Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Når din ansøgning er behandlet, får du svar i form af en afgørelse, enten som godkendelse/tilladelse, dispensation eller afslag. Husk at læse hele afgørelsen grundigt og vær opmærksom på vilkår, der er knyttet til afgørelsen. Undersøg, hvordan du opfylder de stillede vilkår og får indsamlet den krævede dokumentation undervejs i byggeforløbet. Se i afgørelsens vilkår, hvad du skal indsende af dokumentation og hvornår.

Læg mærke til udløbsdato i din tilladelse/dispensation. Ved udløb af godkendelsen, tilladelsen eller dispensationen vil denne bortfalde, og du må søge forfra. Det betyder, at du vil blive opkrævet nyt gebyr, hvis du opnår en ny godkendelse/tilladelse.

Anmeldelse af påbegyndelse og færdigmelding af byggeri

Du vil blive bedt om en skriftlig meddelelse om påbegyndelse til kommunen, når du går i gang med dit byggeri. Du skal også give skriftlig meddelelse om færdigmelding, når byggeriet er færdigt.

Anmeldelse om påbegyndelse og færdigmelding skal ske gennem Byg og Miljø.

Ibrugtagningstilladelse

Det er kun visse typer af byggerier, der kræver ibrugtagningstilladelse jf. Bygningsreglementer BR15, og som kommunen syner. Det er angivet i byggetilladelsen, om dit byggeri skal synes, og om det kræver en ibrugtagningstilladelse. Byggeri af begrænset kompleksitet f.eks. enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, mindre bygninger og garager, carporte, udhuse, mv. kræver ikke ibrugtagningstilladelse.

Forudsætninger og vilkår i byggetilladelsen

Til godkendelser, tilladelser og dispensationer vil der ofte være knyttet en række vilkår, som byggeriet skal opfylde, for at det er i overensstemmelse med det godkendte og dermed er lovligt.

Dokumenter iht. byggetilladelsen, skal indsendes gennem Byg og Miljø.

Projektændringer og ændrede forudsætninger

En byggetilladelse/godkendelse/dispensation gælder kun:

 • Til det specifikke projekt, der er godkendt på den præcise placering
 • Med de specifikke mål
 • Med den specifikke udformning
 • Under de oplyste forudsætninger

Hvis forudsætningerne ændrer sig, eller det bliver nødvendigt at lave om i projektet på punkter omfattet af bestemmelser i bygningsreglementet, skal du kontakte kommunen og indsende et revideret projekt til byggesagsbehandling, inden du udfører det ændrede projekt. Ændringer kan have afgørende betydning for, om byggeriet fortsat er lovligt.

For byggeri af begrænset kompleksitet f.eks. enfamiliehuse, rækkehuse, og dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, og småbygninger, er det alene ændringer med betydning for de bebyggelsesregulerende forhold og eventuelle planmæssige bestemmelser, som kommunen skal byggesagsbehandle. I den type byggerier kan du godt ændre på den indvendige indretning, uden at skulle kontakte kommunen. Ændringer, der påvirker byggeriets ydre afgrænsning eller placering, skal du ansøge om.

Dokumentationskrav i forbindelse med færdigmelding

Er dit byggeri af begrænset kompleksitet efter BR15 kap. 1 for b.la. enfamiliehuse, tilbygninger og småbygninger over 50 m², skal du indsende en underskrevet erklæring om at byggeriet overholder Bygningsreglementet BR 15 kap. 3-8. Erklæringen har du fået tilsendt i forbindelse med din byggetilladelse. Når du underskriver erklæringen, skriver du under på, at byggeriet bl.a. opfylder byggeloven og Bygningsreglementet BR15 kap. 3-8.

Erklæringen sendes til din byggesag gennem Byg og Miljø i forbindelse med færdigmeldingen. Erklæringen underskrives af den, der har stået for at ansøge om og styre byggeriet

Følgende skal fremgå af erklæringen:

 • At bygningen er opført i overensstemmelse med byggelovens formål og bygningsreglementets bestemmelser
 • Byggeriets adresse
 • Dato
 • Underskrift og læseligt navn

Teknisk dokumentation:

Dokumentation af de tekniske forhold, er f.eks. tegninger der dokumenterer, at dit byggeri overholder alle bestemmelserne i bygningsreglementets kap. 3-8.

Teknisk dokumentation skal indsendes til kommunen som et samlet dokument kaldet "Teknisk dokumentation". Den tekniske dokumentation behandles ikke af kommunen, men lægges i kommunens arkiv. Det der fremsendes, skal udgøre ”den fulde pakke” og være klar til uåbnet at blive lagt på arkiv. Kommunen sorterer ikke materialet og supplerer ikke med tidligere indsendt materiale.

Herunder finder du en liste over teknisk dokumentation, du kan indsende ved færdigmelding af dit byggeri:

 • Planer og snit med relevante mål
 • Redegørelse for niveaufri adgang
 • Samlings- og konstruktionsdetaljer
 • Beskrivelser, materialeoplysninger og redegørelse for radonsikring, konstruktioner, statik og brandforhold, størrelse og placering af redningsåbninger
 • Redegørelse for energiforbrug f.eks. varmetabsberegning (ved ombygning) eller energirammeberegning, indeklima, lys- og lydforhold, ventilation, fugtforhold, installationer, kloakforhold
 • Redegørelse for andre ledningsforhold f.eks. vand –gas mv.
 • Grundudgravningsrapport, jordprøver, komponentoplysninger, produktdatablade, fotos mv.

I Bygningsreglementets bilag 5 kan du finde en eksempelliste samt en vejledning.

Undersøg, hvad der er relevant teknisk dokumentation for dit projekt, allerede inden du går i gang med at udføre byggeriet. Det kan være en fordel at indsamle dokumentationen undervejs i forløbet.

Fremsend dokumentationen i et dokument for sig selv uden at det er blandet sammen med bilag 5-erklæringen eller med anden dokumentation. Det skal fremgå af dokumentoverskriften at der er tale om teknisk dokumentation undtaget byggesagsbehandling. Sender du dokumentationen i papirform, skal den være samlet for sig, så det tydeligt fremgår, at det er den tekniske dokumentation, som er undtaget byggesagsbehandling.

Hvis du vil klage over din afgørelse

Der vil være en klagevejledning sidst i din afgørelse. Der kan du læse, hvad du kan klage over og hvortil du skal klage. Ønsker du at klage over afgørelsen, skal du være opmærksom på klagefristen og klagegebyr.

Også andre parter kan klage over nogle afgørelser. Vær opmærksom på, at klager kan have opsættende virkning. Det vil sige, at du kan risikere ikke at kunne udnytte en tilladelse, før klagesagen er afklaret.