Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Når Glostrup Kommune sender planer, strategier og projekter i offentlig høring, er det din mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Er du utilfreds med kommunens afgørelser, kan du klage.

Vi offentliggør alle høringer på denne side. Lov om digitale annoncer betyder, at annoncering af høringer og afgørelser i Folkebladet er blevet erstattet af digitale annoncer på kommunens hjemmeside. Meld dig til abonnementsordningen ved at klikke på flagikonet øverst til højre her på siden. Så vil du få tilsendt en mail, når der er nye høringer og afgørelser.

Høringer

Forslag til en række offentlige planer som lokalplaner, kommuneplaner mv. skal i henhold til lovgivningen sendes i offentlig høring. Derved har borgere, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i form af høringssvar.

Når høringsperioden er slut, bliver alle høringssvar forelagt politikerne i det udvalg, der behandler den pågældende sag. Politikerne drøfter derefter forslaget og høringssvarene og træffer deres afgørelse. På den måde sikrer vi, at offentlighedens synspunkter og ideer bliver inddraget.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 og Forslag til Lokalplan GL99 – Etageboliger på Sydvestvej 57-59

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 15. maj 2019 vedtaget at sende forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 og Forslag til Lokalplan GL99 i offentlig høring.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 udlægger et nye rammeområde der giver mulighed for etageboliger på en tidligere erhvervsejendom ved jernbanen (Sydvestvej 57-59).

Forslag til Lokalplan GL99 fastlægger de konkrete rammer for den kommende etageboligbebyggelse på Sydvestvej 57-59.

Forslagene har været i høring fra den 4. juni 2019 til den 16. august 2019. De indkomne bemærkninger er under behandling og forventes forelagt Kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret.

Her kan du læse forslag til Kommuneplantillæg nr. 14, forslag til lokalplan GL99 og offentliggørelsesannoncen

Glostrup Kommune har udarbejdet en indledende miljøscreening af kommuneplantillægget og lokalplanforslaget. På grundlag af denne screening har kommunen vurderet, at de ændringer, som de 2 planer giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplanforslaget og miljøvurderingen kan rettes til planlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 og Forslag til Lokalplan GL110 – Boliger ved Banemarksvej

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 10. april 2019 vedtaget at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 og Forslag til Lokalplan GL110 - Boliger ved Banemarksvej i høring.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 udlægger et nyt rammeområde GB48 – Boligområde ved Banemarksvej. Det nye rammeområde giver mulighed for, at området kan anvendes til boliger i form af rækkehuse og etageboliger.

Forslag til Lokalplan GL110 giver mulighed for, at der på Banemarksvej at der kan opføres ca. 350 boliger i form af rækkehuse og etageboliger.

Forslagene har været i høring fra den 7. maj 2019 til den 5. juli 2019. Her kan du læse offentliggørelsesannoncen, forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til Lokalplan GL110.  

Høringsfristen er udløbet og indsigelser og bemærkninger til forslagene er under behandling og forventes forelagt Kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret.

Glostrup Kommune har udarbejdet en indledende miljøscreening af kommuneplantillægget og lokalplanforslaget. På grundlag af denne screening har kommunen vurderet, at de ændringer, som de 2 planer giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplanforslaget og miljøvurderingen kan rettes til planlægger Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354.

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 og revideret forslag til Lokalplan GL52.1 – Glostrup Sognegård

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. marts 2019 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 og forslag til lokalplan GL52.1, for Glostrup Sognegård, i offentlig høring.

Det nye plangrundlag muliggør nedrivning af den eksisterende Sognegård og opførelse af en ny på samme område. Områdets anvendelse fastholdes til offentlige formål, og der gives mulighed for at opføre et større byggeri indenfor området hvor den eksisterende sognegård er placeret. Derved skabes der bedre plads til aktiviteter og medarbejdere tilknyttet Glostrup Kirke og Kirkegård, der i dag er presset på de fysiske forhold.

Her kan du læse kommuneplantillæg, lokalplan, og den tilhørende offentliggørelsesannonce.

Forslagene har været i høring fra den 2. april 2019 til den 31. maj 2019. På baggrund af de indkomne høringssvar har Miljø-, Teknik og Ejendomsudvalget besluttet at ændre lokalplanen på et par områder, Således er op/nedkørslen til parkeringskælderen flyttet fra Østervej til stikvej umiddelbart nord for lokalplanområdet og der er indarbejdet en beskrivelse af bygningshøjder, hvoraf det fremgår, at byggeriet kun må være 8,5 meter målt fra indgangsniveau. Ændringerne er af en sådan karakter, at udvalget har besluttet at sende et revideret lokalplanforslag i høring.

Det reviderede forslag er i høring fra den 10. september 2019 til den 18. oktober 2019. 

Bemærkninger, vedhæftet navn og adresse, skal sendes til Glostrup Kommune senest 18. oktober 2019 til Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup (post) eller miljo.teknik@glostrup.dk (mail).

Her kan du læse det reviderede lokalplanforslag og den tilhørende offentliggørelsesannonce.

Spørgsmål kan rettes til byplanlægger Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik, på tlf.: 43 23 63 54 eller på mail: plan@glostrup.dk

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Glostrup Kommune offentliggør hermed forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Glostrup Kommune og forslaget sendes i  i 12 ugers offentlig høring. Høringen løber fra 25. marts 2019 til den 17. juni 2019. 

En indsatsplan er en handlingsplan, der beskriver, hvad der konkret skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område. Efter at Naturstyrelsen har udført en geologisk, hydrologisk og grundvandskemisk kortlægningen af Herlev-Glostrup området, har Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik udarbejdet et forslag til en indsatsplan.

Forslag til indsatsplanen  har været forelagt for vores lokale Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og er godkendt i Miljø-, Teknik og Ejendomsudvalget den 21. marts 2019.

Eventuelle bemærkninger til indsatplanen sendes til natur.miljo@glostrup.dk. Efter den offentlige høring bliver alle bemærkninger behandlet, inden indsatsplanerne godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen. Du kan læse forslaget til indsatsplan her.

Samtidig med offentliggørelse og høring af forslaget til indsatsplan, offentliggøres også afgørelse af, at indsatsplanen ikke skal miljøvurderes i henhold til VVM – bekendtgørelsens bestemmelser. Denne afgørelse kan påklages indenfor 4 uger fra dato for offentliggørelse. Du kan læse VVM-afgørelsen her.

Regnvand på egen grund

Glostrup Kommune har revideret tillæg nr. 4 til kommunens spildevandsplan om afledning af regnvand. Her bliver det beskrevet, hvilke krav kommunen stiller til grundejere om håndtering af regnvand på egen grund.

I det reviderede Tillæg nr. 4A Afledning af regnvand foreslår Glostrup Kommune, at den enkelte grundejer må aflede regnvand svarende til den mængde, den offentlige kloak oprindeligt er dimensioneret til at kunne modtage. I det tidligere tillæg er retten til at aflede regnvand fra forskellige arealanvendelser bestemt ud fra, hvad en renoveret, klimatilpasset kloak kan rumme.

Glostrup Kommune har vurderet, at det reviderede tillæg til spildevandsplanen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Vi har derfor kun foretaget en miljøscreening og ikke en miljøvurdering af planforslaget.

Høring
Forslag til Tillæg nr. 4a Afledning af regnvand til Glostrup Kommunes Spildevandsplan er i offentlig høring indtil den 24. maj 2019. Har du kommentarer eller ændringsforslag til forslaget, kan du sende dem til: natur.miljo@glostrup.dk 

Vestforbrænding - høring ny miljøgodkendelse 

Miljøstyrelsen har den 29. juni 2018 igangsat en høring over vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til miljøgodkendelse til energinyttiggørelse af visse typer forbrændingsegnet farligt affald på I/S Vestforbrænding – i første omgang metalbelastet træaffald. Projektet indebærer ikke bygningsmæssige ændringer eller udvidelse.

Indsigelser og bemærkninger skal sendes Miljøstyrelsen senest den 31. august 2018.

Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

Læs mere om projektet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Forslag til forskønnelse af den centrale bymidte - oplæg til borgermøde 28. marts 2019

Der afholdes borgermøde torsdag 28. marts 2019 i Glostrup Fritidscenter kl. 17:00 - 19:00.

Borgermødet afvikles med dette program

• Velkomst
• Idéer og temaer for forskønnelse
• Konkrete forslag til forbedringer i områderne
• Drøftelse af det fremlagte – er der andre gode idéer?
• Opsamling, videre proces og afslutning.

Her kan du se de konkrete forslag til forskønnelse af området.

Spørgsmål til arrangementet kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355.

Afgørelser

Når kommunalbestyrelsen efter høring og politisk behandling vedtager en endelig plan, strategi eller et andet forslag, offentliggøres det her på siden. Desuden skal en del af kommunens øvrige afgørelser (inden for især miljølovgivningen) offentliggøres. 

Som borger, virksomhed eller anden myndighed med interesse i en sag, har du mulighed for at for at klage over kommunens afgørelser. Klagevejledning fremgår af de enkelte afgørelser.

Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan GL87.1 – Centerområde mellem Kirkebjerg Allé og Østbrovej

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. september 2019 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan GL87.1 – Centerområde mellem Kirkebjerg Allé og Østbrovej.

Kommuneplantillæg nr. 12 udlægger et nye rammeområde der giver mulighed for at inddrage en parcelhusgrund til centerformål, hvorved parkeringspladsen ved dagligvarebutikken på Kirkebjerg Allé og Østbrovej kan udvides.

Lokalplan GL87.1 giver mulighed for udvidelse af en parkeringsplads ved Rema1000 på Østbrovej 12 til også at omfatte nabogrunden på Østbrovej 14.

Her kan du læse Kommuneplantillæg nr. 12, lokalplan GL87.1 og offentliggørelsesannoncen.

Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål til planerne kan rettes til planlægger Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354.

VVM-screening af ny boring til vandindvinding i Ejby

Glostrup Forsyning ønsker en ny indvindingsboring i Ejby for at sprede indvindingen af drikkevand.

Forud for vores afgørelse om tilladelse til etablering af denne boring, har vi vurderet ansøgningen efter reglerne om VVM-screening. Vi har vurderet, at projektet ikke kræver yderligere miljøkonsekvensvurdering. Se VVM-screening og vores afgørelse her.

Du kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering frem til den 12. september 2019, se hvordan i klagevejledning til miljøvurderingsloven

Tilbagemelding på forhøring - Glosemosevej 18 - 28 samt 15 - 21 

I forbindelse med en ansøgning om en ændring af plangrundlaget for Glosemosevej 18-28 og parcelhusgrundene Glosemosevej 15, 17, 19 og 21 har der været afholdt en forhøring, der løb fra den 21. januar til den 18. marts 2019.

Vækst- og Byudviklingsudvalget har på mødet onsdag den 19. juni 2019 behandlet de indkomne bemærkninger til forhøringen og besluttet, at det nuværende projektforslag skal danne baggrund for udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplantillæg, dog således at bebyggelsesprocenten nedskrives fra 220 til 150, som det nuværende forslag afspejler.

Planforslagene vil efterfølgende blive sendt i høring hos naboer mv.  

Her kan du se det det oprindelige debatoplæg, udskrift fra Vækst- og Byudviklingsudvalget møde den 19. juni 2019, høringsskema samt klagevejledning.  

Spørgsmål til sagen kan rettes til Birgitte Skoven, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6391.

 

Kapacitetsplan for Harrestrup Å

Harrestrup Å-systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at forebygge oversvømmelser ved skybrud. Samarbejdet har resulteret i en kapacitetsplan, der beskriver en række delprojekter i og omkring åen og som tilsammen kan rumme de store vandmængder ved skybrud. 

Kommunalbestyrelsen har den 15.05.2019 tiltrådt Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å. Du kan læse mere på Harrestrup Å hjemmeside https://harrestrupaa.dk/

Afgørelsen er truffet efter §8 stk. 1 i miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25/10/2018). Afgørelsen kan påklages til Plannævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige at der alene kan klages over lovligheden eller gyldigheden af afgørelsen.

Vi skal have modtaget klagen senest den 11. juli 2019.  Læs klagevejledningen her.

Du kan læse kapacitetsplanen her, Miljørapporten her og den sammenfattende redegørelse her.

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2017 og lokalplan GL27.1 - for boliger på Hovedvejen/Nørre Allé

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 10. april 2019 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til GL27.1 for boliger på hjørnet af Hovedvejen/Nørre Allé.

Tillæg nr. 7 er udarbejdet for at fastlægge et nyt rammeområde med en bebyggelsesprocent noget højere end det sædvanlige for området langs Hovedvejen.

Lokalplan GL27.1s område har været planlagt til etageboligbebyggelse siden vedtagelsen af lokalplan GL27 i 2011. Det projekt, der ligger til grund for lokalplanen viser en bebyggelse, der indeholder flere etagemeter end det, der er muligt med den nuværende lokalplan. Projektet viser herud over et forslag til bebyggelse af det kommunale grønne hjørne mod krydset, hvor den nuværende lokalplan fastlægger et friareal.


Her kan du se kommuneplantillæglokalplan og bekendtgørelsesannoncen.
 
Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål til planerne kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355.

Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2017 og lokalplan GL80.5 - Etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets Allé

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 10. april 2019 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 8 og forslag til GL80.5 - Etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets Allé.

Tillæg nr. 8 er udarbejdet for at give mulighed for at der kan lokalplanlægges til etageboliger med indtil 4 etager og større tæthed end der er planlagt for i området omkring Rådhusparken. 

Lokalplan GL80.5 giver mulighed for en fortætning af bebyggelsen i området ved etablering af etagebebyggelse i varierende højde. Lokalplanen har til formål at sikre, at ny tættere bebyggelse tilpasses den omkringliggende bebyggelse og derfor fastlægger lokalplanen, at ny bebyggelse nedtrappes i højden mod naboerne.

Her kan du se kommuneplantillæg, lokalplan og bekendtgørelsesannoncen.
 
Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål til planerne kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355.

Ny støjhandlingsplan

Kommunalbestyrelsen har den 13. marts 2019 vedtaget Støjhandlingsplan 2018. Støjhandlingsplan 2018 er en samlet plan for at begrænse støjen fra de større kommunale veje i Glostrup. Planen er baseret på den nyeste kortlægning af støj fra vejtrafikken i kommunen, som er udført i perioden 2017-18.

I støjhandlingsplanen beskrives de handlinger og tiltag, som kommunen vil foretage for at begrænse støj fra vejtrafik i Glostrup Kommune. Som en del af støjhandlingsplanen er der udarbejdet et idekatalog som opridser problemstillingerne og beskriver en række alternativer til afhjælpning af problemerne. Støjhandlingsplan 2018 har været i otte ugers offentlig høring.

Støjpulje
I forbindelse med Budget 2019 blev det besluttet at oprette en støjpulje på 500.000 kr. årligt til at fremme støjreducerende tiltag. Pengene for 2019 er foreslået anvendt til deltagelse i række projekter. Det gælder blandt andet det tværkommunale Silent City-projekt, hvor der bliver testet og udviklet nye løsninger til bekæmpelse af trafikstøj samt kompetenceopbygning, vidensdeling og dialog mellem kommuner, branche og borgere. Derudover gælder det en analyse af, hvor det er hensigtsmæssigt at opstille støjskærme samt en pulje til konkrete støjreducerende tiltag.

Nyt regulativ for jord – analysefrie arealer

Glostrup Kommune ønsker at medvirke til en nem og ukompliceret håndtering af overskudsjord i forbindelse med gravearbejde langs Ring 3, og derfor har vi udarbejdet et nyt regulativ om jord. Samtidig offentliggør vi et baggrundsnotat om fritagelse fra analysepligt.

Vi har inddraget borgere og andre i processen, idet et udkast til jordregulativet har været i 4 ugers offentlig høring fra den 2. oktober 2018. Vi har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere regulativ fra 2012 er, at jord fra vejareal (og kommende vejareal) langs Nordre og Søndre Ringvej i Glostrup kun skal prøvetages og analyseres før det flyttes, hvis der er mistanke om, at jorden er kraftig forurenet. Jordflytning skal dog fortsat anmeldes til kommunen via www.jordweb.dk. Husk at oplyse i anmeldelsen, at jorden er fra et analysefrit areal og er lettere forurenet (kategori 2).

Den øverste meter jord på nuværende og kommende vejarealer langs Ring 3 (undtagen fokusarealer, hvor der er mistanke om mere forurening) er undersøgt systematisk med stikprøver af Hovedstadens Letbane og fundet højst lettere forurenet, hovedparten endog næsten uforurenet. På den baggrund har Glostrup Kommune klassificeret jorden som kategori 2.

Ændringerne i regulativet fremgår i § 11 og bilag 2 vedrørende analysefrie arealer. Samtidig har vi revideret jordregulativets liste over godkendte jordmodtagere (bilag 4), ligesom vi har opdateret henvisninger til lovgivning mm, så de er tidssvarende.

Jordregulativet træder i kraft den 1. januar 2019. Afgørelsen offentliggøres nu, da det skal ske mindst en måned før ikrafttrædelse.

Dispensation til at fjerne åkander i Ejby Mose

Glostrup Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til klipning af åkander i Ejby Mose. Klipningen sker for at give en større vandoverflade i mosen. Det vil skabe bedre iltning af vandet, når det blæser, og samtidig sikre, at mere lys trænger ned i bunden. Begge dele vil være til gavn for mosens plante- og dyreliv. 

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er den 16. oktober 2018. Se klagevejledning til naturbeskyttelsesloven her.

Tilladelse til vandindvinding og udledning af grundvand til Harrestrup Å

Glostrup Kommune har den 5. september 2018 givet HOFOR tilladelse til etablering af en ny vandindvindingsboring på deres kildeplads VII på Ballerup Boulevard 201. Tilladelsen er givet på en række vilkår og indeholder også en tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Harrestrup Å. Til tilladelsen hører et bilag med en situationsplan.

Du kan klage over tilladelsen frem til den 5. oktober 2018, se hvordan i klagevejledning til miljøbeskyttelsesloven samt klagevejledning til vandforsyningsloven.

I forbindelse med tilladelsen har vi miljøscreenet projektet. Vi har vurderet, at projektet ikke kræver yderligere miljøkonsekvensvurdering. Se VVM-screening og vores afgørelse her.

Du kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering frem til den 5. oktober 2018, se hvordan i klagevejledning til miljøvurderingsloven.

Tillæg til miljøgodkendelse til Glostrup Fritidscenter

Glostrup Kommune har i henhold til svømmehalsbekendtgørelsen godkendt et nyt vandbehandlingsanlæg til det eksisterende soppebassin. Godkendelsen er udformet som et tillæg til Glostrup Fritidscenters miljøgodkendelse. Den kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Miljøgodkendelse til Glostrup Apotek

Glostrup Kommune har d. 3. juli  2018 meddelt ny miljøgodkendelse til Glostrup Apotek, Paul Bergsøes Vej 16.  Den nye godkendelse er meddelt på baggrund af en ansøgning om ny miljøgodkendelse fra Glostrup Apotek, i forbindelse med en planlagt udvidelse og ombygning af Glostrup Apoteks eksisterende faciliteter samt udvidelse med produktion af sterile lægemidler. Se miljøgodkendelsen inklusiv VVM afgørelsen her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til og med den 1. juli 2018, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til NCC Industry 

Glostrup Kommune har d. 30. juni 2018 meddelt ny miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til NCC Industry, Ejby Industrivej 8-20, 2600 Glostrup. Den nye godkendelse er givet ud fra NCC's ansøgning om ny miljøgodkendelse, da virksomheden ønsker at ombygge faciliteterne på adressen.  

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Se tilslutningstilladelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til og med den 30. juni 2018, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til genbrugsstationen 

Glostrup Kommune har d. 29. juni 2018 meddelt ny miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til Glostrup Genbrugsstation, Paul Bergsøes Vej 39. Den nye godkendelse er givet på baggrund af den forventede nye indretning efter ombygningen og åbner op for en udvidet åbningstider.  

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Se tilslutningstilladelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til d. 28. juli 2018, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

I forbindelse med miljøgodkendelsen, har vi også miljøscreenet projektet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Vi har afgjort, at projektet ikke kræver yderligere miljøkonsekvensvurdering. Se VVM-screeningen og afgørelsen her.

Tilladelse til jordvarme på Brandsbjergvej 95

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Brandsbjergvej 95. Se tilladelse med klagevejledning.

HCS A/S – ny miljøgodkendelse for affaldsplads

Glostrup Kommune har meddelt HCS A/S ny miljøgodkendelse til at modtage og behandle en lang række forskellige affaldsfraktioner på ejendommen Hvissingevej 100. 

Virksomheden vil med den nye miljøgodkendelse kunne modtage op til ca. 350.000 ton affald årligt, hvor beton og tegl, jord til kartering samt træaffald vil udgøre den største andel. Derudover håndterer virksomheden andet byggeaffald, jern- og metalaffald, pap, papir, plast, glas, bildæk, kølemøbler, elektronikaffald, mindre mængder have- og parkaffald mv.

Forud for godkendelsen har kommunen foretaget en vurdering af virkning på miljøet (VVM). Af hensyn til omgivelserne er godkendelsen givet på en lang række vilkår, som blandt andet begrænser støj og støvgener fra virksomheden. Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen

Kunstgræsbane kræver ikke VVM

Glostrup Kommune ønsker at udskifte en naturgræsbane på Stadionvej 80 til en kunststofbane. Samtidig har Glostrup Forsyning behov for at kunne forsinke mere regnvand for at klimatilpasse regnvandssystemet.

Den nye kunstgræsbane og en del af græsarealet vil derfor blive forsænket. Kommer der skybrud kan forsyningen opmagasinere regnvand på arealet og derved aflaste regnvandskloakken. Glostrup Kommune vurderer, at etablering af kunststofbanen og forsinkelsesbassin ikke medfører VVM-pligt. Se VVM-screening og kommunens vurdering her.

Tilladelse til jordvarme på Linde Alle 26

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Linde Alle 26.

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen

Glostrup Kommune har vedtaget en forskrift for anlæg af Letbanen.  Forskriften fastlægger, at støjende og særligt støjende bygge- og anlægsarbejde kun må udføres mellem klokken 7 og 22 på hverdage. I weekender må Hovedstadens Letbane udføre støjende arbejde mellem klokken 8 og 18. Uden for disse tidsrum kan de foretage mindre støjende aktiviteter.

I særlige tilfælde kan Hovedstadens Letbane arbejde om natten uden dispensation fra forskriften. Det gælder eksempelvis på steder, hvor trafikale hensyn forhindrer en særligt støjende aktivitet i at blive udført i de angivne tidsrum. Forskriften fastlægger krav til, hvordan og hvornår naboer til støjende aktiviteter skal informeres. For øvrigt bygge- og anlægsarbejde gælder "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsopgaver i Glostrup Kommune". Se mere på: www.glostrup.dk/byggearbejde

Miljøgodkendelse (affaldsbehandling) - HCS A/S Transport og Spedition

Glostrup Kommune har givet HCS A/S miljøgodkendelse til udvidelse af deres eksisterende affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden har fået tilladelse til at etablere et behandlingsanlæg for modtagelse og forbehandling af organisk affald i en nyopført bygning på deres adresse: Hvissingevej 100, 2600 Glostrup.

Af hensyn til omgivelserne er godkendelsen givet på vilkår, der forhindrer lugtgener fra aktiviteten. Se miljøgodkendelsen og den miljøtekniske vurdering her.

Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra HCS A/S vurderet, at det ikke udløser VVM-pligt, at virksomheden håndterer en ny affaldsfraktion på det eksisterende affaldshåndteringsanlæg.

Miljøtilladelse til etablering af jordvarme på Bogfinkevej 15

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Bogfinkevej 15. Anlægget overholder jordvarmebekendtgørelsens afstandskrav og skal efterses mindst en gang årligt.