Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Fjernvarmerør

Fjernvarme - regler og ansvar

Varmeplanlægningen i Danmark er reguleret af Varmeforsyningsloven samt en række bekendtgørelser, herunder Projektbekendtgørelsen og Tilslutningsbekendtgørelsen, der knytter sig til Varmeforsyningsloven.

Miljø, energi og samfundsøkonomi
Varmeforsyningsloven har til formål at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige opvarmning. Kommunerne er ansvarlige for at godkende projekter for kollektiv varmeforsyning og skal ifølge loven godkende det mest samfundsøkonomiske projekt.

Samproduktion af el og varme
Som udgangspunkt skal varme og elektricitet produceres sammen. Ved samproduktion anvendes overskudsvarme fra elproduktion til opvarmning. Det er mere energieffektivt og klimavenligt at end at afbrænde f.eks. kul, olie eller gas direkte til opvarmning.

Ansvar og opgavefordeling
På varmeforsyningsområdet er ansvaret og opgaverne med produktion, distribution og levering fordelt mellem forbrændingsanlæg, kommuner, forsyningsselskaber og varmebrugere (grundejere):

  • Kraftvarmeværker: Fjernvarmen i Glostrup bliver hovedsageligt produceret på AvedøreværketARGO i Roskilde samt Vestforbrænding. Avedøreværkets blok 1 er kulfyret, mens blok 2 er et multibrændselsanlæg, hvor der kan fyres med naturgas, halm, træpiller, fuelolie mv. ARGO og Vestforbrænding er affaldsforbrændinger.
  • VEKS: Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) distribuerer fjernvarme til 19 lokale forsyningsselskaber på Vestegnen og i Roskilde. De har ansvar for drift og vedligehold af ledningsnettet i Hovedstadsområdet.
  • Glostrup Forsyning: Glostrup Forsyning står for drift, vedligehold og udbygning af det offentlige fjernvarmesystem i Glostrup kommune. Ligesom de leverer fjernvarme til private forbrugere, erhvervskunder og institutioner i Glostrup. Se mere om priser og leveringsbestemmelser på Glostrup Forsynings hjemmeside.
  • Glostrup Kommune: Kommunen har det overordnede ansvar for planlægning og myndighedsbehandling af varmeforsyning. Kommunens skal godkende de mest samfundsøkonomiske projekter for kollektiv varmeforsyning.
  • Grundejer: Som grundejer har du selv ansvar for drift og vedligehold af dit anlæg efter hovedhanerne i dit hus.

Fjernvarme - miljø og klima

I Glostrup vil de seneste års fjernvarmeudbygning i tidligere naturgasområder reducere CO2-udledningen med over 9000 ton om året. Er dit hus opvarmet med naturgas, olie eller elvarme, vil du spare miljøet for omkring 4 hhv. 6 eller 16 ton CO2 om året ved at skifte til fjernvarme.

Affaldsforbrænding
Der er flere grunde til, at fjernvarme udleder mindre CO2 end andre traditionelle opvarmningsformer. En væsentlig grund er, at fjernvarme ofte produceres ved forbrænding af affald. Affald er ikke en fossil energikilde og forbrænding udleder derfor mindre CO2 end rent fossile brændsler som olie og naturgas.

Samproduktion af el og varme
Fjernvarme er desuden typisk baseret på samproduktion af elektricitet og varme. Det udnytter energien bedre og nedsætter behovet for brændsel.  Uden den ville der bruges tre gange så meget brændsel på Vestegnen til opvarmning og den årlige udledning af CO2 ville være 500.000 tons højere. Derfor er fjernvarme generelt mere miljø- og klimavenlig end afbrænding af kul, olie og gas alene til opvarmning.

Vedvarende energi 
Fjernvarme kan samtidig tilpasses en fremtid, der er baseret på fleksibel elproduktion fra vind og andre vedvarende energikilder som sol og geotermi. Varmeproduktionen kan omstilles fra forbrænding til varmepumper og varmelagre eller en kombination heraf.

Fremtidsscenarier
I Varmeplan Hovedstaden 3 fra 2014 arbejdes med flere scenarier for den fremtidige fjernvarmeproduktion i hovedstadsområdet. Alle scenarier peger på et skift fra kul til biomasse på de centrale kraftvarmeværker. Geotermi, store varmepumper og stor-skala solvarme vil sandsynligvis også komme til at spille en rolle. Læs mere om geotermi på Energistyrelsens geotermisider og se den aktuelle solvarmeproduktion i Danmark på solvarmedata.dk.

Fjernvarme i Glostrup   

I Glostrup Kommune er områder med større bebyggelser samt Hvissinge Øst og Vest udlagt til fjernvarme. I dag dækker fjernvarme næsten 60 % af varmebehovet i Glostrup, mens ca. 40 % dækkes af naturgas. Se hvilke områder, der er udlagt til fjernvarme hhv. naturgas i Glostrup Kommune på kortet nedenfor.

Sådan får du fjernvarme

Se på kortet nedenfor om du bor i et fjernvarme- eller i et naturgasområde. Bor du i et fjernvarmeområde, kan du få fjernvarme. Ligger dit hus lige op til et fjernvarmeområde, kan du i nogle tilfælde også blive koblet på fjernvarme. Se Glostrup Fjernvarmes ledninger på kort og kontakt Glostrup Fjernvarme for at høre mere om dine muligheder.

Her udbygges fjernvarmen

I 2011 udarbejde Glostrup Forsyning i dialog med Glostrup Kommune en udbygningsplan for fjernvarme i kommunen. Planen er indtil videre udmøntet i fire konkrete projekter for udbygning af fjernvarme i Glostrup: 

  • Stationsparken: Området er næsten fuldt udbygget med fjernvarme. Det vil reducere den årlige CO2-udledning med omkring 1200 ton. Den forventede samfundsøkonomiske gevinst er 13 mio. kr. Udbygningen foregår syd for S-banen og udføres af Brøndby Fjernvarme

  • Hovedvejen: Området er næsten fuldt udbygget. Fremover vil miljøet blive skånet for omkring 4000 ton CO2. Det forventede samfundsøkonomiske overskud er 26 mio. kr. Udbygningen udføres af Glostrup Forsyning. 

  • Glostrup Hospital: Hospitalet  er tilsluttet fjernvarme i 2015. Det skåner miljøet for ca. 1500 ton CO2 hvert år og forventes at give et samfundsøkonomiske overskud på omkring 23 mio. kr. Glostrup Forsyning står for udbygningen.

  • Ejby Industriområde: Udbygningen vil foregå mellem 2014 og 2018. Med den forventede tilslutning til fjernvarme vil CO2-udledningen blive mindsket med omkring 2500 ton om året. Den samfundsøkonomiske gevinst er på 21 mio. kr. 

Klimamål og god økonomi
Baggrunden for fjernvarmeudbygningen er en kombination af ændrede afgiftsregler, politiske målsætninger og overskud af varme i fjernvarmenettet. De godkendte udbygningsprojekter viser alle en økonomisk gevinst ved skifte fra naturgas til fjernvarme - både den enkelte varmebruger, lokalsamfundet og samfundet generelt. Samtidig er udbygningen med til at understøtte opfyldelsen af både lokale, nationale og internationale energimål. Tidligere var det en energipolitisk målsætning at fremme naturgas. Nu er målet, at Danmark i fremtiden skal blive uafhængigt af fossile brændsler.

Fjernvarme mindsker CO2-udledningen

Fjernvarme ofte er baseret på affaldsforbrænding og varmeproduktionen udleder derfor mindre CO2 end opvarmning med rene fossile kilder som olie eller naturgas. Samlet set forventes udbygning af fjernvarme i Glostrup at reducere CO2-udledningen fra opvarmning med over 9000 ton om året.

Nybyggeri har tilslutningspligt

Nybyggeri, der opføres i fjernvarmeforsynede områder skal tilsluttes fjernvarme. Nybyggeri omfatter nye selvstændige bygninger eller tilbygninger, der kræver selvstændigt varmesystem. 

Tilslutningspligt er ikke aftagepligt
Tilslutningspligten for nybyggeri indbefatter ikke pligt til at aftage fjernvarme. Men som ejer af nybyggeri skal du bidrage økonomisk til den kollektive varmeforsyning. Glostrup Forsyning kan derfor opkræve tilslutningsafgift og faste årlig afgifter – også selvom du ikke aftager fjernvarme.

Lavenergihuse kan få dispensation
Nyopførte lavenergibygninger kan få dispensation fra tilslutnings- og forblivelsespligt. Kommunen kan desuden i særlige tilfælde og ud fra en konkret saglig vurdering dispensere fra tilslutningspligten.

Eksisterende byggeri har ikke tilslutningspligt
Eksisterende byggeri i fjernvarmeområder har ikke pligt til at tilslutte sig fjernvarme. Men ved renovering, ombygning eller udbygning af eksisterende byggeri, der kræver installation af nyt selvstændigt opvarmningssystem, skal bygningen tilsluttes fjernvarme.

Blokvarmecentraler skal godkendes

En blokvarmecentral er en større byggeri med et varmebehov på mere end 0,25 MW. Renovering og udskiftning af blokvarmecentraler skal godkendes af kommunen. Sker renoveringen eller udskiftningen i et fjernvarmeområde, skal blokvarmecentralen tilsluttes fjernvarme.

Renovering og udskiftning skal godkendes
Projekter til renovering eller udskiftning af eksisterende blokvarmecentraler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Ifølge projektbekendtgørelsen skal blokvarmecentraler forsynes af den kollektive forsyning.

Blokvarmecentraler skal tilsluttes fjernvarme
Kommunalbestyrelsen kan derfor kun godkende projektbekendtgørelsen godkende projekter, der omfatter tilslutning til fjernvarme. Blokvarmecentraler har ikke krav på dispensation, når de bliver opført som lavenergibygning.

Få mere ud af din varme

Undgå at betale for varme, du ikke har glæde af. Isoler dine varmerør i kælder, bryggers og på loftet og sørg for at udnytte fjernvarmen, før du sender den retur, så du undgår at betale gebyr for returvandet.

Tjek dit varmeanlæg
Mange fjernvarmeværker kræver gebyr, hvis de får vandet retur med en for høj temperatur. På din varmeregning kan du se, om du betaler ekstra for dit returvand. Brug Energistyrelsens tjekliste for varmeanlæg til at gennemgå dit anlæg og sikre, at du får mest ud af varmen.

Hold øje med dit forbrug
Aflæs dit forbrug regelmæssigt, så du kan reagere ved pludselige ændringer. En uventet stigning i forbrug kan skyldes fejl i varmesystemet. Husk også at op mod 50 % af dit forbrug afhænger af din adfærd. Du kan spare ved eksempelvis at sænke rumtemperaturen 1-2 grader og om natten.

Få A-mærket pumpe
En ny cirkulationspumpe tilpasser sig boligens svingende behov. En gammel pumpe kører for fuld kraft hele tiden. Den kan bruge op mod 10 % af din husstands elforbrug. Bruger din cirkulationspumpe mere end 50 watt eller reguleres den via håndtag eller tre trin, bør du skifte den til en A-mærket model. Se Energistyrelsens tjekliste for cirkulationspumper.

Isoler før du får nyt anlæg
Isoler dine varmerør og efterisoler din bolig før du får nyt varmeanlæg. Så kan anlæggets størrelse tilpasses dit varmebehov. Se Energistyrelsens film om isolering og energirenovering og brug Energistyrelsens tjekliste for isolering. Læs mere om isolering, gratis energitjek og se termografiske luftfoto af dit hus på vores sider om Bedre Bolig og energirenovering.

Få tilskud til energibesparelser

Har du oliefyr eller elvarme, kan du spare både energi og penge ved at blive tilsluttet fjernvarme. Brug Energistyrelsens beregner til at se, hvad netop du kan spare ved at skifte til fjernvarme. På Energisparesiden kan du se, om dit energiselskab giver tilskud til isolering og udskiftning af varmekilde.

Besøg Vestforbrænding

Den sidste torsdag i hver måned kl. 17 kan du som borger besøge Vestforbrænding. Her kan du høre om affald, genbrug og energiproduktion. Ligesom du vil blive vist rundt på forbrændingsanlægget og få mulighed for at se både kontrolrum, affaldssilo og få et kig ind i en af de store ovne. Besøg kræver tilmelding og foregår efter 'først til mølle'-princippet. Tilmeld dig på Vestforbrændings hjemmeside.

Fjernvarme- og naturgasområder