Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Skriv dit barn op

Du kan skrive dit barn op til et dagtilbud, når barnet er født. Hvis du skriver barnet op, senest tre måneder efter det er født, beregner vi barnets anciennitet fra fødselsdatoen. 

Du skal skrive barnet op online via pladsanvisning

Pladsanvisning online

På pladsanvisningen online kan du blandt andet:

  • Skrive dit barn op til dagtilbud
  • Beregne betaling
  • Finde information om dagtilbud
  • Se dine faktureringer - Du skal logge på med NemID. Det er kun den forælder, som er betaler, der kan logge på.
  • Acceptere/afslå pladstilbud - Du skal logge på med NemID. Det er kun den forælder, som er betaler, der kan logge på.
  • Søge økonomisk friplads - Du skal logge på med NemID. Det er kun den forælder, som er betaler, der kan logge på.

 

Flytter du til Glostrup Kommune?

Hvis du flytter til kommunen, kan du få skrevet dit barn på venteliste til 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune. Du skal sende os en underskrevet huslejekontrakt eller slutseddel i forbindelse med huskøb. Barnet får anciennitet på ventelisten fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager en kopi af den underskrevne lejekontakt/slutseddel OG du har skrevet dit barn op digitalt.

Pladsanvisningen anviser en plads senest tre måneder efter, kommunen har modtaget den underskrevne lejekontrakt/slutseddel og du har skrevet barnet op digitalt - dog tidligst fra den dato, som er påtegnet i kontrakten/slutseddelen (og tidligst når barnet er fyldt 26 + 4 uger).

Barnet skal have folkeregisteradresse i Glostrup for at kunne starte i et dagtilbud i Glostrup Kommune.

Du skal være opmærksom på, at hvis dit barn skal gå i et dagtilbud i en anden kommune kan taksten være højere eller lavere end Glostrup Kommunes takster. Er bruttodriftsudgiften til børnepasning højere i den anden kommune, skal forældrene betale en del af differencen, og taksten kan derved blive højere end Glostrup Kommunes takster. Forældrenes egenbetaling udregnes og opkræves af bopælskommunen.

Hvis du har spørgsmål til forældrebetaling og plads i dagtilbud i anden kommune, skal du kontakte opholdskommunen.

Frit valg over kommunegrænserne

Glostrup Kommune har lukket ventelisten for børn fra andre kommuner.

Du har ret til at vælge et dagtilbud til dit barn i en anden kommune end din egen. Kommuner har dog mulighed for at lukke ventelister for børn fra andre kommuner, blandt andet hvis kommunen dermed ikke vil kunne overholde pasningsgarantien.

Beslutningen om at lukke ventelisten for andre kommuners børn kan maksimalt vare tre måneder. Hvis kommunen ønsker at forlænge lukningsperioden, skal den træffe en ny beslutning herom. På hjemmesiden www.ventelistelukning.dk kan du læse mere om reglerne og se hvilke kommuner, der har lukket for ventelisten for børn fra andre kommuner.

Pasningsgaranti

Hvis du skriver dit barn op indenfor tre måneder efter barnet er født, er du garanteret en plads til dit barn fra den behovsdato, du har angivet på ansøgningen, dog tidligst fra barnet er fyldt 30 uger.

For børn, der skrives op efter de er fyldt tre måneder, beregnes ancienniteten fra henvendelsesdatoen. Du vil være garanteret en plads senest tre måneder efter opskrivningstidspunktet. Derfor er det er en god idé at skrive dit barn op minimum tre måneder inden, du har brug for en plads.

Adoptivbørn går ind under samme regler og er garanteret en plads tre måneder efter opskrivningstidspunktet. Ancienniteten beregnes fra henvendelsesdatoen. Medmindre barnet bliver skrevet op inden det fylder tre måneder.

Ved ansøgning til dagtilbud vil barnet automatisk blive opskrevet på venteliste til samtlige aldersrelevante dagtilbud i kommunen.

Der vil derfor på dit garantibrev du modtager via digitalpost stå en garantidato ved vuggestue.

Herudover kan du ønske at blive skrevet på venteliste til to specifikke institutioner/dagpleje i forbindelse med ansøgning til et dagtilbud. Ønskerne er ligestillede, det vil sige, de er ikke prioriteret. Du kan ikke blive skrevet op til specifikke afdelinger.

Glostrup Kommune anser pasningsgarantien for opfyldt, når du har fået tilbudt et aldersrelevant dagtilbud i én af de to institutionstyper, daginstitution eller dagpleje. Det er ikke en del af pasningsgarantien, at dit barn kan få pasning i netop den daginstitution/dagpleje, som du måtte ønske.

Behovsdato/garantidato

Hvis der sker ændringer i det tidspunkt, I har brug for pasning fra (behovsdatoen), skal du give Pladsanvisningen besked om det pr. mail eller telefon.

Det er altid muligt at ændre behovsdatoen til en senere dato. Garantidatoen rykkes dermed til den nye senere behovsdato. Hvis det sker efter du har fået tilbudt plads til dit barn, skal du være opmærksom på, at garantidatoen udskydes tre måneder. Det skyldes, at vi betragter det som et afslag på tilbuddet om pasning og dermed som en ny ansøgning.

Hvis behovsdatoen skal rykkes til en tidligere dato end først angivet, skal du være opmærksom på, at Pladsanvisningen skal bruge op til tre måneder til at finde en plads. Det vil sige, at du som minimum skal henvende dig tre måneder før den nye behovsdato.

Særlige hensyn

Hvis dagtilbuddet skal tage særligt hensyn til et barn på grund af sygdom eller lignende, skal du sende lægelig eller anden dokumentation. Hvis du har dokumentationen, vil vi gerne have den, når barnet bliver skrevet op - og ellers må du sende den til os, når den foreligger.

Tildeling af plads 

Pasningsgarantien gælder en plads i hele kommunen. Pladsanvisningen forsøger først at prioritere at tilbyde barnet plads i et af de to ønskede dagtilbud. Dernæst prioriterer vi at tilbyde en plads i barnets eget distrikt. Det kan ikke altid lade sig gøre, men det er vores mål.

Som hovedregel tildeler vi en plads i et dagtilbud efter behovsdato og anciennitet. Det vil sige, at hvis der er to børn med samme behovsdato, der ønsker samme institution, vil det være det barn med højest anciennitet (det vil sige det barn, der er skrevet op først),  der får den ledige plads.

Derudover tager vi særligt hensyn til følgende forhold i prioriteret rækkefølge:

  • Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov, som f eksempel er henvist af speciallæge, psykolog eller lignende
  • Søskende til allerede indskrevne børn i en institution.

Ved visitation til de integrerede institutioner tager vi hensyn til, hvor mange børn der er plads til af hver årgang for at få en alderssammensætning, der giver et naturligt flow i institutionen.

I særlige tilfælde kan vi tage hensyn til en hensigtsmæssig etnisk fordeling af børn.

Det kan være nødvendigt at tage hensyn til en overordnet sammenhæng i forhold til belægningen på kommunens dagtilbud.

I ganske særlige tilfælde kan anciennitetsprincippet fraviges. Det kan for eksempel ske på grund af uforudsete og udefra kommende omstændigheder, der gør, at forældre får et akut behov for en plads til deres barn. Genoptagelse af job efter barselsorlov eller nyt job efter en arbejdsløshedsperiode regnes ikke som ikke uforudsete begivenheder, der giver ret til en fravigelse af anciennitetsprincippet.

Accept/afslag af pladstilbud

Du vil modtage et digitalt brev fra Pladsanvisningen med tilbud om plads.

Senest fem hverdage efter du har fået brevet, skal du svare på, om du er interesseret i pladsen eller ej. Det gør du ved at logge ind med NemID på Pladsanvisning online

Hvis Pladsanvisningen ikke modtager et svar inden fristens udløb, betragter vi det som om du har afslået tilbuddet. Pladsen vil derfor blive tilbudt et andet barn.

Accept af plads

Når du accepterer et tilbud om plads, slettes dit barn fra ventelisten til andre aldersrelevante dagtilbud. Det er muligt fortsat at være opskrevet til overflytning til andet dagtilbud, hvis du giver Pladsanvisningen besked om det, når du accepterer den tilbudte plads. Som hovedregel er der mulighed for én overflytning pr. barn.

Afslag af plads

Hvis du afslår et tilbud om plads i en daginstitution/dagpleje, som dit barn har været på venteliste til, bortfalder pasningsgarantien. Barnet kan blive skrevet op på ny på en venteliste med anciennitet fra den dato, hvor du afslår tilbuddet. Derefter vil barnet få en ny garantidato 3 måneder fra den dato, hvor afslaget er blevet givet.

Hvis du vælger at udskyde behovsdatoen, efter du har fået tilbudt plads, vil barnet ligeledes få en ny garantidato 3 måneder fra den dato, du har meddelt den udskudte behovsdato. Vi betragter den udskudte behovsdato som en ny ansøgning.

Hvis du afslår et pladstilbud, der ikke har været ønsket, bortfalder pasningsgarantien som ovenfor og barnet skrives op på ny, men beholder sin anciennitet og opskrivninger på venteliste.

Udsat børnehavealder

Ønsker du at udsætte børnehavealderen til 3 år for dit barn, skal du kontakte institutionen/dagplejeren for at få udleveret et skema. Du skal være opmærksom på, at du skal betale vuggestuetakst/dagplejetakst indtil den måned, hvor barnet fylder tre år, hvis du vælger udsat børnehavealder. 

Du er velkommen til at kontakte Pladsanvisningen, hvis du har yderligere spørgsmål.

Overflytning til andet dagtilbud

Fra vuggestueplads og dagpleje til børnehaveplads

Hvis dit barn har en dagplejeplads, overflytter vi det - så vidt det er muligt - til børnehave, når det fylder 2 år og 10 måneder.

Har dit barn en plads i en integreret institution vil barnet, når det fylder 2 år og 10 måneder automatisk blive overført til en børnehaveplads i samme institution.

Overflytning til privat dagtilbud

Har du fundet plads til dit barn i et privat dagtilbud, skal du være opmærksom på at få meldt din barn ud af det kommunale dagtilbud. Dette skal ske med mindst en måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden. 

Du skal melde  dit barn ud digitalt via pladsanvisning online. Du skal være opmærksom på, at det kun er den forælder, som står tilknyttet som betaler, der kan logge ind med NemID.

Overflytning mellem institutioner

Hvis du ikke får opfyldt dine ønsker med hensyn til plads, kan du blive skrevet op til overflytning til et dagtilbud, hvis du informere Pladsanvisningen om det, når du accepterer tilbuddet om en plads. Der er mulighed for én overflytning mellem dagtilbud frem til barnets skolestart. Efter en overflytning slettes barnet derved automatisk fra øvrige ventelister.

Overflytning af andre årsager

Hvis du er utilfreds med dagtilbuddet, skal du tale med dagplejeren eller pædagogerne, som tager sig af dit barn i hverdagen. Hvis det drejer sig om mere overordnede forhold i dagtilbuddet, skal du tale med lederen og eventuelt bringe det videre til forældrebestyrelsen.

Hvis du for eksempel vil klage over det arbejde, som det pædagogiske personale i dit barns dagtilbud udfører, eller du vil klage over serviceniveauet i kommunen, skal du klage til Center for Dagtilbud og Skole.

 

Flytter du fra Glostrup Kommune?

Hvis dit barn har plads i et dagtilbud og du flytter til en anden kommune, har dit barn ret til at bevare sin plads. Barnet kan dog ikke overgå til andre dagtilbud. Det vil sige, at hvis dit barn har en plads i en dagpleje, har det ret til at blive gående til den måned hvor barnet fylder 2 år og 10 måneder. Hvis dit barn er indskrevet i en integreret institution har det ret til at blive i dette tilbud indtil skolestart. Hvis du flytter fra kommunen, skal du give besked til Pladsanvisningen.

Du skal selv melde dit barn ud af dagtilbud i Glostrup Kommune, hvis du flytter fra kommunen og dit barn skal gå i dagtilbud i anden kommune.

Hvis dit barn er skrevet op til et dagtilbud i Glostrup Kommune, og du flytter fra kommunen, kan dit barn ikke fortsat være skrevet op til et dagtilbud i Glostrup, så længe ventelisten for udenbys børn er lukket.

Hvis du vælger at beholde barnets plads i dagtilbud i Glostrup, selvom du flytter fra kommunen, vil det være din nye bopælskommune, der opkræver forældrebetaling for pladsen i Glostrup Kommune. Du kan kontakte den nye bopælskommune. hvis du vil vide mere om egenbetalingen.

Udmeldelse

Hvis du ønsker at udmelde dit barn af daginstitution, skal det ske med mindst en måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.

Du skal melde barnet ud digitalt via pladsanvisning online. Du skal være opmærksom på, at det kun er den forælder, som står tilknyttet som betaler, der kan logge ind med NemID.

Udmeldelse kan kun ske online - du kan derfor ikke melde dit barn ud ved at henvende dig i dagtilbuddet eller ved at udfylde et skema.
    
Hvis dit barn skal skifte dagtilbud internt i kommunen, bliver barnet automatisk udmeldt, når du har accepteret et andet dagtilbud.

Hvis du ikke tager imod SFO plads ved skolestart, bliver barnet dog alligevel automatisk udmeldt af daginstitutionen pr. den 31/3.

Senest opdateret 31.05.2016