Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Bymidte Gehl

Strategi for udvikling af Bymidten

Fremtiden bør tilhøre Glostrup. Så kort kan det siges, når vores vision for udvikling af Bymidten skal præsenteres. Glostrup ligger rigtig godt i forhold til en fremtidig udvikling, og vi har en tradition og historie at bygge ovenpå som gør, at vi ikke skal opfinde vores by fra ny af men kan basere vores fremtid på et solidt fundament i fortiden.

Kommunalbestyrelsen har i maj 2017 vedtaget Strategi for udvikling af Bymidten og har med den nået en milepæl i det byudviklingsarbejde, der siden 2014 er foregået i et tæt samspil med byens borgere og væsentligste aktører.

I juni 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at arbejde på at øge antallet af indbyggere og arbejdspladser i Glostrup. En målsætning, som senest er blevet formuleret til, at Glostrup skal vokse fra de nuværende 23.000 borgere såvel som jobs til i 2030 at have 30.000 borgere og 30.000 jobs.

Strategien gælder for Glostrup Bymidte, og den beskriver en række forslag til fortætning med boliger i den centrale by – så mange, at der alene i Bymidten kan skabes plads til, at ca. 5.000 ekstra kan bo her. Men boliger er ikke det eneste, vi folder ud i strategien. Det er fremtidsbilledet af en mere tæt og levende by, der bygges sammen hen over jernbanen. Hvor forbindelserne både på tværs af banen og fra Bymidten ud til kulturelle oplevelser, underholdning og rekreative områder bliver udbygget, så det er let og indbydende at komme rundt til fods og på cykel.

Forudsætningen for det hele er – som det altid har været i Glostrups historie – at vi ligger i et trafikknudepunkt, som kun bliver mere udbygget og vigtigt de næste 6-7 år og styrker Glostrups position i Hovedstadsområdet.

Med strategien er sikret et stærkt værktøj til at omsætte fremtidens muligheder til vækst og liv i det centrale Glostrup.

God læselyst!

Strategi for udvikling af Bymidten

Egenartsanalyser af delområder i Glostrup Bymidte

I 2017 vedtog Glostrup Kommunalbestyrelse en strategi for udvikling af Bymidten med målet om at skabe en tættere og mere levende by gennem styrkede vækstmuligheder. Bymidten er Glostrups bymæssige og historiske kerne, der er bygget op omkring stationsområdet som det infrastrukturelle knudepunkt.

Et sådant fokus på byudvikling og kommende store projekter skal naturligvis tage udgangspunkt i de eksisterende forhold og den by, vi har i dag. Bymidten er resultatet af en lang udviklingsproces gennem de mange år, byen har eksisteret.

Dette materiale præsenterer et byplanfagligt indtryk af Bymidtens karakter og egenart, for at vi som kommune kan give billedet af byen videre til både borgere og de forskellige aktører, der bliver involveret i udviklingen af Bymidten.

Egenartsanalyserne præsenteret i dette materiale belyser de forskellige delområder i Bymidten ved at gennemgå arkitektur, byrum, beplantning, relation til omgivelser og andre relevante forhold. Udover at bidrage til den generelle forståelse af den oplevede by i Bymidten er egenartsanalyserne et værktøj, der kan bruges til at udpege særlige karakteristika og træk i delområderne og øge bevidstheden om de værdier, byen indeholder.

Glostrup Bymidte er ikke en ensartet masse men er sammensat af mange forskellige kvarterer, bygningstyper og rum. Derfor er det væsentligt at være klar over disses respektive karaktertræk, når områderne skal være led i en større byudvikling.

Egenartsanalyserne giver et øjebliksbillede af byen uden at foreslå konkrete planer eller strategier for omdannelse. Der er mange små hjørner og finurlige steder i vores by, og forhåbentlig vil dette materiale kunne vække nysgerrighed i forhold til byens indhold og åbenbare de mange kvaliteter, der måske ligger lidt hengemt eller bliver taget for givet.

Egenartsanalyserne er tilgængelige i en trykt udgave hos Glostrup Borgerservice og på Glostrup Bibliotek

God læselyst!

Egenartsanalyser for delområder i Glostrup Bymidte

Området

Udviklingsområdet fremgår af nedenstående kort, men kan ændres i løbet af strategiprocessen.

Bymidtens fire hovedområder

Beslutningsprocessen

Information følger

Borgermøderne - inddragelsen

Borgermøde d. 26. juni 2018 om den centrale Bymidte

Der blev afholdt borgermøde i Bibliotekssalen d. 26. juni 2018. Diskussionen omhandlede konkrete tiltag i forhold til området i Delaftale 1, den centrale Bymidte. Borgerne fremlagde deres ønsker. Du kan læse referatet her.

Borgerworkshoppen 21. januar 2016 
Der blev afholdt borgerworkshop i bibliotekssalen på Glostrup Bibliotek. Her arbejdede borgerne sammen om input til udviklingen i Glostrup. Borgmesteren og kommunalbestyrelsen deltog i workshoppen og i arbejdet. 

Arbejdet udgik fra tre spørgsmål:

 • Hvor er dit favoritsted i Glostrup - og hvorfor?
 • Hvor tilbringer du mest tid i dagligdagen (i Glostrup) - og hvorfor?
 • Hvilket sted i Glostrup vil du vise frem til dine gæster/besøgende - og hvorfor?

Inputtene fra borgerworkshoppen er taget med videre i strategiarbejdet og danner et værdimæssigt grundlag for de efterfølgende overvejelser. 

Borgermødet 26. oktober 2016 
Der har hen over sommeren været god diskussion af de udstillede skitser – særligt på Facebook og ved de bemandede udstillinger i Glostrup Shopping Center. Det er godt, idet det er vigtigt, at vi drøfter de forskellige muligheder og konsekvenser, inden der træffes beslutninger. Dine kommentarer er altid vigtige for, at vi kan skabe en styrket bymidte, der er værd at leve i.

Onsdag den 26. oktober blev afholdt et stort borgermøde på Glostrup Bibliotek. Borgermødet var den foreløbige kulmination på de mange overvejelser, der er gjort om byens udvikling. Der mødte ca. 125 op til arrangementet og der var gennem hele aftenen en livlig drøftelse.

Vi optog mødet på video og har samlet denne lille film, der giver et ret godt indtryk af mødet. Se filmen fra borgermødet.

Processen hidtil

Strategiprocessen er en helt åben proces og vi har i flere omgange taget imod input og lagt forskellige oplæg ud til offentlig debat.
 
Analysearbejdet i efteråret 2015
I efteråret 2015 blev de indledende overvejelser om byens indhold drøftet i arbejdsgrupper med hvert sit tema. Hver gruppe drøftede forskellige muligheder for at styrke og udbygge Bymidten. Anbefalingerne herunder er resultatet af gruppernes arbejde. De fire temaer var følgende:

 • Boligudbygning – Hvordan etableres nye boliger bedst i Bymidten, og hvad skal der til for at gøre boliger attraktive?
 • Erhvervsliv – Hvilken erhvervsprofil skal Bymidten have?
 • Detailhandel – Er der et særligt butiksudbud, der vil styrke Bymidten?
 • Byliv og leisure – Hvilke tilbud skal fremmes i Bymidten for at denne forbliver en levende og spændende by?
Hver af grupperne havde en ordstyrende rådgiver med speciale i gruppens tema. Forud for gruppearbejdet havde rådgiverne udarbejdet en analyse af de forskellige muligheder og kvaliteter i den nuværende bymidte og gennem gruppernes diskussioner blev de forskellige anbefalinger samlet op på plancher.

Se analyserne og plancherne her:
Boliggruppens analyse og Boliggruppens planche
Erhvervsgruppens analyse og Erhvervsgruppens planche
Detailhandelsgruppens analyse og Detailhandelsgruppens planche
Leisuregruppens analyse og Leisuregruppens planche og gruppens film, der også var input til processen.

Strategioplæg for styrkelse af byens liv
Oplægget med titlen ”Glostrup – et levende knudepunkt”, er en overordnet anbefaling af, hvilke bymæssige værdier der skal fremmes for, at Glostrup bliver en mere levende by. Strategien udgør et godt værdigrundlag og er en værktøjskasse for det videre arbejde med at planlægge for fremtiden. Strategien indeholder en række konkrete forslag, vi kan benytte i den videre proces.

Strategien er udarbejdet af arkitektfirmaet Gehl Architects, der er en førende aktør i design af gode byrum. Strategiens indhold er baseret på det arbejde, der blev lavet i arbejdsgrupperne i efteråret samt borgerindput og workshops fra starten af 2016.
 
27 hovedprincipper og visionsoplæg sommer 2016
Kommunalbestyrelsen i Glostrup godkendte onsdag 8. juni enstemmigt 27 principper, som skal være bærende for en ny vision for Glostrup Station og Bymidte. Dette skete blot en uge efter, at Folketinget vedtog anlægsloven for letbanen, og hermed er processen for Glostrups udvikling over de næste 15-30 år for alvor sat på skinner.

Principperne, et forslag til etapeplan og en række skitser, der illustrerede, hvordan principperne vil kunne udmøntes i konkrete pladser, grønne områder, nye forbindelser og bygninger blev gjort tilgængelige til inspiration og drøftelse blandt kommunens borgere. Udstillingen af visionsoplægget kulminerede med borgermødet 26. oktober.
De 27 hovedprincipper var en vigtigt milepæl i projektet og der faldt følgende kommentarer fra de forskellige partier:
 
Borgmester John Engelhardt (V) udtaler: ”Jeg er vældig tilfreds med, at det er lykkes at skabe fælles fodslag i kommunalbestyrelsen om noget, der ser ud til at blive en både spændende og ambitiøs vision for vores by. Der er ingen tvivl om, at Glostrups beliggenhed og stærke traditioner giver os en unik mulighed i sammenhæng med letbane og udbygning af stationen. Det er derfor op til os politikere at gribe den mulighed og leve op til vores ansvar ved at præsentere en samlet vision for byen, som borgerne kan være medejere til og stolte af!”

2. viceborgmester Hanne Nielsen (A) tilføjer: ”Socialdemokraterne er naturligvis med til at tage ansvar for Glostrups fremtid. Vi er opsatte på, at vores bymidte skal blive attraktiv og kunne rumme flere boliger, og for vores del er det særligt vigtigt, at der også bliver plads til almene boliger. Glostrup skal også i fremtiden være en by for alle.”

Viceborgmester Flemming Ørhem (O) lægger særlig vægt på, at byen både skal bevares og udvikles: ” Vi skal turde tænke stort, men det må ikke ske på bekostning af de værdier, vi kender Glostrup for. Vi kan tillade markant og højt byggeri i bymidten, netop fordi det er en bymidte. Vi skal bare placere det korrekt med transparente underetager og parkering under jorden. Byens vartegn, det gamle vandtårn fra 1905 skal fortsat være byens vartegn, men den nye bymidte, som bliver et trafikknudepunkt skal da have sit eget markante midtpunkt eller vartegn i form af en æstetisk flot bygning, der drager både Glostrup og de omkringliggende sogne til sig.”

Enhedslisten er også en del af aftalen bag de 27 principper. Robert Sørensen (Ø) udtaler: ”I Enhedslisten vil vi følge spændt med i processen fra vision til arkitektkonkurrencer og videre til udførelse, og vi vil deltage helhjerte i at sikre, at byen bliver så grøn og miljørigtig som muligt. I det oplæg, der foreligger nu, er jeg særligt glad for, at vi har fået LAR (Lokal Afledning af Regnvand), ungdomsboliger og en ny gågade med.”

Kommunalbestyrelsesmedlem Palle Laustrup fra SF: ”Jeg er særligt tilfreds med, at der i de 27 principper er et klart signal om, at bymidten skal opprioritere cykler og gående frem for biler, og at der stadig skal være plads til busser. Vi vil fra SF’s side gå ind i processen med stor energi for bl.a. at sikre, at det fokus holdes hele vejen frem til virkeliggørelse af visionen. I den proces glæder vi os især til dialogen med borgerne om byens fremtid.”

Det videre arbejde

Vi har sat penge af til at gennemføre arkitektkonkurrencer for de delprojekter, hvor den bedste løsning kræver friske øjne. Andre delprojekter vil forventeligt blot kræve at vi kommer i gang uden yderligere dikkedarer. Det vigtigste er blot at helheden er velovervejet, så vi får et helstøbt og gennemtænkt resultat, som kan være med til at sætte Glostrup på Danmarkskortet.

En vigtig del af denne helhed er livet i byen. Det kan man ikke tegne sig frem til og kræver en helt særlig indsats. Derfor skal vi samtidig med planlægning af byen gå i dialog med investorer, erhvervs- og foreningsliv, boligselskaber, trafikselskaber, grundejere og ikke mindst borgerne i Glostrup for at sikre det gode resultat. Resultatet skal være attraktivt - og dog realiserbart.

Rom blev ikke bygget på en dag og det bliver Glostrup heller ikke. Derfor er det vigtigt, at fastlægge en plan for virkeliggørelse af de store tanker. Der vil være omfattende ændringer som vil tage mange år at og som skal modnes inden de kan blive til noget og der vil være mindre tiltag, der blot skal føres ud i livet.

  Posthusgrunden - en spændende midlertidig plads

  Det er også vigtigt at gøre en indsats for at skabe livet på stedet, inden byen bygges op. Byen er trods alt blot en kulisse for det liv, der foregår i den. 2017 bliver forhåbentligt året, hvor de første synlige tegn på udviklingen af Bymidten endelig vil vise sig.

  Vi har rejst en stor informationsstander på Banegårdspladsen, hvor vi kunne holde pladsens brugere løbende orienteret om hvad der er på vej. Selve skiltet følger snart.

  Dernæst vil det gamle udtjente posthus blive revet ned. I stedet etablerer vi en spændende midlertidig plads, hvor forskellige aktiviteter vil få mulighed for at udfolde sig i de kommende år. Det vil samtidig være her, vi kan fortælle den mere sammenhængende historie om den by, der skal komme. 

  Giv din mening til kende

  Strategiarbejdet er en helt åben proces, hvor vi ønsker at debattere den fremtidige udvikling af Bymidten. Indtil videre er det samlede arbejde blot et idékatalog, Vi vil derfor til enhver tid opfordre dig til at skrive til os med dine overvejelser om Bymidtens fremtid.

  Skriv gerne dit input direkte ind i formularen herunder.