Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

foto-farvede-toender

Glostrup Kommune fører tilsyn med ca. 500 virksomheder i kommunen. På omkring 70 af dem laver vi regelmæssige tilsyn med maksimalt 3 eller 6 års mellemrum. På de øvrige virksomheder er vi kun på tilsyn i forbindelse med kampagner, eller hvis vi modtager klager. På miljøtilsyn har vi fokus på virksomhedernes luftemissioner, støj, spildevand og affald samt risiko for forurening af jord og grundvand. Se mere på Miljøstyrelsens sider om miljøtilsyn.

Miljøtilsyn -regler og ansvar

Virksomheders påvirkning af miljøet er reguleret af miljøbeskyttelsesloven. Tilsyn er lovpligtige og reguleret af miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Miljøtilsyn skal sikre, at virksomhederne overholder love og regler på miljøområdet samt vilkårene i deres miljøgodkendelser og tilladelser. Hensigten er at forebygge miljøproblemer. På tilsyn giver vi desuden virksomhederne vejledning og hjælper dem til at sætte fokus på miljø og ressourcer i deres hverdag.

Ansvar og opgaver
Miljøstyrelsen og kommunerne er myndighed på tilsynsområdet. De skal føre et aktivt og opsøgende tilsyn med, at virksomhederne overholder vilkår og regler på området samt efterkommer eventuelle påbud og forbud:

 • Miljøstyrelsen: er tilsynsmyndighed for særligt miljøbelastende virksomheder samt for virksomheder inden for specialområder som genetisk modificerede organismer, bilskrot og offshoreaktiviteter. I Glostrup Kommune fører Miljøstyrelsen tilsyn med Vestforbrænding
 • Glostrup Kommune: er tilsynsmyndighed for de øvrige tilsynspligtige virksomheder i kommunen. Vi fører tilsyn med, at virksomhederne overholder og/eller efterkommer:
  • reglerne i miljølovgivningen
  • vilkårene i deres godkendelser og tilladelser
  • eventuelle påbud og forbud.

Basistilsyn, prioriterede tilsyn og kampagnetilsyn

Der er tre former for miljøtilsyn: basistilsyn, prioriterede tilsyn og kampagnetilsyn:

 • Basistilsyn: Et basistilsyn er en gennemgang af en tilsynspligtig virksomheds samlede miljøforhold. Et basistilsyn kan bestå af et eller flere tilsynsbesøg samt gennemgang af dokumenter som egenkontrol, tømningsattest for olieudskiller mv. Et basistilsyn vil altid omfatte minimum ét fysisk tilsyn. 
 • Prioriteret tilsyn: Prioriterede tilsyn er en gennemgang af miljøforhold på udvalgte, tilsynspligtige virksomheder. Et prioriteret tilsyn kan udføres som et samlet tilsyn eller et deltilsyn med fokus på bestemte områder eller aktiviteter på virksomheden. Prioriterede tilsyn kan indgå i en tilsynskampagne.
 • Kampagnetilsyn: Et kampagnetilsyn er et afgrænset tilsyn målrettet en branche eller et miljøtema. Det kan være tilsyn på udvalgte autoværksteder eller med olieudskillere, opbevaring af farligt affald eller andre miljøaktiviteter. Både på tilsynspligtige og ikke-tilsynspligtige virksomheder kan få kampagnetilsyn. 

Så ofte får I tilsyn

Der er faste regler for, hvornår forskellige typer virksomheder skal have basistilsyn med gennemgang af deres samlede miljøforhold. Udover basistilsyn skal vi som miljømyndighed hvert år gennemføre et antal prioriterede tilsyn og kampagnetilsyn. Vi udvælger virksomheder hertil efter deres vurderede miljørisiko samt kampagnetema.

I får basistilsyn efter faste regler
Miljøtunge virksomheder, der håndterer affald eller producerer energi, jern og metal, kemikalier,cement mv., skal som minimum have et basistilsyn hvert 3. år. Autoværksteder, renserier, papirvarefabrikker, bryggerier og øvrige tilsynspligtige virksomheder skal have basistilsyn mindst hvert 6. år. 

I får prioriterede tilsyn efter jeres miljørisiko
Virksomheder bliver udvalgt til prioriterede tilsyn efter deres vurderede miljørisiko. Har I problemer med at leve op til regler og vilkår, vil vi vurdere jeres miljørisiko som høj, og vi vil oftere komme på prioriteret tilsyn.

Sådan udregner vi jeres miljørisiko
På tilsyn vurderer vi jeres virksomhed efter en række miljøparametre og udregner derefter en vægtet score for den samlede miljørisiko. Jo højere miljørisiko, vi vurderer I har, desto oftere vil vi komme på tilsyn hos jer. Vi vurderer jeres miljørisiko ud fra, i hvilket omfang I: 

 • arbejder med miljøledelse
 • overholder reglerne i miljølovgivningen
 • opbevarer og håndterer kemikalier og farligt affald forsvarligt
 • er placeret nær sårbare områder og/eller drikkevandsinteresser

Tilsynsplan og -beretning

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen skal Glostrup Kommune udarbejde en miljøtilsynsplan, der beskriver kommunens tilsynsindsats og lister de særligt forurenende virksomheder. Hvert år udarbejder Glostrup Kommune desuden en tilsynsberetning for det foregående års tilsynsindsats.

Miljøtilsynsplan
Glostrup Kommunes miljøtilsynsplan beskriver vores tilsynsindsats med virksomheder i kommunen. Samtidig indeholder den en generel vurdering af de væsentligste miljøproblemer i kommunen samt en fortegnelse over særligt forurenende virksomheder (IE-virksomheder).

Miljøtilsynsberetning
Den nyeste tilsynsberetning er fra 2018. Tilsynsberetningen giver et overblik over de udførte tilsyn i forhold til type virksomheder og godkendelser. Tilsynsberetningen er godkendt af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i februar 2019.

Tilsynskampagner i Glostrup

Glostrup Kommune skal årligt udføre to tilsynskampagner og offentliggøre resultatet. Vi er i gang med at planlægge årets tilsynskampagner og forventer at gennemføre den første kampagne i løbet af foråret og den anden i løbet af efteråret. Sidste år gennemførte vi en affaldskampagne med fokus på sortering og opbevaring af affald samt en kampagne om olie- og benzinudskillere.

Store olietanke 
Alle virksomheder skal sortere deres affald. I foråret 2017 gennemførte vi en kampagne om sortering af affald og opbevaring af farligt affald på en række autoværksteder og andre virksomheder. Vi gennemgik virksomhedernes affaldssortering og så på om de opbevarede deres farlige affald forsvarligt og efter reglerne.

På tilsynet fik virksomhederne udleveret faktaark for relevante affaldstyper samt en sorteringsvejledning og vores forskrift for korrekt opbevaring af farligt affald. Se faktaark og regler for opbevaring og håndtering af affald på virksomheder på: www.glostrup.dk/erhvervsaffald

Tømning og drift af olie- og benzinudskillere
Olie- og benzinudskillere adskiller og tilbageholder olie og benzin fra det øvrige spildevand. Hvis de ikke tømmes og passes korrekt, kan det give problemer i kloaksystemet, på renseanlægget og i sidste ende forurene vores vandmiljø.

I sommeren og efteråret 2017 har vi gennemført en kampagne med fokus på olie- og benzinudskillere. Vi har med kampagnen fået udvalgte virksomheder med olie- og benzinudskillere til at sende os dokumentation for tømning, pejling mv. I et enkelt tilfælde har vi været på fysisk tilsyn hos en virksomhed.

Vi offentliggør tilsyn på nettet

Glostrup Kommune offentliggør miljø- og tilsynsdata via den fælles platform Digital MiljøAdministration (DMA). Her er oplysningerne tilgængelige for både borgere, virksomheder og myndigheder.

Se information om lokale virksomheder på DMA
På DMA kan du få et overblik over de mest forureningstunge virksomheder i dit nærområde. Du kan se miljøgodkendelser og tilladelser for den enkelte virksomhed. Ligesom du kan se, hvem der er miljømyndighed for virksomheden, hvornår den sidst har fået miljøtilsyn og om virksomheden overholdt reglerne.

Ikke alle virksomheder er på DMA
Vær opmærksom på, at det er ikke sikkert, at du får vist samtlige virksomheder i  dit område i DMA. Pizzeriaer, benzinstationer, renserier mv. bliver kun vist, hvis vi har været på miljøtilsyn og har lagt en tilsynsrapport i DMA.

I betaler selv for tilsyn

Miljøtilsyn er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Det betyder, at I skal betale for den tid, vi bruger på at forberede, foretage og følge op på tilsyn på jeres virksomhed. I 2017 er timeprisen for miljøtilsyn 318,04 kr. Har vi været på tilsyn hos jer mellem den 1. november 2016 og 31. oktober 2017, vil I blive opkrævet betaling herfor i november 2017.