Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Når Glostrup Kommune sender planer, strategier og projekter i offentlig høring, er det din mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Er du utilfreds med kommunens afgørelser, kan du klage.

Vi offentliggør alle høringer på denne side. Lov om digitale annoncer betyder, at annoncering af høringer og afgørelser i Folkebladet er blevet erstattet af digitale annoncer på kommunens hjemmeside. Meld dig til abonnementsordningen ved at klikke på flagikonet øverst til højre her på siden. Så vil du få tilsendt en mail, når der er nye høringer og afgørelser.

Høringer

Forslag til en række offentlige planer som lokalplaner, kommuneplaner mv. skal i henhold til lovgivningen sendes i offentlig høring. Derved har borgere, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i form af høringssvar.

Når høringsperioden er slut, bliver alle høringssvar forelagt politikerne i det udvalg, der behandler den pågældende sag. Politikerne drøfter derefter forslaget og høringssvarene og træffer deres afgørelse. På den måde sikrer vi, at offentlighedens synspunkter og ideer bliver inddraget.

Reviderede forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 6. juni 2018 besluttet at sende reviderede forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175 i høring.

Kommuneplantillæg nr. 6 giver mulighed for, at der kan opføres åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse på den sydlige halvdel af Ejby Mosevej 175. Området overgår til rammeområde EB13 – Boligbebyggelse ved Ejby Mosevej.

Lokalplanen giver mulighed for, at den sydlige halvdel af Ejby Mosevej 175 skal kunne anvendes til enten to parcelhuse med en grundstørrelse på ca. 775 m² hver, eller tæt-lav bebyggelse som f.eks. klynge- eller rækkehuse.

Her kan du se forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og offentliggørelsesannoncen.

Bemærkninger skal sendes til Glostrup Kommune senest den 21. august 2018 til Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller sendes som e-mail til miljo.teknik@glostrup.dk. Husk at angive navn og adresse. 

Glostrup Kommune har udarbejdet en indledende miljøscreening af planforslagene. På grundlag af denne screening har kommunen vurderet, at de ændringer, som planerne giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslagene og miljøvurderingen kan rettes til byplanlægger Troels Sindballe Broberg, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6357.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 og forslag til Lokalplan HL13.1 - et område til boliger og rekreative formål ved Egeskoven (Cirkusgrunden)

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 6. juni 2018 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 og forslag til lokalplan HL13.1 -et område til boliger og rekreative formål ved Egeskoven (Cirkusgrunden) i høring. 

Tillæg nr. 9 er udarbejdet for at give mulighed for

  • at det eksisterende, planlagte boligområde syd for Skovsletten og øst for Egeskoven får en udstrækning der følger de to veje og kan udbygges med boliger med op til 4 etager i maks. 14 meters højde
  • tilpasning af afgrænsningen på vejarealerne på Skovsletten og Egeskoven
  • tilpasning af afgrænsningen på det rekreative område omkring Ungdomsparken.

Formålet med lokalplan HL13.1 er at give mulighed for at tilpasse den planlagte boligudbygning til områdets nuværende rekreative anvendelse og det omkringliggende byggeri. Lokalplan HL13.1 justerer derfor på delområdernes afgrænsning og på bestemmelserne for områdets indretning.

Her kan du se forslag til kommuneplantillæg, lokalplan samt offentliggørelsesannoncen.

Bemærkninger skal sendes til Glostrup Kommune senest den 21. august 2018 til Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller sendes som e-mail til miljo.teknik@glostrup.dk. Husk at angive navn og adresse. 

Glostrup Kommune har udarbejdet en indledende miljøscreening af planforslagene. På grundlag af denne screening har kommunen vurderet, at de ændringer, som planerne giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslagene og miljøvurderingen kan rettes til byplanlægger Christine Brønnum-Johansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6356. 

Fornyet forhøring – Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Allé 3 

Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for at et eksisterende parkeringsareal ved Rema1000 på Kirkebjerg Allé 1 og Østbrovej 12 må udvides på Østbrovej 14 og Kirkebjerg Allé 3. Det kan ikke lade sig gøre i henhold til de gældende planer for området.  Ændringen er af en sådan karakter, at der skal afholdes en forudgående høring af ændringen.

Glostrup Kommune sendte i sommeren 2017 et oplæg til Forudgående høring om ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 i høring. På baggrund af høring har Miljø- og Teknikudvalget i marts 2018 besluttet at åbne mulighed for, at Rema1000s parkeringsplads også kan udvides på Kirkebjerg Allé 3.  

Her kan du se offentliggørelsesannoncen og debatoplægget.  

Oplægget har været i høring fra den 15. maj 2018 til den 29. maj 2018. Bemærkningerne er under behandling og forventes forelagt Miljø- og Teknikudvalget efter sommerferien 2018.

Spørgsmål til debatoplægget kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354.

Forhøring – Ændring af ejendommen Sydvestvej 57-59 

Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for, at der på ejendommen, Sydvestvej 57-59 – den tidligere pumpefabrik, Smedegaard Pumper – kan etableres etageboliger. Dette kan ikke lade sig gøre i henhold til de gældende planer for området.

Glostrup Kommunalbestyrelse har derfor besluttet at sende et debatoplæg om den ændrede anvendelse af ejendommen i høring, inden der udarbejdes et egentlig forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Oplægget har været i høring fra den 20. august 2017 til den 20. oktober 2017. Høringsfristen er udløbet og de indkomne bemærkninger er under behandling og forventes forelagt Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018.

Klik på links for at se: Debatoplægget samt offentliggørelsesannonce  

Spørgsmål til debatoplægget kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf.: 2541 9595.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til lokalplan GL27.1 - Boliger på hjørnet af Hovedvejen/Nørre Allé

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 14. marts 2018 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til GL27.1 for boliger på hjørnet af Hovedvejen/Nørre Allé.

Tillæg nr. 7 er udarbejdet for at fastlægge et nyt rammeområde med en bebyggelsesprocent noget højere end det sædvanlige for området langs Hovedvejen samt for at give mulighed for at bygge særligt høje bygningsdele.


Lokalplan GL27.1s område har været planlagt til etageboligbebyggelse siden vedtagelsen af lokalplan GL27 i 2011. Området er dog lille og snirklet og derfor har det i forbindelse med privat ejendomsudvikling, taget en årrække at samle et projekt på områdets tre ejendomme.

Det projekt, der ligger til grund for lokalplanen viser en bebyggelse, der indeholder flere etagemeter end det, der er muligt med den nuværende lokalplan. Ligeledes vises et projekt med tårnkonstruktioner, der stikker længere i vejret end de 5 etager, der muliggøres med den nuværende lokalplan. Projektet viser herud over et forslag til bebyggelse af det kommunale grønne hjørne mod krydset, hvor den nuværende lokalplan fastlægger et friareal. For at muliggøre projektet er der udarbejdet et forslag til ny lokalplan.

Her kan du se forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og offentliggørelsesannoncen.
 
Høringsfristen er udløbet. De indkomne bemærkninger er under behandling og forventes forelaget Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018. 

Glostrup Kommune har udarbejdet en indledende miljøscreening af planforslagene. På grundlag af denne screening har kommunen vurderet, at de ændringer, som planerne giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslagene og miljøvurderingen kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355. 

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 og forslag til Lokalplan GL80.5 for etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets Allé

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. april 2018 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og forslag til GL80.5 for etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets Alle i høring.

Tillæg nr. 8 er udarbejdet for at give mulighed for at der kan lokalplanlægges til etageboliger med en større tæthed og højde end den etageboligbebyggelse, der kan planlægges for i området omkring Rådhusparken.

Formålet med lokalplan GL80.5 er at give mulighed for en fortætning af bebyggelsen i området ved etablering af etagebebyggelse i varierende højde.

Lokalplanen har til formål at sikre, at ny tættere bebyggelse tilpasses den omkringliggende bebyggelse og derfor fastlægger lokalplanen, at ny bebyggelse nedtrappes i højden mod naboerne.

Her kan du se forslag til kommuneplantillæglokalplan og offentliggørelsesannoncen.

Bemærkninger skal sendes til Glostrup Kommune senest den 15. juni 2018 til Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller sendes som e-mail til miljo.teknik@glostrup.dk. Husk at angive navn og adresse. 

Glostrup Kommune har udarbejdet en indledende miljøscreening af planforslagene. På grundlag af denne screening har kommunen vurderet, at de ændringer, som planerne giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslagene og miljøvurderingen kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355. 

 

Afgørelser

Når kommunalbestyrelsen efter høring og politisk behandling vedtager en endelig plan, strategi eller et andet forslag, offentliggøres det her på siden. Desuden skal en del af kommunens øvrige afgørelser (inden for især miljølovgivningen) offentliggøres. 

Som borger, virksomhed eller anden myndighed med interesse i en sag, har du mulighed for at for at klage over kommunens afgørelser. Klagevejledning fremgår af de enkelte afgørelser.

Tillæg til miljøgodkendelse til Glostrup Fritidscenter

Glostrup Kommune har i henhold til svømmehalsbekendtgørelsen godkendt et nyt vandbehandlingsanlæg til det eksisterende soppebassin. Godkendelsen er udformet som et tillæg til Glostrup Fritidscenters miljøgodkendelse. Den kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Miljøgodkendelse til Glostrup Apotek

Glostrup Kommune har d. 3. juli  2018 meddelt ny miljøgodkendelse til Glostrup Apotek, Paul Bergsøes Vej 16.  Den nye godkendelse er meddelt på baggrund af en ansøgning om ny miljøgodkendelse fra Glostrup Apotek, i forbindelse med en planlagt udvidelse og ombygning af Glostrup Apoteks eksisterende faciliteter samt udvidelse med produktion af sterile lægemidler. Se miljøgodkendelsen inklusiv VVM afgørelsen her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til og med den 1. juli 2018, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til NCC Industry 

Glostrup Kommune har d. 30. juni 2018 meddelt ny miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til NCC Industry, Ejby Industrivej 8-20, 2600 Glostrup. Den nye godkendelse er givet ud fra NCC's ansøgning om ny miljøgodkendelse, da virksomheden ønsker at ombygge faciliteterne på adressen.  

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Se tilslutningstilladelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til og med den 30. juni 2018, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til genbrugsstationen 

Glostrup Kommune har d. 29. juni 2018 meddelt ny miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til Glostrup Genbrugsstation, Paul Bergsøes Vej 39. Den nye godkendelse er givet på baggrund af den forventede nye indretning efter ombygningen og åbner op for en udvidet åbningstider.  

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Se tilslutningstilladelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til d. 28. juli 2018, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

I forbindelse med miljøgodkendelsen, har vi også miljøscreenet projektet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Vi har afgjort, at projektet ikke kræver yderligere miljøkonsekvensvurdering. Se VVM-screeningen og afgørelsen her.

Tilladelse til jordvarme på Brandsbjergvej 95

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Brandsbjergvej 95. Se tilladelse med klagevejledning.

HCS A/S – ny miljøgodkendelse for affaldsplads

Glostrup Kommune har meddelt HCS A/S ny miljøgodkendelse til at modtage og behandle en lang række forskellige affaldsfraktioner på ejendommen Hvissingevej 100. 

Virksomheden vil med den nye miljøgodkendelse kunne modtage op til ca. 350.000 ton affald årligt, hvor beton og tegl, jord til kartering samt træaffald vil udgøre den største andel. Derudover håndterer virksomheden andet byggeaffald, jern- og metalaffald, pap, papir, plast, glas, bildæk, kølemøbler, elektronikaffald, mindre mængder have- og parkaffald mv.

Forud for godkendelsen har kommunen foretaget en vurdering af virkning på miljøet (VVM). Af hensyn til omgivelserne er godkendelsen givet på en lang række vilkår, som blandt andet begrænser støj og støvgener fra virksomheden. Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen

Tilladelse til udledning af grundvand til Harrestrup Å

Glostrup Kommune har givet tilladelse til, at HOFOR A/S udleder oppumpet grundvand direkte til Harrestrup Å. Til udledningstilladelsen hører et bilag med skitse over området, et bilag med billedeksempler på iltning samt klagevejledning.

Tilladelse til genanvendelse af stabilgrus på Stadionvej 90-92

I forbindelse med et kommende byggeri på Stadionvej 90-92 er der under de eksisterende bygninger truffet et lag stabilgrus. Bygherre ønsker at genbruge dette under de kommende bygninger og belægninger.

Glostrup Kommune støtter genbrug af ressourcer, når det kan ske uden miljømæssig uønsket påvirkning. Derfor har vi givet tilladelse til genbrug af stabilgrusen efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Du kan klage over afgørelsen frem til den 8. december 2017. Se yderligere i klagevejledningen.

Kunstgræsbane kræver ikke VVM

Glostrup Kommune ønsker at udskifte en naturgræsbane på Stadionvej 80 til en kunststofbane. Samtidig har Glostrup Forsyning behov for at kunne forsinke mere regnvand for at klimatilpasse regnvandssystemet.

Den nye kunstgræsbane og en del af græsarealet vil derfor blive forsænket. Kommer der skybrud kan forsyningen opmagasinere regnvand på arealet og derved aflaste regnvandskloakken. Glostrup Kommune vurderer, at etablering af kunststofbanen og forsinkelsesbassin ikke medfører VVM-pligt. Se VVM-screening og kommunens vurdering her.

Tilladelse til jordvarme på Linde Alle 26

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Linde Alle 26.

Miljøgodkendelse til støjvold i Hvissinge Øst

Glostrup Kommune har d. 12. september 2017 meddelt miljøgodkendelse til etablering af en støjvold i Hvissinge Øst. Støjvolden skal sammen med de andre støjvolde i området beskytte det nye boligområde i Hvissinge Øst mod støj fra motorvejen. Volden etableres af overskudsjord fra byggemodning af boligområdet, og der tilføres ikke jord udefra.

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til d. 11. oktober 2017, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

I forbindelse med miljøgodkendelsen, har vi også miljøscreenet projektet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Vi har afgjort, at projektet ikke kræver yderligere miljøkonsekvensvurdering. Se VVM-screeningen og afgørelsen her.

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen

Glostrup Kommune har vedtaget en forskrift for anlæg af Letbanen.  Forskriften fastlægger, at støjende og særligt støjende bygge- og anlægsarbejde kun må udføres mellem klokken 7 og 22 på hverdage. I weekender må Hovedstadens Letbane udføre støjende arbejde mellem klokken 8 og 18. Uden for disse tidsrum kan de foretage mindre støjende aktiviteter.

I særlige tilfælde kan Hovedstadens Letbane arbejde om natten uden dispensation fra forskriften. Det gælder eksempelvis på steder, hvor trafikale hensyn forhindrer en særligt støjende aktivitet i at blive udført i de angivne tidsrum. Forskriften fastlægger krav til, hvordan og hvornår naboer til støjende aktiviteter skal informeres. For øvrigt bygge- og anlægsarbejde gælder "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsopgaver i Glostrup Kommune". Se mere på: www.glostrup.dk/byggearbejde

Miljøgodkendelse (affaldsbehandling) - HCS A/S Transport og Spedition

Glostrup Kommune har givet HCS A/S miljøgodkendelse til udvidelse af deres eksisterende affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden har fået tilladelse til at etablere et behandlingsanlæg for modtagelse og forbehandling af organisk affald i en nyopført bygning på deres adresse: Hvissingevej 100, 2600 Glostrup.

Af hensyn til omgivelserne er godkendelsen givet på vilkår, der forhindrer lugtgener fra aktiviteten. Se miljøgodkendelsen og den miljøtekniske vurdering her.

Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra HCS A/S vurderet, at det ikke udløser VVM-pligt, at virksomheden håndterer en ny affaldsfraktion på det eksisterende affaldshåndteringsanlæg.

Miljøtilladelse til etablering af jordvarme på Bogfinkevej 15

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Bogfinkevej 15. Anlægget overholder jordvarmebekendtgørelsens afstandskrav og skal efterses mindst en gang årligt.   

Lokalplan HL22 – Et område mellem Paul Bergsøes Vej og Hvissingevej  - herunder Genbrugsstationen 

Glostrup Kommunalbestyrelsen har den 7. februar 2018 endeligt vedtaget Lokalplan HL22 – Et område mellem Paul Bergsøes Vej og Hvissingevej - herunder Genbrugsstationen. 

Lokalplanen giver mulighed for at genbrugsstationen kan renoveres og udbygges til en moderne genbrugsstation. Lokalplanen fastholder som sådan områdets nuværende anvendelse men giver mulighed for at ejendommen kan opdeles i to adskilte funktioner/nye ejendomme. Dette vil medføre et behov for etablering af en ny vejadgang for tunge køretøjer til den vestlige del af ejendommen fra Hvissingevej. 17.

Her kan du se lokalplanen og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplan kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355.