Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Når Glostrup Kommune sender planer, strategier og projekter i offentlig høring, er det din mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Er du utilfreds med kommunens afgørelser, kan du klage.

Vi offentliggør alle høringer på denne side. Lov om digitale annoncer betyder, at annoncering af høringer og afgørelser i Folkebladet er blevet erstattet af digitale annoncer på kommunens hjemmeside. Meld dig til abonnementsordningen ved at klikke på flagikonet øverst til højre her på siden. Så vil du få tilsendt en mail, når der er nye høringer og afgørelser.

Høringer

Forslag til en række offentlige planer som lokalplaner, kommuneplaner mv. skal i henhold til lovgivningen sendes i offentlig høring. Derved har borgere, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i form af høringssvar.

Når høringsperioden er slut, bliver alle høringssvar forelagt politikerne i det udvalg, der behandler den pågældende sag. Politikerne drøfter derefter forslaget og høringssvarene og træffer deres afgørelse. På den måde sikrer vi, at offentlighedens synspunkter og ideer bliver inddraget.

Forhøring – Ændring af ejendommene Glosemosevej 15-28

Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for, at der på ejendommene Glosemosevej 15-21, hvor der i dag er parcelhusbebyggelse og Glosemosevej 18-28, hvor der i dag er industrivirksomhed, kan etableres etageboliger i 2-7 etager. Dette kræver en ændring af det eksisterende plangrundlag.

Kommunalbestyrelsen har d. 16. januar 2019 besluttet at sende et debatoplæg i høring, om ændring af områdets anvendelse, før udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området.

Oplægget er i høring fra d. 21. januar 2019 til d. 18. marts 2019, hvor du kan læse om det foreslåede projekt og det nye plangrundlag. Her kan du læse debatoplægget til ændring af Glosemosevej 15-28 og den tilhørende offentliggørelsesannonce.

Høringssvar skal sendes til miljo.teknik@glostrup.dk senest d. 18. marts 2019. 

Spørgsmål kan rettes til byplanlægger Troels Sindballe Broberg, Center for Miljø og Teknik, på e-mail: troels.broberg@glostrup.dk eller tlf.: 4323 6357

Høring af tillæg nr. 5 til Glostrup Kommunes spildevandsplan

I forbindelse med etablering kunstgræs på Stadionvej 80 skal Glostrup Forsyning etabler regnvandsbassiner. Regnvandsbassinerne betyder, at kloakoplandet bliver ændret og det medfører, at det skal optages i Glostrup Kommunes spildevandsplan i form af et spildevandstillæg.

Området, hvor bassinerne skal etableres, ligger i dag uden for kloakopland. Med vedtagelse af planen, bliver området, hvor bassinerne vil blive etableret ændret og kloakoplandet ændret som vist i bilag 2. Læs tillægget her:

Høringssvar skal sendes til Glostrup Kommune: natur.miljo@glostrup.dk eller Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup. Høringssvar skal være modtaget af Glostrup Kommune senest den 27. februar 2019. 

Udkast til Støjhandlingsplan

Miljø- Teknik – og Ejendomsudvalget har den 22. november 2018 vedtaget at sende Forslag til Støjhandlingsplan 2018 i offentlig høring. Forslag til Støjhandlingsplan 2018 er en samlet plan for at begrænse støjen fra de større kommunale veje i Glostrup.  Forslaget er baseret på den nyeste kortlægning af støj fra vejtrafikken i kommunen, som er udført i perioden 2017-18.
I støjhandlingsplanforslaget beskrives de handlinger og tiltag, som kommunen vil foretage for at begrænse støj fra vejtrafik i Glostrup Kommune. Som en del af støjhandlingsplanen er der udarbejdet et idekatalog som opridser problemstillingerne og beskriver en række alternativer til afhjælpning af problemerne. 

Høringsperiode Forslag til Støjhandlingsplan 2018 er fremlagt i offentlig høring fra den 23. november 2018. Har du kommentarer eller ændringsforslag til udkastet til Støjhandlingsplanen, skal du sende dem til natur.miljo@glostrup.dk senest den 17. januar 2019.

Vestforbrænding - høring ny miljøgodkendelse 

Miljøstyrelsen har den 29. juni 2018 igangsat en høring over vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til miljøgodkendelse til energinyttiggørelse af visse typer forbrændingsegnet farligt affald på I/S Vestforbrænding – i første omgang metalbelastet træaffald. Projektet indebærer ikke bygningsmæssige ændringer eller udvidelse.

Indsigelser og bemærkninger skal sendes Miljøstyrelsen senest den 31. august 2018.

Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

Læs mere om projektet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Forhøring – Ændring af ejendommen Sydvestvej 57-59 

Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for, at der på ejendommen, Sydvestvej 57-59 – den tidligere pumpefabrik, Smedegaard Pumper – kan etableres etageboliger. Dette kan ikke lade sig gøre i henhold til de gældende planer for området.

Glostrup Kommunalbestyrelse har derfor besluttet at sende et debatoplæg om den ændrede anvendelse af ejendommen i høring, inden der udarbejdes et egentlig forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Oplægget har været i høring fra den 20. august 2017 til den 20. oktober 2017. Høringsfristen er udløbet og de indkomne bemærkninger er under behandling og forventes forelagt Kommunalbestyrelsen i foråret 2019.

Klik på links for at se: Debatoplægget samt offentliggørelsesannonce  

Spørgsmål til debatoplægget kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf.: 2541 9595.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til lokalplan GL27.1 - Boliger på hjørnet af Hovedvejen/Nørre Allé

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 14. marts 2018 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til GL27.1 for boliger på hjørnet af Hovedvejen/Nørre Allé.

Tillæg nr. 7 er udarbejdet for at fastlægge et nyt rammeområde med en bebyggelsesprocent noget højere end det sædvanlige for området langs Hovedvejen samt for at give mulighed for at bygge særligt høje bygningsdele.


Lokalplan GL27.1s område har været planlagt til etageboligbebyggelse siden vedtagelsen af lokalplan GL27 i 2011. Området er dog lille og snirklet og derfor har det i forbindelse med privat ejendomsudvikling, taget en årrække at samle et projekt på områdets tre ejendomme.

Det projekt, der ligger til grund for lokalplanen viser en bebyggelse, der indeholder flere etagemeter end det, der er muligt med den nuværende lokalplan. Ligeledes vises et projekt med tårnkonstruktioner, der stikker længere i vejret end de 5 etager, der muliggøres med den nuværende lokalplan. Projektet viser herud over et forslag til bebyggelse af det kommunale grønne hjørne mod krydset, hvor den nuværende lokalplan fastlægger et friareal. For at muliggøre projektet er der udarbejdet et forslag til ny lokalplan.

Her kan du se forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og offentliggørelsesannoncen.
 
Høringsfristen er udløbet. De indkomne bemærkninger er under behandling og forventes forelaget Kommunalbestyrelsen i foråret 2019. 

Glostrup Kommune har udarbejdet en indledende miljøscreening af planforslagene. På grundlag af denne screening har kommunen vurderet, at de ændringer, som planerne giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslagene og miljøvurderingen kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355. 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og forslag til lokalplan GL80.5 - Etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets Allé

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. marts 2018 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og forslag til GL80.5 - Etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets Allé.

Tillæg nr. 8 er udarbejdet for at give mulighed for at der kan lokalplanlægges til etageboliger med en større tæthed og højde end den etageboligbebyggelse, der kan planlægges for i området omkring Rådhusparken. 

Lokalplan GL80.5 give mulighed for en fortætning af bebyggelsen i området ved etablering af etagebebyggelse i varierende højde. Lokalplanen har til formål at sikre, at ny tættere bebyggelse tilpasses den omkringliggende bebyggelse og derfor fastlægger lokalplanen, at ny bebyggelse nedtrappes i højden mod naboerne.

Her kan du se forslag til kommuneplantillæglokalplan og offentliggørelsesannoncen.
 
Høringsfristen er udløbet. De indkomne bemærkninger er under behandling og forventes forelaget Kommunalbestyrelsen i foråret 2019. 

Glostrup Kommune har udarbejdet en indledende miljøscreening af planforslagene. På grundlag af denne screening har kommunen vurderet, at de ændringer, som planerne giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslagene og miljøvurderingen kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355. 

Forhøring – Ændring af ejendommen Slotsherrensvej 409

Kommunalbestyrelsen ønsker at give mulighed for at ejendommen Slotsherrensvej 409A kan anvendes til blandede byformål i form af erhverv i miljøklasse 1, kontorerhverv samt etageboliger. Med den ændrede planlægning gives mulighed for en tættere og mere bymæssig anvendelse af et areal beliggende tæt ved den kommende letbanestation ved Slotsherrensvej. Denne ændring kan ikke lade sig gøre i henhold til de gældende planer for området.

Glostrup Kommunalbestyrelse har derfor besluttet at opstarte revision af områdets planer og har i den forbindelse udsende et debatoplæg om den tiltænkte ændrede anvendelse af ejendommen.

Høringsfristen er udløbet. De indkomne bemærkninger er under behandling og forventes forelaget Kommunalbestyrelsen i foråret 2019.

Klik på links for at se: Debatoplægget samt offentliggørelsesannonce  

Spørgsmål til debatoplægget kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf.: 2541 9595.

Afgørelser

Når kommunalbestyrelsen efter høring og politisk behandling vedtager en endelig plan, strategi eller et andet forslag, offentliggøres det her på siden. Desuden skal en del af kommunens øvrige afgørelser (inden for især miljølovgivningen) offentliggøres. 

Som borger, virksomhed eller anden myndighed med interesse i en sag, har du mulighed for at for at klage over kommunens afgørelser. Klagevejledning fremgår af de enkelte afgørelser.

Nyt regulativ for jord – analysefrie arealer

Glostrup Kommune ønsker at medvirke til en nem og ukompliceret håndtering af overskudsjord i forbindelse med gravearbejde langs Ring 3, og derfor har vi udarbejdet et nyt regulativ om jord. Samtidig offentliggør vi et baggrundsnotat om fritagelse fra analysepligt.

Vi har inddraget borgere og andre i processen, idet et udkast til jordregulativet har været i 4 ugers offentlig høring fra den 2. oktober 2018. Vi har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere regulativ fra 2012 er, at jord fra vejareal (og kommende vejareal) langs Nordre og Søndre Ringvej i Glostrup kun skal prøvetages og analyseres før det flyttes, hvis der er mistanke om, at jorden er kraftig forurenet. Jordflytning skal dog fortsat anmeldes til kommunen via www.jordweb.dk. Husk at oplyse i anmeldelsen, at jorden er fra et analysefrit areal og er lettere forurenet (kategori 2).

Den øverste meter jord på nuværende og kommende vejarealer langs Ring 3 (undtagen fokusarealer, hvor der er mistanke om mere forurening) er undersøgt systematisk med stikprøver af Hovedstadens Letbane og fundet højst lettere forurenet, hovedparten endog næsten uforurenet. På den baggrund har Glostrup Kommune klassificeret jorden som kategori 2.

Ændringerne i regulativet fremgår i § 11 og bilag 2 vedrørende analysefrie arealer. Samtidig har vi revideret jordregulativets liste over godkendte jordmodtagere (bilag 4), ligesom vi har opdateret henvisninger til lovgivning mm, så de er tidssvarende.

Jordregulativet træder i kraft den 1. januar 2019. Afgørelsen offentliggøres nu, da det skal ske mindst en måned før ikrafttrædelse.

Tilladelse til ny pejleboring på Kilde VII (Ballerup Boulevard 201)

Glostrup Kommune har den 14. november givet HOFOR tilladelse til etablering af en ny pejleboring på deres kildeplads VII på Ballerup Boulevard 201

Tilladelsen er givet på en række vilkår og indeholder også en tilladelse til at sløjfe to eksisterende boringer, som kommer til at ligge i vejen for Hovedstadens Letbane. Til tilladelsen hører et bilag med en situationsplan. Du kan klage over tilladelsen frem til den 13. december 2018. Se hvordan i klagevejledning til miljøbeskyttelsesloven

I forbindelse med tilladelsen har vi miljøscreenet projektet. Vi har vurderet, at projektet ikke kræver yderligere miljøkonsekvensvurdering. Se VVM-screening og vores afgørelse her. Du kan klage over vores afgørelse om miljøvurdering frem til den 13. december 2018. Se hvordan i klagevejledning til miljøvurderingsloven.

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 og lokalplan HL13.1 - et område til boliger og rekreative formål ved Egeskoven (Cirkusgrunden)

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 10. oktober 2018 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 samt Lokalplan HL13.1 for et område til boliger og rekreative formål ved Egeskoven (Cirkusgrunden).

Kommuneplantillægget og lokalplanen muliggør boligbebyggelse i den nordøstlige del (to punkthuse i 4 etager) og den vestlige del af området (rækkehuse med 2 etager). Planerne sikrer desuden et offentligt, rekreativ område i forbindelse med Hvissinge Multipark samt stiforbindelse gennem området.

Her kan du se

Forslagene har været i høring fra 12. juni til den 21. august 2018. De indkomne bemærkninger har været behandlet politisk.

Spørgsmål til planerne kan rettes til Christine Brønnum-Johansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6356. 

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 10. oktober 2018 vedtaget Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025.

Lokalplanen muliggør at området kan anvendes til åben-lav bebyggelse i form af to parcelhusgrunde, eller til tæt-lav boligbebyggelse i form af f.eks. rækkehuse eller klyngehuse.

Ejendommen ejes af Glostrup Kommune som ønsker at sælge ejendommen, der senest har været anvendt af nogle af kommunens gartnere, indtil for nogle år siden, hvor driften blev samlet.

Efter lokalplanens offentliggørelse skal Kommunalbestyrelsen under udarbejdelse af udbudsmateriale tage stilling til hvilken anvendelse grunden skal sælges til.

Her kan du se kommuneplantillæg, lokalplan og offentliggørelsesannoncen.

Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i høring fra 12. juni til den 21. august 2018. De indkomne bemærkninger er medtaget i den politiske behandling.

Spørgsmål til planforslagene og miljøvurderingen kan rettes til byplanlægger Troels Sindballe Broberg, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6357.

Dispensation til at fjerne åkander i Ejby Mose

Glostrup Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til klipning af åkander i Ejby Mose. Klipningen sker for at give en større vandoverflade i mosen. Det vil skabe bedre iltning af vandet, når det blæser, og samtidig sikre, at mere lys trænger ned i bunden. Begge dele vil være til gavn for mosens plante- og dyreliv. 

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er den 16. oktober 2018. Se klagevejledning til naturbeskyttelsesloven her.

Tilladelse til vandindvinding og udledning af grundvand til Harrestrup Å

Glostrup Kommune har den 5. september 2018 givet HOFOR tilladelse til etablering af en ny vandindvindingsboring på deres kildeplads VII på Ballerup Boulevard 201. Tilladelsen er givet på en række vilkår og indeholder også en tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Harrestrup Å. Til tilladelsen hører et bilag med en situationsplan.

Du kan klage over tilladelsen frem til den 5. oktober 2018, se hvordan i klagevejledning til miljøbeskyttelsesloven samt klagevejledning til vandforsyningsloven.

I forbindelse med tilladelsen har vi miljøscreenet projektet. Vi har vurderet, at projektet ikke kræver yderligere miljøkonsekvensvurdering. Se VVM-screening og vores afgørelse her.

Du kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering frem til den 5. oktober 2018, se hvordan i klagevejledning til miljøvurderingsloven.

Tilbagemelding på forhøring – Nyt boligområde mellem jernbanen og Banemarksvej

I forbindelse med en ansøgning om en ændring af plangrundlaget for ”Semler” ejendommene på Banemarksvej 2b-18 for at åbne mulighed for at bygge boliger på ejendommene har der fra den 27. juni til den 19. september 2017 været afholdt en høring ”Forhøring – Nyt boligområde mellem jernbanen og Banemarksvej”.  

Miljø og Teknikudvalget har på mødet den 15. maj 2018 behandlet de indkomne bemærkninger til forhøringen og besluttet at arbejde videre med muligheden for boliger på Banemarksvej 2b-18. Der vil efterfølgende blive udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan som vil blive sendt i høring hos naboer mv. 

Her kan du se det det oprindelige debatoplæg, udskrift fra Miljø og Teknikudvalgets møde den 15. maj 2018, høringsskema samt klagevejledning. 

Spørgsmål til sagen kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354.

Tillæg til miljøgodkendelse til Glostrup Fritidscenter

Glostrup Kommune har i henhold til svømmehalsbekendtgørelsen godkendt et nyt vandbehandlingsanlæg til det eksisterende soppebassin. Godkendelsen er udformet som et tillæg til Glostrup Fritidscenters miljøgodkendelse. Den kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Miljøgodkendelse til Glostrup Apotek

Glostrup Kommune har d. 3. juli  2018 meddelt ny miljøgodkendelse til Glostrup Apotek, Paul Bergsøes Vej 16.  Den nye godkendelse er meddelt på baggrund af en ansøgning om ny miljøgodkendelse fra Glostrup Apotek, i forbindelse med en planlagt udvidelse og ombygning af Glostrup Apoteks eksisterende faciliteter samt udvidelse med produktion af sterile lægemidler. Se miljøgodkendelsen inklusiv VVM afgørelsen her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til og med den 1. juli 2018, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til NCC Industry 

Glostrup Kommune har d. 30. juni 2018 meddelt ny miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til NCC Industry, Ejby Industrivej 8-20, 2600 Glostrup. Den nye godkendelse er givet ud fra NCC's ansøgning om ny miljøgodkendelse, da virksomheden ønsker at ombygge faciliteterne på adressen.  

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Se tilslutningstilladelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til og med den 30. juni 2018, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til genbrugsstationen 

Glostrup Kommune har d. 29. juni 2018 meddelt ny miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til Glostrup Genbrugsstation, Paul Bergsøes Vej 39. Den nye godkendelse er givet på baggrund af den forventede nye indretning efter ombygningen og åbner op for en udvidet åbningstider.  

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Se tilslutningstilladelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til d. 28. juli 2018, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

I forbindelse med miljøgodkendelsen, har vi også miljøscreenet projektet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Vi har afgjort, at projektet ikke kræver yderligere miljøkonsekvensvurdering. Se VVM-screeningen og afgørelsen her.

Tilladelse til jordvarme på Brandsbjergvej 95

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Brandsbjergvej 95. Se tilladelse med klagevejledning.

HCS A/S – ny miljøgodkendelse for affaldsplads

Glostrup Kommune har meddelt HCS A/S ny miljøgodkendelse til at modtage og behandle en lang række forskellige affaldsfraktioner på ejendommen Hvissingevej 100. 

Virksomheden vil med den nye miljøgodkendelse kunne modtage op til ca. 350.000 ton affald årligt, hvor beton og tegl, jord til kartering samt træaffald vil udgøre den største andel. Derudover håndterer virksomheden andet byggeaffald, jern- og metalaffald, pap, papir, plast, glas, bildæk, kølemøbler, elektronikaffald, mindre mængder have- og parkaffald mv.

Forud for godkendelsen har kommunen foretaget en vurdering af virkning på miljøet (VVM). Af hensyn til omgivelserne er godkendelsen givet på en lang række vilkår, som blandt andet begrænser støj og støvgener fra virksomheden. Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen

Tilladelse til genanvendelse af stabilgrus på Stadionvej 90-92

I forbindelse med et kommende byggeri på Stadionvej 90-92 er der under de eksisterende bygninger truffet et lag stabilgrus. Bygherre ønsker at genbruge dette under de kommende bygninger og belægninger.

Glostrup Kommune støtter genbrug af ressourcer, når det kan ske uden miljømæssig uønsket påvirkning. Derfor har vi givet tilladelse til genbrug af stabilgrusen efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Du kan klage over afgørelsen frem til den 8. december 2017. Se yderligere i klagevejledningen.

Kunstgræsbane kræver ikke VVM

Glostrup Kommune ønsker at udskifte en naturgræsbane på Stadionvej 80 til en kunststofbane. Samtidig har Glostrup Forsyning behov for at kunne forsinke mere regnvand for at klimatilpasse regnvandssystemet.

Den nye kunstgræsbane og en del af græsarealet vil derfor blive forsænket. Kommer der skybrud kan forsyningen opmagasinere regnvand på arealet og derved aflaste regnvandskloakken. Glostrup Kommune vurderer, at etablering af kunststofbanen og forsinkelsesbassin ikke medfører VVM-pligt. Se VVM-screening og kommunens vurdering her.

Tilladelse til jordvarme på Linde Alle 26

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Linde Alle 26.

Miljøgodkendelse til støjvold i Hvissinge Øst

Glostrup Kommune har d. 12. september 2017 meddelt miljøgodkendelse til etablering af en støjvold i Hvissinge Øst. Støjvolden skal sammen med de andre støjvolde i området beskytte det nye boligområde i Hvissinge Øst mod støj fra motorvejen. Volden etableres af overskudsjord fra byggemodning af boligområdet, og der tilføres ikke jord udefra.

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til d. 11. oktober 2017, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

I forbindelse med miljøgodkendelsen, har vi også miljøscreenet projektet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Vi har afgjort, at projektet ikke kræver yderligere miljøkonsekvensvurdering. Se VVM-screeningen og afgørelsen her.

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen

Glostrup Kommune har vedtaget en forskrift for anlæg af Letbanen.  Forskriften fastlægger, at støjende og særligt støjende bygge- og anlægsarbejde kun må udføres mellem klokken 7 og 22 på hverdage. I weekender må Hovedstadens Letbane udføre støjende arbejde mellem klokken 8 og 18. Uden for disse tidsrum kan de foretage mindre støjende aktiviteter.

I særlige tilfælde kan Hovedstadens Letbane arbejde om natten uden dispensation fra forskriften. Det gælder eksempelvis på steder, hvor trafikale hensyn forhindrer en særligt støjende aktivitet i at blive udført i de angivne tidsrum. Forskriften fastlægger krav til, hvordan og hvornår naboer til støjende aktiviteter skal informeres. For øvrigt bygge- og anlægsarbejde gælder "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsopgaver i Glostrup Kommune". Se mere på: www.glostrup.dk/byggearbejde

Miljøgodkendelse (affaldsbehandling) - HCS A/S Transport og Spedition

Glostrup Kommune har givet HCS A/S miljøgodkendelse til udvidelse af deres eksisterende affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden har fået tilladelse til at etablere et behandlingsanlæg for modtagelse og forbehandling af organisk affald i en nyopført bygning på deres adresse: Hvissingevej 100, 2600 Glostrup.

Af hensyn til omgivelserne er godkendelsen givet på vilkår, der forhindrer lugtgener fra aktiviteten. Se miljøgodkendelsen og den miljøtekniske vurdering her.

Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra HCS A/S vurderet, at det ikke udløser VVM-pligt, at virksomheden håndterer en ny affaldsfraktion på det eksisterende affaldshåndteringsanlæg.

Miljøtilladelse til etablering af jordvarme på Bogfinkevej 15

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Bogfinkevej 15. Anlægget overholder jordvarmebekendtgørelsens afstandskrav og skal efterses mindst en gang årligt.   

Lokalplan HL22 – Et område mellem Paul Bergsøes Vej og Hvissingevej  - herunder Genbrugsstationen 

Glostrup Kommunalbestyrelsen har den 7. februar 2018 endeligt vedtaget Lokalplan HL22 – Et område mellem Paul Bergsøes Vej og Hvissingevej - herunder Genbrugsstationen. 

Lokalplanen giver mulighed for at genbrugsstationen kan renoveres og udbygges til en moderne genbrugsstation. Lokalplanen fastholder som sådan områdets nuværende anvendelse men giver mulighed for at ejendommen kan opdeles i to adskilte funktioner/nye ejendomme. Dette vil medføre et behov for etablering af en ny vejadgang for tunge køretøjer til den vestlige del af ejendommen fra Hvissingevej. 17.

Her kan du se lokalplanen og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplan kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355. 

Tilbagemelding på forhøring - Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Allé 3

I forbindelse med en ansøgning om udvidelse af parkeringspladsen ved Rema1000 på Østbrovej udsendte Glostrup Kommune i sommeren 2017 et debatoplæg omkring ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 i høring. På baggrund af høringen besluttede Miljø- og Teknikudvalget i marts 2018 at åbne mulighed for, at parkeringspladsen også kunne udvides på Kirkebjerg Allé 3. Dette blev udsendt i forhøring i sommeren 2018.    

Miljø og Teknikudvalget på mødet den 22. august 2018 behandlet de indkomne bemærkninger til de 2 høringer og besluttet at arbejde videre med udvidelse af parkeringspladsen på Østbrovej 14. Der vil efterfølgende blive udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan som vil blive sendt i høring hos naboer mv. 

Her kan du se debatoplægget fra den reviderede høring, udskrift fra Miljø og Teknikudvalgets møde den 22. august 2018, hørings skemaerne fra forhøringen og den reviderede forhøring samt klagevejledning

Spørgsmål til sagen kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354.