Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Når Glostrup Kommune sender planer, strategier og projekter i offentlig høring, er det din mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Er du utilfreds med kommunens afgørelser, kan du klage.

Vi offentliggør alle høringer på denne side. Lov om digitale annoncer betyder, at annoncering af høringer og afgørelser i Folkebladet er blevet erstattet af digitale annoncer på kommunens hjemmeside. Meld dig til abonnementsordningen ved at klikke på flagikonet øverst til højre her på siden. Så vil du få tilsendt en mail, når der er nye høringer og afgørelser.

Høringer

Forslag til en række offentlige planer som lokalplaner, kommuneplaner mv. skal i henhold til lovgivningen sendes i offentlig høring. Derved har borgere, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i form af høringssvar.

Når høringsperioden er slut, bliver alle høringssvar forelagt politikerne i det udvalg, der behandler den pågældende sag. Politikerne drøfter derefter forslaget og høringssvarene og træffer deres afgørelse. På den måde sikrer vi, at offentlighedens synspunkter og ideer bliver inddraget.

HCS A/S – VVM-afgørelse og udkast til ny miljøgodkendelse for affaldsplads

Glostrup Kommune offentliggør hermed  en vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt udkast til afgørelse af en samlet ny miljøgodkendelse af den eksisterende plads på ejendommen Hvissingevej 100 til modtagelse, bearbejdning og omlastning af forskellige affaldsfraktioner. 

Glostrup Kommune opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet. Klagefristen for VVM afgørelsen er den 5. februar 2018. Bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse kan sendes til Glostrup Kommune indtil den 29. januar 2018.

Den endelige miljøgodkendelse forventes udsendt kort tid efter at den er blevet godkendt af Miljø- og Teknikudvalget på mødet den 15. februar 2018. Der vil herefter være mulighed for at påklage Glostrup Kommune afgørelse efter de gældende regler.

Indstil medlemmer til lokalt naturråd

Glostrup Kommune er i forbindelse med arbejdet omkring Grønt Danmarkskort med til at oprette et lokalt naturråd. Høje Taastrup Kommune fungerer som sekretariatskommune

Med regeringens ændring af planloven, er det besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd. De skal bistå kommunerne med at udpege områder, der kan indgå i Grønt Danmarkskort. Sammen med 6 andre kommuner skal Glostrup Kommune være en del af det lokale naturråd, der sekretariatsbetjenes af Høje-Taastrup Kommune.

Grønt Danmarkskort skal fungere som det nationale kortværk over naturrelaterede udpegninger. Formålet med Grønt Danmarkskort er at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur samt at udvikle et værktøj, der kan hjælpe til med at skabe mere sammenhængende natur i og mellem kommunerne.

Send jeres indstilling til Høje-Taastrup Kommune
Høje-Taastrup Kommune er udvalgt til sekretariatskommune og står for betjeningen af det lokale naturråd for kommunerne Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.

Organisationer og foreninger opfordres til at indstille medlemmer og suppleanter til det lokale naturråd. De, der kan indstille medlemmer er:

  • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur 

Der er frist for indstillinger fredag den 8. december 2017. Indstillinger af medlemmer og suppleanter sker ved at sende organisationens navn, navn på medlem/suppleant, adresse, e-mail og telefonnummer til tmc@htk.dk eller:

Høje-Taastrup Kommune
Teknik- og Miljøcenteret
Bygaden 2
2630 Taastrup
tlf. 43 59 12 75 

Høje-Taastrup Kommune træffer efter samråd med de øvrige kommuner afgørelse om, hvem der skal indgå i det lokale naturråd. Der skal i alt udpeges 20 medlemmer til naturrådet.

De udvalgte medlemmer til naturrådet vil blive annonceret på kommunernes hjemmeside. Det lokale naturråd skal være oprettet senest d. 15. januar 2018, jf. bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017.

Naturrådenes arbejde skal være afsluttet senest d. 15. juli 2018. Kommunerne skal i deres videre planlægning for udpegning af områder, der skal indgå Grønt Danmarkskort, inddrage naturrådenes arbejde, men det er ikke bindende for byrådene.

Læs mere om Grønt Danmarkskort og lokale naturråd på Miljøstyrelsens sider om Grønt Danmarkskort. For yderligere information eller spørgsmål, kontakt Arne Schøller Larsen, arnelar@htk.dk, 43 59 12 75.

Forhøring – Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14

Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for at et eksisterende parkeringsareal på ejendommen Kirkebjerg Allé 1 og Østbrovej 12 må udvides på Østbrovej 14. Det kan ikke lade sig gøre i henhold til de gældende planer for området.  Ændringen er af en sådan karakter, at der skal afholdes en forudgående høring af ændringen.

Kommunalbestyrelsen har den 7. juni 2017 besluttet at sende et debatoplæg om ændret anvendelse af boligområdet ved Østbrovej 14 i høring fra den 27. juni 2017 til den 30. august 2017. Høringsfristen er udløbet og de indkomne bemærkninger er under behandling og forventes forelagt Kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret.

Debatoplægget offentliggøres den 27. juni 2017. Her kan du se offentliggørelsesannoncen og debatoplægget.  

Spørgsmål til debatoplægget kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354.

Forhøring - Nyt boligområde mellem jernbanen og Banemarksvej

Brøndby og Glostrup Kommune er blevet kontaktet af en udvikler, som ønsker at bygge et nyt boligområde med etageboliger og rækkehuse på området mellem jernbanen og Banemarksvej.

Da området både ligger i Glostrup og Brøndby, vil de to kommuner udarbejde en samlet plan for området.

Inden det konkrete planlægningsarbejde går i gang, ønsker de to kommuner at borgerne kommer med ideer og forslag til hvorvidt man skal gå videre med planerne om at opføre boliger eller om området skal bruges til noget helt andet.

Der er udarbejdet et debatoplæg, som kan ses på begge kommuners hjemmesider. Her kan du læse mere om forslaget med etageboliger og rækkehuse og komme med ideer og kommentarer til hvad området skal bruges til frem til den 19. september 2017.

I annoncen og debatoplægget kan du læse mere om forslaget med etageboliger og rækkehuse og komme med dine ideer og kommentarer til hvad området skal bruges til.

Høringsfristen er udløbet og de indkomne bemærkninger er under behandling og forventes forelagt Kommunalbestyrelsen i begyndelsen af 2018.

Spørgsmål til debatoplægget kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354.

Debatoplæg – Ændring af ejendommen Sydvestvej 57-59 

Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for, at der på ejendommen, Sydvestvej 57-59 – den tidligere pumpefabrik, Smedegaard Pumper – kan etableres etageboliger. Dette kan ikke lade sig gøre i henhold til de gældende planer for området.

Glostrup Kommunalbestyrelse har derfor besluttet at sende et debatoplæg om den ændrede anvendelse af ejendommen i høring, inden der udarbejdes et egentlig forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Oplægget er i høring fra den 20. august 2017 til den 20. oktober 2017. Høringsfristen er udløbet og de indkomne bemærkninger er under behandling og forventes forelagt Kommunalbestyrelsen i begyndelsen af 2018.

Klik på links for at se: Debatoplægget samt offentliggørelsesannonce  

Spørgsmål til debatoplægget kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf.: 2541 9595.

Forslag til lokalplan HL22 – Genbrugsstationen 

Kommunalbestyrelsen har den 11. oktober 2017 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan HL22 – for et område mellem Paul Bergsøes Vej og Hvissingevej - herunder Genbrugsstationen, i høring.

Forslag til lokalplan HL22, er udarbejdet for at sikre mulighed for at genbrugsstationen kan renoveres og udbygges til en moderne genbrugsstation. Lokalplanen fastholder som sådan områdets nuværende anvendelse men giver mulighed for at ejendommen kan opdeles i to adskilte funktioner/nye ejendomme. Dette vil medføre et behov for etablering af en ny vejadgang for tunge køretøjer til den vestlige del af ejendommen fra Hvissingevej. Her kan du se lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget er i høring fra den 17. oktober 2017 til den 16. december 2017.

Glostrup Kommune har udarbejdet en indledende miljøscreening af lokalplanforslaget. På grundlag af denne screening har kommunen vurderet, at det byggeri, som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Her kan du se miljøscreeningen. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplanforslaget og miljøvurderingen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 og forslag til Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. oktober 2017 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 og forslag til Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175 i høring.

Kommuneplantillæg nr. 6 giver mulighed for, at der kan opføres åben-lav boligbebyggelse på den sydlige halvdel af Ejby Mosevej 175. Området overgår til rammeområde EB12 - Parcelhusområde ved Ejby Mosevej.

Lokalplanen giver mulighed for, at den sydlige halvdel af Ejby Mosevej 175 skal kunne anvendes til to parcelhuse med en grundstørrelse på ca. 775 m² hver.

Her kan du se forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og offentliggørelsesannoncen.  

Bemærkninger skal sendes til Glostrup Kommune senest den 2. januar 2018 til Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller sendes som e-mail til miljo.teknik@glostrup.dk. Husk at angive navn og adresse. 

Glostrup Kommune har udarbejdet en indledende miljøscreening af planforslagene. På grundlag af denne screening har kommunen vurderet, at de ændringer, som planerne giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslagene og miljøvurderingen kan rettes til byplanlægger Birgitte Skoven, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6391. 

Forhøring - Nye boliger ved ungdomsparken i Hvissinge

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde en ny lokalplan, der reviderer de nuværende muligheder for boligbebyggelse i den vestlige rand af Cirkusgrunden i Hvissinge. En ny lokalplan vil ændre det kommende boligområdes udstrækning, så det tilpasses bedre til Ungdomsparken.

Da der med beslutningen skal ændres i den overordnede anvendelse af arealer Glostrup Kommune, skal der jf. Planloven udsendes et debatoplæg for at indkalde alternative idéer og forslag inden der kan udarbejdes et egentligt forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Debatoplægget er godkendt i Kommunalbestyrelsen på mødet 17. januar og er i høring fra den 23. januar 2018 til den 3. marts 2018. Når høringsfristen udløber, vil de indkomne bemærkninger blive fremlagt til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Klik på links for at se: Debatoplæg og offentliggørelsesannonce.

Spørgsmål til debatoplægget kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf.: 2541 9595.

 

Afgørelser

Når kommunalbestyrelsen efter høring og politisk behandling vedtager en endelig plan, strategi eller et andet forslag, offentliggøres det her på siden. Desuden skal en del af kommunens øvrige afgørelser (inden for især miljølovgivningen) offentliggøres. 

Som borger, virksomhed eller anden myndighed med interesse i en sag, har du mulighed for at for at klage over kommunens afgørelser. Klagevejledning fremgår af de enkelte afgørelser.

Tilladelse til genanvendelse af stabilgrus på Stadionvej 90-92

I forbindelse med et kommende byggeri på Stadionvej 90-92 er der under de eksisterende bygninger truffet et lag stabilgrus. Bygherre ønsker at genbruge dette under de kommende bygninger og belægninger.

Glostrup Kommune støtter genbrug af ressourcer, når det kan ske uden miljømæssig uønsket påvirkning. Derfor har vi givet tilladelse til genbrug af stabilgrusen efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Du kan klage over afgørelsen frem til den 8. december 2017. Se yderligere i klagevejledningen.

Kunstgræsbane kræver ikke VVM

Glostrup Kommune ønsker at udskifte en naturgræsbane på Stadionvej 80 til en kunststofbane. Samtidig har Glostrup Forsyning behov for at kunne forsinke mere regnvand for at klimatilpasse regnvandssystemet.

Den nye kunstgræsbane og en del af græsarealet vil derfor blive forsænket. Kommer der skybrud kan forsyningen opmagasinere regnvand på arealet og derved aflaste regnvandskloakken. Glostrup Kommune vurderer, at etablering af kunststofbanen og forsinkelsesbassin ikke medfører VVM-pligt. Se VVM-screening og kommunens vurdering her.

Tilladelse til jordvarme på Linde Alle 26

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Linde Alle 26.

Miljøgodkendelse til støjvold i Hvissinge Øst

Glostrup Kommune har d. 12. september 2017 meddelt miljøgodkendelse til etablering af en støjvold i Hvissinge Øst. Støjvolden skal sammen med de andre støjvolde i området beskytte det nye boligområde i Hvissinge Øst mod støj fra motorvejen. Volden etableres af overskudsjord fra byggemodning af boligområdet, og der tilføres ikke jord udefra.

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til d. 11. oktober 2017, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

I forbindelse med miljøgodkendelsen, har vi også miljøscreenet projektet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Vi har afgjort, at projektet ikke kræver yderligere miljøkonsekvensvurdering. Se VVM-screeningen og afgørelsen her.

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen

Glostrup Kommune har vedtaget en forskrift for anlæg af Letbanen.  Forskriften fastlægger, at støjende og særligt støjende bygge- og anlægsarbejde kun må udføres mellem klokken 7 og 22 på hverdage. I weekender må Hovedstadens Letbane udføre støjende arbejde mellem klokken 8 og 18. Uden for disse tidsrum kan de foretage mindre støjende aktiviteter.

I særlige tilfælde kan Hovedstadens Letbane arbejde om natten uden dispensation fra forskriften. Det gælder eksempelvis på steder, hvor trafikale hensyn forhindrer en særligt støjende aktivitet i at blive udført i de angivne tidsrum. Forskriften fastlægger krav til, hvordan og hvornår naboer til støjende aktiviteter skal informeres. For øvrigt bygge- og anlægsarbejde gælder "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsopgaver i Glostrup Kommune". Se mere på: www.glostrup.dk/byggearbejde

Miljøgodkendelse (affaldsbehandling) - HCS A/S Transport og Spedition

Glostrup Kommune har givet HCS A/S miljøgodkendelse til udvidelse af deres eksisterende affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden har fået tilladelse til at etablere et behandlingsanlæg for modtagelse og forbehandling af organisk affald i en nyopført bygning på deres adresse: Hvissingevej 100, 2600 Glostrup.

Af hensyn til omgivelserne er godkendelsen givet på vilkår, der forhindrer lugtgener fra aktiviteten. Se miljøgodkendelsen og den miljøtekniske vurdering her.

Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra HCS A/S vurderet, at det ikke udløser VVM-pligt, at virksomheden håndterer en ny affaldsfraktion på det eksisterende affaldshåndteringsanlæg.

Miljøtilladelse til etablering af jordvarme på Bogfinkevej 15

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Bogfinkevej 15. Anlægget overholder jordvarmebekendtgørelsens afstandskrav og skal efterses mindst en gang årligt. 

Kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan GL88.1 – Erhvervsområde ved Tavleholmsvej og Hovedvejen 

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 16. august 2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan GL88.1 – Erhvervsområde ved Tavleholmsvej og Hovedvejen.

Kommuneplantillæg nr. 2 åbner mulighed for, at der indenfor rammeområdet GC17 – Erhvervs- og centerområde omkring Tavleholmsvej og Hovedvejen, udover kontor og udvalgsvarer også kan etableres en dagligvarebutik på op til 1.500 m2. Tillægget præciserer højden og beliggenhed af ny bebyggelse og åbner mulighed for, at tilbygninger til eksisterende byggeri kan ske i højde svarende til eksisterende bebyggelse.

Lokalplan GL88.1 åbner mulighed for, at der indenfor lokalplanområdet kan etableres en dagligvarebutik på op til 1.500 m2. Lokalplanen viderefører hovedparten af den hidtidige lokalplans bestemmelser og åbner mulighed for at til- og ombygninger kan ske i tilsvarende højde som eksisterende byggeri på grundene. Derudover udlægges der i lokalplanen beplantningsbælter, og der fastlægges retningslinjer for klimatilpasning.

Planerne har været i høring fra den 7. marts 2017 til den 5. maj 2017. Ved høringsfristens udløb var der kommet 6 bemærkninger til forslagene. Bemærkningerne har givet anledning til ændringer, nærmere redegørelse fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Her kan du se kommuneplantillægget, lokalplanen og offentliggørelsesannoncen med klagevejledning.

Spørgsmål til planerne kan rettes til byplanlægger Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354.

Lokalplan GL92.1 - Kirkebjerg Allé 4 og 6

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 13. september 2017 endeligt vedtaget Lokalplan GL92.1 - Kirkebjerg Allé 4 og 6.

Lokalplan GL92.1 - Kirkebjerg Allé 4 og 6 giver mulighed for, at to grunde på hjørnet af Kirkebjerg Allé og Linde Allé kan bebygges med åben-lav bebyggelse i form af to villaer. Lokalplanen sikrer, at villaerne opføres i 1½ etage med gavl i en fastlagt facadelinje, og den fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering, bygningsform og materialer.

Lokalplanen har været i høring fra den 25. april 2017 til den 19. juni 2017. I lokalplanens høringsperiode er der modtaget 2 bemærkninger. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer. Nærmere redegørelse fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Her kan du se lokalplanen og offentliggørelsesannonce.
 
Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til byplanlægger Birgitte Skoven, Center for Miljø og Teknik, på tlf. nr. 4323 6391.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025

Kommunalbestyrelsen har den 11. oktober 2017 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025.

Kommuneplantillægget åbner mulighed for at ny bebyggelse kan opføres i 7 etager i stedet for 6 etager, og at bebyggelsesprocenten kan hæves til 225 i stedet for 210, såfremt hele parkeringsbehovet etableres i kælder eller parkeringshus. Rammeområdets øvrige bestemmelser fastholdes.

Kommuneplantillægget har været i høring fra den 30. maj 2017 til den 21. august 2017. I høringsperioden er der modtaget 2 bemærkninger. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer. Nærmere redegørelse fremgår af offentlighedsannoncen.

Her kan du se kommuneplantillægget og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til kommuneplantillægget kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf.nr. 4323 6354.

Lokalplan HL4.1 – Børneinstitution på Skovsletten

Kommunalbestyrelsen har den 11. oktober 2017 endeligt vedtaget Lokalplan HL4.1 – Børneinstitution på Skovsletten.

Lokalplanen åbner mulighed for at udvide børneinstitutionens udearealer med ca. 2.100 m2, således at børneinstitutionens areal i alt kommer til at omfatte ca. 4.100 m2. Indenfor lokalplanområdet kan der efter nærmere nærmer retningslinjer opføres en bålhytte, skure samt legeredskaber. Lokalplanen åbner derudover mulighed for, at børneinstitutionens parkeringsplads kan udvides.

Lokalplanen har været i høring fra den 30. maj 2017 til den 21. august 2017. I høringsperioden er der modtaget fire bemærkninger. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer. Nærmere redegørelse fremgår af offentlighedsannoncen.

Her kan du se lokalplanen og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til kommuneplantillægget kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf.nr. 4323 6354.

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan GL95.3 - Erhvervsområde langs Sydvestvej

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. oktober 2017 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan GL95.3 - Erhvervsområde langs Sydvestvej
ved Tjalfesvej.

Kommuneplantillæg nr. 3 muliggør, at ejendomme i rammeområde GE01 kan anvendes til uddannelsesinstitutioner foruden de allerede tilladte anvendelser, kontorerhverv under 1.500 m² og erhverv i form af industri-, værksteds- og anden produktionsvirksomhed i miljøklasse 1-4.

Lokalplan GL95.3 - Erhvervsområde langs Sydvestvej ved Tjalfesvej giver mulighed for uddannelsesinstitutioner og kontorerhverv under 1.500 m² og viderefører den eksisterende anvendelse til erhverv i form af industri-, værksteds- og anden produktionsvirksomhed i miljøklasse 1-4.

Planforslagene var i høring fra den 4. april 2017 til den 5. juni 2017. Glostrup Kommune modtog 3 bemærkninger i høringsperioden. Det er ved vedtagelsen af planerne besluttet, at bemærkningerne ikke gav anledning til ændringer.

Her kan du se kommuneplantillægget, lokalplanen og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til byplanlægger Birgitte Skoven, Center for Miljø og Teknik, på tlf. nr. 4323 6391.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan HL21 - Ældrecenter Dalvangen.

 Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. oktober 2017 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan HL21 - Ældrecenter Dalvangen. Planerne muliggør en større tilbygning til Ældrecenter Dalvangen og mindre tilbygninger og lignende til den eksisterende bebyggelse.

Med Kommuneplantillæg nr. 4 øges bebyggelsesprocenten i rammeområdet HO10 fra 50 til 80. Områdets anvendelse fastholdes til offentligt formål.

Lokalplan HL21 - Ældrecenter Dalvangen fastlægger to byggefelter; et byggefelt til en større tilbygning langs Digevangsvej og et byggefelt til mindre tilbygninger og lignende i tilknytning til den eksisterende bebyggelse.

Her kan du se kommuneplantillægget, lokalplanen og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til byplanlægger Birgitte Skoven, Center for Miljø og Teknik, på tlf. nr. 4323 6391.