Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

John Engelhardt viser bud på Glostrup station med letbane

Baggrund

Det tidligere Københavns Amt startede hele idéen op med visionen om en forbindelse på tværs af S-togslinjerne med en ringbane langs Ring3. Ring3 var dengang en amtsvej og det var derfor naturligt, at amtet var primus motor.

Efter nedlæggelsen af amterne i 2007 etablerede de ti kommuner langs Ring3 et formaliseret samarbejde ”Ringbysamarbejdet”. Samarbejdets formål var at arbejde for at fremme kollektiv trafik og vækst i kommunerne. Det første store resultat var LOOP City – en Byvision, udarbejdet af tegnestuen BIG i 2010 (link).

LOOP City blev et stort tilløbsstykke og blev blandt andet udstillet på biennalen i Venedig i 2011. Samtidig blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Staten, Region Hovedstaden og de ti kommuner om at arbejde mere detaljeret for at virkeliggøre letbaneanlægget. Metroselskabet blev hyret som hovedrådgiver for projektet.

I juni 2013 var forudsætningerne for anlægget undersøgt i en udredning (link), og parterne kunne på baggrund af udredningen indgå en principaftale om anlæg af en letbane langs Ring3. Principaftalen fastlægger blandt andet fordelingen af udgifterne til etablering af anlægget herunder ikke mindst den statslige medfinansiering.

I august 2013 stiftede ejerkredsen interessentskabet Letbane Ring3 I/S (nu Hovedstadens Letbane I/S) med det formål at skitsere, projektere, bygge og drive en kommende letbane.

I februar 2014 fremsatte Folketinget Lov om projektering af letbane på Ring3. Loven fastlægger, at Metroselskabet I/S også skal varetage funktionerne i Hovedstadens Letbane I/S blandt andet med samme direktion. Lovens formål var at give mulighed for at gennemføre projektering, VVM-redegørelse for letbaneprojektet og efterfølgende oplæg til en anlægslov.

Anlægsloven, der fastlægger projektets principielle udformning og finansiering, giver mulighed for, at Hovedstadens Letbane I/S kan udbyde anlægsopgaverne, ekspropriere de nødvendige arealer og etablere hele anlægget. Anlægsloven forventes fremsat i Folketinget d. 13. januar som forslag og derefter sendt i offentlig høring.

Letbane og byudvikling

Med etablering af letbanestationerne åbnes mulighed for at fortætte de byområder, der ligger i nærheden.

I Glostrup Kommune etableres der 5 letbanestationer langs Ring3*. Den ene er beliggende ved den eksisterende station i Glostrup, mens de fire øvrige er nye stationer. Letbanen vil alle steder give en kollektiv betjening, der kan sammenlignes med eksisterende S-togstationer.

God trafikbetjening af et byområde giver mulighed for mere intensiv bymæssig bebyggelse. Det skyldes, at der vil være mulighed for at afvikle en større mængde trafik i spidsbelastningerne. I området omkring en station er der således mulighed for at planlægge nye arealer til funktioner, der giver stor trafiktilstrømning - eksempelvis kontorerhverv og tæt boligbebyggelse.

Med anlæg af letbanen vil områderne omkring stationerne derfor kunne planlægges til mere intensiv anvendelse. Nogle af stationer er dog mere oplagte til en sådan intensivering end andre:

  • Glostrup Station: Letbanestationen vil være med til at styrke Glostrup Station som et samlet trafikknudepunkt. Det samlede potentiale for udbygning omkring stationen styrkes ved etablering af såvel Letbane som nyt regionaltogstop.
  • Ved Glostrup Hospital: Letbanestationen vil primært betjene hospitalet, det bagvedliggende Vestervangskvarter og villaområdet i Solvangskvarteret. Der vil ikke umiddelbart være muligheder for nye byfunktioner i området, men Glostrup Hospital og den kommende udbygning vil få en meget bedre trafikal betjening.
  • Ved Hersted Industripark: Letbanestationen vil betjene Hersted industriområde og villaområdet i Nordvang. Der vil være store muligheder for at planlægge nye byfunktioner i Hersted.
  • Ved Ejby: Letbanestationen vil betjene Ejby erhvervsområde og boligområdet i Ejby. Det giver store muligheder for at planlægge nye byfunktioner både i Ejby Erhvervsområde og på de tomme arealer på vestsiden af Ring3.
  • Ved Islevbro: Letbanestationen vil primært betjene letbanens kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter, der kommer til at ligge nord for Slotsherrensvej. Der vil være visse mindre muligheder for at planlægge nye byfunktioner omkring Slotsherrensvej.

*De fire af stationerne ligger fuldstændigt inden for kommunegrænsen. Den femte station er beliggende på grænsen til Rødovre Kommune. Udviklingsområdet omkring denne station er beliggende halvt i Glostrup Kommune og halvt i Rødovre Kommune.

Læs mere om letbanen på dinletbane.dk.