Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

1. Indkaldelse til konstituerende møde, mødeleder og valggrupper 2. Valg af borgmester 3. Valg af 1. og 2. viceborgmester 4. Økonomiudvalget 5. Valg af stående udvalg 6. Miljø- og Teknikudvalget 7. Kulturudvalget 8. Børne- og Skoleudvalget 9. Social- og Sundhedsudvalget 10. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 11. Børn og unge-udvalget 12. Folkeoplysningsudvalget 13. Handicaprådet 14. Bevillingsnævnet 15. Nævningegrundlisteudvalget 16. SSP-udvalget 17. Fælles Beboerklagenævn for Albertslund og Glostrup kommuner 18. Fælles Huslejenævn for Albertslund og Glostrup kommuner 19. Hovedstadens Beredskab I/S 20. Glostrup Forsyning A/S 21. Glostrup Affald A/S 22. Glostrup Service A/S 23. Glostrup Spildevand A/S 24. Glostrup Vand A/S 25. Glostrup Varme A/S 26. Grønt Råd 27. BIOFOS Holding A/S 28. Movia, repræsentantskab 29. HMN Naturgas I/S 30. HOFOR Spildevand Holding A/S 31. HOFOR Vand Holding A/S 32. I/S Vestforbrænding, bestyrelsen 33. I/S Vestforbrænding, generalforsamling 34. Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S 35. Fredningsnævnet 36. Hegnsynet 37. Kommunale ekspropriationer, forhandlingsudvalg 38. Ekspropriationskommissionen 39. Overtaksationskommissionen (vejloven) 40. Taksationskommissionen (vejloven) 41. Taksationskommissionen (ekspropriationsloven) 42. Glostrup Almennyttige Boligselskab 43. Glostrup Boligselskab 44. Lejerbo, Glostrup afdeling 45. Glostrup Biograf, Sofarækkens bestyrelse 46. Glostrup Musikskole 47. Glostrup Idrætsanlæg, Brugerbestyrelsen 48. Glostrup Skole, skolebestyrelse 49. Glostrup Produktionshøjskole 50. Ungdomscenterbestyrelsen 51. Paraplyen, bestyrelsen 52. Glostrup Observations- og Behandlingshjem 53. Pårørenderådet ved Bakkehuset 54. Husejer C. Frandsens Alderdomsfond og Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond 55. Valgbestyrelsen, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg 56. Valgbestyrelsen, kommunale valg 57. Valgbestyrelse for valg til skolebestyrelse 58. Valgstyrerformænd til kommunalvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg 59. Kommunernes Landsforening, generalforsamling 60. Kommunernes Landsforening, repræsentantskabet 61. Iværksætterkontaktpunktet 62. Distriktsudvalg for hjemmeværnet 63. Kredsrådet, politiets virksomhed 64. Skatte- og vurderingsankenævnet og fællesankenævn 65. Wonderful Copenhagen, repræsentantskab 66. Bemyndigelse vedrørende køb og salg af ejendomme mv 67. Berammelse af møder

Deltagere:


John Engelhardt, V
Lisa Ward, A
Lars Thomsen, V
Søren Enemark, A
Flemming Ørhem, O
Palle Laustrup, F
Kasper Damsgaard, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Piet Papageorge, V
Pia Hagbarth Dahlin, O
Torben Jensen, A
Dan Kornbek Christiansen, C
Robert Sørensen, Ø
Marlene Frandsen, V
Gitte Wallin Limkilde, A
Ina-Maria Nielsen, V
Lars Høimark, A
Sophie Brohus, V


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Indkaldelse til konstituerende møde, mødeleder og valggrupper

  Sagsfremstilling

  Indkaldelse til kommunalbestyrelsens konstituerende møde foretages af det medlem, der har været længst medlem af kommunalbestyrelsen, jfr. den kommunale styrelseslovs § 6, stk. 1.

  Valget af borgmester ledes også af det medlem, der har indkaldt til mødet. Herefter overtager den nyvalgte borgmester ledelsen af mødet.

  John Engelhardt har været længst medlem af kommunalbestyrelsen.

  Det fremgår af valgbogen for valget til kommunalbestyrelsen 21. november 2017, at følgende er valgt for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021:

  1. John Engelhardt (V)

  2. Lisa Ward (A)

  3. Lars Thomsen (V)

  4. Søren Enemark (A)

  5. Flemming Ørhem (O)

  6. Palle Laustrup (F)

  7. Kasper Damsgaard (A)

  8. Leif Meyer Olsen (V)

  9. Hanne Nielsen (A)

  10. Piet Papageorge (V)

  11. Pia Hagbarth Dahlin (O)

  12. Torben Jensen (A)

  13. Dan Kornbek Christiansen (C)

  14. Robert Sørensen (Ø)

  15. Marlene Frandsen (V)

  16. Gitte Wallin Limkilde (A)

  17. Ina-Maria Nielsen (V)

  18. Lars Høimark (A)

  19. Sophie Brohus (V)

  Valg af stedfortrædere samt rækkefølgen inden for de enkelte partier fremgår af valgbo-

  gen.

  Det fremgår af styrelseslovens § 17, stk. 3, at valg til økonomiudvalg og stående udvalg

  har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

  En eventuel gruppeanmeldelse vil have virkning for valg til både økonomiudvalg og de stående udvalg, idet den helt særlige bestemmelse om fordelingen af pladser i disse udvalg fordrer, at anmeldelsen gælder for valg til samtlige disse udvalg, jf. styrelseslovens § 17, stk. 3, note 7. Dette gælder også såfremt, der skal ske omkonstituering i valgperioden.

  Der er anmeldt følgende valggrupper:

  Valggruppe 1: C, O og V

  Valggruppe 2: A, F og Ø.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Til efterretning.

 2.  2. Valg af borgmester

  Sagsfremstilling

  Der skal vælges formand (borgmester) for kommunalbestyrelsen.

  I henhold til § 6, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes

  styrelse vælger kommunalbestyrelsen sin formand blandt sine medlemmer, jf. også sty-

  relsesvedtægtens § 1, stk. 2.

  Valgmetoden er flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1.

  Valget ledes, jf. § 6, stk. 1, af det medlem, der længst har været medlem af kommunal-

  bestyrelsen, eller hvis flere har været medlem lige længe af den ældste af disse.

  Afgående er:

  John Engelhardt

  Indstilling

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Valggruppe C, O og V foreslog John Engelhardt (V).

  Valggruppe A, F og Ø foreslog Lisa Ward (A).

  For John Engelhardt stemte C, O og V med 10 stemmer

  For Lisa Ward stemte A, F og Ø med 9 stemmer.

  John Engelhardt blev valgt som borgmester.

 3.  3. Valg af 1. og 2. viceborgmester

  Sagsfremstilling

  Der skal vælges en første og anden viceborgmester til at fungere i formandens forfald.

  I henhold til § 6, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse vælger kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer en første og en anden viceborgmester til, i den nævnte rækkefølge, at fungere i formandens forfald. Dette fremgår ligeledes af styrelsesvedtægtens § 1.

  Valget ledes af den nyvalgte formand.

  Valgmetoden er forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 3.

  Afgående er:

  Første viceborgmester: Flemming Ørhem

  Anden viceborgmester: Hanne Nielsen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges en første og anden viceborgmester til at fungere i formandens forfald.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Valggruppe C, O og V foreslog Flemming Ørhem (O).

  Valggruppe A, F og Ø foreslog Lisa Ward (A)

  Følgende blev valgt:

  1.viceborgmester: Flemming Ørhem

  2. viceborgmester: Lisa Ward

 4.  4. Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 17, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes

  styrelse nedsættes et økonomiudvalg.

  Udvalget består af borgmesteren, der er født formand for udvalget, samt 8 medlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 10, stk. 1.

  Valget foretages som selvstændigt forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 25.

  Afgående er:

  John Engelhardt, formand

  Flemming Ørhem, næstformand

  Kurt Kjær

  Leif Meyer Olsen

  Lars Thomsen

  Hanne Nielsen

  Susanne Nordbjerg Bach

  Lisa Ward

  Palle Laustrup

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 8 medlemmer til Økonomiudvalget udover borgmesteren, som er født formand.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  John Engelhardt, formand

  Flemming Ørhem

  Sophie Brohus

  Leif Meyer Olsen

  Dan Kornbek Christiansen

  Lisa Ward

  Hanne Nielsen

  Robert Sørensen

  Palle Laustrup

 5.  5. Valg af stående udvalg

  Sagsfremstilling

  Inden valget til de stående udvalg oplyste borgmesteren følgende:

  I henhold til styrelsesvedtægten for Glostrup Kommune er der i Glostrup nedsat 5 stående udvalg med 5 medlemmer i hvert udvalg, dvs. 25 pladser i de stående udvalg:

  Miljø- og Teknikudvalget

  Kulturudvalget

  Børne- og Skoleudvalget

  Social- og Sundhedsudvalget

  Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

  Ved valg til disse udvalg foretages først en fordeling af medlemmerne efter forholdstals-

  valg for hvert udvalg for sig, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1.

  Herefter foretages en fordeling af samtlige udvalgspladser under ét (i alt 25 pladser), jf.

  styrelseslovens § 27, stk. 1.

  Har en gruppe ikke ved forholdstalsvalg i henhold til styrelseslovens § 24, stk. 3, fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville få ved en fordeling under ét, har grup-pen på anmodning ret til at få det manglende antal pladser anvist af den gruppe, der har fået for mange.

  Det er den gruppe, der afgiver en eller flere pladser, som bestemmer i hvilket udvalg,

  pladsen skal anvises, jf. styrelseslovens § 27, stk. 1.

  Såfremt en gruppe herved mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege et så stort

  antal overtallige medlemmer til vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare

  flertallet i dette, jf. styrelseslovens § 27, stk. 3. Den såkaldte suppleringsregel.

  Ud fra mandatfordelingen (10-9) mellem de anmeldte valggrupper betyder det, at valggruppe 1 afgiver 2 pladser til valggruppe 2, og antallet af pladser i Miljø- og Teknikudvalget og Kulturudvalget derfor øges fra 5 til 7 pladser, jf. styrelseslovens § 27, stk. 3.

  Der skal ikke foretages ændring i styrelsesvedtægten i anledning af, at medlemstallet i et stående udvalg forøges som følge af reglens anvendelse.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Til efterretning.

 6.  6. Miljø- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 17, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes

  styrelse nedsætter kommunalbestyrelsen stående udvalg, hvis sammensætning og opgaveområde fastsættes i styrelsesvedtægten.

  Miljø- og Teknikudvalget består af 5 medlemmer, jf. vedtægtens § 13, stk. 1.

  Valgmetoden er forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. dog § 27.

  Udvalget vælger selv sin formand, jf. styrelseslovens § 22, stk. 1.

  Efter styrelseslovens § 27, stk. 3 jf. bemærkningerne under ”Valg til stående udvalg” øges antallet af pladser i Miljø- og Teknikudvalget fra 5 til 7 pladser.

  Afgående er:

  Flemming Ørhem, formand

  Leif Meyer Olsen, næstformand

  Lars Thomsen

  Per Hansen

  Robert Sørensen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 7 medlemmer til Miljø- og Teknikudvalget.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Flemming Ørhem

  Lars Thomsen

  Leif Meyer Olsen

  Marlene Frandsen

  Søren Enemark

  Kasper Damsgaard

  Robert Sørensen

 7.  7. Kulturudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 17, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes

  styrelse nedsætter kommunalbestyrelsen stående udvalg, hvis sammensætning og opgaveområde fastsættes i styrelsesvedtægten.

  Kulturudvalget består af 5 medlemmer, jf. vedtægtens § 15, stk. 1.

  Valgmetoden er forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. dog § 27.

  Udvalget vælger selv sin formand, jf. styrelseslovens § 22, stk. 1.

  Efter styrelseslovens § 27, stk. 3 jf. bemærkningerne under ”Valg til stående udvalg” øges antallet af pladser i Kulturudvalget fra 5 til 7 pladser.

  Afgående er:

  Pia Hagbarth Dahlin, formand

  Ina-Maria Nielsen, næstformand

  Leif Meyer Olsen

  Sophie Dahl Brohus

  Freddie Rose

  Per Hansen

  Robert Sørensen.

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 7 medlemmer til Kulturudvalget.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Dan Kornbek Christiansen

  Marlene Frandsen

  Ina-Maria Nielsen

  Leif Meyer Olsen

  Gitte Wallin Limkilde

  Torben Jensen

  Lisa Ward

 8.  8. Børne- og Skoleudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 17, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes

  styrelse nedsætter kommunalbestyrelsen stående udvalg, hvis sammensætning og opgaveområde fastsættes i styrelsesvedtægten.

  Børne- og Skoleudvalget består af 5 medlemmer, jf. vedtægtens § 14, stk. 1.

  Valgmetoden er forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. dog § 27.

  Udvalget vælger selv sin formand, jf. styrelseslovens § 22, stk. 1.

  Afgående er:

  Sophie Dahl Brohus, formand

  Pia Hagbarth Dahlin, næstformand

  Leif Meyer Olsen

  Piet Papageorge

  Freddie Rose

  Ole Hammer

  Palle Laustrup

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 5 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Piet Papageorge

  Sophie Brohus

  Leif Meyer Olsen

  Søren Enemark

  Lars Høimark

 9.  9. Social- og Sundhedsudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 17, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes

  styrelse nedsætter kommunalbestyrelsen stående udvalg, hvis sammensætning og opgaveområde fastsættes i styrelsesvedtægten.

  Social- og Sundhedsudvalget består af 5 medlemmer, jf. vedtægtens § 16, stk.1.

  Valgmetoden er forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. dog § 27.

  Udvalget vælger selv sin formand, jf. styrelseslovens § 22, stk. 1.

  Afgående er:

  Lars Thomsen, formand

  Ina-Maria Nielsen, næstformand

  Kurt Kjær

  Lisa Ward

  Susanne Nordbjerg Bach

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 5 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Lars Thomsen

  Ina-Maria Nielsen

  Pia Hagbarth Dahlin

  Gitte Wallin Limkilde

  Palle Laustrup

 10.  10. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 17, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes

  styrelse nedsætter kommunalbestyrelsen stående udvalg, hvis sammensætning og opgaveområde fastsættes i styrelsesvedtægten.

  Vækst- og Beskæftigelsesudvalget består af 5 medlemmer, jf. vedtægtens § 17, stk. 1.

  Valgmetoden er forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. dog § 27.

  Udvalget vælger selv sin formand, jf. styrelseslovens § 22, stk. 1.

  Valg af 5 medlemmer til Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.

  Afgående er:

  Piet Papageorge, formand

  Kurt Kjær, næstformand

  Ole Møller Andreasen

  Ole Hammer

  Jørn- Chr. Christiansen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 5 medlemmer til Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Pia Hagbarth Dahlin

  Marlene Frandsen

  Piet Papageorge

  Torben Jensen

  Lars Høimark

 11.  11. Børn og unge-udvalget

  Sagsfremstilling

  Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn og unge-udvalget.

  Hjemmel

  Den sociale retssikkerhedslovs §§ 18-21, jf. lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016 og bekendtgørelse nr. 1615 af 14. december 2016 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene.

  Opgaver

  Børn og unge-udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, jf. § 74 i lov

  om social service, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndig-hedsindehaverens samtykke m.v.

  Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge i medfør af § 62 i lov om social service (hjælpeforanstaltninger uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v.).

  Sammensætning

  Kommunalbestyrelsen nedsætter et børn og unge-udvalg, der består af to medlemmer,

  der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, byretsdommeren i retskredsen samt to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af stats-forvaltningen. Hvis der er flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolsstyrelsen, hvem af disse der skal modtage hvervet.

  De pædagogisk-psykologisk sagkyndige kan ikke deltage i behandling af andre sager vedrørende samme person eller samme familie inden for den offentlige forvaltning, herunder behandlingen af sager i statsforvaltningen og klagesager. I tilfælde af inhabilitet indtræder en stedfortræder for den pædagogisk-psykologisk sagkyndige.

  Der udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, der indkaldes til at møde, når

  medlemmet er forhindret i at deltage. Børne- og socialminnisteren fastsætter forretningsordenen for børn og unge-udvalget. Ministeren kan godkende, at der udpeges mere end en stedfortræder for hvert medlem af udvalget.

  Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer,

  der er valgt af kommunalbestyrelsen.

  Afgående er:

  Ina-Maria Nielsen

  (stedfortræder: Sophie Dahl Brohus)

  Palle Laustrup

  (stedfortræder: Robert Sørensen)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der udpeges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Ina-Maria Nielsen, formand

  (stedfortræder: Sophie Brohus)

  Lisa Ward

  (stedfortræder: Hanne Nielsen)

 12.  12. Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Valg af 5 medlemmer og 5 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget.

  Hjemmel

  Folkeoplysningslovens §§ 34-35, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

  Opgaver

  De tidligere gældende bestemmelser i folkeoplysningsloven om, at kommunerne havde

  mulighed for at nedsætte et folkeoplysningsudvalg, er blevet ophævet med virkning fra 1. januar 2012.

  Kommunerne er nu forpligtet til at nedsætte et brugerudvalg, jf. folkeoplysningslovens §

  35, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dette brugerudvalg inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af kommunens folkeoplysningspolitik, kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed, og kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

  Kommunalbestyrelsen kan herudover beslutte at henlægge kommunalbestyrelsens opgaver efter folkeoplysningsloven til brugerudvalget.

  Sammensætning

  Brugerudvalget, jf. folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, skal oprettes inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 3.

  Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om udvalgets sammensætning og medlemstal inden for de almindelige forvaltningsretlige og kommunalretlige regler. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at brugerudvalgets medlemmer er repræsentative for folkeoplysningslovens brugere. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt brugerudvalget, udover brugerrepræsentanter, også skal bestå af kommunalbestyrelsesmedlemmer og/eller andre personer. Folkeoplysningsloven indeholder ikke regler om, at brugerudvalget, jf. folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, skal følge den kommunale valgperiode.

  Glostrup Kommunalbestyrelse har på mødet 13. november 2013 besluttet, at brugerudvalget er et folkeoplysningsudvalg med 11 medlemmer, hvoraf 6 er brugerrepræsentanter og 5 er kommunalbestyrelsesmedlemmer.

  Brugerrepræsentanterne er:

  • 2 repræsentanter fra idrætsforeningerne
  • 2 repræsentanter fra foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
  • 1 repræsentant fra øvrige foreninger
  • 1 repræsentant fra børne- og ungdomsorganisationerne.

  Der vælges stedfortrædere for alle repræsentanter. Valg af brugerrepræsentanter sker på valgmøde med brugerne.

  Afgående er:

  Leif Meyer Olsen

  (stedfortræder: Ina-Maria Nielsen)

  Ole Møller Andreasen

  (stedfortræder: Piet Papageorge)

  Pia Hagbarth Dahlin

  (stedfortræder: Flemming Ørhem)

  Ole Hammer

  (stedfortræder: Freddie Rose)

  Robert Sørensen

  (stedfortræder: Palle Laustrup)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 5 medlemmer og 5 stedfortrædere blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Dan Kornbek Christiansen

  (stedfortræder: Ina-Maria Nielsen)

  Leif Meyer Olsen

  (stedfortræder: Ina-Maria Nielsen)

  Marlene Frandsen

  (stedfortræder: Ina-Maria Nielsen)

  Gitte Wallin Limkilde

  (stedfortræder: Lisa Ward)

  Torben Jensen

  (stedfortræder: Kasper Damsgaard)

 13.  13. Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  Valg af 3 medlemmer og 3 personlige stedfortrædere til Handicaprådet.

  Hjemmel

  Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016, og bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  Opgaver

  Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

  Sammensætning

  Handicaprådet i Glostrup Kommune er sammensat af 3 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

  Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

  Formanden for Handicaprådet vælges blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne i rådet.

  Næstformand for Handicaprådet vælges blandt de 3 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer.

  Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

  Afgående er:

  Lars Thomsen

  (personlig stedfortræder: Sophie Dahl Brohus)

  Kurt Kjær

  (personlig stedfortræder: Pia Hagbarth Dahlin)

  Susanne Nordbjerg Bach

  (personlig stedfortræder: Lisa Ward)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 3 medlemmer og 3 personlige stedfortrædere blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Ina-Maria Nielsen, formand

  (personlig stedfortræder: Lars Thomsen)

  Pia Hagbarth Dahlin

  (personlig stedfortræder: Flemming Ørhem)

  Gitte Wallin Limkilde

  (personlig stedfortræder: Hanne Nielsen)

 14.  14. Bevillingsnævnet

  Sagsfremstilling

  Valg af op til 6 medlemmer og et sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet.

  Hjemmel

  Restaurationslovens § 10, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010.

  Opgaver

  Udstedelse af bevilling til udskænkning af stærke drikke (alkoholbevilling).

  Sammensætning

  Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bevillingsnævn til at træffe de afgørelser, der

  efter restaurationsloven er henlagt til kommunalbestyrelsen. Bevillingsnævnet består af

  en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem med relevant kendskab til virksomhedsøkonomi og op til 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlem af kommunalbestyrelsen, kan være medlemmer af nævnet.

  Formanden beskikkes af kommunalbestyrelsen.

  Afgående er:

  John Engelhardt, formand

  Bent Sørensen

  Jens Meyer Olsen

  Torben Jensen

  Jørgen Skaaning

  Erik Schmidt Andersen

  Mikael Melander, sagkyndigt medlem

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  1. at der vælges op til 6 medlemmer, hvor formanden beskikkes af kommunalbestyrelsen
  2. at der vælges et sagkyndigt medlem.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  1.Følgende blev valgt:

  John Engelhardt, formand

  Erik Schmidt Andersen

  Peder Kähler

  Jesper Weidick

  Camilla Christensen

  Jørgen Skaaning

  2. Mikael Melander, sagkyndigt medlem.

 15.  15. Nævningegrundlisteudvalget

  Sagsfremstilling

  Valg af mindst 5 medlemmer til Nævningegrundlisteudvalget.

  Hjemmel

  Retsplejelovens § 72, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016 samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer.

  Opgaver

  Nævningegrundlisteudvalget vælger et antal personer til grundlisten ud fra bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister. Det bemærkes, at det nuværende grundlisteudvalg har foretaget en udpegning til grundlisterne for perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2019. Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere. I Glostrup Kommune blev der i sidste periode udtaget 75 personer til grundlisten. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen.

  Sammensætning

  Nævningegrundlisteudvalget består af mindst 5 medlemmer udpeget af kommunalbesty-relsen for kommunalbestyrelsens valgperiode. Medlemmerne behøver ikke at være kommunalbestyrelsesmedlemmer.

  Et lovforslag til ændring af retsplejelovens regler om lægdommere er trådt i kraft 1. juli 2017. Ændringen betyder, at Nævningegrundlisteudvalget ikke som før vedtagelsen skal bestå af 5 medlemmer, men efter de nye regler har kommunalbestyrelsens nu mulighed for at udpege flere end 5 medlemmer til udvalget, jf. retsplejelovens § 72, 1. pkt.

  Udvalget vælger selv sin formand.

  Afgående er:

  Kommunaldirektør Morten Winge, formand

  Bent Sørensen

  Bjørn Sparre Johansson

  Lisa Ward

  Vakant

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges mindst 5 medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Kommunaldirektør Morten Winge, formand

  Marlene Frandsen

  Pia Hagbarth Dahlin

  Camilla Christensen

  Henrik Lund

 16.  16. SSP-udvalget

  Sagsfremstilling

  Valg af 3 medlemmer til udvalget til samarbejde mellem Glostrup Kommune og politiet.

  Endvidere består udvalget af:

  Direktør Ole Toftegaard

  Direktør Gitte Lohse

  Centerchef Tine Juhl

  Børne- og ungerådgiver i Center for Familie og Forebyggelse

  1 repræsentant fra nærpolitiet i Glostrup

  Afgående er:

  Sophie Dahl Brohus

  Kurt Kjær

  Hanne Nielsen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at udvalget nedlægges.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Indstillingen godkendt.

 17.  17. Fælles Beboerklagenævn for Albertslund og Glostrup kommuner

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 lejerrepræsentant og 1 suppleant til det fælles Beboerklagenævn for Albertslund og Glostrup kommuner efter indstilling fra kommunens større lejerforeninger.

  Medlemmet skal være kendt med almene boligforhold.

  Ifølge aftalen med Albertslund Kommune vælges udlejerrepræsentant samt suppleant for denne af Albertslunds Kommunalbestyrelse.

  Endvidere skal der vælges en formand og suppleant for denne.

  Formanden og dennes suppleant skal have bestået juridisk kandidateksamen. I aftalen med Albertslund Kommune er det aftalt, at Glostrup Kommune indstiller til formandsposten.

  Hjemmel

  Almenlejelovens kapitel 17, §§ 96-98, jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016.

  Opgaver

  Beboerklagenævnet træffer afgørelse i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer i almene boligorganisationer m.v. vedrørende nærmere angivne forhold.

  Sammensætning

  I alle kommuner nedsættes et eller flere beboerklagernævn, ligesom kommunerne kan samarbejde om etablering af fælles beboerklagenævn for to eller flere kommuner.

  Et beboerklagenævn består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to andre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

  Findes der ikke større lejerforeninger i kommunen, eller afgiver disse ikke inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist indstilling om et medlem til nævnet, foretager kommunalbestyrelsen valg af et sagkyndigt medlem, der skal være lejer, men ikke tillige udlejer. Findes der kun én almen boligorganisation, der har afdelinger i kommunen, udpeges et medlem efter indstilling fra landsdækkende organisationer af udlejere af alment byggeri i stedet for et medlem udpeget efter indstilling fra den pågældende almene boligorganisation.

  I sager efter lovens kapitel 13 tiltrædes nævnet af en person, der er kyndig med hensyn til sociale forhold, som også udpeges af kommunalbestyrelsen. Pågældende har ikke stemmeret.

  Der vælges en suppleant for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige.

  Udnævnelsen sker for indtil 4 år. Et medlem kan dog vælge at udtræde efter at være fyldt 67 år. Nævnets funktionsperiode behøver ikke at være sammenfaldende med kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

  Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i lejelovens § 109, stk. 2 og 3, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret. De pågældende skal således være myndige og uberygtede, ikke under værgemål og ikke under konkurs. Ophører nogen af betingelserne med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen. Personer, der er fyldt 65 år, kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget for at blive beskikket.

  Afgående er:

  Formand:

  Jane Skovbo

  (suppleant: Anne Balleby)

  Lejerrepræsentant:

  Søren Thomsen

  (suppleant: Peter Andersen)

  Udlejerrepræsentant:

  Per Larsen, Albertslund

  (suppleant: Per Mogensen, Albertslund)

  Der er indkommet følgende indstillinger:

  Formand:

  Jane Skovbo

  (suppleant: Anne Balleby)

  Lejerrepræsentanter:

  Indstilling fra LLO:

  Søren Thomsen

  (suppleant: Peter Andersen)

  Udlejerrepræsentanter:

  Vælges af Albertslund Kommune.

  I sager vedrørende lejers brug af det lejede tiltrædes nævnet af en social sagkyndig, der udpeges af kommunalbestyrelsen.

  Afgående er:

  Maj-Britt Albrechtsen

  Indstilling:

  Maj-Britt Albrechtsen

  (Suppleant: Helle Gaarslev)

  Albertslund Kommune udpeger også en social sagkyndig og suppleant i forbindelse med behandling af husordenssager fra Albertslund Kommune.

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  1.at Jane Skovbo vælges som formand, (suppleant: Anne Balleby)

  2.at Søren Thomsen, som indstillet af LLO, vælges som Lejerrepræsentant, (suppleant: Peter Andersen)

  3.at Maj-Britt Albrechtsen, (suppleant: Helle Gaarslev) vælges som social sagkyndig.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  1. Jane Skovbo, formand

  (suppleant: Anne Balleby)

  1. Søren Thomsen, Lejerrepræsentant

  (suppleant: Peter Andersen)

  1. Maj-Britt Albrechtsen, social sagkyndig

  (suppleant: Helle Gaarslev)

 18.  18. Fælles Huslejenævn for Albertslund og Glostrup kommuner

  Sagsfremstilling

  Valg af henholdsvis en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant samt 2 suppleanter til det fælles Huslejenævn for Albertslund og Glostrup kommuner efter indstilling fra kommunernes større grundejerforeninger og større lejerforeninger.

  Begge medlemmer skal være kendt med huslejeforhold.

  Ifølge aftalen med Albertslund vælges begge medlemmer af Glostrup.

  Endvidere skal der vælges en formand og suppleant for denne.

  Formanden og dennes suppleant skal have bestået juridisk kandidateksamen. I aftalen med Albertslund Kommune er det aftalt, at Glostrup Kommune indstiller til formandsposten.

  Hjemmel

  Boligreguleringslovens §§ 35-44, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015, og lejelovens §§ 106 og 109, stk. 2 og 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 227 af 9. marts 2016.

  Opgaver

  Huslejenævnet træffer afgørelse i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer

  vedrørende nærmere angivne huslejespørgsmål m.v.

  Sammensætning

  I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn. Flere kommuner kan i fællesskab etablere fælleskommunale huslejenævn.

  Et huslejenævn består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to andre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold.

  Findes der ikke større udlejerforeninger eller lejerforeninger i kommunen, eller afgiver disse ikke inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist deres indstilling, foretager kommunalbestyrelsen valg af nævnsmedlemmer, idet det ene medlem skal være en ejer, der tillige er udlejer, og det andet medlem skal være en lejer, der ikke tillige er udlejer.

  I sager om tvister efter §§ 79 a – 79 c i lejeloven tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsen skal indstille en suppleant for formanden og vælge en suppleant

  for de to andre medlemmer og den socialt sagkyndige.

  Udnævnelsen sker for indtil 4 år. Et medlem kan dog vælge at udtræde efter at være fyldt 67 år. Nævnets funktionsperiode behøver ikke at være sammenfaldende med kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

  Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i lejelovens § 109, stk. 2 og 3, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret. De pågældende skal således være myndige og uberygtede, ikke under værgemål og ikke under konkurs. Ophører nogen af betingelserne med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen. Personer, der er fyldt 65 år, eller kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget for at blive beskikket.

  Afgående er:

  Formand:

  Jane Skovbo

  (suppleant: Anne Balleby)

  Lejerrepræsentant:

  Søren Thomsen

  (suppleant: Dorthe Larsen)

  Udlejerrepræsentant:

  Ib Frølich

  (suppleant: Jørgen Juul)

  Der er indkommet følgende indstillinger:

  Formand:

  Jane Skovbo

  (suppleant: Anne Balleby)

  Lejerrepræsentanter:

  Søren Thomsen

  (suppleant: Dorthe Larsen)

  Udlejerrepræsentanter:

  Der er ikke kommet nogen indstillinger fra kommunens større grundejerforeninger, men der er kommet en indstillng fra Ejendomsforeningen Danmark:

  Advokat René Wøhler, WTC Advokaterne, Hillerød

  (suppleant: der er ikke kommet indstilling af suppleant, hvorfor kommunalbestyrelsen skal udpege en).

  I sager vedrørende lejers brug af det lejede tiltrædes nævnet af en social sagkyndig, der udpeges af kommunalbestyrelsen.

  Afgående er:

  Maj-Britt Albrechtsen

  Indstilling:

  Maj-Britt Albrechtsen

  (Suppleant: Helle Gaarslev)

  Albertslund Kommune udpeger også en social sagkyndig og suppleant i forbindelse med behandling af husordenssager fra Albertslund Kommune.

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  1. at Jane Skovbo vælges som formand, (suppleant: Anne Balleby)
  2. at Søren Thomsen, som indstillet af LLO, vælges som Lejerrepræsentant, (suppleant: Dorthe Larsen)
  3. at advokat René Wøhler, WTC Advokaterne, Hillerød vælges som udlejer-repræsentant, (suppleant: kommunaldirektøren bemyndiges til at forestå udpegningen)
  4. at Maj-Britt Albrechtsen, (suppleant: Helle Gaarslev) vælges som social sagkyndig.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  1.

  Jane Skovbo, formand

  (suppleant: Anne Balleby)

  2.og 3.

  Borgmesteren foreslog, at kommunaldirektøren bemyndiges til at forestå den endelige udpegning af de øvrige repræsentanter med henblik på at sikre, at de er i stand til at gennemføre besigtigelser.

  Forslaget blev godkendt.

  4.

  Maj-Britt Albrechtsen, social sagkyndig

  (suppleant: Helle Gaarslev)

 19.  19. Hovedstadens Beredskab I/S

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 stedfortræder for borgmesteren, som er født medlem.

  Hjemmel

  Beredskabslovens § 25.

  Opgaver

  Interessentskabets formål er at varetage interessenternes beredskabsopgaver i henhold til beredskabsloven og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, herunder det operative og forebyggende beredskab samt myndighedsopgaver omfattet af loven.

  Interessentskabet varetager endvidere interessenternes opgaver efter fyrværkeriloven og lov om beskyttelsesrum, samt opgaver i bekendtgørelser udstedt i medfør af disse love. Kompetencen til at varetage de myndighedsopgaver, der fremgår af disse love og bekendtgørelser, som de er udformet pr. 1. juli 2015, overdrages også til interessentskabet, hvis ændringer i lovgivningen giver mulighed herfor. Kompetenceoverdragelsen til interessentskabet sker i så fald automatisk på tidspunktet for ændringens ikrafttrædelse.

  Interessentskabet varetager herudover de opgaver, som Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune har indgået aftale med Region Hovedstaden om, og interessentskabet kan afgive tilbud på tilsvarende opgaver. Interessentskabet kan endvidere varetage sideordnede aktiviteter for interessenterne, andre offentlige myndigheder og andre aktører i det omfang, der er hjemmel hertil i lovgivningen, herunder i retsgrundsætningerne om kommunalfuldmagten.

  Der indgås særskilte aftaler mellem på den ene side interessentskabet og på den anden side hver interessent eller anden aktør om interessentskabets varetagelse af sideordnede aktiviteter, jf. pkt. 5.4, jf. også pkt. 6.7.

  Sammensætning

  Ifølge Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 9. stk. 2, består selskabets bestyrelse af følgende (kommunale) medlemmer:

  Albertslund: Borgmesteren

  Brøndby: Borgmesteren

  Dragør: Borgmesteren

  Glostrup: Borgmesteren

  Rødovre: Borgmesteren

  Frederiksberg: Borgmesteren og et yderligere medlem af kommunalbestyrelsen

  Hvidovre: Borgmesteren og et yderligere medlem af kommunalbestyrelsen

  København: Overborgmesteren og 5 medlemmer af Borgerrepræsentationen,

  Ifølge vedtægternes § 9. stk. 8, skal hver interessent (ejerkommunerne) udpege en personlig stedfortræder for borgmesteren.

  Valget følger den kommunale valgperiode, jf. § 9. stk. 12.

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 stedfortræder for borgmesteren, som er født medlem, blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Stedfortræder for borgmesteren: Flemming Ørhem

 20.  20. Glostrup Forsyning A/S

  Sagsfremstilling

  Valg af 3–9 kandidater til generalforsamlingen for Glostrup Forsyning og datterselskaber.

  Hjemmel

  Pkt. 5.2 i vedtægter for Glostrup Forsyning af 8. maj 2013.

  Opgaver

  Glostrup Forsyning består af holdingselskabet Glostrup Forsyning A/S og 5 datterselskaber. Alle selskaberne er ejet 100 % af Glostrup Kommune. Alle selskaber har samme bestyrelse og direktør, dog har Glostrup Vand A/S og Glostrup Spildevand A/S 2 forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen.

  Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsaktivitet, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

  Arbejdet som bestyrelsesmedlem vil omfatte 4-6 bestyrelsesmøder om året samt eventuelt enkelte elektroniske bestyrelsesmøder via e-mail.

  Sammensætning

  Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 31. december 2017 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand med virkning fra 1. januar 2018.

  Ved valg til bestyrelsen skal det sikres, at bestyrelsen ved sin sammensætning har de nødvendige kompetencer i forhold til selskabets karakter og aktuelle situation. På den måde sikres, at de samlede kompetencer i selskabets bestyrelse matcher de udfordringer, som selskabet står overfor.

  Relevante kompetencer i bestyrelsen er:

  • Økonomisk og forretningsmæssig indsigt
  • Kendskab til forsyningsmæssige forhold
  • Indsigt i kommunale/politiske forhold
  • Ledelsesmæssig erfaring.

  Afgående er:

  John Engelhardt

  Leif Meyer Olsen

  Henning Christensen

  Freddie Rose

  Per Hansen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 3 – 9 medlemmer til bestyrelsen for Glostrup Forsyning A/S.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Leif Meyer Olsen, formand

  John Engelhardt

  Henning Christensen

  Christian Ebbesen

  Robert Sørensen

  Søren Enemark

  Kasper Damsgaard

 21.  21. Glostrup Affald A/S

  Sagsfremstilling

  Valg af 3–9 kandidater til generalforsamlingen for Glostrup Forsyning og datterselskaber.

  Hjemmel

  Pkt. 4.2 i vedtægter for Glostrup Affald af 23. juni 2010.

  Opgaver

  Glostrup Forsyning består af holdingselskabet Glostrup Forsyning A/S og 5 datterselskaber.

  Alle 6 selskaber er ejet 100 % af Glostrup Kommune. Alle selskaber har samme bestyrelse og direktør, dog har Glostrup Vand A/S og Glostrup Spildevand A/S 2 forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen.

  Glostrup Affald A/S har til formål at drive renovationsaktiviteter i Glostrup Kommune samt efter bestyrelsens skøn at varetage dermed beslægtede opgaver.

  Arbejdet som bestyrelsesmedlem vil omfatte 4-6 bestyrelsesmøder om året samt eventuelt enkelte elektroniske bestyrelsesmøder via e-mail.

  Sammensætning

  Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 31. december 2017 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand med virkning fra 1. januar 2018.

  Ved valg til bestyrelsen skal det sikres, at bestyrelsen ved sin sammensætning har de nødvendige kompetencer i forhold til selskabets karakter og aktuelle situation. På den måde sikres, at de samlede kompetencer i selskabets bestyrelse matcher de udfordringer, som selskabet står overfor.

  Relevante kompetencer i bestyrelsen er:

  • Økonomisk og forretningsmæssig indsigt
  • Kendskab til forsyningsmæssige forhold
  • Indsigt i kommunale/politiske forhold
  • Ledelsesmæssig erfaring.

  Afgående er:

  John Engelhardt

  Leif Meyer Olsen

  Henning Christensen

  Freddie Rose

  Per Hansen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 3 – 9 medlemmer til bestyrelsen for Glostrup Affald A/S.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Leif Meyer Olsen, formand

  John Engelhardt

  Henning Christensen

  Christian Ebbesen

  Robert Sørensen

  Søren Enemark

  Kasper Damsgaard

 22.  22. Glostrup Service A/S

  Sagsfremstilling

  Valg af 3–9 kandidater til generalforsamlingen for Glostrup Forsyning og datterselskaber.

  Hjemmel

  Pkt. 4.2 i vedtægter for Glostrup Service af 23. juni 2010.

  Opgaver

  Glostrup Forsyning består af holdingselskabet Glostrup Forsyning A/S og 5 datterselskaber. Alle medarbejdere i Glostrup Forsyning er ansat i serviceselskabet Glostrup Service A/S.

  Alle 6 selskaber er ejet 100 % af Glostrup Kommune. Alle selskaber har samme bestyrelse og direktør, dog har Glostrup Vand A/S og Glostrup Spildevand A/S 2 forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen.

  Glostrup Service A/S formål er at drive virksomhed knyttet til levering af administrations- og driftsydelser i forbindelse med forsyningsvirksomhed i Glostrup Kommune samt efter bestyrelsens skøn at varetage dermed beslægtede opgaver.

  Arbejdet som bestyrelsesmedlem vil omfatte 4-6 bestyrelsesmøder om året samt eventuelt enkelte elektroniske bestyrelsesmøder via e-mail.

  Sammensætning

  Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 31. december 2017 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand med virkning fra 1. januar 2018.

  Ved valg til bestyrelsen skal det sikres, at bestyrelsen ved sin sammensætning har de nødvendige kompetencer i forhold til selskabets karakter og aktuelle situation. På den måde sikres, at de samlede kompetencer i selskabets bestyrelse matcher de udfordringer, som selskabet står overfor.

  Relevante kompetencer i bestyrelsen er:

  • Økonomisk og forretningsmæssig indsigt
  • Kendskab til forsyningsmæssige forhold
  • Indsigt i kommunale/politiske forhold
  • Ledelsesmæssig erfaring.

  Afgående er:

  John Engelhardt

  Leif Meyer Olsen

  Henning Christensen

  Freddie Rose

  Per Hansen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 3 – 9 medlemmer til bestyrelsen for Glostrup Service A/S.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Leif Meyer Olsen, formand

  John Engelhardt

  Henning Christensen

  Christian Ebbesen

  Robert Sørensen

  Søren Enemark

  Kasper Damsgaard

 23.  23. Glostrup Spildevand A/S

  Sagsfremstilling

  Valg af 3–9 kandidater til generalforsamlingen for Glostrup Forsyning og datterselskaber.

  Hjemmel

  Pkt. 4.2 i vedtægter for Glostrup Spildevand A/S af 8. maj 2013.

  Opgaver

  Glostrup Forsyning består af holdingselskabet Glostrup Forsyning A/S og 5 datterselskaber. Alle medarbejdere i Glostrup Forsyning er ansat i serviceselskabet Glostrup Service A/S.

  Alle 6 selskaber er ejet 100 % af Glostrup Kommune. Alle selskaber har samme bestyrelse og direktør, dog har Glostrup Vand A/S og Glostrup Spildevand A/S 2 forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen.

  Glostrup Spildevand A/S formål er at drive spildevandsforsyningsaktivitet i Glostrup Kommune samt udøve tilknyttet aktivitet i henhold i vandsektorlovens § 18.

  Arbejdet som bestyrelsesmedlem vil omfatte 4-6 bestyrelsesmøder om året samt eventuelt enkelte elektroniske bestyrelsesmøder via e-mail.

  Sammensætning

  Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 31. december 2017 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand med virkning fra 1. januar 2018.

  Ved valg til bestyrelsen skal det sikres, at bestyrelsen ved sin sammensætning har de nødvendige kompetencer i forhold til selskabets karakter og aktuelle situation. På den måde sikres, at de samlede kompetencer i selskabets bestyrelse matcher de udfordringer, som selskabet står overfor.

  Relevante kompetencer i bestyrelsen er:

  • Økonomisk og forretningsmæssig indsigt
  • Kendskab til forsyningsmæssige forhold
  • Indsigt i kommunale/politiske forhold
  • Ledelsesmæssig erfaring.

  Ud over de nævnte bestyrelsesmedlemmer har selskabet 2 forbrugerrepræsentanter.

  Afgående er:

  John Engelhardt

  Leif Meyer Olsen

  Henning Christensen

  Freddie Rose

  Per Hansen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 3 – 9 medlemmer til bestyrelsen for Glostrup Spildevand A/S.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Leif Meyer Olsen, formand

  John Engelhardt

  Henning Christensen

  Christian Ebbesen

  Robert Sørensen

  Søren Enemark

  Kasper Damsgaard

 24.  24. Glostrup Vand A/S

  Sagsfremstilling

  Valg af 3–9 kandidater til generalforsamlingen for Glostrup Forsyning og datterselskaber.

  Hjemmel

  Pkt. 4.2 i vedtægter for Glostrup Vand A/S af 8. maj 2013.

  Opgaver

  Glostrup Forsyning består af holdingselskabet Glostrup Forsyning A/S og 5 datterselskaber. Alle medarbejdere i Glostrup Forsyning er ansat i serviceselskabet Glostrup Service A/S.

  Alle 6 selskaber er ejet 100 % af Glostrup Kommune. Alle selskaber har samme bestyrelse og direktør, dog har Glostrup Vand A/S og Glostrup Forsyning A/S 2 forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen, dog har Glostrup Vand A/S og Glostrup Spildevand A/S 2 forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen.

  Glostrup Vand A/S formål er at drive vandforsyningsaktivitet i Glostrup Kommune samt udøve tilknyttet aktivitet i henhold i vandsektorlovens § 18.

  Arbejdet som bestyrelsesmedlem vil omfatte 4-6 bestyrelsesmøder om året samt eventuelt enkelte elektroniske bestyrelsesmøder via e-mail.

  Sammensætning

  Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 31. december 2017 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand med virkning fra 1. januar 2018.

  Ved valg til bestyrelsen skal det sikres, at bestyrelsen ved sin sammensætning har de nødvendige kompetencer i forhold til selskabets karakter og aktuelle situation. På den måde sikres, at de samlede kompetencer i selskabets bestyrelse matcher de udfordringer, som selskabet står overfor.

  Relevante kompetencer i bestyrelsen er:

  • Økonomisk og forretningsmæssig indsigt
  • Kendskab til forsyningsmæssige forhold
  • Indsigt i kommunale/politiske forhold
  • Ledelsesmæssig erfaring.

  Ud over de nævnte bestyrelsesmedlemmer har selskabet 2 forbrugerrepræsentanter.

  Afgående er:

  John Engelhardt

  Leif Meyer Olsen

  Henning Christensen

  Freddie Rose

  Per Hansen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 3 – 9 medlemmer til bestyrelsen for Glostrup Vand A/S.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Leif Meyer Olsen, formand

  John Engelhardt

  Henning Christensen

  Christian Ebbesen

  Robert Sørensen

  Søren Enemark

  Kasper Damsgaard

 25.  25. Glostrup Varme A/S

  Sagsfremstilling

  Valg af 3–9 kandidater til generalforsamlingen for Glostrup Forsyning og datterselskaber.

  Hjemmel

  Pkt. 4.2 i vedtægter for Glostrup Varme A/S af 25. november 2011.

  Opgaver

  Glostrup Forsyning består af holdingselskabet Glostrup Forsyning A/S og fem datterselskaber.

  Alle 6 selskaber er ejet 100 % af Glostrup Kommune. Alle selskaber har samme bestyrelse og direktør, dog har Glostrup Vand A/S og Glostrup Spildevand A/S 2 forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen.

  Glostrup Varme A/S formål er at drive varmeforsyningsaktivitet i Glostrup Kommune samt efter bestyrelsens skøn at varetage dermed beslægtede opgaver.

  Arbejdet som bestyrelsesmedlem vil omfatte 4-6 bestyrelsesmøder om året samt eventuelt enkelte elektroniske bestyrelsesmøder via e-mail.

  Sammensætning

  Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 31. december 2017 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand med virkning fra 1. januar 2018.

  Ved valg til bestyrelsen skal det sikres, at bestyrelsen ved sin sammensætning har de nødvendige kompetencer i forhold til selskabets karakter og aktuelle situation. På den måde sikres, at de samlede kompetencer i selskabets bestyrelse matcher de udfordringer, som selskabet står overfor.

  Relevante kompetencer i bestyrelsen er:

  • Økonomisk og forretningsmæssig indsigt
  • Kendskab til forsyningsmæssige forhold
  • Indsigt i kommunale/politiske forhold
  • Ledelsesmæssig erfaring.

  Afgående er:

  John Engelhardt

  Leif Meyer Olsen

  Henning Christensen

  Freddie Rose

  Per Hansen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 3 – 9 medlemmer til bestyrelsen for Glostrup Varme A/S.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Leif Meyer Olsen, formand

  John Engelhardt

  Henning Christensen

  Christian Ebbesen

  Robert Sørensen

  Søren Enemark

  Kasper Damsgaard

 26.  26. Grønt Råd

  Sagsfremstilling

  Valg af 2 medlemmer fra Miljø- og Teknikudvalget og yderligere 1 politisk udpeget medlem, som anmodet af Valggruppe 1, samt 3 suppleanter til Grønt Råd.

  Hjemmel

  § 3 i forretningsorden for Grønt Råd af oktober 2011.

  Opgaver (fra forretningsorden)

  Grønt Råd skal være forum for dialog og samarbejde mellem foreninger, interessegrupper, politikere og administration i Glostrup Kommune vedrørende natur- og

  miljøspørgsmål og bæredygtig udvikling i Glostrup Kommune.

  Kompetencer:

  • at arbejde for en bæredygtig udvikling og god miljømæssig adfærd i Glostrup Kommune med natur, friluftsliv, trafik, miljø og energi som centrale emner
  • at sikre dialog i sager af betydning på natur-, trafik-, miljø- og energiområdet
  • at være høringsberettiget vedrørende det kommunale virke inden for natur-, trafik-, miljø- og energiområdet
  • at komme med forslag til indsatsområder for Glostrup Kommune inden for natur-, trafik-, miljø- og energiområdet.

  Grønt Råd kan i øvrigt tage alle væsentlige miljøemner op til drøftelse.

  Sammensætning

  Rådets medlemmer består af grønne foreninger, interessegrupper og andre interessenter, jf. forretningsordenen.

  For hvert medlem udpeges en suppleant.

  Rådet kan beslutte at udvide medlemskredsen.

  Formanden for Miljø- og Teknikudvalget er formand for Grønt Råd.

  Snarest efter kommunalvalget sammensættes Grønt Råd. Ovenstående foreninger kontaktes med henblik på at udpege deres repræsentant samt en suppleant.

  Rådet består af:

  • 2 medlemmer fra Miljø- og Teknikudvalget
  • 5 medlemmer udpeget af lokale grønne foreninger
  • 1 medlem udpeget af BUS (spejderne)
  • 1 medlem udpeget af GSI (idrætten)
  • 1 medlem udpeget af Glostrup Foreningsunion
  • 1 medlem udpeget af lokale boligorganisationer
  • 1 medlem udpeget af lokale grundejerforeninger.

  Afgående er:

  Flemming Ørhem

  Robert Sørensen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  1. at der, udover formanden for Miljø og Teknikudvalget, som er født formand for Grønt Råd, vælges yderligere 1 medlem fra Miljø- og Teknikudvalget samt 2 suppleanter

  1. at der udpeges yderlige 1 medlem samt suppleant til rådet, som anmodet af Valggruppe 1.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Sagen blev udsat, og vil blive behandlet på et ordinært kommunalbestyrelsesmøde.

 27.  27. BIOFOS Holding A/S

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 person, som indstilles til bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S.

  Hjemmel

  Vedtægter for BIOFOS Holding A/S af 19. maj 2016.

  Opgaver

  BIOFOS er en fusion mellem Spildevandscenter Avedøre og Lynettefælleskabet og beskæftiger sig med spildevandrensning

  BIOFOS-koncernen består af fire selskaber med identiske bestyrelser for alle selskaberne. Hver af de 15 ejerkommuner indstiller én person til bestyrelserne, uanset om kommunen er direkte eller indirekte medejer af BIOFOS Holding A/S. Glostrup Kommune er indirekte medejer, idet aktierne er overdraget til Glostrup Forsyning.

  Sammensætning

  Hver af de 15 nuværende interessentkommuner i rensefællesskaberne kan udpege 1 medlem til bestyrelsen i holdingselskabet i BIOFOS Holding A/S.

  Den, der udpeges, kommer også til at sidde i bestyrelsen for de øvrige 3 aktieselskaber, som koncernen kommer til at bestå af. Der er således tale om en såkaldt enhedsbestyrelse, dvs. samme bestyrelse i alle 4 aktieselskaber i koncernen. Konstitueringen gælder fra den 1. januar 2018.

  Afgående er:

  Leif Meyer Olsen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 person, som indstilles til bestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Sophie Brohus

 28.  28. Movia, repræsentantskab

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til Movias repræsentantskab.

  Hjemmel

  Lov om trafikselskaber, §§ 1, 2 og 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, og bekendtgørelse nr. 1374 af 25. november 2015 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt).

  Opgaver

  Hvert regionsråd etablerer et eller flere trafikselskaber, og hver kommune deltager i 1 trafikselskab. Trafikselskabet varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område, jf. § 5:

  1) Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel

  2) Fastsættelse af takster og billetteringssystemer

  3) Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik

  4) Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og

  5) Privatbaner.

  Trafikselskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers områder.

  Sammensætning

  Trafikselskabet ledes af en bestyrelse på højst 9 medlemmer. Medlemmerne udpeges af henholdsvis regionsrådet og kommunalbestyrelserne inden for trafikselskabets område. Transport- bygnings- og boligministeren kan i særlige tilfælde tillade, at antallet af bestyrelsesmedlemmer overstiger 9, dog således at antallet af bestyrelsesmedlemmer altid er et ulige antal.

  Regionsrådet udpeger blandt rådets medlemmer 2 medlemmer til bestyrelsen. For trafikselskabet på Sjælland udpeger regionsrådet for Region Hovedstaden og regionsrådet for Region Sjælland hver 1 medlem til bestyrelsen blandt rådets medlemmer. For trafikselskaber, der omfatter kommuner i 2 regioner, udpeger de 2 regionsråd hver 1 medlem til bestyrelsen blandt rådets medlemmer. Transport- bygnings- og boligministeren kan i særlige tilfælde tillade, at antallet af regionsrådsmedlemmer i trafikselskabernes bestyrelser overstiger 2. Regionsrådsmedlemmerne må dog ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af 1 medlem fra hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De resterende medlemmer af repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter reglen i styrelseslovens § 24, stk. 3.

  For hvert bestyrelsesmedlem vælges 1 suppleant.

  Trafikselskabet fastsætter selskabets vedtægter, som skal godkendes af repræsentantskabet og de berørte regionsråd og derefter af Transport- bygnings- og boligministeren og økonomi- og indenrigsministeren. Standardvedtægter for trafikselskaberne fremgår af bekendtgørelse nr. 1378 af 25. november 2015 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt).

  Afgående er:

  Leif Meyer Olsen

  (suppleant: Lars Thomsen)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 repræsentant og 1 suppleant blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Lars Thomsen

  (suppleant: Leif Meyer Olsen)

 29.  29. HMN Naturgas I/S

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 repræsentant og 1 personlig stedfortræder til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S.

  Hjemmel

  HMN Naturgas I/S er et fælleskommunalt interessentskab. Af selskabets vedtægter fremgår det, at hver interessent hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser. Hæftelsen svarer til interessentens ejerandel af selskabet.

  Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet. Kun medlemmer af interessentkommunernes kommunalbestyrelser kan vælges som repræsentanter og stedfortrædere. De udpeges i forbindelse med kommunalbestyrelsens konstituerende møde.

  Repræsentantskabet fungerer samtidig med den kommunale valgperiode, og indtil et nyt repræsentantskab er konstitueret. Selskabets bestyrelse vælges af og blandt repræsentantskabet og sidder i samme periode som repræsentantskabet.

  Opgaver

  Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed. Dets medlemmer vælger selskabets bestyrelse, vedtager årsbudget for det kommende regnskabsår, godkender regnskab for det forløbne regnskabsår og træffer beslutning om tilhørende revisionsberetning.

  Repræsentantskabet træffer beslutning om optagelse af nye interessenter, fastlægger størrelsen af deres ejerandele og indskud samt fastlægger vilkårene i forbindelse med interessenters såvel optagelse som udtræden.

  Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres ved flertal. Hver repræsentant har 1 stemme.

  Ved beslutning om vedtægtsændringer, sammenslutning med andre selskaber, stiftelse af fællesorganer, salg af datterselskaber og selskabets opløsning kræves dog deltagelse af 2/3 medlemmer samt 2/3 flertal.

  Sammensætning

  Repræsentantskabet er sammensat af kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de medejende kommuner. Antallet af repræsentanter svarer til antallet af interessenter plus 50 % oprundet til nærmeste ulige tal.

  Hver interessent udpeger 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer til henholdsvis repræsentant og personlig stedfortræder i forbindelse med kommunalbestyrelsens konstituerende møde. De resterende repræsentanter udpeges af interessenterne ud fra forholdstal efter interessenternes ejerandele.

  Selskabets bestyrelse består af mellem 9 og 13 medlemmer. De vælges af og blandt repræsentantskabet og sidder i samme periode som repræsentantskabet.

  Afgående er:

  Flemming Ørhem

  (personlig stedfortræder: Leif Meyer Olsen)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 repræsentant og 1 personlig stedfortræder blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Leif Meyer Olsen

  (personlig stedfortræder: Flemming Ørhem)

 30.  30. HOFOR Spildevand Holding A/S

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 observatør med taleret.

  Hjemmel

  Pkt. 8.1.6 i ejeraftale af 17. december 2012 for HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Opgaver

  Deltagelse i bestyrelsesmøderne for HOFOR Spildevand Holding A/S med taleret. HOFOR Spildevand Holding A/S blev etableret i december 2012 med det formål i fællesskab at kunne håndtere følgevirkninger af klimaforandringer som ekstremregn og oversvømmelser.

  Glostrup Kommune er ikke en del af ejerkredsen af HOFOR, men har valgt at deltage i bestyrelsen som observatør med taleret, men uden stemmeret.

  Sammensætning

  Bestyrelsen består af repræsentanter fra de 6 ejerkommuner, 4 medarbejderrepræsentanter og 7 observatørkommuner.

  Afgående er:

  Leif Meyer Olsen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 observatør blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Leif Meyer Olsen

 31.  31. HOFOR Vand Holding A/S

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 observatør med taleret.

  Hjemmel

  Pkt. 8.1.6 i ejeraftale af juni 2012 for det fælles selskab Vores Vand Holding A/S.

  Opgaver

  Deltagelse i bestyrelsesmøderne for HOFOR Vand Holding A/S med taleret. HOFOR Vand Holding A/S blev etableret i 2012 med det formål i fællesskab at kunne beskytte grundvandet mod forurening samt sikre drikkevand af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet. Glostrup Kommune er ikke en del af ejerkredsen af HOFOR, men har som aftager af vand fra selskabet valgt at deltage i bestyrelsen som observatør.

  Sammensætning

  Bestyrelsen består af repræsentanter fra de 8 ejerkommuner, 4 medarbejderrepræsentanter og 5 observatørkommuner/forsyninger.

  Afgående er:

  Leif Meyer Olsen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 observatør blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Leif Meyer Olsen

 32.  32. I/S Vestforbrænding, bestyrelsen

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant til bestyrelsen for I/S Vestforbrænding.

  Hjemmel

  I/S Vestforbrænding vedtægter §10 af 8. marts 2012.

  Opgaver

  I/S Vestforbrænding håndterer omkring 1 million tons affald om året, godt halvdelen bliver afbrændt på anlægget i Glostrup, mens resten går til genanvendelse og en lille del til deponi. Der er ca. 320 ansatte, der tager sig af mange typer opgaver på affaldsområdet, som eksempelvis:

  • Administration og drift af affaldsordninger
  • Affaldsbaseret kraftvarmeproduktion
  • Distribution af affaldsbaseret fjernvarme
  • Rådgivning, forskning, udvikling og innovation på affaldsområdet
  • Læring og oplevelse.

  Derudover driver I/S Vestforbrænding Danmarks største affaldsbaserede kraftvarmeanlæg, 9 genbrugsstationer, 1 anlæg til omlastning i Frederikssund og 1 modtageanlæg til omlastning i Frederikssund.

  Bestyrelsen er I/S Vestforbrændings besluttende myndighed. Arbejdet som bestyrelsesmedlem vil omfatte ca. 6 bestyrelsesmøder om året.

  Sammensætning

  I/S Vestforbrænding er et interessentskab, som er ejet af 19 kommuner. Hver af de deltagende kommuner vælger 1 medlem til bestyrelsen tillige med 1 personlig suppleant, der er berettiget til at indtræde ved et medlems lovlige forfald.

  Bestyrelsens medlemmer og disses suppleanter udpeges af og blandt medlemmerne af interessentkommunernes kommunalbestyrelser. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

  Afgående er:

  John Engelhardt

  (personlig suppleant: Leif Meyer Olsen)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller

  • at der vælges 1 medlem og 1 personlig suppleant blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  John Engelhardt

  (personlig suppleant: Leif Meyer Olsen)

 33.  33. I/S Vestforbrænding, generalforsamling

  Sagsfremstilling

  Valg af 2 stemmeberettigede deltagere og 2 personlige suppleanter til I/S Vestforbrændings generalforsamling.

  Hjemmel

  I/S Vestforbrænding vedtægter §10 af 8. marts 2012.

  Opgaver

  I/S Vestforbrænding håndterer omkring 1 million tons affald om året, ca. halvdelen bliver afbrændt på anlægget i Glostrup, mens andet går til genanvendelse og en lille del til deponi. Der er ca. 320 ansatte, der tager sig af mange typer opgaver på affaldsområdet, som eksempelvis:

  • Administration og drift af affaldsordninger
  • Affaldsbaseret kraftvarmeproduktion
  • Distribution af affaldsbaseret fjernvarme
  • Rådgivning, forskning, udvikling og innovation på affaldsområdet
  • Læring og oplevelse.

  Derudover driver I/S Vestforbrænding Danmarks største affaldsbaserede kraftvarmeanlæg, 9 genbrugsstationer, 1 anlæg til omlastning i Frederikssund og 1 modtageanlæg til omlastning i Frederikssund.

  De delegerede kan udøve deres stemmeret på generalforsamlingen.

  Uddrag fra en dagorden for generalforsamlingen:

  • Bestyrelsens beretning for det foregående regnskabsår
  • Godkendelse af regnskab for det foregående regnskabsår
  • Indkomne forslag
  • Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af takster for modtagelse af affald for det kommende regnskabsår.

  Sammensætning

  I/S Vestforbrænding er et interessentskab, som er ejet af 19 kommuner. Hver interessentkommune udpeger 1 delegeret for hver påbegyndt 20.000 indbyggere i kommunen. For Københavns Kommune gælder dog særlige regler.

  De delegerede udpeges af og blandt medlemmerne af interessentkommunernes

  kommunalbestyrelser. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

  Afgående er:

  Leif Meyer Olsen

  (personlig suppleant: Lars Thomsen)

  Freddie Rose

  (personlig suppleant: Hanne Nielsen)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 2 stemmeberettigede delegerede og 2 personlige suppleanter blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Leif Meyer Olsen

  (personlig suppleant: Lars Thomsen)

  Torben Jensen

  (personlig suppleant: Kasper Damsgaard)

 34.  34. Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 medlem og 1 personlig stedfortræder samt 1 observatør til bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.

  Hjemmel

  Vestegnens Kraftvarmselskab I/S (VEKS) er et fælleskommunalt interessentskab. Af selskabets vedtægter fremgår det, at hver interessent hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser. Hæftelsen svarer til interessentens ejerandel af selskabet.

  Bestyrelsen er interessentskabets øverste myndighed. Kun medlemmer af interessentkommunernes kommunalbestyrelser kan vælges til bestyrelsen. De udpeges i forbindelse med kommunalbestyrelsens konstituerende møde. Bestyrelsen fungerer samtidig med den kommunale valgperiode, og indtil en ny bestyrelse er konstitueret.

  Opgaver

  Bestyrelsen vælger formand og næstformand, revision og udpeger repræsentanter til andre organisationers kompetente forsamlinger.

  Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og fører tilsyn med interessentskabets daglige ledelse. Bestyrelsen træffer beslutning vedrørende planlægning, projektering, finansiering og anlægning af transmissionssystem for fjernvarme. Ligesom den træffer beslutning om drift og vedligehold af transmissionssystemet samt køb og salg af varme og energi fra producenter og leverandører til lokale distributører og storforbrugere.

  Beslutninger afgøres med simpelt flertal. Dog kræver beslutninger vedrørende blandt andet erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån, budgetter, udbygningsplan og afregningsprincipper enighed blandt mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer.

  Sammensætning

  Bestyrelsen består af 22 medlemmer, der vælges blandt interessentkommunernes kommunalbestyrelser. Posterne fordeles mellem interessentkommunerne efter ejerandel, således at hver interessent har minimum 1 bestyrelsesmedlem.

  Bestyrelsesmedlemmer og personlig stedfortræder vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med det konstituerende møde for hver af interessentkommunes kommunalbestyrelse.

  Da Glostrup Kommune kun har 1 bestyrelsesmedlem, må kommunen desuden vælge 1 observatør, der kan deltage i bestyrelsens møder. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Observatøren har ikke stemmeret.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af interessentkommunernes repræsentanter er til stede.

  Afgående er:

  Leif Meyer Olsen

  (personlig stedfortræder: Lars Thomsen)

  Observatør: Freddie Rose

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 medlem og 1 personlig stedfortræder samt 1 observatør blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Leif Meyer Olsen

  (personlig stedfortræder: Lars Thomsen)

  Observatør: Torben Jensen

 35.  35. Fredningsnævnet

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 medlem og 1 suppleant til det fælles fredningsnævn for Miljøcenter Roskilde.

  Personer, der ikke er medlem af kommunalbestyrelsen, kan vælges.

  Hjemmel

  Naturbeskyttelseslovens § 35, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017.

  Opgaver

  Fredningsnævnene behandler fredningssager og dispensation fra fredning.

  Sammensætning

  Miljø- og fødevareministeren nedsætter 2 eller 3 fredningsnævn i hver region. Nævnenes geografiske område fastlægges af miljø-og fødevareministeren. Et fredningsnævn består af 1 formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren, 1 medlem, der udpeges af miljø- og fødevareministeren, samt 1 medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.

  Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges og vælges 1 suppleant for hvert medlem. Suppleanten for formanden skal være dommer. Formanden, dennes suppleant og det af ministeren udpegede medlem udpeges for en periode, der bestemmes af miljø og fødevareministeren. Det medlem, der udpeges af kommunalbestyrelsen, vælges for den kommunale valgperiode. Indtil et nyt fredningsnævn er nedsat efter kommunalvalget, opretholdes nævnet med dets hidtidige sammensætning.

  Afgående er:

  Jørgen Boelskov

  (suppleant: Tim Liljendahl)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 medlem og 1 suppleant.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Torben Martinsen

  (suppleant: Leif Meyer Olsen)

 36.  36. Hegnsynet

  Sagsfremstilling

  Valg af 3 hegnsynsmænd, hvoraf den ene beskikkes til formand og 3 personlige suppleanter.

  Hjemmel

  Hegnslovens §§ 27-32, jf. lovbekendtgørelse nr. 1746 af 14. december 2015.

  Opgaver

  Hegnsynet tager ved hegnsynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med

  rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse.

  Sammensætning

  For hver kommune nedsættes et hegnsyn bestående af 3 medlemmer, af hvilke det ene medlem beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes 1 personlig suppleant.

  Medlemmerne af hegnsynet og disses suppleanter beskikkes af kommunalbestyrelsen for en periode, der svarer til kommunalbestyrelsens valgperiode. Hegnsynets medlemmer kan alene vælges blandt kommunens egne borgere. Mindst 1 medlem skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem. Der stilles i loven ingen bestemte uddannelseskrav til det plantningskyndige eller bygningskyndige medlem af hegnsynet. Om fornødent kan der i en kommune nedsættes to eller flere hegnsyn med hvert sit distrikt.

  Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den, der har fungeret

  som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet

  af en ny periode.

  Kommunalbestyrelsen afgør, om nogen i øvrigt har gyldig grund til at bede sig fritaget

  for hvervet, og kommunalbestyrelsen kan afskedige en synsmand eller en suppleant.

  Afgørelserne kan indbringes for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Nybeskikkelser i perioden sker for den tilbageværende del af den løbende periode.

  Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan vælges.

  Mindst 1 af medlemmerne skal være bygningssagkyndig.

  Mark- og Vejfredningslov

  Endvidere skal træffes beslutning om, hvorvidt hegnssynsmænd som hidtil skal varetage de mark- og vejfredsvurderingsmændene tillagte forretninger, eller om der skal vælges særlige mark- og fredvurderingsmænd.

  Afgående er:

  Preben Thorvig (bygningssagkyndig), formand

  (personlig suppleant: Jens Meyer Olsen)

  Ib Lysell Clasen

  (personlig suppleant: Annette Thorsen)

  Jørn Christiansen

  (personlig suppleant: Jesper Larsen)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 3 hegnsynsmænd, hvoraf den ene beskikkes til formand samt 3 personlige suppleanter, som tillige skal varetage mark- og vejfredvurderingsmændenes tillagte forretninger.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Preben Thorvig

  (personlig suppleant: Ole Møller Andreasen)

  Peder Kähler

  (personlig suppleant: Ib Lysell Clasen)

  Jesper Larsen

  (personlig suppleant: Jesper Weidick)

 37.  37. Kommunale ekspropriationer, forhandlingsudvalg

  Sagsfremstilling

  Valg af 3 medlemmer til et forhandlingsudvalg vedrørende kommunale ekspropriationer.

  Hjemmel

  Kommunalbestyrelsesbeslutning i Glostrup Kommune. Ekspropriationerne kan f.eks. ske i henhold til planlovens § 47, Vejlovens § 43 og lignende.

  Planloven

  Efter planlovens § 47, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private eller privates rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning:

  • For at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen, eller
  • For virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

  Betingelserne for at kunne gennemføre ekspropriation efter planloven tager sit udgangspunkt i den praksis, der har udviklet sig efter grundlovens § 73 om forholdet mellem ejendomsrettens ukrænkelighed og ekspropriation. Det er således en forudsætning, at to betingelser er opfyldt, nemlig ekspropriationens lovlighed og dens nødvendighed.

  Vejloven

  Når almenvellet kræver det, kan vedkommende vejbestyrelse iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg. Det samme gælder til private vej- og stianlæg, når disse er nødvendiggjort af:

  • Anlægsarbejder mv. på offentlig vej,
  • Beslutning eller bestemmelse om oprettelse eller benyttelse af adgange til offentlig veje, eller
  • Beslutning om tilvejebringelse af vejadgang i forbindelse med nedlæggelse af offentlig og almene veje.

  Opgaver

  De kommunalt udpegede medlemmer skal repræsentere kommunalbestyrelsen ved åstedsforretninger i forbindelse med kommunale ekspropriationer.

  Sammensætning

  3 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer.

  Afgående er:

  John Engelhardt

  Flemming Ørhem

  Ole Hammer

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 3 medlemmer til et forhandlingsudvalg vedrørende kommunale ekspropriationer blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  John Engelhardt

  Marlene Frandsen

  Søren Enemark

 38.  38. Ekspropriationskommissionen

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 person til optagelse på liste over medlemmer af Ekspropriationskommissionen.

  Hjemmel

  Ekspropriationsproceslovens §§ 4- 6 og 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.

  Opgaver

  Ekspropriationskommissioner behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som foretages, jf. lovens § 5.

  Sammensætning

  En taksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongen (kongehuset) for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en kommunal liste.

  Transportministeren udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

  Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet

  instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. § 7 a.

  Afgående er:

  Jette von Vowern

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 person til optagelse på liste over medlemmer af Ekspropriations-kommissionen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Ina-Maria Nielsen

 39.  39. Overtaksationskommissionen (vejloven)

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 person til optagelse på liste over medlemmer af Overtaksationskommissionen.

  Hjemmel

  Lov om offentlige veje, §§ 106-108, jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27 december 2014.

  Opgaver

  Overtaksationskommissioner efterprøver taksationskommissionernes afgørelser og fastsætter deres forretningsområder. Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 person, der optages på en list over medlemmer af den kommission, der omfatter kommunen.

  Sammensætning

  En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transport- bygnings og boligministeren for en 6-årig periode. Ministeren udnævner endvidere 2 faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

  Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet

  instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse, jf. lovens § 107..

  Afgående er:

  Peter Molnit

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 person til optagelse på liste over medlemmer af Overtaksations-kommissionen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Ole Møller Andreasen

 40.  40. Taksationskommissionen (vejloven)

  Sagsfremstilling

  Valg af 2 personer til optagelse på liste over medlemmer af Taksationskommissionen.

  Hjemmel

  Lov om offentlige veje, §§ 105, 107 og 108, jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

  Opgaver

  Taksationskommissioner træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål, jf. lovens § 105.

  Sammensætning

  En taksationskommission består af 3 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transport-, bygnings- og boligministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 2 personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

  Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 107

  Afgående er:

  Preben Thorvig

  Jesper Larsen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 2 personer til optagelse på liste over medlemmer af Taksations-kommissionen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Preben Thorvig

  Jesper Larsen

 41.  41. Taksationskommissionen (ekspropriationsloven)

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 person til optagelse på liste over medlemmer af Taksationskommissionen.

  Hjemmel

  Ekspropriationsproceslovens §§ 7-7 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.

  Opgaver

  Taksationskommissionerne efterprøver kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes, jf. § 19, stk. 1.

  Sammensætning

  En taksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongen (kongehuset) for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en kommunal liste.

  Transport-, bygnings- og boligministeren udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

  Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. § 7 a.

  Afgående er:

  Preben Thorvig

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 person til optagelse på liste over medlemmer af Taksations-kommissionen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Preben Thorvig

 42.  42. Glostrup Almennyttige Boligselskab

  Sagsfremstilling

  Ifølge vedtægterne for Glostrup Almennyttige Boligselskab består bestyrelsen af 5 medlemmer inklusiv formanden, hvor 1 medlem vælges af kommunalbestyrelsen.

  Samtidig skal der vælges 1 suppleant.

  Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan vælges.

  Hjemmel

  Almenboliglovens §§ 11-14, jf. lovbekendtgørelse nr. 1123 af 15. august 2016 samt bekendtgørelse nr. 718 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger.

  Opgaver

  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger og er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

  Sammensætning

  Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer til en almen boligorganisations bestyrelse, hvis det fremgår af vedtægterne. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer.

  Samtidig med valg og udpegning af medlemmer til bestyrelsen vælges og udpeges suppleanter for disse.

  Følgende personer kan dog ikke vælges eller udpeges som medlem af en almen boligorganisations bestyrelse:

  1) Borgmesteren i den tilsynsførende kommune

  2) Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt

  3) Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

  Afgående er:

  Ina-Maria Nielsen

  (suppleant: Sophie Dahl Brohus)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 medlem og 1 suppleant.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Ina-Maria Nielsen

  (suppleant: Sophie Brohus)

 43.  43. Glostrup Boligselskab

  Sagsfremstilling

  Ifølge vedtægterne for Glostrup Boligselskab består bestyrelsen af 11 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen.

  Samtidig skal der vælges 2 personlige stedfortrædere.

  Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan vælges.

  Hjemmel

  Almenboliglovens §§ 11-14, jf. lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. august 2016 samt bekendtgørelse nr. 718 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger.

  Opgaver

  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger og er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

  Sammensætning

  Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer til en almen boligorganisations bestyrelse, hvis det fremgår af vedtægterne. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer.

  Samtidig med valg og udpegning af medlemmer til bestyrelsen vælges og udpeges suppleanter for disse.

  Følgende personer kan dog ikke vælges eller udpeges som medlem af en almen boligorganisations bestyrelse:

  1) Borgmesteren i den tilsynsførende kommune

  2) Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt

  3) Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

  Afgående er:

  Flemming Ørhem

  (personlig stedfortræder: Leif Meyer Olsen)

  Hanne Nielsen

  (personlig stedfortræder: Jørn-Chr. Christiansen)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Sophie Brohus

  (personlig stedfortræder: Lars Thomsen)

  Lars Høimark

  (personlig stedfortræder: Hanne Nielsen)

 44.  44. Lejerbo, Glostrup afdeling

  Sagsfremstilling

  Ifølge vedtægterne for Boligselskabet Lejerbo, Glostrup består bestyrelsen af 3 medlemmer inklusiv formanden, hvoraf 1 medlem vælges af kommunalbestyrelsen.

  Samtidig skal der vælges 1 suppleant.

  Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan vælges.

  Hjemmel

  Almenboliglovens §§ 11-14, jf. lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. august 2016 samt bekendtgørelse nr. 718 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger.

  Opgaver

  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger og er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

  Sammensætning

  Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer til en almen boligorganisations bestyrelse, hvis det fremgår af vedtægterne. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer.

  Samtidig med valg og udpegning af medlemmer til bestyrelsen vælges og udpeges suppleanter for disse.

  Følgende personer kan dog ikke vælges eller udpeges som medlem af en almen boligorganisations bestyrelse:

  1) Borgmesteren i den tilsynsførende kommune

  2) Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt

  3) Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

  Afgående er:

  Sonja Ozoun Hartmann

  (suppleant: Jane Jacobsen)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 medlem og 1 suppleant.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Allan Larsen

  (suppleant: Sophie Brohus)

 45.  45. Glostrup Biograf, Sofarækkens bestyrelse

  Sagsfremstilling

  Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til Sofarækkens bestyrelse.

  Hjemmel

  Vedtægter for Biografforeningen Sofarækken godkendt i 2000 med senere ændringer, sidst godkendt i 2013.

  Opgaver

  Foreningens formål er:

  • at drive Glostrup Biograf på adressen Bryggergårdsvej 2, 2600 Glostrup samt give ældre, voksne, unge og børn gode filmoplevelser
  • at inddrage flest mulige borgere i at gøre Glostrup Biograf til et kulturelt samlingspunkt for borgere såvel i Glostrup som på Vestegnen.

  Sammensætning

  Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer, hvoraf 2 medlemmer samt suppleanter for disse udpeges af Glostrup Kommunalbestyrelse og 1 medlem samt suppleant for denne af sponsorgruppen.

  Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på foreningens generalforsamling.

  Afgående er:

  Ole Møller Andreasen

  (personlig suppleant: Piet Papageorge)

  Jørn-Chr. Christiansen

  (personlig suppleant: Per Hansen)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 2 medlemmer og 2 suppleanter.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Pia Hagbarth Dahlin

  (suppleant: Ole Møller Andreasen)

  Annette Normind

  (suppleant: Camilla Christensen)

 46.  46. Glostrup Musikskole

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 medlem til Glostrup Musikskoles bestyrelse.

  Hjemmel

  Musiklovens §§ 3 a-3 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 1. marts 2008 og bekendtgørelse nr. 673 af 14. maj 2013 om musikskoler.

  Opgaver

  Enhver kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Kulturministeren kan dog fravige dette krav, hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale om et undervisningstilbud for kommunens borgere med en nabokommune. En eventuel fravigelse vil ske efter en konkret vurdering og skal være betinget af kommunens befolkningsmæssige grundlag. Endvidere kan kulturministeren – i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner – fravige kravet om, at enhver kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en musikskole, således at flere kommuner sammen kan drive en musikskole.

  Musikskolebestyrelsens opgaver vil fremgå af vedtægterne for musikskolen. Med virkning

  fra 1. januar 2014 ophæves vejledende standardvedtægter for kommunale og

  selvejende musikskoler, men der skal fortsat fastsættes vedtægter for musikskolerne.

  Vedtægterne skal godkendes af den kommune, hvor musikskolen er hjemmehørende.

  Ved godkendelsen skal kommunen sikre, at vedtægterne for musikskolen lever op til de

  krav til musikskolernes formål, opgaver og virksomhed, der fremgår af bekendtgørelse

  nr. 673 af 14. maj 2013 om musikskoler. Musikskolens vedtægter skal fremsendes til

  Statens Kunstfond til orientering.

  Sammensætning

  Musikskolebestyrelsens sammensætning vil fremgå af vedtægterne.

  Bestyrelsen består af:

  • 1 medlem af kommunalbestyrelsen
  • 2 forældrerepræsentanter valgt af og blandt Glostrup Musikskoles forældre
  • 1 lærerrepræsentant valgt af og blandt Glostrup Musikskoles lærere
  • 1 lærerrepræsentant suppleant
  • 1 folkeskolelærerrepræsentant, fortrinsvis en af Glostrup Musikskoles kontaktlærere
  • 1 ledelsesrepræsentant fra rådhusadministrationen
  • lederen af Glostrup Musikskole.

  Afgående er:

  Piet Papageorge

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 medlem blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Dan Kornbek Christiansen

 47.  47. Glostrup Idrætsanlæg, Brugerbestyrelsen

  Sagsfremstilling

  Valg af 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere til Brugerbestyrelsen ved Glostrup Idrætsanlæg.

  Hjemmel

  Vedtægter for Brugerbestyrelsen ved Glostrup Idrætsanlæg godkendt af kommunalbestyrelsen i 1999 med ændringer godkendt i 2008.

  Opgaver

  Formålet med brugerbestyrelsen er at inddrage brugerne i driften af de kommunale fritids- og idrætsanlæg, herunder at brugerne af de kommunale idrætsanlæg får indflydelse på, hvilke serviceydelser der skal tilbydes.

  Formålet er endvidere at inddrage brugerne i en udvikling af de kulturpolitiske mål og et alsidigt og fremsynet aktivitets- og facilitetsudbud på idrætsområdet, der fremmer borgernes muligheder for at dyrke idræt og motion på en måde, der svarer til deres interesser og behov.

  Sammensætning

  Brugerbestyrelsen består af 11 medlemmer.

  2 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer.

  På valgmøde vælges følgende brugerrepræsentanter:

  • 4 repræsentanter fra idrætsforeningerne
  • 1 repræsentant fra øvrige foreninger
  • 1 repræsentant fra oplysningsforbundene.

  Derudover vælges 2 medlemmer af personalet blandt ansatte ved Glostrup Idrætsanlæg, fordelt med 1 repræsentant fra Glostrup Idrætspark og 1 repræsentant fra Glostrup Fritidscenter. 1 medlem vælges af skolelederne blandt ansatte ved folkeskolen.

  Der vælges personlige stedfortrædere for alle medlemmer.

  Afgående er:

  Leif Meyer Olsen

  (personlig stedfortræder: Pia Hagbarth Dahlin)

  Lisa Ward

  (personlig stedfortræder: Freddie Rose)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Leif Meyer Olsen

  (personlig stedfortræder: Marlene Frandsen)

  Palle Laustrup

  (personlig stedfortræder: Torben Jensen)

 48.  48. Glostrup Skole, skolebestyrelse

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, samt yderligere 1 politisk udpeget medlem, som anmodet af Valggruppe 1.

  Hjemmel

  Folkeskolelovens § 42, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013.

  Opgaver

  Deltagelse i skolebestyrelsens møder (uden stemmeret).

  Sammensætning

  Skolebestyrelsen kan anmode om, at kommunalbestyrelsen udpeger et af sine medlemmer til at deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret, men med taleret. Det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens udpegelse af deltagere uden stemmeret, at den respektive skolebestyrelse har anmodet om det.

  Skolebestyrelsen består af:

  • 1 medlem af kommunalbestyrelsen
  • 7 forældrerepræsentanter
  • 2 medarbejderrepræsentanter
  • 2 elevrepræsentanter.

  Afgående er:

  Sophie Dahl Brohus

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  1. at der vælges 1 medlem blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  1. at der yderligere vælges 1 kommunalbestyrelsesmedlem, som anmodet af Valggruppe 1.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  1. Følgende blev valgt: Piet Papageorge
  2. Følgende blev valgt: Søren Enemark
 49.  49. Glostrup Produktionshøjskole

  Sagsfremstilling

  Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for Glostrup Produktionshøjskole.

  Hjemmel

  Kommunalbestyrelsens repræsentation i bestyrelsen er ikke lovbunden, men udspringer af en fællesaftale mellem Glostrup Kommune og Glostrup Produktionshøjskole. Bestyrelsens arbejde har hjemmel i lov om produktionsskoler.

  Opgaver

  Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse. Den daglige ledelse varetages af skolens leder, der har det pædagogiske ansvar. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder samt lærere og andet personale. Bestyrelsen kan bemyndige skolens leder hertil. Bestyrelsen fastlægger, efter forslag fra skolelederen, skolens budget og godkender dens regnskab. Bestyrelsen vælger skolens revisor og varetager i øvrigt de opgaver, bestyrelsen er ansvarlig for i henhold til lov om produktionsskoler.

  Sammensætning

  Bestyrelsen består af 9 medlemmer med stemmeret:

  • 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune
  • 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune
  • 3 medlemmer udpeges af lokale interesse- og arbejdsmarkedsorganisationer
  • 1 medlem udpeges af lokal erhvervsskole
  • 1 medlem udpeges af medarbejderne på Glostrup Produktionshøjskole.

  Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 4 år og er sammenfaldende med kommunalbestyrelsens valgperiode. Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

  Bestyrelsen udpeger selv formand og næstformand.

  Bestyrelsen består af:

  • 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Glostrup Kommune
  • 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Albertslund Kommune
  • Bestyrelsesformand advokat Peter Ølholm
  • 1 medarbejderrepræsentant
  • 1 fra Ledernes hovedorganisation
  • 1 fra SID Glostrup og Omegn
  • 1 fra FTF.

  Skolens forstander deltager i møderne uden stemmeret.

  Afgående er:

  Piet Papageorge

  Palle Laustrup

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at de nuværende bestyrelsesmedlemmer fortsætter indtil produktionshøjskolen overgår til staten.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Indstillingen godkendt.

  Følgende blev valgt:

  Piet Papageorge

  Palle Laustrup

 50.  50. Ungdomscenterbestyrelsen

  Sagsfremstilling

  Ungdomscenteret i Glostrup, herunder ungdomscenterbestyrelsen, blev 7. juni 2017 besluttet nedlagt ved udgangen af skoleåret 2017/18.

  Ifølge ungdomscenterbestyrelsens vedtægter vælger kommunalbestyrelsen tre medlemmer og tre stedfortrædere til ungdomscenterbestyrelsen på det konstituerende møde.

  Da ungdomscenterbestyrelsen nedlægges, anbefaler administrationen, at den nuværende ungdomscenterbestyrelse er den sidste, og at kommunalbestyrelsen derfor forlænger de nuværende medlemmer og stedfortrædere for resten af ungdomscenterbestyrelsens virke.

  Ifølge ungdomscenterbestyrelsens vedtægter kan bestyrelsen fungere indtil udgangen af maj måned året efter et kommunalvalg.

  Administrationen vil derfor fremlægge et oplæg til den nye ungdomsskolebestyrelses vedtægter for kommunalbestyrelsen inden juni 2018. Den nye ungdomsskolebestyrelses sammensætning og regler for udpegning af medlemmer til den vil fremgå af oplægget.

  Afgående er:

  Sophie Dahl Brohus

  (stedfortræder: Ole Møller Andreasen)

  Pia Hagbarth Dahlin

  (stedfortræder: Ole Møller Andreasen)

  Hanne Nielsen

  (stedfortræder: Lisa Ward)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at de nuværende bestyrelsesmedlemmer fortsætter indtil bestyrelsen nedlægges, som besluttet af Kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Indstillingen godkendt.

  Følgende blev valgt:

  Sophie Brohus

  (stedfortræder: Ole Møller Andreasen)

  Pia Hagbarth Dahlin

  (stedfortræder: Ole Møller Andreasen)

  Hanne Nielsen

  (stedfortræder: Lisa Ward)

 51.  51. Paraplyen, bestyrelsen

  Sagsfremstilling

  Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for Paraplyen.

  Hjemmel

  Samarbejdsaftale mellem Glostrup Kommune og Glostrup Boligselskab om Paraplyen.

  Samarbejdet sker under bestemmelserne i lov om almene boliger og bestemmelserne udstedt i medfør af disse love samt fastlagte retningslinjer af Social- og Sundhedsudvalget/ kommunalbestyrelsen og bestyrelsen for Glostrup Boligselskab.

  Opgaver

  Paraplyen beskæftiger sig med forebyggende boligsocialt arbejde.

  Arbejdsopgaverne er netværksskabende aktiviteter under hovedtemaerne kultur/fritid og krop/sundhed.

  Bestyrelsen for Paraplyen har det overordnede ansvar for, at det boligsociale arbejde når sine fastlagte mål.

  Sammensætning

  Bestyrelsen for Paraplyen består af:

  • 2 repræsentanter udpeget af Glostrup Kommunalbestyrelse
  • 1 repræsentant udpeget af bestyrelsen for Glostrup Boligselskab
  • 2 repræsentanter udpeget af afdelingsbestyrelserne i Hvissinge
  • 2 repræsentanter udpeget af de frivillige i Paraplyen.

  Afgående er:

  Sophie Dahl Brohus

  Robert Sørensen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 2 medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Marlene Frandsen

  Henrik Lund

 52.  52. Glostrup Observations- og Behandlingshjem

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 person, som indstilles til bestyrelsen for Glostrup Observations- og Behandlingshjem.

  Hjemmel:

  Jf. vedtægt for Glostrup Observations- og Behandlingshjem, § 4:

  Bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer, hvoraf 3 udpeges af Hovedbestyrelsen for Barnets Hus, der desuden kan udpege 1 eller flere suppleanter for de 3 udpegede medlemmer.

  Opgaver:

  Jf. vedtægt for Glostrup Observations- og Behandlingshjem, § 3:

  Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for institutionens ledelse og drift, og en forstander, der har ansvaret for institutionens daglige drift, herunder ansvaret for den pædagogiske og administrative ledelse.

  Sammensætning:

  Jf. vedtægt for Glostrup Observations- og Behandlingshjem, § 4:

  Stk. 2: Institutionens bestyrelse kan udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, som enten indstilles af Københavns Kommune eller Glostrup Kommune, af en privat forening/ organisation eller af offentlig myndighed med interesse for institutionens område.

  Ved udpegning, ifølge § 4, stk. 2, tilstræbes det, at 1 af de udpegede bestyrelsesmedlemmer er repræsentant for de forældre eller plejeforældre, der har barn i institutionen.

  Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer udpeges for perioder af indtil 4 år. For 2 medlemmer udløber valgperioden i slutningen af lige år. For øvrige medlemmer udløber valgperioden i slutningen af ulige år.

  Suppleanter udpeges for perioder af 2 år.

  Udpegede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genudpeges.

  Københavns Kommune har med udgangen af marts 2018 opsagt driftsoverenskomst med Glostrup Observations- og Behandlingshjem.

  Det betyder, at valget af ny repræsentant til bestyrelsen gælder fra 1. januar til 31. marts 2018.

  Glostrup Observations- og Behandlingshjem vil forventeligt fortsætte i en ny form under Barnets Hus. Bestyrelsessammensætningen er endnu ikke afklaret.

  Afgående er:

  Ina-Maria Nielsen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der ikke vælges repræsentanter til bestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Indstillingen godkendt.

 53.  53. Pårørenderådet ved Bakkehuset

  Sagsfremstilling

  Der skal tages stilling til om der fortsat skal være en repræsentant fra kommunalbestyrelsen (medlem af Social- og Sundhedsudvalget).

  Hjemmel:

  Det findes ingen regler om, at et botilbud som Bakkehuset skal have et pårørenderåd og heller ikke regler om, at hvis der er etableret et pårørenderåd, at der skal være en politisk repræsentant.

  Udpegning af en politisk repræsentant er hidtil baseret på vedtægterne for nuværende pårørenderåd. Vedtægterne er politisk godkendt i 2008.

  Opgaver:

  Pårørenderådets formål er inddragelse og dialog med pårørende omkring den daglige praksis i Bakkehuset.

  Sammensætning:
  Pårørenderådet består af 5 pårørende, forstanderen, 3 medarbejderrepræsentanter og 1 repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen.

  Afgående er:

  Lars Thomsen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der ikke udpeges en politisk repræsentant.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Indstillingen godkendt.

 54.  54. Husejer C. Frandsens Alderdomsfond og Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond

  Sagsfremstilling

  Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for Husejer C. Frandsens Alderdomsfond og 3 medlemmer til bestyrelsen for Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond.

  Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan vælges.

  Hjemmel

  Fundats for Husejer C. Frandsens Alderdomsfond og Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond. Vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse 29. januar 1990.

  Opgaver

  Legatportioner uddeles til ældre over 65 år, der er økonomisk vanskeligt stillede - med mindst 5 års bopæl i Glostrup Kommune. Ved økonomisk vanskeligt stillede forstås ansøgere med årlige indtægter under 172.532 kr. for enlige og under 265.420 kr. for gifte/samlevende (for 2016).

  Uddeling af legatmidlerne sker i december måned.

  Tildeling af legatportioner vil ske som engangsydelse.

  Ansøgningen skal beskrive ansøgerens økonomiske situation, og hvor længe ansøgeren har boet i Glostrup Kommune.

  Sammensætning

  Fonden bestyres af en af Glostrup Kommunalbestyrelse udpeget bestyrelse på 3 medlemmer.

  Bestyrelsen udpeges for perioder af 4 år, svarende til valgperioden for Glostrup Kommunalbestyrelse.

  Indgåelse og ophævelse af aftaler, som rækker ud over fondets daglige ledelse eller drift, eller som berører kapitalen, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

  I kommunalbestyrelsens tidligere valgperiode valgtes samme personer til begge bestyrelser.

  Afgående er:

  John Engelhardt

  Ib Lysell Clasen

  Inge Lindstrøm

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges de 3 samme personer til begge bestyrelser.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  John Engelhardt

  Inge Lindstrøm

  Morten Nygaard

 55.  55. Valgbestyrelsen, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg

  Sagsfremstilling

  Valg af 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til valgbestyrelsen ved folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg.

  Hjemmel

  Folketingsvalglovens §§ 23-28 og § 31, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017 samt Europa-Parlamentsvalglovens § 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013.

  Opgaver

  Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.

  Sammensætning

  Kommunalbestyrelsen vælger en valgbestyrelse for hver opstillingskreds, senest når valget er udskrevet. I kommuner, der omfatter flere opstillingskredse, vælges én valgbestyrelse, der er fælles for alle opstillingskredsene i kommunen.

  Til valgbestyrelsen for opstillingskredse, der består af én kommune eller af en del af en kommune, vælges 5 medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Til valgbestyrelsen for opstillingskredse, der består af flere kommuner, af dele af flere kommuner eller af en eller flere kommuner og en del af en kommune eller dele af flere kommuner, vælger hver kommunalbestyrelse i de kommuner, der helt eller delvis indgår i opstillingskredsen, følgende antal medlemmer:

  1) I opstillingskredse, der består af 2 kommuner, af dele af 2 kommuner eller af 1 kommune og en del af en anden kommune, 4 medlemmer, se dog nedenfor

  2) I opstillingskredse, der består af 3 kommuner, af dele af 3 kommuner, af 2 kommuner og en del af en tredje kommune eller af 1 kommune og dele af 2 kommuner, 3 medlemmer, se dog nedenfor

  3) I opstillingskredse, hvori 4 kommuner eller derover indgår helt eller delvis, 2 medlemmer.

  Borgmesteren i kredskommunen er formand for valgbestyrelsen.

  Valgbestyrelsens medlemmer vælges af kommunalbestyrelserne blandt disses medlemmer ved forholdstalsvalg. Af de medlemmer, som kommunen skal udpege til valgbestyrelsen, udgør borgmesteren som formand det ene.

  Personer, der er opstillet som kandidat i storkredsen, kan ikke vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

  Den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder, der også skal være kommunalbestyrelsesmedlem. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. I opstillingskredse, hvori flere kommuner indgår helt eller delvist, vælges næstformanden af kommunalbestyrelsen i kredskommunen blandt dennes medlemmer af valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

  Skal en kommunalbestyrelse vælge medlemmer til flere valgbestyrelser, foretages valgene hver for sig. Ingen kan være medlem af flere valgbestyrelser. I tilfælde, hvor et medlem af kommunalbestyrelsen opfylder betingelserne for at være født formand for en valgbestyrelse og født medlem af en anden valgbestyrelse, skal vedkommende være medlem af den valgbestyrelse, vedkommende er født formand for. I andre tilfælde, hvor en kommunalbestyrelse skal vælge medlemmer til flere valgbestyrelser, og et medlem af kommunalbestyrelsen dermed opfylder betingelserne for at være født medlem af flere valgbestyrelser, skal vedkommende, inden kommunalbestyrelsen vælger medlemmer til valgbestyrelserne, meddele kommunalbestyrelsen, hvilken valgbestyrelse vedkommende ønsker at være medlem af. Meddeler vedkommende ikke dette, foretages lodtrækning mellem valgbestyrelserne. Til den valgbestyrelse, hvori det fødte medlem ikke indtræder, vælger kommunalbestyrelsen alle kommunens medlemmer ved forholdstalsvalg blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Glostrup Kommune hører under Københavns Omegns Storkreds, 8. opstillingskreds, Ballerupkredsen.

  Borgmesteren i Ballerup er født formand.

  Afgående er:

  John Engelhardt

  (stedfortræder: Lars Thomsen)

  Flemming Ørhem

  (stedfortræder: Pia Hagbarth Dahlin)

  Ole Hammer

  (stedfortræder: Hanne Nielsen)

  Palle Laustrup

  (stedfortræder: Robert Sørensen)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 4 medlemmer, hvoraf den ene er borgmesteren samt 4 stedfortrædere til valgbestyrelsen ved folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  John Engelhardt, formand

  (stedfortræder: Lars Thomsen)

  Flemming Ørhem

  (stedfortræder: Pia Hagbarth Dahlin)

  Søren Enemark

  (stedfortræder: Torben Jensen)

  Palle Laustrup

  (stedfortræder: Lisa Ward)

 56.  56. Valgbestyrelsen, kommunale valg

  Sagsfremstilling

  Valg af 7 medlemmer og 7 stedfortrædere til valgbestyrelsen for kommunale valg.

  Hjemmel

  Kommunal- og regionalvalglovens §§ 13-15 og § 18, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 21. juni 2017.

  Opgaver

  Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintælling) samt opgørelsen af valget.

  Sammensætning

  For hver kommune vælger kommunalbestyrelsen en valgbestyrelse senest tirsdagen 8 uger før valgdagen. Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 af kommunalbestyrelsens medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen nedsættes for det enkelte valg.

  Et medlem af kommunalbestyrelsen, der er opstillet som kandidat til kommunalvalget, kan vælges som medlem af eller stedfortræder til valgbestyrelsen. Valgbestyrelsens medlemmer har pligt til at udføre de hverv, der påhviler dem, medmindre de har forfald.

  Hvis et medlem af valgbestyrelsen har forfald, indtræder den pågældendes stedfortræder i valgbestyrelsen.

  Afgående er:

  John Engelhardt

  (stedfortræder: Lars Thomsen)

  Flemming Ørhem

  (stedfortræder: Pia Hagbarth Dahlin)

  Lars Thomsen

  (stedfortræder: Ina-Maria Nielsen)

  Hanne Nielsen

  (stedfortræder: Ole Hammer)

  Robert Sørensen

  (stedfortræder: Palle Laustrup)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 7 medlemmer, hvoraf den ene er borgmesteren samt 7 stedfortrædere til valgbestyrelsen for kommunale valg.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  John Engelhardt, formand

  (stedfortræder: Sophie Brohus)

  Lars Thomsen

  (stedfortræder: Sophie Brohus)

  Pia Hagbarth Dahlin

  (stedfortræder: Flemming Ørhem)

  Dan Kornbek Christiansen

  (stedfortræder: Leif Meyer Olsen)

  Gitte Wallin Limkilde

  (stedfortræder: Palle Laustrup)

  Kasper Damsgaard

  (stedfortræder: Robert Sørensen)

  Lisa Ward

  (stedfortræder: Lars Høimark)

 57.  57. Valgbestyrelse for valg til skolebestyrelse

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 medlem til valgbestyrelse til valg af Glostrup Skoles skolebestyrelse og bemyndigelse af direktør til at iværksætte skolebestyrelsesvalg.

  Hjemmel

  Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 26. januar 2012.

  Opgaver

  Deltagelse i valgbestyrelse, evt. som formand. Opgaverne, herunder mødeaktivitet, ligger hovedsageligt i første halvår af 2014, hvor ny skolebestyrelse til Glostrup Skole skal vælges. Der kan komme andre opgaver i valgbestyrelsesregi i hele skolebestyrelsens periode på enten 2 eller 4 år. Skolebestyrelsens periode er endnu ikke fastlagt.

  Områdets direktør vil iværksætte valg til skolebestyrelsen.

  Sammensætning

  Med henblik på valg af skolebestyrelse skal der nedsættes en valgbestyrelse, der består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. Kommunalbestyrelsen kan herudover udpege et medlem til valgbestyrelsen og kan beslutte, at vedkommende skal være formand.

  Medlemmet behøver ikke være kommunalbestyrelsesmedlem og kan vælges som formand.

  Valg af medlem, evt. som formand, og bemyndigelse af direktør Gitte Lohse er gældende kommunalbestyrelsens valgperiode ud.

  Afgående er:

  Sophie Dahl Brohus, formand

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  1. at der vælges 1 medlem, evt. som formand, og
  2. at områdets direktør bemyndiges til at iværksætte valg til skolebestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  1.Følgende blev valgt:

  Piet Papageorge.

  2. Indstillingen godkendt.

 58.  58. Valgstyrerformænd til kommunalvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg

  Sagsfremstilling

  Valg af 6 valgstyrerformænd til kommunens afstemningssteder.

  Hjemmel

  Kommunal- og regionalvalglovens § 16 og § 18, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 21. juni 2017, Folketingsvalgloven § 29 og § 31, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017 samt Europa-Parlamentsvalglovens § 16, jf. lovbekendtgørelse nr.126 af 11. februar 2013.

  Opgaver

  Valgstyrerne leder afstemningen i hvert enkelt afstemningsområde ved at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet.

  Sammensætning

  Kommunalbestyrelsen vælger for hvert afstemningsområde mindst 5 og højst 9

  valgstyrere. Ved folketingsvalg skal dette ske senest, når valget er udskrevet. Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

  Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgstyrerne en formand for hvert afstemningsområde.

  Formændene vælges ved forholdstalsvalg.

  En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som valgstyrer. Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som valgstyrer og har endvidere pligt til at udføre de hverv, der påhviler dem, medmindre de har forfald. I tilfælde af forfald udpeger den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har udpeget den pågældende, en ny valgstyrer.

  Afgående er:

  Nordvanghallen: Pia Hagbarth Dahlin

  Sognegården: Ina-Maria Nielsen

  Hvissingehallen: Lars Thomsen

  Søndervanghallen: Lisa Ward

  Glostrup Skole, Vestervang: Robert Sørensen

  Glostrup Skole, Ejby: Palle Laustrup

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 6 valgstyrerformænd til kommunens afstemningssteder.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Lars Thomsen, Søndervanghallen

  Ina-Maria Nielsen, Hvissingehallen

  Pia Hagbarth Dahlin, Sognegården

  Søren Enemark, Nordvanghallen

  Gitte Wallin Limkilde, Glostrup Skole, Ejby

  Kasper Damsgaard, Glostrup Skole, Vestervang

 59.  59. Kommunernes Landsforening, generalforsamling

  Sagsfremstilling

  Valg af 3 stemmeberettigede delegerede (borgmesteren er født medlem) og 3 suppleanter til Kommunernes Landsforening, generalforsamling.

  Der vælges 1 delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen.

  Afgående er:

  John Engelhardt

  (suppleant: Leif Meyer Olsen)

  Flemming Ørhem

  (suppleant: Leif Meyer Olsen)

  Susanne Nordbjerg Bach

  (suppleant: Hanne Nielsen)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 3 stemmeberettigede delegerede og 3 suppleanter blandt kommunalbestyrelsen medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  John Engelhardt

  (suppleant: Piet Papageorge)

  Leif Meyer Olsen

  (suppleant: Sophie Brohus)

  Lisa Ward

  (suppleant: Torben Jensen)

 60.  60. Kommunernes Landsforening, repræsentantskabet

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 stedfortræder for borgmesteren i Kommunernes Landsforenings repræsentantskab.

  Hjemmel

  Kommunernes Landsforenings love af 2006, § 13.

  Opgaver

  Kommunernes Landsforenings repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem Kommunernes Landsforening og medlemskommunerne.

  Sammensætning

  Kommunernes Landsforenings repræsentantskab består af borgmestrene i Kommunernes Landsforenings medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser udpeger 1 stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet.

  Afgående er:

  Stedfortræder: Leif Meyer Olsen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 stedfortræder for borgmesteren blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Stedfortræder: Leif Meyer Olsen

 61.  61. Iværksætterkontaktpunktet

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 repræsentant til bestyrelsen for Iværksætterkontaktpunktet valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Hjemmel

  Kommunalbestyrelsens repræsentation i bestyrelsen er ikke lovbunden, men udspringer af en fællesaftale mellem Glostrup Kommune og Iværksætterkontaktpunktet.

  Opgaver

  Bestyrelsens opgaver er:

  • inden for Iværksætterkontaktpunktets økonomiske formåen at vurdere hvorvidt der er mulighed for supplerende initiativer, der kan øge antallet af nye levedygtige virksomheder samt medvirke til, at nye virksomheder udvikler sig til større virksomheder
  • forelægge årligt budget og fordelingsnøgle mellem kommunerne til godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser
  • tilknytte revisor.

  Bestyrelsesmøder afholdes 1-2 gange om året, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

  Med mindre bestyrelsen bestemmer andet, varetages foreningens forpligtelser i forbindelse med drift og koordinering af den kommune, der stiller formanden.

  Sammensætning

  Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvor hver kommune udpeger 1 politisk repræsentant blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne. De 9 kommuner er:

  • Albertslund
  • Brøndby
  • Herlev
  • Hvidovre
  • Ishøj
  • Rødovre
  • Vallensbæk
  • Glostrup.

  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og 2 næstformænd. Valgene gælder for 2 år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  Afgående er:

  Piet Papageorge

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 repræsentant til bestyrelsen blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Dan Kornbek Christiansen

 62.  62. Distriktsudvalg for hjemmeværnet

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Københavns Vestegn Syd.

  Hjemmel

  Hjemmeværnslovens §§ 7 og 9, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007.

  Opgaver

  Udvalget træffer afgørelser om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

  Sammensætning

  Distriktsudvalget består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Funktionsperioden begynder 1. september 2018 og slutter 31. august 2022. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

  Der indstilles et medlem pr. kommune til Hjemmeværnets Distriktsudvalg, dog således at der indstilles mindst fire medlemmer pr. distriktsudvalg. Flere medlemmer fra samme kommune kan indstilles, såfremt kommunen har et befolkningsgrundlag på mere end 100.000 indbyggere.

  Distriktsområder med en kommunesammensætning, der medfører indstilling af mere end 10 medlemmer, skal opdeles i flere distriktsudvalg.

  Det udpegede medlem kan med fordel være medlem af Økonomiudvalget eller Social- og Sundhedsudvalget af hensyn til smidig kontakt til kommunens socialforvaltning.

  Afgående er:

  Pia Hagbarth Dahlin

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 medlem.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Pia Hagbarth Dahlin

 63.  63. Kredsrådet, politiets virksomhed

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 stedfortræder for borgmesteren i dennes egenskab af født medlem af rådet.

  Hjemmel

  Retsplejelovens §§ 111-113, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016.

  Opgaver

  Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan. Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet.

  Sammensætning

  Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand, og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.

  Kommunalbestyrelsen vælger en stedfortræder for borgmesteren blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Afgående er:

  Flemming Ørhem

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 stedfortræder for borgmesteren blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Stedfortræder: Flemming Ørhem

 64.  64. Skatte- og vurderingsankenævnet og fællesankenævn

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant til Skatteankenævn Københavns Vestegn og 1 medlem og 1 suppleant til Vurderingsankenævn Frederiksberg og Københavns Omegn.

  Kommunen har ikke i den nuværende periode pladser i Vurderingsankenævnet Københavns Vestegn.

  Glostrup Kommune har fået tildelt 1 plads til Fællesankenævn Københavns Vestegn, så der skal endvidere udpeges 1 medlem og 1 suppleant.

  Funktionsperioden for alle nævn er til 31. december 2018.

  Hjemmel

  Skatteforvaltningslovens §§ 5, 8-10 samt § 15, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 21. november 2015, og bekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsanke-nævnskredse samt motornævnskredse.

  KL gør opmærksom på Lov nr. 688 af 8. juni 2017 om ændring af skatteforvaltningsloven m.fl., der blev fremsat ved lovforslag nr. L212 af 3. maj 2017 og som træder i kraft 1. januar 2018. Vedtagelsen betyder ændringer i vurderingsankenævnsstrukturen som følge af en opprioritering af vurderingsfaglige kompetencer. Dette nødvendiggør, at de nuværende fælles skatte- og vurderingsankenævn opløses og erstattes at et antal separate skatteankenævn. Skatte- og vurderingsankenævn ændres således til skatteankenævn og skatte-eller vurderingsankenævnskredsen ændres til skatteankenævnskredsen. Den nye vurderingsankenævnsstruktur får virkning fra 1. januar 2019.

  I den forbindelse har de nuværende medlemmer af Vurderingsankenævnene og Skatteankenævnene fået forlænget funktionsperioden med 6 måneder frem til 31. december 2018, jf. lovens § 22, stk. 8. Den efterfølgende funktionsperiode begynder 1. januar 2019 og udløber 30. juni 2022.

  Opgaver

  Skatteankenævnene behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.

  Sammensætning

  Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse, antallet af medlemmer af det enkelte skatteankenævn, samt hvilke kommuner der har indstillingsret til skatteankenævnene. Skatteministeren har i bekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013 om landets inddeling i skatteankenævnskredse m.v. fastsat, hvilke kommuner der har indstillingsret til de enkelte skatteankenævn. Ved fordelingen af pladserne skal der tages hensyn til, at alle kommuner mindst skal have én plads i skatteankenævnet.

  Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner medlemmer af skatteankenævnene og 1 suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, som skatteankenævnskredsen omfatter. Hver kommunalbestyrelse skal indstille 1 person til hver af kommunens pladser i det pågældende skatteankenævn og 1 person som suppleant for denne. Alene personer, der er valgbare til kommunalbestyrelsen, kan indstilles. Ved indstillingen finder styrelseslovens § 25 anvendelse. Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner de indstillede personer til henholdsvis medlem og suppleant. Ministeren kan dog under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet person og anmode kommunalbestyrelsen om at indstille en anden person.

  Personer, der er indstillet af en kommunalbestyrelse, har som udgangspunkt pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, men i skatteforvaltningslovens § 8 er angivet en række forhold, blandt andet alder, andet offentligt hverv og helbredstilstand, der kan begrunde, at en indstillet person kan meddele skatteministeren, at den pågældende ikke ønsker at modtage udnævnelsen.

  En ansat i told- og skatteforvaltningen kan ikke være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn. Ingen kan samtidig være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten, jf. lovens § 15.

  Afgående er:

  Henning Christensen

  (personlig suppleant: Ole Møller Andreasen)

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 medlem og 1 personlig suppleant.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Eva Wojtola

  (personlig suppleant: Torben Martinsen)

 65.  65. Wonderful Copenhagen, repræsentantskab

  Sagsfremstilling

  Valg af 1 medlem til Wonderful Copenhagens repræsentantskab.

  Hjemmel

  Fundats for Fonden Wonderful Copenhagen, kapitel 9 og 10.

  Opgaver

  Wonderful Copenhagens repræsentantskab vælger medlemmer til bestyrelsen og fungerer som rådgivende og vejledende organ for bestyrelsen.

  Deltagelse i repræsentantskabets årlige møde.

  Sammensætning

  Repræsentantskabet består af indtil 100 medlemmer, der udpeges som beskrevet i fundatsen. Kommunerne i Region Hovedstaden udpeger 1 medlem. Kommunalt udpegede medlemmer (behøver ikke være kommunalbestyrelsesmedlem) udpeges for den kommunale valgperiode.

  Afgående er:

  Ina-Maria Nielsen

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der vælges 1 medlem.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  John Engelhardt

 66.  66. Bemyndigelse vedrørende køb og salg af ejendomme mv

  Sagsfremstilling

  Hjemmel

  Styrelseslovens § 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017.

  Opgaver

  Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser , herunder digitalunderskrift i tingbogen skal underskrives af borgmesteren (kommunalbestyrelsens formand) eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

  De politiske tegningsberettigede er borgmester John Engelhardt og Flemming Ørhem som 1. viceborgmester.

  Samme regel gælder ved ophævelse af forbudspåtegninger og lignende, når det at påtegningen fremgår, at der kun kan disponeres over dokumentet med kommunalbestyrelsens samtykke.

  I tilknytning hertil skal der tages stilling til, hvem der skal bemyndiges til sammen med borgmesteren at underskrive dokumenter mv. af de anførte arter.

  Sådanne bemyndigelser har hidtil været meddelt:

  Kommunaldirektør Morten Winge

  Centerchef for Økonomi og Styring Christian Nielsen

  Centerchef for Glostrup Ejendomme Tibbe Knudsen

  Juridisk konsulent Pernille Debes

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at borgmester og 1. viceborgmester samt 4 personer fra administrationen udpeges som tegningsberettigede.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Følgende blev valgt:

  John Engelhardt, borgmester

  Flemming Ørhem, 1. viceborgmester

  Morten Winge, kommunaldirektør

  Christian Nielsen, Centerchef for Økonomi og Styring

  Tibbe Knudsen, Centerchef for Glostrup Ejendomme

  Pernille Debes, juridisk konsulent

 67.  67. Berammelse af møder

  Sagsfremstilling

  Berammelse af politiske møder i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

  For at sikre mødekadencen for behandlingen af politiske sager i de stående udvalg, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen er mødetidspunkterne foreslået som følger:

  Ordinære kommunalbestyrelsesmøder holdes onsdagen efter den 2. tirsdag i hver måned.

  I januar og august holdes mødet dog onsdagen efter den 3. tirsdag.

  Der holdes ikke møder i juli måned.

  Der vil blive taget hensyn til ferie i februar og oktober samt helligdage.

  Møderne starter kl. 18.

  Møderækken for kommunalbestyrelsens møder i 2018 forslås således:

  17. januar

  7. februar (rykket pga. vinterferie)

  14. marts

  11. april

  2. maj

  6. juni

  15. august

  12. september

  10. oktober

  14. november

  12. december.

  Ordinære Økonomiudvalgsmøder holdes 1 tirsdag i hver måned.

  I januar holdes mødet dog tirsdag efter den 2. tirsdag.

  Der holdes ikke møder i juli måned.

  Der vil blive taget hensyn til ferie i februar og oktober samt helligdage.

  Møderne starter kl. 8.00.

  Møderækken for Økonomiudvalgets møder i 2018 forslås således:

  9. januar

  30. januar (rykket pga. vinterferie)

  6. marts

  3. april

  24. april (rykket pga. 1. maj)

  29. maj (rykket pga. Grundlovsdag)

  19. juni

  4. september

  2. oktober

  6. november

  4. december.

  Ordinære møder i de stående udvalg holdes i ugen efter kommunalbestyrelsens møder.

  Der holdes ikke møder i juli måned.

  Der vil blive taget hensyn til ferie i februar og oktober samt helligdage.

  De stående udvalg behandler selv mødedag og tidspunkt, men møderne skal ligge i følgende uger i 2018:

  Uge 4

  Uge 7 (rykket pga. vinterferie)

  Uge 12

  Uge 16

  Uge 20

  Uge 24

  Uge 34

  Uge 38

  Uge 43 (rykket pga. efterårsferie)

  Uge 47

  Uge 51.

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at mødekadence, datoer samt tidspunkter godkendes.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

  Indstillingen godkendt.

Mødenr. 2156