Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


John Engelhardt, V
Susanne Nordbjerg Bach, A
Flemming Ørhem, O
Per Hansen, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Sophie Dahl Brohus, V
Freddie Rose, A
Robert Sørensen, Ø
Piet Papageorge, V
Lars Thomsen, V
Kurt Kjær, O
Lisa Ward, A
Ina-Maria Nielsen, V
Jørn-Chr. Christiansen, A
Ole Møller Andreasen, V
Palle Laustrup, F
Ulf Taube, A
Sonja Ozoun Hartmann, O


Fraværende:
Afbud:


Pia Hagbarth Dahlin, O
Ole Hammer, A


 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-09-2017

  Borgmesteren oplyste, at der var afbud fra Ole Hammer (A) og Pia Hagbarth Dahlin (O). Ulf Taube (A) og Sonja Ozoun Hartmann (O) var indkaldt som stedfortrædere efter styrelsesvedtægtens § 25.

  Dagsordenen blev herefter godkendt.

 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsens medlemmer om aktuelle sager.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-09-2017

  Ingen punkter til orientering.

 3.  3. Orientering om møde i KKR Hovedstaden 1. september 2017

  Resumé

  Til orientering.

  Sagsfremstilling

  Der har 1. september 2017 været afholdt møde i KKR Hovedstaden. Referat er vedlagt til orientering. Referat og oplæg kan endvidere tilgås via KL’s hjemmeside.

  På mødet blev der blandt andet drøftet:

  • ReVUS – prioritering af kommunale temaer
  • Regional Væksthusaftale 2018
  • Cost/benefit-analyse af anbefalinger til lokal erhvervsservice
  • Benchmarking af kommunernes klimaindsats
  • Afrapportering fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  KKR:

  • Nyt medlem i KKR Hovedstaden
  • Evaluering af KKR
  • Justering af KKR Hovedstadens administrative struktur
  • KKR’s udpegninger af politiske repræsentanter til regionale fora
  • Konstituerende møde i det nye KKR Hovedstaden 2018 -2022

  Næste møde i KKR Hovedstaden er 10. oktober 2017.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-09-2017

  Til orientering.

  Bilag

 4.  4. Hovedstadens Beredskab - budget 2018 og overslagsår

  Resumé

  Orientering om Hovedstadens Beredskabs fastsættelse af budgettet for 2018 samt ejerkommunernes andel heraf.

  Sagsfremstilling

  Det følger af § 13 stk. 2 i vedtægterne for Hovedstadens Beredskab, at bestyrelsen inden udgangen af juni måned fremsender interessentskabets budget for det følgende kalenderår samt flerårige budgetoverslag til interessenterne til orientering.

  Vedlagt som bilag følger interessentskabets budget for 2018 og overslagsår.

  Det fremsendte budget giver anledning til småjusteringer af de allerede indarbejdede budgettal. Disse justeringer tages med ved 2. behandlingen af budgettet for 2018 i oktober 2017.

  Der pågår pt. en gennemgang af de fastsatte ejerandele jfr. etableringsgrundlaget i Hovedstadens Beredskab, og der er planlagt møder med ejerkommunerne i august måned.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2017

  Til orientering.

  Flemming Ørhem (O) spørger til, om sagen ikke burde være til godkendelse i kommunalbestyrelsen i Glostrup. Dette uddybes nærmere frem mod behandlingen i kommunalbestyrelsen.

  Supplerende Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgets møde 5. september 2017 blev der spurgt ind til, hvorfor sagen kun var på som en orienteringssag, og om der ikke skal ske en formel godkendelse af budgettet for Hovedstadens Beredskab i interessentkommunernes kommunalbestyrelser.

  I § 13 i vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S står der således:

  13. BUDGET OG REGNSKAB

  13.1 Interessentskabets regnskabsår følger kalenderåret.

  13.2 Bestyrelsen fremsender inden udgangen af juni måned interessentskabets budget for det følgende kalenderår samt flerårige budgetoverslag til interessenterne til orientering.

  13.3 Interessentskabets regnskab med revisionens eventuelle bemærkninger og bestyrelsens beslutninger i anledning heraf sendes herefter til orientering til interessenterne og Statsforvaltningen.

  Glostrup Kommune er repræsenteret i bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab I/S ved Borgmester John Engelhardt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-09-2017

  Til orientering.

  Bilag

 5.  5. Redegørelse magtanvendelse socialområdet 2016

  Resumé

  Det redegøres om magtanvendelser i 2016 over for voksne med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Redegørelsen omhandler borgere, der har Glostrup Kommune som handlekommune, ligesom den oplyser om brug af magtanvendelse på kommunens botilbud til borgere fra andre kommuner.

  Sagsfremstilling

  Der er modtaget 2 indberetninger om brug af ikke tilladt magtanvendelse. Det vil sige brug af magt, der ikke er godkendt forud for magtanvendelsen. De 2 indberetninger er fordelt på 2 borgere, 1 fra Bakkehuset og 1 fra Parkvænget.

  Der var 1 tilfælde med fastholdelse for at føre personen til et andet lokale. Denne er blevet vurderet som at være nødvendigt.  
  Det andet tilfælde drejede sig om frigørelse fra hænder og fysisk skærmning. Det blev vurderet, at det kunne have været undgået med en anden pædagogisk tilgang i opstarten af episoden. Der er taget læring af episoden, som handler om bedre kommunikation mellem den pågældende beboer og personalet.

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  Til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2017

  Til efterretning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-09-2017

  Til efterretning.

 6.  6. Endelig vedtagelse af Lokalplan GL92.1 - Kirkebjerg Allé 4 og 6

  Resumé

  Lokalplanforslaget har været i offentlig høring og fremlægges til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 5. april 2017 at sende forslag til Lokalplan GL92.1 - Kirkebjerg Allé 4 og 6 i høring.

  Lokalplanforslaget giver mulighed for, at to grunde på hjørnet af Kirkebjerg Allé og Linde Allé kan bebygges med åben-lav bebyggelse i form af to villaer.

  Lokalplan GL92.1 lemper enkelte arkitektoniske bestemmelser fra den nuværende Lokalplan GL92 fra 2007, men fastholder den overordnede vision om, at villaerne skal opføres i stil med de bryggervillaer, der ligger i nærområdet langs Linde Allé og Kirkebjerg Allés vestlige side. Lokalplanen sikrer, at villaerne opføres i 1½ etage med gavl i en fastlagt facadelinje samt fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering, bygningsform og materialer. Lokalplanen sætter desuden retningslinjer for klimatilpasning af lokalplanområdet.

  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025.

  Forslag til Lokalplan GL92.1 - Kirkebjerg Allé 4 og 6 har været i høring fra den 18. april 2017 til den 19. juni 2017. I høringsperioden indkom 2 bemærkninger. Bemærkningerne fremgår af bilaget Høringssvar.

  Bemærkningerne går på:

  -Ønske fra Seniorrådet om seniorvenlige boliger af tidssvarende størrelse,

  -udtalt begejstring for, at planen kun muliggør villabebyggelse, i tråd med områdets øvrige bebyggelse

  -en tilkendegivelse af, at der muligvis kan slækkes lidt på kravene til villaerne ved at tillade kviste og en forøgelse af bygningshøjden fra 8,5 m til 9 m.

  -et ønske om fastholdelse af kravet til adgang fra Kirkebjerg Allé og anlæggelse af mindst to p-pladser pr. ejendom.

  -et ønske om en opdateret støjmåling foretaget efter REMA 1000 åbnede.

  Administrationens bemærkninger til de enkelte bemærkninger fremgår af bilaget Høringsskema.

  Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer, og derfor foreslår Miljø og Teknik at lokalplanforslaget vedtages uden ændringer.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At forslag til Lokalplan GL92.1 - Kirkebjerg Allé 4 og 6 vedtages endeligt.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-08-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-09-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 7.  7. Oprettelse af parkeringsfond

  Resumé

  Godkendelse af muligheden for at etablere p-fonde for at sikre private byggeprojekters medfinansiering af nye kommunale parkeringsanlæg fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Sagsfremstilling

  En p-fond kan benyttes som et værktøj til at meddele dispensation fra de sædvanlige krav i en lokalplan om at der skal ske etablering af tilstrækkelig parkering på egen grund. P-fonden fungerer på den måde, at en bygherre bidrager til p-fonden med et beløb svarende til anlægsudgiften af de p-pladser, der ikke er plads til på bygherres egen grund. Den stedlige kommune, der administrerer p-fonden anlægger herefter p-pladser i rimelig afstand fra bygherres projekt.

  En p-fond er i princippet ikke bundet sammen med den lokalplan, der virker i p-fondens område. Lokalplanen vil under alle omstændigheder skulle fastlægge det ideelle p-krav for et byggeri/et område. P-fonden er et redskab for en efterfølgende dispensation fra lokalplanens krav, og p-fonden indstiftes først til et konkret byggeprojekt/parkeringsprojekt som en del af byggesagsbehandlingen.

  P-pladser, der ikke er anlagt på egen grund, men som er anlagt gennem p-fond, kan enten være private (aflåselige/reserverede) eller offentligt tilgængelige (med 50/50 kommunal medfinansiering). I begge tilfælde etableres p-pladserne af kommunen, men der vil alene være tale om offentlig drift ved offentligt tilgængelige p-pladser. Oprettelse af p-fond er reguleret i Byggeloven.

  P-fonde benyttes i en række kommuner som et værktøj til byudvikling i tætte byområder. Lovgrundlaget for p-fonde er strammet op gennem en ændring af Byggeloven i 2014, så rammerne nu er meget konkrete. Det er således entydigt, hvordan en fond skal oprettes og administreres. Der har tidligere været eksempler på kommuner, der ikke har etableret de lovede p-pladser, jf. p-fondenes formål. Derfor er det gennem Byggelovens opstramning sikret, at der forud for oprettelsen af en p-fond skal skitseres et konkret parkeringsanlæg. Derved vil der være en konkret sammenhæng mellem de aftalte p-pladser i p-fonden og et efterfølgende anlægsprojekt. Loven kræver, at de aftalte p-pladser skal være anlagte (i brug) inden 5 år, og ellers skal indbetalte bidrag tilbagebetales til bygherre.

  I det konkrete tilfælde med et kommende byggeprojekt for Hovedvejen 100, hvor der ansøges om ny lokalplan i et parallelt dagsordenspunkt, vil en dispensation fra lokalplanens parkeringsbestemmelser skulle meddeles om ca. 1-1½ år. Dette tidsrum vil skulle anvendes til at finde mulige placeringer af yderligere parkeringspladser samt forberede oprettelse af en p-fond.

  I kraft af bl.a. Bymidtestrategien er der forventninger om, at Bymidten vil blive tættere bebygget ad åre. Kravet til 100 % parkering på egen grund kan blive svært udfordrende for bygherrer at opfylde for nogle af ejendommene i Bymidten, hvilket kan hæmme den ønskede udvikling. Derfor forventes det, at efterspørgslen på parkeringsfondebliver aktuel for flere og flere ejendomme i takt med udviklingen af ejendommene og Bymidten.

  I Bymidten er der ikke plads til yderligere parkering i form af traditionelle parkeringspladser. Nye p-pladser etableret som et resultat af en p-fond vil forventeligt blive som p-huse alternativt p-kældre. Anlægsudgiften til en p-plads i et p-hus er skønsvist 400.000 kr. og anlægsudgiften til en p-plads i en kælder er skønsvist 600.000 kr. Hvis et konkret parkeringsprojekt ønskes udført som offentlig parkering, skal Glostrup Kommune afholde halvdelen af anlægsudgiften og derefter forestå den efterfølgende drift. Det er mest hensigtsmæssigt med offentlige p-pladser, da de kan anvendes mest fleksibelt.

  I forbindelse med Bymidteprojektet er der igangsat en analyse af det fremtidige parkeringsbehov for Bymidten når denne forventes fortættet med yderligere boliger og erhvervsbebyggelse. Som en del af denne analyse, vil det blive undersøgt hvilket behov, der er for yderligere offentlige p-pladser i Bymidten herunder, hvordan og hvor nye p-pladser bedst vil kunne etableres. I forlængelse af denne analyse vil der kunne tilvejebringes skitser af konkrete nye p-anlæg.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1.at muligheden for at oprette p-fonde i Glostrup Kommune godkendes

  2.at der igangsættes udarbejdelse af rammer for vedtægter for kommende p-fonde.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-08-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-09-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
 8.  8. Belysning i Byparken

  Resumé

  Administrationen indstiller at Social og Sundhedsudvalget på mødet den 23. august 2017 anbefaler, at restbeløbet i driftspuljen ”Støtteforanstaltninger lavere kriminalitet” på kr. 265.000 anvendes til etablering af belysning i Byparken under forudsætning af, at Miljø og Teknikudvalget anbefaler bevilliget kr. 60.000 kr. fra anlægspuljen ”Pulje til bløde trafikanter” til samme formål.

  Sagsfremstilling

  Efter etableringen af belysning langs stierne i Solvangsparken kan det konstateres, at det har virket trygheds- og sikkerhedsfremmende, og at der er øget brug af parken efter mørkets frembrud.

  Derfor foreslås det, at lignende belysning etableres i Byparken. I dag er kun den sydlige sti belyst, og der foreslås opsat yderligere ca. 22 lamper langs de andre stier i parken (oversigtskort vedlagt som bilag).

  Den samlede udgift vil være ca. 325.000 kr. Det er indstillet til Social og Sundhedsudvalget, at restpuljen til ”Støtteforanstaltninger lavere kriminalitet” på 265.000 kr. medgår i finansieringen (dagsordenspunkt vedlagt som bilag), og her indstilles, at de resterende kr. 60.000 finansieres over ”Pulje til bløde trafikanter” (gående og cyklende i parken).   

  Økonomi

  Det foreslås, at overføre 60.000 kr. fra anlægsprojektet 223.038 Pulje til bløde trafikanter til driftspuljen ”Støtteforanstaltninger lavere kriminalitet” under Økonomiudvalget. De samlede udgifter til etablering af lys i Byparken afholdes herefter af puljen til ”Støtteforanstaltninger lavere kriminalitet”.

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  223.038

  Pulje til bløde trafikanter

  Puljen ”Støtteforanstaltninger lavere kriminalitet”

  -60.000

  60.000

  -60.000

  I alt

  0

  -60.000

    Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. At Miljø og Teknikudvalget anbefaler godkendt, at 60.000 kr. fra ”Pulje til bløde trafikanter” bevilges overført til puljen ”Støtteforanstaltninger lavere kriminalitet” til medfinansiering af etablering af belysning langs stierne i Byparken ved opsætning af ca. 22 lamper. Anbefalingen sker under forudsætning af, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler godkendt, at 265.000 kr. fra nævnte pulje bevilges til samme formål,

  2.At Miljø og Teknikudvalget anbefaler godkendt at anlægsbevillingen på projekt 223.038 reduceres med 60.000 kr. Anbefalingen sker under forudsætning af, at første punkt godkendes.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-08-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-09-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 9.  9. Den sociale rammeaftale 2018

  Resumé

  Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for at udarbejde en årlig Rammeaftale. Udkastet til Rammeaftale 2018 er behandlet i KKR Hovedstaden medio juni 2017, hvor KKR besluttede at anbefale Rammeaftalen godkendt. KKR behandlede samtidig Hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde, som KKR ligeledes anbefaler godkendt. Materialet forelægges derfor Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget med henblik på efterfølgende politisk behandling i Kommunalbestyrelsen.

  Sagsfremstilling

  KKR Hovedstaden har på sit møde den 14. juni 2017 drøftet hovedstadsregionens sociale rammeaftale 2018 og hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. KKR anbefaler kommunerne at godkende rammeaftalen og de fælles mål – og derfor forelægges materialet nu til politisk behandling i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget med henblik på efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen. Kommunernes frist for behandling af materialet er den 2. oktober 2017.

  Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018

  Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale og er således et redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

  Rammeaftalen er vedlagt som bilag. Til Rammeaftale 2018 hører desuden 11 bilag, som primært er af mere teknisk karakter, herunder beskrivelser af bevægelserne på området, procedure for samarbejde med videre. Bilagene er derfor ikke vedlagt sagen, men kan findes på den fælleskommunale hjemmeside: http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2018/.

  Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

  Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

  Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Vurderingen er derfor, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

  Særlige temaer og fokusområder i Udviklingsstrategien

  Udviklingsstrategien omfatter aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Med afsæt i de bevægelser og tendenser, som kommunerne oplever på det højt specialiserede social- og undervisningsområde, er der udvalgt to områder, der vil være i fokus i forbindelse med det tværgående samarbejde og koordination i 2018:

  • Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD diagnosticeres i dag tidligere end førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst med videre. Kommunerne oplever derfor et øget behovet for autismespecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper.

  • Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser. I takt med, at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug med videre bliver ældre stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme, som kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser. Dette stiller krav om indsatser med nye kompetencer og en højere grad af tværfaglighed end tidligere.

  Fokusområderne vil blive genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af kommuner og region med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at give målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

  Styringsaftale i Rammeaftale 2018

  Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2018 omfatter:

  • Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2017.
  • Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (fremgår af bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2018).

  Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammaftale 2018, som har betydning for takstberegningen for 2018:

  • Præciseringer omkring principperne for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud også kaldet takstdifferentiering.
  • Ændring af opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU fra løbende plus 90 dage til løbende plus 30 dage, således at der er overensstemmelse med de øvrige tilbudstyper.
  • Justeringer i procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108 samt Servicelovens §§ 109-110.

  Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning

  I 2017-18 valgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet som særligt tema for Udviklingsstrategien i Rammeaftalen.

  De fælles mål behandles i KKR Hovedstaden, i de 29 kommuner og i Region Hovedstaden i perioden juni til oktober 2017. Når de fælles mål er politisk godkendt vil målene udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021. For at tydeliggøre dette vil målene blive integreret i Rammeaftale 2019.

  De fælles mål skal styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen. Ønsket er at fokusere på få områder, hvor vi yder en betydelig fælles indsats.

  Formålet med de fælles mål er, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden sætter en fælles dagsorden på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, der understøtter kommunernes ansvar for det højt specialiserede socialområde, herunder forsyningsansvaret for de højt specialiserede indsatser.

  De fælles mål og handleplanen for de indsatser, der skal iværksættes med henblik på implementering af målene, kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

  Indstilling

  Center for Familie og Forebyggelse indstiller:

  1. at Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet anbefales godkendt.
  2. at Hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde anbefales godkendt.

  BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 23-08-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 24-08-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-09-2017

  Robert Sørensen (Ø) begærede indstillingens punkt 1 til afstemning. For indstillingens punkt 1 stemte V, A, O, og F med 18 stemmer. Imod stemte Robert Sørensen (Ø).

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 10.  10. Huslejeforslag for 2018 vedrørende boliger/ældreboliger

  Resumé

  Godkendelse af huslejestørrelser for 2018 vedrørende Glostrup Kommunes boliger/ældreboliger administreret af Glostrup Boligselskab. Huslejeændringer skal varsles med 3 måneder.

  Sagsfremstilling

  Forslag til huslejebudget 2018, sammenholdt med huslejebudget 2017, vedrørende Glostrup Kommunes boliger/ældreboliger administreret af Glostrup Boligselskab:

  Afd.nr. /adresse

  Budget 2017
  Kr./m2

  Budget 2018
  Kr./m2

  Ændring i %

  022/Toftevej 10

  961,08

  952,01

  -0,94

  025/Kildegården

  1.082,08

  1.054,51

  -2,55

  026/Toftevej 6

  1.198,59

  1.140,12

  -4,88

  027/Dalvangen, 1. etape

  1.236,44

  1.221,54

  -1,21

  053/Vestervej 19-21

  1.220,60

  1.177,47

  -3,53

  054/Vestervej 23-25

  1.087,60

  1.083,66

  -0,36

  055/Sydvestvej

  1.461,93

  1.426,92

  -2,39

  056/Toftevej 8

  1.122,01

  1.121,84

  -0,02

  057/Dalvangen, 2. etape

  1.145,94

  1.146,03

  0,01

  059/Stenager 2

  1.104,41

  1.049,66

  -4,96

  066/Toftevej 6 Støttecenter

  2.018,32

  1.825,22

  -9,57

  Huslejeændringen for afdeling 066/Toftevej 6 Støttecenter er et fald på -9,57 % i forhold til 2017. Årsagen til denne ændring er primært, at der i 2018 er afsat færre midler til afholdelse af faste udgifter i forhold til 2017. Budgetposterne vedrører renholdelse samt planlagt og periodisk vedligeholdelse, som er tilpasset det forventede forbrug i 2018. Der forventes desuden flere renteindtægter af obligationer i 2018, hvilket medfører et fald i de samlede omkostninger.

  De øvrige huslejeændringer er alle under 5 %, og vedrører ændringer i omkostningerne i de enkelte afdelinger.

  Økonomi

  Huslejestørrelserne er beregnet af Glostrup Boligselskab og er omkostningsbestemte.

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  • At de fremsendte huslejestørrelser godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-09-2017

  Indstillingen godkendt.

 11.  11. Miljøprojekt - CO2 reduktioner på kommunale bygninger

  Resumé

  Der er i budget 2017 afsat 8 mio. kr. på projekt 013.095 til CO2-reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme. Herudover er der afsat 1 mio. kr. til samme formål på projekt 013.050. De CO2-reducerende aktiviteter består af 65 energirenoveringsprojekter, som er fordelt på kommunens ejendomme.

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Glostrup Ejendomme udfører 17 belysningsprojekter og 1 ventilationsprojekt ud af de 65 energirenoveringsprojekter, markeret i bilag: Energipulje 2017. Herudover omfordeles brugen af midlerne til et fjernmålerprojekt, som medfører automatisk måling af energi- og vandforbrug i alle kommunes ejendomme.

  Derudover skal kommunalbestyrelsen beslutte, at de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagen, indarbejdes i budgettet.

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2017 afsat 8 mio. kr. på projekt 013.095 til CO2-reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme. De CO2-reducerende aktiviteter består af 65 energirenoveringsprojekter, som er fordelt på kommunens ejendomme.

  Herudover er der afsat en klimapulje på 1 mio. kr. på projekt 013.050. Beløbet blev indarbejdet i budget 2014 og er overført til 2017 som følge af tidsmæssige forskydninger.

  Energipulje

  Glostrup Ejendomme ønsker at udføre 17 belysningsprojekter og 1 ventilationsprojekt ud af de 65 energirenoveringsprojekter, jf. bilag. Herudover anbefales det at omfordele brugen af midlerne til et fjernmålerprojekt, som medfører automatisk måling af energi- og vandforbrug i alle kommunes ejendomme.

  Grunden til at det primært er belysningsprojekter, som ønskes udført i 2017, er, at listen med de 65 projekter er skrevet for hurtigt uden henblik på den mere komplicerede sammenhæng, der er mellem varme, ventilation og styring, som resten af projekterne omhandler. Belysningsprojekterne er derimod forholdsvis simple og ukomplicerede og hænger ikke på samme måde sammen med varme, ventilation og styring.

  Fjernmålerprojekt

  Kendskab til kommunens samlede energiforbrug er essentiel for energieffektivisering, energibesparelser og god energiledelse. I dag bliver kommunens over 300 energi- og vandmålere aflæst ved manuel en arbejdsgang af Glostrup Kommunes driftsmedarbejdere, hvilket ofte resulterer i fejlbehæftede registreringer.

  Ved automatisk aflæsning af energimålere vil manuelle fejlindtastninger kunne undgås, og samtidig vil alle målere automatisk blive aflæst flere gange dagligt og ikke som nu 1-2 gange årligt. Automatisk registrering af energiforbrug vil skabe præcist overblik over kommunens energiforbrug og vil herudover kunne benyttes til effektiv energiledelse. Ved etablering af fjernmåling vil bygninger inden for samme anvendelseskategori kunne sammenlignes direkte på energiforbrug pr kvadratmeter.

  Den automatiske registrering har ligeledes den fordel, at uhensigtsmæssige energi- og vandforbrug kan konstateres hurtigt, da registreringsprogrammet har indbyggede alarmer, hvis vand-, varme eller strømforbrug ændres betydeligt. Uhensigtsmæssige forbrug kan for eksempel være rørsprængninger, løbende toiletter eller varmeforbrug om sommeren, hvor varmen bør være slukket. Udover energi- og vandbesparelser vil der oftest være penge at spare på udbedring af skader grundet den hurtigere indsats.

  Glostrup Ejendomme har i 2016 opstartet et pilotprojekt med 11 ejendomme (etape 1 ud af 6), som forventes færdigt i oktober 2017. Pilotprojektet finansieres af anlægsprojekt 013.091 – CO2 reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme fra 2016.

  Økonomisk effekt

  Den samlede udgift forventes at udgøre knap 4,3 mio. kr., hvilket er nærmere beskrevet i økonomiafsnittet. Det anbefales, at de resterende anlægsmidler tilgår kassen.

  Der er indarbejdet en forventet besparelse på 0,8 mio. kr. i 2017, stigende til 1,6 mio. kr. i 2018 og frem. Da det forventes kun at anvende ca. halvdelen af det afsatte budget til investeringer, anbefales det, at besparelsen reduceres med 0,8 mio. kr. årligt. Det vil samtidig betyde, at besparelsen i 2017 nulstilles, da projekterne tidligst kan udføres i slutningen af året, og det derfor ikke vil være muligt at opnå besparelser før næste år.

  Økonomi

  Budget:

  I budget 2017 er der rådighedsbeløb og anlægsbevilling på i alt 9 mio. kr. på projekt 013.095 og 013.050.

  013.095 – CO2-reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme

  8.000.000

  013.050 Klimapulje

  1.000.000

  Forventede udgifter:

  Glostrup Ejendomme ønsker at anvende i alt 4.317.320 kr. af det samlede budget til de beskrevne projekter, jf. nedenstående tabel:

  Skønnet investering (kr.)

  Tilbage-

  betalingstid (år)

  Fjernmålerprojekt, resterende etaper 2-6, inkl. uforudsete udgifter

  1.760.000

  *

  17 belysningsprojekter, markeret i bilag

  2.365.250

  3,3

  Indregulering af ventilationsanlæg i Vesterly afd. Gården, markeret i bilag

  20.000

  3,2

  Uforudsete udgifter, 2 %, energipulje

  47.710

  Projektledelse 3 % af fjernmåler-, belysnings- og ventilationsprojekt (71.560+52.800)

  124.360

  I alt

  4.317.320

  * Tilbagebetalingstiden for fjernmålerprojektet medtages ikke pga. usikkerhed ved nuværende målemetoder.

  Det foreslås, at det resterende budget på 4.682.680 kr. tilgår kassebeholdningen i 2017.

  I budgetaftalen for 2017 blev der indarbejdet en besparelse på 800.000 kr. i 2017, stigende til 1.600.000 kr. i 2018 og frem. Som beskrevet i sagsfremstillingen, foreslås det, at besparelsen nulstilles i 2017 og reduceres med 838.080 kr. (2018-priser) årligt i 2018 og frem.

  Derudover blev det besluttet, at projekt 013.095 skal lånefinansieres. Der er således indarbejdet en forventet lånoptagelse på 8 mio. kr. i 2017 samt 450.000 kr. årligt til renter og afdrag på lånet fra 2018 og frem. Det foreslås, at budgettet til lånoptagelse reduceres til 4.37.320 kr., svarende til den forventede udgift i 2017. Som følge heraf reduceres budget til afdrag og renter på lånet fra 2018 og frem.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Nulstilling af projekt 013.050 Klimapulje

  Reducering af projekt 013.095 CO2 reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme

  Nulstilling af besparelse,

  013 00 075 03

  Reducering af budgetteret lånoptagelse,

  870 27 001 09

  800.000

  3.682.680

  -1.000.000

  -3.682.680

  -1.000.000

  -3.682.680

  I alt

  4.482.680

  -4.682.680

  -4.682.680

  Netto kr. 200.000 kr. til forøgelse af kassebeholdningen i 2017.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Reducering af besparelse,

  013 00 075 03

  Reducering af afdrag på lån, 870 22 000 09

  Reducering af renter vedr. lån, 770 01 461 08

  838.080

  -183.935

  -49.065

  I alt

  605.080

  Netto 605.080 kr. til forbrug af kassebeholdningen i 2018.

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller:

  1. at formålet med projekt 013.095 CO2-reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme ændres til at omfatte de 17 beskrevne belysningsprojekter og 1 ventilationsprojekt samt fjernmålerprojektet godkendes,
  2. at de bevillingsmæssige konsekvenser for 2017 som er beskrevet i sagsfremstillingen indarbejdes i budget 2017 godkendes,
  3. at de bevillingsmæssige konsekvenser for 2018-2021, som er beskrevet i sagsfremstillingen, indarbejdes i budgetforslag 2018 godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-09-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 12.  12. Halvårsregnskab 2017 for Glostrup Kommune

  Resumé

  Kommunalbestyrelsens godkendelse af halvårsregnskabet for 2017.

  Sagsfremstilling

  I henhold til den kommunale styrelseslov skal kommunerne udarbejde halvårsregnskaber. Det er sidste gang, der skal udarbejdes halvårsregnskab. Fra 2018 er halvårsregnskabet afskaffet.

  Halvårsregnskabet 2017 indeholder 2 oversigter:

  En regnskabsopgørelse, der viser det skattefinansierede område opdelt i følgende kolonner: halvårsregnskab, forventet årsregnskab, oprindeligt budget og afvigelse til budget samt bemærkninger. Opgørelsen viser kommunens udgifter og indtægter for hovedkonto 0-7.

  En regnskabsoversigt, der er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsoversigt. Regnskabsoversigten er opdelt i følgende kolonner: vedtaget budget, tillægsbevillinger, halvårsregnskab, forventet årsregnskab og afvigelse til budget samt bemærkninger.

  Regnskabsoversigten viser hovedkonto 0-6, drift og refusion, opgjort for hvert udvalg, herunder politikområderne.

  Regnskabsopgørelsen viser følgende:

  (i kolonnen Afvigelse til budget betyder fortegnene; +=merudgifter/mindreindtægter.

  - = mindreudgifter/merindtægter)

  Halvårs-

  Forventet

  Oprindeligt

  Afvigelse

  regnskab

  årsregnskab

  budget

  til budget

  DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

  (mio. kr., netto):

  Skatter

  -758,4

  -1.341,8

  -1.341,8

  0,0

  Generelle tilskud og udligning

  -119,5

  -271,2

  -269,5

  -1,7

  Indtægter i alt

  -878,0

  -1.613,0

  -1.611,3

  -1,7

  Miljø- og Teknikudvalget

  27,4

  59,0

  58,4

  0,6

  Børne- og Skoleudvalget

  197,6

  416,4

  415,2

  1,2

  Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

  110,1

  223,4

  222,4

  1,0

  Social- og Sundhedsudvalget

  225,1

  476,0

  471,4

  4,6

  Økonomiudvalget

  140,8

  277,1

  277,6

  -0,5

  Kulturudvalget

  17,4

  32,7

  32,7

  0,0

  Driftsudgifter i alt

  718,4

  1.484,7

  1.477,8

  6,9

  Renter

  -0,2

  1,7

  1,7

  0,0

  Ordinær driftsvirksomhed

  -159,7

  -126,7

  -131,9

  5,2

  Miljø- og Teknikudvalget

  2,4

  21,9

  5,8

  16,0

  Børne- og Skoleudvalget

  11,5

  45,2

  27,9

  17,3

  Social- og Sundhedsudvalget

  0,1

  11,5

  6,3

  5,2

  Økonomiudvalget

  8,0

  16,4

  -4,7

  21,0

  Kulturudvalget

  2,8

  9,6

  9,8

  -0,2

  Anlægsudgifter i alt

  24,8

  104,5

  45,1

  59,3

  DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE I ALT:

  -134,9

  -22,2

  -86,7

  64,5

  Det forventede årsregnskab for anlæg indebærer, at forbruget skal stige markant i 2. halvår i forhold til 1. halvår, og dette er endnu usikkert. Derfor kan det realiserede regnskab godt blive en del lavere end angivet. Der er givet bevilling til en række nye projekter før sommeren, som ikke nåede at komme med i opfølgningen på anlægsbudgettet pr. 31. marts, så umiddelbart er der ikke et samlet overblik over, hvor langt man er nået med disse. Der følges op på anlægsudgifterne igen ved 2. opfølgningen pr. 30. september.

  Halvårsregnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest på første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

  Det skal endvidere bemærkes, at der ikke er fastsat krav om revision af halvårsregnskabet.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  • at halvårsregnskabet for 2017 godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-09-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 13.  13. 1. behandling af budgetforslag 2018 samt overslagsårene 2019-2021

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal have 1. behandling af budgetforslag for 2018 og budgetoverslag for 2019-2021.

  Center for Økonomi og Styring har udsendt budgetmateriale for 2018-2021 i august måned. Budgetmaterialet, der udgør det administrative budgetforslag, er indsat i den udleverede mappe under generelle bemærkninger, budgetforslag 2018 og budgetforslag 2018, økonomioversigter.

  Sagsfremstilling

  A. Budgetforudsætninger

  De generelle forudsætninger for budgetlægningen, herunder pris- og lønudviklingen, befolkningsudviklingen m.v. samt udvalgenes bemærkninger, takster, investeringsoversigt m.m. er beskrevet i budgetforslaget. De generelle bemærkninger er desuden vedhæftet som bilag.

  B. Rammerne for den kommunale økonomi

  Regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2018 den 1. juni 2017, aftalen er indsat i den udleverede mappe.

  C. Budgetforslaget

  Budgetforslaget er udarbejdet med baggrund i de af Økonomiudvalget i maj 2017 udmeldte driftsrammer. Der er alene tale om et administrativt budgetforslag, hvor rammekorrektioner er indarbejdet. Rammekorrektionerne kan ses under budgetforslag 2018, økonomioversigter, i den udleverede mappe. Desuden er der indarbejdet diverse puljer som følge af ovennævnte aftale om kommunernes økonomi for 2018.

  En sammenligning mellem det foreliggende budgetforslag og de udmeldte rammer viser følgende:

  Udvalg

  (mio. kr.)

  Udmeldt

  ramme

  Korrektioner

  og afsatte

  puljer

  Budgetforslag 2018

  Miljø- og Teknikudvalget

  57,0

  1,0

  58,0

  Børne- og Skoleudvalget

  423,9

  2,7

  426,6

  Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

  222,9

  0,7

  223,6

  Social- og Sundhedsudvalget

  480,8

  5,2

  486,0

  Økonomiudvalget

  270,2

  2,6

  272,8

  Kulturudvalget

  33,2

  0,0

  33,2

  Nettodrift i alt

  1.487,9

  12,2

  1.500,2

  Siden budgetoplægget blev udsendt i maj 2017, er Glostrup Ejendomme politisk flyttet til Økonomiudvalget fra Miljø- og Teknikudvalget. Det har betydet ændrede tal i den udmeldte ramme i forhold til budgetoplægget på de to udvalg.

  Der er afsat fem puljer i budgetforslaget vedrørende DUT lov- og cirkulæreprogrammet, løft til den kommunale kræftindsats, pulje vedr. den nationale demenshandleplan, pulje vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering samt nyt pris- og lønskøn.

  De afsatte puljer er nærmere beskrevet i de generelle bemærkninger.

  D. Budgetbalance

  Budgetforslaget udviser ved en indkomstskatteprocent på 23,6 følgende budgetunder-/overskud. Budgetforslaget er administrativt afbalanceret over kassebeholdningen.

  Beløb i mio. kr.

  2018

  2019

  2020

  2021

  Budgetunderskud/-overskud (-)

  -58,5

  29,2

  24,2

  11,1

  Der er således tale om overskud i 2018 og underskud i overslagsårene 2019-2021.

  E. Pris- og lønskøn

  Forudsætningen for budgetfremskrivningen er Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn fra marts og juni 2017. Det nye skøn fra juni er indarbejdet i overslagsårene 2019-2021, hvorimod det ændrede skøn for 2016-2017 og 2017-2018 fra juni er indarbejdet i budgetforslaget som et puljebeløb.

  F. Anlægsbudgettet

  Anlægsbudgettet for årene 2018 – 2021 viser følgende beløb:

  Beløb i mio. kr.

  2018

  2019

  2020

  2021

  Skattefinansierede anlæg

  64,9

  55,8

  23,9

  3,4

  Salgsindtægter

  -42,4

  0

  0

  0

  Uspecificeret puljebeløb

  0

  0

  25,6

  46,1

  Anlæg i alt (netto)

  22,5

  55,8

  49,5

  49,5

  G. Udligning og generelle tilskud

  Tilskuds- og tilsvarsbeløbene for 2018 er i budgetforslaget afsat med baggrund i opgørelse af 30. juni 2017 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. For budgetoverslagsårene er beløbene afsat med baggrund i en prognoseberegning foretaget af Kommunernes Landsforening.

  H. Kommunal indkomstskat

  Den kommunale indkomstskat er for 2018 afsat med baggrund i Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Den kommunale udskrivningsprocent er indregnet med 23,6 alle år.

  I. Ejendomsskatter

  Grundlaget for udskrivning af ejendomsskatter er vurderingen fra 2016. Der er regnet med 25 promille i grundskyld og 9,9 promille i dækningsafgift på erhvervsejendomme.

  J. Budget- og bevillingsniveauer

  Det foreslås, at bevillingsniveauet fastlægges som én nettodriftsbevilling pr. udvalg på drifts- og refusionsområdet. Hver nettobevilling er desuden opdelt i flere politikområder.

  Indenfor bevillingsrammen kan det enkelte udvalg selv beslutte at omdisponere budgetbeløbene. Dog skal væsentlige forudsætninger, som er beskrevet i bemærkningerne, altid iagttages og kan kun fraviges efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

  Til sidst bemærkes, at budgetbeløb til indkøb af maskiner og inventar m.v. ikke må anvendes til leasing og/eller leje.

  Vedr. anlæg er bevillingsniveauet fastlagt på det enkelte sted/projekt.

  K. Takster

  Der foreligger forslag til fastsættelse af takster pr. 1. januar 2018.

  Ifølge reglerne i Den Kommunale Styrelseslov skal der udarbejdes en takstoversigt til såvel budgetforslaget som det endeligt vedtagne budget. Der er ikke nærmere formkrav til takstoversigten.

  Takstoversigten er optrykt på side 109-124 under afsnittet budgetforslag 2018 i den udleverede mappe.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  • at budgetforslaget samt takster drøftes og oversendes til 2. behandling.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2017

  Anbefales at budgetforslag samt takster oversendes til 2. behandling.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-09-2017

  Godkendt at budgetforslag samt takster oversendes til 2. behandling.

  Bilag

 14.  14. Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen

  Resumé

  Flemming Ørhem har, på vegne af Dansk Folkeparti i Glostrup, anmodet om optagelse af nedenstående punkt på kommunalbestyrelsens møde 13. september 2017:

  Sagsfremstilling

  ”Meddelelse om ret til folkepension

  Med Lov nr. 659 af 8. juni 2017 ophæves pligten til at sende meddelelse om ret til folkepension til borgerne, inden de pågældende når folkepensionsalderen.

  Den digitale verden gør bestemt ikke livet lettere for de ældre medborgere.

  Nu afskaffes informationsbrevet fra Udbetaling Danmark om, at man selv skal søge folkepension.

  Begrundelsen er "forenkling", men for hvem?

  Ikke for den, der ikke ved, at man selv skal søge.

  Hvis man ikke ved at man selv skal søge, så er det jo svært at søge rettidigt.

  Jeg synes at det er dårlig service og absolut et skridt i den gale retning.

  Jeg foreslår derfor, at forvaltningen undersøger muligheden for og konsekvensen af at Glostrup kommune selv giver kommunens borgere meddelelse om deres ret til folkepension inden de pågældende når folkepensionsalderen.

  Egentlig burde det vel ikke være så svært lade et lille it-program automatisk generere en besked til samtlige berørte borgere 2 måneder før de når folkepensionsalderen.”

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-09-2017

  Borgmesteren anbefalede, at sagen overdrages til videre behandling i Økonomiudvalget. Borgmesterens forslag blev godkendt

 15.  15. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-09-2017

  Ingen punkter til orientering.

 16.  16. Afgivelse af tilbud på udbud af misbrugsbehandling (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. John Engelhardt (V), Lars Thomsen (V) og Susanne Nordbjerg Bach (A) ønsker, inden kommunalbestyrelsens møde 13. september, at drøfte sagen med ledelsen fra KABS.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-09-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
Mødenr. 2237