Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Metal til genbrug

Glostrup Kommunes affaldsplan gælder for 2015-2024. Den har fokus på affald som ressourcer og sætter rammerne for affaldshåndteringen i Glostrup. Vi vil give borgere og virksomheder bedre muligheder for sortering, så vi øger genanvendelsen og udnytter vores ressourcer bedre.

Affaldsplan - affald er ressourcer

Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. ton affald ud. Brugt emballage udgør en stadig større del af husholdsaffaldet. Men indsamlingen til genanvendelse er begrænset. Danmark er et af de lande i EU, der indsamler mindst plastemballage til genanvendelse. Det vil vi gøre noget ved. I Affaldsplan 2015-2024 har vi fokus på at give borgerne bedre muligheder for sortering, så vi øger genanvendelsen og udnyttelsen af vores ressourcer.

Baggrund og analyser
Affaldsplanen er baseret på kortlægning af de nuværende affaldsmængder samt prognoser for de fremtidige affaldsmængder. De er tilgængelige i et samlet bilag samt i et særskilt bilag om kortlægning af husholdningsaffald fra 2013, en kortlægning af erhvervs- og husholdningsaffald fra 2009 samt en prognose for de fremtidige affaldsmængder.

Midtvejsstatus for affaldsindsatsen
I vores midtvejsstatus for affaldsplanen giver vi et overblik over status for de 77 initiativer, der i affaldsplanen er fordelt på 12 indsatsområder og 3 overordnede mål. Generelt har vi gennemført eller arbejder med størstedelen af initiativerne. Enkelte initiativer er blevet udskudt og har fået deres tidsfrist forlænget. Samtidig har vi tilføjet nye initiativer om pap, træ, tekstiler og madaffald fra virksomheder.

Emballageaffald ved villaer

Det skal være lige nemt at aflevere til genanvendelse og til forbrænding. Alle boliger i Glostrup skal derfor have nye beholdere til brugt emballage. Derfor får alle villaer i maj 2016 2 nye affaldsbeholdere til papir, plast, glas og metal. Hver beholder har to rum, så de genanvendelige materialer holdes adskilt.

Med de nye beholdere bliver der mindre til storskrald og derfor vil storskraldsordningen blive ændret fra tømning hver anden uge til en gang hver måned. Din affaldssæk til restaffald vil fortsat blive tømt ugentligt. Se mere om affaldsindsamling ved villaer og parcelhuse på Glostrup Forsynings hjemmeside.

Emballageaffald ved samlede bebyggelser

I løbet af 2016 vil alle etageboliger, kolonihaver og andre samlede bebyggelser med fælles affaldsløsninger få beholdere til pap, papir, plast, glas og metal. Beholderne vil blive samlet i affaldsøer, hvor man både kan aflevere emballage til genanvendelse og restaffald til forbrænding.

Beholderne kan enten være nedgravede eller traditionelle containere med hjul. Se mere om affaldsindsamling ved etageboliger og andre bebyggelser med fælles affaldsløsninger på Glostrup Forsynings hjemmeside.

Regulativ for husholdningsaffald

Glostrup Kommunes regulativ for husholdningsaffald fastsætter regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Glostrup. Formålet er at forebygge forurening og uhygiejniske forhold samt at øge genanvendelsen og begrænse vores forbrug af ressourcer.

Regulativet er udarbejdet efter det nationale standardregulativ og vedtaget af kommunalbestyrelsen. Glostrup Forsyning står for driften af affaldsordningerne. Se mere på Glostrup Forsynings hjemmeside.

Regulativ for erhvervsaffald

Virksomheder skal ifølge den danske miljølovgivning søge at mindske mængden af affald. De er desuden forpligtet til at sortere alt affald, så vi i Danmark opnår den størst mulige grad af genanvendelse. Sorter affaldet, hvor det opstår. Derved undgår vi unødig transport og mindsker hygiejnemæssige problemer i forbindelse med senere sortering.

Glostrup Kommunes Regulativ for erhvervsaffald indeholder regler for, hvordan virksomheder skal håndtere deres affald, herunder hvordan de skal sortere affaldet til genanvendelse, specialbehandling, forbrænding eller deponering.

Regulativet angiver pligter og rettigheder for virksomheder, transportørerne der håndterer affald i Glostrup Kommune, samt grundejere. Regulativet omfatter endvidere virksomheder, som frembringer affald i Glostrup Kommune, men som har hjemadresse uden for Glostrup Kommune.