Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Gravearbejde

Gravetilladelse

Alle, der ønsker at grave i offentlige veje eller private fællesveje, stier, fortove og rabatter skal søge om gravetilladelse hos kommunen.

Private, kommunale og statslige veje
Glostrup Kommune administrerer alle kommunale veje, stier, fortove og rabatter samt private fællesveje. Skal du grave, så søg digitalt via Borger.dk. eller på Virk.dk. Få hjælp hertil i borgerservice.

Motorveje og statsveje administreres af Vejdirektoratet. Så skal du grave på Motorring 3 eller Frederikssundsmotorvejen, skal du derfor søge om gravetilladelse hos Vejdirektoratet.

Krav til placering og afmærkning
Ved gravearbejder skal området afmærkes som beskrevet i Håndbog for afmærkning af vejarbejder. Ledningsoplysninger skal indhentes i Ledningsejerregistret (LER).

Frist og sagsbehandling
Søg i god tid - normalt behandles graveansøgninger indenfor 8 dage, men i visse situationer kan behandlingstiden være længere. Det kan være, hvis ansøgningsmaterialet er uklart eller der skal indhentes oplysninger fra anden part.

Tilsyn ved større gravearbejder
Ved større gravearbejder vil vi som regel foretage et vejsyn, inden arbejdet kan påbegyndes. Hav altid en kopi af tilladelsen og eventuelle bilag, som du kan fremvise ved tilsyn. Har du spørgsmål vedrørende graveansøgninger og –tilladelser, kan du kontakte os på: anlaeg@glostrup.dk eller tlf. 21 34 14 33.

Overkørsler, indkørsler og overgange

Du skal have tilladelse til at etablere, flytte eller nedlægge en overkørsler eller vejovergange.

Søg tilladelse
Send en mail til os på anlaeg@glostrup.dk med følgende oplysninger:

 • Adresse/matrikel: På hvilken ejendom ønsker du at etablere, flytte eller nedlægge en overkørsel eller overgang
 • Placering og størrelse: Hvor på ejendommen, du ønsker at etablere, flytte eller nedlægge overkørslen eller overgangen og hvor bred ønsker du, at den skal være. Vedlæg gerne plantegning.

Når du har fået tilladelse, kan du udføre arbejdet. Vi skal som vejmyndighed efterfølgende godkende udførelsen. Hav altid en kopi af tilladelsen og eventuelle bilag, som du kan fremvise ved tilsyn. 

Afmærkning

Afmærk vejarbejder som beskrevet i Håndbog for afmærkning af vejarbejder.

Frist og sagsbehandling
Send din ansøgning til os senest 14 dage før, du vil ændre en overkørsel eller overgang. Vi behandler normalt ansøgninger indenfor 14 dage. Vi vurderer ansøgningerne ud fra:

 • Trafikale forhold
 • Trafiksikkerhedsmæssige forhold
 • Fremtidsplaner
 • Lokalplaner, eventuelle deklarationer mv.

Containere og andet materiel

Du skal have tilladelse til at stille skurvogne, stilladser, brændelæs og lignende på vejarealer. Vejenes primære formål er trafik også kaldet "almindelig råden". Hvis vejene skal bruges til andet formål, er det "særlig råden". Lovgrundlaget for særlig råden over vejareal findes i henholdsvis lov om offentlige veje § 102. og lov om private fællesveje § 49. 

Private, kommunale og statslige veje
Vejdirektoratet administrerer motorveje og statsveje. Skal du opstille materiel på Motorring 3 eller Frederikssundsmotorvejen, skal du derfor søge tilladelse hos Vejdirektoratet. Glostrup Kommune administrerer alle kommunale veje, stier, fortove og rabatter samt private fællesveje i Glostrup. Skal du opstille materiel her, skal du derfor først have tilladelse fra Glostrup Kommune. Søg digitalt via borger.dk. eller Virk.dk. Du kan få hjælp hertil i kommunens borgerservice på rådhuset.

Krav til placering og afmærkning
Som udgangspunkt skal materiel anbringes på selve vejen og på en sådan måde, at det fortsat er muligt for trafikken at passere. Containere skal være forsynede med reflekser. I lygtetændingstiden skal den være markeret med hvide, blikende lygter. Se bekendtgørelse om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej.

Udfører du selv arbejdet, skal Glostrup Kommune godkende udførelsen. Hav altid en kopi af tilladelsen og eventuelle bilag, som du kan fremvise ved tilsyn. På kommunens materielgård kan du ofte låne afmærkningsmateriel. Du skal selv hente og aflevere afmærkningsmateriellet og kan låne det i op til 14 dage. Kontakt materielgården på tlf. 43 23 61 00.

Affald, byggematerialer, grus mv.

Du skal have tilladelse til at anbringe affald, byggematerialer, grusdynger mv. på både offentlige og private fællesveje, stier, fortove og rabatter. Vejenes primære formål er trafik også kaldet "almindelig råden". Hvis vejene skal bruges til andet formål, er det "særlig råden". Lovgrundlaget for særlig råden over vejareal findes i henholdsvis lov om offentlige veje § 102. og lov om private fællesveje § 49. 

Private, kommunale og statslige veje
Vejdirektoratet administrerer motorveje og statsveje. Skal du opstille materiel på Motorring 3 eller Frederikssundsmotorvejen, skal du derfor søge tilladelse hos Vejdirektoratet. Glostrup Kommune administrerer alle kommunale veje, stier, fortove og rabatter samt private fællesveje i Glostrup. Skal du opstille materiel her, skal du derfor først have tilladelse fra Glostrup Kommune. Søg digitalt via borger.dk eller virk.dk. Du kan få hjælp hertil i kommunens borgerservice på rådhuset.

Krav til placering og afmærkning
Som udgangspunkt skal bunker af grus, affald, byggematerialer eller andet anbringes på fortovet og på en sådan måde, at det fortsat er muligt for gående at passere. Husk at gående med barnevogne og gangbesværede med rollator også skal kunne komme forbi. 

Afmærk materialet som beskrevet i  Håndbog for afmærkning af vejarbejder. På kommunens materielgård kan du ofte låne afmærkningsmateriel. Du skal selv hente og aflevere afmærkningsmateriellet og kan låne det i op til 14 dage. Kontakt materielgården på tlf. 43 23 61 00. Udfører du selv arbejdet, skal Glostrup Kommune godkende udførelsen. Hav altid en kopi af tilladelsen og eventuelle bilag, som du kan fremvise ved tilsyn.

Frist og sagsbehandling
Normalt behandles ansøgninger indenfor 8 dage, men i visse situationer kan behandlingstiden være længere. Vi giver oftest tilladelse, hvis du anbringer materialet, så det ikke er til fare eller gene for trafikken. Har du spørgsmål om anbringelse af affald eller andet på vejarealer, kan du kontakte Center for Miljø og Teknik på: anlaeg@glostrup.dk eller tlf. 43 23 63 74.

Arrangementer på veje

Du skal have tilladelse til midlertidigt at råde over vejareal til cykelløb, vejfester, gadeteater, loppemarkeder, cirkus og andet.

Private, kommunale og statslige veje
Vejdirektoratet administrerer motorveje og statsveje. Skal du opstille materiel på Motorring 3 eller Frederikssundsmotorvejen, skal du derfor søge tilladelse hos Vejdirektoratet. Glostrup Kommune administrerer alle kommunale veje, stier, fortove og rabatter samt private fællesveje i Glostrup. Skal du opstille materiel her, skal du derfor først have tilladelse fra Glostrup Kommune. Søg digitalt via borger.dk eller virk.dk. Du kan få hjælp hertil i borgerservice på rådhuset.

Krav til arrangementer
Normale betingelser for arrangementer på veje er, at de skal være åbne for beboer- og udrykningskørsel. Hav altid en kopi af tilladelsen og eventuelle bilag, som du kan fremvise ved tilsyn. Arrangementet skal være afmærket ved hjælp af skilte mv. og vejen skal ryddes op og rengøres efter arrangementet.

Afmærk materialet som beskrevet i  Håndbog for afmærkning af vejarbejder. På kommunens materielgård kan du ofte låne afmærkningsmateriel. Du skal selv hente og aflevere afmærkningsmateriellet og kan låne det i op til 14 dage. Kontakt Materielgården på tlf. 43 23 61 00. 

Frist og sagsbehandling
Send din ansøgning senest 4 uger før du planlægger at afholde et arrangement på vejareal. Som regel behandler vi ansøgninger i løbet af 14 dage. På lokale veje med primært lokal trafik giver vi normalt tilladelse til vejfester og arrangementer, der varer ½-1 døgn. På større veje giver vi normalt ikke tilladelse til afholdelse af arrangementer. Har du spørgsmål om anbringelse af affald eller andet på vejarealer, kan du kontakte os på: anlaeg@glostrup.dk , tlf. 21 34 14 33 eller 29 43 65 17.

Stadepladser og udeservering

Nedenstående regler for stadepladser og udeservering gælder kun for vejarealer og kommunale parker. Hvis du ønsker at benytte et privat areal må du kontakte grundejeren. For stadepladser og udeservering på vejareal og i kommunale parker gælder vores Regulativ for stadepladser og udeservering.

Søg stadeplads eller udeservering
Ønsker du at indgå en lejeaftale om en stadeplads i Glostrup Kommune i et område, der er omfattet af regulativet, skal du sende en skriftlig ansøgning til anlaeg@glostrup.dk. I ansøgningen skal du kort beskrive, hvilken type stadeplads du søger om. Derudover skal du skrive, hvad du vil sælge fra den og hvilken størrelse den har. Derudover skal du sende et foto eller lignende, der viser hvordan den ser ud. Du skal vise på et kort eller luftfoto, hvor du ønsker stadepladsen placeret. De samme ting gælder for udeservering. Husk at udeservering skal være i direkte tilknytning til eksisterende restauration eller andet udskænkningssted.

Her må du opstille stade
På nedenstående vejarealer er det i dag muligt at have stadeplads på vejareal. Har du ønsker om en anden lokalitet, er du velkommen til at søge herom:

 • Hovedvejen 118: Pt. stationær stadeplads, besat.
 • Stationstorvet 1A: Pt. stationær stadeplads, besat.
 • Hovedvejen 121A: Pt. stationær stadeplads, besat.
 • Hvissinge Torv: Pt. stationær stadeplads, besat.
 • Glostrup Torv: Mobile stadepladser til salg af fisk, ost og lignende. Der er ikke et maksimalt antal, men i praksis begrænses antallet af størrelsen på Glostrup Torv, størrelsen på stadepladsen og hensynet til færdsel.
 • GENUDBUD - Banegårdspladsen v. Glostrup Station: Indtil 1. oktober er det muligt at ansøge om midlertidige arealer til en eller flere mobile stadepladser. Der kan søges om dispensation for at få tilhørende udeservering. Områderne er vist på kortet nedenfor. Glostrup Kommune er med i et projekt, der bl.a. handler om at gøre området mere attraktivt ved f.eks. at øge servicen. Opsigelsesfristen er 3 måneder.