Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

0-6 årsstrategi

Her finder du Glostrup Kommunes strategi for 0-6 årsområdet "En tryg, inspirerende og lærerig start på livet". Strategien tager udgangspunkt i den samlede Børne- og Ungepolitik

Pædagogiske læreplaner

Alle dagtilbud for børn fra 0-6 år skal have pædagogiske læreplaner. Det har Folketinget besluttet, da de vedtog loven om pædagogiske læreplaner i 2004.

Udviklingen indenfor børneområdet har foretaget et paradigmeskift i de senere år. Man ser og forholder sig i dag anderledes til børns udvikling, end man har gjort tidligere. Før talte man om, at børn blev passet i et dagtilbud. I dag taler man om, at børn lærer og udvikler sig i et dagtilbud. Før var det den voksne, der var i fokus med den handling at passe barnet. Barnets ”skulle bare modtage”. I dag ser man barnet som et individ, der selv er aktiv i egen læring og udvikling. Der tales i dag om en ”livslang læring” Når man samtidig ved, at al den læring et menneske tilegner sig gennem et helt liv, faktisk fordeler sig med ca. halvdelen indenfor de første 6 leveår, må man hilse loven om pædagogiske læreplaner i dagtilbud velkommen.

 

Hvordan lærer et barn?

 

0-6 års børn lærer gennem deres leg. Det er gennem legen at de tilegner sig viden, færdigheder og erfaringer om den verden, de skal være en del af. Den voksne er ansvarlig for at skabe nogle gode læringsmiljøer, der giver barnet mulighed for gennem legen at udvikle sine kompetencer. Den voksne skal, afhængig af læringssituationen gå foran og vise – gå ved siden af og støtte – gå bagved og sikre barnet i dets læring.

 

Det er samtidig vigtigt at huske, at de pædagogiske læreplaner med planlagte aktiviteter skal være et supplement til alt det aktive liv, disse børn udlever spontant i deres hverdag. Det er bl.a. hverdagens aktuelle fokuspunkter, som den dygtige pædagog skal gribe og udarbejde spændende læringsmiljøer ud fra.

 

Pædagogiske læreplaner er ikke planer for det enkelte barn. De er tænkt som planer, der skal synliggøre de læringsmiljøer, der rummer alle børn i det enkelte dagtilbud. De er et værktøj for pædagogerne til at analysere egen praksis og sikre kvalitative, synlige mål i arbejdet.

 

Temaer i pædagogiske læreplaner

Loven beskriver, at der bredt skal arbejdes med fokus på seks kompetenceområder:

  • Krop
  • Kultur og kulturelle udtryksformer
  • Personlige kompetencer
  • Sociale kompetencer
  • Natur og naturfænomener
  • Sprog.

 

Forældrebestyrelserne evaluerer de pædagogiske læreplaner

Forældrebestyrelserne har med de pædagogiske læreplaner fået en ny opgave. Det er et lovkrav, at de en gang årligt skal evaluere de pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet. Men det kræver, at dagtilbuddet udarbejder noget dokumentationsmateriale, der kan evalueres ud fra. Det kan være foto, video, collager, dagbog, praksisfortællinger, interview, der viser noget om det pædagogiske læringsmiljø, der danner rammer for børnenes udvikling. Når man tænker evaluering på dagtilbudsområdet, er det nok vigtigt at tænke hvad og hvordan man vil evaluere. Der er altid en masse etik og holdninger i spil, når man skal evaluere på de ”bløde områder”. Man kan evaluere for at vise eller bevise. Man kan evaluere for at tælle eller fortælle. Evalueringen vil blive det felt i det kommende arbejde, hvor der skal anvendes nogle kræfter på at få implementeret denne del af loven til den eksisterende kultur i dagtilbuddene.

 

En god overgang fra dagtilbud til skole

Børn skal have en tryg opvækst i deres hverdag. Det gælder også ved overgangen fra dagtilbud til skole. Et tæt samarbejde mellem dagtilbuddet og SFO/skole er en af forudsætningerne for at skabe helhed og sammenhæng i børns liv. Gennem fælles rammer og principper skal pædagoger og lærere i samarbejde med forældrene skabe gode betingelser for børnene i forbindelse med skift fra dagtilbud til skole.

It i dagtilbud

Vi mener it kan skabe læring, udvikling og inklusion af børn og unge, hvis den bliver brugt rigtigt. For at løfte brugen af it i vores dagtilbud og skoler har vi en strategi for brugen af it i dagtilbud og skole. Vores mål er, alle børn og unge skal blive så dygtige, som de kan. Du kan læse mere om strategien her.

Inklusion

Vi mener, at flest mulige børn skal have mulighed for at blive ved med at være en del af fællesskabet. Vores mål er, at de børn, der trives, lærer og udvikler sig godt i de almindelige dagtilbud og skoler, får mulighed for det.

Vi har lavet en pjece, der giver et indblik i de værdier og mål, der danner udgangspunkt for samarbejdet mellem ansatte, forældre, børn og unge om gode fællesskaber, hvor børn og unge kan udvikle kompetencer og selvværd. Du kan læse pjecen her.

Du kan læse mere om Glostrup Kommunes inklusionsstrategi her.

Mad- og måltidspolitik

Kommunalbestyrelsen i Glostrup har besluttet en Mad- og måltidspolitik for dagtilbudsområdet.  

Tilsynskoncept

Tilsynskoncepter for de kommunale dagtilbud i Glostrup Kommune

Ifølge dagtilbudsloven § 5 skal et tilsyn sikre at kommunens dagtilbud lever op til kommunens mål, rammer og politikker og derved leverer den ydelse til børn og forældre, som der er politisk vedtaget. Retningslinjerne for kommunens tilsyn skal være tilgængelige på kommunens hjemmeside. Tilsynskonceptet gælder både for kommunale og private daginstitutioner.

Tilsynsforpligtigelsen dækker over både det indholdsmæssige i dagtilbuddet og at dagtilbuddet lever op til de mål og rammer, der er fastsat i lovgivningen samt de politikker og aftaler, der er vedtaget i kommunen. Derfor er tilsynet med Glostrups dagtilbud opdelt i forskellige typer af tilsyn. 

Udviklingsorienteret tilsyn

Det udviklingsorienterede tilsyn, har fokus på udviklingen af og opfølgningen på den pædagogiske praksis. Tilsynet foregår i en to-årig cyklus, hvor der i år 1 vil blive udført en type tilsyn og i år 2 et andet. I år 1 finder der to årlige møder sted mellem Center for Dagtilbud og Skole og ledelsesteamet i den pågældende institution. Drøftelser er temabaserede og på mødet bliver der opstillet mål for udviklingen i dagtilbuddet. I år 2 bliver IT-værktøjet Hjernen og Hjertet anvendt til indhentning af viden. Forældre, børn, ledere og pædagoger bliver bedt om, at vurderer dagtilbuddene. Samtidig udfører ledere og pædagoger observationer i andre dagtilbud i kommunen med henblik på refleksioner over praksis og videndeling mellem dagtilbuddene. Det er Center for Dagtilbud og Skole, der faciliterer denne proces samt følger op på resultaterne.

Løbende tilsyn

Center for Dagtilbud og Skole fører et løbende tilsyn gennem det kontinuerlige samarbejde med dagtilbuddene.  I samarbejdet deltager også øvrige aktører på dagtilbudsområdet eksempelvis Center for Familie og Forebyggelse, forældrebestyrelserne og de enkelte forældre.  Center for Dagtilbud og Skole sørger for at der følges op på samtlige borgerhenvendelser. Får Center for Dagtilbud og Skole kendskab til dagtilbud, der ikke fungerer, kan tilsynet med dagtilbuddet intensiveres.

Uanmeldte og anmeldte tilsyn

Der er altid muligt for Center for Dagtilbud og Skole, at iværksætter et uanmeldt eller anmeldt tilsyn. Dette gøres med henblik på at undersøge og give et øjebliksbillede af dagtilbuddets praksis. Anledningen kan være forskellig. Ledere og medarbejdere skal dog som udgangspunkt gøres bekendt med baggrunden.

Tilsyn med dagtilbuddenes rammer

Glostrup Kommune udfører også et tilsyn med fokus på forskellige dele af rammerne for dagtilbuddene. Derfor gennemføres fx et økonomisk tilsyn af dagtilbuddets økonomi, et sikkerhedsmæssigt i forhold til legeplads, brandsikkerhed og bygninger, samt et sundhedsmæssigt og hygiejnemæssigt tilsyn med madproduktion og rengøring. Disse forskellige tilsyn sker løbende i et samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Skole, dagtilbudslederne, og relevante fagcentre i kommunen.

Styrelsesvedtægt

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Styrelsesvedtægt for Glostrup Kommunes Dagtilbud.