Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Når Glostrup Kommune sender planer, strategier og projekter i offentlig høring, er det din mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Er du utilfreds med kommunens afgørelser, kan du klage.

Vi offentliggør alle høringer på denne side. Lov om digitale annoncer betyder, at annoncering af høringer og afgørelser i Folkebladet er blevet erstattet af digitale annoncer på kommunens hjemmeside. Meld dig til abonnementsordningen ved at klikke på flagikonet øverst til højre her på siden. Så vil du få tilsendt en mail, når der er nye høringer og afgørelser.

Høringer

Forslag til en række offentlige planer som lokalplaner, kommuneplaner mv. skal i henhold til lovgivningen sendes i offentlig høring. Derved har borgere, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i form af høringssvar.

Når høringsperioden er slut, bliver alle høringssvar forelagt politikerne i det udvalg, der behandler den pågældende sag. Politikerne drøfter derefter forslaget og høringssvarene og træffer deres afgørelse. På den måde sikrer vi, at offentlighedens synspunkter og ideer bliver inddraget.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2020

Kommunalbestyrelsen har den 9. december 2020 besluttet at sende Forslag til Kommuneplanstrategi 2020 i høring.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2020 - Glostrup en forstad i udvikling

Kommuneplanstrategien sætter retning for kommunens fysiske udvikling og er grundlag for den kommende revision af kommuneplanen og de fremtidige lokalplaner.

Kommuneplanstrategien spiller en afgørende rolle for, hvordan de fremtidige rammer for Glostrup Kommunes udvikling bliver.

I Kommuneplanstrategien er der:

  • redegjort for, hvilken udvikling Glostrup Kommune har været igennem, og i hvilken retning udviklingen går.
  • opsat mål og ønsker for, hvilken udvikling Glostrup Kommune skal arbejde for de næste fire år.
  • fastlagt, hvilke indsatser Glostrup Kommune vil arbejde for at gennemføre.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2020 er i høring fra den 23. december 2020 til den 15. marts 2021.

Indsigelser og bemærkninger til strategien skal sendes skriftligt til Glostrup Kommune med angivelse af navn og adresse på

e-mail: plan@glostrup.dk eller

post: Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

Har du spørgsmål, kan du ringe til Center for Miljø og Teknik, Team Plan – tlf. 43 23 63 56 eller skrive til plan@glostrup.dk.

 

Forslag til lokalplan HL13.4 - Boliger og erhverv ved Granskoven 14-22 (Hesteskoen)

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 9. december 2020 besluttet at sende forslag til Lokalplan HL13.4 - Boliger og erhverv ved Granskoven 14-22 - i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at det offentlige vejareal i den syd-sydøstlige del af lokalplanområdet skal nedlægges, samt at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Glostrup Kommune har udarbejdet en indledende miljøscreening af planforslaget. På baggrund heraf har kommunen vurderet, at de ændringer, som planen vil give mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planen.


Forslaget til Lokalplan HL13.4 muliggør, at der kan indrettes boliger og fællesfaciliteter i tilknytning til ejendommens boliger i en del af stueetagen af den eksisterende bebyggelse på Granskoven 14-22 foruden erhverv, der kan indrettes i hele stueetagen. Lokalplanen udlægger parkering til anvendelsen af stueetagen og udlægger areal til en delstrækning af en sti, der på sigt vil forbinde Granskoven med Degnestien.

Lokalplanforslaget er i høring fra den 16. december 2020 til den 11. februar 2021.

Indsigelser og bemærkninger til planforslaget skal sendes skriftligt med angivelse af navn og adresse til Glostrup Kommune senest den 11. februar 2021 til følgende adresse:

Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller pr. e-mail til: miljo.teknik@glostrup.dk   

Her kan du læse Forslag til Lokalplan HL13.4 - Boliger og erhverv ved Granskoven 14-22 (Hesteskoen) og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslaget og miljøscreeningen kan rettes til byplanlægger Birgitte Skoven, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6391 eller på mail til: plan@glostrup.dk  

 

 

Forslag til ny affaldsplan for 2021-2032


Kommunalbestyrelsen har den 11. november besluttet at sende et forslag til Affaldsplan 2021-2032 for Glostrup Kommune i 8 ugers offentlig høring. Affaldsplanen indeholder 11 indsatsområder for private og erhverv. Baggrunden er blandt andet den nationale klimaplan for en grøn affaldssektor, der lægger op til en mere ensartet affaldshåndtering på landsplan.

Affaldsplanen indebærer, at der ved alle husstande i kommunen fra maj 2022 vil blive indsamlet i alt 10 affaldstyper: madaffald, papir, pap, drikke- og fødevarekarton, glas, metal, plast, tekstil og farligt affald. Erhverv med husholdningslignende affald skal sortere i samme 10 affaldstyper.

Ved villaer vil det betyde, at alle kommer til at have 4 affaldsbeholdere og en rød boks til farligt affald. Derudover kan man selv vælge at placere en eller flere beholdere til haveaffald. Affaldsbeholdere skal placeres 0-4 meter fra skel. Man kan dog tilkøbe afhentning af mad- og restaffald ved standplads op til 40 meter fra skel. Den røde boks bliver ombyttet, hvis man stiller den frem til tømning på en af de fire affaldsbeholdere. Tekstilaffald kan afleveres i en pose sammen med storskrald.

Ved fælles bebyggelser som etageboliger og kolonihaver kommer der særskilte beholdere til de forskellige affaldstyper. Tekstiler skal dog afleveres i klare sække til storskrald. Farligt affald vil blive indsamlet i miljøskabe eller røde bokse. Glostrup Forsyning er ved at undersøge dette nærmere.

Med initiativerne i affaldsplanen vil Glostrup Kommune være med til at sikre en grønnere affaldssektor. Det forventes at kommunen vil nå 50 % genanvendelse, som er målsætningen i den landsdækkende ressourcestrategi. Affaldsområdet er takstfinansieret og ordningerne for affaldsindsamling skal hvile i sig selv. Glostrup Forsyning forventer at affaldsplanen vil medføre en årlig prisstigning på omkring 336 kr. for den enkelte husstand.

Med til Affaldsplan 2021-2032 hører to bilag. Bilag 1 er en kortlægning af de nuværende affaldsmængder. Bilag 2 er en fremskrivning af de forventede fremtidige affaldsmængder.

Forslaget til ny affaldsplan er i høring fra den 26. november 2020 til og med den 22. januar 2021 kl. 12. Send dine kommentarer til natur.miljo@glostrup.dk eller:

Center for Miljø og Teknik
Rådhusparken 2
2600 Glostrup

Forslag til Lokalplan GL99.1 for etageboliger på Sydvestvej 57-59 (Smedegaardsgrunden)

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. november 2020 besluttet at sende forslag til Lokalplan GL99.1 for etageboliger på Sydvestvej 55-57i  i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen besluttede også, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planforslagene.

Glostrup Kommune har udarbejdet indledende miljøscreeninger af planforslaget. På den baggrund er det vurderet, at de ændringer, som planen vil give mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planens indhold.

Lokalplan GL99 er revideret på baggrund af en ændring til kriterierne for stationsnærhed. Den har medført, at Smedegaardsgrunden ligger stationsnært og kan nøjes med 1 p-plads pr. bolig. Lokalplanen udsendes i revideret udgave i fornyet høring fordi parkeringskravet er en principiel del af lokalplanens indhold. Parkeringskravet ville ikke kunne nedsættes gennem en dispensation til den eksisterende lokalplan. Lokalplanen er samtidig tilpasset med hensyn til krav til støjsikring mod jernbanen samt krav til opholdsarealer jf. Retningslinjer for nybyggeri, som fastlagt af Vækst- og Byudviklingsudvalget på mødet 16. september 2020.

Lokalplanen er i høring fra den 18. november 2020 til den 26. december 2020. 

Indsigelser og bemærkninger til planerne skal sendes skriftligt til Glostrup Kommune senest den 26. december 2020 på følgende adresse:

Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup, eller pr. e-mail til: miljo.teknik@glostrup.dk. Husk at angive navn og adresse.

Her kan du læse Forslag til Lokalplan GL99.1 og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslaget og miljøscreeningerne kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail til: plan@glostrup.dk 

Forslag til Lokalplan HL1.2 for forlængelse af støjvolden mod Ring3 ved Stensbjerg

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. november 2020 besluttet at sende forslag til Lokalplan HL1.2 for forlængelse af støjvolden mod Rings3 ved Stensbjerg i  i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen besluttede også, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planforslagene.

Glostrup Kommune har udarbejdet indledende miljøscreeninger af planforslaget. På den baggrund er det vurderet, at de ændringer, som planen vil give mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planens indhold.

Lokalplan giver mulighed for at forlænge den eksisterende støjvold ud mod Ring3 med ca. 70 m ind i det restareal, der er opstået efter træfældningen i forbindelse med anlæggelsen af letbanen. Stiforbindelse, der fører nord om den eksisterende vold foreslås med lokalplanen omlagt og ført som et bugtet forløb gennem en åbning i volden. Det bugtede forløb vil fungere som en lydsluse og bremse støjens udbredelse langs stien.

Lokalplanen er i høring fra den 18. november 2020 til den 16. januar 2021. 

Indsigelser og bemærkninger til planerne skal sendes skriftligt til Glostrup Kommune senest fredag den 16. januar 2021 på følgende adresse:

Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup, eller pr. e-mail til: miljo.teknik@glostrup.dk. Husk at angive navn og adresse.

Her kan du læse Forslag til Lokalplan HL1.2 og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslaget og miljøscreeningerne kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail til: plan@glostrup.dk 

Tilsynsplan 2020-2023 i høring

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn beskriver at kommunerne mindst hvert 4. år skal udarbejde en miljøtilsynsplan.

Planen indeholder:
1. En angivelse af det geografiske område, som planen omfatter
2. En generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer ved virksomheder
3. En fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
4. En beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres
5. En beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder f.eks. Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Politiet.

Udkast til tilsynsplan 2020-2023 er i fire ugers offentlig høring fra den 13. november 2020. Send bemærkninger til natur.miljo@glostrup.dk senest den 14. december 2020 kl. 12.

Høring om røggaskondensering på Vestforbrænding

Glostrup Kommune har den 22. oktober besluttet at sende Vestforbrændings projektforslag for etablering af et anlæg til røggaskondensering på ovn 6 i høring.
Anlægget vil øge fjernvarmeproduktionen med omkring 21 MW. Det svarer til varmebehovet for omkring 20.000 enfamilieboliger og vil reducere den årlige CO2-udledning med omkring 6.400 ton. Vestforbrænding forventer, at anlægget over 20 år vil have en positiv samfundsøkonomi på i alt 29,9 mio. kr. i nutidsværdi. 
Projektforslaget er i fire ugers offentlig høring fra den 2. november 2020. Send bemærkninger til natur.miljo@glostrup.dk senest den 30. november 2020 kl. 12.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan GL35.4 - Daginstitution på Eriksvej

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 7. oktober 2020 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan GL35.4 - Daginstitution på Eriksvej i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen besluttede også, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planforslagene.

Kommuneplantillægget er en præcisering af anvendelsesbestemmelserne for det område, der rummer Glostrup Fritidscenter. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres institutionsbyggeri på med plads til 160 børn på det nuværende nyttehaveareal på Eriksvej.

Glostrup Kommune har udarbejdet indledende miljøscreeninger af de to planforslag. På den baggrund er det vurderet, at de ændringer, som planerne vil give mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planernes indhold.

Planforslagene er i høring fra den 21 oktober 2020 til den 18. december 2020. 

Indsigelser og bemærkninger til planerne skal sendes skriftligt til Glostrup Kommune senest fredag den 18. december 2020 på følgende adresse:

Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup, eller pr. e-mail til: miljo.teknik@glostrup.dk. Husk at angive navn og adresse.

Her kan du læse Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18Forslag til Lokalplan GL35.4 - Daginstitution på Eriksvej og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslagene og miljøscreeningerne kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail til: plan@glostrup.dk 

Afgørelser

Når kommunalbestyrelsen efter høring og politisk behandling vedtager en endelig plan, strategi eller et andet forslag, offentliggøres det her på siden. Desuden skal en del af kommunens øvrige afgørelser (inden for især miljølovgivningen) offentliggøres. 

Som borger, virksomhed eller anden myndighed med interesse i en sag, har du mulighed for at for at klage over kommunens afgørelser. Klagevejledning fremgår af de enkelte afgørelser.

Tilladelse til jordvarme på Solvangsvej 42

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Solvangsvej 42 Anlægget består af et plast-slangesystem med en samlet længde på 400 meter. Som frostvæske benyttes IPA-sprit. Den totale væskemængde (vand + frostvæske) er angivet til 400 liter. Nærmeste almene vandindvindingsanlæg ligger 1,1 km mod sydøst og 2,7 km mod nord.

Ny pejleboring for HOFOR i Sommerbyen Ejby

Glostrup Kommune har d. 26. november 2020 meddelt tilladelse til etablering af en ny pejleboring (25 m dyb) i det sydvestlige hjørne af Sommerbyen Ejby (se kort over placering). I tilladelsen er også indeholdt tilladelse til udledning af oppumpet vand ifb. prøvepumpning til Harrestrup Å. Arbejdet bliver udført i december 2020 til januar 2021.
I forbindelse med ansøgningen har vi også – på baggrund af en VVM-screening – vurderet, at der ikke er behov for at etablering af boringen bliver VVM vurderet. Se afgørelsen her. 

Der er mulighed for at klage over både VVM-screeningsafgørelsen, afgørelsen om etablering af boringen og tilladelsen til udledning frem til d. 5. januar 2021. Se klagevejledning til vandforsyningsloven, klagevejledning til miljøvurderingsloven samt klagevejledning til miljøbeskyttelsesloven.

Jordvarmeanlæg på Bogfinkevej 20

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Bogfinkevej 20. Anlægget består af et plast-slangesystem med en samlet længde på 300 meter. Som frostvæske anvendes IPA-sprit. Den totale væskemængde (vand + frostvæske) er angivet til 200 liter. Nærmeste almene vandindvindingsanlæg er beliggende mod nordvest i en afstand på 1,3 km og 1,1 km mod syd sydøst.

Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan GL41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18 

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. november 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan GL41.2- Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18.

Planerne muliggør en mindre bygningsforøgelse af den eksisterende rækkehusbebyggelse i form af tilbygning og udestuer på rækkehusenes haveside. Lokalplanen fastlægger desuden en zone i baghaverne til placering af småbygninger. Lokalplanen sikrer også bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg og ensartede karakter mod vej.

Her kan du læse Kommuneplantillæg nr. 15, Lokalplan GL41.2 og bekendtgørelsesannoncen.

Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål til planerne kan rettes til Birgitte Skoven, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6391 eller på mail: plan@glostrup.dk 

Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan HL13.2 - For en dagligvarebutik på hjørnet af Fraligsvej og Granskoven

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 12. august 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan HL13.2 - For en dagligvarebutik på hjørnet af Fraligsvej og Granskoven.

De to planer muliggør, at der på arealet kan opføres en dagligvarebutik på 1.200 m² med tilhørende parkeringspladser.

Her kan du læse Kommuneplantillæg nr. 16, lokalplan HL13.2 og bekendtgørelsesannoncen.

Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål til planerne kan rettes til Christine Brønnum-Johansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail: plan@glostrup.dk 

Miljøgodkendelse til genindbygning af grus/jord ved Glostrup Station 

Glostrup Kommune har d. 6. juli 2020 meddelt miljøgodkendelse til Hovedstadens Letbane til genindbygning af grus/jord ved Glostrup Station i brofundamenter og rampe fra Søndre Ringvej ned til den kommende letbanestation. Arbejdet med genindbygningen varer ca. 1½ år og miljøgodkendelsen ophører juni 2022.

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til og med den 10. august 2020 (forlænget pga. sommerferie), se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

Lokalplan GL67.1 - Erhvervsbebyggelsen Stationsparken 21 og 24-26 

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 15. april 2020 vedtaget Lokalplan GL67.1 - Erhvervsbebyggelsen Stationsparken 21 og 24-26 i høring.

Lokalplan GL67.1 giver mulighed for en justering af lokalplanområdets anvendelse, der med lokalplanen kan anvendes til kontor- og serviceerhverv samt uddannelsesinstitutioner, og bebyggelsens stueetage kan anvendes til publikumsorienteret serviceerhverv. 

Her kan du læse Lokalplan GL67.1 og bekendtgørelsesannoncen. Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål kan rettes til byplanlægger Birgitte Skoven, Center for Miljø og Teknik, på tlf.: 43 23 63 91 eller på mail til: plan@glostrup.dk

Tilbagemelding – Forhøring – Ny bebyggelse på Stadionvej 15-37

I forbindelse med en ansøgning om at bygge 33 nye boliger på Stadionvej 15-37, besluttede Glostrup Kommunalbestyrelsen den 11. september 2019, at der skulle gennemføres en forhøring af projektforslaget inden der blev taget endelig stilling til ansøgningen. Projektforslaget har været i høring fra den 26. november 2019 til den 20. januar 2020 og der er indkommet 21 høringssvar.  

Vækst- og Byudviklingsudvalget har på mødet den 22. april 2020 behandlet de indkomne bemærkninger og besluttet at der ikke skal gives mulighed for at udvide bebyggelsen på Stadionvej 15-37. 

Her kan du se debatoplægget, udskrift fra Vækst- og Byudviklingsudvalgets møde den 22. april 2020, høringsskema samt klagevejledning.

Spørgsmål til debatoplægget kan rettes til planlægger Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354 eller på mail til: plan@glostrup.dk

Lokalplan GL27.2 - Parkeringsareal og rekreativt areal/Sti på Solvej 2

Kommunalbestyrelsen har den 11. marts 2020 vedtaget Lokalplan GL27.2 for Solvej 2.

Lokalplanen muliggør parkering og rekreativt areal/sti på Solvej 2.

Her kan du læse Lokalplan GL27.2 og bekendtgørelsesannoncen. Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplanforslaget og miljøscreeningen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail: plan@glostrup.dk

Nyt regulativ for jord – analysefrie arealer

Glostrup Kommune ønsker at medvirke til en nem og ukompliceret håndtering af overskudsjord i forbindelse med gravearbejde langs Ring 3, og derfor har vi udarbejdet et nyt regulativ om jord. Samtidig offentliggør vi et baggrundsnotat om fritagelse fra analysepligt.

Vi har inddraget borgere og andre i processen, idet et udkast til jordregulativet har været i 4 ugers offentlig høring fra den 2. oktober 2018. Vi har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere regulativ fra 2012 er, at jord fra vejareal (og kommende vejareal) langs Nordre og Søndre Ringvej i Glostrup kun skal prøvetages og analyseres før det flyttes, hvis der er mistanke om, at jorden er kraftig forurenet. Jordflytning skal dog fortsat anmeldes til kommunen via www.jordweb.dk. Husk at oplyse i anmeldelsen, at jorden er fra et analysefrit areal og er lettere forurenet (kategori 2).

Den øverste meter jord på nuværende og kommende vejarealer langs Ring 3 (undtagen fokusarealer, hvor der er mistanke om mere forurening) er undersøgt systematisk med stikprøver af Hovedstadens Letbane og fundet højst lettere forurenet, hovedparten endog næsten uforurenet. På den baggrund har Glostrup Kommune klassificeret jorden som kategori 2.

Ændringerne i regulativet fremgår i § 11 og bilag 2 vedrørende analysefrie arealer. Samtidig har vi revideret jordregulativets liste over godkendte jordmodtagere (bilag 4), ligesom vi har opdateret henvisninger til lovgivning mm, så de er tidssvarende.

Jordregulativet træder i kraft den 1. januar 2019. Afgørelsen offentliggøres nu, da det skal ske mindst en måned før ikrafttrædelse.

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen

Glostrup Kommune har vedtaget en forskrift for anlæg af Letbanen.  Forskriften fastlægger, at støjende og særligt støjende bygge- og anlægsarbejde kun må udføres mellem klokken 7 og 22 på hverdage. I weekender må Hovedstadens Letbane udføre støjende arbejde mellem klokken 8 og 18. Uden for disse tidsrum kan de foretage mindre støjende aktiviteter.

I særlige tilfælde kan Hovedstadens Letbane arbejde om natten uden dispensation fra forskriften. Det gælder eksempelvis på steder, hvor trafikale hensyn forhindrer en særligt støjende aktivitet i at blive udført i de angivne tidsrum. Forskriften fastlægger krav til, hvordan og hvornår naboer til støjende aktiviteter skal informeres. For øvrigt bygge- og anlægsarbejde gælder "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsopgaver i Glostrup Kommune". Se mere på: www.glostrup.dk/byggearbejde

Miljøgodkendelse (affaldsbehandling) - HCS A/S Transport og Spedition

Glostrup Kommune har givet HCS A/S miljøgodkendelse til udvidelse af deres eksisterende affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden har fået tilladelse til at etablere et behandlingsanlæg for modtagelse og forbehandling af organisk affald i en nyopført bygning på deres adresse: Hvissingevej 100, 2600 Glostrup.

Af hensyn til omgivelserne er godkendelsen givet på vilkår, der forhindrer lugtgener fra aktiviteten. Se miljøgodkendelsen og den miljøtekniske vurdering her.

Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra HCS A/S vurderet, at det ikke udløser VVM-pligt, at virksomheden håndterer en ny affaldsfraktion på det eksisterende affaldshåndteringsanlæg. 

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Glostrup Kommune har i august 2019 vedtaget en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Formålet med planen er at redegøre for forureningstruslerne mod grundvandet og beskrive, hvilke tiltag der vil blive gennemført i de næste 4 år for at forebygge nye forureninger. Planen rummer desuden forslag til en række indsatser, som skal sikre, at de eksisterende grundvandsforureninger ikke ender i vandindvindingsboringerne og dermed i drikkevandet.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet af Glostrup Kommune i samarbejde med et lokalt nedsat koordinationsforum bestående af repræsentanter for vandforsyningerne, nabokommunerne, Region Hovedstaden, DN lokalafdeling, NOAH Glostrup samt boligselskabernes og de private grundejers repræsentanter i Grønt Råd. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse har været i 12 ugers høring. I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger.