Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Gravearbejde

Gravetilladelse

Enhver, der ønsker at grave i offentlige veje eller private fællesveje, stier, fortove og rabatter skal søge om gravetilladelse hos kommunen.

Private, kommunale og statslige veje
Vejdirektoratet administrerer motorveje og statsveje. Skal du grave på Motorring 3 eller Frederikssundsmotorvejen, skal du derfor søge tilladelse hos Vejdirektoratet. Glostrup Kommune administrerer alle kommunale veje, stier, fortove og rabatter samt private fællesveje. Skal du grave, så søg digitalt via Borger.dk. eller på Virk.dk. Få hjælp hertil i borgerservice.

Krav til placering og afmærkning
Ved gravearbejder skal området afmærkes som beskrevet i Håndbog for afmærkning af vejarbejder. Ledningsoplysninger skal indhentes i Ledningsejerregistret (LER).

Frist og sagsbehandling
Søg i god tid - normalt behandles graveansøgninger indenfor 8 dage, men i visse situationer kan behandlingstiden være længere. Det kan være, hvis ansøgningsmaterialet er uklart eller der skal indhentes oplysninger fra anden part.

Tilsyn ved større gravearbejder
Ved større gravearbejder vil vi som regel foretage et vejsyn, inden arbejdet kan påbegyndes. Hav altid en kopi af tilladelsen og eventuelle bilag, som du kan fremvise ved tilsyn. Har du spørgsmål vedrørende graveansøgninger og –tilladelser, kan du kontakte os på: anlaeg@glostrup.dk eller 21 34 14 33.

Overkørsler, indkørsler og overgange

Du skal have tilladelse til at etablere, flytte eller nedlægge en overkørsler eller vejovergange.

Søg tilladelse
Send en mail til os på anlaeg@glostrup.dk med følgende oplysninger:

 • Adresse/matrikel: På hvilken ejendom ønsker du at etablere, flytte eller nedlægge en overkørsel eller overgang
 • Placering og størrelse: Hvor på ejendommen, du ønsker at etablere, flytte eller nedlægge overkørslen eller overgangen og hvor bred ønsker du, at den skal være. Vedlæg gerne plantegning.

Når du har fået tilladelse, kan du udføre arbejdet. Vi skal som vejmyndighed efterfølgende godkende udførelsen. Hav altid en kopi af tilladelsen og eventuelle bilag, som du kan fremvise ved tilsyn. 

Afmærkning

Afmærk vejarbejder som beskrevet i Håndbog for afmærkning af vejarbejder.

Frist og sagsbehandling
Send din ansøgning til os senest 14 dage før, du vil ændre en overkørsel eller overgang. Vi behandler normalt ansøgninger indenfor 14 dage. Vi vurderer ansøgningerne ud fra:

 • Trafikale forhold
 • Trafiksikkerhedsmæssige forhold
 • Fremtidsplaner
 • Lokalplaner, eventuelle deklarationer mv.

Containere og andet materiel

Du skal have tilladelse til at stille skurvogne, stilladser, brændelæs og lignende på vejarealer. Vejenes primære formål er trafik også kaldet "almindelig råden". Hvis vejene skal bruges til andet formål, er det "særlig råden". Lovgrundlaget for særlig råden over vejareal findes i henholdsvis lov om offentlige veje § 102. og lov om private fællesveje § 49. 

Private, kommunale og statslige veje
Vejdirektoratet administrerer motorveje og statsveje. Skal du opstille materiel på Motorring 3 eller Frederikssundsmotorvejen, skal du derfor søge tilladelse hos Vejdirektoratet. Glostrup Kommune administrerer alle kommunale veje, stier, fortove og rabatter samt private fællesveje i Glostrup. Skal du opstille materiel her, skal du derfor først have tilladelse fra Glostrup Kommune. Søg digitalt via borger.dk. eller Virk.dk. Du kan få hjælp hertil i kommunens borgerservice på rådhuset.

Krav til placering og afmærkning
Som udgangspunkt skal materiel anbringes på selve vejen og på en sådan måde, at det fortsat er muligt for trafikken at passere. Containere skal være forsynede med reflekser. I lygtetændingstiden skal den være markeret med hvide, blikende lygter. Se bekendtgørelse om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej.

Udfører du selv arbejdet, skal Glostrup Kommune godkende udførelsen. Hav altid en kopi af tilladelsen og eventuelle bilag, som du kan fremvise ved tilsyn. På kommunens materielgård kan du ofte låne afmærkningsmateriel. Du skal selv hente og aflevere afmærkningsmateriellet og kan låne det i op til 14 dage. Kontakt materielgården på 43 23 61 00.

Affald, byggematerialer, grus mv.

Du skal have tilladelse til at anbringe affald, byggematerialer, grusdynger mv. på både offentlige og private fællesveje, stier, fortove og rabatter. Vejenes primære formål er trafik også kaldet "almindelig råden". Hvis vejene skal bruges til andet formål, er det "særlig råden". Lovgrundlaget for særlig råden over vejareal findes i henholdsvis lov om offentlige veje § 102. og lov om private fællesveje § 49. 

Private, kommunale og statslige veje
Vejdirektoratet administrerer motorveje og statsveje. Skal du opstille materiel på Motorring 3 eller Frederikssundsmotorvejen, skal du derfor søge tilladelse hos Vejdirektoratet. Glostrup Kommune administrerer alle kommunale veje, stier, fortove og rabatter samt private fællesveje i Glostrup. Skal du opstille materiel her, skal du derfor først have tilladelse fra Glostrup Kommune. Søg digitalt via borger.dk eller virk.dk. Du kan få hjælp hertil i kommunens borgerservice på rådhuset.

Krav til placering og afmærkning
Som udgangspunkt skal bunker af grus, affald, byggematerialer eller andet anbringes på fortovet og på en sådan måde, at det fortsat er muligt for gående at passere. Husk at gående med barnevogne og gangbesværede med rollator også skal kunne komme forbi. 

Afmærk materialet som beskrevet i  Håndbog for afmærkning af vejarbejder. På kommunens materielgård kan du ofte låne afmærkningsmateriel. Du skal selv hente og aflevere afmærkningsmateriellet og kan låne det i op til 14 dage. Kontakt materielgården på 43 23 61 00. Udfører du selv arbejdet, skal Glostrup Kommune godkende udførelsen. Hav altid en kopi af tilladelsen og eventuelle bilag, som du kan fremvise ved tilsyn.

Frist og sagsbehandling
Normalt behandles ansøgninger indenfor 8 dage, men i visse situationer kan behandlingstiden være længere. Vi giver oftest tilladelse, hvis du anbringer materialet, så det ikke er til fare eller gene for trafikken. Har du spørgsmål om anbringelse af affald eller andet på vejarealer, kan du kontakte Center for Miljø og Teknik på: anlaeg@glostrup.dk eller 43 23 63 74.

Arrangementer på veje

Du skal have tilladelse til midlertidigt at råde over vejareal til cykelløb, vejfester, gadeteater, loppemarkeder, cirkus og andet.

Private, kommunale og statslige veje
Vejdirektoratet administrerer motorveje og statsveje. Skal du opstille materiel på Motorring 3 eller Frederikssundsmotorvejen, skal du derfor søge tilladelse hos Vejdirektoratet. Glostrup Kommune administrerer alle kommunale veje, stier, fortove og rabatter samt private fællesveje i Glostrup. Skal du opstille materiel her, skal du derfor først have tilladelse fra Glostrup Kommune. Søg digitalt via borger.dk eller virk.dk. Du kan få hjælp hertil i borgerservice på rådhuset.

Krav til arrangementer
Normale betingelser for arrangementer på veje er, at de skal være åbne for beboer- og udrykningskørsel. Hav altid en kopi af tilladelsen og eventuelle bilag, som du kan fremvise ved tilsyn. Arrangementet skal være afmærket ved hjælp af skilte mv. og vejen skal ryddes op og rengøres efter arrangementet.

Afmærk materialet som beskrevet i  Håndbog for afmærkning af vejarbejder. På kommunens materielgård kan du ofte låne afmærkningsmateriel. Du skal selv hente og aflevere afmærkningsmateriellet og kan låne det i op til 14 dage. Kontakt Materielgården på tlf. 43 23 61 00. 

Frist og sagsbehandling
Send din ansøgning senest 4 uger før du planlægger at afholde et arrangement på vejareal. Som regel behandler vi ansøgninger i løbet af 14 dage. På lokale veje med primært lokal trafik giver vi normalt tilladelse til vejfester og arrangementer, der varer ½-1 døgn. På større veje giver vi normalt ikke tilladelse til afholdelse af arrangementer. Har du spørgsmål om anbringelse af affald eller andet på vejarealer, kan du kontakte os på: anlaeg@glostrup.dk , tlf. 21 34 14 33 eller 29 43 65 17.

Stadepladser og udeservering

Nedenstående regler for stadepladser og udeservering gælder kun for vejarealer og kommunale parker. Hvis du ønsker at benytte et privat areal må du kontakte grundejeren. For stadepladser og udeservering på vejareal og i kommunale parker gælder vores Regulativ for stadepladser og udeservering.

Søg stadeplads eller udeservering
Ønsker du at indgå en lejeaftale om en stadeplads i Glostrup Kommune i et område, der er omfattet af regulativet, skal du sende en skriftlig ansøgning til anlaeg@glostrup.dk. I ansøgningen skal du kort beskrive, hvilken type stadeplads du søger om. Derudover skal du skrive, hvad du vil sælge fra den og hvilken størrelse den har. Derudover skal du sende et foto eller lignende, der viser hvordan den ser ud. Du skal vise på et kort eller luftfoto, hvor du ønsker stadepladsen placeret. De samme ting gælder for udeservering. Husk at udeservering skal være i direkte tilknytning til eksisterende restauration eller andet udskænkningssted.

Her må du opstille stade
På nedenstående vejarealer er det i dag muligt at have stadeplads på vejareal. Har du ønsker om en anden lokalitet, er du velkommen til at søge herom:

 • Hovedvejen 118: Pt. stationær stadeplads, besat.
 • Stationstorvet 1A: Pt. stationær stadeplads, besat.
 • Hovedvejen 121A: Pt. stationær stadeplads, besat.
 • Hvissinge Torv: Pt. stationær stadeplads, besat.
 • Glostrup Torv: Mobile stadepladser til salg af fisk, ost og lignende. Der er ikke et maksimalt antal, men i praksis begrænses antallet af størrelsen på Glostrup Torv, størrelsen på stadepladsen og hensynet til de gående.
 • Banegårdspladsen v. Glostrup Station: Mobile stadepladser, der kan søges om dispensation for at få udeservering tilhørende staden.

Takster for længere leje
For lejeaftaler indgået fra 2011 er taksterne for leje af stadepladser mm. på offentlige veje og i kommunale parker i 2020:

 • Mobilt stade (alle dage): 17.224 kr./år
 • Mobilt stade (særlige ugedage): 4.593 kr./år/ugedag
 • Stationært stade: 22.964 kr./år
 • Juletræssalg mm: 22.964 kr./år
 • Mobilt gadesalg (omførsel): 3.445 kr./år
 • Udeservering: Gratis, men der skal søges om tilladelse.

Takster for kortere leje
For en række aktiviteter af kortere varighed gælder følgende takster:

 • Mobilt stade (ca. 4 x 6 m): 689 kr./ dag
 • Mobilt stade (ca. 4 x 6 m): 2.756 kr./ uge
 • Leje af hele Glostrup Torv: 1.379 kr./ dag
 • Leje af hele Glostrup Torv: 5.511 kr./ uge
 • Leje af stadepladser til kommunalt arrangerede loppemarkeder: 139 kr./ dag

Leje af scene og udskænkningshus på Glostrup Torv følger ovenstående takster og retningslinjer. Scene og udskænkningshus tæller hver som 1 stade. Taksterne er momsfri. De indeksreguleres ud fra Kommunernes Landsforenings pris og lønskøn. Velgørende og/eller almennyttige arrangementer, der er ikke-kommercielle, er fritaget for betaling. De kræver dog stadig tilladelse til lån af vejareal.

Frist og sagsbehandlingstid
Ansøgninger om stadepladser og udeservering skal ofte forelægges Glostrup Kommunes Miljø- og Teknikudvalg. Derfor kan vil det som regel tage os omkring af 2-3 måneder at behandle sagen.

Plakater og bannere

Du kan reklamere for dit offentlige arrangement ved at hænge plakater op langs veje. Det kræver dog forudgående tilladelse fra Glostrup Kommune samt at du følger vores regulativ for plakater på vejareal. Du skal ikke have tilladelse til at opsætte valgplakater.

Søg om tilladelse til opsætning
Ønsker du at opsætte plakater eller bannere i forbindelse med et arrangement, så skriv til anlaeg@glostrup.dk. Vedhæft gerne foto af, hvor du ønsker at ophænge plakater og oplys så mange detaljer som muligt.

Krav til opsætning og størrelse 
Du må som udgangspunkt tidligst opsætte plakater 3 uger før arrangementet. Plakaterne skal være forsvarligt fastgjort og sørge for at fjerne både plakater og alle materialer brugt til opsætning senest 5 dage efter arrangementet er afholdt.

Hvis du har brug for at stille en container, et stillads eller et brændelæs op, eller dit behov vedrører fx grus, byggematerialer, lifte, vejfester, skiltning eller loppemarkeder m.m., og det kun berører en mindre vej i et kort tidsrum, kan du søge vejbestyrelsen om tilladelse til at råde over et vejareal.

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for statsvejene, mens kommunalbestyrelsen er vejbestyrelse for kommunevejene. Kommunalbestyrelsen er også vejmyndighed for de private fællesveje.

Du kan også søge i Central vej- og stifortegnelse (CVF) på Vejdirektoratets hjemmeside. Her kan du få vist alle statsveje og de fleste kommuneveje, og få oplyst hvem, der er vejbestyrer.

Tilladelse til at råde over private fællesveje i by og bymæssigt område

Du skal være opmærksom på, at du kun kan udnytte en tilladelse fra kommunen eller Vejdirektoratet, hvis du også har aftalt det med vejarealets ejer.

Hvis du er i tvivl om, hvem der ejer vejarealet, kan du spørge kommunen.

Du skal ansøge digitalt

Fra 1. december 2014 skal du ansøge digitalt om enten tilladelse til at råde over vejarealer ved materiel eller arrangementer, eller ved gravetilladelse.

Det er vigtigt, at det, der bliver anbragt på vejarealerne, ikke er til fare for den øvrige færdsel. Hvis du glemmer at søge om tilladelse, er det en overtrædelse af færdselsloven, vejloven eller privatvejsloven.

Hvad er et vejareal?

Et vejareal omfatter både kørebane, cykelsti, fortov, gågader, rabatter og torve. Det afgørende er ikke, hvordan vejarealet ser ud, men om vejbestyrelsen/vejmyndigheden administrerer arealet som del af vejen. Spørg kommunen, hvis du er i tvivl.

Du kan søge om tilladelse til midlertidig råden over vejareal, fx til cykelløb, demonstrationer, gadeteater, musikarrangementer, vejfest, loppemarked eller lignende, hvis kommunen finder det færdselsmæssigt forsvarligt.

Hvis du ønsker at stille materiel op, som fx en container, skurvogn, flyttebil, stillads, brændelæs og lignende på et vejareal, skal du have en tilladelse, inden du må gå i gang.

Hvis du har et ønske om at sætte et skilt op i dit lokalområde, der som en service viser vej i trafikken, skal du ansøge Vejdirektoratet om at de sætter skiltet op. Det er Vejdirektoratet, der betaler skiltet og opsætningen af skiltet. Du kan ansøge digitalt om at få sat et skilt op.

Skiltet skal være trafikalt begrundet

Det gælder som hovedprincip for almindelig servicevejvisning, at skilte kun sættes op, når der er en trafikal begrundelse, fx at tage hensyn til trafiksikkerheden eller afviklingen af trafikken, så trafikanterne bliver informeret tydeligt og i god tid, for fx at undgå, at de kører forkert eller laver en pludselig opbremsning mv.

Hvad skal skiltet vise?

Skiltene kan fx vise vej til ikke-geografiske mål som:

 • terminalmål, offentlige og private institutioner og virksomheder, såsom hospitaler, idrætsanlæg, kulturhuse, industriområder og offentlige og private virksomheder mv.
 • overnatningsmål og spisesteder nær ruten. Vejvisningen opsættes primært som symbol
 • fritids- og turistmål som fx naturområder, sportsanlæg, badesteder, kirker, golfbaner, fiskesøer mv.
 • lokale seværdigheder og nationale seværdigheder. For at blive optaget som en lokal- eller national seværdighed er der i bekendtgørelsen fastsat nærmere kvalitetskrav.
 • Vejdirektoratet om almindelig servicevejvisning (nyt vindue)

Hvis du ønsker at grave i en offentlig vej eller en privat fællesvej i by og bymæssigt område, skal du søge vejbestyrelsen/vejmyndigheden om tilladelse, før du begynder arbejdet.

Det er en god ide at ringe til kommunen eller søge oplysning på kommunens hjemmeside i god tid forinden, således at du kan høre nærmere om, hvad du skal gøre for at få tilladelse.

 • på kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzonen er det kommunen
 • på private veje i landzonen er det private ejere
 • på motorveje og statsveje er det Vejdirektoratet

Du skal søge digitalt, når du skal ansøge om enten tilladelse til at råde over vejarealer ved materiel eller arrangementer, eller ved gravetilladelse.

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Der ikke bindende regler om hvor lang tid der går, før du får svar. Det bedste er at henvende dig til kommunen eller Vejdirektoratet og spørge.

Når du får bevilget tilladelsen, får du også besked om hvor lang tid den gælder.

Hvis du vil etablere en adgang fra din ejendom til en statsvej, skal du have Vejdirektoratets tilladelse. Det kræver også Vejdirektoratets tilladelse at ændre eller udvide en eksisterende adgang til en statsvej. Du kan ansøge digitalt om adgang til en statsvej fra din ejendom.

Det kan tage op til syv uger før du får svar på din ansøgning.

Adgangsbegrænsning

Mange statsveje er pålagt såkaldte adgangsbegrænsninger, som er tinglyst på de ejendomme de gælder for. Adgangsbegrænsningen har til formål at sikre trafiksikkerheden på vejstrækningen. Det gør man ved at regulere hvor mange adgange der må være til vejen, og hvordan adgangene må benyttes.

Er din ejendom pålagt en adgangsbegrænsning skal du kontakte Vejdirektoratet hvis du vil ændre eller udvide anvendelsen af din ejendom, fx ved at åbne en virksomhed på din ejendom.

Hvad er en vejbyggelinje?

Der er tinglyst byggelinjer på næsten alle statens veje. Vejbyggelinjer skal sikre, at der er mulighed for at udvide vejen til en større bredde eller til at lave andre ændringer af hensyn til trafikken. På denne måde undgås det, at værdifulde byggerier mv. opføres tæt på vejen, og i værste fald skal nedrives, hvis vejen på et tidspunkt skal udvides.

Vejbyggelinjer kan også være pålagt af trafiksikkerhedsmæssige grunde.

Undersøg om din ejendom er pålagt en vejbyggelinje

Hvis din ejendom ligger ud til en statsvej, og du har planer om:

 • at opføre nyt byggeri eller lave en om- eller tilbygning
 • at anbringe faste genstande, reklamestandere eller lignende
 • at udføre ledningsarbejder
 • at opføre en støj- eller jordvold, støjskærm eller
 • at anlægge P-pladser, interne veje eller udstillingsarealer mv.

Så skal du kontakte Vejdirektoratet for at undersøge om din ejendom er pålagt en vejbyggelinje.

Hvis du ønsker at lave en ændring inden for det areal, som er pålagt vejbyggelinje, skal du ansøge om tilladelse fra Vejdirektoratet. Det kan du gøre digitalt.

Det kan tage op til syv uger, før du får svar fra Vejdirektoratet.

Hvis du vil klage over en kommunal afgørelse, kan du klage til Vejdirektoratet inden for den fastsatte klagefrist, det vil sige senest fire uger efter modtagelsen af kommunens afgørelse.

En klage over Vejdirektoratets afgørelse kan ske til Transport- og Boligministeriet.

 • husk, at en tilladelse ikke omfatter parkering af køretøjer
 • husk, at det er ejeren af fx containeren, der skal søge om tilladelse – ikke lejeren
 • husk en kopi af tilladelsen med bilag altid skal opbevares og kunne fremvises.
Skrevet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
og Glostrup Kommune