Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Når Glostrup Kommune sender planer, strategier og projekter i offentlig høring, er det din mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Er du utilfreds med kommunens afgørelser, kan du klage.

Vi offentliggør alle høringer på denne side. Lov om digitale annoncer betyder, at annoncering af høringer og afgørelser i Folkebladet er blevet erstattet af digitale annoncer på kommunens hjemmeside. Meld dig til abonnementsordningen ved at klikke på flagikonet øverst til højre her på siden. Så vil du få tilsendt en mail, når der er nye høringer og afgørelser.

Høringer

Forslag til en række offentlige planer som lokalplaner, kommuneplaner mv. skal i henhold til lovgivningen sendes i offentlig høring. Derved har borgere, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i form af høringssvar.

Når høringsperioden er slut, bliver alle høringssvar forelagt politikerne i det udvalg, der behandler den pågældende sag. Politikerne drøfter derefter forslaget og høringssvarene og træffer deres afgørelse. På den måde sikrer vi, at offentlighedens synspunkter og ideer bliver inddraget. 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan GL 41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 10. juni 2020 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til Lokalplan GL 41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18 i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen besluttede også, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planforslagene.

Kommuneplantillægget muliggør en bebyggelsesprocent op til 45 for den enkelte ejendom, hvilket muliggør en mindre bygningsforøgelse af den eksisterende rækkehusbebyggelse.

Lokalplanen muliggør tilbygninger og udestuer langs facade på rækkehusenes haveside, dog ikke langs de dybere enderækkehuse i syd. Terrasseoverdækninger kan etableres langs facader mod havesiden af samtlige rækkehuse. Lokalplanen fastlægger en zone i baghaverne, hvor småbygninger som skure, fritstående overdækninger og lign. skal placeres. Endeligt sikrer lokalplanen bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg og ensartede karakter mod vej ved at fastlægge nogle ensrettende og bevarende bestemmelser.

Glostrup Kommune har udarbejdet indledende miljøscreeninger af planforslagene. På baggrund af disse har kommunen vurderet, at de ændringer, som planerne vil give mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planerne.

Planforslagene er i høring fra den 17. juni 2020 til den 26. august 2020.

Indsigelser og bemærkninger til planerne skal sendes skriftligt til Glostrup Kommune senest mandag den 26. august 2020 på følgende adresse:

Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup, eller pr. e-mail til: miljo.teknik@glostrup.dkHusk at angive navn og adresse.

Her kan du læse Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15, Forslag til Lokalplan GL41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18 og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslagene og miljøscreeningerne kan rettes til byplanlægger Birgitte Skoven, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6391 eller på mail til: plan@glostrup.dk 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. marts 2020 besluttet at udsende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen besluttede også, at det offentlige vejareal inden for lokalplanområdet skal nedlægges som vej, og at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planforslaget.

Kommuneplantillægget muliggør, at der på arealet kan opføres en dagligvarebutik på 1.200 m² med tilhørende parkeringspladser.

Glostrup Kommune har udarbejdet en indledende miljøscreening af planforslaget. På baggrund af denne har kommunen vurderet, at de ændringer, som tillægget vil give mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Kommuneplantillægget er i høring fra den 25. marts 2020 til den 25. maj 2020.

Indsigelser og bemærkninger til planerne skal sendes skriftligt til Glostrup Kommune senest mandag den 25. maj 2020 på følgende adresse: Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup, eller pr. e-mail til: miljo.teknik@glostrup.dk med angivelse af navn og adresse.

Her kan du læse selve Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til forslaget til kommuneplantillægget, nedlæggelse af det offentlige vejareal og miljøscreeningen kan rettes til Christine Brønnum-Johansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail til: plan@glostrup.dk

Forslag til Lokalplan HL13.2 - dagligvarebutik på hjørnet af Fraligsvej og Granskoven 

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. marts 2020 besluttet at udsende Forslag til lokalplan HL13.2 -for en dagligvarebutik på hjørnet af Fraligsvej og Granskoven i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen besluttede også, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planforslaget.

Lokalplanforslaget muliggør, at der på arealet kan opføres en dagligvarebutik på 1.200 m² med tilhørende parkeringspladser.

Glostrup Kommune har udarbejdet en indledende miljøscreening af planforslaget. På baggrund af denne har kommunen vurderet, at de ændringer, som planen vil give mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Planforslaget er i høring fra den 25. marts 2020 til den 25. maj 2020.

Indsigelser og bemærkninger til planerne skal sendes skriftligt til Glostrup Kommune senest mandag den 25. maj 2020 på følgende adresse: Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup, eller pr. e-mail til: miljo.teknik@glostrup.dk med angivelse af navn og adresse.

Her kan du læse selve Forslag til Lokalplan HL13.2 og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplanforslaget og miljøscreeningen kan rettes til Christine Brønnum-Johansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail til: plan@glostrup.dk

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Glostrup Kommune offentliggør hermed forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Glostrup Kommune og forslaget sendes i  i 12 ugers offentlig høring. Høringen løber fra 25. marts 2019 til den 17. juni 2019. 

En indsatsplan er en handlingsplan, der beskriver, hvad der konkret skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område. Efter at Naturstyrelsen har udført en geologisk, hydrologisk og grundvandskemisk kortlægningen af Herlev-Glostrup området, har Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik udarbejdet et forslag til en indsatsplan.

Forslag til indsatsplanen  har været forelagt for vores lokale Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og er godkendt i Miljø-, Teknik og Ejendomsudvalget den 21. marts 2019.

Eventuelle bemærkninger til indsatplanen sendes til natur.miljo@glostrup.dk. Efter den offentlige høring bliver alle bemærkninger behandlet, inden indsatsplanerne godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen. Du kan læse forslaget til indsatsplan her.

Samtidig med offentliggørelse og høring af forslaget til indsatsplan, offentliggøres også afgørelse af, at indsatsplanen ikke skal miljøvurderes i henhold til VVM – bekendtgørelsens bestemmelser. Denne afgørelse kan påklages indenfor 4 uger fra dato for offentliggørelse. Du kan læse VVM-afgørelsen her.

Vestforbrænding - høring ny miljøgodkendelse 

Miljøstyrelsen har den 29. juni 2018 igangsat en høring over vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til miljøgodkendelse til energinyttiggørelse af visse typer forbrændingsegnet farligt affald på I/S Vestforbrænding – i første omgang metalbelastet træaffald. Projektet indebærer ikke bygningsmæssige ændringer eller udvidelse.

Indsigelser og bemærkninger skal sendes Miljøstyrelsen senest den 31. august 2018.

Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

Læs mere om projektet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Afgørelser

Når kommunalbestyrelsen efter høring og politisk behandling vedtager en endelig plan, strategi eller et andet forslag, offentliggøres det her på siden. Desuden skal en del af kommunens øvrige afgørelser (inden for især miljølovgivningen) offentliggøres. 

Som borger, virksomhed eller anden myndighed med interesse i en sag, har du mulighed for at for at klage over kommunens afgørelser. Klagevejledning fremgår af de enkelte afgørelser.

Tilladelse til inddragelse af ny boring i vandforsyningen

Glostrup Kommune har meddelt Glostrup Forsyning A/S tilladelse til at inddrage en ny vandindvindingsboring i beplantningsbæltet langs Nordre Ringvej i Ejby i vandforsyningen. Se placering på kortbilag.


Det er muligt at klage over tilladelsen frem til d. 16. juli 2020. Se klagevejledning her.


Eventuelle andre spørgsmål kan sendes til natur.miljo@glostrup.dk.

Lokalplan GL67.1 - Erhvervsbebyggelsen Stationsparken 21 og 24-26 

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 15. april 2020 vedtaget Lokalplan GL67.1 - Erhvervsbebyggelsen Stationsparken 21 og 24-26 i høring.

Lokalplan GL67.1 giver mulighed for en justering af lokalplanområdets anvendelse, der med lokalplanen kan anvendes til kontor- og serviceerhverv samt uddannelsesinstitutioner, og bebyggelsens stueetage kan anvendes til publikumsorienteret serviceerhverv. 

Her kan du læse Lokalplan GL67.1 og bekendtgørelsesannoncen. Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål kan rettes til byplanlægger Birgitte Skoven, Center for Miljø og Teknik, på tlf.: 43 23 63 91 eller på mail til: plan@glostrup.dk

Tilbagemelding – Forhøring – Ny bebyggelse på Stadionvej 15-37

I forbindelse med en ansøgning om at bygge 33 nye boliger på Stadionvej 15-37, besluttede Glostrup Kommunalbestyrelsen den 11. september 2019, at der skulle gennemføres en forhøring af projektforslaget inden der blev taget endelig stilling til ansøgningen. Projektforslaget har været i høring fra den 26. november 2019 til den 20. januar 2020 og der er indkommet 21 høringssvar.  

Vækst- og Byudviklingsudvalget har på mødet den 22. april 2020 behandlet de indkomne bemærkninger og besluttet at der ikke skal gives mulighed for at udvide bebyggelsen på Stadionvej 15-37. 

Her kan du se debatoplægget, udskrift fra Vækst- og Byudviklingsudvalgets møde den 22. april 2020, høringsskema samt klagevejledning.

Spørgsmål til debatoplægget kan rettes til planlægger Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354 eller på mail til: plan@glostrup.dk

Lokalplan GL27.2 - Parkeringsareal og rekreativt areal/Sti på Solvej 2

Kommunalbestyrelsen har den 11. marts 2020 vedtaget Lokalplan GL27.2 for Solvej 2.

Lokalplanen muliggør parkering og rekreativt areal/sti på Solvej 2.

Her kan du læse Lokalplan GL27.2 og bekendtgørelsesannoncen. Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplanforslaget og miljøscreeningen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail: plan@glostrup.dk

Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan GL52.1 - Glostrup Sognegård 

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. december 2019 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan GL52.1 – Glostrup Sognegård.

Kommuneplantillæg nr. 13 udlægger et nye rammeområde der giver mulighed for offentlige formål i form af religiøse institutioner og gravpladser. Tillægget muliggør byggeri i 2 etager i en højde af op til 11 meter med en bebyggelsesprocent på maks. 70.

Lokalplan GL52.1 giver mulighed for at opfører en ny sognegård i 2 etager i en højde op til 8,5 meter målt fra bygningens indgangsniveau eller 11 meter målt fra fortovskant med en bebyggelsesprocent på maks. 70.

Her kan du læse Kommuneplantillæg nr. 13, lokalplan GL52.1 og bekendtgørelsesannoncen

Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål til planerne kan rettes til planlægger Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354.  

Tilladelse til jordvarme på Duevej 19

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Duevej 19.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan GL110 - Boliger ved Banemarksvej 

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 13. november 2019 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan GL110 – Boliger ved Banemarksvej.

Kommuneplantillæg nr. 11 udlægger et nyt rammeområde GB48 – Boligområde ved Banemarksvej. Det nye rammeområde giver mulighed for, at området kan anvendes til boliger i form af rækkehuse og etageboliger.

Lokalplan GL110 giver mulighed for, at der på Banemarksvej at der kan opføres ca. 350 boliger i form af rækkehuse i 2 etager og etageboliger i op til 6 etager.

Her kan du læse Kommuneplantillæg nr. 11, Lokalplan GL110 og offentliggørelsesannoncen

Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål til planerne kan rettes til planlægger Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354.

Dispensation til hestehold i byzonen

Lovliggørende dispensation til hestehold i byzone på Sortevej 52

Parcelgården Rideskole og hestepension har været etableret på Sortevej 52, 2600 Glostrup siden 1964-65, men har aldrig fået en formel dispensation til placering af dyrehold i byzone, og det er Glostrup Kommune nu blevet opmærksom på, og meddeler derfor en lovliggørelse dispensation for placering i overensstemmelse med Husdyrgødningsbekendtgørelsen, herunder også de tilhørende hestefolde.

Dispensation er meddelt på vilkår om at dyreholdet må ikke give anledning til væsentlige gener for omgivelserne samt vilkår om tømning og vedligeholdelse af møddingen. Beskrivelse af forholdene og baggrunden for vores afgørelse kan læses her i dispensationen. Der er også vedlagt en oversigt over hvilke arealer dispensationen gælder.

Der er ikke mulighed for at klage over denne afgørelse.

Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan GL99 – Etageboliger på Sydvestvej 57-59

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 9. oktober 2019 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan GL99 - Etageboliger på Sydvestvej 57-59 (Smedegaardsgrunden).

Tillæg nr. 14 udlægger et nye rammeområde der giver mulighed for etageboliger på en tidligere erhvervsejendom ved jernbanen (Sydvestvej 57-59).

Lokalplan GL99 fastlægger de konkrete rammer for den kommende etageboligbebyggelse på Sydvestvej 57-59.

Her kan du se kommuneplantillæglokalplan og bekendtgørelsesannoncen.

Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål til planerne kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355.

VVM-screening af ny boring til vandindvinding i Ejby

Glostrup Forsyning ønsker en ny indvindingsboring i Ejby for at sprede indvindingen af drikkevand.

Forud for vores afgørelse om tilladelse til etablering af denne boring, har vi vurderet ansøgningen efter reglerne om VVM-screening. Vi har vurderet, at projektet ikke kræver yderligere miljøkonsekvensvurdering. Se VVM-screening og vores afgørelse her.

Du kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering frem til den 12. september 2019, se hvordan i klagevejledning til miljøvurderingsloven

Tilbagemelding på forhøring - Glosemosevej 18 - 28 samt 15 - 21 

I forbindelse med en ansøgning om en ændring af plangrundlaget for Glosemosevej 18-28 og parcelhusgrundene Glosemosevej 15, 17, 19 og 21 har der været afholdt en forhøring, der løb fra den 21. januar til den 18. marts 2019.

Vækst- og Byudviklingsudvalget har på mødet onsdag den 19. juni 2019 behandlet de indkomne bemærkninger til forhøringen og besluttet, at det nuværende projektforslag skal danne baggrund for udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplantillæg, dog således at bebyggelsesprocenten nedskrives fra 220 til 150, som det nuværende forslag afspejler.

Planforslagene vil efterfølgende blive sendt i høring hos naboer mv.  

Her kan du se det det oprindelige debatoplæg, udskrift fra Vækst- og Byudviklingsudvalget møde den 19. juni 2019, høringsskema samt klagevejledning.  

Spørgsmål til sagen kan rettes til Birgitte Skoven, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6391.

Ny støjhandlingsplan

Kommunalbestyrelsen har den 13. marts 2019 vedtaget Støjhandlingsplan 2018. Støjhandlingsplan 2018 er en samlet plan for at begrænse støjen fra de større kommunale veje i Glostrup. Planen er baseret på den nyeste kortlægning af støj fra vejtrafikken i kommunen, som er udført i perioden 2017-18.

I støjhandlingsplanen beskrives de handlinger og tiltag, som kommunen vil foretage for at begrænse støj fra vejtrafik i Glostrup Kommune. Som en del af støjhandlingsplanen er der udarbejdet et idekatalog som opridser problemstillingerne og beskriver en række alternativer til afhjælpning af problemerne. Støjhandlingsplan 2018 har været i otte ugers offentlig høring.

Støjpulje
I forbindelse med Budget 2019 blev det besluttet at oprette en støjpulje på 500.000 kr. årligt til at fremme støjreducerende tiltag. Pengene for 2019 er foreslået anvendt til deltagelse i række projekter. Det gælder blandt andet det tværkommunale Silent City-projekt, hvor der bliver testet og udviklet nye løsninger til bekæmpelse af trafikstøj samt kompetenceopbygning, vidensdeling og dialog mellem kommuner, branche og borgere. Derudover gælder det en analyse af, hvor det er hensigtsmæssigt at opstille støjskærme samt en pulje til konkrete støjreducerende tiltag.

Nyt regulativ for jord – analysefrie arealer

Glostrup Kommune ønsker at medvirke til en nem og ukompliceret håndtering af overskudsjord i forbindelse med gravearbejde langs Ring 3, og derfor har vi udarbejdet et nyt regulativ om jord. Samtidig offentliggør vi et baggrundsnotat om fritagelse fra analysepligt.

Vi har inddraget borgere og andre i processen, idet et udkast til jordregulativet har været i 4 ugers offentlig høring fra den 2. oktober 2018. Vi har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere regulativ fra 2012 er, at jord fra vejareal (og kommende vejareal) langs Nordre og Søndre Ringvej i Glostrup kun skal prøvetages og analyseres før det flyttes, hvis der er mistanke om, at jorden er kraftig forurenet. Jordflytning skal dog fortsat anmeldes til kommunen via www.jordweb.dk. Husk at oplyse i anmeldelsen, at jorden er fra et analysefrit areal og er lettere forurenet (kategori 2).

Den øverste meter jord på nuværende og kommende vejarealer langs Ring 3 (undtagen fokusarealer, hvor der er mistanke om mere forurening) er undersøgt systematisk med stikprøver af Hovedstadens Letbane og fundet højst lettere forurenet, hovedparten endog næsten uforurenet. På den baggrund har Glostrup Kommune klassificeret jorden som kategori 2.

Ændringerne i regulativet fremgår i § 11 og bilag 2 vedrørende analysefrie arealer. Samtidig har vi revideret jordregulativets liste over godkendte jordmodtagere (bilag 4), ligesom vi har opdateret henvisninger til lovgivning mm, så de er tidssvarende.

Jordregulativet træder i kraft den 1. januar 2019. Afgørelsen offentliggøres nu, da det skal ske mindst en måned før ikrafttrædelse.

Tilladelse til vandindvinding og udledning af grundvand til Harrestrup Å

Glostrup Kommune har den 5. september 2018 givet HOFOR tilladelse til etablering af en ny vandindvindingsboring på deres kildeplads VII på Ballerup Boulevard 201. Tilladelsen er givet på en række vilkår og indeholder også en tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Harrestrup Å. Til tilladelsen hører et bilag med en situationsplan.

Du kan klage over tilladelsen frem til den 5. oktober 2018, se hvordan i klagevejledning til miljøbeskyttelsesloven samt klagevejledning til vandforsyningsloven.

I forbindelse med tilladelsen har vi miljøscreenet projektet. Vi har vurderet, at projektet ikke kræver yderligere miljøkonsekvensvurdering. Se VVM-screening og vores afgørelse her.

Du kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering frem til den 5. oktober 2018, se hvordan i klagevejledning til miljøvurderingsloven.

Tillæg til miljøgodkendelse til Glostrup Fritidscenter

Glostrup Kommune har i henhold til svømmehalsbekendtgørelsen godkendt et nyt vandbehandlingsanlæg til det eksisterende soppebassin. Godkendelsen er udformet som et tillæg til Glostrup Fritidscenters miljøgodkendelse. Den kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Miljøgodkendelse til Glostrup Apotek

Glostrup Kommune har d. 3. juli  2018 meddelt ny miljøgodkendelse til Glostrup Apotek, Paul Bergsøes Vej 16.  Den nye godkendelse er meddelt på baggrund af en ansøgning om ny miljøgodkendelse fra Glostrup Apotek, i forbindelse med en planlagt udvidelse og ombygning af Glostrup Apoteks eksisterende faciliteter samt udvidelse med produktion af sterile lægemidler. Se miljøgodkendelsen inklusiv VVM afgørelsen her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til og med den 1. juli 2018, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til NCC Industry 

Glostrup Kommune har d. 30. juni 2018 meddelt ny miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til NCC Industry, Ejby Industrivej 8-20, 2600 Glostrup. Den nye godkendelse er givet ud fra NCC's ansøgning om ny miljøgodkendelse, da virksomheden ønsker at ombygge faciliteterne på adressen.  

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Se tilslutningstilladelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til og med den 30. juni 2018, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til genbrugsstationen 

Glostrup Kommune har d. 29. juni 2018 meddelt ny miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til Glostrup Genbrugsstation, Paul Bergsøes Vej 39. Den nye godkendelse er givet på baggrund af den forventede nye indretning efter ombygningen og åbner op for en udvidet åbningstider.  

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Se tilslutningstilladelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til d. 28. juli 2018, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

I forbindelse med miljøgodkendelsen, har vi også miljøscreenet projektet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Vi har afgjort, at projektet ikke kræver yderligere miljøkonsekvensvurdering. Se VVM-screeningen og afgørelsen her.

HCS A/S – ny miljøgodkendelse for affaldsplads

Glostrup Kommune har meddelt HCS A/S ny miljøgodkendelse til at modtage og behandle en lang række forskellige affaldsfraktioner på ejendommen Hvissingevej 100. 

Virksomheden vil med den nye miljøgodkendelse kunne modtage op til ca. 350.000 ton affald årligt, hvor beton og tegl, jord til kartering samt træaffald vil udgøre den største andel. Derudover håndterer virksomheden andet byggeaffald, jern- og metalaffald, pap, papir, plast, glas, bildæk, kølemøbler, elektronikaffald, mindre mængder have- og parkaffald mv.

Forud for godkendelsen har kommunen foretaget en vurdering af virkning på miljøet (VVM). Af hensyn til omgivelserne er godkendelsen givet på en lang række vilkår, som blandt andet begrænser støj og støvgener fra virksomheden. Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen

Kunstgræsbane kræver ikke VVM

Glostrup Kommune ønsker at udskifte en naturgræsbane på Stadionvej 80 til en kunststofbane. Samtidig har Glostrup Forsyning behov for at kunne forsinke mere regnvand for at klimatilpasse regnvandssystemet.

Den nye kunstgræsbane og en del af græsarealet vil derfor blive forsænket. Kommer der skybrud kan forsyningen opmagasinere regnvand på arealet og derved aflaste regnvandskloakken. Glostrup Kommune vurderer, at etablering af kunststofbanen og forsinkelsesbassin ikke medfører VVM-pligt. Se VVM-screening og kommunens vurdering her.

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen

Glostrup Kommune har vedtaget en forskrift for anlæg af Letbanen.  Forskriften fastlægger, at støjende og særligt støjende bygge- og anlægsarbejde kun må udføres mellem klokken 7 og 22 på hverdage. I weekender må Hovedstadens Letbane udføre støjende arbejde mellem klokken 8 og 18. Uden for disse tidsrum kan de foretage mindre støjende aktiviteter.

I særlige tilfælde kan Hovedstadens Letbane arbejde om natten uden dispensation fra forskriften. Det gælder eksempelvis på steder, hvor trafikale hensyn forhindrer en særligt støjende aktivitet i at blive udført i de angivne tidsrum. Forskriften fastlægger krav til, hvordan og hvornår naboer til støjende aktiviteter skal informeres. For øvrigt bygge- og anlægsarbejde gælder "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsopgaver i Glostrup Kommune". Se mere på: www.glostrup.dk/byggearbejde

Miljøgodkendelse (affaldsbehandling) - HCS A/S Transport og Spedition

Glostrup Kommune har givet HCS A/S miljøgodkendelse til udvidelse af deres eksisterende affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden har fået tilladelse til at etablere et behandlingsanlæg for modtagelse og forbehandling af organisk affald i en nyopført bygning på deres adresse: Hvissingevej 100, 2600 Glostrup.

Af hensyn til omgivelserne er godkendelsen givet på vilkår, der forhindrer lugtgener fra aktiviteten. Se miljøgodkendelsen og den miljøtekniske vurdering her.

Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra HCS A/S vurderet, at det ikke udløser VVM-pligt, at virksomheden håndterer en ny affaldsfraktion på det eksisterende affaldshåndteringsanlæg.