunestyrelseslovens §17, stk. 4 til at varetage opgaven med udvikling af Glostrup Bymidte i henhold til Bymidtestrategien.

  Sagsfremstilling

  Den største enkeltstående opgave for kommunalbestyrelsen i den nye valgperiode bliver gennemførelsen af strategien for udvikling af Bymidten (Bymidtestrategien), som kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2017.

  Styrelseslovens §17, stk. 4 giver mulighed for, at der til løsning af særlige opgaver kan etableres et særligt udvalg ”til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg.” Det fremgår også af samme stk., at ”kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virke”.

  Eftersom Bymidteprojektet både er stort, vigtigt, går på tværs af udvalgsområder og er af stor interesse for alle politiske partier indstilles det, at der oprettes et §17, stk. 4 udvalg for Bymidten.

  Det foreslås også, at der ud over politisk deltagelse, inviteres medlemmer med særlig interesse for bymidten og medlemmer med særlig ekspertise inden for arkitektur og byudvikling for at berige og kvalificere udvalgets arbejde.

  Forslag til udvalgets opgaver, sammensætning og kompetence (et kommissorium) er vedlagt som bilag.

  Der kan ikke overdrages kompetence til et 17,4 udvalg, men udvalget kan gives indstillingskompetence til et stående udvalg. Det foreslås, at 17,4 udvalget gives indstillingskompetence til Økonomiudvalget, og at kompetencefordelingen i styrelsesvedtægten i fornødent omfang justeres, så sager ikke skal gennem både 17,4 udvalget og et fagudvalg før de kommer i Økonomiudvalget. Dette kan ske ved 2.-behandlingen af styrelsesvedtægten på kommunalbestyrelsens møde i februar 2018.

  Tidsplan for opstart af udvalget

  Efter beslutning i kommunalbestyrelsen kan de øvrige medlemmer af udvalget rekrutteres med henblik på, at udvalget kan starte sit arbejde omkring den 1. marts 2018.

  Det forudsættes, at udvalget skal være i funktion i hele den indeværende valgperiode.

  Økonomi

  Etablering af et §17, stk. 4 udvalg giver ikke i sig selv anledning til at søge bevilling, da ressourcerne til sekretariatsbetjening m.v. kan findes inden for de eksisterende sekretariatsmæssige rammer.

  Til Økonomiudvalgets møde 30. januar vil der blive fremlagt et forslag til bevillingsmæssige omplaceringer af de midler, der er afsat til bymidteprojektet med henblik på, at der sker en konkretisering og politisk stillingtagen til, hvordan midlerne nærmere tænkes anvendt i 2018 og de kommende år.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller,

  1. at kommissoriet for et §17, stk. 4 udvalg for bymidten godkendes,
  2. at det godkendes at udvalget træder i funktion pr. 1. februar 2018 eller snarest derefter
  3. at udvalget forbliver i funktion i resten af valgperioden, eller til der træffes beslutning i kommunalbestyrelsen om at nedlægge det.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 09-01-2018

  1. Indstillingen anbefales godkendt med følgende forslag og bemærkninger:
   • At udvalget skal ses som en dynamisk forsamling, hvor der kan skiftes ud i medlemmerne undervejs – alt efter, hvad der lægges vægt på i de forskellige faser af projektet
   • At der fortsat skal være den samme fokus på inddragelse af hele kommunalbestyrelsen og borgerne i projektet, som det har været tilfældet i den hidtidige projektperiode
   • Forslag om at lade de unge være repræsenteret
   • Forslag om at lade Grønt Råd være repræsenteret
   • Forslag om at have repræsentation fra boligselskaberne
  2. Indstillingen anbefales godkendt
  3. Indstillingen anbefales godkendt

  Flemming Ørhem (O) tager forbehold

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-01-2018

  Borgmesteren indstiller som ændringsforslag et nyt punkt 4:

  For at sikre en hurtig opstart af udvalget samt, at der kan ske dynamisk udskiftning af medlemmer, bemyndiges borgmesteren til - efter sonderinger hos partierne - at udpege de ikke-politisk udpegede medlemmer inden for rammerne af kommissoriet

  1. Indstillingen godkendt med følgende forslag og bemærkninger:
   • At udvalget skal ses som en dynamisk forsamling, hvor der kan skiftes ud i medlemmerne undervejs – alt efter, hvad der lægges vægt på i de forskellige faser af projektet
   • At der fortsat skal være den samme fokus på inddragelse af hele kommunalbestyrelsen og borgerne i projektet, som det har været tilfældet i den hidtidige projektperiode
   • Forslag om at lade de unge være repræsenteret
   • Forslag om at lade Grønt Råd være repræsenteret
   • Forslag om at have repræsentation fra boligselskaberne
  2. Indstillingen godkendt
  3. Indstillingen godkendt
  4. Indstillingen godkendt

  Herefter blev følgende valgt til §17, stk. 4 udvalget

  For valggruppe COV:

  John Engelhardt (V)

  Lars Thomsen (V)

  Piet Papageorge (V)

  Flemming Ørhem (O)

  Dan Kornbek Christiansen (C)

  For Valggruppe AØF:

  Lisa Ward (A)

  Søren Enemark (A)

  Palle Laustrup (F)

  Robert Sørensen (Ø)

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø

  Bilag

 14.  14. Glostrup Idrætsanlæg, Brugerbestyrelsen, omkonstituering

  Resumé

  Flertalsgruppen C, O og V ønsker at ændre i udpegningen til Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg.

  Sagsfremstilling

  På kommunalbestyrelsens konstituerende møde 6. december 2017 blev der blandt kommunalbestyrelsens medlemmer udpeget 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere til Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg.

  Følgende blev valgt:

  Leif Meyer Olsen

  (personlig stedfortræder: Marlene Frandsen)

  Palle Laustrup

  (personlig stedfortræder: Torben Jensen).

  Flertalsgruppen C, O og V ønsker at ændre i udpegningen, således at formanden for Kulturudvalget Dan Kornbek Christiansen indtræder i stedet for Leif Meyer Olsen.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller,

  • at Dan Kornbek Christiansen indtræder i Brugerbestyrelsen i stedet for Leif Meyer Olsen, som foreslået af Flertalsgruppen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-01-2018

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø
 15.  15. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-01-2018

  Ingen punkter til orientering.

  Afbud:
  1. Robert Sørensen, Ø
Mødenr. 2287